pĒtĪjums "valdĪbas komunikĀcijas prakses analĪze un

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2017

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PTJUMS

  "VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE UN

  REKOMENDCIJAS TS PILNVEIDOANAI"

  ZIOJUMS

  1. SADAA "VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE

  RVALSTS UN LATVIJ"

  2. SADAA "REKOMENDCIJAS VALDBAS KOMUNIKCIJAS

  PILNVEIDOANAI LATVIJ"

  Ptjuma pasttjs:

  Valsts Kanceleja

  Ptjuma veicjs:

  SIA Analtisko ptjumu un stratiju laboratorija

  RGA, 2007

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  4

  SATURS

  IEVADS .................................................................................................................................................................... 5

  PTJUMA METODOLOIJAS APRAKSTS ................................................................................................... 5

  1. SADAA

  "VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE RVALSTS UN LATVIJ"............................. 10

  1.1. RVALSTU VALDBU KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE ....................................................... 11

  1.1.1. LIELBRITNIJA ................................................................................................................................. 11

  1.1.2. EHIJA................................................................................................................................................. 15

  1.1.3. NDERLANDE..................................................................................................................................... 20

  1.1.4. VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSE CITU VALSTU PIEMRI ......................................... 25

  1.2. LATVIJAS VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE........................................................ 35

  1.2.1. VALDBAS KOMUNIKCIJAS VISPRGS VRTJUMS........................................................... 35

  1.2.2. BTISKKS MRA GRUPAS VALDBAS KOMUNIKCIJ ................................................ 46

  1.2.3. INFORMCIJAS PIEEJAMBAS VRTJUMS............................................................................... 53

  1.2.4. DADU KOMUNIKCIJAS VEIDU VRTJUMS....................................................................... 55

  1.2.5. SABIEDRBAS LDZDALBAS VRTJUMS................................................................................. 68

  1.2.6. KRU KOMUNIKCIJAS VRTJUMS......................................................................................... 71

  1.2.7. EKSPERTU VIEDOKLIS PAR VIENOTAS VIZULS IDENTITTES IEVIEANU................. 74

  2. SADAA

  "REKOMENDCIJAS VALDBAS KOMUNIKCIJAS PILNVEIDOANAI LATVIJ"....................... 75

  2.1. APKOPOJUMS PAR GALVENAJM PROBLMM VALDBAS KOMUNIKCIJ UN

  REKOMENDCIJAS VALDBAS KOMUNIKCIJAS UZLABOANAI .................................................... 76

  2.2. EKSPERTU IETEIKUMI VALDBAS KOMUNIKCIJAS UZLABOANAI CITTI....................... 86

  PIELIKUMS .......................................................................................................................................................... 90

  Sasinjumi cittos. Gadjumos, kad atskait tiek izmantoti citti no ptjuma ietvaros veiktajm

  padziintajm intervijm, fokusa grupu vai ekspertu diskusijm, to mra grupas piederbas

  apzmanai tiek izmantoti sekojoi sasinjumi - par grupu diskusijm: VP valsts prvaldes

  darbinieki, FGD iedzvotju fokusa grupas diskusija; par individulajm padziintajm intervijm:

  ME mediju eksperti, MMtv masu mediji, televzija, MMr masu mediji, radio, MMi masu mediji,

  internets, MMp masu mediji, prese, NVO nevalstisks organizcijas, SA sabiedrisks attiecbas.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  5

  IEVADS

  Lai pilnveidotu valdbas komunikciju ar iedzvotjiem, k ar citm mra grupm (piemram,

  nevalstisko un sabiedrisko sektoru, pavaldbm u.c.), SIA Analtisko ptjumu un stratiju

  laboratorija pc Valsts Kancelejas pastjuma veica ptjumu, kura ietvaros realizja vispusgu un

  kvalitatvu Latvijas valdbas komunikcijas prakses analzi. Ptjuma gait tika defintas btiskks

  problmas valdbas komunikcij, izvirzti svargkie izaicinjumi. Balstoties uz ptjuma rezulttiem

  tiks izstrdtas rekomendcijas valdbas komunikcijas uzlaboanai un pilnveidoanai. Tpat ptjuma

  gait tika analizta vairku rvalstu pieredze, realizjot valdbas komunikciju, atsevius to prakses

  piemrus iesakot realizt ar Latvijas valdbas komunikcij.

  PTJUMA METODOLOIJAS APRAKSTS

  Ptjuma mri un uzdevumi

  Ptjuma visprjais mris ir veikt analzi par pastvoo valdbas komunikcijas praksi un izvirzt

  rekomendcijas ts uzlaboanai un pilnveidoanai.

  Ptjuma konkrtie mri ir: (1) apzint pastvoo praksi valdbas komunikcij Latvij un rvalsts; (2)

  sagatavot rekomendcijas valdbas komunikcijas pilnveidoanai Latvij.

  Ptjuma zintniskais mris ir iegt ticamus un uz zintniskm ptjuma metodm balsttus datus un

  informciju, kas autu kvantitatvi un kvalitatvi apzint esoo praksi valdbas komunikcij, k ar gt

  informciju, uz k pamata izvirzt rekomendcijas valdbas komunikcijas pilnveidoanai.

  Par btiskkajiem valdbas komunikcijas politikas aspektiem, kuri janaliz ptjuma gait, tika

  izvirzti sekojoie: sabiedrbas uzticans trkuma iemesli izpildvarai, izpildvaras atskaitanas

  sabiedrbai par stenotajiem valdbas uzdevumiem un mriem vai vienotas un stratiskas valdbas

  komunikcijas ievieana, informcijas pieejambas vrtjums valdbas lmumiem, sabiedrbas

  ldzdalbas iespjas valsts prvald, k ar izpildvaras izmantoto komunikcijas kanlu efektivitte

  (mediji, internets, socils kampaas, konsultciju tlrui, tikans ar amatpersonm un valsts prvaldes

  darbiniekiem, u.c.).

  Ptjuma realizcijas gait Izpildtjs sagatavoja etrus ziojumus divus tehniskos (ievada un

  noslguma) un divus tematiskos (Valdbas komunikcijas prakses analze rvalsts un Latvij un

  Rekomendcijas valdbas komunikcijas pilnveidoanai Latvij).

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  6

  Novrtjuma ziojuma 1.sadaai par tmu Valdbas komunikcijas prakse Latvij un rvalsts ir

  jatbilst diem kritrijiem:

  japskata Lielbritnijas, Nderlandes un vl citu 2 ptnieka izvltu valstu pieredzi;

  jsniedz pastvos prakses analze un apkopojums par valdbas komunikciju Latvij.

  Novrtjuma ziojuma 2.sadaai par tmu Valdbas komunikcijas pilnveidoana Latvij ir jatbilst

  diem kritrijiem:

  tiek sniegts kopsavilkums par situciju valdbas komunikcij Latvij;

  tiek sniegtas rekomendcijas valdbas komunikcijas pilnveidoanai.

  Noslguma ziojum Pakalpojuma sniedzjs:

  atskaits par pakalpojuma snieganas laik veiktajm aktivittm un raksturo to atbilstbu Ievada

  ziojum noteiktajam laika plnam;

  identific katra sagatavoto ziojumu kvantitatvos un kvalitatvos rdtjus, k ar izmantots

  novrtjuma metodes;

  novrt sadarbbas efektivitti ar Pasttju un citm iesaisttajm organizcijm pakalpojuma

  stenoanas gait, k ar ts ietekmi uz pastjuma rezulttu kvalitti un savlaicgumu.

  Ptjuma metodoloija

  Lai nodrointu informcijas ieguvi, ptjum tika izmantotas kvalitatvs datu ieguves metodes.

  Ptjum izmantoti ne tikai primrie (kuri tika iegti Ptjuma gait), bet ar sekundrie dati (agrk

  veikto ptjumu datu analze, statistikas datu apkopojumi, dokumentu analze), kas vis veidot plaku

  skatjumu par ptjuma tematiku, iekaujot ne tikai ptjuma tmas tieos aspektus, bet ar situciju

  kopum raksturojous aprakstus.

  Ptjuma mra grupas

  Ptjum k mra grupas situcijas detaliztai izzinanai tika identifictas sekojos:

  valsts prvaldes institcijas;

  nevalstisks un sabiedrisks organizcijas (k iedzvotju viedoku prstves);

  komunikciju eksperti;

  sabiedrisko attiecbu eksperti;

  masu mediji (TV, radio, prese, internets);

  iedzvotji.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  7

  Datu ievkanas metodes

  K galvens datu ievkanas metodes tika izmantotas sekojos: ekspertu intervijas, padziints

  individuls intervijas un fokusa grupu diskusijas. Papildus informcijas ieguvei tika izmantotas

  telefonintervijas un elektronisk sazia.

  Defints mra grupas tika sasniegtas sekojom izptes metodm:

  valsts prvaldes institcijas ekspertu diskusija;

  nevalstisks un sabiedrisks organizcijas individuls padziints intervijas;

  komunikciju eksperti individuls padziints intervijas;

  sabiedrisko attiecbu eksperti individuls padziints intervijas;

  masu mediji (TV, radio, prese, internets) individuls padziints intervijas;

  iedzvotji fokusa grupu diskusijas.

  K papildus datu ieguves metode tika noteikts kabineta ptjums (rvalstu pieredzes apkopojums un

  analze, dokumentu analze). Kabineta ptjuma realizcijas gait tika analizta rvalstu valdbu

  komunikcijas prakse. Padziinti analiztas trs valstis Nderlande, ehija un Lielbritnija, bet

  valdbas komunikcijas prakses piemri apkopoti ar no vairkm citm valstm.

  Ptjuma realizcijas vieta

  Ptjuma realizcijas vieta bija Rga, bet mra grupu apzinanas stadij ptjums tika realizts ar

  rpus Rgas (organizjot iedzvotju fokusa grupas diskusiju Smilten). Rg tika realiztas visas

  padziints individuls intervijas, k ar ekspertu diskusija. Tpat Rg tika realizta viena fokusa

  grupas diskusija.

  Ptjuma instrumentrijs

  Ptjum tika izmantots sekojos instrumentrijs:

  Daji strukturti sarunu cevei ekspertu un padziintajm individulajm intervijm.

  Daji strukturts cevedis fokusa grupu diskusijm.

  Instrumentrijs pirms Ptjuma veikanas tika saskaots ar Pasttju. Interviju un diskusiju ceveus

  skatt Pielikum.

  Ptjuma saturs

  Ptjuma gait tika analizta un ziojumos iekauta sekojoa informcija:

  Pastvo valdbas prakse komunikcij ar dadm mra grupm (iedzvotji, valsts un

  pavaldbu institcijas, masu mediji, nevalstiskais un sabiedriskais sektors).

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  8

  Valdbas izmantotie komunikciju kanli, to piemrotba un veiksmgums sazi. Paralli

  noskaidrojot ar dadm iekautajm mra grupm pieemamkos un rtkos informcijas

  ieguves avotus.

  Sabiedrbas un citu mra grupu viedoka ce ldz valdbai vai viedoklis tiek apzints,

  analizts, integrts rel rcb un komunikcij, analizjot veiksmgos un neveiksmgos

  piemrus, ja tdi tika identificti.

  Sabiedrbas ldzdalbas lmea analze, identificjot dadu mra grupu iespjas, vlmes un

  relo pieredzi ldzdarbb valstisk lmen.

  Valdbas komunikcijas vienots identittes nozmes analze.

  Dadu pastvoo un iespjamo komunikcijas formu analze sabiedrisks apsprieanas,

  referendumi, politisks diskusijas, iedzvotju viedoku izpte u.c. (ts analizjot dadu mra

  grupu uztver).

  Dadu mra grupu lomas noteikana valdbas komunikcijas veicinan vai kavan (masu

  mediji, dadu ekspertu viedoki, NVO u.c., identificjot problemtiskkos faktorus valdbas

  komunikcij ar dadm mra grupm).

