phenicol 2006.corrige

Click here to load reader

Download Phenicol 2006.Corrige

Post on 16-Aug-2015

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Xuất bản lên thư viện trực tuyến lớn nhất để mọi người xem được

TRANSCRIPT

KHANG SINH PHENICOLO2NNHHO OHOClClCau truc cloramphenicol gom nhan benzen nitro hoa v tr para, chuoi amino-2 propaniol-!," nhom icloracet#l$ %&-' threo co hoa(t tnh )inh ho(c$CLORAMPHENICOLCloramphenicol co the* +,(c to*ng h(p hoa-n toa-n ba.ng ph,ng phap hoa ho(c t,- / 0-nitroacetophenon$1cetophenon$0-nitrobenzaleh#$2t#ren$1lcol cinamic$IEU CHENO2CHO+CH2 COOHNH2NO2CHOHCHNH2COOHNO2CHOHCHNH2COOCH3CH3OH/HClacid D (+) tartricNO2CCCOOCH3H HOH NH2Cl COCHCl2NO2CCCOOCH3H HOH NHCOCHCl2NO2CCCONHNH2H HOH NHCOCHCl2NH2-NH2NO2CCCOH HOH NHCOCHCl2HNO3NaBH4N3NO2CCCH2OHH HOH NHCOCHCl2cloramphenicolNhom nitro thmO2NNHHO OHOClClTNH CHAT HOA HOC!o nhom "i#$o%#&t'$0han ,ng 34567181 9 8:22+un cach thu# cloramphenicol vi p#riin va- ;a:n$0han ,ng cua Cl-O2NNHHO OHOClClTNH CHAT HOA HOC!o nhom %$#o$ (%)# nh%*t 0han ,ng ta(o e)te vi cac aci t,ng ,ng e)te palmitat, )tearat ?hong +a@ng, ?hong tan trong n,c u-ng cho tre em e)te )uccinat, glicinat tan +,(c u-ng la-m thuoc tiem$O2NNHHO OHOClClTNH CHAT HOA HOC?et nh AB 2 cua ribo)om t-18; ?hong giai maC +,(c ngaDn cha>n Eua trFnh )inh to*ng h(p proteinC+ CHE TAC O,NG0ho* ?hang ?hua*n t,ng +oi ro>ng nh,ng b +e ?hang rat nhanh, chu #eu tac u(ng tren vi ?hua*n gram am/ Gi ?hua*n gram ,ng/ Streptococcus pneumoniae, Cor#nebacterium$ Gi ?hua*n gram am/ Neisseria gonorhoea, N. eningitides, 2almonella, )higella, t ta(p ?hua*n ruo>t/ co the* b bo>i nhiem nam ma-ng niem ma(c &mie>ng va- am +a(o'$Ko>c tnh +oi vi mau/8oi loa(n tu# =,ng &u-ng lau nga-#, lieu cao', co the* phu(c hoi Lhieu mau ?hong tai ta(o &panc#topenia' chM =a# ra ca bie>t nh,Cng be>nh nhan +aNc ,ng o i tru#en &tM le> ?hoang !O"BBBB', ?hong phu(c hoiO,C TNH /A0 TAI 1IENLai bien loa(i