pkinsb stwior roboty elektryczne

of 44/44

Post on 24-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - PKiNsB_STWiOR_Roboty elektryczneA. CZ OGÓLNA  2 
B. CZ SZCZEGÓOWA  26 
SST0001  ROBOTY ZWIZANE Z MONTAEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZTU WRAZ Z  INSTALACJ 
ODGROMOW (CPV: 453000000; 453100003; 453110000)  26 
SST0002  INSTALACJE TELETECHNICZNE: SYSTEM SYGNALIZACJI POARU SSP (CPV: 453000000; 453121008;  453142003; 453151009; 453156004)  32 
SST0003  INSTALACJE TELETECHNICZNE: DWIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO (CPV: 453000000;  453100000; 453121008)  38 
2
A. CZ OGÓLNA 1. Okrelenia przedmiotu zamówienia 1.1 Inwestor Miasto Stoeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
1.2 Penomocnik Inwestora Zarzd Paacu Kultury i Nauki sp. z o.o. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
1.3 Jednostka projektowa EMGIEprojekt Sp. z o.o., 25-415 Kielce, ul. Górna 20, tel. 041-343-27-00, fax: 041-343-19-91, e-mail: [email protected]
1.4 Cel i przedmiot specyfikacji technicznej Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym i wykonawczym przebudowy strefy "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie dostosowania do zgodnoci z obowizujcymi przepisami ochrony przeciwpoarowej; 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, dz. nr. 24/35 obrb 5-03-09 Ma ono na celu umoliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidowe technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robót. Opracowanie zawiera take zasady wykonywania odbiorów robót zanikajcych, odbiorów fragmentów realizowanego obiektu, odbiorów midzyoperacyjnych, a wreszcie odbiorów kocowych wykonywanych bezporednio przed przekazaniem obiektu Inwestorowi.
1.5 Podstawa opracowania Umowa Nr TP 269/10/2016 zawarta 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie pomidzy Miastem Stoecznym Warszawa
reprezentowanym przez Zarzd Paacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25-415 Kielce.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia stanowicy Zacznik Nr 1 do ww. Umowy. "Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpoarowej dla czci "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie"
opracowana przez mgr in. Mariana Nocul oraz mgr in. Antoniego Celeja z listopada 2011 r., oraz wydane na jej podstawie postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 roku wraz ze sprostowaniem w postaci postanowienia z 8 padziernika 2012 roku.
"Aneks do ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpoarowej dla czci "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie" opracowany przez mgr in. Tadeusza Walend i mgr in. Pawa Jaboskiego oraz wydane na jego podstawie postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej w Warszawie (nr WZ.5595.462.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 r)
Projekt budowlany przebudowy strefy "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie dostosowania do zgodnoci z obowizujcymi przepisami ochrony przeciwpoarowej; 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, dz. Nr. 24/35 obrb 5-03-09
Projekt wykonawczy przebudowy strefy "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie dostosowania do zgodnoci z obowizujcymi przepisami ochrony przeciwpoarowej; 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, dz. Nr. 24/35 obrb 5-03-09
obowizujce w Polsce regulacje prawne, a w szczególnoci: o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z póniejszymi zmianami), o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z póniejszymi
zmianami), o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póniejszymi zmianami), o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z
póniejszymi zmianami), o rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719),
o rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoarowego zaopatrzenia w wod oraz dróg poarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030),
3
o rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z póniejszymi zmianami).
standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.
1.6 Dokumentacja projektowa Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera nastpujce elementy skadowe opracowane przez EMGIEprojekt Sp. z o.o.:
Projekt budowlany przebudowy strefy "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie dostosowania do zgodnoci z obowizujcymi przepisami ochrony przeciwpoarowej; 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, dz. Nr. 24/35 obrb 5-03-09
Projekt wykonawczy przebudowy strefy "B" Paacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie dostosowania do zgodnoci z obowizujcymi przepisami ochrony przeciwpoarowej; 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, dz. Nr. 24/35 obrb 5-03-09
TOM I: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA TOM II: INSTALACJE SANITARNE TOM III: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (RBO01) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z zakresu instalacji sanitarnych (RIS01) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z zakresu instalacji elektrycznych (RIE01) Przedmiary robót (jeeli w umowie realizacyjnej zawartej pomidzy Inwestorem a Wykonawc przyjto
wynagrodzenie ryczatowe przetargowa dokumentacja projektowa moe nie obejmowa przedmiarów robót), TOM I: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA TOM II: INSTALACJE SANITARNE TOM III: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instrukcja bezpieczestwa poarowego (na czas prowadzenia robót budowlano-instalacyjnych) Informacj dotyczc bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BiOZ) stanowic cz skadow projektu
budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, oraz
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opracowan przez Inwestora, projekt umowy realizacyjnej, pozwolenie na budow.
Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracowa nastpujc dokumentacj: projekt technologii i organizacji robót oraz harmonogram prowadzenia robót z podziaem na etapy
wyszczególnione w Dokumentacji Przetargowej, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (o ile bdzie wymagany), projekt zaplecza technicznego budowy, projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (wymagajce zatwierdzenia przez nadzór inwestorski i nadzór
autorski), projekty techniczno-robocze dla robót systemowych wymagajce zatwierdzenia przez nadzór inwestorski i
nadzór autorski (wzmocnienie podoa fundamentów bezporednich poprzez zastosowanie metody „Jet grouting”, itp.)
1.7 Zgodno robót z Dokumentacja Projektow i Specyfikacj Techniczn Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski stanowi cz umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choby w jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byy w caej dokumentacji.
Wykonawca nie moe wykorzystywa bdów lub opuszcze w przetargowej Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi Inwestora lub Nadzór Inwestorski, który w porozumieniu z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbienoci opis wymiarów waniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiay bd zgodne z przetargow Dokumentacj Projektow i Specyfikacj Techniczn.