  Valdbas komunikcijas tematikas, satura analze mra grupm btiskko jautjumu

  identificana (analizjot, kdu informciju valdbas sniedz, un kdu dadas mra grupas

  vltos saemt, sekojoi identificjot, kur eso prakse komunikcij atbilst pieprasjumam un

  kur - neatbilst).

  Informcijas pieejambas vrtjums dads mra grups (analizjot gan informcijas

  pieejambu kopum, gan ar tematiski, identificjot ts jomas, kurs mra grupas saskata

  vislielks problmas iegt informciju par valdbas darbu).

  Kru komunikcija is valdbas komunikcijas aspekts dot ptjuma ietvaros tika tikai

  piemints k viena no btiskm komunikcijas sadam, jo prstv prk plau jautjumu loku,

  lai ierobeotaj laika pln realiztu pilnvrtgu t analzi.

  Ptjuma aktivitu plns

  Ptjuma realizcija tika nodrointa sekojoos loiskos projekta norises posmos:

  1. Ptjuma ievada ziojuma izstrde:

  a. Metodoloijas precizana;

  b. Mra grupu identificana;

  c. Mra grupu sasnieganas metou izvle;

  d. Ptjuma satura precizana, tematisko virzienu identificana;

  e. Ptjuma realizcijas laika plna izstrde.

  2. Ptjuma instrumentrija izstrde un saskaoana:

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  9

  a. Padziinto interviju instrumentrija izstrde;

  b. Ekspertu interviju instrumentrija izstrde;

  c. Fokusa grupu diskusiju cevea izstrde;

  d. Izstrdto instrumentriju saskaoana ar Valsts Kanceleju.

  3. Kabineta ptjuma veikana rvalstu pieredzes apskats un analze, agrk veikto ptjumu

  materila prskats, dokumentu analze.

  4. Ptjuma lauka darba veikana:

  a. Padziinto individulo interviju veikana;

  b. Ekspertu interviju veikana;

  c. Fokusa grupu diskusiju veikana;

  d. Darba grupas Valsts kancelej realizcija (9.augusts, plkst. 11:00);

  e. Veikto interviju un grupu diskusiju materila transkribana.

  5. Iegts informcijas (kabineta ptjuma materils, interviju un diskusiju materils) analze.

  6. Novrtjuma ziojuma 1.sadaas par tmu Valdbas komunikcijas prakse Latvij un rvalsts

  izstrde:

  a. Ziojuma 1. sadaas iesniegana Pasttjam;

  b. Ziojuma 1. sadaas kvalittes izvrtana Valsts Kancelejas Komunikcijas

  departament;

  c. Labojumu veikana ziojuma 1. sada, ja tdi nepiecieami.

  7. Novrtjuma ziojuma 2.sadaas par tmu Valdbas komunikcijas pilnveidoana Latvij

  izstrde:

  a. Ziojuma 2. sadaas iesniegana Pasttjam;

  b. Ziojuma 2. sadaas kvalittes izvrtana Valsts Kancelejas Komunikcijas

  departament;

  c. Labojumu veikana ziojuma 2. sada, ja tdi nepiecieami.

  8. Ptjuma noslguma ziojuma sagatavoana un iesniegana.

  Ptjuma darba grupa

  Ptjuma darba grupas vadba Gints Klsons

  Konsultcijas ptjuma metodoloijas, rekomendciju izstrd, ekspertu diskusijas vadba Roberts

  lis

  Ptjuma lauka darba vadba Anita Zaeniece

  rvalstu pieredzes apkopoana un analze Ieva Jakstia, Anna Pavlina

  Individulo padziinto interviju veikana, fokusa grupu modercija Anna Selecka

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  10

  PTJUMS

  "VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE UN

  REKOMENDCIJAS TS PILNVEIDOANAI"

  ZIOJUMS

  1. SADAA "VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE RVALSTS UN LATVIJ"

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  11

  1.1. RVALSTU VALDBU KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE

  aj ptjuma ziojuma sada tiek apkopota vairku rvalstu pieredze valdbas komunikcijas

  nodroinan, analizjot trs konkrtu valstu (Lielbritnija, ehija un Nderlande) prakse valdbas

  komunikcijas veidoan, k ar sniegts prskats par vairku citu valstu izmantotajm metodm

  komunikcijas nodroinan starp sabiedrbu un varas prstvjiem. Konkrto valstu piemros sum

  apkopota informcija gan par administratvo komunikcijas nodroinanas sistmu, gan par

  komunikcijas principiem, standartiem, gan ar, ja tdi bijui pieejami, izvrtanas ptjumu ziojumu

  galvens atzias un rekomendcijas. Jem vr, ka katras valsts situcija ir specifiska un atirga,

  td tie veid eit apraksttie modei un prakse nav attiecinma uz Latvijas situciju, tomr atsevius

  veiksmgkos komunikcijas veidus iespjams pielgot un ieviest ar Latvij. Tai pat laik paa

  uzmanba btu pievrama tm komunikcijas formm un veidiem, kurus k btiskas izvirza vairkas

  valstis, piemram, e-prvaldes ievieana, komunikcijas satura segmentcija, mra grupu segmentcija,

  daudzveidgu komunikcijas kanlu izmantoana, valdbas lmumu un ar darba procesa tltja

  publiskoana.

  1.1.1. LIELBRITNIJA

  Valsts prvaldes komunikcijas vsturisk attstba Lielbritnij

  Lielbritnij vrojamas samr senas valsts prvaldes komunikcijas tradcijas, kuru pirmskumi

  aizskti jau 19. gs. vid. Komunikcijas nozme ar sabiedrbu un medijiem bijusi visbtiskk tiei

  krzes situcijs, un jau 1918. gad dibinta Informcijas Ministrija, kur ldz 1944. gadam strdja jau 7

  600 darbinieki.

  Valsts prvaldes komunikciju stratija Lielbritnij tiek regulri prskatta, lai nodrointu ts

  atbilstbu masu mediju attstbai, sabiedrbas vajadzbm un resursu saprtgai izmantoanai. Pdj

  valsts prvaldes komunikcijas stratijas izvrtana tika veikta 2004. gad, kad pla ekspertu lok

  tika izstrdts Phillis Review ptjums un rekomendcijas. Izstrdts rekomendcijas tiei skra

  konceptulus jautjumus un prasja valsts prvaldes komunikciju lomas prdefinanu.

  Valdbas komunikcijas loma un nozme msdiens

  Saska ar Lielbritnijas Valsts kanceleju (Cabinet Office) valsts prvaldes komunikcijai Lielbritnij

  galvenokrt ir informatva nozme. Komunikcijas stratijas primrais mris ir informt sabiedrbu

  par ts tiesbm un pienkumiem, nodroint informcijas pieejambu par valdbas un valsts sektora

  darbu un sniegtajiem pakalpojumiem, k ar skaidrot sabiedrbai valdbas politiku.

  emot vr izmaias informcijas apgan un komunikciju tehnoloiju attstbu, k btiska valdbas

  komunikcijas stratijas sastvdaa pdjo gadu laik Lielbritnij izvirzta ar sabiedrbas tiea

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  12

  iesaistana valsts politikas veidoan, k ar sabiedrbas pastvga informana vienlaikus ar valsts

  politikas veidoans procesiem. Tomr, neskatoties uz centieniem valsts prvaldes komunikciju veidot

  k dialogu starp valdbu un sabiedrbu, pastvo komunikciju prakse uzskatma par izteikti

  informatvu.

  Mra grupas

  Valdbas komunikcijas dokumentos visbiek mintas divas mra grupas: mediji un sabiedrba. Par

  primru tomr tiek uzskatta sabiedrba jeb valsts iedzvotji, kamr mediji un urnlisti drzk tiek

  uzskatts par ldzekli informcijas nodoanai primrajai mra grupai.

  Abu grupu mijiedarbba liel mr ietekm valdbas komunikcijas stratiju. Socilie ptjumi liecina

  par sabiedrbas zemo uzticanos ziu atspoguojumam medijos, tpc valdbas komunikcijas eksperti

  par btisku mri izvirzjui pc iespjas tiekas un nepastarpintas informatvs saiknes veidoanu ar

  sabiedrbu. Lai risintu o problmu, Phillis Review rekomend nodroint visu valdbas komunikcijas

  materilu video un audio ierakstu, preses brfingu, u.c., tltju publiskoanu digitlajos medijos.

  Sabiedrba tiek iedalta dads mra grups un komunikcijas saturs pielgots atbilstoi mra grupu

  un valdbas interesm. Tpc btisks ir jautjums par preczu mra auditoriju sasnieganu. T rezultt

  komunikciju eksperti lielu nozmi pievr mediju kanlu izvlei un piemrotbai konkrtai ziai.

  Arvien pieaug reionlo un loklo mediju nozme valdbas komunikcij, k ar tieo mediju kanlu

  izmantoana, piemram, e-vstules, tieais pasts, u.c.

  Valdbas komunikcijas tkls GNC

  Komunikcijas funkcijas Lielbritnijas valdb veic komunikciju specilisti, kas strd dads

  valdbas struktrs. Valdbas komunikciju profesioni ir apvienoti specili izveidot Valdbas

  komunikcijas tkl Government Communication Network (GNC), kas izveidots saska ar 2004. gad

  izstrdtajiem Phillis Review ieteikumiem par informcijas koplietoanas un atvrtbas veicinanu.

  GNC obrd brvprtgi reistrjuies ap 4000 valdbas komunikciju profesioni no dadm valdbas

  struktrm.

  GNC loma ir atbalstt valdbas komunikciju specilistus, nodroinot tos ar apmcbas iespjm, veicinot

  to pieeju dadiem komunikciju instrumentiem un veicinot pieredzes apmaiu. Tas tiek sasniegts ar

  specili izstrdtas Engage programmas paldzbu. Engage programma ir komunikciju stratijas

  izstrdes modelis, kas pai piemrots valdbas komunikcijas vajadzbm. Viens no svargiem

  programmas uzdevumiem ir nodroint mra auditorijas segmentciju un pareizu kanlu izvli. GNC

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  13

  ar seko profesionlo standartu ievroanai valdbas komunikcij un iekjs komunikcijas

  koordinanai starp dadm iesaisttajm pusm valdb.

  Pastvg kanceleja

  Paralli GNC tklam darbojas ar valdbas komunikcijas Pastvg kanceleja (Permanent Secretary),

  kuras galvenais uzdevums ir nodroint GNC tklu ar apmcbas un pieredzes apmaias iespjm,

  komunikciju ldzekiem un ekspertzi.

  Piesaisttie specilisti jeb konsultanti

  Lielbritnijas valdba nereti izmanto ar rju specilistu paldzbu komunikcijas jautjumos. rju

  ekspertu izmantoanas priekrocbas ir lielka politisk neatkarba, k ar aurka specializcija.

  Komunikciju sfras un kanli

  GCN tkla specilisti darbojas dados valdbas sabiedrisko attiecbu dienestos, mrketinga

  departamentos, elektronisko mediju apkalpoanas vienbs, k ar iekjs komunikcijas vienbs.

  Kopum GCN specilistus iespjams iedalt piecs grups:

  Mediji un prese

  Mediju un preses specilisti izstrd mediju plnus, uztur komunikciju ar urnlistiem, raksta preses

  relzes, organiz preses konferences un intervijas, k ar pavada valdbas prstvjus vizts.

  Mrketings un apmaksta publicitte

  Mrketinga un apmakstas publicittes specilisti veido dadas valdbas komunikcijas kampaas,

  sadarbojas ar rjm aentrm, veidojot reklmas klipus, preses maketus, noformjumu, k ar veic

  tie mrketinga aktivittes.

  Digitlie un socilie mediji

  Digitlo un socilo mediju specilisti veido un uztur valdbas iestu mjas lapas, izmanto

  elektroniskos mediju ldzekus mra grupu sasnieganai, ievie jaunu tehnoloiju izmantoanu

  mrketinga komunikciju kombincijs. Digitlie mediji un to efektivitte ir augstu novrtti

  Lielbritnij, it pai tdi kanli k blogi, interneta forumi un diskusiju grupas, u.c.

