PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL D’ISÒ MEMORIA JUSTIFIATIVA I DESCRIP · Són circumstàncies…

Download PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL D’ISÒ MEMORIA JUSTIFIATIVA I DESCRIP · Són circumstàncies…

Post on 26-Sep-2018

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AJUNTAMENT DISOVOL

  PLA DORDENACI URBANA MUNICIPAL DISVOL

  01. MEMRIA JUSTIFICATIVA

  DESEMBRE DE 2016

 • 0. ANTECEDENTS

  0.1. INTRODUCCI

  Amb anterioritat al document de POUM que ara es presenta per a la seva aprovaci inicial, en data 13 de setembre de 2012 el ple de l'Ajuntament dIsvol va aprovar l'Avan, lInforme Ambiental Preliminar i Programa de Participaci Ciutadana, del Pla d'Ordenaci Urbana Municipal de dIsvol.

  Posteriorment, el ple de la corporaci, en sessi celebrada el dia 16 de desembre de 2009, va prendre, entre d'altres, l'acord segent publicat al BOPB de 8 doctubre de 2012:

  1. El Ple de lAjuntament dIsvol, en sessio ordinaria del 13 de setembre de 2012, va acordar aprovar l'avanc del Pla d'ordenacio urbani stica municipal dIsvol (POUM), elaborat per lequip redactor dirigit per larquitecte Jordi Artigas i Masdeu i amb la participacio i collaboracio de les arees municipals implicades, que conte els objectius i els criteris generals del pla, una si ntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbani stics, ambientals o socials que justifiquen l'eleccio de la proposta basica sotmesa a informacio publica, la descripcio de les caracteri stiques basiques de la proposta d'ordenacio, i linforme de sostenibilitat ambiental preliminar.

  2. L'esmentat avanc del Pla dordenacio urbani stica municipal dIsvol aixi com linforme de sostenibilitat ambiental preliminar que en forma part, se sotmet a informacio publica pel termini de 45 dies habils, mitjanc ant la publicacio del corresponent edicte al DOGC, Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona, i al Diari Igualada i al tauler d'anuncis d'aquesta corporacio, a fi que es puguin presentar els suggeriments, altres alternatives de planejament o allegacions que es considerin oportunes. El comput de l'esmentat termini s'iniciara quan es produeixi la darrera de les publicacions esmentades.

  3. L'expedient complet podra ser examinat a les dependencies dels Serveis Territorials d'aquest Ajuntament, ubicades al c. Doctor Jover, n. 4 qualsevol dia laborable, durant lhorari datencio al public (de 9 a 14 hores). Aixi mateix la documentacio tecnica aprovada es podra consultar a la pagina web de lAjuntament dIsvol (http:www.masquefa.cat).

  0.2. DOCUMENT PER A LAPROVACI INICIAL

  El document del Pla d'Ordenaci Urbana Municipal dIsvol, que ara es presenta per a la seva aprovaci inicial, desenvolupa les directrius i objectius de planejament definits als documents de avan de planejament aprovat en el Ple de 13 de setembre de 2012.

  Aquest document, incorpora modificacions motivades per les directrius municipals, aix com pels diferents informes sectorials i les allegacions rebudes durant el perode d'exposici. Totes elles d'acord amb lordenament jurdic vigent en matria urbanstica segent, i ms concretament amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refs de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci del text refs de la Llei durbanisme.

  En qualsevol cas, el contingut i abast de las modificacions abans esmentades no alteren el model de desenvolupament, o de creixement, ni el model econmic o lestructura general i orgnica definida ens els documents del avan.

  Igualment, el document que ara es presenta per a laprovaci inicial s coherent amb el planejament territorial de rang superior.

 • 1. INTRODUCCI

  1.1. CONVENINCIA I OPORTUNITAT

  El pla dordenaci urbanstica municipal, es linstrument legal i tcnic que regula lacci urbanstica: el creixement, la millora i transformaci dels nuclis, les activitats en el sl urb i el rstic, les infraestructures locals i tamb dmbit territorial, la protecci del patrimoni natural i larquitectnic i cultural.

  La necessitat de redactar el present P.O.U.M. dIsvol ve determinada per larticle 93.4 del DL 1/2005: 4. Sn circumstncies que justifiquen l'adopci de l'acord de revisi d'un pla d'ordenaci urbanstica municipal, sens perjudici de la tramitaci d'una modificaci puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d'ordenaci urbanstica municipal i les necessitats reals de sl per a crear habitatges o per a establir activitats econmiques. i tamb per larticle 116 del Decret 305/2006 pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme.

