Pla anual inspeccio i planificació tramitació expedients d ... ?· 1 pla anual d’inspecciÓ urbanÍstica…

Download Pla anual inspeccio i planificació tramitació expedients d ... ?· 1 pla anual d’inspecciÓ urbanÍstica…

Post on 23-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PLA ANUAL DINSPECCI URBANSTICA I PLANIFICACI DE LA TRAMITACI DELS EXPEDIENTS DINFRACCI URBANSTICA

  I. ANTECEDENTS. Larticle 14.1 h) dels Estatuts de lAgncia disposa que el Consell de Direcci ha daprovar el Pla anual dinspecci urbanstica. El darrer Pla anual dinspecci urbanstica va ser aprovat en el Consell de Direcci celebrat el 7 de juny de 2011. Donat el temps transcorregut, s necessari revisar i actualitzar el seu contingut. Per altra part, la situaci actual de lAgncia fa que no tengui cap sentit disposar dun Pla dinspecci urbanstica si al mateix temps no existeix una planificaci de les actuacions posteriors a la inspecci, s a dir, de linici, instrucci i resoluci dels expedients dinfracci urbanstica. La urgent necessitat daquesta planificaci deriva de dos fets:

  - La gran quantitat dexpedients pendents de tramitar existents a lAgncia a dia davui, s a dir, obres ja detectades pel cos dinspectors de lAgncia que resten pendents diniciar i/o tramitar els corresponents procediments sancionador i de restabliment de lordre jurdic pertorbat.

  - La reducci dels terminis de prescripci que va introduir la Llei

  2/2014, de 25 de mar, dordenaci i s del sl de les Illes Balears (LOUS) en relaci a la normativa anterior.

  II. PLA DINSPECCI URBANSTICA.

  A. OBJECTE I VIGNCIA DEL PLA El Pla anual dinspecci urbanstica t per objecte programar i coordinar les actuacions inspectores de lAgncia de protecci de la legalitat urbanstica i territorial de Mallorca en lexercici de les seves funcions de control de les infraccions en matria de disciplina urbanstica i litoral. Aquest Pla estar vigent durant lany 2016 i fins que no saprovi el dels lanys segents.

  B. FUNCI INSPECTORA DE LAGNCIA. La funci inspectora de lAgncia establerta als seus Estatuts respondr a les directrius i prioritats que es recullen a lapartat C i les inspeccions es distribueixen en les segents modalitats dacord amb el motiu dactivaci de la inspecci.

  1) Inspeccions a iniciativa de lAgncia

 • 2

  Les inspeccions dofici responen a la programaci realitzada per lAgncia. La programaci pren en consideraci les actuacions datenci prioritria expressades en lapartat C.2 i dona un pes especial a les corresponents a municipis que tenen establert conveni de delegaci de competncies amb lAgncia.

  2) Inspeccions a instncia de tercers

  Es classifiquen en quatre subgrups:

  Denncies presentades per daltres administracions, inclosos els Ajuntaments amb conveni de delegaci de competncies amb lAgncia.

  A petici dels serveis del Consell de Mallorca. Denncies dassociacions i organitzacions de carcter no

  governamental. Denncies de particulars.

  C. DIRECTRIUS GENERALS I PRIORITATS DEL PLA DINSPECCI. L'Agncia incorpora com a directrius generals de la seves actuacions les que es deriven de considerar la protecci de la legalitat urbanstica com una eina bsica per a la preservaci i potenciaci dels valors ambientals i paisatgstics de Mallorca i del seu patrimoni natural.

  1) Criteris generals Per aconseguir la mxima operativitat i eficcia en aquesta lnia, la inspecci urbanstica ha de respondre a una estratgia que s'orienti a la

  Prevenci i anticipaci. Intervenir amb precocitat front als actes de presumpta infracci en l'edificaci i usos del sl, el que vol dir un millor coneixement del territori i la capacitat de detectar-los prviament a la seva consolidaci.