Dane okrelone w przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bd uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji.
W przypadku, gdy materiay lub roboty nie bd w peni zgodne z przetargow Dokumentacj Projektow lub Specyfikacj Techniczn i wpynie to na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiay bd niezwocznie zastpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
4
1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacje Techniczne stanowi cz Dokumentów Przetargowych i naley je stosowa w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych.
1.9 Okrelenia podstawowe Uyte w opracowaniu, wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Nadzór inwestorski – osoba wyznaczona przez Zamawiajcego, upowaniona do nadzoru nad realizacj robót i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami, sucy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót w formie wylicze, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiaów oraz robót. Materiay – wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez nadzór Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy. Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna bdca autorem dokumentacji projektowej. Przetargowa dokumentacja projektowa – cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bdcego przedmiotem robót. lepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich wykonania. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku wykonywania robót. Budynek – naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Tymczasowy obiekt budowlany – naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krótszym od jego trwaoci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany niepoczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Roboty budowlane - naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Budowa - naley przez to rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego. Rekonstrukcja – czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu. Przebudowa – jako praca dokonywana w istniejcym obiekcie budowlanym, prowadzca wycznie do zmian w ramach dotychczasowego ukadu funkcjonalnego, zostaa zaliczona do kategorii robót budowlanych. Rozbudowa, nadbudowa – powikszenie istniejcego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykoczeniowych i instalacyjnych. Remont - naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym. Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja – okrelenia stosowane w przypadku dziaa majcych na celu konserwacje obiektów, poczon czsto z pracami odtworzeniowych ich fragmentów. Termomodernizacja – przedsiwzicie budowlane zakadajce popraw parametrów energetycznych obiektów. Urzdzenia budowlane - naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym, zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym suce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. Teren budowy - naley przez to rozumie przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane – naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Pozwolenie na budow – naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalajc na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego. Dokumentacja budowy – naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy suce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksik obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau – take dziennik montau.
5
Dokumentacja powykonawcza – naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Aprobata techniczna – naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzajc jego przydatno do stosowania w budownictwie. Wyrób budowlany – naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trway w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poczeniu stanowicym integraln cao uytkow. Obszar oddziaywania obiektu – naley przez to rozumie teren wyznaczony otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrbnych, wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Opata – naley przez to rozumie kwot nalenoci wnoszon przez zobowizanego za okrelone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez waciwy organ. Odpowiednia (bliska) zgodno – zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedzia tolerancji nie zosta okrelony z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Podoe – grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do gbokoci przemarzania. Zadanie budowlane – cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn cao konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego spenienia przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli lub jej elementu. Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) – zespó wspópracujcych ze sob elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla okrelonych celów. Zcze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej. Przewód neutralny (zerowy) symbol N – przewód poczony bezporednio z punktem neutralnym ukadu sieciowego i mogcy suy do przesyania energii elektrycznej. Napicie znamionowe (instalacji) – napicie, na które instalacja elektryczna lub jej cz zostaa zaprojektowana (zbudowana). Napicie dotykowe – napicie pojawiajce si midzy czciami jednoczenie dostpnymi w przypadku uszkodzenia izolacji. Napicie dotykowe, spodziewane – najwysze napicie dotykowe przewidywane w instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy warto impedancji jest pomijalna. Napicie dotykowe bezpieczne (symbol UL) – najwysza dopuszczalna warto napicia dotykowego, które moe si dugotrwale utrzymywa w okrelonych warunkach otoczenia. Cz czynna – przewód lub cz przewodzca instalacji elektrycznej mogca znale si pod napiciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N lecz z wyczeniem przewodu ochronno- neutralnego PEN. Cz przewodzca dostpna – cz przewodzca instalacji elektrycznej, która moe by dotknita i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si lecz moe si znale pod napiciem w wyniku uszkodzenia. Cz przewodzca obca – cz przewodzca nie bdca czci instalacji elektrycznej, która moe znale si pod okrelonym potencjaem, zazwyczaj pod potencjaem ziemi. Poraenie prdem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywoane przepywem prdu elektrycznego przez ciao czowieka lub zwierzcia. Dotyk bezporedni – dotknicie przez czowieka lub zwierz czci czynnych. Dotyk poredni – dotknicie przez czowieka lub zwierz czci przewodzcych dostpnych, które znalazy si pod napiciem w wyniku uszkodzenia izolacji. Prd raeniowy – prd przepywajcy przez ciao czowieka lub zwierzcia, który moe spowodowa skutki patofizjologiczne. Prd upywowy (instalacji elektrycznej) - prd przepywajcy z obwodu elektrycznego do ziemi lub do innych czci przewodzcych obcych w warunkach nromalnych. Prd rónicowy, prd resztkowy - algebraiczna suma wartoci chwilowych prdu pyncego przez wszystkie czci czynne w okrelonym punkcie instalacji elektrycznej. Zasig rki – przestrze (obszar) zawarta midzy dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na którym czowiek zwykle stoi lub si porusza a powierzchni, któr moe dosign rk w dowolnym kierunku bez uycia rodków pomocniczych. Obudowa; osona – element zapewniajcy ochron przed niektórymi wpywami otoczenia i przed dotykiem bezporednim z dowolnej strony. Przegroda, ogrodzenie – element zapewniajcy ochron przed dotykiem bezporednim ze wszystkich ogólnie dostpnych stron. Bariera, przeszkoda – element chronicy przed niezamierzonym dotykiem bezporednim spowodowanym dziaaniem rozmylnym. Ziemia - przewodzca masa ziemi, której w kadym punkcie przyjmuje si umownie potencja równy zeru. Uziom – przedmiot lub zespó przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzcy elektryczne poczenie przewodów z tym gruntem (ziemi) Cakowita rezystancja uziemienia – rezystancja midzy gównym zaciskiem uziemiajcym a ziemi.
