PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Aprovacio 1 Torrent/06... · Catàleg de béns Pla d’Ordenació…

Download PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Aprovacio 1 Torrent/06... · Catàleg de béns Pla d’Ordenació…

Post on 31-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL TORRENT

  Catleg de bns abril de 2017

  LAND Urbanisme i Projectes SLP

 • ndex

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 2

  CATLEG DE BNS CATLEG DE BNS .................................................................................................... 3

  1.- Objectius i antecedents ........................................................................................ 3 1.1.- Objectius ....................................................................................................... 3 1.2.- Antecedents .................................................................................................. 3 1.3.- Bases legals .................................................................................................. 4 1.4.- Llei 9/1993 del patrimoni cultural catal ........................................................ 5 1.5.- Documents que composen el Catleg ........................................................... 6

  2.- Criteris de catalogaci ......................................................................................... 6 2.1.- Elements arquitectnics ................................................................................ 7 2.2.- Conjunts urbans ............................................................................................ 7 2.3.- Elements arqueolgics .................................................................................. 7 2.4.- Medi ambientals ............................................................................................ 7

  3.- Criteris de la normativa ........................................................................................ 8 3.1.- Rgim jurdic especfic .................................................................................. 8 3.2.- Nivell de protecci ......................................................................................... 8

  4.- Estructura de les fitxes del Catleg de bns ...................................................... 10 5.- Relaci delements inclosos en el Catleg de Bns ........................................... 11

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 3

  CATLEG DE BNS

  1.- Objectius i antecedents

  1.1.- Objectius Els objectius del Catleg de Bns a Protegir sn la protecci per la seva conservaci, millora, investigaci, difusi i foment, del Patrimoni Arqueolgic, Arquitectnic Mediambiantal, Geolgic i Elements d'Inters Artstic, Histric, del municipi de Torrent, per a que reverteixi, no solament en la preservaci o l'increment de la qualitat que ja t la poblaci, sin tamb per a contribuir al desenvolupament econmic municipal i a la potenciaci de la nostra cultura i paisatge. Amb aquest objectiu, es pretn detectar els valors del municipi, determinar un grau de protecci dels bns i determinar les mesures per intervenir-hi i daquesta manera preservar els valors histrics, arqueolgics, culturals, paisatgstics i recursos naturals aix com els valors identitaris del municipi.

  1.2.- Antecedents

  1.2.1 Planejament anterior A nivell municipal trobem que el planejament vigent fins a laprovaci del present POUM sn les Normes Subsidiries de planejament del municipi de Torrent que va ser aprovat per la Comissi dUrbanisme de Girona el 22 de desembre de 1998. El Ttol VI de la normativa de les NNSS i sota lenunciat de PROTECCI DEL PATRIMONI DEL PATRIMONI ARQUITECTNIC I ARQUEOLGIC, es recullen els elements arqueolgics, arquitectnics i altres elements de valor representatiu, classificats en tres grups segons els diferents nivells de protecci. Els grups que consten sn:

  Nivell 1: BCIN Nivell 2: Edificis i elements dinters. Nivell 3: rees arqueolgiques.

  Les Normes estableixen els elements que queden inclosos en el Pre-catleg:

  Esglsia de Sant Vicen de Torrent Restes de muralla de lantic Castell de Torrent Ermita de Sant Llop Can Figa Cementiri dels Moros

  Les Normes Subsidiries sn posteriors a laprovaci de la Llei 9/1993 i, per tant, no comporten la consideraci de b dinters local als bns que pre-cataloga. Aquestes mateixes normes estableixen que sha de redactar un Pla Especial de Protecci del Patrimoni histric-artstic, que fins a lactualitat no ha estat redactat. Per ltim, destacat la protecci sobre el sl no urbanitzable incls dins del PEIN de Les Gavarres. lEspai dInters Natural de les Gavarres, protegit pel Decret 328/1992, pel qual saprova el Pla despai dinters natural, que t un Pla especial de delimitaci definitiva aprovat el 6 de juny de 2006.

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 4

  1.2.2 Departament de Cultura El Departament de Cultura t a disposici del pblic laplicaci eGIPCI, Gesti Integral del Patrimoni Cultural Immoble, on hi ha recollits tos els elements que mereixen o tenen alguna figura de protecci, tant siguin arquitectnics, arqueolgics o paleontolgics. En el llistat del municipi de Torrent, hi apareixen els cinc elements que formen part del Pre-catleg de les Normes Subsidiries.

