persamaan gerak harmonik - dalin junior murthado dan intan thalia maharani.pptx

Author: imam-lutfi

Post on 06-Jul-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  1/15

  Dalin Junior Murthado (10)

  Intan Thalia Maharani (17)

  XI MIA 2

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  2/15

  Persamaan

  Getaran

  Harmonik

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  3/15

   Tuuan Pem!elaaran Menentukan "ersamaan "osisi# ke$e"atan# dan

  "er$e"atan dari %erak harmonik sederhana

  P&'TAAA

  *a%aimana $ara menentukan "ersamaandari %erak harmonik sederhana+

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  4/15

   *enda !er%erak !olak,!alik di sekitartitik keseim!an%ann-a dise!ut %erak

  harmonik sederhana

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  5/15

   an% men-e!a!kan !enda m !er%erak !olak !alikadalah %a-a "e%as ./(,k) Ga-a "e%as selalu danselalu !erlaanan arah den%an sim"an%an 3etikasim"an%an ke kanan dari titik seim!an%(nilai "ositi4)#maka "e%as ./(,k) !erarah ke kiri(nilai . ne%ati4)*e%itu u%a se!alikn-a# ini dise!ut %a-a "emulih

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  6/15

  Persamaan

  3etika "e%as di!eri sim"an%an seauh # satu,satun-a %a-a -an% !ekera "ada !enda m adalah

  ./(,k)# sedan%kan menurut Hukum II eton#

  ./ma Den%an demikian ma/(,k)

  ma5k/0

  / "osisi# a/ "er$e"atan

  *a%i kedua ruas "ersamaan den%an m#

  Persamaan terse!ut adalah "ersamaandi4erensial homo%en orde kedua

  •  

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  7/15

  Persamaan terse!ut memiliki "en-elesaian-an% !er!entuk 4un%si sinusiodal# -aitu

  den%an#

  A/ am"litudo atau sim"an%an maksimum

  / 4rekuensi sudut (rad8s)/ / sudut 4ase (rad)

   / (t/0) / sudut 4ase aal (rad)

  •  

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  8/15

  Persamaan sim"an%an kondisi aal

  Misal !enda m !er%erak dari titik seim!an%#

  !erarti (/0)# maka sudut di"eroleh dari

  "ersamaan kondisi aal#

  9leh karena saat !enda !erada di /0#maka 0 # sehin%%a/0# dan "ersamaanmenadi

  •  

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  9/15

  :ontoh ;oal1 ;e!uah !enda !er%etar hin%%a mem!entuk suatu %erak harmonis den%an

  "ersamaan y = 0,04 sin 20π tden%an - adalah sim"an%an dalam satuan meter# t adalah aktu dalam satuan sekon

   Tentukan !e!era"a

  *esaran dari "ersamaan %etaran harmonis terse!ut<

  a) am"litudo e) sim"an%an saat t / 18=0 sekon

  !) 4rekuensi 4) sim"an%an saat sudut 4asen-a >[email protected]

  $) "eriode %) sudut 4ase saat sim"an%ann-a 0#02 meterd) sim"an%an maksimum

  Pembahasan

  Pola "ersamaan sim"an%an %erak harmonik diatas adalah

  y = A sin ωtω = 2π f 

  atau

    2π

  ω = _____

    T

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  10/15

  a) am"litudo atau A- / 0#0> sin 20 tBA / 0#0> meter

  !) 4rekuensi atau 4 - / 0#0> sin 20 t

  B / 20

  24 / 204 / 10 HC

  $) "eriode atau T T / 184 T / 1810 / 0#1 s

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  11/15

  d) sim"an%an maksimum atau -maks

  y = A sin ωty = ymaks sin ωt

  - / 0#0> sin 20 t

  B- / -maks sin t

  -maks / 0#0> m

  (;im"an%an maksimum tidak lain adalah am"litudo)

  e) sim"an%an saat t / 18=0 sekon- / 0#0> sin 20 t- / 0#0> sin 20 (18=0)- / 0#0> sin 18 - / 0#0> sin [email protected] / 0#0> E 182F / 0#02 F m

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  12/15

  4) sim"an%an saat sudut 4asen-a >[email protected]

  y = A sin ωty = A sin θdimana adalah sudut 4ase# / t

  - / 0#0> sin - / 0#0> sin >[email protected] / 0#0> (0#?F2) / 0#02F2 m

  %) sudut 4ase saat sim"an%ann-a 0#02meter- / 0#0> sin 20 t- / 0#0> sin 0#02 / 0#0> sin sin / 182

  / [email protected]

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  13/15

  2 Di!erikan se!uah "ersamaan sim"an%an %erak harmonik y = 0,04 sin100 t 

   Tentukan< a) "ersamaan ke$e"atan!) ke$e"atan maksimum$) "ersamaan "er$e"atan

  Pembahasan

  a) "ersamaan ke$e"atan

  *erikut !erurutan rumus sim"an%an# ke$e"atan dan "er$e"atan<

  y = A sin ωtν = ωA cos ω ta = − ω2

   A sin ω t3et<- / sim"an%an (m) / ke$e"atan (m8s)a / "er$e"atan (m8s2)

  Dari - / 0#0> sin 100 t / 100 rad8sA / 0#0> m

  sehin%%a< / A $os t

  / (100)(0#0>) $os 100 t / > $os 100 t

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  14/15

  !) ke$e"atan maksimum

  ν = ωA cos ω tν = νmaks cos ω tνmaks = ω

  A

  / > $os 100 tB

  maks

   / > m8s

  $) "ersamaan "er$e"atana / 2 A sin ta / (100)2 (0#0>) sin 100 t

  a / >00 sin 100 t

 • 8/17/2019 Persamaan gerak harmonik - Dalin Junior Murthado dan Intan Thalia Maharani.pptx

  15/15