6
a) Obowizujce w Polsce regulacje prawne Ustawy, rozporzdzenia:
o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami),
7
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do uytkowania których mona przystpi po przeprowadzeniu przez waciwy organ obowizkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postpowania dotyczcego rozbiórek oraz zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiki obiektu budowlanego(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z póniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z póniejszymi zmianami),
o rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwporaeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z póniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póniejszymi zmianami), o rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotyczcych wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
o rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),
o ustawa z dnia 12 wrzenia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386 z póniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z póniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452),
standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.
2. Prowadzenie robót Roboty podstawowe, towarzyszce i tymczasowe wynikajce z zakresu Dokumentacji Projektowej wykonawczej:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z przetargow Dokumentacj Projektow, Specyfikacj Techniczn oraz pisemnymi poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.
Niezalenie od postanowie Warunków Szczegóowych bd stosowane przez Wykonawc Normy Pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu.
2.1 Przekazanie terenu budowy Inwestor w terminie okrelonym w Umowie Realizacyjnej przekae Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze przetargowej Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych obejmujcych cay zakres realizowanych prac.
2.2 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, a do
zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym
ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnay i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót.
8
Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okrelonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których tre bdzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bd utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cay okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen umown.
2.3 Koordynacja robót budowlanych na placu budowy niezalenie od przyjtych ogólnych ustale koordynacyjnych i wytycznych Dokumentacji Projektowej Kierownik
Budowy powinien koordynowa prace zwizane z biecym przebiegiem Robót, przy wspóudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierowników poszczególnych rodzajów Robót,
harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawiera terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych rodzajów Robót lub ich etapów, tak aby zapewni prawidowy i rytmiczny przebieg wykonywania Robót ogólnobudowlanych, a jednoczenie umoliwia wykonanie Robót specjalistycznych i branowych w odpowiednich terminach,
ogólny harmonogram budowy powinien by uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi podstaw do opracowania harmonogramów szczegóowych dla poszczególnych rodzajów Robót.
2.4 Zagospodarowanie placu budowy Przed przystpieniem do wykonywania Robót budowlanych Wykonawca powinien przygotowa Teren Budowy zgodnie z wytycznymi opracowanego uprzednio przez Niego i zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski projektu organizacji robót, zapewniajc wykonanie stosowanych ogrodze i oznakowa, organizacj dróg dojazdowych i przej dla pieszych, dróg transportu poziomego i pionowego, usytuowanie budynków tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktów poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagroenia bezpieczestwa i zdrowia itd.
2.5 Sprzt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy wraz ze sprztem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajcym przepisom o dozorze technicznym powinny
by dostarczone aktualne dokumenty uprawniajce do jego eksploatacji, sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien mie trway i wyrany napis okrelajcy istotne jego waciwoci
techniczne, jak np. dopuszczalny udwig, nono, cinienie i temperatur lub inne dane wane dla prawidowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie,
sprzt zmechanizowany znajdujcy si w miejscu wykonywania Robót nie moe by udostpniony osobom nie stanowicym bezporedniej jego obsugi,
przed rozpoczciem pracy i przed kadorazow zmian zaogi sprzt i urzdzenia naley sprawdzi pod wzgldem sprawnoci technicznej i bezpiecznego ich uytkowania,
ruchome czci mechanizmów sprztu zmechanizowanego i pomocniczego powinny by zaopatrzone w osony zapobiegajce wypadkom,
przecianie sprztu ponad dopuszczalne obcienie robocze jest zabronione, naprawa, smarowanie i czyszczenie sprztu powinno by dokonywane w stanie jego spoczynku, przewody spronego powietrza i gazów technicznych powinny by dostosowane do cinienia roboczego i
atestowane, haki stosowane na placu budowy powinny posiada aktualne atesty, zawieszenia linowe lub acuchowe uywane do przemieszczania elementów lub adunków powinny by
wykonane z materiaów atestowanych, wytwarzanie wzów na linach i acuchach, a take czenie ze sob lin stalowych na dugoci jest zabronione, ptle zawiesi wykonanych z lin powinny by czone za pomoc spltania lub za pomoc zacisków, a lina
powinna by zabezpieczona przed przecieraniem si, do zawieszania adunków na hak naley stosowa elementy w postaci piercieni, ogniw, ptli itp., których
wymiary umoliwiaj swobodne ich uoenie na dnie gardzieli haka.
2.6 Przemieszczanie elementów konstrukcji i adunków na miejsce ich przeznaczenia przed podniesieniem elementu lub adunku naley sprawdzi poprawno zamocowania zawieszenia do haka
urawia, aby nie spowodowa zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuci do wysunicia si zawieszenia z gardzieli haka,
zawieszenie powinno by zamocowane powyej rodka cikoci podnoszonego elementu lub adunku, a lina nona powinna w trakcie podnoszenia by pionowa,
przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by dokonywane powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagych zrywów i zahamowa, wycznie w obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji Robót,
9
w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o duych wymiarach zaleca si element lub konstrukcj prowadzi za pomoc konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do naroy elementów i obsugiwanych przez 2 pracowników,
opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zaadunku na transport koowy powinno by dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomoc odpowiednich narzdzi. Elementy po ustawieniu powinny zosta usztywnione odpowiednimi podporami i poczone z innymi elementami lub konstrukcj,
kada zmontowana konstrukcja stanowica obiekt lub jego wyodrbnion geometrycznie cz powinna by skontrolowana na prawidowo montau, aby nie dopuci do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych napre.
