PHALADEEPIKA - CHAPTER 24

Download PHALADEEPIKA - CHAPTER 24

Post on 06-May-2015

25 views

Category:

Education

2 download

DESCRIPTION

Phaladeepika chapter 24 for reference purposes

TRANSCRIPT

  • 1.Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 515 Language : Malayalam PHALADEEPIKA (INDIAN ASTROLOGY) CHAPTER TWENTY FOUR ASHTAKA VARGA (contd.) AUTHOR MANTRESWARA Translation, DTP and Layout by Mullappilly Protected with Copy Right Rules by the TranslatorotecteL

2. ^eZo]nI 516 ^eZo]nI (tPymXnjw) {KImc at{izc aebmfw Xa apnn 3. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 517 Ambw 24 AjvSIhw (XpS) 1. nN 1. AjvShw 2. `nmjvSIhw 3. {]kvXmcmjvSIhw 4. {XntImWtim[bpw GIm[n]Xytim[bpw 5.. ip]nw 2 Nne {][m AjvSh^e . 1. kqcymjvSh^ew (]nXrtiw) {XntImW{X tim[y]nw tim[yhpw timjhpw. 2. N{mjvSh^ew (amXrlmn) 3. IpPmjvSh^ew (ktlmZcKpWw) 4. _p[mjvSh^ew (_pKpWw) 5. hymgmjvSh^ew (]p{XKpWw) . 6. ip{ImjvSh^ew (If{XKpWw) 7. amjvSh^ew (PmXIs arXn) 3. {XntImWtim[ 4. GIm[n]Xytim[ 5 DZmlcWPmXIn k]vX{KlfpsS AjvShw, tim[Ip appw ]n]pw 6. tim[y]nw 7. cminKpWImc 8. {KlKpWImc 9. ImeN{I ZimKW 10 lcW 11. kapZmbmjvShw 12. kapZmbmjvSh^ew 4. ^eZo]nI 518 1. nN 1. AjvShw Hcp cminsb Fp `mKfmnbpw ehpw k]vX{Klfpw tN Fns _sSpnbpw BWv AjvShw ImWpXv. AjvSIhn Hcp cminbn hcmhp Ghpw henb kwJy FmWv. .kqcymjvShw, N{mjvShw, IpPmjvShw, _p[mjvShw, KphmjvShw, ip{ImjvShw, amjvShw, emjvShw. FnhbmWv AjvShw..{KlfpsS AjvSh_ew ImWpXnv D]tbmKsSpppsnepw, emjvShw ens ^e{]hNnp hcpn. . 2. `nmjvSIhw AjvShanSptm cminN{Iw hcv AXmXv Av AXmXp {KlfpsS t]scgpXpXmWv `nmjvShw. Hmtcm cminbnepw BcpsSsbmw AamWp hoWncnpsXp anm CXv D]Icnpw. 3. {]kvXmcmjvSIhw k]vX{Klfpw ehpw Fpw Hmtcm cminbptSbpw 1/8 `mKns ]XnIfmWv. GXp IybnemtWm Aw hngpXv, B `mKp kcnptmgmWv B AjvSh mY Xs ImcIXz Apkcnp ^ew IpXv. (Hcp `mKw 30/8 = 3.45 Un{Kn) 4. {XntImWtim[bpw GIm[n]Xytim[bpw AjvShn Hmtcm {KlfpsSbpw A Cp Ignm ]ns D]cnKWnXnp thn Ahsb {IasSpn FSppXmWv Ch. cpw mep Xcn sNmpv 5. ip]nw AjvShn {XntImWtim[bpw GIm[n]Xytim[bpw Ignv tijap Asf AXmXp cminIfptSbpw AhnsS np {KlfptSbpw KpWImcwsImv vKpWnv FmwIqSn IqnnpXmWv ip]nw. tlmcmimkv{Xw HXmaymbw AjvSh{]IcWamWv. AXn BsI Fp tmItf Dq Ggp tmIfn Ggp {KlfpsS AjvSIhfpw Fmas tmIn Ah ^ehn]mIs Fs kzm[onppshpw hnhcnpp. (Cu tmIw Ign Aymbn ]mwtmIambn hnpv.) Cu Fp tmIfpsS hnjbsbmWv ^e Zo]nIcymbfnembn 68 tmIfn hnhcnnpXv. BZyImev Nmc^ew kqvaamm D]tbmKnncp AjvSIhw Cv ^e{]hNnp Hcp {]tXyI imJ (Ashtakavarga system of Prediction) bmbns hfnpv. 5. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 519 ^eZo]nI Ign Aymbn `nmjvShw, {]kvXmcmjvShw, khmjvShw, Fnh {]Xn]mZnp. Cu Aymbn AjvShs IptdqSn kqvammp {InbIfmb {XntImWtim[, GIm[n]Xytim[ Fnhbpw B tim[Iptijap AjvShw D]tbmKnp ^e{]hNcoXnbpw hnhcnpp 2. Nne {][m AjvSh^e . 1. ]nXrtiw (kqcymjvSh^ew) (1 3) AnXky htam cminx ]nXrKrlx kvarXx X{Zmin^ekwJym`nhtbtm[y]nIw. k]vXhnwilrXm_v[w {Xw bmXn `mptP Xkvan Imte ]nXrttim `hnjyXnkwibx. XXv {XntImWKtX hm f ]n ]nXrXpeyky hm arXnx kwtbmKx tim[ytimjmWmw tim[y]n CXn kvarXx. 