  Iekj komunikcija

  Iekjs komunikcijas specilisti izstrd iekjs komunikcijas stratijas, uzrauga un atjauno

  Intranet lapas, veido iekjs ziu lapas un avzes, organiz konferences un nodroina informcijas

  apmaiu.

  Problemtika

  Par vienu no btiskkajiem riem efektvas valdbas komunikcijas sasniegan Lielbritnij tiek

  uzskatta sabiedrbas zem uzticans valdbas komunikcijai un masu medijiem. Daudzas socils

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  14

  grupas, k, piemram, jauniei un etnisks minorittes, t rezultt ir kuvuas izteikti politiski pasvas.

  Veiktie ptjumi rda, ka sabiedrba vairk uzticas tieajiem mrketinga kanliem tieajam pastam,

  brorm, informatvajiem izdevumiem, k ar socilajai reklmai. Lai vairotu sabiedrbas uzticanos

  un veicintu socilo aktivitti, valdbai jizvlas piemroti komunikcijas kanli.

  Par nozmgu problmu Lielbritnijas valdbas komunikcij tiek uzskatta ar vienkrot pieeja mediju

  kanlu izvl. Vienotas zias viet tradicionlajos masu medijos, Phillis Review iesaka attstt atirgu

  komunikciju ar dadm mra auditorijm, izvloties konkrtai auditorijai atbilstous mediju kanlus.

  Darbs ar dadiem mediju kanliem, savukrt prasa plau zinanu un prasmju loku, kas nereti trkst

  valdbas komunikciju specilistiem Lielbritnij.

  K svargs aspekts tiek mints ar valdbas komunikcijas specilistu objektivittes trkums un

  pakauans politisko partiju ideoloijai. problma tiek risinta veidojot neatkargu valdbas

  komunikcijas organizciju Pastvgo kanceleju, kuras uzdevums ir sekot komunikcijas standartu

  ievroanai dads valdbas institcijs.

  Rekomendcijas

  2004. gad pc Lielbritnijas valdbas pastjuma tika veikts Phillis Review ptjums un izstrdtas

  rekomendcijas valdbas komunikcijas uzlaboanai. Rekomendcijas norda uz nepiecieambu ne vien

  maint valdbas komunikcijas nozmi, bet tiei skar ar ts organizciju, resursu piesaisti, mediju kanlu

  izvli, u.c. Ptjuma ietvaros ekspertu komisija norda ar uz nepiecieambu iesaistt sabiedrbu valdbas

  komunikciju stratij, veidojot dialogu starp valdbu un sabiedrbu. Tomr juzsver, ka sabiedrbas

  iesaistana tiek izprasta galvenokrt k preczka mediju kanlu izvle, kas nodroina efektvku

  sabiedrbas sasnieganu un informanu.

  Lai ar liela daa rekomendciju skar konceptulus, valdbai adrestus jautjumus, k piemram,

  valdbas komunikcijas nozme, tomr ts ietver ar vairkus praktiskus ieteikumus komunikciju

  specilistiem:

  Sabiedrbas aktva iesaistana valdbas politikas veidoan, nevis pasva informana pc

  valdbas lmumu pieemanas;

  Tiea un nepastarpinta valdbas komunikcija ar sabiedrbu, izmantojot tie mrketinga kanlus

  un digitlos medijus;

  Plaa mediju kanlu spektra izmantoana komunikcij, t.sk. reionlie un loklie mediji.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  15

  1.1.2. EHIJA

  Valsts prvaldes komunikcijas vsturisk attstba ehij

  ehijas Konstitcij, k ar virkn citu normatvo aktu un programmdokumentu ir noteikts, ka

  sabiedrbai ir tiesbas piedalties valsts politiskajs aktivittes, proti, politikas veidoan. Vl 90-to gadu

  skum nebija vrojami valsts prvaldes lieli centieni komunict ar sabiedrbu, iesaistt to diskusijs.

  Tikai 90-to gadu beigs valsts prvalde mainja savu komunikcijas veidu ar sabiedrbu. Ldz ar valsts

  administrcijas reformu, ehijas valdba ska plnveidgi pievrst uzmanbu publisk sektora institciju

  komunikcijai ar sabiedrbu, ts mra grupm nevalstiskm organizcijm, minorittm u.c. 1999.

  gad tika pieemts likums par informcijas brvu pieejambu, k ar tika pieemta virkne citu normatvo

  aktu un izstrdti stratiskie dokumenti, kas noteica valdbas rcbu attiecb uz sabiedrbas

  informanu un komunikciju ar ts mra grupm.

  Valdbas komunikcijas loma un nozme msdiens

  ehijas valdbas komunikcijas politika obrd ir vrsta uz informcijas pasnieganas modernizanu,

  ievieot e-prvaldes principus publisk sektora darb. K ar arvien vairk tiek pievrsta uzmanba

  sabiedrbas, pai nevalstisk sektora, iesaistanai valsts politikas veidoan.

  Komunikcijas sfras un kanli

  Publisk sektora institcijas

  ehij 90-to gadu beigs tika stenota valsts administrcijas reforma, kuras viens no mriem bija

  uzlabot komunikciju starp valsts prvaldes iestdm (horizontlo un vertiklo komunikciju) un

  sabiedrbu.

  Palaik starp-ministriju sadarbba galvenokrt notiek divos veidos:

  Tika izveidots valdbas birojs, kura uzdevums ir organizatoriski un tehniski nodroint valdbas

  darbbu, k ar savstarpju komunikciju.

  Lai izskattu kdu jautjumu, kas attiecas uz vairkm ministrijm, atbildg ministrija izveido

  komisiju, kas izskata konkrto jautjumu. Ja ir nepiecieams, komisij tiek pieaicinti eksperti.

  dm komisijm ir konsultatvs raksturs, ts nepieem sasitous lmumus. Piemram, lai

  izstrdtu valsts prvaldes reformas prieklikumus, Ieklietu ministrija izveidoja Valsts prvaldes

  reformas komisiju, kuru vadja Ieklietu ministra vietnieks valsts administratvs reformas

  jautjumos un kur piedaljs visu ministru vietnieki un atseviu valsts prvaldes iestu

  vadtji.

  Starp-reionu un starp-pavaldbu komunikcija galvenokrt notiek specili izveidoto institciju

  ietvaros:

  ehijas Republikas reionu asocicija ir nevalstiska organizcija, kuru veido visu reionu

  prstvji un kuras galvenais mris ir aizstvt reionu intereses un veicint reionu attstbu.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  16

  ehijas Republikas pilstu un pavaldbu asocicija ir brvprtga nevalstiska organizcija, kuru

  veido pavaldbu prstvji. Ts galvenais uzdevums ir aizstvt pavaldbu intereses un

  nodroint to attstbu.

  Lai stenotu vienotu valsts politiku vis valsts teritorij, centrlajam valsts prvaldes apartam ir

  jsadarbojas ar reioniem un pavaldbm, k ar reioniem ar pavaldbm. ehij praks

  komunikcijai valsts prvaldes ietvaros reti tiek izmantoti interneta diskusiju forumi - da veida

  vertikl komunikcija biek notiek sanksmju veid:

  Sanksmes starp centrls valsts prvaldes prstvjiem un reionu padomju vadtjiem. s

  sanksmes nenotiek regulri, ts organiz premjerministrs vai atsevias ministrijas, ja ir

  nepiecieams apspriest centrls valsts prvaldes deleto uzdevumu stenoanu reionos.

  Regulras konsultcijas starp centrls valsts prvaldes prstvjiem un reionlo biroju

  vadtjiem, kuras organiz Ieklietu ministrija ik mnesi, lai diskuttu ar ekspertiem par centrls

  valsts prvaldes deleto uzdevumu stenoanu reionos.

  Regulras konsultcijas starp centrls valsts prvaldes prstvjiem un pavaldbu vadtjiem,

  kurs tiek apspriests paveiktais deleto uzdevumu stenoan, k ar tiek diskutts par

  problmm un jautjumiem, kas skar reionlo attstbu.

  Valsts administrcijas koordinators reionos. du instittu izveidoja Ieklietu ministrija, lai

  nodrointu trku un skaidrku informcijas plsmu starp valsts centrlo prvaldi un reioniem

  un pavaldbm, k ar uzraudztu deleto uzdevumu izpildi administratvs reformas jom.

  Koordinators katru otro mnesi organiz sanksmes ar reionu un to pavaldbu vadtjiem, pc

  nepiecieambas tiek uzaicinti ar Ieklietu ministrijas prstvji, k ar citi eksperti.

  Regulras konsultcijas starp reionu vadtjiem un pavaldbu vadtjiem. s konsultcijas

  notiek sanksms, kurs tiek apspriestas deleto uzdevumu izpildes problmas. Ldzgas

  sanksmes notiek starp pavaldbu vadtjiem un administratv novada vadtjiem, ja

  pavaldbas ir apvienojus novad.

  Profesionls sanksmes starp valsts centrls prvaldes ekspertiem un rajonu ekspertiem, kurs

  tiek apspriesti jautjumi konkrt nozar. Un vlk tiek organiztas rajonu ekspertu sanksmes ar

  pavaldbu ekspertiem. ajs sanksms tiek aicinti ar ministriju prstvji, lai diskuttu par

  valsts prvaldes darbu reionos un pavaldbs.

  Sabiedrba

  Lai sniegtu sabiedrbai btiskko informciju, valsts prvalde prsvar izmanto pieejamos

  administratvos resursus, izdodot publikcijas par svargkajiem jautjumiem (bukleti, raksti nacionlaj

  periodik), k ar arvien biek jaunk un preczk informcija tiek ievietota valsts prvaldes iestu

  (ministriju, pavaldbu un to iestu) mjas laps. Saska ar 1999. gad pieemto likumu par Brvu

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  17

  informcijas pieejambu, kur noteikts, ka visai sabiedrbai publiskojamajai informcijai ir jbt

  pieejamai ar internet, 90-to gadu beigs un 2000. gad valsts prvaldes iestdes izveidoja savas mjas

  lapas, kur tiek uzkrta informcija par o iestu darbbu, konkrts nozares likumdoanu, politiskajiem

  dokumentiem, jaunko informciju par programmm, pieejamo finansjumu dadiem projektiem, k

  ar konkrto nozaru aktualittm.

  Tomr informcijas plsma starp iedzvotjiem un valsts administrciju ir galvenokrt tikai vienpusja

  lai ar informcija tiek saemta izmantojot internetu, ts saturu nosaka valsts administrcija. Sabiedrbas

  nelielas kopienas nereti izveido savas mjas lapas, kur uzkrj visu nepiecieamo informciju par

  atsevim nozarm.

  ehijas valdba strd ar pie e-prvaldes ievieanas darb ar sabiedrbu, izveidojot vairkus portlus,

  kur tiek apkopota informcija par valsts prvaldes iestdm, to darbu un sabiedrbai pieejamajiem

  pakalpojumiem (http://www.statnisprava.cz, http://centralni-adresa.cz, http://portal.gov.cz).

  Diskusij ar sabiedrbu tiek izmantoti ar e-pasta pakalpojumi un interneta diskusiju forumi. da veida

  komunikciju ar sabiedrbu ieska ehijas Ieklietu ministrija 1998.gad, gatavojot valsts prvaldes

  reformas programmu, lai iegto sabiedrbas viedokli un komentrus par plnoto reformu.

  Lai nodrointu atgriezenisko saikni starp valsts prvaldi un sabiedrbu, valsts administrcija veic

  sabiedrisks domas aptaujas par svargkajiem jautjumiem. Sabiedrisks apspriedes, intervijas ar

  politiiem, deputtiem un citi tieie kontakti ar sabiedrbu tiek izmantoti saldzinoi reti. da veida

  iniciatvas parasti ierosina un organiz nevalstisks organizcijas, nevis valsts administrcija. ehij

  netiek praktizta sadarbba starp vietjm, reionlajm valsts prvaldes iestdm un nevalstiskajm

  organizcijm par, piemram, dadu ar konkrtu pilstu, reionu saisttu jautjumu sabiedrisku

  apsprieanu.