2.7 Urzdzenia pomocnicze zaadunek i rozadunek materiaów, elementów i konstrukcji na rodki lub urzdzenia transportowe powinien by
dokonywany w zasadzie mechanicznie; zaadunek rczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych,
stosowane na budowie wózki rczne i taczki powinny mie konstrukcj zapewniajc ich stateczno przy penym zaadunku oraz moliwo atwego ich zaadowania i rozadowania, a take zapewniajc moliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku naley umieci napis okrelajcy jego nono,
wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by wyposaone w urzdzenia zabezpieczajce adunek przed spadniciem,
urawie budowlane uywane na budowie powinny odpowiada urzdzeniom okrelonym w dokumentacji projektowej (projekt organizacji robót), a w przypadku zastosowania innych ich typów powinny by one dostosowane do przewidywanych udwigów wystpujcych w pracach rozbiórkowych i montaowych; urawie powinny by obsugiwane w sposób ustalony w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta,
kady uraw powinien by zaopatrzony w tablic z oznaczeniem dopuszczalnego udwigu maksymalnego przy okrelonych wysigach,
wspóczynnik bezpieczestwa dla lin nonych urawi nie powinien by mniejszy ni 5, jeeli przepisy dozoru technicznego nie stanowi inaczej,
uraw powinien by tak ustawiony, aby odlego pomidzy skrajni platformy obrotowej a zewntrznymi czciami budynku lub jego zabezpiecze tymczasowych nie bya mniejsza ni 0.75m,
przy stosowaniu urawi na budowie jest zabronione: o skadowanie materiaów pomidzy skrajni urawia, a konstrukcj budynku lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami, o poziome przemieszczanie adunku na wysokoci mniejszej ni 1.0m nad przedmiotami znajdujcymi si na
drodze przewoonego adunku, o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakoczeniu adunku na haku urawia, o podnoszenie adunku przy ukonym uoeniu liny, o podnoszenie urawiem przymarznitych lub zakleszczonych przedmiotów, jak te przedmiotów o nieznanej
masie, o przewoenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób, o przechodzenie osób pomidzy budynkiem a podwoziem urawia i wychylanie si w czasie pracy urawia
przez otwory znajdujce si w budynku, monta lub demonta urawia powinien by wykonywany zgodnie z instrukcj producenta przy dobrej
widocznoci i bezdeszczowej pogodzie oraz przy prdkoci wiatru poniej 10m/s, w czasie eksploatacji urawi powinny by przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz przepisy
dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze urawi, monta wycigów przyciennych powinien by wykonywany zgodnie z instrukcj techniczn producenta, a kady
wycig budowlany powinien by wyposaony w urzdzenia sygnalizacyjne, stanowisko operatora wycigu przyciennego powinno by tak usytuowane, aby znajdowao si w odlegoci nie
mniejszej ni 6.0m od konstrukcji wysigu i aby istniaa moliwo obserwowania ruchu platformy na caej wysokoci pracy,
nad miejscem zaadunku materiaów z poziomu terenu na platform wycigu naley wykona daszek ochronny, który powinien wystawa co najmniej 2.0m poza zewntrzn krawd platformy,
adunek na platformie wycigu powinien by zabezpieczony przed przemieszczeniem, dostp do platformy adunkowej wycigów przyciennych z pomostów roboczych powinien by zabezpieczony
barierkami ochronnymi o wysokoci co najmniej 1.10m ustawionymi w odlegoci okoo 0.3m od krawdzi pomostu roboczego,
narzdzia uywane na budowie powinny by przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i uytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcj producenta,
10
nie wolno uywa do wykonywania robót budowlanych narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym,
narzdzia rczne o napdzie elektrycznym powinny by co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawnoci technicznej,
wyniki kontroli narzdzi roboczych powinny by odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy, rodki i urzdzenia transportowe powinny by przystosowane do transportu danego rodzaju materiaów,
elementów lub konstrukcji. W czasie transportu naley zabezpieczy przewoone materiay, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczajcy zmian ich waciwoci technicznych lub uszkodzenie,
przemieszczanie materiaów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno by dokonywane za pomoc taczek, wózków urawi lub innych urzdze nie powodujcych ich uszkodzenia.
2.8 Ograniczenie obcie osi pojazdów Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie materiaów i wyposaenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od wadz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób cigy bdzie o kadym takim przewozie powiadamia Inwestora. Pojazdy i adunki powodujce nadmierne obcienie osiowe nie bd dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie Terenu Budowy i wykonawca bdzie odpowiada za napraw wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
2.9 Ochrona i utrzymanie terenu budowy Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron placu budowy oraz wszystkich materiaów i elementów
wyposaenia uytych do realizacji robót od chwili rozpoczcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cay ten okres urzdzenia lub ich elementy bd utrzymane w sposób satysfakcjonujcy zarzdzajcego realizacj umowy. Moe on wstrzyma realizacj robót jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzdzenia takie jak: bariery, sygnalizacj ruchu, znaki drogowe etc. eby zapewni bezpieczestwo caego ruchu koowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzdzenia zabezpieczajce musz by zaakceptowane przez zarzdzajcego realizacj umowy.
Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakoczenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wasny koszt.
Przed rozpoczciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomoci zainteresowanych uytkowników terenu w sposób ustalony z zarzdzajcym realizacj umowy. Wykonawca umieci, w miejscach i ilociach okrelonych przez zarzdzajcego, tablice podajce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.10 Ochrona wasnoci i urzdze Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron istniejcych instalacji naziemnych i podziemnych urzdze
znajdujcych si w obrbie placu budowy, takich jak rurocigi i kable etc. Przed rozpoczciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich wadz, które s wacicielami instalacji i urzdze, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajcego. Wykonawca spowoduje eby te instalacje i urzdzenia zostay waciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystpi konieczno przeniesienia instalacji i urzdze podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowizek poinformowa zarzdzajcego realizacj umowy o zamiarze rozpoczcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzdzajcego realizacj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych urzdze lub instalacji i bdzie wspópracowa przy naprawie udzielajc wszelkiej moliwej pomocy, która moe by potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziaania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajcego.
