pk 01 pengurusan panitia

Download Pk 01 Pengurusan Panitia

Post on 12-Aug-2015

71 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pk 01

TRANSCRIPT

a

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001 :2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH.SEKOLAH NEGERI JOHOR

SEKTOR JAMINAI'I KUALITI

JABATAN PELAJARAN JOHOR

pK01

PENGURUSAN PANITIA

B

:n

Hak Cipta Terpelihara

@

Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

_+-*-=s%-{*-ryrry*ry'r'.-:::{-*'*-'-"'*=*J

-t

1.

OBJEKTIF (GPS) bagi beikesan supaya Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) atau Gred Purata Sekolah peperiksaan akhir tahun meningkat peperiksaan'awam / peperiksaan_pertengafran tahun / b.tit atau mencapaiGred Purata Sekolah (GPS) minimum sepertiberikut:-

prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan terancang dan

/

1.'l UPSR :2.00 1.2 PMR :2.50 1.3 SPM : 5.00 1.4 STPM : 2.50

2.

SKOP

prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran bagi setiap mata pelajaran'

3. RUJUKAN3.1

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Manual Kualiti; PK03 Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran; PK04 Pengurusan Pencerapan; PK05 Pengurusan PePeriksaan; surat Pekeliling lkhtisas 411986 - Pengurusan Panitia Mata Pelajaran; Surat pekelitin[ tXfrtisas 3/1999 - Penyediaan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran; Surat Pekeliling lkhtisas SPI Bil 1112002 dan SPI Bil5/2003; Manual Penguiusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah NegeriJohor; Surat Siaran : JPNJ.SPA(05)/600-3/2(02).

4-

DEFINISISita rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)

4.1 Panitia Mata Pelaiaran4.2 JKS

:

Jawatankuasa

yang terdiri daripada guru-guru

yang

mengajar mata pelajaran Yang sama;

Jdwatankuasa Kurikulum Sekolah yang terdiri daripada

/ Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Setiausaha Kurikulum, Ketua-ketuaPengetua

Panitia, AJK Jadual Waktu, Guru PSS, Guru SPBT, Setiausaha Peperiksaan, Penyelaras Aliran, Guru Cemerlang (jika ada), Guru Pendidikan Khas (jika ada),Guru Pemulihan Khas dan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Jawatankuasa ini menyelaras Huraian Sukatan

Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Rancangan Pelajaran Harian, Standard Kandungan dan Standard

Pembelajaran serta program-programprestasi kurikulum / akademik.

peningkatan

t

t.

e

Hak cipta Terpelihara @ sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Pindaan 00 Keluaran 03 119 Mac 2012

-

|

Muka Surat 12

5.

TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN5.1

RUJUKANTakwim Pengurusan Sekolah / Surat Lantikan Minit Mesyuarat JKKS

I

P/GB

Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata Pelaiaran;

P/GB

5.2 Mengendalikan Mesyuarat JKKS sekurangkurangnya 2 kali setahun; 5.3 Memastikan tindakan 5.1 dan 5.2 dijalankan; 5.4 Menialankan m esyuarat Jawatankuasa Panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun;

GPK

SPI BiI4/86Minit Mesyuarat Takwim Sekolah

KP

GKMP/KP

5.5 Memastikan perkara-perkara berikut disediakan:a. Sukatan Pelajaran dan HSP terkini; b. Rancangan Pelajaran Tahunan; Standard Kandungan (KSSR); d. Standard Pembelajaran (KSSR); e. Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran; Anggaran Belanja Mengurus panitia tahun semasa berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan Program / aktiviti Panitia; g. Program Akademik Negerisemasa (mengikut Perubahan dari masa ke semasa).

Dokumen a hingga e

c.

PK0114'"

Rekod'Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran

f.

PK11i1 : Minit Mesyuarat JKKewS

AJK

5.6 MenjalSnkan aktivitiiprogram yang diputuskan di dalam mesYuarat dan menyediakan laPoran Pelaksanaan program;

PK01/3

:

Pelan Tindakan & Operasi Panitia

Format LaPoranProgram

KP/KPT/PT

5.7 Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa; 5.8 Memastikan kategori dan kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil4/89 dipatuhi;E

lnventori

Kew PA 3. HartaModal / Kew PA 2

SU

Panitia

4

PK01/1 : Senarai Semak FailPanitia

*{

e

5.9 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kePada PK15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

Hak cipta Terpelihara

o Sektor Jaminan

Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Keluaran 03 Pindaan 00 19 Mac 2012 |

-

|

Muka Surat

|

3

-ll

/

/

/

I6.REKOD KUALITI

r

BIL1

JENIS REKODFail Panitia Buku Stok atau lnventori Laporan Pelaksanaan Program

TEMPOH3 tahun 3 tahun

LOKASI Bilik Penyimpanan Fail Bilik Penyimpanan FailBilik Penyimpanan Fail

2. 3.

