petre ispirescu basme - - petre... petre ispirescu basme dr.} lrrtnto t,; i\ cuprrns tabel...

Download Petre Ispirescu BASME - - Petre... Petre Ispirescu BASME dr.} lrrtnto t,; i\ CupRrNs Tabel cronologic

Post on 12-Jan-2020

47 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Petre Ispirescu

  BASME

  dr.} lrrtnto

  t,;

  i\

 • CupRrNs

  Tabel cronologic

  Tinere[e fXri bitrinele gi viali fari de moarte

  Ileana Simziana

  Broasca lestoasi cea fermecatd" . . .

  Aleodor impirat.

  Porcul cel fermecat +. lnqlr'-te margantan

  Lupul celndzdrdvanqiFit-Frumos.... .1 "....

  PrAslea cel voinic gi merele de aur

  Voinicul cel firi de tati Fit-Frumos cu pirul de aur

  Fit-Frumos cel rdticit

  Fata siracului cea istea(i

  Zinamunlilor ... Balaurul cel cu gapte capete

  Greuceanu

  Cei trei fra$ impiral, . . . .

  Cotogman nlzdrdvanu' . . . . .

  Pasirea miiastri

  Fata moqului cea cuminte. . . . .

  Celetreirodiiaurite ....\... Hopimpirat....

  5

  9

  20

  43

  52

  60

  74

  B5

  96

  lll 125

  r4l 156

  166

  172

  179

  191

  2r2

  224

  236

  24r

  2s1

 • TINT RTTE IABA BATRANETE $t VIAIA FARA DE MOARTE

  A fost odati ca niciodatd,; cd, de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de cind frcea plopqorul pere gi richita micgunele; de cAnd se b[teau urqii in coade; de cAnd se luau de gAt lupii cu mieii de se sirutau, infrdEindu-se; de cind se potcovea puricele la un picior cu nouizeci qi noui de oca de fier gi s-arunca in slava cerului de ne aducea poveqti:

  De cdnd se scria musca pe perete.

  Mai mincinos cine nu crede.

  A fost odati un impirat mare gi o imp[riteas5, amindoi tineri qi frumogi, gi, voind s[ aibl copii, au fEcut de mai multe ori tot ce trebuia si faci pentru aceasta; au umblat pe la vraci qi filosofi, ca si caute la stele qi si le ghiceasci daci or sI faci copii; dar in zadar. in sfArqit, auzind impiratul ci este Ia un sat, aproape, un unchiaq dibaci, a trimis s5-1 cheme; dar el rispunse trimiqilor ci cine are trebuingi sI vie la dAnsul. S-au sculat deci impiratul qi impirlteasa gi,luAnd cu dAnqii vreo cAgiva boieri mari, ostagi qi slujitori, s-au dus la unchiaq acasi. Unchiaqul, cum i-a vdzut de.ieparte, a iegit si-i intAmpine qi totodati le-a zis:

 • 10 PETRE ISPIRESCT]

  -Bine ali venit sinitoqi; dar ce umbli, impdrate, si afli? Dorinfa ce ai o s5-gi aducl intristare.

  - Eu nu am venit s5. te intreb asta, zise impiratul, ci, daci ai ceva leacuri care si ne facl si avem copii, si-mi dai.

  -A-, rlspunse unchiagul; dar numai un copil o si faceli. El o si fie Fit-Frumos qi drigistos, gi parte n-o si aveEi de el.

  LuAnd impiratul gi impirlteasa leacurile, s-au intors veseli la palat qi peste cAteva zile impirlteasa s-a simlit insircinat5. Toati impirS$a, qi toati curtea, qi togi slujitorii s-au veselit de aceasti intAmplare.

  Mai-nainte insi de a veni ceasul naqterii, copilul se puse pe un plAns, de n-a putut niciun vraci s5.-1 impace. Atunci impiratul a inceput si-i {igdduiasci toate bunurile din lume, dar nici a;a rr-a fost cu putinfi si-l fac5" si taci.