2.11 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania robót Wykonawca bdzie:
utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych
ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub wasnoci spoecznej i innych, a wynikajcych ze skaenia, haasu lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania.
Stosujc si do tych wymaga, bdzie mia szczególny wzgld na: lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk i dróg dojazdowych,
11
2.12 Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia Wykonawca dostarczy na budow i bdzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa.
Zapewni wyposaenia w urzdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaenie i odzie wymagan dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaa si, e koszty zachowania zgodnoci z wspomnianymi powyej przepisami bezpieczestwa i ochrony zdrowia s wliczone w cen umown.
Wykonawca bdzie stosowa si do wszystkich przepisów prawnych obowizujcych w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego. Bdzie stale utrzymywa wyposaenie przeciwpoarowe w stanie gotowoci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczestwa przeciwpoarowego, na placu budowy, we wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiay atwopalne bd przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoarowymi, w bezpiecznej odlegoci od budynków i skadowisk, w miejscach niedostpnych dla osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstae w wyniku poaru, który mógby powsta w okresie realizacji robót lub zosta spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
2.13 Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiay atwopalne bd skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy, w tym podwykonawców.
2.14 Materiay szkodliwe dla otoczenia Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie bd dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si
uycia materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiay odpadowe uyte do Robót bd miay wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaywania tych materiaów na rodowisko.
Materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoczeniu Robót ich szkodliwo zanika (np. materiay pylaste), mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzyma zgod na uycie tych materiaów od waciwych organów administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uy materiaów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uycie spowodowao jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
2.15 Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadz, bdcych wacicielami tych urzdze, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni waciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowizany umieci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie przeoenia instalacji i urzdze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Nadzór Inwestorski i wadze lokalne o zamiarze rozpoczcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Nadzór Inwestorski i zainteresowane wadze oraz bdzie z nimi wspópracowa, dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
2.16 Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z Robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót,
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w peni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób cigy bdzie informowa Inwestora o swoich dziaaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty.
12
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed przystpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowizany do opracowania i przekazania zarzdzajcemu realizacj umowy do akceptacji nastpujcych dokumentów:
projekt organizacji robót, szczegóowy harmonogram robót i finansowania, plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakoci. b) Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawc projekt organizacji robót musi by dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzdzajcego realizacj umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawiera:
organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót c) Szczegóowy harmonogram robót i finansowania Szczegóowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgldnia uwarunkowania wynikajce z dokumentacji
projektowej ustale zawartych w umowie. Moliwoci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaowych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarzdzajcemu realizacj umowy do zatwierdzenia szczegóowy harmonogram robót i patnoci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyranie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany postp robót w zakresie gównych obiektów i zada kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bdzie w miar potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. d) Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca bdzie stosowa si do wszystkich obowizujcych przepisów i wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji zarzdzajcemu realizacj umowy, program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni, eby personel nie pracowa w warunkach, które s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speniaj odpowiednich wymaga sanitarnych.
e) Program zapewnienia jakoci. Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za jako robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakoci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzdzajcego realizacj umowy. Program zapewnienia jakoci bdzie zawiera:
cz ogóln opisujc: o system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, o wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub
wytypowanego do wykonania bada zleconych przez wykonawc), o sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, o ustawienia mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji zarzdzajcemu realizacj umowy;
cz szczegóow opisujc dla kadego asortymentu robót: o wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem
mechanizmy do sterowania i urzdzenia do magazynowania i zaadunku materiaów. o sposób zabezpieczenia i ochrony materiaów i urzdze przed utrat ich waciwoci w czasie transportu i
przechowywania na budowie o sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo bada, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, o wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, o sposób postpowania z materiaami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom umowy. o organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy o organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg o wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
13
o wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót f) Szczegóowy harmonogram robót i finansowania Szczegóowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgldnia uwarunkowania wynikajce z dokumentacji
projektowej ustale zawartych w umowie. Moliwoci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaowych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarzdzajcemu realizacj umowy do zatwierdzenia szczegóowy harmonogram robót i patnoci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyranie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany postp robót w zakresie gównych obiektów i zada kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bdzie w miar potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. g) Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca bdzie stosowa si do wszystkich obowizujcych przepisów i wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji zarzdzajcemu realizacj umowy program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni, eby personel nie pracowa w warunkach, które s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speniaj odpowiednich wymaga sanitarnych.
h) Program zapewnienia jakoci. Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za jako robót. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie jakoci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzdzajcego realizacj umowy. Program zapewnienia jakoci bdzie zawiera:
cz ogóln opisujc: o system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, o wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub wytypowanego
do wykonania bada zleconych przez wykonawc), o sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia
mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji zarzdzajcemu realizacj umowy;
cz szczegóow opisujc dla kadego asortymentu robót: o wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i urzdzenia do magazynowania i zaadunku materiaów. o sposób zabezpieczenia i ochrony materiaów i urzdze przed utrat ich waciwoci w czasie transportu i
przechowywania na budowie o sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo bada, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, o wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, o sposób postpowania z materiaami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom umowy.
3. Obowizki Inwestora Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej, Pozwolenie na Budow (o ile wymagane) oraz Dziennik Budowy. Przekazanie placu budowy - Inwestor przekae plac budowy w caoci lub we fragmentach w czasie uzgodnionym z Wykonawc po przedstawieniu przez Wykonawc i zaakceptowaniu przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zawiadomienie waciwych organów oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczciem robót doczajc owiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjciu obowizków.
