pkimsa - carbo

of 5/5

Post on 26-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

H thng iu khin và giám sát các quy trình, cung cp thit b chng cháy, dng c o lng cá nhân, thit b phát n thuc n, h thng iu phi an toàn, t ng hóa các nhà máy ch bin khoáng sn, cân bng sn xut và giám sát hot ng bán than á
Chúng tôi sn xut
PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A.
Carboautomatykaiêu S.A. là mt công ty có hn 45 nm truyn thng và kinh nghim, cung cp dch v cho ngành khai khoáng và các ngành liên quan n khai khoáng. Nh b dày kinh nghim trên th trng mà chúng tôi có th chuyn lnh vc quan tâm ca mình sang nhiu lnh vc kinh t khác. Chúng tôi có th thc hin trn gói các d án u t, cung cp cho khách nhiu gii pháp linh hot và hiu qu, ng thi trin khai các gii pháp ó cho doanh nghip thuc mi quy mô và phm vi.
B i tn s chng la MCA-P
Khoang cu daochng la CROK-6o
Nhà máy sn xut ti TYCHY
Trm bin áp cho khai khoáng STGCA
Trm a tip xúc chng la WSOCA
Thit b o lng khí ga t ng, t ng hóa nhà máy ch bin khoáng sn, cân bng sn xut, và giám sát hot ng bán than á, dng c o lng cá nhân, thit b phát n thuc n, h thng iu phi an toàn, bóng èn.
Nhà máy sn xut ti MIKOÓW
Dây curoa, pít tông, bng chuyn gt, bng chuyn vn chuyn ngi, máy sàng rung và máy cho n, máy nghin, kt cu thép, con ln.
Chúng tôi sn xut
H thng thông tin liên lc ni b k thut s CUG
Cm bin khí methane, carbon monoxide, carbon dioxide, ô-xi, nhit và m không khí, cùng nhiu loi khí khác
Màn hình camera và TV chng la
SC-PS
SC-CH4
SC-CO
KOR-4 MTO-3
CAM-G MTO-2
CÁC D ÁN Ã THC HIN CÁC D ÁN Ã THC HIN
CÁC D ÁN Ã THC HIN CÁC D ÁN Ã THC HIN
M rng Nhà máy c khí ch bin than LW BOGDANKA S.A.
Giao hàng và lp t trm kh nc trong than á, tuyn vn chuyn than ng, bao gmhin i hóa các trm chuyn i và h thng in cho m than Zofiówka
Tái thit máy ra than mn vi mc tiêu tng cht lng than mn trong Nhà máy ch bin than á KWK Jankowice
Xây dng trm thoát khí metan b mt cho KWK Brzeszcze.
Przedsibiorstwo Kompletacji i Montau Systemów Automatyki
Carboautomatyka S.A.
www.carbo.com.pl