pirkko hyv£â€“nen, apulaisprofessori, teknologiatuetun 2016-04-06¢ ...

Download PIRKKO HYV£â€“NEN, Apulaisprofessori, teknologiatuetun 2016-04-06¢  Ihminen ja teknologia. 2/3 Ihmistieteiden

Post on 12-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TVT:n pedagoginen käyttö 3 op

  P I R K K O H Y V Ö N E N , A p u l a i s p r o f e s s o r i , t e k n o l o g i a t u e t u n o p p i m i s e n j a o p e t t a m i s e n d o s e n t t i , K T 7 . 4 . 2 0 1 6

  tvtpedagogisena.wordpress.com/

 • Päivän tavoitteet

  2/3

   Esittely

   Osaamiskartoitusta ja uusien osaamistarpeiden pohtimista: TVT

  lastentarhanopettajan työssä: haasteet ja mahdollisuudet

   Tulevaisuus: teknologiat, ammatit ja tulevaisuustaidot

   Opintojakson tavoitteet, sisällöt ja toteutus

   Opetussuunnitelman perusteet

   Ryhmäytyminen ja projektityön aloitus

  http://www.oph.fi/ops2016/perusteet

 • Esittely ja ”fiilisbarometri”

  2/3

 • TVT-osaamistasoja

  2/3

  OECD; 2015

  -1: Osaamiseen kuuluu tietokoneen yksinkertainen peruskäyttö, esimerkiksi kirjoittaminen ja hiiren käyttö.

  1: Henkilöt osaavat toimia tutussa ympäristössä ja esimerkiksi käyttää monipuolisesti sähköpostia.

  2: Taitotasolle kuuluu ongelmanratkaisuprosesseja, jotka sisältävät useita eri vaiheita ja toisinaan ennalta odottamattomia tilanteita. Lisäksi edellytetään hakukoneiden antamien eri www-sivustojen arviointikykyä.

  3: Henkilöllä on taitoja selviytyä haastavista monimutkaisista prosesseista ennestään tuntemattomissa tvt- ja mediaympäristöissä.

 • TVT-osaamistasoja

  2/3

  Hobbsin malli (2010)

  1. Pääsy: henkilö osaa käyttää mediaa ja teknologioita, jakaa tietoa toisten kanssa jokapäiväisessä elämässä, hänellä on pääsy erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin.

  2. Analysointi ja arviointi: käyttöön liittyy syvällisempää ymmärrystä ja kriittistä ajattelua, sekä myös mahdollisten seurausten arviointia. Tällöin käyttäjä ymmärtää miten tieto organisoituu massamediassa ja kuka ”omistaa” tietoa.

  3. Luomisella viitataan sisällöntuottamiseen ja henkilön luottamukseen omiin kykyihinsä ilmaista asioita ja ajatuksia. Henkilö on tietoinen, että hänen tuotoksillaan on tarkoitus ja yleisö. Hän pystyy erottamaan erilaisia digitaalisia resursseja ja arvioimaan niiden hyödyllisyyttä suhteessa omiin tarkoituksiinsa.

  4. Reflektointi tarkoittaa kykyä ottaa huomioon eettiset ja vastuulliset periaatteet ja liittää ne omaan identiteettiin ja kokemuksiin vuorovaikutuksessa tai sisältöä tuottaessa. Reflektointiin liittyy myös kyky tiedostaa riskit sekä toiminta, jolla tarkoitetaan tiedon jakamista omassa elinpiirissä, ongelmien ratkaisemista ja yhteisöissä toimimista.

 • TVT-osaamistasoja

  2/3

  1) Kuvaile, millaista on sinun TVT-osaamisesi ja mitä erityisesti haluaisit oppia.

  2) Minkälaista TVT:n pedagogisen käytön osaamista lastentarhanopettaja tarvitsee työssään? Minkälaiset taitotasokuvaukset sopivat lastentarhanopettajan työnkuvaan?

 • Ihminen ja teknologia

  2/3

   Ihmistieteiden merkitys tulee yhä tärkeämmäksi teknologian kehityksessä ja turvallisuudessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teknologian kehittäjien pitää ymmärtää ihmisten ajattelumalleja, käyttäytymistä ja päätöksentekoprosesseja.

   Uuden teknisen ja digitaalisen kulttuurin on asetettava ihminen etusijalle sekä vahvistettava luottamusta teknologian kehityksen hyödyllisyyteen. Tämä on mahdollista vain, jos teknologiaa kehitetään eettisesti kestävällä pohjalla ja ihmisten osaamisesta huolehtien.

  Jari Limnell: Teknologia edellyttää nyt ihmiskeskeisyyttä (HS Vieraskynä)

  Lue koko juttu:

 • I h m i n e n j a t e k n o l o g i a

  Neil Harbisson: augmented senses Värien näkeminen kuulemalla (infraääni) Tsunami, elefantit

  Tina Sinclair: aivoimpulssien analysointi human- computer interaction

  Caroline Falconer: Embodiment Kokemus toisen näkökulmasta

  Andrew Vladimirov: aivojen eri alueiden stimulointi: luovuus, aktiivisuus ym.

  n By Norwegian (2016) Sarah Warwick, David Vintiner

 • Ihminen ja teknologia

  2/3

  https://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus)

  https://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus

 • Ekaluokkalainen vuonna 2016 Opiskelija vuonna 2025 Työelämässä vuonna 2030

  Kuva: Niina Impiö

  Tulevaisuus

 • Tulevaisuuden osaajat: millaisia työkaluja ja taitoja he tarvitsevat

  Kuva: Niina Impiö

  Tulevaisuus

  Tulevaisuuden työ on muuttuvaa, mutta se pitää aivot virkeänä

  http://yle.fi/uutiset/tulevaisuuden_tyo_on_vaikeaa_mutta_se_pitaa_aivot_vireana/8779854

 • Tuleva isuuden ta i to ja

  21st Century Skills

  Ellei opettaja osaa, niin miten hän voisi hyödyntää näitä taitoja työssään ja opettaa niitä opiskelijoille/oppilaille?

