Pitanja za kolokvijum iz za kolokvijum iz Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida…

Download Pitanja za kolokvijum iz za kolokvijum iz Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida…

Post on 02-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Pitanja za kolokvijum iz

  Metodike nastave srpskog jezika sa decom oteenog vida

  Uvodumetodikunastavesrpskogjezika

  1. Pojam,predmetizadacimetodikenastavematernjegjezika

  2. Maternjijezikufunkcijisvakodnevnoggovora,n.jezikain.predmeta

  3. Obrazovni,vaspitniifunkcionalniznaajnastavematernjegjezika

  4. Programskastrukturanastavesrpskogjezika

  5. ProgramskisadrajinastavesrpskogjezikaodIdoIVrazreda.

  6. OsnoveitanjaipisanjauIrazredu

  7. itanjeianalizatekstaumlaimrazredimaO

  8. Kulturajezikogizraavanjakaopredmetnopodrujen.srpskogjezika

  9. Jezikkaopredmetnopodrujenastavesrpskogjezika

  10. Posebniobliciradaunastavi

  Literatura:

  VukoviM.,Metodikanastavesrpskogjezikaiknjievnosti(str.120)

  Doc.drGrboviAleksandra

  Decembar,2015.