  Prioritzaci. Cal ordenar i assignar objectivament a cada intervenci

  una valoraci en funci de la gravetat i caracterstiques de les infraccions i la seva incidncia social, ambiental i paisatgstica.

  s evident que el seguiment d'aquestes directrius generals depn en gran mesura de les pautes d'inspecci que es marquin, ats que condicionen les fases successives del procediment. En els apartats segents es detalla la sistemtica de les inspeccions de l'Agncia.

  2) Inspeccions d'atenci prioritria.

  Dacord amb les directius recollides a lapartat anterior, es consideren prioritries, segons lordre de prelaci que a continuaci sexposa, les inspeccions que

  a) Tenguin per objecte la paralitzaci immediata dobres que es trobin en curs dexecuci, en aplicaci del Protocol dactuaci urgent per a la

 • 3

  paralitzaci dobres en curs dexecuci existent a lAgncia des del mes de gener de 2016.

  b) Tenguin per objecte linici de procediments sobre infraccions que

  puguin tenir una data de prescripci propera.

  c) Es duguin a terme durant la instrucci dels procediments un cop ja iniciats, per evitar la caducitat dels mateixos.

  d) Tenguin per objecte comprovar si sha executat la restituci de forma

  voluntria, als efectes dimposar la multa coercitiva que correspongui o diniciar el procediment dexecuci subsidiria.

  e) Es tracti de presumptes infraccions urbanstiques localitzades en

  municipis que tinguin vigent conveni de delegaci de competncies urbanstiques amb lAgncia.

  f) Facin referncia a presumptes infraccions dedificaci i/o usos del sl

  en sol rstic protegit, per aquest ordre: AANP, ANEI, ARIP.

  La resoluci dels dubtes que puguin sorgir en la interpretaci daquestes normes sobre inspeccions datenci prioritria, seran resoltes de forma conjunta pel director gerent, el cap de Servei i els responsables de la Secci Tcnica de lAgncia.

  D. FONTS DINFORMACI PER A LES INSPECCIONS DOFICI. Els articles 58 i segents de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu com de les administracions pbliques, estableixen que els procediments de naturalesa sancionadora shan diniciar sempre dofici per lrgan competent i que la resoluci dinici pot provenir duna denncia, de petici raonada daltres rgans administratius, com a conseqncia duna ordre superior o per prpia iniciativa de lrgan competent. Deixant de banda les inspeccions que es realitzen arran de denncia o de petici raonada daltres rgans administratius, s convenient especificar, per contribuir a la transparncia de lAgncia, les altres fonts dinformaci que tamb han de donar lloc a inspeccions i, si escau, al posterior inici dexpedients per infracci urbanstica per prpia iniciativa de lrgan competent. En aquest sentit, la Llei 40/2015, d1 doctubre, de rgim jurdic del sector pblic, en els seus articles 3 i 4, cont una srie de principis que obliguen a totes els administracions pbliques amb carcter general i a lAgncia en particular:

  - Lobjectivitat i transparncia de lactuaci administrativa. - La responsabilitat per la gesti pblica. - Leficcia en el compliment dels seus objectius. - Leficincia en la utilitzaci dels recursos pblics. - La cooperaci, collaboraci i coordinaci amb altres

  administracions pbliques. Aquests principis vinculen a lAgncia perqu, dofici, faci s de fonts dinformaci que estan al seu abast, ja sigui perqu sn daccs pblic (per exemple: fotografies aries, publicacions en el BOIB, notcies en premsa..) o

 • 4

  perqu estan a disposici daltres administracions pbliques que les poden facilitar (per exemple: resolucions dictades pel Consell Insular que poden posar de manifest infraccions urbanstiques, dades cadastrals sobre construccions o usos en sl rstic..). Per tot aix, les fonts dinformaci, diferents de les denncies i les peticions raonades daltres rgans administratius, que han de donar lloc a inspeccions dofici de lAgncia sn:

  a) Qualsevol obra o s en sl rstic que el personal inspector de lAgncia detecta quan, en ocasi de laixecament duna acta dinspecci, es posen de manifest altres infraccions diferents de la que va motivar lactuaci original.

  b) Les fotografies o vdeos aeris en sl rstic, de carcter pblic o privat,

  que puguin estar a disposici de lAgncia en qualsevol moment, sempre que les imatges shagin obtingut respectant la normativa aplicable.

  c) Resolucions dictades o informes emesos pel Consell Insular de

  Mallorca:

  - Resolucions de denegaci o arxiu de sollicituds de declaraci dinters general en sl rstic, quan en la documentaci de lexpedient hi constin indicis dobres o usos no prescrits implantats sense ttol habilitant.