  Atgriezenisk saikne tiek stenota ar oficilu sdzbu, iesniegumu form, kas tiek iesniegti pavaldbs,

  ministrijs un Valsts prezidentam. Ombudsmea birojs, kas tika izveidots 2001. gad, darbojas k

  sabiedrbas tiesbu aizstvis un sniedz informciju iedzvotjiem par iespjm izvirzt prasbas un

  sdzbas valsts prvald.

  Sabiedrbas aktva ldzdalba valsts politiskajos jautjumos tiek nodrointa, piedaloties centrls un

  vietjo administrciju izveidotajs komisijs, komitejs un padoms, kaut gan da veida ldzdalba ir

  domta tikai ekspertiem konkrtaj nozar. ehijas valdbai ir aptuveni 30 da veida komisijas un

  komitejas, ministrijas un vietjs un reionls pavaldbas ir izveidojuas ar savas padomes un

  komitejas.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  18

  ehij k aktvas ldzdalbas formas politikas veidoan tiek izmantoti ar referendumi un petcijas.

  ehijas likumdoana neatauj iedzvotjiem ierosint referendumu par nacionla lmea jautjumiem,

  normatvajiem aktiem. Likumdoana atauj iedzvotjiem ierosint t saucamo vietjo referendumu to

  var organizt tikai tur, kur iesniedzja petciju atbalsta konkrts iedzvotju procentulais skaits.

  Valdba oti reti izmanto inovatvkas metodes tieai sabiedrbas iesaistanai valsts politikas veidoanas

  proces, piemram, reti tiek veidoti konsultciju forumi ar konkrtm sabiedrbas grupm, programmu,

  plnu darba grupas, jaunieu un brnu padomes. K pozitvs piemrs tiek minta 2001.gad ehijas

  izgltbas ministrijas sadarbba/ komunikcija ar sabiedrbu, izstrdjot jaunu Izgltbas politikas

  programmu, kad tika veikti vairki diskusiju seminri ar sabiedrbas prstvjiem, aktvi tika sniegta

  informcija masu medijiem par aktualittm, k ar internet bija pieejami apsprieamie dokumenti un

  iespja sabiedrbai izteikt savu viedokli specili izveidotaj interneta forum.

  rvalstu nevalstisks organizcijas un institcijas (Agora, EastWest Institute, Open Society Fund u.c.)

  nereti uzemas vidutja lomu starp ehijas valdbas prstvjiem un sabiedrbu komunikcijas jom,

  sniedzot savu pieredzi un finanu resursus dados projektos, lai veicintu iedzvotju, k ar vietjo

  pavaldbu un nevalstisko organizciju aktvu ldzdalbu valsts politikas veidoan.

  Masu mediji

  Viss centrlajs valsts prvaldes iestds ir preses un informcijas departamenti, kuru galvenais

  uzdevums ir komunict ar masu medijiem. Pc katras iknedas valdbas sdes tiek organiztas preses

  konferences, kurs tiek pazioti valdb diskuttie jautjumi un pieemtie lmumi. Savukrt ministrijas

  regulri organiz preses konferences un intervijas par aktulajiem notikumiem.

  Nevalstiskas organizcijas

  Valsts prvaldes iestdes, izstrdjot normatvos aktus vai stratisks plnoanas dokumentus, arvien

  biek iesaista nevalstisk sektora prstvjus dads darba grups vai specili organiztos forumos, kur

  ie prstvji var paust savu viedokli attiecb uz izskatmo jautjumu. di forumi saldzinoi biei tika

  organizti, kad tika gatavoti dokumenti, lai iesttos Eiropas Savienb. K ar, piemram, gatavojot

  Eiropas Savienbas struktrfondu apguvei nepiecieamos stratisks plnoanas dokumentus ievieanas

  periodiem 2004 2006 un 2007-2013. Lai nodrointu efektvu valsts un nevalstisk sektora sadarbbu,

  tika izstrdta Partnerbas stratija, kur noteikti sadarbbas principi izveidotas komitejas (vadbas

  un uzraudzbas, koordincijas komitejas), tematisks un horizontls darba grupas. K ar tika izveidota

  ekspertu oponentu grupa, kuru veidoja 12 nevalstisk sektora prstvji, kuri veidoja kopju nevalstisk

  sektora viedokli par izskatmajiem jautjumiem un piedaljs diskusijs ar valsts sektora prstvjiem

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  19

  darba grups un komitejs. Rezultt nevalstisk sektora prstvjiem bija iespja sniegt savus

  komentrus par ehijas valdbas izstrdtajiem dokumentiem, k ar tika ievrots caurspdguma

  princips attiecb uz valdbas darbu pie Eiropas Savienbas struktrfondu ievieanas principu izstrdes

  un veidota cieka sadarbba starp valsts un nevalstisko sektoru.

  Etnisks minorittes

  ehijas valdba strd pie t, lai izveidotu valsts politiku etnisko minoritu tiesbu aizsardzbai.

  Likumdoan ir noteikts, ka valsts prvaldei ir jizmanto minoritu valoda sazi ar etniskm

  minorittm, kaut gan tas netiek vienmr izpildts, pai valsts reionos.

  Ir izveidota Etnisko minoritu padome, kas darbojas k starpnieks starp etnisko minoritu

  organizcijm un valdbu un kuras galvenais mris ir veicint minoritu iesaistanos dados valsts

  procesos, piemrm, piedalties dadu normatvo aktu publiskaj apspriean.

  E-prvalde

  ehij e-prvalde tiek ieviesta kop 90-to gadu beigm, kad valdba apstiprinja Valsts informcijas

  politiku, kur tika noteikta e-prvaldes stratija. 2004. gad is dokuments tika prstrdts, un no 2006.

  gada tika apstiprinta Valsts Informcijas un komunikciju politika, kuras galvenais mris ir

  modernizt sabiedriskos pakalpojumus, nodroinot iedzvotjiem pieejamus un drous komunikcijas

  pakalpojumus, dinamisku e-biznesa vidi un msdiengus internet pieejamus sabiedriskos

  pakalpojumus. E-prvalde tiek ieviesta trijs prioritrs joms e-prvaldes pakalpojumi, e-iepirkumi

  un e-veselbas aprpe.

  E-prvaldes pakalpojumu galvenais mris ir uzlabot valsts administrcijas darbbu, nodroinot trku

  un vienkrku sadarbbu starp valsts prvaldes iestdm un sadarbbu starp sabiedrbu un valsts

  prvaldi. E-prvalde tiek stenota izmantojot valsts prvaldes interneta portlu http://portal.gov.cz/, kas

  tika izveidots 2004. gad. T mris ir nodroint komunikcijas vienkroanu starp iedzvotjiem,

  uzmjiem un valsts prvaldes iestdm. Portl tiek uzkrta informcija par valsts prvaldes iestdm,

  ES un nacionlo likumdoanu, valsts iepirkumu, k ar tiek uzturts elektroniskais Uzmumu reistrs,

  Zemes reistrs u.c. informcija.

  2006. gada novembr ehijas valdba izveidoja interneta portlu ar Prgas iedzvotjiem

  http://www.praha.eu/. aj portl Prgas iedzvotji var rti izmantot sabiedriskos pakalpojumus,

  piemram, sazinties ar gzes un dens apgdes firmm, portl tiek apkopota informcija ar par citiem

  pakalpojumiem bibliotkm, sabiedrisk transporta kustbas grafikiem u.c. Portl nodrointa iespja

  elektroniski veikt nodoku maksjumus, sodus u.c.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  20

  E-iepirkumu sistma tiek ieviesta, lai nodrointu valsts prvaldes iepirkumu caurskatmbu, k ar lai

  padartu iepirkuma procesu efektvku un ltku. obrd visu informciju par valsts un pavaldbu

  iepirkumu konkursiem ir jievieto ar interneta portla - http://centralni-adresa.cz, t.sk., informciju par

  konkursiem, visu iesniegto piedvjumu summas, konkursu uzvartju.

  Lai nodrointu valsts veselbas aprpes sistmas modernizciju, tiek ieviesta e-veselbas aprpe, kuras

  ietvaros tiek apkopota informcija par pacientiem, to slimbu vsturi, k ar pieejamo veselbas aprpi.

  Tdjdi tiek veicinta ar savstarpja sadarbba starp veselbas aprp iesaisttm organizcijm,

  institcijm, slimncm, poliklnikm u.c.

  1.1.3. NDERLANDE

  Valsts prvaldes komunikcijas vsturisk attstba Nderland

  Lai ar valsts prvaldes komunikcijas tradcijas Nderland aizsktas jau 17.gs., komunikcijas funkcija

  tika institucionalizta 20.gs. skum, ievieot preses sekretra pozciju rlietu ministrij (1920.-tie) un

  nodibinot Valdbas preses dienestu (RPD) (1934). Tomr ldz pat otrajam pasaules karam valsts

  prvaldes komunikcijas centieni uzskatmi lielkoties par vrstiem uz rvalstm. Pirmie profesionlas

  iekjas komunikcijas centieni Nderland starp valsts prvaldi un sabiedrbu vrojami tikai 1950.-tajos

  gados, kad specili im nolkam tiek dibints Valdbas informcijas centrs (RVD).

  Kop 1950.-tajiem gadiem ldz msdienm valsts prvaldes komunikcija Nderland ir btiski

  prveidojusies un attstjusies. Skotnji komunikcijas mris bija tikai sabiedrbas informana, kura

  sasnieganai izmantoja dadas broras, bukletus un citus druktus materilus. 1970.-tajos gados

  komunikcija ieguva skaidrojou funkciju, kas tika stenota, veidojot skaidrojoas kampaas

  tradicionlajos medijos TV, radio, pres. Skot ar 1990.-tajiem, aizvien aktulka kst sabiedrbas

  iesaistana politikas veidoan, btisku lomu spljot interaktvajiem medijiem. Ar jaunkais valsts

  prvaldes dokuments komunikciju jom 2000. gad izstrdtais Wallage ekspertu ziojums uzsver

  sabiedrbas informanu un iesaistanu politikas veidoan nevis k valsts prvaldes pienkumu, bet jau

  k iedzvotju tiesbas.

  Valsts prvaldes komunikciju loma un nozme msdiens

  Nderland vrojamas plaas diskusijas par valsts prvaldes komunikciju nozmi, kurs piedals gan

  politii, gan akadmii, gan ar iedzvotji. Analizjot diskusijas, valsts prvaldes komunikciju nozme

  var tikt iedalta vairkos lmeos konceptulaj un praktiskaj.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  21

  Konceptul lmen, paralli sabiedrbas informanai un politikas skaidroanai, aizvien aktulka kst

  dialoga veidoana starp valsts prvaldi un sabiedrbu. Komunikcija ar sabiedrbu un ts aktva

  iesaistana kuvusi par demokrtiskas politikas veidoanas prieknosacjumu. Ldz ar to par btisku

  komunikcijas instrumentu kst ptjumi un sabiedrisks domas izzinana. Populrs kst uzskats, ka

  atgriezenisku komunikciju saikni ar sabiedrbu nepiecieams veidot paralli politisko nostju un likumu

  veidoanai pirms izstrdes, izstrdes laik, ievieanas laik, k ar pc tam.

  Praktisk lmen valsts prvaldes komunikcijai ir etri galvenie uzdevumi. Pirmkrt, valsts prvaldei

  jinform sabiedrba par valsts politiskajm nostdnm, mriem un likumiem. Otrkrt, komunikcija

  spl lielu lomu politikas ieviean, skaidrojot to un tdjdi veidojot sabiedrbas nostju un rcbu.

  Trekrt, ar komunikcijas paldzbu valdba piedv un sniedz pakalpojumus iedzvotjiem,

  uzmumiem un citm organizcijm. Visbeidzot, valdbai jrpjas ar par sabiedrisko attiecbu

  veidoanu ar sabiedrbu, kas ietver valdbas komunikciju stratijas veidoanu un ar valdbas iekjo

  komunikciju.