4. Obowizki Wykonawcy organizacja robót budowlanych: opracowanie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w oparciu o
informacj dotyczc BiOZ zawart w Projekcie Budowlanym, projektu zagospodarowania placu budowy, projektu technologii i organizacji oraz zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy, projektów technologicznych i warsztatowych konstrukcji stalowych i robót systemowych. Wykonawca instaluje tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce oraz sporzdza harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora,
przejcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre tablic i miejsce ustawienia naley uzgodni z Inwestorem. Wykonawca ponosi pen odpowiedzialno za utrzymanie placu budowy od momentu przejcia placu budowy do odbioru kocowego. W miar postpu robót, plac budowy powinien by porzdkowany, usuwane zbdne materiay, sprzt i zanieczyszczenia,
zorganizowanie terenu budowy, zabezpieczenie dostawy mediów,
14
ochrona rodowiska: Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania Robót Wykonawca bdzie mia szczególny wgld na: o lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk i dróg dojazdowych, o rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, moliwoci powstania poaru.
przed rozpoczciem robót budowlanych Wykonawca ma obowizek zabezpieczy wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem,
w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogce mie warto zabytkow lub archeologiczn Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy te przedmioty, przerwa roboty i niezwocznie powiadomi o tym fakcie Inwestora, Projektanta i wadze konserwatorskie, wznowi roboty stosownie do dalszych decyzji,
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnay i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen umown,
Wykonawca jest zobowizany do przywrócenia do stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg i chodników publicznych na wasny koszt oraz do uzyskania stosownych uzgodnie z uytkownikami (o ile zachodzi taka potrzeba) i zarzdcami drogi. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Materiay Materiay stosowane do wykonywania Robót powinny by zgodne z Przetargow Dokumentacj Projektow i obowizujcymi normami, posiada odpowiednie atesty i wiadectwa dopuszczenia do uycia na terenie Polski, oraz akceptacj Nadzoru Inwestorskiego.
5.1 róda uzyskania materiaów co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegóowe informacje dotyczce proponowanego róda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora,
zatwierdzenie partii materiaów z danego róda nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiay z danego róda uzyskaj zatwierdzenie,
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczonego róda w sposób cigy speniaj wymagania warunków technicznych w czasie postpu robót.
5.2 Pozyskiwanie materiaów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wacicieli i odnonych wadz na pozyskanie materiaów z
jakichkolwiek róde miejscowych wczajc w to róda wskazane przez Inwestora i jest zobowizany dostarczy Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji róda,
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawierajc raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spenienie wymaga ilociowych i jakociowych materiaów z jakiegokolwiek róda,
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiaów do Robót,
humus i nadkad czasowo zdjte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny by w hady i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu Robót,
wszystkie odpowiednie materiay pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bd wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inwestora,
z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bdzie prowadzi adnych wykopów w obrbie Terenu Budowy poza tymi, które zostay wyszczególnione w dokumentach umowy,
eksploatacja róde materiaów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze.
15
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiaów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich waciwoci. Wynik tych kontroli bdzie podstaw akceptacji okrelonej partii materiaów pod wzgldem jakoci,
w przypadku, gdy Inwestor bdzie przeprowadza inspekcj wytwórni, bd zachowane nastpujce warunki: o Inwestor bdzie mia zapewnion wspóprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaów w czasie
przeprowadzania inspekcji, o Inwestor bdzie mia wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si
produkcja materiaów przeznaczonych do realizacji umowy.
5.4 Przechowywanie i skadowanie materiaów przechowywanie i skadowanie materiaów odbywa si musi w sposób zapewniajcy ich waciw jako i
przydatno do Robót, skadowanie materiaów odbywa si musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczestwa i
umoliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek, Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy bd one potrzebne do Robót, byy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoj jako i waciwo do Robót i byy dostpne do kontroli przez Inwestora,
miejsca czasowego skadowania materiaów zlokalizowane w obrbie terenu budowy wynikay bd z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy zorganizowane zostan przez Wykonawc.
5.5 Kontrola materiaów i urzdze Zarzdzajcy realizacj umowy moe okresowo kontrolowa dostarczane na budow materiay i urzdzenia,
eby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegóowych specyfikacji technicznych. Zarzdzajcy realizacj umowy jest upowaniony do pobierania i badania próbek materiau eby sprawdzi jego
wasnoci. Wyniki tych prób stanowi mog podstaw do aprobaty jakoci danej partii materiaów. Zarzdzajcy realizacj umowy jest równie upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiaów i urzdze.
W czasie przeprowadzania badania materiaów i urzdze przez zarzdzajcego realizacj umowy, wykonawca ma obowizek spenia nastpujce warunki:
W trakcie badania, zarzdzajcemu realizacj umowy bdzie zapewnione niezbdne wsparcie i pomoc przez wykonawc i producenta materiaów lub urzdze;
Zarzdzajcy realizacj umowy bdzie mia zapewniony w dowolnym czasie dostp do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiay i urzdzenia przeznaczone dla realizacji robót.
5.6 Atesty materiaów i urzdze. W przypadku materiaów, dla których w szczegóowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kada
partia dostarczona na budow musi posiada atest okrelajcy w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc bada jakoci materiaów, zarzdzajcy realizacj umowy moe dopuci do uycia materiay posiadajce atest producenta stwierdzajcy pen zgodno tych materiaów z warunkami podanymi w szczegóowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysowe musz posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada musz by dostarczone przez wykonawc zarzdzajcemu realizacj umowy.
Materiay posiadajce atesty, a urzdzenia – wan legalizacj, mog by badane przez zarzdzajcego realizacj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno waciwoci przewidzianych do uycia materiaów i urzdze z wymaganiami zawartymi w szczegóowych specyfikacjach technicznych nie zostan one przyjte do wbudowania.
5.7 Materiay nie odpowiadajce wymaganiom materiay nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Terenu Budowy, bd
zoone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeli inwestor zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiaów do innych Robót, ni te, dla których zostay zakupione, koszt tych materiaów zostanie przewartociowany przez Inwestora,
kady rodzaj Robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczc si z jego nie przyjciem i niezapaceniem.