  Aquest estableix el segent:

  Article 116. Revisi dels plans d'ordenaci urbanstica municipal

  S'entn per revisi dels plans d'ordenaci urbanstica municipal l'adopci de nous criteris respecte a l'estructura general i orgnica o el model d'ordenaci o de classificaci de sl preestablerts. Cal procedir a la revisi del pla d'ordenaci urbanstica municipal b sigui quan s'ha complert el termini fixat en el pla, quan es produeix alguna de les circumstncies previstes en el pla per a la seva revisi, o quan es produeix alguna de les circumstncies a les qu es refereixen els apartats 2 i 4 de l'article 93 de la Llei d'urbanisme.

  Per tant, la convenincia i oportunitat de la revisi de lactual Pla DOrdenaci de lany 1994, ve determinada fundamentalment per:

  1. Adaptaci a la Llei durbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refs de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci del text refs de la Llei durbanisme.

  Adaptaci al planejament urbanstic de rang superior.

  Pla Territorial Parcial de lAlt Pirineu i Aran (PTPAPA): El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), com a marc jurdic i urbanstic, inscriu el municipi dIsvol dins lmbit territorial funcional de la Cerdanya, i linclou en un sistema de proposta de reequilibri territorial.

  PDU de la Cerdanya, aprovat el 31 de juliol de 2008 que desplega i complementa el PTPAPA.

  2. Adaptaci als Plans Sectorials.

  3. La revisi del planejament general vigent al municipi dIsvol: Reconduir el procs de desenvolupament urbanstic del municipi, a partir de lanlisi i valoraci del resultat que el planejament general de l'any 86 ha tingut. En aquest sentit, la revisi del planejament general vigent al municipi dIsvol s plenament justificada en:

  La modificaci substancial de les previsions sobre el creixement urb del municipi.

  La major sensibilitat social en els temes del planejament sostenible, augmentant substancialment el parc pblic dhabitatge social.

  La revisi del model de poble al nucli.

  Les indefinicions i mancances del planejament vigent.

  1.2. ADECUACI JURDICA DEL POUM

  Lobjectiu del present Pla d Ordenaci Urbanstica Municipal (POUM) s la revisi del planejament general vigent i ladaptaci al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refs de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci del text refs de la Llei durbanisme, i al Decret 305/2006 pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme.

 • En el compliment del DL 1/2010 i un cop aprovat, el Pla d Ordenaci Urbanstica Municipal de Masquefa, substituir el Text Refs de les vigents Normes Subsidiries.

  El POUM dIsvol fa seves les determinacions del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) com a marc urbanstic i jurdic. De la mateixa manera, incorpora territorialment amb major precisi les determinacions dels Plans Sectorials vigents.

  En resum, lobjecte del Pla d Ordenaci Urbanstica Municipal dIsvol s adaptar el planejament general del municipi a les determinacions dels documents que formen el seu marc conceptual i jurdic:

  Lleis i decrets:

  - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, por el que se aprova el Texto Refundido

  de la Ley del Suelo (Publicat al BOE de 26 de juny de 2008).

  - Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprova el Reglamento de

  valoraciones de la Ley del Suelo.

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refs de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci del text refs de la Llei durbanisme.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme.

  - Llei , de 8 de juny, de protecci, gesti i ordenaci del paisatge.

  - Text refs de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge (El text de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge ha estat modificat per la Llei 9/2011 de Promoci de l'Activitat Econmica).

  - Ley 22/1988, de 28 de juliol de Costas.

  - RD 1471/1989, de 1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglamento General para el desarrollo y ejecucin de la Ley de Costas.

  - Ley 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteras.

  - DL 2/2009, de 25 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei de carreteres.

  - Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual saprova el Reglament General de Carreteres de Catalunya.

  - Llei 4/1997, de 20 ed maig, de protecci civil de Catalunya.

  - Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenci i seguretat en matria dincendis en establiments, activitats infraestructures i edificis.

  - Ley del Sector Ferroviario 39/2003, de 17 de novembre.

  - RD 2387/2004 de 30 de desembre, pel qual s'aprova, el Reglamento del Sector

  Ferroviario.

  - Llei Ferroviria 4/2006, de 31 de mar.

  - DL 1/2009, de 22 de desembre, dordenaci dels equipaments comercials.

  - Ley 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicaciones.

  - DL 1/2000, de 31 de juliol, pel qual saprova el Text nic de la Llei de lesport.

  Planejament territorial de rang superior:

  - Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de mar.

  - Pla Territorial Parcial de lAlt Pirineu i Aran

  - Pla Director Urbanistic de la Cerdanya

  Planejament sectorial:

  - Pla dInfraestructures de transport de Catalunya (2006-2026).

 • - Pla daeroports, aerdroms i heliports de Catalunya (2008-2012).

  - Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012).

