pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

40
PIENTEN SEUTUJEN KETTERYYS JA KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, Timo Aro 31.1.2014 Yrityskehi7ämisen seminaari, Helsinki

Upload: timoaro

Post on 24-May-2015

267 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Esityksessä verrataan Manner-Suomen seutukuntien yritysdynamiikkaa kuuden eri muuttujan kuatta vuosina 2008-2012. Kaikki seudut on jaettu yritysdynamiikan mukaan viiteen viidennekseen. Muuttujien arvot suhteutettu joko seudun keskiväkilukuun tai yrityskantaan (toimivat yritykset). Kuuden muuttujan yhteenvetotulokset esitetään viidenneksittäin. Jokaisesa viidenneksessä on noin 13 seutua. Parhaan viidenneksen seudut sijaitsevat Etelä-Suomen v

TRANSCRIPT

Page 1: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

PIENTEN SEUTUJEN KETTERYYS JA KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

VTT,  Timo  Aro  31.1.2014  Yrityskehi7ämisen  seminaari,  Helsinki  

Page 2: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

         SISÄLTÖ  ①  2010-­‐LUVUN  ALUERAKENNE  JA  KEHITYSKUVA      ②  PIENTEN  SEUTUJEN  KILPAILUKYKY  YRITYSDYNAMIIKAN  

NÄKÖKULMASTA  

© Timo Aro 2014

Page 3: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

                                                       Osa  I                2010-­‐luvun  aluerakenne  ja  kehityskuva  

© Timo Aro 2014

Page 4: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

© Timo Aro 2014

Page 5: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

     2010-­‐luvun  aluerakenteen  muutoksen  keskeiset  ”ajurit”  1.   Kaupungistuminen.  Metropolialueen  ja  suurten  

kasvukeskusten  vaikutusalueiden  laajeneminen    etenee  alue-­‐  ja  yhdyskuntarakenteen  vyöhykkeisyyden  ehdoilla.  

2.   Keski=ymis-­‐  ja  au>oitumiskehitys  etenee  samanaikaises>:  alueiden  välinen  polarisoituminen  (”vahvat  vahvenevat,  heikot  heikkenevät”)  

3.   ”Aluekehityksen  ekonomisaa>o”  (suuruuden  ekonomia  ja  talous  keskiössä  kaikessa  ja  kaikkialla):  muu7oliike  ja  työvoiman  liikkuvuus  lisääntyvät  edelleen.  Kaupunkiseutujen  sisäisten  ja  välisten  muu7ojen  sekä  maahanmuuton  merkitys  kasvaa  

4.   (Suur)kaupunki-­‐  ja  kilpailukykypoli>ikka  (sopimukselliset  järjestelyt)  korostavat  toiminnallisten  alueiden  merkitystä.    

5.   Kiihtyvä  ei-­‐aineellinen  kilpailu  kaupunki-­‐seutujen  välillä  (osaaminen,  innovaaJot,  työvoima,  investoinnit  ja  luovuus)   © Timo Aro 2014

Page 6: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

HAJAUTETTU HYVINVOINTIVALTIO

-  1950’-1990’ -  Hajautettu aluepolitiikka -  Tasapainoinen aluerakenne -  Syrjäisyyslisät -  Teollistava aluepolitiikka -  Koheesiopolitiikka keskiössä

à 50-100 keskittymää

   Koh>  metropolival>ota…  

Lähde: mukaillen Sami Moisio 2012: Valtio, alue, politiikka. Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään

HAJAUTETTU KILPAILUVALTIO -  1990-2000’ -  Ohjelmaperustaisuus -  Osaamiskeskuspolitiikka -  Elinkeino- ja kehitysyhtiöt -  Koheesio- ja kilpailukyky-

politiikan tasapainossa à 30-35 keskittymää

METROPOLIVALTIO -  2010’ -  Sopimusperustaisuus -  Suuret kaupunkiseudut -  Kasvusopimukset, INKA jne. -  Kunta-, sote- ja muut reformit -  Kehityskäytävät ja –

vyöhykkeet -  Kilpailukyky keskiössä à 5-15 keskittymää

© Timo Aro 2014

Page 7: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Väkiluku  kasvoi  22  seudulla  ja  väheni  47  seudulla  