1. AnXky htam cminx - kqcy np cminbpsS HXmwcmin. 2. ]nXrKrlx kvarXx ]nXr`mhamWv 3. XXv cmin^ekwJym`n B cminbpsS kwJysImv 4. htbXv tim[y]nIw tim[y]ns* s]cpn AXns 5. k]vXhnwilrXme_v[w 27 sImp lcnptm Inp 6. {Xw {XnqSn 7. bmXn `mptP in kcnptm 6. Xkvan Imte ]nXrttim `hnjyXn ]nXrtiw DmIpw. 7. XXv {XntImWKtX hm]n AXns {XntImW{Xfn** hcptm 8. ]nXrXpeyky hm arXnx Ap Xpeymb Bv (DZm: ]nXr ktlmZcv) acWw kw`hnmw. ** {XntImW{X 1 10 19 AizXn aIw aqew `cWn ]qcw ]qcmSw ImnI D{Xw D{XmSw tcmlnWn Aw XncpthmWw aIbncw Nn{X Ahnw XncphmXnc tNmXn NXbw ]pWXw hnimJw ]qcqcpmXn ]qbw Angw D{XmXn Bbneyw Xrt tchXn 538 6. ^eZo]nI 520 KWnXw 1. DZmlcWPmXIn kqcy CShn. CShnnpw HXmwcmin aIcw. 2. B cminbpsS kwJysImv (kqcymjvShn aIcnse _np sImv.)AYhm BdpsImv tim[y]ns s]cpWw. tim[y]nw 84 (tim[y]nw FmsWpw 84 F kwJy Fns Inppshpw hgntb hnhcnppv.) = 84 x 6 = 504 4. 504 s 27 sImp lcnptm injvSw hcpXv 18. AizXnbnnpw ]Xnsmas {Xw = Xrt. 5. in XrtbnqSn kcnptm B kabv ]nXrtiwDmIpw. 6. in AXns (XrtbpsS) {XntImW{Xfmb tchXn, Bbneyw Chbn nptm Ap Xpey mb Bv (]nXrktlmZcv) acWw kw`hnmw. * tim[y]nw kwtbmKx tim[ytimjmWmw tim[y]n CXn kvarXx tim[yw, timjw ChbpsS kwtbmKamWv tim[y]nw. (timjnp ]Icw tijw Fpw ImWpp.) tim[yhpw timjhpw. AjvShnse bYmkwJybpw GIm[n]Xytim[, {XntImWtim[ Fnhbvp tijap kwJybpw BWv ChsbmWv Nne hymJymXmfpsS A`n{]mbw. ap NnecpsS A`n{]mbw CXv Xmsg 23 apX 26 hscbp tmIfn ]dbp, Bbpmbns k`n hnhcnp, kwJybmWv FmWv. k`hpambn IqSpX tbmPnpXv AXmIbm B coXnbmWv ChnsS kzoIcnnpXv. tUm.. _n. hn. cmapw Cu coXnXsbmWv ]npSnpXv. Ccp]tgv {XkwJybmW.v Ccp]tgp {X tNcptm Hcp aeamIpw. (1320 x 27 = 360). tim[y]ns AjvShwsImp s]cpptm Inp Dcw km[mcW 360 Un{Knbn IqSpXembncnpw. AXpsImmWv AXns Ccp]ntbgp sImp lcnpXv. AXpt]mse lcW^ea injvSw hcp kwJybmWv apmhiyw. ChnsS Hcp Imcyw {]tXyIw Adnbmpv. Cu {InbsNbvXp app Inp hjw Nm{hjamWv. AXns kuchjamWsan 324 (27 x 12) sImp s]cpn 365 sImp lcnWw. tKmNcn in ISp t]mIptm As Bbpnv tZmjIcamb Hcp {Xwam{XamWv Ctm InnbnpXv. kwKXn IpdpIqSn hyamIWsan ap Ipsd ImcyIqSn (As PmXInse Bbpmbw, acWkabw, Zim]lmc, 7. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 521 tbmK XpSnbhbpw A Pohnncnpsn AhcpsS PmXIn ssh[hytbmKaptm Dsn AXns kabw XpSnbhbpw) ]cnKWnmpv. ]nXrktlmZcs Imcynepw Ccw ]cntim[I BhiyamWv. (4) emXv kptJizcmwtiiZimbmw N ]nXrbx kpJmYZimbmw hm ]nXrXpeyarXnw htZXv. emXv ennpw. kptJizcmwtiiZimbmw memw`mhm[n] np hmwiIns mYs Zibnepw. ]nXrbx ]nXr acWapmImw. kpJmYZimbmw]nXrXpeyarXnw memw `mhm[n]s Zibn ]nXrXpeycpsS acWapmImw. DZmlcWPmXInse ew aow. ennpw memw`mhw anYpw. anYpns A[n] _p[. _p[ AwiInncnpXv anYpn. _p[Zibn ]nXrtiapmIw. AXpt]mse memw`mhm[n]s Zibn (_p[Zibn) ]nXrXpeycpsS acWhpw kw`hnmw. (5, 6) kwtim[y ]nw kqcyky c{amt htbXv ZzmZti lrXmtjcminw bmtX ZnhmItc. XXv {XntImWKtX hm f ]n acWw Xky nntiXv Ghw {KlmWmw kthjmw NntbXnamcx. kwtim[y ]nw kqcyky kqcys AjvShw tim[nv. c{amt htbXv (AXns) FpsImp s]cpn. ZzmZti lrXm ]{p sImp lcnptm. tijcminw bmtX ZnhmItc _mn hcp cminbn kqcy hcptm. ]nXrbx ]nXracWapmImw. XXv {XntImWKtX hm f ]n B cminbpsS {XntImWcminbn kqcy hcptmgpw. acWw Xky nntiXv As acWw ]dbWw. Ghw {KlmWmw kthjmw C{]Imcw Fm {Klsfsmpw NntbXv aXnam cx NnnWw. kqcyssmv Aspdnp NnnpXpt]mse ap {Klsfsmp ap _psfpdnpw NnnWw. 