  Mra grupas

  Valsts prvaldes komunikciju primr un galven mra grupa ir sabiedrba valsts iedzvotji. Lai tos

  sasniegtu, nereti tiek izdaltas un izmantotas atsevias mra grupas mediji, urnlisti, nevalstiskais

  sektors, biznesa sektors, dadas minoritu grupas.

  Sabiedrba

  Sabiedrba Nderland raksturojama k samr sadrumstalota un individulistiska, jo iedzvotju

  politiskie uzskati spj krasi atirties pat auru socilo grupiu ietvaros. Lai panktu efektvu

  komunikciju, nepiecieama segmentcija, kas balsts ne vien uz socili-demogrfiskiem parametriem,

  bet em vr ar nostdni konkrtos jautjumos.

  Masu mediji

  Lai komunikcija sasniegtu sabiedrbu, valsts prvalde izmanto masu medijus k starpniekus

  informcijas nodoanai. Darbu ar medijiem veic Komunikciju prvalu publisks informcijas

  darbinieki, kas gatavo preses relzes, preses konferences, intervijas un tikans ar politiiem, u.c.

  Nevalstisks organizcijas

  pai nozmga kst sadarbba ar nevalstiskajm organizcijm, jo ts prstv konkrtas intereu grupas,

  veicina komunikcijas uzticambu un spl nozmgu lomu intereu grupu viedoka veidoan.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  22

  Etnisks minorittes

  Etnisks minorittes veido nozmgu sabiedrbas dau Nderland, tpc btiski ir risint komunikciju

  sarejumus ar m grupm. Liela nozme ir komunikcijas valodai, informcijas pasnieganas

  metodm, k ar pareizai mediju kanlu izvlei. Lai veicintu komunikciju ar etniskajm grupm, tiek

  apgti alternatvu mediju kanli, veidota sadarbba ar etnisko minoritu nevalstiskajm organizcijm,

  k ar organizti tematiskie seminri, kuros satiekas minoritu un valsts prvaldes prstvji.

  Komunikciju prvalde

  Katr ministrij darbojas centrl Komunikciju prvalde (Communication Directorate), kuras galven

  loma ir veidot sistemtisku iekju (ar valsts institcijm) un rju (ar sabiedrbu) komunikciju valst.

  Komunikciju prvaldes uzdevumi ietver publiskas informcijas sagatavoanu iedzvotjiem un

  medijiem, k ar atbalsta snieganu ministrijas darbiniekiem komunikciju jautjumos. Komunikciju

  prvalde ir atbildga ne vien par informcijas izplatanu, bet tm jcenas pankt ar sabiedrbas izpratni

  un jveicina iesaistans.

  Komunikciju prvald vien ministrij ir nodarbinti 40-70 darbinieki preses sekretri, sabiedrisko

  attiecbu specilisti, padomnieki, u.c. is skaitlis pdjos gados ir ievrojami pieaudzis, uzdevumu

  spektram kstot aizvien plakam. Komunikciju prvaldes vado amatpersona katru rtu tiekas ar

  ministru un valsts sekretru, lai apspriestu btiskkos komunikciju jautjumus. Ar citi Komunikciju

  prvaldes darbinieki daudz laika pavada piedaloties iekjs ministrijas darba sapulcs, lai savlaicgi

  uzsktu komunikciju aktivittes.

  Komunikciju prvalu nozme dads ministrijs ir atirga. Administratvas nozmes ministrijs, k,

  piemram, Finanu un Ieklietu, prvalu darbba vairk tiek orientta uz starpministriju komunikciju

  un sadarbbu ar dadm valsts institcijm. Specializts ministrijs, piemram, Transporta,

  Nodarbintbas, Veselbas, u.c., btiskka ir rja komunikcija ar sabiedrbu, skaidrojot esoo valsts

  politiku, k ar sagatavojot jaunus likuma projektus.

  Valdbas informcijas padome (VoRa)

  Valdbas informcijas padome (VoRa) apvieno visu ministriju Komunikciju prvalu direktorus un

  tiekas divreiz mnes. Padomei ir galvenokrt konsultatvs raksturs t apsprie un koment valdbas

  komunikcijas kampaas, sabiedrisks domas ptjumu rezulttus, jaunu mediju izmantoanas iespjas

  valdbas komunikcij. Tau padome uzrauga ar vienotas valdbas komunikciju stratijas ievieanu

  un stenoanu.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  23

  Padomei (un ar dienestam skat. zemk) ir liela nozme valsts prvaldes komunikcijas infrastruktras

  veidoan. Kopja infrastruktra nodroina resursu un zinanu apmaiu, nodoanu un koplietoanu, k

  ar spl lielu lomu rju ekspertu piesaist un pakalpojumu pirkan. Pateicoties kopjai infrastruktrai,

  valsts prvaldei ir spcgka ietekme, kas nodroina ar izmaksu optimizciju.

  Valdbas informcijas dienests (RVD)

  Valdbas informcijas dienests (RVD) veic ar rpolitikas komunikciju saisttus uzdevumus. Dienests

  prstv Nderlandi starptautiskos sadarbbas projektos komunikciju jom, k ar sniedz rju

  informciju par Nderlandes valdbu un Karalisko namu. Tau dienests pilda ar svargas valsts iekjs

  komunikcijas funkcijas. T piemram, dienests prvalda valdbas informatvo mjas lapu, kas tiek

  atjaunota katru dienu ar angu valod (www.government.nl). Mjas lapa apkopo zias no valdbas, k

  ar visprgu informciju par valdbas politiku un ministriju darbbu.

  Komunikciju sfras un kanli

  Masu mediji

  Nderland komunikcij ar sabiedrbu tiek izmantoti visi pieejamie mediju kanli prese, radio, TV, ar

  vides reklmas stendi un tieais pasts.

  Informcijas dienests P.O. Box 51

  Nderlandes valdba izmanto informcijas dienestu, kur ik dienas valsts iedzvotji var saemt atbildes

  uz dadiem ar valsts prvaldi un politiku saisttiem jautjumiem pa tlruni, e-pastu vai pastu. Dienesta

  nosaukums pastkaste P.O. Box 51 radies no pasta adreses, ko Nderlandes valdba izveidoja pc Otr

  pasaules kara, lai rosintu iedzvotjus paust nostju par valstiskiem jautjumiem, k ar sniegtu atbildes.

  Vlk ar o pau nosaukumu tika veidotas dadas informatvs TV kampaas, k ar izstrdtas

  broras un citi tie pasta materili. Msdiens is dienests papildints ar ar tlrua zvanu un e-pastu

  apkalpoanu darba diens, k ar informatvu mjas lapu www.postbus51.nl. Dienesta darbbu nodroina

  plaa elektronisk datu bze, kas tiek pastvgi atjaunota. Dienests sevi pierdjis k populru un

  nodergu gan ikdien, bet jo pai krzes situcijs.

  Internets

  Komunikcij ar iedzvotjiem liels uzsvars ir elektroniskajiem medijiem. Informcijai par valdbas

  darbbu jbt brvi pieejamai iedzvotjiem jebkur laik. im nolkam specili izstrdtas trs mjas

  lapas, kas apkopo visu informciju par valsts likumdoanu, stattus, k ar politisko iekrtu un valdbas

  darbu.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  24

  Ptjumi

  Nderland liela nozme tiek pieirta sabiedrisks domas ptjumiem. Ptjumi tiek veikti dados

  politikas izstrdes posmos pirms, vairkkrtgi ts laik, k ar pc tam. Ptjumi tiek uzskatti par

  btisku informcijas ieguves veidu, kas nodroina valsts prvaldi ar zinanm un izpratni par

  sabiedrbas nostju. Tau tie tiek uzskatti ar par efektvu komunikcijas veicinanas ldzekli, tieu

  dialogu starp sabiedrbu un valsts prvaldi.

  Problemtika

  Neskatoties uz attsttajm valsts prvaldes komunikcijas tradcijm Nderland, 2001. gad veiktais

  Wallage ziojums norda uz pieaugou distanci starp valsts prvaldi un sabiedrbu Nderland. Ldz ar

  to centrl problma valsts prvaldes komunikcij obrd ir distances prvarana un tiea kontakta ar

  dadm sabiedrbas grupm pankana.

  Otra btiska problma ir iekjas komunikcijas veicinana valsts prvald, k ar komunikciju

  funkcijas neformla decentralizana. T k iedzvotji nereti nonkt tie saskarsm ar dadm valsts

  prvaldes iestdm, katram valsts prvaldes darbiniekam jnes atbildba par konsekventas komunikciju

  politikas ievroanu.

  Rekomendcijas

  Lai novrstu augstk mints problmas, Wallage ziojums piedv vairkus risinjumus:

  preczka mra auditorijas segmentcija;

  segmentcijai atbilstou mediju kanlu izvle;

  plaka spektra komunikciju kanlu izmantoana;

  visas pieejams informcijas par valsts prvaldi un valdbu pilnga publiskoana;

  intensvka Internet resursu un komunikcijas iespju izmantoana;

  komunikciju aktivitu ievieana politikas izstrdes etap.

  Alternatvs ekspertu ziojums, Tappan Communications ptjums, papildina os ieteikumus ar vl vienu

  btisku rekomendciju pievrst lielku uzmanbu komunikciju saturam, t.i. lielku uzsvaru likt uz

  komunikciju kvalittes veicinanu, nevis komunikciju kanlu prblvanu ar visu iespjamo

  informciju.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  25

  1.1.4. VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSE CITU VALSTU PIEMRI

  Norvija

  E-prvalde

  Lai attsttu e-prvaldes ievieanu Norvij, valdba izstrdja valdbas interneta portlu sistmu, kur

  tiek apkopta pc iespjas plaka informcija par valdbas struktru Norvij un ts pakalpojumiem,

  kas ir pieejami sabiedrbai. Valdbas mris ir prorientt savu darbbu, primri uzsverot iedzvotju

  apmierintbas paaugstinanu un savas darbbas efektivittes palielinanu. Lai attsttu e-prvald

  izmantots tehnoloijas, valdba ir izstrdjusi dadas izptes programmas un pierusi tm

  nepiecieamo finansjumu. Norvijas valdba ir izstrdjusi telefona centrus, kas darbojas 14-16

  stundas un sniedz iedzvotjiem nepiecieamo informciju par publisk sektora pakalpojumiem. Lai

  atvieglotu darbu ar publisko sektoru un samazintu patrt papra apjomu, Norvijas valdba strd ar

  pie elektronisko formu un parakstu ievieanas.

  Zviedrija

  Darbs ar mra grupu uzmjiem

  Zviedrijas valdba savu darbu plnveidgi strukturiz, lai pc iespjas efektvk apmierintu dadu

  mra grupu vajadzbas, piemram, darb ar uzmjiem valdba cenas mazint birokrtiskos rus,

  lai veicintu uzmju attstbu, k ar atvieglotu to darbu ar publisko sektoru. emot vr to, ka

  Zviedrija ir viena no pasaules lderiem informcijas tehnoloiju izmantoan un Zviedrij ir samr

  augstu attstta e-prvalde, ar darb ar uzmjiem Zviedrijas valdba samr daudz izmanto e-

  prvaldes priekrocbas, piemram, Zviedrijas Muitas padome automatizja muitas procedru, kas uz

  pusi samazinja daudzu uzmju izmaksas, saldzinot ar manulo procedru. Vai ar piemram,

  Stokholmas zemes administratv padome izveidoja elektronisko reistrcijas formu, kas samazinja

  patrto laiku komercils satiksmes ataujas izsnieganai no 30 dienm uz 3 dienm. Lai veicintu

  publisk sektora sadarbbu ar iedzvotjiem un uzmjiem, ir izveidota Valdbas sadarbbas padome,

  kuras uzdevums ir izstrdt standartus elektroniskai informcijas apmaiai starp valsts iestdm un

  iedzvotjiem un uzmjiem. Ts darbs galvenokrt tiek virzts uz informcijas apmaias, pieejambas

  un drobas jautjumiem, k ar elektronisk paraksta ievieanu.