Väkiluku  kasvoi  yli  40000  hlöä  viidellä  

kaupunki-­‐seudulla  

Väkiluku  väheni  yli  

10000  hlöllä  kuudella  seudulla  

Page 8: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Kaupunkiseutujen  välinen  muu=oliike  ikäryhmi=äin  vuosina  2001-­‐2010    

Page 9: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Eri  ikäryhmien  ennuste=u  muutos  väestöennusteiden  mukaan  vuosina  2011-­‐2040  1  (2)  

Page 10: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Eri  ikäryhmien  ennuste=u  muutos  väestöennusteiden  mukaan  vuosina    2011–2040  2  (2)  

Page 11: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Koko  maassa    

2,4    miljoonaa    

työpaikkaa  vuoden  2011  lopussa      

 Helsingin  seudulla  kolmannes    

(31,6  %)    kaikista  työpaikois-­‐ta  vuoden  2011  

lopussa  

 15  suurimmalla  kaupunkiseudulla  

73  %    kaikista  työpaikois-­‐ta  vuoden  2011  

lopussa  

 

Page 12: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Kaupunkiseutujen  keskustaajamiin  suuntautuvan  työssäkäynnin  osuus  vuosina  1990  ja  2009  

Page 13: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

             Ko<maan  <ekuljetusvirrat  vuosina  2007–2009  

Lähde:  Tilastokeskus  

Page 14: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

                                                   Rauta<ekuljetukset  Suomessa  vuonna  2011  

Lähde:  Tavaravirta3etojen  lähde:  Liikennevirasto  

Page 15: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

 Rauta<e-­‐,  lento  ja  laivaliikenteen  ko<maan  matkat  liikenneverkolla  vuonna  2011  

Lähde:  Liikennevirasto,  Finavia,  Tilastokeskus  

Page 16: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

                                                                             Osa  II    Pienten  seutujen  kilpailukyky  ja  ke=eryys  alueiden  välisessä  kilpailussa  

© Timo Aro 2014

Page 17: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Pienten  seutujen  ke=eryys  ja  kilpailukyky  alueiden  välisessä  kilpailussa  

3.  Mainekuva  (Pehmeät  tekijät)  

2.  Sisäinen  elinvoima  

(Kovat  ja  pehmeät  tekijät)  

1.  Ulkoinen  elinvoima  (Kovat  tekijät)  

© Timo Aro 2014

Page 18: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

       k  e  t  t  e  r  y  y  s  /  k  i  l  p  a  i  l  u  k  y  k  y  /  e  l  i  n  v  o  i  m  a    

© Timo Aro 2014

Page 19: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

ALUEEN  KILPAILUKYKY  JA  KETTERYYS  

Alue-­‐  ja  kuntatalous-­‐dynamiikka   Tuo7avuus-­‐

dynamiikka  

Koulutus-­‐  dynamiikka  

Työllisyys-­‐dynamiikka  

Yritys-­‐dynamiikka  

 Väestö-­‐dynamiikka  

Imago,  mainekuva  

Tulevaisuuden  potenJaali  

© Timo Aro 2014

Page 20: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Seutujen  väliset  erot  yritysdynamiikassa  2008-­‐2012  

•  Analyysin  kohteeksi  valiNin  kaikki  Manner-­‐Suomen  seutukunnat  (67)  1.1.2012  alueluokituksella  

•  Yritysdynamiikkaa  mi7aaviksi  muu7ujiksi  valiNin:  •  Aloi=aneiden  yritysten  määrä  suhteessa  seudun  keskiväkilukuun  vuosina  2008-­‐2012:  tulos  

ilmaisJin  promilleina  tuha7a  asukasta  kohden  •  Yritysten  määrä  (yrityskanta)  suhteessa  seudun  keskiväkilukuun  vuosina  2008-­‐2012:  tulos  

ilmaisiin  promilleina  tuha7a  asukasta  kohden  •  Yritysperustannan  (aloi7aneet  –  lope7aneet)  osuus  yrityskannasta  vuosina  2008-­‐2012:  tulos  