8. ^eZo]nI 522 DZmlcWw/hniZoIcWw:; 1. kqcys tim[y]ns FpsImp s]cppI. 84 x 8 = 672. CXns ]{psImp lcnpI. 672 / 12 = 56. _mn 0. As acWnp km[yXbp {Xw (m), cmin (amkw) Fnh apv GItZiw Cs KWnsSpmw. (A]arXyp CXn s]Sn.) FpsImp s]cpWw Fp ]dXv htbXv F kwkvIrXw hmns ASnmnemWv. Hmw tmInepw Cu AwXsbmWv sImSpnpXv. Fm Cu tmIns Nne hymJymfn s]cpWw FXnp ]Icw IqWw FmWp ImWpXv. ^eZo]nIbns, CtX {Inb ]dbp ap tmI Cu hymJymnv (Iqenv) ApIqeasp ImWmhpXmWv. 2. amXrlmn (N{mjvSh^ew) (7) N{mpJ^ssex ]nw lXzm kmcmhtijnXw iu bmtX amXrlmnx {XntImWKtX f ]n hm. (8) N{mXv kpJmjvStaimwi{XntImtW Znhkm[nt] amXphntbmKw Xmtk nntiXx ]nXpx N{mXv kpJ^ssex ....... N{m men D AjvSh_npsfsmp timy ]ns s]cpn Ccp]tgpsImp lcnm hcp injvSs AizXn apXp {X ambn Fnbm Inp {Xn. iu bmtX in hcp kabp. cmXrlmnx amXmhns acWw kw`hnmw. {XntImWKtX A]n hm AXsn AXns {XntImW{X n in hcptmgpw CXp kw`hnmw. N{mXv kpJmXv N{m mens. AjvStai Fmw `mhm[n] Awi AwiIn cminbpsS mYs. {XntImtW {XntImWn. Znhkm[nt] kqcy hcp. Xmtk amkn amXphntbmKw nntiXv amXmhns acWw ]dbWw. 9. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 523 eXx ]nXpx C{]Imcw essmp ]nXmhns acWtbpw NnnWw. (9) `uamrXobcmin^sse{`mXrKpWw `thXv _p[m kpJ^ssepKpWw hm amXpeky N. 3. ktlmZcKpWw (IpPmjvSh^ew) `uamXv XrXob cmin ^ssex sNmbnnpw aqmw cminbnep AjvSh_npsImp. {`mXrKpWw `thXv ktlmZcKpWw DmIpw. 4. _pKpWw (_p[mjvSh^ew) _p[m kpJ^ssex _p[s men D AjvSh_np sImv. _p KpWw _pKpWhpw / kplrXv KpWhpw amXpeky N. amXpeKpWhpw ]dbWw. (10) KpcpnXkpXmt bmhXmw hnZytX ^ew i{XpoN{Klw(1) Xyzm tijmx XkymPx kvarXmx. (1) ]mTt`Zw: Krlw 5. ]p{XKpWw (hymgmjvSh^ew) KpcpnXkpXmt hymgns An. bmhXmw hnZytX ^ew D _npfnnpw. i{XpoN{Klw Xyzm i{Xp{Klw, oNnep {Klw Fnh bpsS _npsf Ipdm. tijmx Xky BPmx _mn hcp _np kqNnnp Xmbncnpw afpsS kwJy. (11) KptcmcjvSIhtjp tim[y injvS^emn ssh {Iqccmin^ew Xyzm tijmx XkymPmx kvarXmx. afpsS kwJy Kptcmx AjvSIht Kpcphns AjvShs. tim[y injvS^emn tim[nm _mn Inp _npfn npw. {Iqccmin^ew Xyzm ]m]{KlfpsS (Ip,a) _np Ipdm. tijmx Xky BPmx kvarXmx _mn hcpXmbncnpw afpsS kwJy. 542 10. ^eZo]nI 524 (12) ^em[nIw `rtKmb{X X{X `mcym PnbZn Xky hwim`nhrnx kymZt] oWmkXnx. 6. If{XKpWw (ip{ImjvSh^ew) ^em[nIw `rtKmx b{X ip{ImjvShnA[nIw _npfp cminbmWv. X{X `mcym Pnx bZn `mcybpsS Pcminsbn. Xky hwim`n hrnx kymXv hwiw A`nhrnsSpw. At adn,v AXv _np IpdXmsWn. oWmkXnx [hpw kXnbpw Ipdncnpw. (13) tim[y]nw itemXzm c{^ssex kpssJx lrXzmhtij`w bmtX at Poth f ]n hm arXnx. 7. PmXIs arXn (amjvSh^ew) itx inbpsS. emXzm em Fnse c{^ssex AjvSh_npsIm v tim[y]nw lrXzm tim[y]ns s]cpn Ccp]tgpsImp lcnm Ahtij`w Inp injvSw AizXnapX Fnbm Inp {X n bmtX at Poth f ]n hm in Asn Kpcp hcptm. arXnx acWw DmImw. (14) emZnam^sseIykwJym htj hn]nkvXp XYm]p{Xm bmhZznem^emn Xkvan mtim ln XtZymKkamhtj. emZnam ew apX in np cminhsc D ^sseIykwJym ... A]p{Xm inbpsS AjvSh_np Iqnbm Inp XtZymKkamhtj. Fnp Xpeyamb hjn hn]nx B]pmImw. 11. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 525 bmhXv hnem ^emn AXpt]mse in np cmin apX ew hscbp cminIfn BsI F{X _np Dtm. XtZymKkamhtj AXnp Xpeyamb hjnepw Xkvan mtim miapmImw. (15) AjvSa^ssemXv ]nw lXzm kpssJ`tPXv ^eambphnPmobmXv {]mKztZzfmp Iev]tbXv. 8. Bbpv AjvSa^ssex emXv emv Fnep AjvShwsImv. ]nw lXzm timy]ns s]cpn. kpssJx `tPXv Ccp]ntbgp ( k7, J2) sImp lcnm .^ew Bbpx hnPmo bmXv Inp ^ew (_np) BbpssZLy amsWdnbpI. {]mKztZzfmp Iev]tbXv. acWkabw tcs ]dXpt]mse . em Fnep AjvShs AXmXp {Klns tim[y]nwtImp s]cpn Ccp]ntbgpsImp lcnptm _mn hcphsb Iqnbm InpXp ]cambpmWv. acWkabw tmIw ]Xnaqn ]dXpt]mse. .3. {XntImWtim[ (16, 17) {XntImtWjp Xp bZyqw Xpeyw {Xnjp tim[tbXv GIkvan `ht iqty X{ntImWwtim[tbXv. `hZzbiqty Xp tim[tbZyancw (1) katXz khtKtljp khw kwtim[tbZm. (1) `hZzbiqtytim[tbZyancw 4 1. {XntImtWjp Xp bZyqw Xpeyw {Xnjp tim[tbXv Hcp {XntImWnse aqp cminIfnvepw Htc hn[ne _np ImWp sXn, GXnemtWm _np Ghpw Ipdhv, B kwJy aqnnpw Ipdv _mn nWw 2. GIkvan `ht iqty XXv {XntImWwtim[tbXv Hcp {XntImWnse Hcp cminbn _np Csn B {XntImWw tim[ntXn. 12. ^eZo]nI 526 {XntImWcminI: taSw Nnw [p CShw In aIcw anYpw Xpemw Ipw`w ISw hrnIw aow 3 `hZzbiqty Xp tim[tbZyancw Hcp {XntImWnse cp cminIfn _np Csn aqmaXpw iqyampI. ]mTt`Zw: (1) `hZzbiqtytim[tbZyancw 4 Cu ]mThpw AXnshymJymhpw ap hymJymfpamtbm tUm.cmas Cu hnjbnep ]pkvXIhpamtbm tbmPnp.n. 4. katXz khtKtljp khw kwtim[tbZm Hcp {XntImWnse aqp cminIfnsebpw _np Hcpt]mse bmsWn aqpw iqyamWw. 4. GIm[n]Xytim[ cp cminIfpsS B[n]Xyap {KlfpsS ( Ip, _p, Kp, ip, a) _np hopw sNdpXmn FSppXmWv Cu {Inb. Hcp cminbpsS am{Xw B[n]Xyap {KlfpsS (c, N) _npp aman. (18 22) {XntImWtim[mw IrXzm ]mtZIm[n]XyIw t{XZztb ^emn kypkvXZm kwtim[tbp[nx (c)x {Klbpt ^te lot {Klm`mth ^em[ntI Dut kZrizkvan tim[tbZv{KlhntX ^em[ntI {Ksslbpt Nmykvan khaprtPXv k{Klm{KlXpeytXz khw kwtim[ya{KlmXv. D`m`ymw {Kllom`ymw katXz kIew XytPXv D`tbm{Klkwbptkwtimyw IZmN. GIkvan `ht iqtykwtimyw IZmN Zzmh{Klu tNZyqw Xpeyw timZtbztbx. {XntImWtim[mw IrXzm ]mXv GIm[n]XyIw {XntImWtim[bvptijw GIm[n]Xytim[ sNWw. 13. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 527 1. t{XZztb ^emn kyp XZm kwtim[tbXv Hcp {Klns cp cminIfnepw _np Dsnte GIm[n]Xytim [ thXpq. (cp cminIfpsS B[n]Xyap {KlfpsS AjvSIh nt Cu tim[ Dq.) 2 {Klbpt ^te lot -{Klm`mth ^em[ntI tim[tbXv {KlhntX (Hcp {Klns cp cminIfn Hn {KlnXn DmhpIbpw aXn CmXncnpIbpw sNbvXm) {Klap cminbn _np Ipdhmbpw {Klanm cminbn IqSpXembpw Ccpm {Klanm cminbnse IqSpX _npsf. Dut kZriw Xp {Klap cminbnse _npp XpeyamWw. 3. ^em[ntI {Ksslbpt Aykvan khaprtPXv tsc adnv, {Klw np cminbn _np IqSpXembpw {Klanm cminbnIpdhmbpw Ccpm B Ipd _npsf ]qambpw IfbWw. 4. k{Kl A{Kl XpeytXz khw kwtim[yw A{KlmXv AX, {KltmSpIqSnb cminbnepw AXnm cminbnepw _np kaam sWp hm {Klanm cminbnse _npsf ]msS Dt]nWw. 5 D`m`ymw {Kllom`ymw katXz, kIew XytPXv Cn AXpa, cp cminIfnepw {Kl CmXncnpIbpw cnepw _np XpeyambncnpIbpw sNbvXm. cp cminIfnsebpw _npsf XyPnWw. 6 D`tbmx {Klkwbptkwtimyw IZmN cnepw {Kl Dsn. Cu tim[ thXn. 7. GIkvan `ht iqtykwtimyw IZmN cp cminIfn Hcpcminbn _np CmXncpmepw tim[ Bhiyan. 8 Zzu A{Klu tNXv qw , Xpeyw tim[tbXv Zztbx cp cminIfnepw {Kl CmXncnpIbpw cnsebpw _np kaamsXbpw Ccpm,. IpdXntebvv _np {IasSpWw. 14. ^eZo]nI 528 GIm[n]Xytim[ Npcpn 1. cnepw {KlapXv aman. 2. Hnam{Xw {KlapXv {KlapXv {KlanmXv 1. _np Ipdhv _np IqSpX cpw IpdXnp XpeyamWw 2. _np IqSpX _np Ipdhv IpdhpXv IfbWw 3. cpw kaw ... {KlanmXp IfbWw 3. cnepw {KlanmXv 1. cnepw _np XpeyamsW cpw IfbWw 2. Hn _np IqSnbpw aXn Ipdpw Ccpm IpdXv FSpWw. 4. Hnam{Xw _np DXv aman DZmlcWPmXIn k]vX{KlfpsS AjvShw, tim[Ip appw ]n]pw 1. kqcymjvShw {XntImWtim[ GIm[n]Xytim[ bvptijw bvptijw 2. N{mjvShw 4 1 5 3 0 0 3 0 0 0 3 0 6 5 3 1 1 1 3 6 1 5 1 5 5 5 4 2 4 1 1 0 4 1 0 0 3. IpPmjvShw 6 2 3 2 4 1 0 0 1 1 0 0 4 5 2 3 1 3 4 1 1 0 1 0 2 2 4 4 1 0 2 1 1 0 2 1 (48) (15) (8) 5 4 3 4 6 4 6 2 5 2 4 3 3 2 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 (49) (19) (16) (39) (15) (11) 15. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 529 4. _p[mjvShw 6 6 3 5 4 3 0 0 2 3 0 0 5 5 0 3 0 3 6 3 3 0 3 0 5 2 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 5. Kpcp AjvShw 5 2 6 5 2 0 1 1 1 0 1 1 5 3 1 0 0 0 6 6 1 4 0 4 3 6 4 5 1 3 0 0 1 3 0 0 6. ip{ImjvShw 7 6 4 5 5 2 0 2 1 2 0 2 3 4 0 2 0 2 5 4 1 0 1 0 5 2 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 7. in AjvSIhw 6 2 2 4 4 0 0 1 2 0 0 1 4 2 1 0 1 0 4 4 2 2 1 2 4 2 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 8. khmjvSIhw 39 23 26 28 22 8 4 4 7 8 4 4 33 28 9 11 5 11 34 26 12 11 9 11 29 21 27 23 14 4 3 1 11 4 2 1 (54) (15) (13) (56) (14) (11) (52) (13) (9) (39) (12) (9) (337) (103) (77) 16. ^eZo]nI 530 6. tim[y]nw (23) timymhinjvSw kwm]y cminamt htbXv {Klbpt f ]n X{Zmiu {Klamt htbXv. (24) tKmknwlu Zi`nKpWnXu hkp`nanYpmfnt` hWnMvtaju N apn`nx IyIm aItc isscx. (25) tijmx kzmaKpWnXmx IoNm]LSoQjmx GtX cminKpWmx t{]mmx ]rYIv {KlKpWmx ]rYIv. tim[y]nw ImWp coXn tim[ymhinjvSw kwm]y {XntImWtim[bpw GIm[n]Xytim[ bpw sNbvXp _mn hcp AjvSh _npsf. B cminbpsS cminamt htbXv cminamw (cminKpWImcw) sImp s]cpWw. {Kl bpt A]n XXv cmiu cminbn {Klfpsn Ahsb {Klamt htbXv {Klamw ({KlKpWImcw) sImpw s]cpWw. 7. cminKpWImc tKmknwlu ZiKpWnXu CShhpw Nnhpw ]psImpw hkp`nx anYpmfnt` anYphpw hrnIhpw FpsImpw hWnMv taju N apn`nx Xpemhpw taShpw GgpsImpw IyIm aItc isscx. Inbpw aIchpw ApsImpw KpWnWw. _mnbp, Io Nm] LSo Qjmx ISIw, [pv, Ipw`w, aow Chsb, kzmaKpWnXmx AhbpsS t]cp (cminN{Inse kYmw) sImpw KpWnWw (ISw 4, [p 9, Ipw`w 11, aow 12) GtX cminKpWmx t{]mmx ChbmWv cminKpWImc ]rYKv {KlKpWmx ]rYIv {KlKpWImc thsdbmWv. 17. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 531 cminKpWImc taSw CShw. anYpw ISIw Nnw In Xpemw hrnIw [p aIcw Ipw`w aow 7. 10. 8 4 10. 5. 7. 8. 9 5 11 12 (26) Pohmcip{Ikuaymmw Zihkpk]vtX{nssbx {IamZv KpWnXm _p[kwJym tijmWmw cminKpWmXv {KlKpssWx ]rYmcymx. 