  E-prvalde

  Zviedrijas valdba organizja publisku apsprieanu interneta vid par Kalix pilstas centra renovciju

  specili izveidotaj mjas lap, portl. Apsprieana notika gan ar politiiem, gan iedzvotji diskutja

  sav starp. Diskusija notika divas nedas, kuru laik iedzvotji varja sniegt savu viedokli gan

  internet, gan ar izmantojot tradicionlkus ldzekus tlruni, pastu vai faksu. 86% no publisks

  apsprieanas dalbniekiem izvljs internetu.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  26

  Austrija

  Sadarbba ar sociliem partneriem

  Austrij ir izveidota t saucam socilo partneru federcija, kurai ir saldzinoi liela ietekme uz politisko

  lmumu veidoanu un to pieemanu. Valdbas sadarbba ar sociliem partneriem notiek atsevis

  ekonomikas vai socils politikas joms (darba drobas jautjumi, darba tirgus politika u.c.).

  sadarbba tradicionli tiek nodrointa politisk lmen, sadarbojoties ar valdom partijm

  Socildemokrtisko partiju un Austrijas Tautas partiju. Socilie partneri gan formli, gan neformli tiek

  iesaistti ar dadu ministriju darbb, piedaloties to darba grups, komitejs vai konsultatvs padoms.

  Ombudsmea padome

  Austrij ir izveidota Ombudsmea padome, kuras uzdevums ir sekot, vai publisk sektora darbba atbilst

  likumdoanai un k publisk sektora darbba ietekm valsts iedzvotjus publisk sektora pakalpojumu

  lietotjus. Ombudsmea padomes kontrol gan centrlo valsts apartu, gan ar federls pavaldbas.

  Sabiedrbas iesaistana

  Lai veicintu sabiedrbas iesaistanos politisku jautjumu veidoan, Austrijas valdba arvien biek

  iesaista sabiedrbu dadu politisku dokumentu apspriean, piemram, 2005. gad Zemkopbas,

  mekopbas, vides un dens prvaldes federl ministrija organizja publisku apsprieanu par Austrijas

  nacionlo klimata stratiju. Publisk apsprieana tika organizta elektronisk veid (internet), lai

  sasniegtu pc iespjas plaku sabiedrbas loku. Tika ar organizti diskusiju forumi, lai apspriestu

  sabiedrbas iesniegtos prieklikumus stratijas pilnveidoanai.

  Ziemerija

  E-prvalde

  Attstot e-prvaldes ievieanu publisk sektora darbb, Ziemerij tiek pievrsta uzmanba ar

  elektronisko konsultciju ievieanai, lai atbalsttu un paplaintu iedzvotju ldzdalbu politisko

  lmumu veidoan. Konsultcijas notiek vairkos veidos valdba izstrd interneta mjas lapas, kurs

  tiek uzkrta informcija par konkrto nozari un kur iedzvotjiem ir iespja uzdot publisk sektora

  prstvjiem jautjumos, nostot viiem e-pastu vai piedaloties konsultciju forum. Tiek ar strdts pie

  partiju komunikcijas ar sabiedrbu, lai partiju prstvji skaidrotu savu viedokli un sniegtu sabiedrbai

  nepiecieamo informciju. Lai attsttu e-demokrtijas ievieanu, valdba izveidojusi t saucamo

  pilsonisko kopienu kibertelp.

  Ziemerij tiek izmantoti vairki konsultciju modei:

  Jautjumi-atbildes publisk sektora institciju uzturtajs mjas laps ir iespja uzdot

  jautjumos un balsot;

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  27

  Elektronisks petcijas ir iespja iepazties ar petcijm internet, parakstties par tm un

  pievienoties diskusiju forumiem;

  Dokumentu un politikas komentana respondenti var komentt politiskos dokumentus, var

  paust viedokli par draudiem un iesaistties horizontl komunikcij starp grupm un

  individuliem prstvjiem;

  Elektroniskie panei lmumu piemji vai eksperti virtuli atbild uz iepriek izvlta temata

  jautjumiem iepriek paziot laik;

  Elektronisk konference interneta vid stenota konference, kas ilgst vairkas dienas vai

  nedas, tai skait organizjot virtuls darba grupas, prtraukumus un kafijas laika sarunas

  u.c.;

  Elektronisks telpisko lmumu atbalsta sistmas plnoanas iespju virtula modelana un

  interaktva plnotju konsultans ar sabiedrbu;

  Intereu apvienbas neformlas un vairk strukturiztas informcijas apmaia ar grupu e-pastu

  forumu paldzbu, kur intereu grupas dalbnieki e-pastos saem aktulo informciju un diskut

  par to;

  Dzvs sarunas interneta vid notiekoas interaktvas tiesaistes sarunas, jautjumi un atbildes

  starp politiiem un (pai) jaunieiem vai atsevim minoritu grupm;

  Multi-mediju paskumi preses konferences TV, aptaujas, jautjumi, informcija pieejama

  internet u.c.

  Austrlija

  Darbs ar brvprtgajiem

  Austrlij daudzas publisk sektora aentras sadarbojas ar brvprtgajiem un to organizcijm

  informcijas nodoanai iedzvotjiem, tdjdi nostiprinot publisk sektora un sabiedrbas attiecbas un

  palielinot sabiedrbas informtbu par sociliem, veselbas un vides jautjumiem. 2006. gada dati liecina,

  ka Austrlij vairk nek 77 tkstoi brvprtgo piedaljs valdbas darb tds joms k ugunsdroba,

  sporta un atptas aktivittes, kultra un mksla, tieslietu procesi, veselbas, trisma un vides nozare.

  Brvprtgie sadarbojas ar aentrm vairkos veidos: vai nu tiei iesaistoties aentras darb individuli

  vai caur brvprtgo organizciju/ programmu un kds no aentras darbiniekiem vius uzrauga, vai ar

  aentra vai ar kda intereu grupa izveido bezpeas brvprtgo organizciju vai asociciju kdu

  konkrtu darbu veikanai. Lai attsttu un veicintu sabiedrbas iesaistanos politiskos jautjumos un

  publisk sektora aentras vlmi sadarboties ar brvprtgajiem, valdba ir izstrdjusi Vadlnijas

  veiksmgai partnerbai starp publisko sektoru un brvprtgajiem.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  28

  Jaunzlande

  E-prvaldes piemri

  Jaunzlandes arhvs ir izstrdta t saucam Neprtrauktbas programma, lai nodrointu valsts

  iestdes ar iespju saglabt savus dokumentus elektronisk veid.

  Elektronisk enciklopdija izveidota elektroniska enciklopdija, kas apkopo informciju par

  Jaunzlandes vidi, vsturi, kultru, ekonomisko un politisko situciju, institcijm, cilvkiem un

  sociliem procesiem valst. Enciklopdija bs pc iespjas vizualizta ar dadu attlu, video

  un audio paldzbu.

  Iemumu dienests ir nodrointa elektroniska informcijas apmaia starp Jaunzlandes valsts

  iemuma dienestu un nodoku makstjiem, socils politikas patrtjiem, citm valsts

  iestdm, komercilm organizcijm un starpniekiem. Tiek strdts ar, lai attsttu elektronisku

  uzmumu reistranu.

  Tieslietu sektors ir izstrdta elektroniska portla sistma starp Valsts policiju, Tieslietu

  ministriju un Transporta drobas aentru, lai nodrointu savstarpju informcijas apmaiu.

  Premjerministra birojs nodroina, lai visi politiskie dokumenti btu pieejami sabiedrbai viu

  uzturtaj interneta mjas lap.

  Parlamentrie sekretariti katram sekretaritam ir pieejami mobilie interneta pakalpojumi, kas

  nodroina viu darbu vis Jaunzlandes teritorij.

  Jaunzlandes statistika kop 2006.gada tautas skaitana notiek ar elektroniski. Kaut gan

  elektroniska tautas skaitanas formas aizpildana aizem praktiski tik pat daudz laika k

  manula aizpildana, tomr t ir daudz efektvka.

  Zemkopbas un mekopbas ministrija ir inicijusi projektu par E-sertifikcijas izveidoanu, lai

  atvieglotu dadu produktu sertificu rvalsts eksporta un importa vajadzbm.

  Jaunzlandes Muitas prvalde nodroina visu eksporta formu aizpildanu elektroniski, kas

  atvieglo un patrina Muitas prvaldes darbu ar uzmjiem.

  Ungrija

  Sadarbba ar NVO

  Ungrij sadarbba starp publisko sektoru un NVO notiek regulri un vairkos veidos gan nacionl, gan

  vietj lmen. sadarbba ir noteikta Ungrijas likumdoan t saucamaj Viena procenta likum

  (1996), likum par sabiedriskm organizcijm (1997) un Nacionlaj pilsou fonda programm.

  Valdba finansili atbalsta NVO, pieirot tm aptuveni 34% no kopj NVO budeta (valsts

  finansjuma pieirana nevalstisk sektora organizcijm gan ir oti diskutabls un kritiski vrtts

  jautjums, jo rada aizdomas par NVO spju realizt savas nevalstisk sektora funkcijas sabiedrb). Lai

  veicintu sadarbbu ar NVO, valdba ar iesaista NVO sabiedrisko pakalpojumu sniegan tds joms

  k izgltba, socil labkljba un veselbas aprpe. Tikai pdjos gados valdba iesaista NVO politisku

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  29

  lmumu veidoan un pieeman, galvenokrt socil sfr, bet arvien vairk NVO tiek piesaisttas ar

  citu jomu jautjumu risinanai vides, invaldu tiesbu vai sievieu tiesbu jautjumos. Sadarbba ar

  NVO ir nostiprinta ar institucionli vairks iestds ir izveidoti departamenti, kuru uzdevums ir

  tiei koordint sadarbbu ar NVO. K problmas sadarbb ar NVO tiek identificts valdbas pieemto

  lmumu par finansjuma pieiranu caurspdguma trkums, jo aptuveni 80% no NVO pieirta

  finansjuma tiek pieirts, nebalstoties uz konkursu, bet gan individuli pieemot lmumu, kuru no

  NVO atbalstt, k ar problma ir t, ka reizm o finansjumu NVO neizlieto atbilstoi pieirt

  finansjuma mrim.

  Izrala

  Darbs ar presi

  Izral ir izveidots Valdbas preses birojs, kas ir pakauts Premjerministra birojam un kura uzdevums ir

  nodroint Izralas valdbas komunikciju ar preses prstvjiem, tai skait izsniedzot akreditciju

  urnlistiem, k ar nodroinot preses informtbu par svargkajiem valdbas veiktajm darbbm un

  pieemtajiem lmumiem. Valdbas preses birojs ar uztur digitlo fotogrfiju arhvu par svargkajiem

  valsts politiskajiem, diplomtiskajiem un kultras notikumiem.

  na

  E-prvalde uzmjiem

  na ir ieveidots biznesa e-parks, kas auj uzmjiem, piemram, aizpildt pieteikuma formas, lai

  reistrtu savu uzmumu, iesniegt ikmnea finanu atskaites un nodoku deklarcijas, k ar veikt citas

  darbbas. sistma ievrojami palielina valdbas darbbas caurspdgumu un ts pakalpojumu

  pieejambu uzmjiem, k ar samazina korupcijas iespjambu.

  E-prvalde uzmjiem

  Iedzvotjiem izmantojot e-pakalpojumus iespjams sniegt ar novrtjumu par konkrto iestu darbu,

  apkalpoanas kvalitti utt. Tdjdi tiek nodrointa tltja atgriezenisk saikne starp pakalpojuma

  izmantotjiem un sniedzjiem.