ilmaisJin  prosenNosuutena  yrityskannasta  •  Yritysten  uusiutumisaste  (”Luova  tuho)  eli  aloi7aneiden  ja  lope7aneiden  yritysten  yhteismäärä  

suhteessa  yrityskantaan  vuosina  2008-­‐2012:  tulos  ilmaisJin  prosenNosuutena  yrityskannasta  •  Yrityskannan  muutos  vuosien  2000-­‐2012  välisenä  aikana:  tulos  ilmaisiin  prosenNosuutena  •  Osaamisintensiivisten  yritysten  (toimialat  K,  M  ja  N)  osuus  kaikista  aloi7aneista  yrityksistä  

vuosina  2008-­‐2012:  tulos  ilmaisJin  prosen7eina  aloi7aneista  yrityksistä  

•  Kaikki  seudut  jaeNin  jokaisen  muu7ujan  osalta  perusteella  viiteen  tasasuuruiseen  viidennekseen:  parhaassa  viidenneksessä  olivat  kyseisen  muu7ujan  osalta  yritysdynaamisimmat  seudut  ja  heikoimmassa  viidenneksessä  alhaisimman  arvon  saaneet  seudut  

•  Lopuksi  tehJin  yhteenveto,  johon  keräNin  viidenneksi7äin  seudut  niiden  saamien  kuuden  muu7ujan  arvojen  mukaan  

© Timo Aro 2014

Page 21: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Aloi=aneet  yritykset  suhteessa  keskiväkilukuun  vuosina  2008-­‐2012  

 Aloi=aneiden  yritysten  suhteel-­‐linen  osuus  korkein  Helsingin,  Turun  ja    Tampereen  vaikutusalueella  

Parhaan  ja  heikoimman  

viidenneksen  erot  aloi=aneiden  

yritysten  määrässä  kaksinkertaiset  

 TOP  6:  1.  Tunturi-­‐Lapin  2.  Helsingin  3.  Turunmaan  4.  Raaseporin  5.  Porvoon  6.  Loviisan  

 

© Timo Aro 2014

Page 22: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Tunturi-­‐Lapin    

Helsingin    

Åboland-­‐Turunmaan        

Raaseporin      

Porvoon      

Loviisan      

Loimaan      

Koillis-­‐Savon      

Turun      

Tampereen    

Pohjois-­‐Satakunnan    

Salon      

Sydösterbo7enin    

Vakka-­‐Suomen      

Luoteis-­‐Pirkanmaan    

TOP  15  aloi=aneiden  yritysten  määrä  suhteessa  seudun  keskiväkilukuun  vuosina  2008-­‐2012  (promillea  per  vuosi)  

© Timo Aro 2014

Page 23: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Yritysten  määrä  (yrityskanta)  suhteessa    keskiväkilukuun  vuosina  2008-­‐2012  

 Yrityskanta  korkein  pienillä  noin  alle  30  000  

asukkaan  seuduilla  ja  kasvukeskusten  

ulkopuolella  

   TOP  6:  

1.  Tunturi-­‐Lapin  2.  Sydösterbo=ens  3.  Turunmaan  4.  Koillis-­‐Savon  5.  Pohjois-­‐Satakunnan  6.  Luoteis-­‐Pirkanmaan  

   

   Yrityskanta  alhaisin  teollisuus-­‐seuduilla  ja  osassa  korkeakouluseutu-­‐

ja  (Joensuu,  Kuopio,  Oulu  ja  

Jyväskylä)  

© Timo Aro 2014

Page 24: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

0   20   40   60   80   100   120  

Tunturi-­‐Lapin    

Sydösterbo7enin    

Åboland-­‐Turunmaan        

Koillis-­‐Savon      

Pohjois-­‐Satakunnan    

Luoteis-­‐Pirkanmaan    

Loviisan      

Vakka-­‐Suomen      

Loimaan      

Kyrönmaan    

Järviseudun    

Raaseporin      

Joutsan      

Suupohjan    

Pohjois-­‐Lapin      

TOP  15  yritysten  määrä  suhteessa  seudun  keskiväkilukuun  vuosina  2008-­‐2012  (promillea  per  vuosi)  