  - Informes desfavorables relatius a sollicituds de legalitzaci de la

  implantaci de ls dhabitatge en sl rstic que no hagi prescrit.

  - Resolucions de denegaci de cdules dhabitabilitat en sl rstic, quan en la documentaci de lexpedient hi constin indicis dobres o usos no prescrits implantats sense ttol habilitant.

  d) Dades que lAgncia pugui sollicitar i obtenir de la Gerncia Regional

  del Cadastre a les Illes Balears que aportin indicis de possibles infraccions urbanstiques en sl rstic.

  e) Publicacions en el BOIB de resolucions dictades per la Comissi Balear

  de Medi Ambient que informen desfavorablement o arxiven projectes que inclouen la legalitzaci dusos o construccions ja implantats en sl rstic.

  f) Notcies aparegudes en els diaris de major difusi a lilla de Mallorca

  que posen de manifest possibles infraccions urbanstiques en sl rstic i assenyalen el lloc dels fets.

  g) Els informes tcnics desfavorables emesos per la comissi regulada a

  la disposici transitria nica del Decret 17/2017, de 21 dabril, pel qual es fixen els principis generals dexoneraci de les condicions urbanstiques de les edificacions i les installacions agrries i complementries en explotacions agrries a lmbit de les Illes Balears, quan en lexpedient apareguin obres o usos en execuci o ja implantats en sl rstic sense el corresponent ttol urbanstic habilitant. Aquesta informaci ha de ser tramesa a lAgncia per la

 • 5

  persona representant del Consell Insular de Mallorca en lesmentada comissi1

  En cas que lAgncia accedeixi a aquesta informaci de forma massiva (per exemple: aparici duna nova ortofotografia aria de lilla de Mallorca, accs massiu a informaci cadastral), shan de prioritzar, en primer lloc, les inspeccions en els municipis adherits i, en segon lloc, el sl rstic amb major grau de protecci. Les inspeccions que es derivin dels apartats a), b), c), d) i g) han de ser gestionades directament pel personal de la Secci Tcnica de lAgncia, sense necessitat duna ordre individualitzada emesa per un rgan superior2 Les inspeccions que es derivin dels apartats e) i f) seran disposades pel director gerent, de forma motivada.

  E. LNDEX DE QUALIFICACI DE LES ACTUACIONS (IQA). Lndex de Qualificaci de les Actuacions IQA de lAgncia de Protecci de la legalitat urbanstica i territorial de Mallorca, s un valor que sassigna a cadascun dels expedients amb la finalitat devitar qualsevol tipus de discrecionalitat en la prioritzaci de les actuacions. Tal com es desenvolupa en el document de Planificaci de la tramitaci dels expedients que acompanya el present Pla dinspecci, lIQA definir lordre de prelaci de la seva tramitaci, llevat daquells en qu es detectin obres en curs dexecuci i de les infraccions que tenguin risc de prescripci. LIQA segueix el segent esquema:

  Tipus de sl Conveni Infracci Valoraci Execuci dobres

  Reincidncia

  AANP, ANEI, ARIP

  +40 APT

  +30

  S

  +20

  -Sense IG -Llicncia irregular

  +35

  V > 60.000

  +15

  S

  +5

  S

  +35

  Rstic Com

  +20

  No -Habitatge sense

  llicncia -Edificaci

  sense llicncia

  +25

  V < 60.000 No No

  1 Lletra afegida per acord del Consell de Direcci de 28 de juliol de 2017. 2 Pargraf modificat per lacord de 28 de juliol de 2017.