  -Taci, dragul tatei, zicea impiratul, c[ gi-oi da impirilia cutare sau cutare; taci, fiule, c[ fl-oi da de solie pe cutare sau cutare fati de impirat, qi alte multe d-alde astea; in sfAr- git, daci vizu qi vdzu cd. nu tace, ii mai zise: taci, fitul meu, cd f-oi da TinereleJd.rd bdtrdnele Si aialdfird de moarte.

  Atunci, copilul tlcu gi se niscu; iar slujitorii deterS. in timpane qi in surle gi in toati impiriEia se finu veselie mare o siptImAn5 intreagi.

  De ce creqtea copilul, d-aceea se ficea mai istef qi mai indrdzne;. il detere pe la qcoli qi filosofi, gi toate inv5"giturile pe care alf copii le invigau intr-un an, el le inviga intr-o lun5", astfel incAt impiratul murea qi invia de bucurie. Toati impiriEia se filea ci o sd aibi un impirat in(elept qi procopsit ca Solomon imp5.rat. De la o vreme incoace ins5., nu gtiu ce avea, cd. era tot galeg, trist gi dus pe gAnduri. Iar cAnd fuse intr-o zi, tocmai cdnd copiiul implinea cincisprezece ani gi impiratul se afla la mas[ cu tofi boierii qi slujbaqii impiriEiei gi se chefuiau, se sculi Fit-Frumos gi zise:

 • BASME

  -Tatl, a venit vremea si-mi dai ceea ce mi-ai fdgiduit la naqtere.

  Auzind aceasta, impiratul s-a intristat foarte qi i-a zis: -Dar bine, fiule, de unde pot eu s6-gi dau un astfel de

  lucru nemaiauzit? $i daci fi-am fig[duit atunci, a fost nu- mai ca sI te impac.

  -Dacd tu, tati, nu po[i si-mi dai, apoi sunt nevoit si cu- treier toati lumea pdnd, voi g[si {6giduin(a pentru care m-am niscut.

  Atunci, toli boierii qi impiratul deter[ in genunchi, cu rugiciune s[ nu pir[seasci imp[r51ia; fiindc[, ziceauboierii:

  -Tatll tiu de aci inainte e bStrAn, gi o si te ridicim pe tine in scaun, qi avem si-f aducem cea mai frumoasi im- piriteasi de sub soare de sogie.

  Dar n-a fost putinli sI-l intoarci din hotirArea sa, rimA- n6nd statornic ca o piatri in vorbele lui; iar tati-siu, dacd vizu qi vdzu, ii dete voie qi puse la cale si-i giteasci de drum merinde qi tot ce-i trebuia.

  Apoi, Fit-Frumos se duse in grajdurile impiriteqti, unde erau cei mai frumoqi armisari din toatl impirilia, ca s5-qi aleagd unul; daq cum punea mAna qi apuca pe cAte unul de coadd, il trAntea, qi astfel tofl caii cdzurd.. tn sfArqit, tocmai cAnd era si ias[, iqi mai aruncl ochii o dati prin grajd qi, zdrindintr-un coll un cal r[pciugos, qi bubos, qi slab, se duse gi la dAnsul; iar cind puse mAna pe coada lui, el iqi intoarse capul qi zise:

  -Ce poruncegti, stipAne? Mulpmesc lui Dumnezeu cX mi-a ajutat si ajung ca si mai puie mina pe mine un voinic.

  $i inlepenindu-gi picioarele, rimase drept ca lumAnarea. Atunci Fit-Frumos ii spuse ce avea de gAnd si fac5, gi calul ii zise:

  * Ca si ajungr la dorinla ta, trebuie si ceri de la tati-tiu paloqul, sulip, arcul, tolba cu sigefle qi hainele ce le purta

  11

Recommended

View more >