  - Pla estratgic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012)

  1.3. CONTINGUT I DETERMINACIONS

  El Pla dordenaci urbanstica municipal sajusta al contingut especificat en la Llei durbanisme (LU), especialment en el seu article 57, quin abast s el segent:

  a) Classificar el sl, amb vista a lestabliment del rgim jurdic corresponent.

  b) Definir el model dimplantaci urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanstic sostenible, dacord amb el que estableix larticle 3 LU.

  c) Definir lestructura general que cal adoptar per a lordenaci urbanstica del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament.

  d) Determinar les circumstncies que en poden produir la modificaci o la revisi.

  s important subratllar que el mateix article 57 LU estableix que els plans han de reservar per a la construcci dhabitatges amb protecci oficial, com a mnim, el 30% del sostre que es qualifiqui per a ls residencial de nova implantaci, tant en sl urb com en sl urbanitzable (dels quals un mnim del 20% per habitatges amb protecci oficial de rgim general i/o especial, o daltres rgims), i que cal emplaar aquests habitatges evitant la seva concentraci excessiva, dacord amb larticle 3,2 LU, per tal dafavorir la cohesi social i evitar la segregaci territorial dels ciutadans per ra de llur nivell de renda.

  Les determinacions del Pla dordenaci urbanstica municipal sn les que apareixen en larticle 58 LU i concordants del Reglament, algunes de les quals sn de carcter general per a tot el municipi i altres especfiques per a cada classe de sl. El resum s el segent:

  1) Determinacions de carcter general:

  a) Classifiquen el territori en les classes de sl definides per la Llei i en els mbits o les superficies que resultin necessaris en funci dels objectius de desenvolupament i de la complexitat urbanstica del municipi.

  b) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sl per a aconseguir la plena efectivitat del rgim respectiu.

  c) Desenvolupen per a cada classe de sl l'estructura general i el model del territori, dacord amb els articles 3 i 9 de la Llei.

  d) Determinen els indicadors de creixement, poblaci, recursos i desenvolupament econmic i social del sistema urb que hagin d'sser considerats per a decidir l'oportunitat i laconvenincia de cada actuaci, d'acord amb els interessos pblics derivats de l'imperatiu d'utilitzaci racional del territori.

  e) Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hdrics i energtics.

  f) Defineixen el sistema general d'espais lliures pblics, que ha de respondre, com a mnim, a la proporci de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre adms pel planejament urbanstic per a s residencial no incls en cap sector de planejament urbanstic.

  g) Poden definir el sistema urbanstic d'habitatges dotacionals pblics, segons larticle 34,3 LU i preveure reserves d'aquest tipus en sectors de planejament urbanstic derivat en substituci total o parcial de la reserva d'equipaments, sempre que s'acrediti que no cal destinar-los a equipaments pblics. Aquestes reserves incloses en sectors no poden sser superiors al 5% de la reserva global del municipi per a equipaments pblics locals.

  h) Estableixen les determinacions necessries per a assolir una mobilitat sostenible en el

  municipi.

  i) Estableixen, per mitj de l'agenda, quan no tenen cap programa d'actuaci urbanstica, les determinacions prpies d'aquests pel que fa a les prioritats i a les previsions temporals de l'execuci del pla d'ordenaci urbanstica municipal.

 • 2) Determinacions en sl urb (consolidat i no consolidat):

  a) Apliquen les tcniques de qualificaci o zonificaci del sl i de reserva o afectaci d'aquest per a sistemes urbanstics generals i locals, respectant sempre la proporci adequada a les necessitats de la poblaci.

  b) Assignen usos detallats per a cada zona.

  c) Regulen els parmetres i els criteris d'harmonitzaci formal i compositiva de les edificacions.

  d) Determinen quins valors arquitectnics, arqueolgics, paisatgstics i mediambientals hi han d'sser protegits.

  e) Regulen l's del subsl, d'acord amb larticle 39 LU, per fer factibles la prestaci dels serveis i la implantaci de les infraestructures necessries per a la collectivitat, respectant sempre els aprofitaments privats que hi siguin compatibles.

  3) Determinacions en sl urb consolidat:

  a) Detallen l'ordenaci urbanstica del sl, fixen els parmetres urbanstics necessaris per a l'atorgament de llicncies d'edificaci i assenyalen les alineacions. Pel que fa a l'ordenaci de volums, el pla en pot preveure una amb carcter obligatori o diverses d'alternatives. En aquest darrer supsit, el pla pot especificar grficament les dites alternatives, o b concretar els parmetres de l'edificaci que, sense alterar l'aprofitament urbanstic de la zona o de l'illa, admeten variaci.

  b) Precisen les rasants i les caracterstiques i el traat de les obres d'urbanitzaci.

  c) Estableixen quins sn els elements d'urbanitzaci que cal completar o acabar perqu els terrenys adquireixin la condici de solar.

  4) Determinacions en sl urb no consolidat:

  a) En els mbits del sl urb no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenaci urbanstica municipal fixen els ndexs d'edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i compatibles, i els estndards per a determinar les reserves mnimes per al sistema local d'espais lliur...