  ASV

  E-prvalde

  ASV viens no veiksmgkajiem e-prvaldes piemriem ir izveidot elektronisk nodoku

  deklaranas sistma, kas sniedz nodoku makstjiem pilnvrtgu informciju. informcija ir

  pieejama interneta mjas lap, k ar pc pieprasjuma to var saemt e-past vai telefoniski. K

  ar sistma auj nodoku makstajiem elektroniski aizpildt savas nodoku deklarcijas,

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  30

  savukrt valsts iemumu dienestam sekot ldzi, vai visi nodoku makstji ir iesniegui savas

  deklarcijas.

  GovBenefits.gov mjas lapa, kur publisk sektora institcijas ievieto informciju par

  pieejamm programmm finansjuma saemanai, tdjdi nodroinot, ka iedzvotjiem ir viegli

  pieejama aktulk informcija par vism valst izstrdtm programmm.

  Recreation.gov aj mjas lap tiek apkopota informcija par visiem valsts nacionlajiem

  parkiem un atptas vietm.

  Volunteer.gov aj mjas lap apkopo informciju par vism valdbas iniciatvm, kur

  iedzvotji var piedalties k brvprtgie, piemram, veternu slimncs, nacionlos parkos u.c.

  BusinessLaw.gov eit valdba apkopo visus pieemtos normatvos aktus, kas skar uzmjus,

  k ar nodroina citu viu darbam nepiecieams informcijas uzkranu.

  GoLearn.gov aj mjas lap tiek uzkrta informcija par vairk nek 2000 elektronisks

  apmcbas kursiem, elektroniskm grmatm un informcija par karjeras iespjm.

  Dnija

  E-prvalde

  1997. gad Dnij bija saldzinoi zems iedzvotju piedalanas lmenis vlans, tpc valdba

  izstrdja e-demokrtijas projektu, kas paredzja izveidot elektronisku diskusiju formu starp

  iedzvotjiem un politiiem. Iedzvotju atsaucba bija oti liela, kas nodroinja veiksmga dialoga

  veidoanos ar politiiem.

  Sadarbba ar etniskm minorittm

  Dnij likumdoan ir noteikts, ka minorittm ir tiesbas saemt un sniegt informciju minoritu

  valod, bez publisk sektora institciju iejaukans. Balstoties uz to, valdbas darbs ai jom lielkoties

  tiek vrts uz vcu minorittes tiesbu ievroanu informcijas saemanai vcu valod. Nacionlajs

  radio un televzij dadas prraides tiek sagatavotas ar vcu valod, lai sasniegtu vcu minorittes

  prstvjus. K ar vcu minorittes prstvji ir prstvti radio un televzijas padoms, lai aizstvtu

  vcu minorittes tiesbas saemt informciju vcu valod. emot vr to, ka vcu televzija un prese ir

  pieejama ar Dnij, tiek izdots tikai viens ikdienas laikraksts vcu valod Der Nordschleswiger, kuru

  finans Vcijas Preses asocicija.

  Vcija

  E-prvalde

  eln ir izveidota sistma, kur iedzvotji var pastt dadus oficilus dokumentus, piemram,

  dzimanas vai laulbas apliecbas.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  31

  Sadarbba ar etniskm minorittm

  Lai nodrointu etnisko minoritu tiesbu ievroanu, Vcij ir izveidots Minoritu sekretarits, kas

  konsult ministrijas federl lmen par minoritu tiesbm. K ar Vcijas valdba sniedz finansilu

  atbalstu oficili atztm minorittm, atbalstot to organizcijas dados projektos. K problma tiek

  atzts tas, ka Vcijas medijos praktiski nepards informciju minoritu valods du, frzu valods.

  veice

  E-prvalde

  2000. gad veices tautas skaitana notika ar elektronisk veid iedzvotjiem tika piedvts aizpildt

  tautas skaitanas anketu elektroniski vai ar manuli. 30% iedzvotju izvljs anketu aizpildt

  elektroniski.

  Kanda

  E-prvalde

  Kand tiek ieviests projekts, kas paredz visu publisk sektora iestu mjas lapas apvienot vien mjas

  lap izveidojot t saucamo vienas pieturas veikalu, tdjdi nodroinot, ka visi ts pakalpojumi kst

  centraliztki, tiek uzlabota savstarpja sadarbba starp publisk sektora institcijm, un ts pakalpojumi

  ir rtk pieejami sabiedrbai.

  Kandas valdba ar aktvi strd, lai iesaisttu sabiedrbu politisku lmumu veidoan tiek veidotas

  atsevias komitejas, kas izstrd normatvos aktus, un kuru uzdevums ir, izstrdjot os normatvos

  aktus, konsultties ar sabiedrbu, proti, komitejas aicina sabiedrbas prstvjus iesniegt savus

  komentrus par izskatmajiem normatvajiem aktiem, k ar daos gadjumos komitejas veic

  izbraukumus pa valsts reioniem, organizjot diskusiju forumus par konkrto normatv akta tmu, lai

  iegtu ekspertu, nevalstisku organizciju un intereu grupu viedokli. Par to tiek ievietota informcija

  valdbas mjas lap, k ar nacionl preses izdevum Canada Gazette.

  Francija

  Sadarbba ar NVO

  Francijas valdba regulri sadarbojas ar NVO, piemram, jautjumos par sadarbbas politiku ar

  jaunattsttajm valstm. Kop 1990. gada NVO piedals Apvienotaj komitej, kur tiek izskatti

  jautjumi par divpusju Francijas un jaunattstbas valstu sadarbbu un kur piedals gan Francijas, gan

  jaunattstbas valstu vadtji.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  32

  Francijas valdba ar finansili atbalsta NVO, piemram, Francijas rlietu ministrija atbalsta NVO, lai

  ts stenotu Francijas kultras attstbas projektus, k ar lai ts piedaltos dads starptautisks

  organizcijs.

  Igaunija

  E-prvalde

  E-Citizen

  E-Citizen ir valsts lmea projekts, kura mris ir attstt sadarbbu starp sabiedrbu un valsts

  prvaldi, izmantojot interneta dots priekrocbas. Projekts tika aizskts jau 2000. gad, bet E-

  Citizen portls (Teabeportaal) izveidots 2002. gad. Projekta un portla mris bija piedvt

  iedzvotjiem e-pakalpojumus, portlu veidojot k vietni internet, kur iedzvotji var piekt

  visu valsts un pavaldbu iestu e-pakalpojumiem. Portls ar obrd kalpo k e-pakalpojumu

  apkopojums, kur pieejamas gan saites uz pakalpojumu sniedzjiem, gan iesniegumu formas.

  Tpat portl pieejama plaa informcija par pilsou tiesbm un pienkumiem, k ar dadu

  jomu tiesisko reguljumu u.tml.

  Pilsou portls (Kodanikuportaal)

  Pilsou portls tiek izmantots k vietne, kur Igaunijas iedzvotji var prbaudt savus datus

  dads valsts datu bzs, veikt iesniegumus, parakstt un nostt dokumentus, k ar saemt

  informciju par elektropadeves traucjumiem noteikt apdzvot viet. Lai lietotu Pilsou

  portlu, lietotjam jautorizjas, izmantojot ID karti vai internetbanku.

  E-Tax Board

  Projekts tika uzskts jau 2000. gad un t mris ir nodroint nodoku makstju saziu ar

  Nodoku departamentu. Portl iespjams iesniegt nodoku deklarcijas, iesniegumus nodoku

  atmaksai, stt un saemt ar nodokiem saisttu informciju un jautjumus. Lietotju autorizcija

  notiek, izmantojot ID karti.

  Lietuva

  Ekonomikas attstbas stratijas publiska izstrde. www.svarstome.lt

  Lietuv 2002. gad tika veikti vairki projekti, lai elektroniskaj vid sniegtu iespju iedzvotjiem

  iesaistties politisko lmumu diskutanas proces. Ar Ekonomikas ministrijas atbalstu vairku

  zintnieku vadb tika izstrdts projekts, kura ietvaros tika realizta Lietuvas ekonomikas ilgtermia

  attstbas stratijas izstrde, to veicot piln apjom publiski. Pie stratijas strdjoie eksperti jebkurus

  uzlabojumus stratij, papildinjumus izvietoja internet brv pieej, kur tie bija pieejami diskusijm,

  viedoku apmaiai. Tika izveidots pas interneta portls Ko Tu dom?, kur jebkur interesents varja

  uzzint visu jaunko informciju par stratijas izstrdes gaitu, k ar iesaistties diskusij par to.

  Iesaisttie eksperti gan norda, ka da publiska stratijas izstrde prasa daudz vairk laika, k ar

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  33

  specifisku zinanu no ekspertiem, pie tam konkrtaj projekt iedzvotju iesaistans bijusi oti zema,

  piemram, tikai 3% no visiem portla apmekltjiem izteikui savu viedokli. Tomr darba grupa o

  projektu uzskata par veiksmgu un obrd portls tiek izmantots k patstvga e-vides konsultciju vieta

  dadu ministriju vajadzbm. Portl rkotas publiskas diskusijas par izgltbas reformu, Lietuvas valsts

  ilgtermia attstbas stratiju u.c.

  Informcijas avoti: Achieving e-government 2004: A report on progress toward the E-government Strategy, E-government Reserch

  Unit, 2004. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Second Opinion on

  Denmark, Council of Europe, 2004. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Second Opinion on

  Czech Republic, Council of Europe, 2004. American Tax Systems as Examples of Successful e-Government, Scott A. Taylor, University of St.Thomas

  School of Law, USA, 2003. Beijings Business Park, World Bank, 2001. Best Practices, UNESCO, 2007. Comparative Study of NGO/ Government Partnerships, Caroline L.Newman, The International Journal of Not-for-

  Profit Law, Volume 2, Issue 3, 2004. Country Report Portals in Norway, Government on-Line International Network, 2001. E-Governance and Developing Countries, International Institute for Communication and Development, April

  2001. e-Government. OFMDFM Review of Public Administration Research Briefing Paper, John Morison, Queens

  University, Belfast, 2002. Examples of E-Governance, UNESCO, 2005. Government Volunteer Partnerships: Background Discussion Paper, Volunteering Secretariat, Office for Seniors

  Interests and Volunteering Department for Community Development, September 2006. Guidelines for Successful Partnerships between Public Sector Agencies and Volunteers, Volunteering Secretariat,

  Office for Seniors Interests and Volunteering Department for Community Development, September 2006. Internet Voting, Election Technique 2000 Commission, Ministry of Justice of Sweden, 2000. Mechanisms of Government NGO Cooperation in Hungary, Nilda Bullain, European Foundation Centre, 2004. Northern Ireland Womens Coalition: Institutionalizing a Political Voice and Ensuring Representation, Kate

  Fearon, Conciliation Resources, 2002. Norway. Profile Organisation for Economic Cooperation and Development, 2005. Public Administration in the E-Society, Swedish Agency for Public Management, 2004. Public Sector Information as a Source of Growth and Development of Information Society in the Czech Republic,

  Dagmar VRNOV, EPMA Agentura pro evropske projekty & management, 2007. Quality and Public Administration Citizens, Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment

  and Water management, Ministry of Life, 2006. Republic of Austria. Public Administration. Country Profile., Division for Public Administration and

  Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, May 2006. Social and Philosophical Aspects of E-Governance Paradigm Formation for Public Administration, National

  Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Ukraine, 2004. The Changing Role of the Citizen in the E-Governance & E-Democracy Equation, Cathia Gilbert Riley,

  Commonwealth Centre for e-Governance, 2003. The New Public Management Approach and Crisis States, George A. Larbi, United Nations, Research Institute for

  Social Development, 1999. The Rise and Demise of the New Public management, Wolfgang Drechsler, University of Tartu and Tallinn

  University of Technology, Estonia, 2005. The Swedish Governments Action Plan to Reduce Administrative Burden for Enterprises, Ministry of Enterprise,

  Energy and Communications, February 2005. An Independent Review of Government Communications, Phillis, B. 2003. Dutch Government Communication Professionals X-rayed: Their Role and Attitude in Public Communication

  About Policy Intentions., The Leuven School for Mass Communication Research and Dutch Government Information Service in The Hague 2007.

  E Government in The Netherlands., pubished by ICTU 2006. E-Government Strategy, Executive Office of the President of the United States, 2003. Engaging citizens. Communication between Government and Citizens in the Netherlands., Tappan

  Communications & Dutch Government Information Service in The Hague 2004.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  34

  Government Communication. The Dutch Experience. The Netherlands Government Information Service, Ministry of General Affairs 2005.

  Propriety Guidance, Cabinet Office UK. K.Luht Reforming government citizen relationship in the information age. Tallin, 2002. K.Masiulis Communication between citizens and authorities in Lithuania. Vilnius, 2003. Lielbritnijas Valsts kancelejas mjas lapa www.cabinetoffice.gov.uk. The Government Press Office http://www.pmo.gov.il/PMOEng/PM+Office/Departments/gpo.htm.

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  35

  1.2. LATVIJAS VALDBAS KOMUNIKCIJAS PRAKSES ANALZE

  aj noda tiek analizta Latvijas valdbas prakse komunikcijas veidoan. Analzes pamatmaterilu

  veido ptjuma ietvaros veikts dadu ekspertu padziintajs intervijs sniegtiem vrtjumi, k ar

  iedzvotju grupu diskusijs paustie uzskati par valdbas komunikciju ar sabiedrbu. Papildus tiek

  izmantota informcija no citiem veiktajiem ptjumiem, ja t papildina aj atskait sniegtos vrtjumus

  vai sniedz vrtjumus atirgos aspektos. Ptjuma gait tika realizta ar analze par valdbas un

  ministriju mjas lapu komunikatvajm funkcijm, k ar veikts apkopojums par ministriju pakautbas

  iestu veikto darbu klientu apkalpoanas uzlaboan ar apkopojumi par m aktivittm sniegti aj

  noda.

  1.2.1. VALDBAS KOMUNIKCIJAS VISPRGS VRTJUMS

  Informanas nevis komunikcijas prakse

  Kopum intervtie eksperti valdbas pastvoo praksi komunikcij vrt visai skeptiski, nordot, ka t

  neatbilst msdiengas prvaldes principiem. Lielk daa intervto uzskata, ka obrd vispr nepastv

  valdbas komunikcija, bet tiek realizta tikai informanas funkcija: Es to raksturotu k tdu

  plnveida informciju par to, kas valst notiek. [MMp], Es to vispr nesauktu par komunikciju.

  Manuprt, ts ir sausas preses relzes un ur tur izmestas kdas standarta frzes, bet nevis saruna vai

  viedoku apmaia, vai izskaidroana to nevar nosaukt par komunikciju. [MMr], Es redzu, ka

  valdbas komunikcija ir diezgan formla inform par tiem jautjumiem, kas tiek valdb izskatti, un

  netiek apskattas nekdas rpus konkrts darba krtbas jautjumiem izejos lietas. [MMp].

  Vienvirziena komunikcija

  Vrtjot valdbas komunikciju, eksperti biei izmanto apzmjumu vienvirziena, dakrt uzsverot, ka

  tas vairk atgdina nevis komunikciju, bet gan propagandu, sava viedoka uzspieanu. Valdba pati

  izvlas, par ko runt un par to ar run. oti masv veid. Biei tas notiek nevis ar mri komunict, bet

  aiz komunikcijas aktivittm aizsegt patiesus procesus, jo pamat tie komunikcijas vstjumi ir par

  aktivittm, nevis par procesiem. [ME] Ir oti redzama tda korporatvisma pieeja, ka ms eit

  menedjam, mums viss notiek un ms jums komunicjam tikai tik, cik ir nepiecieams aj posm, nav

  tda sajta, ka run ar sabiedrbu k ar klientu. Ar to, ka ir tiesbas proces uzdot jautjumus, nevis

  gaidt nkamo posmu, kad aus zint mazliet vairk. [NVO]

  Atgriezenisks saiknes trkums

  K norda intervtie valdbai ir oti ierobeots priekstats par to, kdi jautjumi, kdas problmas iet

  aktulas sabiedrbai, pie tam valdbai nav nekdu mehnismu, k sabiedrbas viedokus noskaidrot un

  sekojoi integrt valsts politik un valdbas komunikcij. K norda mediju eksperti, tad varas un

  sabiedrbas priekstati par to, kas ir btisks un aktuls atiras tiktl, ka valdbas komunikcija nekd

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  36

  veid nerea uz sabiedrb valdoajiem viedokiem, kam sekas ir iedzvotju negatvas attieksmes

  veidoans varas realizts neieklausans politikas d. Primri ir juzklausa sabiedrba. Bet msu

  valdba ir atstta bez s atgriezenisks saiknes, valdbas nezina, kas tur apak notiek, ldz ar to

  valdba nezina, ko sabiedrbai teikt. Valdbai nav nekda mehnisma, k uzklaust to, ka sabiedrbai ir

  apriebies klausties to, ko vii run, jo sabiedrbai ir pilngi citas problmas. [ME]

  Nav mra veidot komunikciju ar sabiedrbu

  Btiski uzsvrt, ka intervto mra grupu prstvji nesaskata ar relu valdbas vlmi veidot pilnvrtgu

  komunikciju ar sabiedrbu un ts dadm grupm. Valdba nav uzstdjusi sev par mri kontaktties,

  tas ir tpc, ka vii ir aizemti ar saviem ikdienas darbiem. [SA] Ierdnis nevis runjas, bet dara

  visu, lai neruntos. [FGD] Tiei das vlmes trkums tiek atzts par btiskko rsli komunikcijas

  veidoan un praktizan. K uzsvrui intervtie, tad ja bs vlme, atrads ar iespjas [MMp],

  vajadzga gribana, ja gribs komunict, tad veidos mehnismus, ja negribs, tad tas neizdosies

  nekad [SA].

  Netiek veikta mra grupu un to sasnieganas kanlu segmentcija

  Viens no btiskkajiem iebildumiem pret obrd realizto valdbas komunikciju ir fakts, ka vii biei

  vien run no kaut kdm savm pozcijm ar sabiedrbu, bet nerun no sabiedrbas viedoka [MMtv].

  Tpat tiek uzsvrts, ka obrd nav novrojams, ka valdba velttu uzmanbu sabiedrbas segmentcijai -

  katrai mra grupai atrast un izmantot savu komunikcijas stilu, kanlus, ar zias. Tiek nordts, ka ir

  liela atirba, vai konkrtas zias, informcija tiek novadta ldz uzmjiem, pensionriem,

  skolotjiem vai jaunieiem katrai no tm ir jizmanto gan sava valoda, gan kanls. Es pieauju, ka

  ierindas cilvkam ir prk sareta valoda un it sevii tas attiecas uz to informciju, kas skar visdus

  atvieglojumus un pabalstus utt. oti biei cilvki raksta vstules, ka viiem ir bezizejas situcijas un vii

  nezina, ko dart. Ms sazvanmies un noskaidrojam, ka viiem pienkas tds pabalsts, bet biei cilvki

  sajauc pavaldbas un valsts funkcijas. [MMp] Mana prliecba ir tda, ka jrun ir dadi atkarb

  no t, kam js to informciju sniedzat. Btu normli dakrt, cik nu tas ir iespjams, to informciju

  sadalt. Diez vai uzmjiem baigi interess pensiju palielinana. Un tas pats ir atkal, ja ms runjam

  par nodokiem, tad diez vai tas atkal skars pensionru. T k viiem vajadztu saprast, ja vii sniedz

  interviju Dienas Biznesam, tad uzstdjumi ir mazliet citdi nek, ja sniedz interviju Panormai. Tpc,

  ka ts auditorijas ir dadas. Btu pilngi normli, ja vii teiktu, ka uzmjus tas ietekms t un t un

  darba mjus tas ietekms t un t. [MMtv] Bet obrd valdba (ts vadtja un ar ministru persons)

  inform visus par visu viend veid, k rezultt s zias visbiek nesasniedz mri un sekojoi nav

  ar pamata savstarpjai komunikcijai. Ar sabiedrbu jrun k ar klientu, jbt valodai vienkrai un

  skaidrai, lai btu saprotams klientam. Politikas dokumenti nedrkst bt prk birokrtiski sarakstti, t,

  ka tur nevar saprast nespecilists. [NVO]

 • Ptjums Valdbas komunikcijas prakses analze un rekomendcijas ts pilnveidoanai

  37

  Neieinterestba skaidrot lmumus un rcbu

  Saistti ar minto jmin ar ekspertu novrtjums, ka valdba sav komunikcijas stil ir oti vrsta uz

  sevi, nevis sabiedrbu kopum vai konkrtm grupm, btb via spoguojas pati sev [ME]. Intervijs

  nereti tiek izteikts ar viedoklis, ka atsevios gadjumos ir vrojama pat augstprtga valdbas attieksme

  pret atsevim sabiedrbas grupm, k ar konkrtk pret noteiktm personbm vai institcijm valsts

  varas lmen. Valdba vienkri uzskata, ka viiem nav jkomunic, jo vii pai visu zina labk.

  Komunikcija notiek ausmgi negribgi un tiek uztverta k traucklis. [MMi] Problmas sabiedrbai

  ir saisttas ar kaut kdiem grozjumiem, politikas izmaim vai likumiem, kur politii nevis grib, lai

  cilvki to saprot, bet viiem ir pilngi vienalga, ka cilvki nesaprot iemeslu, kpc kaut kas tiek maints.

  Politiiem ir vienalga, ka eksperti saka, ka vii nav bijui pieaicinti vai ka vii nepiekrt diem

  labojumiem. [MMp] das valdbas nostjas rezultt veidojas negatvs viedoklis par ts vlmi veidot

  atvrtu diskusiju, k ar da rcba atstj rkrtgi negatvu iespaidu uz valdbas vrtjumu kopum,

  k ar vlk atspljas politiskajai elitei ar vltju neuzticbu [MMp]. Sabiedrba vai ts atsevias

  grupas, uz kurm vrsta konkrt komunikcija, das attieksmes rezultt nejtas k vienldzga ar

  valdbu, k ts partneris, bet tiei vienldzguma un partnerbas sajta ir btiska, lai veidotos atklta

  komunikcija un k rezultts ar sadarbba: Man rodas iespaids, ka valdba mani neieredz. Vii

  pazio tikai to, ka bs lielki nodoki, ka ms esam slikti cilvki, jo ms emam patria kredtus. Kas

  tur labs? [SA].

  Neieinterestba sniegt argumentciju lmumiem un rcbai

  Btisks iebildums ir valdbas nevlans vai nespja argumentt savus lmumus, ar viedokus: biei

  vien ir t, ka valdbas skaidrojums ir tds, ka ms izlmm un bs t, un punkts, bet - kpc un vai bija

  citas alternatvas un vai citas alternatvas bija sliktkas, kpc tiei izvljs o variantu, nu nav

  pietiekama skaidrojuma [MMtv], vii tau neskaidro neko, 1% tu uzzinsi un tas ir viss [FGD].

  Visprgk nozm iespjams secint, ka valdba neizskaidro ne problmas btbu, ne doto problmas

  risinjumu [MMtv], tiek izsttas sausas preses relzes medijiem un tiei tdiem paiem vrdiem kds

  paskaidro to Panorm vai LNT zis, tau, ko tas sti nozm, ko tas mums dos, ko nedos, ar ko mums

  ir jrins, tas netiek izskaidrots [MMr]. Tiei problmas btbas izskaidroana dotu pamatu

  komunikcijas veidoanai gan ar sabiedrbu kopum, gan ar atsevim ts grupm, uz kurm noteikti

  lmumi un risinjumi attiecas vistiek. K nordjui vairki intervtie mediju specilisti, tad viens no

  galvenajiem iemesliem, kd notikui dada veida lielki vai mazki masu mediju uzbrukumi

  valdbas darbam ir tiei fakts, ka lmumi netiek skaidroti visiem saprotam un pieejam form.

  Neiecietba pret kritiku un alternatvi