  1.2.3 Collegi dArquitectes de Catalunya Tamb sha realitzat un buidat del lArxiu de la Demarcaci de Girona del Collegi dArquitectes de Catalunya, i de la relaci dobres darquitectura moderna realitzada pel DOCOMOMO, on no han aparegut ms elements que els descrits anteriorment.

  1.2.4 Inventari els arbres monumentals a Catalunya Pel qu fa als elements amb valor mediambiental, sha consultat la web de la Generalitat de Catalunya sobre arbres monumentals. Apareixen:

  El llentiscle

  1.2.5 Altres fons Per ltim sha realitzat una cerca sobre bibliografia local, premsa i testimonis, de manera que sha pogut analitzar els valors socials-locals de certs elements, que desprs shan estudiat sobre el terreny. Daquest estudi shan incls:

  La Closa den Serra, com espai amb valor mediambiental i social al municipi. Conjunt del nucli antic de Torrent, on es pretn protegir aquells elements que

  no tenint valor prpiament, si el tenen com a conjunt. Mas Isern, Can Parers i el Mas Torrent com elements importants pel valor

  tipolgic a lentorn del nucli de Torrent.

  1.3.- Bases legals Text refs de la Llei durbanisme, Decret legislatiu 1/2010 de 3 dagost. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural catal (DOGC nm. 1807, d11.10.1993) Sentncia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de gener, en recurs dinconstitucionalitat promogut pel al Generalitat de Catalunya contra determinats preceptes de la Llei 16/1985. Decret 15/1990, de 9 de gener, sobre les Comissions del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. (DOGC de 31.01.90) Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaraci dels bns dinters cultural i linventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. (DOGC de 20.12.1991) Llei 10/2001, de 13 de juliol, darxius i documents. Llei 4/1993, de 18 de mar, del sistema bibliotecari de Catalunya Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus Llei 2/1993, de 5 de mar, de foment i protecci de la cultura popular i tradicional i de lassociacionisme cultural.

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 5

  Amb aquests antecedents, el present document, amb la condici de Catleg de Bns a Protegir del municipi de Torrent, es redacta i sincorpora al POUM en compliment del que disposen els articles 59 i 69 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme, adequant-se a les determinacions de la legislaci de regulaci especfica del Patrimoni Histric-Artstic.

  1.4.- Llei 9/1993 del patrimoni cultural catal La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catal (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nm. 1807 del 11.10.1993) estableix tres categories de protecci comunes a bns mobles, immobles i immaterials:

  BCIN (B Cultural dInters Nacional), classificats en Monuments histrics, Conjunts histrics, Jard histric, Lloc histric, Zona dinters etnolgic i Zona arqueolgica.

  BCIL (B Cultural dInters Local) ALTRES BNS, o bns amb protecci urbanstica (BPU), classificats en

  elements arquitectnics, arqueolgics, mediambientals i conjunts urbans.

  La Direcci General de Patrimoni Cultural s lrgan encarregat de la tramitaci i seguiment dels BCIN. Respecte dels BCIL, poden ser declarats seguin el procediment regulat per la LPCC. Segons larticle 17 la llei estableix "La competncia per a la declaraci de bns culturals d'inters local correspon al ple de l'Ajuntament, en els municipis de ms de cinc mil habitants, i al ple del Consell Comarcal per a municipis de fins a cinc mil habitants". La tramitaci daquesta declaraci s independent de la que sestableix a la legislaci urbanstica, en la que lrgan competent s la Comissi d'Urbanisme, i com a requisit del procediment cal linforma favorable dun tcnic en patrimoni cultural. En el moment de laprovaci de la llei de patrimoni cultural catal, el municipi de Torrent no tenia llistat ni catleg de bns a protegir, aix fa que el municipi de Torrent no tingui cap dels seus bns locals catalogats com a BCIL. En aquest sentit saconsella realitzar la tramitaci per aconseguir la catalogaci de BCIL dels seus bns locals principals, que sn:

  LESGLSIA DE SANT VICEN LERMITA DE SANT LLOP CAN FIGA

  Per ltim, els BPU (bns amb protecci urbanstica), sn aquells bns no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels quals recau en larquitectura del lloc i/o paisatge del municipi. En aquest cas recau en els municipis la consideraci de crear els instruments de protecci i control necessaris, ja que no solament es poden catalogar en el marc de la Llei 9/1.993 sin que tamb ho poden ser a travs dels mecanismes de protecci que, com el present Catleg, es basen en la legislaci urbanstica. Dacord amb larticle 3 de la llei "... els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural catal, tan pblic com privat, i per la protecci, la conservaci, lacreixement, la difusi i el foment daquest patrimoni, i han destimular la participaci de la societat, per la qual cosa shan de dotar els mitjans materials i personals adequats."