3 tahun

a

&

4

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Keluaran 03 Pindaan 00 | 19 Mac 2012

-

|

Muka Surat

l4

I

PK01a

-

Penqurusan Panitia

PK0111

SEKOLAH

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

/BIL.1

Nama fail Fail lnduk *Panitia

Kandungan Fail

a. b. a. b.

Surat menyurat; Minit mesyuarat panitia bersama surat iringan. Sukatan Pelajaran; Huraian Sukatan Pelajaran; Rancangan Pelajaran Tahunan; Senarai buku rujukan guru/murid; Plan Akademik Negeri semasa.Perancangan program; Pelaksanaan dan Perancangan Program. peperiksaan awam dan peringkat sekolah; Analisis pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan peringkat sekolah; Headcount; Postmortem / Audit Akademik.

Catatan Fail rasmi di pejabat (putih)Fail Kulit Keras

2

Sukatan Pelajaran

d. e.3

c.

Program Kecemerlangan Pentaksiran dan Penilaian

a. b.b.

Fail Kulit Keras Fail Kulit Keras

4

a. Analisis keputusan

c. d.5

Penyeliaan

a. Jadual pencerapan; b. Laporan pencerapanpencerap;

P dan P oleh

Fail Kulit Keras

c. Tindak ikut pencerapan.6 Pemeriksaan Buku Rampaian Maklumat Guru Mata Pelajaran

a. Jadual pemeriksaan buku rampaian; b. Laporan pemeriksaan buku rampaian/bukukerja/buku nota.a. b.

Fail Kulit Keras

7

c.

Maklumat peribadi guru; Jadual waktu mengajar guru; Carta organisasi panitia.

Fail Kulit Keras

NOTA: 1. 6 Fail kulit kerAs perlu diwujudkan, tidak perlu didaftarkan dan tiada nombor rujukan; 2. Uufa depan fafuferas dilabelkan : Nama Panitia dan Nama Fail; 3. Fail lnduk - nya&kan nama panitia, didaftarkan dan bernombor rujukun.

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

PK01

-

Pe

CARTA ALIRAN PROSEDUR PENGURUSAN PANITIA

/

Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia Mata Pelajaran

Mesyuarat J awatankuasa Kurikulum Sekurang-kurangnya 2Kali Setahun

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Sekurang-kurangnya 4 Kali Setahun

Penyediaan Dokumen Panitia

Pelaksanaan Prosedur Kerja Mengikut PK01 - Pengurusan Panitia

Penilaian

Penambahbaikan

Tamat

1tr

Hak cipta Terpelihara

o

sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor llalrraran O? I trindaan O0

Muka Surat

1

5

.5're-.+-:

{

PKOI

-

urusan Panitia PKO112

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN

1.

Tajuk

Program

:

2. Tarikh Pelaksanaan :3. Aktiviti yang dijalankan

.

4. Dapatan

:

4.1 Dilaksanakan: Ya (4.2 4,3

)

Tidak

(

Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PKO1/3

a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

:

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang

:

Disediakan oleh

:

Disahkan:

g

I

t q

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor, n i t^^ 4n4

o

V^1,

nt

I

Eli^,.t^^^

nn

tPKO1

Pengurusan Panitia

PKo1/3

FORMAT LAPORAN PROGRAMNama Program Tarikh3.:

:

4.5.

6. 7.8.

Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktivitiHari I

:

:

:

:

:

Penilaian Program 8.1 Kekuatan

:

ProgramProgram

:

8.2 Kelemahan

:

8.3 Cadangan Penambahbaikan

L

DokumentasiBergambar

:

Disediakan

:

Disemak:

Disahkan

:

a

*gT.

!

a

Hak Cipta Terpelihara O Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Pindaan 00 Keluaran 03 19 Mac 2012

-

|

PK01l4REKOD PENGESANAN 1OO% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR (1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)NAMA

l, / '

GURUDIAJAR

:

MATA PELAJARAN

:

TAHUN/TINGKATANNama Pemantau (Jawatan) / Tandatangan Tarikh Pemantauan

:

Tajuk

Catatan Pemantau

*(Januari- Februari)

*(Mac

- Jun)

*(Julai- Ogos)

*(September November)

q

* pemantauan hendaftatfoilatankan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan'

t.lak Cinfa Teroelihara @ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor