petrografija vježbe

of 62/62
STRUKTURE MAGMATSKIH STIJENA: 1. zrnasta (granitna) struktura – minerali se nalaze u formi zrna nepravilnog oblika koja se dodiruju, a približno su jednake veličine - značajka svih intruzivnih stijena 2. porfirska struktura – relativno krupni i pravilno kristalizirani minerali su nepravilno rasuti u staklastoj ili sitnokristalastoj osnovi - karakteristična svim efuzivnim stijenama 3. ofitska (dijabazna) struktura – čini prijelaz između zrnaste i porfirske, karakterizira se neorijentiranim štapićastim plagioklasima, a u međuprostoru se nalazi piroksen augit 4. hijalinska (staklasta) struktura nastaje pri naglom očvšćivanju lave, a karakteriziraju je štapičasti minerali u staklastoj osnovi

Post on 22-Jul-2015

205 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRUKTURE MAGMATSKIH STIJENA:

  zrnasta (granitna) struktura minerali se nalaze u formi zrna nepravilnog oblika koja se dodiruju, a priblino su jednake veliine - znaajka svih intruzivnih stijena

  porfirska struktura relativno krupni i pravilno kristalizirani minerali su nepravilno rasuti u staklastoj ili sitnokristalastoj osnovi - karakteristina svim efuzivnim stijenama

  ofitska (dijabazna) struktura ini prijelaz izmeu zrnaste i porfirske, karakterizira se neorijentiranim tapiastim plagioklasima, a u meuprostoru se nalazi piroksen augit

  hijalinska (staklasta) struktura nastaje pri naglom ovivanju lave, a karakteriziraju je tapiasti minerali u staklastoj osnovi

 • : 1) Zrnasta struktura2) Porfirska struktura3) Ofitska struktura

 • 4) Hijalinska ili staklasta strukturaVitrofirna struktura

 • porfirska struktura

 • zrnastaporfirskaofitskaNeke strukture magmatskih stijena

 • TEKSTURE MAGMATSKIH STIJENA

  homogena tekstura mineralna zrna su u stijeni ravnomjerno rasporeena, bez vidljive orijentacije - znaajka intruzivnih stijena

  fluidalna tekstura mineralna zrna su zadrala smjer toka lave

  vezikularna tekstura karakterizirana je upljinama nastalih oslobaanjem plinova i para za vrijeme kristalizacije - posljedica naglog hlaenja laveako se upljine naknadno ispune sekundarnim mineralima, onda se takva tekstura naziva mandulastom ili amigdaloidnom.

 • Neke teksture magmatskih stijenaHomogena tekstura granitaVezikularna i mandulasta tekstura bazalta

 • 1) Homogena ili masivna tekstura 3) Vezikularna tekstura 2) Fluidalna tekstrura

 • granit dubinska, kisela (K-feldspat)granodiorit dubinska, kisela (Ca-Na plagioklasi)

 • diorit dubinska, neutralna (Ca-Na plagioklasi)gabro dubinska, bazina

  (Ca-Na plagioklasi)

 • dacit povrinska, kisela (Ca-Na plagioklasi)andenzit povrinska, neutralna (Ca-Na plagioklasi)bazalt povrinska, bazina (Ca-Na plagioklasi)

 • KLASIFIKACIJA SEDIMENTNIH STIJENA

  klasifikacija temeljena na genezi ili postanku sedimentnih stijena

 • STRUKTURA SEDIMENTNIH STIJENA - definirana je veliinom i oblikom estica i/ili minerala koji sudjeluju u njezinoj grai

  klastina struktura

  kristalasta struktura

  organogena struktura

 • klastina struktura

  sedimentne stijene izgraene od fragmenata stijena i minerala,razliitih po veliini i obliku

  - prema veliini zrna klastine se strukture dijele na:

  psefitske (krupnozrnate) veliine zrna su iznad 2 mm

  psamitske (srednjezrnate) veliine zrna su od 2 mm do 0,06 mm

  siltitske (sitnozrnate) veliine zrna su od 0,06 mm do 0,002 mm

  pelitske (finozrnate) veliine zrna su manje od 0,002 mm

 • psefitska ili grubozrnata strukturapsamitska ili srednjezrnata strukturapelitska ili sitnozrnata struktura

 • detritina struktura

  karakteristina za mehaniki nastale karbonatne stijene

  ovisno o veliini zrna razlikuju se:

  kalkruditi zrna vea od 2 mm

  kalkareniti zrna izmeu 2 mm i 0,06 mm

  kalklutiti - zrna manja od 0,06 mm

  organodetritina struktura

  ako u strukturi karbonatnih stijena, nastalih mehaniki, sudjeluju i ostaci organizama

 • organodetritina struktura

 • kristalasta struktura

  karakteristina za kemijske sedimentne stijene

  ovisno o veliini minerala koji stijenu izgrauju, moe biti:

  makrokristalasta - mineralna zrna vea od 0,1 mm

  mikrokristalasta - mineralna zrna dimenzija od 0,1 do 0,01 mm

  kriptokristalasta - mineralna zrna dimenzija manjih od 0,01 mm

  oolitska i sferolitska strukturaznaajka kemijskih sedimentnih stijena karakteristine koncentrine ovojnice CaCO3 oko centra kristalizacije - zrno pijeska ili fosilni ostatakorganogena struktura karakteristina za stijene izgraene od netransportiranih ostataka biljaka i ivotinja - organogene sedimentne stijene

 • krupnokristalasta strukturaoolitska struktura

 • organogena struktura

 • oolitskaorganogenapsefitskaNeke strukture sedimentnih stijena

 • TEKSTURA SEDIMENTNIH STIJENA

  - definira znaajke unutarnje grae stijene u svezi sa rasporedom estica i njihovim odnosom, a moe biti:

  homogena minerali jednoliko zauzeli prostor u stjenskoj masi

  slojevita karakteristina za slojevite sedimentne stijene kod kojih se u stijenskoj masi izmjenjuju slojevi razliitih znaajki

  breasta stijenska masa sastavljena od vezanih veih i manjih estica

 • postoje sedimentne stijene koje u sebi sadre razliita tijela, od kojih su vanija:nodule grudasta nepravilna tijela, kojih je sastav razliit od sastava stijene u kojoj se nalaze (npr. nodule ronjaka...)sferuliti kuglasta tijela radijalnotrakaste strukture, najee kalcedonskog sastavakonkrecije kuglaste tvorevinenastale koncentrinim poveanjem mineralne mase oko neke jezgre (fragment fosila ili minerala), sastava razliitog od stijene u kojoj se nalaze

 • Mehanicko troenje stijena

 • valutica dravskog ljunak

  leite pijeska Brezovi Rebar - kod Karlovca

 • breakonglomerat

 • pjeenjaci

 • laporCemex - Katel Suurac

 • prapor ili les

 • VapnenacVapnenae sige

 • ronjak ili ert sitnozrnati silicijski sediment

 • marinski vapnenacizmjena masivnih i laminiranih slojeva u vapnencu

 • Travertin Yellowstone, USA

 • VULKANOKLASTINE (PIROKLASTINE) STIJENEgenetski vezane za vulkanizam i sedimentacijske procese

  nastaju iz materijala izbaenog vulkanskim erupcijama i materijala sedimentnog porijekla

  taloenje se odvija blie ili dalje od mjesta erupcije - ovisi o veliini estica i fragmenata, na kopnu ili u moru, s izraenom slojevitou ili bez nje

 • izbaeni vulkanski materijal je razliitog oblika i veliine:

  vulkanske bombe zaobljeni komadi dimenzija veih od 32 mm

  vulkanski blokovi uglati komadi dimenzija veih od 32 mm

  lapili fragmenti dimenzija izmeu 32 mm i 4 mm

  vulkanski pepeo (tuf) estice manje od 4 mm

 • lapilituf vezani vulkanski pepeo

 • vulkanoklastit, Vezuv, Italija

  vulkanska brea Drava, Hrvatska

 • Tuf Texas

 • STRUKTURA METAMORFNIH STIJENA

  blastina - rezultat prekristalizacije i rekristalizacije minerala u vrstom stanju

  klastina - rezultat drobljenja stijena

  blastina struktura

  homeoblastina - minerali priblino iste veliine

  heteroblastina - minerali razliitih veliina

  heteroblastina struktura najea -porfiroblastina struktura - neki minerali u strukturi izrazito vei od drugih (slino porfirskoj strukturi kod magmetskih efuzivnih stijena)

 • homeoblastina struktura:

  granoblastina (zrnasta) struktura - karakteristina za gnajs, mramor i kvarcit

  lepidoblastina (listiava) struktura - karakteristina za filit i mikaist

  nematoblastina (tapiasta) struktura - tipina za amfibolit

  neke strukture metamorfnih stijena

 • granoblastina (zrnasta) struktura

 • lepidoblastina (listiava) struktura

 • nematoblastina (tapiasta) strukturaHeteroblastina struktura -porfiroblastina

 • klastina struktura

  porfiroklastina struktura - manji fragmenti primarne stijene ili vea mineralna zrna - u sitnozrnatoj zdrobljenoj masi (ako nalazimo fragmente primarne stijene flaserska struktura, a ako su ostali vei minerali - okasta ili augenska struktura)

 • okasta struktura - kod koje stijena sadri leaste porfiroklaste minerala, obino feldspata i kvarca, koji su okrueni sitnijim sastojcima

 • mortarska ili breasta struktura - ostale sauvane jezgre primarnih minerala obrubljenih sitnozrnastim, zdrobljenim agregatom

 • milonitna struktura, kod koje su stijene potpuno zdrobljene u prah, a ponekad i pretaljene u staklo

 • ivana struktura s nazubljenim kontaktima meu sastojcima, zbog zupastog prodiranja jednog minerala u drugi pri visokoj temperaturi i tlaku

 • TEKSTURA METAMORFNIH STIJENA

  kriljava minerali su zauzeli meusobno paralelan poloaj zbog djelovanja stresa u epizoni i mezozoni

  okasta (flaserska) neki minerali (najee kvarc i feldspati) tvore leaste forme unutar sitnozdrobljenog materijala - karakteristina za metamorfne stijene nastale u dubljim dijelovima litosfere

  homogena (masivna) zrna rasporeena bez vidljive orijentacijevorasta (a) i kriljasta (b) tekstura

 • kod koje su neki minerali (obino kvarc i feldspati) nakupljeni u mase leaste ili ovalne forme.vorasta, okasta ili flaserska teksturahomogene teksture - tipian jednolian raspored zrna u stijeni bez vidljive orijentacije

 • KLASIFIKACIJA METAMORFNIH STIJENA

 • slejt - najnii stupanj metamorfizma gline, ejla i dr.

  filiti - slini slejtu, ali krupnijeg zrna i vieg stupnja metamorfizma

 • tinjevi kriljavci - pokazuju jo jau prekristalizaciju i vii stupanj metamorfizma - kriljavost - dobro razvijena zbog velike koliine tinjca

  kloritni kriljavac - jo uvijek relativno niskog stupnja metamorfizma - kloriti mu daju zelenu boju

  zeleni kriljavac (grinist) - proizvod zajednikog djelovanja kinetikih promjena i mineralnih otopina - stupanj metamorfizma - jo uvijek nizak

 • glaukofanski kriljavac - posljedica visokog tlaka, uz relativno niu temperaturu

  amfiboliti - kriljavci srednjeg do visokog stupnja metamorfizma - nastali od razliitih stijena

 • gnajsi - metamorfiti obino visokog stupnja promjena - nastali od kiselih eruptivnih stijena ili od sedimenata

 • mramor metamorfoza vapnenaca ili dolomita

 • kvarcit metamorfoza kvarcnih pjeenjaka ili ronjaka

 • granuliti - metamorfne stijene nastale pod visokim tlakom i visokom temperaturom - sastav im je dosta varijabilan - granitni, piroksenski, dioritni, bazini i drugi granuliti - granitni granulit s piroksenom - arnokit

  eklogiti - metamorfne stijene sloenog sastava (od granata i piroksena) i velike gustoe - stupanj metamorfizma visok mogao bi nastati i izravnom kristalizacijom iz magme

  ***