16
5.8 Materiay szkodliwe dla otoczenia materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie bd dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si
uycia materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami,
wszelkie materiay odpadowe uyte do Robót bd miay wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaywania tych materiaów na rodowisko.
materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoczeniu Robót ich szkodliwo zanika (np. materiay pylaste), mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawiajcy powinien otrzyma zgod na uycie tych materiaów od waciwych organów administracji pastwowej.
jeeli Wykonawca uy materiaów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uycie spowodowao jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
5.9 Wariantowe stosowanie materiaów Jeli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj moliwo wariantowego zastosowania rodzaju materiau w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem materiau, albo w okresie duszym, jeli bdzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaów nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inwestora.
6. Sprzt Wykonawca zobowizany jest do uywania tylko takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na
jako wykonywanych Robót. Sprzt uywany do Robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie technologii i organizacji robót zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.
Sprzt bdcy wasnoci wykonawcy lub wynajty do wykonania robót musi by utrzymany w dobrym stanie i gotowoci do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzdzajcemu realizacj umowy kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania.
Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umow.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inwestora, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy, zostan przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Jeeli projekt wykonawczy lub szczegóowe specyfikacje techniczne przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywaniu Robót wykonawca przedstawi wybrany sprzt do akceptacji przez zarzdzajcego realizacj umowy. Nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy zostan przez zarzdzajcego realizacj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
7. Transport Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie
materiaów/sprztu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbdne pozwolenia od wadz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób cigy bdzie o kadym takim przewozie powiadamia Nadzór Inwestorski.
Wykonawca jest zobowizany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i waciwoci przewoonych materiaów.
Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umow.
Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcie na osie innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom umowy bd przez Inyniera usunite z terenu budowy na polecenie zarzdzajcego realizacj umowy.
17
rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obcie na osie mog by uyte przez Wykonawc pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy
8. Wykonanie robót 8.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z Przetargow Dokumentacj Projektow wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie przez Nadzór Inwestorski.
Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawc na wasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoci przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokadno.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby bdzie suy pomoc zarzdzajcemu realizacj umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez wykonawc.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zaoonej przez geodet bdzie zabezpieczona przez wykonawc, za w przypadku uszkodzenia lub usunicia punktów przez personel wykonawcy, zostan one zaoone ponownie na jego koszt, równie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj ich usunicia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunicia i bdzie zobowizany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naley do obowizków wykonawcy i uwaa si, e ich koszty zostay uwzgldnione w kosztach jednostkowych pozostaych robót.
Decyzje zarzdzajcego realizacj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów robót bd oparte na wymaganiach sformuowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegóowych specyfikacjach technicznych, a take w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarzdzajcy realizacj umowy uwzgldnia wyniki bada materiaów i jakoci robót, dopuszczalne niedokadnoci normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiaów, dowiadczenia z przeszoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpywajce na rozwaan kwesti.
Polecenia zarzdzajcego realizacj umowy bd wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc, pod grob wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuu poniesie wykonawca.
Jeeli przedmiotem umowy jest wykonanie caego zadania inwestycyjnego, wykonawca Robót (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejcia do czasu oddania obiektu i Robót wykonanych w tym terenie, a w szczególnoci jest on zobowizany do: o koordynowania robót podwykonawców, o ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoarowego, o nadzoru nad bezpieczestwem i higien pracy, o ustalania i utrzymywania porzdku, o wiadczenia usug.
Przy wejciu lub wjedzie na budow powinna by ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadajca warunkom okrelonym przez aktualne przepisy prawne.
Wykonawca (podwykonawca) jest zobowizany wykona Roboty nie objte umow, jeeli s one niezbdne ze wzgldu na bezpieczestwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awari lub katastrof. Podstaw do podjcia tych Robót stanowi wpis do Dziennika Budowy dokonywany przez upowanionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego (autorskiego lub pastwowego).
8.2 Przepisy ogólne wykonywania robót budowlano - montaowych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z
póniejszymi zmianami), rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z póniejszymi zmianami), rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do
uytkowania których mona przystpi po przeprowadzeniu przez waciwy organ obowizkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128),
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130),
18
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postpowania dotyczcego rozbiórek oraz zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131),
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
9. Kontrola jakoci robót 9.1 Program zapewnienia jakoci (PZJ) Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakoci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. Program zapewnienia jakoci bdzie zawiera:
cz ogóln opisujc: o organizacj wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, o organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, o BHP, o wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacj i przygotowanie praktyczne, o wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów Robót, o system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych Robót, o wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), o sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu);
cz szczegóow opisujc dla kadego asortymentu robót: o wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, o rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i zaadunku materiaów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., o sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich waciwoci w czasie transportu, o sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urzdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
o sposób postpowania z materiaami i Robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom.
9.2 Dokumentacja techniczna podstaw prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora uzgodniona
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlano- montaowych oraz sporzdzone przez Wykonawc projekty i opracowania zwizane, w tym projekt technologii i organizacji robót, plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, projekty technologiczne i warsztatowe konstrukcji stalowych i robót systemowych itd.,
Inwestor wywizuje si z obowizku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych Dokumentacji Projektowej z chwil dorczenia owiadczenia o kompletnoci wraz z wykazami opracowa dokumentacji,
Inwestor nie jest zobowizany dokonywa sprawdzenia jakoci wykonanej Dokumentacji Projektowej, o zauwaonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomi pisemnie jednostk projektow
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialno za szkod wynik wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o zauwaonych wadach dokumentacji,
jeeli roboty wykonywane s w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny Wykonawca powinien dostarczy podwykonawcy danego rodzaju robót dokumentacj nie póniej ni na 90 dni przed umownym terminem rozpoczcia robót,
bezporedni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczciem przeprowadzi analiz otrzymanej Dokumentacji Projektowej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie zawiadomi o tym Inwestora, Generalnego Wykonawc oraz kierujcego biurem projektów/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantów) w cigu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czci, lub zawiadomi o zauwaonych brakach w trakcie wykonywania robót; jednoczenie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi
19
cakowit odpowiedzialno za szkod wynik wskutek zaniechania zawiadomienia w cigu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji lub jej czci (lub zauwaenia braków w trakcie wykonywania robót) jednostki projektowej o zauwaonych wadach dokumentacji.