 • 6

  Urb

  +10

  -Reforma i/o ampliaci -Obres no ajustades -Piscina

  -Edificaci annexa

  +10

  Notes: a) La suma mxima terica daquest esquema s de 150 punts, encara que a la prctica s molt difcil superar els 100-105. b) Cal tenir en compte que, en el cas dinfraccions detectades a municipis amb conveni, per denunciades abans de la seva entrada en vigor, no se sumaran els 20 punts. c) En lapartat dinfraccions, noms puntuen les que apareixen recollides, les altres compten com a zero. d) Els expedients caducats no segueixen aquestes regles, es reinicien tan aviat com sigui possible.

  F. PERSPECTIVA TERRITORIAL DE LES INSPECCIONS.

  1) Zonificaci de lrea inspectora. Els municipis de Mallorca es divideixen entre lactual plantilla dinspectors. Per definir cada zona es t en compte lextensi territorial i el nombre de municipis adherits. Aix, a dia davui lilla queda dividida en 5 zones, encara que la zonificaci podr variar en cas que sincorpori nou personal inspector del previst a la Plantilla de lAgncia. Cada inspector t assignada una zona de treball i tant les inspeccions que provenen de denncies com les inspeccions lofici es realitzen a la seva zona.

 • 7

  2) Rotaci dels inspectors. La distribuci per municipis s un cercle rotatiu en qu cada inspector canvia de zona als 2 anys.

  G. CAPACITAT I RECURSOS PROPIS. LAgncia disposa duna Secci Tcnica amb mitjans humans i tcnics per desenvolupar lactivitat inspectora a tota lilla de Mallorca. El nostre equip tcnic est format per inspectors, aparelladors i arquitectes que realitzen les funcions de vigilncia i inspecci del territori. Els mitjans tcnics dels que disposem sn cotxes tipus turisme i 4x4, GPS per situar exactament els obres detectades, sistemes SIG de georeferenciaci, fotografies aries des de lany 1956 i suport cartogrfic adient a les funcions a desenvolupar.

  H. TRAMESA DINFORMACI EN MATRIA DE LLOGUER TURSTIC3. LAgncia enviar per mitjans telemtics a la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears un exemplar de les actes dinspecci en qu apareguin indicis dedificacions o construccions que sestan destinant o en breu es destinaran al lloguer a turistes, amb independncia de qu el lloguer pugui disposar del corresponent ttol que habiliti per al seu exercici.

  3 Apartat afegit mitjanant acord del Consell de Direcci de 31 de mar de 2017.

 • 8

  Aix mateix, lAgncia sollicitar a la Conselleria de Turisme que li faci arribar les seves actes dinspecci en sl rstic on apareguin indicis clars dobres que no disposarien de la corresponent llicncia urbanstica municipal.

  III. PLANIFICACI DE LA TRAMITACI DELS EXPEDIENTS DINFRACCI URBANSTICA.

  La situaci actual de lAgncia fa que no tengui cap sentit disposar dun Pla dinspecci urbanstica si al mateix temps no existeix una planificaci de les actuacions posteriors a la inspecci, s a dir, de linici, instrucci i resoluci dels expedients dinfracci urbanstica, tasca que correspon a la Secci Jurdica de lAgncia. La urgent necessitat daquesta planificaci deriva de dos fets:

  - La gran quantitat dexpedients pendents de tramitar existents a lAgncia a dia davui, s a dir, obres ja detectades pel cos dinspectors de lAgncia que resten pendents diniciar i/o tramitar els corresponents procediments sancionador i de restabliment de lordre jurdic pertorbat.

  - La reducci dels terminis de prescripci que va introduir LOUS en

  relaci a la normativa anterior. Ateses aquestes circumstncies, s essencial que lAgncia disposi dun instrument que doti les seves actuacions expedientals de la mxima transparncia i objectivitat, de manera que en tot moment es pugui explicar per qu sinicien i es tramiten uns expedients i no uns altres.

  A) A lhora de definir uns parmetres, sha de tenir en compte, com a criteri de mxima prioritat, que lalteraci ms...