© Timo Aro 2014

Page 25: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Yritysperustannan    osuus  yritys-­‐kannasta  vuosina  2008-­‐2012  

   Yritysperustanta  vilkkainta  suurimmilla  

kaupunkiseuduilla  ja  Pohjanmaan  

seuduilla  

   TOP  6:  

1.  Oulun  2.  Tampereen  3.  Jyväskylän  4.  Helsingin  5.  Turun  6.  Rovaniemen  

   

   Yritysperustanta  alhaisinta  Itä-­‐  ja  Pohjois-­‐Suomen  

maakun>en  reuna-­‐alueilla  (heikoim-­‐massa  viidennek-­‐sessä  mm.  Lah>  ja  

Savonlinna)  

© Timo Aro 2014

Page 26: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

0   2   4   6   8   10   12   14   16   18  

Oulun    

Tampereen    

Jyväskylän      

Helsingin        

Turun      

Rovaniemen    

Ylivieskan    

Jakobstadsregionens    

Salon        

Porvoon      

Lappeenrannan      

Loimaan      

Seinäjoen      

Riihimäen    .  

Åboland-­‐Turunmaan    .  

TOP  15  yritysperustanta  suhteessa  yrityskantaan  vuosina  2008-­‐2012  (%-­‐osuus  yrityskannasta)  

© Timo Aro 2014

Page 27: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Aloi=aneet  ja  lope=aneet  yritykset  (”luova  tuho”)  suhteessa  yrityskantaan  vuosina  2008-­‐2012  

   Yritysten  uusiutuminen  eli  luova  tuho  vilk-­‐

kainta  korkeakou-­‐luseuduilla  ja  

yksi=äisillä  teol-­‐lisuusseuduilla  

   TOP  6:  

1.  Helsingin  2.  Oulun  3.  Jyväskylän  4.  Tampereen  5.  Kuopion  6.  Rovaniemen  

   

     Yritysten  uusiutuminen  

lähes  kaksi  kertaa  alhaisempaa  hei-­‐koimman  viiden-­‐neksen  seuduilla  kuin  parhaassa  viidenneksessä    

© Timo Aro 2014

Page 28: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

14,5   15   15,5   16   16,5   17   17,5   18   18,5   19   19,5  

Helsingin        

Oulun    

Jyväskylän      

Tampereen    

Kuopion    

Rovaniemen    

Turun      

Äänekosken      

Kotkan-­‐Haminan      

Kouvolan    

Varkauden        

Riihimäen    .  

Lahden      

Hämeenlinnan      

Porvoon      

TOP  15  yritysten  uusiutumisaste  eli  "luova  tuho"  yrityskannasta  vuosina  2008-­‐2012  (%-­‐osuus  

yrityskannasta)  

© Timo Aro 2014

Page 29: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Yrityskannan  muutos  (%)  vuosien  2000-­‐2012  välisenä  aikana  

   Yritysten  määrä  lisääntyi  vähintään  neljänneksellä  kahdeksalla  

seudulla:  lähinnä  suuret  kaupunki-­‐

seudut  

   TOP  6:  

1.  Oulun  2.  Tampereen  3.  Helsingin  4.  Turun  5.  Porvoon  6.  Riihimäen  

   

       Yrityskannan  muutos  oli  hitainta  väestöään  menet-­‐tävillä  muu=otap-­‐pioalueilla:  esim.  Kehys-­‐Kainuun  muutos  2,2  %  ja  Oulun  seudulla    

32  %  © Timo Aro 2014

Page 30: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

0   5   10   15   20   25   30   35  

Oulun    

Tampereen    

Helsingin        

Turun      

Porvoon      

Riihimäen    .  