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 6

  Pel que fa al Rgim de protecci dels bns immobles, la Llei 9/93 fixa uns criteris dintervenci per als bns culturals d'inters nacional que sn perfectament traslladables, adaptant-los en forma de normativa, al control de la intervenci als mbits, edificis i elements que formen el patrimoni arquitectnic, artstic i histric de Torrent. Finalment, cal dir que la Llei cont tamb una regulaci addicional pel patrimoni arqueolgic, presentant com a tret principal la introducci dels espais de protecci arqueolgica, que sn aquells on, per evidncies materials, per antecedents histrics o per altres indicis, es presumeix lexistncia de restes arqueolgiques o paleontolgiques.

  1.5.- Documents que composen el Catleg El present catleg el composen els segents documents:

  Memria Fitxes

  La normativa del Catleg de bns est inclosa en la Normativa del POUM, en el Ttol V Protecci del Patrimoni.

  2.- Criteris de catalogaci En general, s la determinaci duns certs valors el que motiva la protecci dels bns catalogats, i sn aquests valors els que els distingeixen de la resta de bns per la seva importncia a nivell local. Els valors que justifiquen la catalogaci dun b podent ser un o la combinaci de varis entre els segents: Valor tipolgic: s aquell que permet classificar el b dins dun tipus o model edificatori en el que sn comuns la relaci entre edificaci i espai lliure, el sistema estructural o el sistema constructiu. Lestreta relaci entre perode histric i tipus edificatori fa que a ms del propi valor tipolgic individual dun b catalogat es valori com a especial valor el del conjunt de les diferents tipologies del municipi des de la vessant de levoluci histrica en la que cada tipus correspon a una etapa. Valor arquitectnic: s el valor afegit a un immoble per la qualitat i/o singularitat dels sistemes constructius, acabats i materials. que deriven duna poca determinada, i que deriven en un llenguatge compositiu que caracteritza la imatge exterior o interior de ledificaci. Valor dautoria: s el valor afegit a un immoble per lautoria en alguns dels treballs realitzats en el procs constructiu (fins i tot en el projecte), duna persona de reconeguda vlua-trajectria professional o artesanal. Valor paisatgstic: El valor paisatgstic s el que produeix la implantaci del b en lentorn en que se situa, caracteritzant un paisatge especialment reconegut en la memria visual de la poblaci. Valor histric: s el valor afegit a un b per haver acollit un esdeveniment histricament rellevant a nivell local.

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 7

  Valor social: s aquell que li confereix la societat a la que sustenta, essent un elements, espai o tradici important alhora de forjar una identitat social en el municipi. Valor mediambiental: s aquell que assoleix un indret amb caracterstiques que li confereixen una singularitat respecte al medi que lenvolta.

  2.1.- Elements arquitectnics Els criteris per a la valoraci dels bns arquitectnics han estat els de preservar aquells elements singulars i de gran valor histric i social, alhora que shan recollit elements significatius pel conjunt del municipi. Sota el primer criteri shan catalogat i recollit els bns ja inventariats en lanterior normativa i els incoats o declarats BCIN. Sota el segon criteri shan recollit aquells elements i/o edificis amb carcter significatiu pel lloc i a lescala del municipi. En aquest segon grup shan recollit, pel qu fa al paisatge rural, les masies que mantenen la seva tipologia original, i que determinen les visuals a lentorn del poble.

  2.2.- Conjunts urbans Es considera conjunt urb aquell tram de carrer, plaa, indret o conjunt dedificis que per la seva homogenetat, harmonia o valor histric com a conjunt cal preservar ms enll de l inters que pugui tenir cada un dels edificis que el formen, i que com a tal ha estat incls en aquest Catleg. Creiem important donar aquest valor a les edificacions que mantenen el seu carcter original (materials, composici, ...) dins del suposat permetre de les muralles, segons les restes que ens han arribat, en funci del valor en la configuraci del paisatge urb i valor histric de conjunt. Aquest nivell de protecci vol preservar la determinaci de lespai, el carcter de lentorn. Aix inclou ubicaci, lemplaament i la seva relaci amb lespai pblic. Tot i que lenvoltant (faanes i cobertes) com a element independent no t un grau de significaci suficient, si que es valoren les caracterstiques generals en relaci a la influencia que tenen dins el carcter ambiental de lentorn.

  2.3.- Elements arqueolgics Es defineix com aquella rea o punt on es localitzen restes i/o vestigis arqueolgics descoberts o dete...

Recommended

View more >