8. {KlKpWImc Poh Bc ip{I kuaymmw Kpcp, IpP, ip{I, _p[ Chsb Zihkpk]vtX{nssbx {IamXv 10, 8, 7, 5 F {Ianepw _p[kwJym tijmWmw tijnhbvp (kqcy, N{, in) _p[s kwJybpw (5) {KlKpWImcIfmIpp. cminKpWm {KlKpWx ]rYmcyx. (tim[I Ign AjvShs) cminKpWImckwJysImpw {KlKpWImc kwJysImpw shtsd s]cpWw. {KlKpWImcw. kqcy N{ IpP _p[ Kpcp ip{I in 5 5 8 5 10 7 5 Cu nbashpsImv DZmlcWPmXInse kqcys tim[y]nw ImWmw. .. cminKpWImcw. (_npfp cminIpam{Xta CXp _m[IamIp.) cminKpWImcw x kqcymjvShw taSw 7 x 2 = 14 CShw 10 anYpw 8 ISIw 4 2 8 Nnw 10 In 5 Xpemw 7 hrnIw 8 [p 9 aIcw 5 2 10 Ipw`w 11 2 22 aow 12 BsI 54 18. ^eZo]nI 532 2. {KlKpWImcw. (_npfp cminIfn np {Klp am{Xta Cu hhpq. Hcp cminbn Hne[nIw {Klfpsn Fmnpw KpWImcw HpXs). {KlKpWImcw x kqcymjvShw kqcy 5 N{ 5 IpP 8 x 2 16 _p[ 5 hymgw 10 ip{I 7 x 2 14 in 5 BsI 30 3. tim[y]nw 54 + 30 = 84. CXmWv kqcys tim[y]nw. CXpt]mse ap {KlfpsS tim[y]nhpw ImWWw. 9. ImeN{I ZimKW (27) Ghw KpWnXzm kwtbmPy k]vX`nKpWtbXv ]px k]vXhnwilrXm_v[hjmWy{X `hn ln. (28) ZzmZimZv KpWtb_v[m amkmlLSnImx kvarXm ({IamXv) k]vXhnwiXn hjmWn aWvUew tim[tbZv ]px. (1) (1) ]mTt`Zw _p[x 1. Ghw KpWnXzm kwtbmPy C{]Imcw KpWnp Inp cp kwJyIfpw Iqn (CXp XsbmWv XpSn ]d tim[y]nw) 2. k]vX`nKpWtbXv ]px k]vXhnwilrXmx GgpsImp KpWnv. Ccp]ntbgpsImp lcnm. e_v[ hjmWn A{X `hn ln InpXp hjw. 19. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 533 3. ZzmZimZn KpWtbXv e_v[m amk Al LSnImx ({IamXv) _mnbpXns ]{p sImp s]cpn Ccp]tgp sImp lcnm InpXp amkw. AXns _mnsb 30 sImp s]cpn Ccp]tgpsImp lcnm InpXp Znhkw. Cs mgnIbpw ImWmw. (Ans Inp hjs AXv Ccp]tgn IqSpXemsWn) 4. k]vX hnwiXn hjmWn aWvUew tim[tbXv Ccp]tgp hjwsImv B aes tim[nWw. GgpsImp s]cpn Ccp]ntbgpsImp lcn. Cu Aymbn ]ebnSpw Cu KWnXw hcppv. Hcp {Klns AjvShw hmkvXhn BsIbpXns (Ggp {Klw = 360 Un{Kn ) Ggn Hcp `mKta BIppq. Ccp]tgv {XkwJybmW.v Ccp]tgp {X tNcptm Hcp aeamIpw. (1320 x 27 = 360). tim[y]ns GgpsImp s]cpptm Inp Dcw km[mcW 360 Un{Knbn IqSpXembncnpw. AXpsImmWv AXns Ccp]ntbgp sImp lcnpXv. AXpt]mse lcW^ea injvSw hcp kwJybmWv apmhiyw. ChnsS Hcp Imcyw {]tXyIw Adnbmpv. Cu {InbsNbvXp app Inp hjw Nm{hjamWv. AXns kuchjamWsan 324 (27 x 12) sImp s]cpn 365 sImp lcnWw. CXv {InbbpsS Ahkmw sNbvXm aXn. ImcWw Cu hjv GXmpw IrXyamepIIqSn _mnbpv. ChnsS ap aqp ]XnpIfnepw ImWm Hcp tmIw sImSpq ]Xnn ImWppv. XZqtz `qan`nx timyw XytPZv `qanw XZqztI IpPm[ntI `thZy{X PImtm[tbYm. Aw: AjvShmbpv C{]Imcw IWmnbm Ccp]tgnImsWn A{Xbpw Xs kzoIcnWw. Ccp]tgn A[nIamsWn Anmen np IpdbvWw. Anmene[nIambm Anmep IpdbvWw. F]smne[nIambm qsnnp IpdbvWw. hnjbw apIfn ]dXp Xs . 10 lcW (29) Atym f yalcWw {Klbpt Xp ImctbXv otN f akvX(tK)tI f ]ylcWw tXjp ImctbXv. 20. ^eZo]nI 534 1. Atymyw AlcWw {Klbpt Xp ImctbXv Hcp cminbn Hne[nIw {Klfpsn Hmtcmntbpw ]IpXn hoXw IpdbvWw. 2. otN AakvX(tK)tI A]n AlcWw tXjp ImctbXv oNhpw auVyhpap {Klpw ]IpXn hoXw IfbWw. (30) i{Xptt{X {Xn`mtK ZriymlcWw XYm {XywtimlcWw `wtK kqtcytzmx ]mXkw{ibmXv. 3 i{Xptt{X {Xn`mtK i{Xpt{Xn aqn Hv. 4. ZriymlcWw XYm ZriymlcWhpw thWw. (Aymbw 22. tmIw 19 ImWpI) 5. {XywtimlcWw cW`wtK bpn tXm {Klw 1/ 3 `mKw IpdbvWw. 6. kqtcytzmx ]mXkw{ibmXv kqcyN{m ]mXnemsWn 1/ 3 IpdbvWw. (]mXw {KlWw.) DZmlcWPmXIn CXp cpan. 1. DZmlcWPmXIn cNIp_pip ChbpsS ]IpXn Ipdbpw. 2. oNw C. auVyw _p. 1/2 3. i{Xpt{XnXn kqcy 1/3 4. Zriyw C. 5. {Klbpw C. 6. {KlWw C. (31) _lptXz lctW {]m]vtX ImctbXv _ehcw ]mXv XXv kIem IrXzm hcmwtKW hnhtbXv. (32) amXMvKe_v[w ipmbp`hXoXnkwibx ]phhnamkm_vZm IrXzm Xky Zim `thXv. 7. _lptXz lctW {]m]vtX ImctbXv _ehcw Hcp {Klnp ]e lcW hcppsn Ghpw A[nIapXam{Xw IpdbvpI. (Hne[nIw kwJy Ipdbvmpsn Ghpw IqSpXepXpam{Xw Ipdbvm nn _mnsbmw IfbWw.) DZm. kqcyv 1/2, 1/3 Fns cp lcWfpXn 1/2 am{Xw Ipdm aXn . 21. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 535 8. ]mXv XXv kIem IrXzm ]ns Ahsb Fmw Iqn hcmwtKW hnhtbXv h c K 4 2 3 324 sImp KpWnv amXMvKe_v[w amXwK a X K 563 365 sImp lcnm ipmbpx `hXn IrXyamb Bbpv Inpw CXnkwibx kwibw th . (Nm{hjs kuchjammp {InbbmWnXv) . (33) Ghw {KlmWmw kthjmw Zimw Ipcym ]rYIv ]rYIv AjvShKZimamKx kthjmaptamax Ghw {KlmWmw kthjmw Cs Fm {KlfpsSbpw Zimw Ipcym ]rYIv ]rYIv Zi (Bbpv) thsd thsd ImWWw. {Inbm{Iaw: 1. AjvSIhw ImWpI 2. {XntImWGIm[n]Xytim[I sNpI 3. _mn hcpXns cmin{KlKpWImcsImp s]cpn, Fmw Iqn timy]nw ImWpI. (DZmlcWPmXInse kqcys timy]nw 84 (t]Pv 549 ImWpI) 4. CXns GgpsIm.p s]mcpn Ccp]tgp sIm.p lcnpI. 84 x 7 / 27 = 21.78 5. CXv kqcysam{Xw AjvShmbpmWv. AXpsIm#v CXp t]mse av Bdp {KlfpsS IqSn Bbp hjw Ip IqpI 6. Cu Bbpns apIfn ]d mep lcW Sn ipampI. Cns Inp hjfmWv AjvSh ]cambpv. tim[y aew {Klw ]nw {Inb Dcw tim[ _mn lcWw _mn kqcy 84 x7/27 21.78 21.78 1/2, 1/3 10.89 N{ 206 53.41 27 26.41 1/2 13,20 IpP 90 23.33 23.33 1/2 11.66 _p[ 135 35. 27 8. 1/2, 1/2. 4. hymgw 163 42.25 27 15.25 15.25 ip{I 104 26.96 26.96 1/2 13.48 in 111 28.78 27 1. 78 1.78 BsI 893 231.51 108 123.51 70.26 22. ^eZo]nI 536 70.26 Nm{hjamWv. CXns kuchjamWw. 70.26 x 324/365 = 62.36 hjw. .38 hjs amkamptm .36 x 12 / 100 = 4.32 amkw. . 56 amks Znhkamptm 56 x 30 = 9.6 Znhkw. AjvSIhw Bbpmbw 62 hjw 4 amkw 17 Znhkw (CXvv Fm {KlfpsSbpw Zi tNXmWv.) AjvShKZimamKx kthjmaptamax Cu AjvShKZimcoXn av Fm BbpmbKWnX kZmbtmfpw DaamWv. v.11. kapZmbmjvShw (34) _mtem _enjvtTm ehWmKtam kptcm cmKo apcmcnx inJco{KmYbm `utam KtWt{m eLp `mhXmw kptcm. tKmIcm Xp ]pcmWssaYneo. (35) cp{Z ]cw Klzcss`cheo cmKo _eo `mkzcKo`KmNemx Kncu hnhkzm _ehZznhbm iqeo aa {]oXnItcm f {X XoIrXv. _mtem _enjvtTm ehWmKtam kptcm 3 3 3 3 2 3 4 5 3 5 7 2 (c43) cmKo apcmcn inJco{KmYbm 2 3 5 2 2 5 2 2 2 3 7 1 (N36) `utam KtWt{m eLp`mhXmw kptcm. 4 5 3 5 2 3 4 4 4 6 7 2 (Ip49) tKmIcm Xp ]pcmWssaYneo. 3 1 5 2 6 6 1 2 5 5 7 3 (_p46) cp{Z ]cw Klzcss`cheo 2 2 1 2 3 4 2 4 2 4 7 3 ( Kp36) cmKo _eo `mkzcKo`KmNemx 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 6 3 (ip40) Kncu hnhkzm _ehZznhbm 3 24 4 4 3 3 4 4 4 6 1 (a42) iqeo aa {]oXnItcm{X XoIrXv. 5 3 5 5 2 6 1 2 2 6 7 1 (e 45) 555 23. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 537 DZmlcWPmXInse kapZmbmjvShw ta C an I Nn I Xp hr [ a Ipw ao BsI kqcy 2 3 3 3 3 2 3 4 5 3 5 7 43 N{ 1 2 3 5 2 2 5 2 2 2 3 7 36 IpP 4 5 3 5 2 3 4 4 4 6 7 2 49 _p[ 3 3 1 5 2 6 6 1 2 5 5 7 46 Kpcp 2 4 7 3 2 2 1 2 3 4 2 4 36 ip{I 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 6 3 40 in 6 1 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 42 ew 3 5 5 2 6 1 2 2 6 7 1 5 45 BsI 23 26 28 28 25 24 27 21 29 34 33 39 337 Ign Aymbn sImSp khmjvShhpw ChnsS ]dbp kapZmbm jvShhpw Xnep hyXymkw BZytX v{Kl]chpw CXp cmin]chpamsWXmWv. BZytXn k]vX{KlfpsS _np 48, 49, 39, 54, 56, 52, 39 F {IanemsWn CXn 43, 36, 49, 46, 36, 40, 42, 45 F {IanemWv hcpXv. DZmlcWw c N Ip _p Kp ip a e BsI kh 48 49 39 54 56 52 39 337 kapZmb 43 36 49 46 36 40 42 45 337 ap hn[n ]dm, BZytXv {Klp Xfnnpw ap {Klfn npw Hmtcm cminbnepw Inp _npfmWv. cmatXv {Kl Xpw ap {Klpw sImSpp , Hmtcm cminbnepw hogp, _npfmWv. emjvShw hgnbp Cu hyXymksamgnm thsd _mnsbmw Hp t]mIpw. DZmlcWPmXInse kapZmbmjvShw 556 aow taSw CShw anYpw 39 23 26 28 Ipw`w ISIw 33 BsI 28 aIcw 337 Nnw 34 25 [p hrnIwXpemw In 29 21 27 24 24. ^eZo]nI 538 36) khIa^temt]Xw AjvShKIapNytX AyYm _ehnmw Zptbw KpWtZmjPw. khIa^temt]Xw AjvShKIapNytX Fm I^efpw kqvaambn ImWnpXmWv AjvSIhk{Zmbw AyYm asmcp hn[nepw KpWtZmjPw KqWtZmj^esf ImWnp. _ehnmw {Kl_ehpw cmin_ehpw Zptbw CXpt]mse Adnbm Ignbn .. 12. kapZmbmjvSh^ew (37) {Xnwim[nI^em tb kyq cmibkvtX ip`{]Zmx ]hnwimXv]cw ayw IjvSw XkvamZ[x ^ew. {Xnwim[nI^em apXn A[nIw _npfp. cmibx ip`{]Zmx cminI ip`^e{]ZamWv. ]hnwimXv]cw ayw Ccp]nbv apXp _np ayaw. IjvSw XkvamXv A[x ^ew Ccp]nbn Ipdm IjvS^ew. (38) a[ymXv^em[nIw emt` em`mXv oWXtc hytb bky hybm[ntI et t`mKhmYhm `thXv. a[ymXv ^em[nIw emt` ]Xnsmmw`mhn ]mw`mhntm IqSpX _np DmhpI. em`mXv oWXtc hytb ]{mw`mhnn ]Xnsmmw `mhn tm _np IpdhmbncnpI. bky hybm[ntI et en ]{mw`mhnntm A[nIw _np DmhpI. Cs hm. t`mKhm AYhm `thXv kpJ Ap`hnphpw [nIpw BIpw. 25. Aymbw 24 (AjvSIhw XpS) 539 (39) aqXymZn hyb`mhmw ZrjvSzm `mh^emn ssh A[ntI tim`w hnZymot tZmjw hnnZtiXv. aqXymZn hyb`mhw ZrjvSzm ewapX ]{mw `mhwhsc. hnebncpnbnv. A[ntI tim`w hnZymXv _np IqSpXep `mh tim`ambncnpsapw. lot tZmjw _np Ipdhp `mh tZmjIcambncnpsapw. `mh^emn `mh^ew. hnnZtiXv ntin Ww. (40) jjvTmjvSahybmwkvXyzm titjtjzh {]Iev]tbXv t{ijvTcminjp khmWn ip`ImcymWn ImctbXv. khmWn ip`ImcymWn Fm ip`Imcyfpw. jjvTmjvSahybmw Xyzm 6812 `mh Ignv. titjjp _mnbphbn, t{ijvT cminjp _np IqSpXep cminIfn. ImctbXv sNWw. (41) emXv{]`qXn (1) amtaIoIrXy ^emn ssh k]vX`nKpWtbX v]mXv k]vXhnwilrXmX v^ew. (1) ]mTt`Zw {]`rXn (42) XamKtX htj ZpxJw hm tcmKam]vpbmXv Ghw amZn emw `uamcmtlzmkvXYm ^ew. emXv{]`qXn amw ewapX inhscbp GIoIrXy ^emn ssh _npsf Iqn. k]vX`nx KpWtbXvv GgpsImp s]cpn. k]vXhnwi lrXmXv ^ew Ccp]ntbgpsImp lcnptm Inp kwJybpsS. kamKtX htj Xpeyamb hjn. ZpxJw hm tcmKw B]vpbmXv ZpJw Asn tcmKw DmIpw. 26. ^eZo]nI 540 Ghw amZn emw Cs in apX ewhscbpw sNWw. `uam cmtlzm XYm ^ew insbsmst]mse IpPssmpw cmlphnssmspw Cns {Inb sNbvXp NnnWw. (43) ip`{KlmWmw kwtbmKx kamm_vtZ ip`w `thXv ]p{XhnkpJmZon e`tX m{X kwibx. ip`{KlmWmw kwtbmKx kamm_vtZ ip`w `thXv Cs ip`scsmp {Inb sNbvXp InpXnp Xpeyamb hjn . ip`^eapmIpw. ]p{XhnkpJmZon e`tX m{X kwibx. ]p{X, hnw, kpJw Fnh e`npw. kwibw th. (44) kw{KtlW abm t{]majvSh^ew Xznl XsshnkvXcXx t{]may{X ]Sp_pn`nx. kw{KtlW abm t{]mw AjvShK^ew Cs AjvSh^ew Fm Npcpn ]dbsp. XXv ssx hnkvXcXx t{]mw Ay{X ]Sp_pn`nx Cu hnjbw _pnimenIfm AhcpsS {Kfn hnkvXcnp ]dbsnpv.