Jyväskylän      

Salon        

Rovaniemen    

Loimaan      

Vakka-­‐Suomen      

Hämeenlinnan      

Ylivieskan    

Jakobstadsregionens    

Raaseporin      

TOP  15  yrityskannan  muutos    vuosina  2000-­‐2012  (%-­‐osuus  yrityskannasta)  

© Timo Aro 2014

Page 31: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Osaamisintensiivisten  yritysten  osuus  (%)  kaikista  aloi=avista  yrityksistä  vuosina  2008-­‐2012  

     Osaamisintensiivi-­‐

ksi  yrityksiksi  luokitel>in  toimi-­‐alojen  K,  M  ja  N  aloi=aneet  yritykset  

   TOP  6:  

1.  Helsingin  2.  Pohjois-­‐Lapin  3.  Tampereen  4.  Kuopion  5.  Porvoon  6.  Tunturi-­‐Lapin  

   

Alkavien  osaamisintensiivis-­‐ten  yritysten  osuus  oli  alhaisin  maa-­‐seutumaisilla  seu-­‐duilla:  keskimäärin  vain  yksi  kym-­‐

menestä  © Timo Aro 2014

Page 32: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

0   5   10   15   20   25   30   35  

Helsingin        

Pohjois-­‐Lapin      

Tampereen    

Kuopion    

Porvoon      

Tunturi-­‐Lapin    

Turun      

Vaasan      

Jyväskylän      

Rovaniemen    

Lahden      

Oulun    

Itä-­‐Lapin      

Rauman      

Raaseporin      

0   2   4   6   8   10   12   14   16   18  

Oulun    

Tampereen    

Jyväskylän      

Helsingin        

Turun      

Rovaniemen    

Ylivieskan    

Jakobstadsregionens    

Salon        

Porvoon      

Lappeenrannan      

Loimaan      

Seinäjoen      

Riihimäen    .  

Åboland-­‐Turunmaan    .  

TOP  15  osaamisintensiivisten  yritysten  osuus  kaikista  aloi=aneista  yrityksistä  vuosina  2008-­‐2012  (%-­‐osuus)  

© Timo Aro 2014

Page 33: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa
Page 34: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

YHTEENVETO  YRITYSDYNAAMISIMMISTA  SEUDUISTA  KUUDEN  MUUTTUJAN  PERUSTEELLA  VUOSINA  2008-­‐2012  

Parhaassa  viidenneksessä  suuret  kaupunki-­‐seudut  vaikutus-­‐alueineen  +  Lapin  

seutuja    

Kahdessa  heikoimmassa  viidenneksessä  

maakun>en  reuna-­‐alueiden  maaseu-­‐tumaisia  seutuja  ja  teollisuusseutuja  

 

 Yritysdynaamisim

mat  seudut  keski=yneet  

pääsääntöises>  Etelä-­‐Suomeen,  länsirannikolle  ja  

Lappiin  

P  

© Timo Aro 2014

Page 35: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Yritysdynaamisimmat  seudut  viidenneksiin  luokiteltuna  kuuden  yritysdynamiikkamuu=ujan  perusteella    

VIIDENNES   SEUTUKUNNAT  

Paras  viidennes  

Turun,  Helsingin,  Tampereen,  Porvoon,  Salon,  Rovaniemen,  Jyväskylän,  Oulun,  Tunturi-­‐Lapin,  Raaseporin,  Turunmaan,  Riihimäen,  Loviisan,  Loimaan  

Toiseksi  paras  viidennes  

Hämeenlinnan,  Lappeenrannan,  Kuopion,  Lahden,  Kokkolan,  Pietarsaaren,  Vakka-­‐Suomen,  Seinäjoen,  Forssan,  Vaasan,  Pohjois-­‐Lapin,  Porin,  Lounais-­‐Pirkanmaan  ja  Koillis-­‐Savon  

Kolmanneksi  paras  viidennes  

Rauman,  Kotka-­‐Haminan,  Mikkelin,  Sydösterbo7ens,  Ylivieskan,  Pohjois-­‐Satakunnan,  Jämsän,  Etelä-­‐Pirkanmaan,  Kyrönmaan,  Keski-­‐Karjalan,  Äänekosken,  Suupohjan,  Kajaanin,  Pieksämäen  ja  Kajaanin  

Toiseksi  heikoin  viidennes  

Joensuun,  Imatran,  Kouvolan,  Kemi-­‐Tornion,  Koillismaan,  KausJsen,  Savonlinnan,  Varkauden,  Raahen,  Oulunkaaren,  Ylä-­‐Pirkanmaan,  Keuruun  ja  Nivala-­‐Haapajärven  

Heikoin  viidennes  

Saarijärvi-­‐Viitasaaren,  Tornionlaakson,  KuusiokunJen,  Joutsan,  Järviseudun,  Itä-­‐Lapin,  Haapaveden-­‐Siikalatvan,  Pielisen  Karjalan,  Ylä-­‐Savon,  Sisä-­‐Savon  ja  Kehys-­‐Kainuun.  