9.3 Dokumentacja prawna przed przystpieniem do wykonywania Robót budowlanych naley zgodnie z aktualnymi przepisami w tym
zakresie uzyska od waciwego organu administracji pastwowej pozwolenie na budow obiektu w zakresie objtym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym,
Inwestor lub Generalny Wykonawca obowizany jest do poinformowania Wykonawc robót o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawc terenu i obiektu,
plac budowy powinien by przejty protokolarnie od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. W protokole z przejcia przez Wykonawc placu budowy powinien znajdowa si te zapis dotyczcy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokoci istniejcych przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp.,
dokumentacja prawna powinna zawiera takie dokumenty jak: protokoy uzgodnie, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mog by w odpisach jako zaczniki,
prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajce przebieg wykonywania robót i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a midzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie równie dzienniki wykonywania okrelonych rodzajów robót, ksigi obmiaru robót, protokoy odbioru robót zanikajcych, protokoy odbioru kocowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencj majc istotne znaczenie prawne lub techniczne.
9.4 Dokumenty budowy a) Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Inwestora i Wykonawc (Generalnego
Wykonawc) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bd dokonywane na bieco i bd dotyczy przebiegu Robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kady zapis w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska subowego. Zapisy bd czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaczone do Dziennika Budowy protokoy i inne dokumenty bd oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy naley wpisywa w szczególnoci: o dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, o dat przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej, o uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakoci i harmonogramów Robót, o terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów Robót, o przebieg Robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, o uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, o uwagi i polecenia Nadzoru Autorskiego, o daty zarzdzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, o zgoszenia i daty odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych
i ostatecznych odbiorów Robót, o wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, o stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, o zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, o dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót, o dane dotyczce jakoci materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem,
kto je przeprowadza, o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza, o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bd przedoone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania si.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy Robót.
20
zainteresowanych w zakresie ich uprawnie i waciwoci w przestrzeganiu przepisów na budowie, o majstrom budowlanym, o inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom penicym Nadzór Autorski, o pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, o pracownikom suby BHP, o pracownikom organów nadrzdnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, o osobom wchodzcym w skad personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montau, brygadzistom i
innym) ale tylko w zakresie bezpieczestwa wykonywania robót budowlanych. b) Rejestr Obmiarów Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si w sposób cigy w jednostkach przyjtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. W przypadku rozliczenia ryczatowego caej inwestycji Rejestr Obmiarów nie jest wymagany ale jego prowadzenie moe wynika z warunków umowy zawartej pomidzy Inwestorem a Wykonawc (Generalnym Wykonawc).
c) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci
materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bd gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do odbioru Robót. Powinny by udostpnione na kade yczenie Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.
d) Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, take nastpujce dokumenty:
o pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, o protokoy przekazania Terenu Budowy, o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, o protokoy odbioru Robót, o protokoy narad i ustale, o korespondencj na budowie.
e) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy bd przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bd zawsze dostpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgldu na yczenie Inwestora.
9.5 Przekazanie terenu budowy Inwestor w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspórzdne punktów gównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej,
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru kocowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.
9.6 Nadzór nad wykonawstwem robót budowlano-montaowych Nadzór Autorski Projektanta powinien obejmowa w szczególnoci:
o czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoci rozwiza technicznych, materiaowych i uytkowych z Dokumentacj Projektow i obowizujcymi przepisami,
o uzupenienie szczegóów Dokumentacji Projektowej oraz wyjanienie Wykonawcy wtpliwoci powstaych w toku realizacji,
o uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawc moliwoci wprowadzenia rozwiza zamiennych w stosunku do materiaów i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
o udzia w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnociach majcych na celu doprowadzenie do osignicia projektowanych zdolnoci produkcyjnych lub usugowych.
Kierownik budowy powinien przez cay okres wykonywania Robót budowlanych przechowywa dokumenty stanowice podstaw ich wykonywania oraz udostpnia je uprawnionym organom, Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu budowy.
Waciwy organ moe zada zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeeli osoby te: o nie posiadaj potwierdzonych kwalifikacji fachowych,
21
o nie wywizuj si ze swoich obowizków, co moe by powodem zagroenia bezpieczestwa, zdrowia i mienia, obnienia trwaoci obiektu budowlanego, moliwoci powstania katastrofy budowlanej lub nieszczliwego wypadku, co powinno by protokolarnie stwierdzone przez waciwy organ nadzoru budowlanego,
Osoby penice Nadzór Inwestorski i Autorski maj obowizek powiadomi niezwocznie waciwy organ, jeeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono niezgodnoci z projektem lub przepisami techniczno- budowlanymi albo wykonanie w sposób mogcy spowodowa zagroenie bezpieczestwa, zdrowia i mienia.
9.7 Zasady kontroli jakoci robót Celem kontroli robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign zaoon jako
robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za pen kontrol Robót i jakoci materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiaów oraz Robót,
przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadawalajcy,
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz Robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi,
minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo s okrelone w odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostay one tam okrelone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z umow,
Wykonawca dostarczy Inwestorowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legalizacj, zostay prawidowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada,
wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów ponosi Wykonawca, próbki do bada bd pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada,
wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach technicznych, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora,
przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inwestora,
Wykonawca bdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) bd przekazywane Inwestorowi na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
Wszystkie Roboty objte kontraktem powinny by wykonane zgodnie z obowizujcymi normami, Dokumentacj Projektow, udzielonymi pozwoleniami na budow. Odpowiedzialno za jako wykonywania wszystkich rodzajów Robót wchodzcych w skad zadania w caoci p