pأ„ijأ„t-hأ„meen hyvinvointiyhtymأ„n laadun, asiakas- ja ... pأ„ijأ„t-hأ„meen...

Download Pأ„IJأ„T-Hأ„MEEN HYVINVOINTIYHTYMأ„N LAADUN, ASIAKAS- JA ... Pأ„IJأ„T-Hأ„MEEN HYVINVOINTIYHTYMأ„N LAADUN,

Post on 22-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PÄIJÄT-HÄMEEN

  HYVINVOINTIYHTYMÄN

  LAADUN, ASIAKAS- JA

  POTILASTURVALLISUUDEN

  SUUNNITELMA

  2019–2020

  2 Vers

  Versio 2 Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjausryhmä 3.12.2018

  Yhtymän johtoryhmä 14.12.2018 Yhtymän hallitus 17.12.2018

 • 1

  Sisällys 1 JOHDANTO ................................................................................................................................. 3

  2 LAATU-, ASIAKAS - JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ ............................................ 4

  2.1 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuspolitiikka ............................................................. 4

  2.2 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen ...................................... 4

  2.2.1 Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden vastuut .............................................. 5

  2.2.2 Laadunhallintaa, asiakas- ja potilasturvallisuutta tukevat työryhmät .................. 6

  2.3 Turvallisuuskulttuuri ..................................................................................................... 7

  3 LAADUNHALLINTA ..................................................................................................................... 7

  3.1 Prosessien ja toiminnan kehittäminen ......................................................................... 8

  3.2 Toiminnan seuranta ja arviointi .................................................................................... 9

  3.2.1 Omavalvonta ..................................................................................................... 9

  3.2.2 Vaaratapahtuman tutkinta ............................................................................... 10

  3.3 Hoitoon ja palveluun pääsy ....................................................................................... 10

  3.4 Terveys- ja hoitosuunnnitelmat ja hoito- ja palvelusuunnitelmat ................................ 11

  3.5 Sosiaalihuollon asiakassuunnitelmat ......................................................................... 12

  3.6 Rajoittamistoimenpiteet ............................................................................................. 12

  3.7 Hankintamenettelyt ja ostopalvelut ............................................................................ 12

  4 RISKIENHALLINTA ................................................................................................................... 13

  5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ ............................................................................................................. 13

  5.1 Akuutti24 kenttä- ja sairaalapalvelut .......................................................................... 13

  5.2 Avo- ja sairaalapalvelut ............................................................................................. 15

  5.3 Sosiaalihuollon palvelut ............................................................................................. 15

  6 OSAAMISEN VARMISTUS ........................................................................................................ 16

  6.1 Osaamisen johtaminen .............................................................................................. 16

  6.2 Perehdytys ................................................................................................................ 17

  6.3 Asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutus ....................................................................... 17

  7 LAADUN, ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTUS ........................................ 18

  7.1 Asiakkaan, potilaan ja läheisen osallistaminen .......................................................... 18

  7.1.1 Asiakasraati .................................................................................................... 19

  7.1.2 Palvelupalaute................................................................................................. 19

  7.2 Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ........................................................................ 20

  7.3 Tiedonvälitys ja kirjaaminen....................................................................................... 20

  7.4 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus ............................................. 21

  7.5 Kaatumisten ja tapaturmien ehkäisy .......................................................................... 21

  7.6 Painehaavan ehkäisy ................................................................................................ 22

  7.7 Vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito ......................................................................... 22

  7.8 Leikkaustiimin tarkistuslista ....................................................................................... 23

  7.9 Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjaus ............................... 23

  8 LAADUN, ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUDEN SEURANTA ......................................... 24

 • 2

  8.1 Johdon asiakas- ja potilasturvallisuuskävelyt ............................................................. 24

  8.2 RAI –Arviointijärjestelmä ........................................................................................... 24

  8.3 Erikoissairaanhoidon laatu- ja potilasturvallisuusmittarit ............................................ 24

  8.4 Vaaratapahtumien raportointi .................................................................................... 25

  8.5 Hoitoilmoitusjärjestelmät AvoHilmo ja HILMO ............................................................ 25

  8.6 Muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset ja muutoksenhaku ...................... 26

  8.7 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusmittarit .............................................................. 27

  9 ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ ............................................................ 30

  9.1 Alueellinen yhteistyö .................................................................................................. 30

  9.2 ERVA- yhteistyö ........................................................................................................ 30

  10. LAADUN, ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLLÄPITO .................. 31

  LÄHTEET JA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ MATERIAAALIA .............................................................. 32

  Liite 1. Laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviä säädöksiä, ohjeita ja suosituksia. ....... 33

  Liite 2. Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjausryhmä 2019-2020 ..................... 34

  Liite 3. Keskeisiä potilas- ja asiakasturvallisuuden käsitteitä ......................................................... 35

 • 3

  1 JOHDANTO Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitel- man tavoitteena on tukea ammattilaisiamme arjen työssä laadukkaan ja turvallisen hoidon toteu- tuksessa ja kehittämisessä. Suunnitelma pohjautuu yhtymän strategiaan, kansallisiin säädöksiin, laatua ja potilasturvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin ja suosituksiin sekä yhtymän sisäisiin ohjeisiin ja periaatteisiin (liite 1). Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa 2017 – 2021 edellytetään terveydenhuollon toimintayksiköiltä laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunni- telma. Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisen tulee olla osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja sen tulee sisältyä toimintayksiköiden johtamiseen (kuva 1). Vuoteen 2021 mennessä strategian tavoitteena on, että potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy toiminnan rakenteissa ja käytännön toi- minnassa ja että palvelut ovat vaikuttavia ja turvallisia. (STM 2017)

  Kuva 1. Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuustoiminta rakenteissa ja käytännön toiminnassa. (STM 2017) Terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaista laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpa- noa ja toteutumista yhtymässä koordinoi Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden ohjausryhmä (liite 2). Ohjausryhmän tehtävänä on yhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden toimintaoh- jelman ylläpito. Tämän suunnitelman pohjana ovat STM:n Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 ja yhtymän strategia. Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat palvelut, huolenpito ja vaikuttava hoito edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja se, että näistä aiheutuu mah- dollisimman vähän haittaa. Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveyden- huollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kun- touttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Potilas- ja asiakasturvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja tervey- denhuollossa toimiva osaava henkilökunta, tilojen ja välineiden asianmukaisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja tiedonkulun turv

Recommended

View more >