   Ongelmanratkaisutaid ot

   Luovuus  Yhteisöllisyystaidot  Itsesäätelytaidot  Teknologiataidot

 • Tulevaisuuden työ on vaikeaa, mutta se pitää aivot virkeänä (YLE 1, 3.4.2016)

  Grafiikka: Juha Rissanen Kuva: Katri Saarikivi ja ETLA

  http://yle.fi/uutiset/tulevaisuuden_tyo_on_vaikeaa_mutta_se_pitaa_aivot_vireana/8779854

 • Minkälaista toimintaa/kokemuksia/ajattelua/vuorovaikutusta/osaamista halutaan TVT:n tarjoavan lapsille varhaiskasvatuksen kontekstissa?

 • 2/3

  Mind-on Ajattelu havaitseminen muistaminen ymmärtäminen

  Hands-on ”Käsillä ajattelu”

  Body-on Kehollisuus Multimodaalisuus

  Activity Toiminnallisuus Vuorovaikutus Tuottaminen

 • Opintojakson toteutus 2/3

  Sisältö  tieto- ja viestintätekniikka ja yhteiskunta  teknologian opetuskäytön suunnittelu ja

  arviointi  teoreettiset perusteet ja pedagogiset mallit  oppimisympäristöjen perusteet  toimisto-ohjelmistojen ja yliopiston

  opiskelijainfran perusteet  luokkahuoneteknologian perusteet

  (kosketuspinnat, dokumenttikamerat jne.)

  Osaamistavoitteet  osaa hyödyntää pedagogisesti

  tarkoituksenmukaisilla tavoilla tieto- ja viestintätekniikkaa

   hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto- ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa

   osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä

   osaa suunnitella teknologiatuettua opetusta ja oppimista

 • Opintojakson toteutus 2/3

  Opiskelijan tehtäviin kuuluu Aktiivinen osallistuminen lähitapaamisiin ja niissä annettuihin tehtäviin Jokaisella lähiopetuskerralla on sekä luentoa että oman työn edistämiseen tähtäävää työskentelyä.

  Lastentarhanopettajan TVT-opas  Luentojen, kirjallisuuden ja harjoitusten perusteella laaditaan TVT:n pedagogisesta

  käytöstä opaskirjanen tai vaihtoehtoisesti verkkosivusto, jota voidaan hyödyntää käytännön työelämässä. Opasta aletaan suunnitella ja toteuttaa ensimmäisestä tapaamiskerrasta lähtien ja se esitellään viimeisellä kerralla.

   Oppaan suunnittelun lähtökohtana on ongelma tai haaste, joka on todellinen lastentarhanopettajan työssä ja erityisesti TVT:n pedagogisessa käytössä. Oppaassa tulee yhdistyä teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys siitä miten TVT tukee oppimista.

 • Opintojakson toteutus 2/3

  Mahdollisia sovelluksia työvälineeksi:

   Blogit, esim. WordPress  Taitto-ohjelmat, esim. Joomag, Scribus, Koululehtikone ja Kansikuvakone,

  Newspaperclub  Wikit, esim. Wikispaces

  On toivottavaa, että opas on vuorovaikutteinen ja aktivoiva eli siihen voi liittyä keskustelufoorumeita, youtube-ryhmiä tai sosiaalisen median kanavia (esim. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram), lisätietoa voi olla tarjolla QR-koodeilla tai kirjaseen voi liittää pelielementtejä (esim. Kahoot).

  http://www.newspaperclub.com/make-a-newspaper-online

 • Mitä opas sisältää? 2/3

   Sisältö  Tekijöiden esittely  Esipuhe: Mikä on oppaan tarkoitus? Miksi se on tarpeellinen? Kenelle

  kirja on tarkoitettu? Miten sitä käytetään? Mitä se mahdollistaa? Miten vuorovaikutteisuus toimii? Jne.

   Varsinainen sisältö: artikkeleita, ideoita ja esityksiä TVT-sovellusten pedagogisesta käytöstä varhaiskasvatuksessa (perustelut), omia esityksiä

   Yhteenveto  Oman ryhmän oppimisen arviointi

 • Virtuaalimuskari

  Virtuaalimuskari_hanke Saara Heimonen (vas.) ja Maria Mäntylä Rockwayn studiolla tekemässä videoita. Kuvassa myös Elina Simes lauluja säestämässä.

  http://www.metropolia.fi/palvelut/hankeyhteistyo/tutkimus-ja-kehityshankkeet/virtuaalimuskari/

 • Miten työskentely organisoidaan? 2/3

  Koko ryhmä kantaa vastuun ja osallistuu yhteiseen ideointiin ja työskentelyyn, mutta sen lisäksi voidaan sopia päävastuiden kantamisesta asiantuntijuusalueiden kautta esim. seuraavasti:

   Pääeditori: projektivastaava  Pedagoginen asiantuntija: lapset, oppiminen, leikki, OPS  Tiedeasiantuntija: tieteellisyys,  Teknologia-asiantuntija: teknologiset sovellukset  Graafinen asiantuntija: visuaalinen ilme, taitto

  Suunnittelu yhdessä:  Ryhmän työskentely:

  Tavoitteet, resurssit ja menetelmät (strateginen suunnittelu: mitä, missä, milloin, miten, kuka/ketkä), ja työskentelyn/oppimi