© Timo Aro 2014

Page 36: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Seutukunta   Muu=uja  1:  Aloi=aneet  yri-­‐tykset  1000  as.  kohden  2008-­‐2012  (promillea)      

Muu=uja  2:  Yritysten  määrä  1000  as.  kohden  2008-­‐2012  (promillea)  

Muu=uja  3:  Yritysperustannan  osuus  yritys-­‐kannasta  2008-­‐2012  (%-­‐osuus)  

Muu=uja  4:  Yritysten  uusiutu-­‐misaste  2008-­‐2012  (%-­‐osuus)  

Muu=uja  5:  Yrityskannan  muu-­‐tos  2000-­‐2012  (%-­‐osuus)  

Muu=uja  6:  Osaamisintensiivis-­‐ten  yritysten  osuus  aloi=avista  yrityk-­‐sistä  (%-­‐osuus)  

Helsingin   1   2   1   1   1   1  Turun   1   2   1   1   1   1  Tampereen   1   3   1   1   1   1  Porvoon   1   2   1   2   1   1  Salon   1   2   1   2   1   2  Rovaniemen   2   4   1   1   1   1  Jyväskylän   2   5   1   1   1   1  Oulun   2   5   1   1   1   1  Tunturi-­‐Lapin    1   1   2   4   2   1  Raaseporin    1   1   3   2   2   2  Turunmaan    1   1   2   4   2   2  Riihimäen    2   3   2   1   1   3  Loviisan    1   1   2   3   2   3  Loimaan   1   1   1   3   1   5  

Paras  viidennes  muu=uji=ain  

© Timo Aro 2014

Page 37: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Heikoin  viidennes  muu=uji=ain  Seutukunta   Muu=uja  1:  

Aloi=aneet  yri-­‐tykset  1000  as.  kohden  2008-­‐2012  (promillea)      

Muu=uja  2:  Yritysten  määrä  1000  as.  kohden  2008-­‐2012  (promillea)    

Muu=uja  3:  Yritysperustannan  osuus  yritys-­‐kannasta  2008-­‐2012  (%-­‐osuus)  

Muu=uja  4:  Yritysten  uusiutu-­‐misaste  2008-­‐2012  (%-­‐osuus)  

Muu=uja  5:  Yrityskannan  muu-­‐tos  2000-­‐2012  (%-­‐osuus)  

Muu=uja  6:  Osaamisintensiivis-­‐ten  yritysten  osuus  aloi=avista  yrityk-­‐sistä  (%-­‐osuus)  

Kehys-­‐Kainuun  

5   5   5   5   5   4  

Sisä-­‐Savon   4   3   5   5   5   5  Ylä-­‐Savon   5   4   5   4   5   4  Pielisen  Karjalan  

5   5   5   5   5   2  

Haapaveden-­‐Siikalatvan  

5   5   3   4   4   5  

Itä-­‐Lapin   5   5   5   5   5   1  Järviseudun   3   1   5   5   5   5  Joutsan   3   1   5   5   5   5  Kuusiokun-­‐Jen  

4   2   4   5   4   5  

Tornionlaak-­‐son  

3   2   5   5   5   4  

Saarijärven-­‐Viitasaaren  

4   3   5   4   5   3  © Timo Aro 2014

Page 38: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

Lopuksi…  

© Timo Aro 2014

Page 39: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

”Paikan laatu” ratkaisee alueiden tulevan menestymisen:

1. Mitä siellä on? 2. Keitä siellä on? 3. Mitä siellä tapahtuu 4. Miten sinne pääsee?

© Timo Aro 2014 Lähde:  Richard  Florida  

Page 40: Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa

K I I T O S ! ! !

                                     

VTT Timo Aro [email protected] www.timoaro.fi 045 657 7890

                                     

© Timo Aro 2014