peperiksaan sem1 snt5

of 18/18
1 Microorganisms are... Mikroorganisma ialah... A living things that have wings. hidupan yang bersayap B living things that live in water. hidupan yang hidup dalam air C small living things that can be seen with the naked eye. hidupan kecil yang dapat dilihat dengan mata kasar D very tiny living things that cannot be seen with the naked eye. hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. 2 Which of the following is not a microorganism? Manakah antara yang berikut bukan mikroorganisma? A Bird Burung B Virus Virus C Bacteria Bakteria D Protozoa Protozoa 3 Which of the following is a microorganism? Manakah antara berikut ialah mikroorganisma A B C D 4 Which of the following microorganisms are bacteria? Manakah mikroorganisma berikut adalah bakteria? I II III A I and II only I dan II sahaja B I and III only I dan III sahaja C II and III only II dan III sahaja D I, II and III I,II dan III 5 Which of the following devices can be used to observe microorganisms? Manakah antara alat berikut boleh digunakan untuk memerhati milroorganisma? I

Post on 03-Oct-2015

245 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sila kongsikan

TRANSCRIPT

1Microorganisms are...Mikroorganisma ialah...Aliving things that have wings.hidupan yang bersayapBliving things that live in water.hidupan yang hidup dalam airCsmall living things that can be seen with the naked eye.hidupan kecil yang dapat dilihat dengan mata kasarDvery tiny living things that cannot be seen with the naked eye.hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

2Which of the following is not a microorganism?Manakah antara yang berikut bukan mikroorganisma?ABird BurungBVirusVirusCBacteriaBakteriaDProtozoaProtozoa3Which of the following is a microorganism?Manakah antara berikut ialah mikroorganismaAB

CD

4Which of the following microorganisms are bacteria?Manakah mikroorganisma berikut adalah bakteria?I

II

III

AI and II onlyI dan II sahajaBI and III onlyI dan III sahajaCII and III onlyII dan III sahajaDI, II and IIII,II dan III

5Which of the following devices can be used to observe microorganisms?Manakah antara alat berikut boleh digunakan untuk memerhati milroorganisma?I

II

III

AI and II onlyI dan II sahajaBI and III onlyI dan III sahajaCII and III onlyII dan III sahajaDI, II and IIII,II dan III

6Aisyah makes dough by mixing the following ingredients.

Flour, warm water, dried yeast, sugarTepung,air suam,yis kering,gula

After 20 minutes, the dough rises. This is becauseSelepas 20 minit,doh mengembang.Ini kerana...Athe yeast dies.yis matiBthe yeast grows.yis membiakCthe yeast moves.yis bergerakDthe yeast breathes.yis bernafas

7The picture below shows the condition of a slice of mouldy bread after a number of days.Gambar di bawah menunjukkan keadaan roti yang berkulapuk selepas beberapa hari.

After1 daySelepas1 hari

After5 daysSelepas5 hari

After9 daysSelepas9 hari

After12 daysSelepas12 hari

What conclusion can be drawn from the observation of the condition of the bread?Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian keadaan roti?AThe mould grows.kulapuk membiakBThe mould moves.kulapuk bergerakCThe mould breatheskulapuk bernafas.DThe mould responds to stimuli.kulapuk bergerakbalas terhadap rangsangan.

8The diagram below shows an observation of a microorganism under a microscope.Rajah di bawah menunjukkan pemerhatian terhadap mikroorganisma di bawah mikroskop.

The above observation shows thatPemerhatian di atas menunjukkan...Athe microorganism eats.mikroorganisma makan.Bthe microorganism moves.mikroorganisma bergerak.Cthe microorganism excretes.mikroorganisma berkumuh.Dthe microorganism breathes.mikroorganisma bernafas.

9Which of the following statements about microorganisms is not true?Manakah antara pernyataan berikut tentang mikroorganisma adalah tidak benar?AMicroorganisms are living things.mikroorganisma adalah hidupanBMicroorganisms breathe and grow.mikroorganisma bernafas dan membiakCMicroorganisms cannot be seen with the naked eye.mikroorganisma tidak boleh dilihat dengan mata kasar.DMicroorganisms cannot move from place to place.mikroorganisma tidak boleh bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

10The picture below shows a rotten orange. X is a type of microorganism that grows on the orange.Gambar di bawah menunjukkan buah oren yang sudah rosak.X ialah sejenis mikroorganisma yang membiak di atas oren.

X

What is microorganism X? Apakah mikroorganisma X?AMitehamaBVirusvirusCFunguskulatDBacteriumbakteria

11Microorganisms are used in makingMikroorganisma digunakan untuk membuat...Itapai.IItempeh.IIInatural fertilizers.baja asliAI and II onlyI dan II sahajaBI and III onlyI dan III sahajaCII and III onlyII dan III sahajaDI, II and IIII,II dan III12Which of the following microorganisms is used in making bread?Manakah mikroorganisma berikut digunakan untuk membuat roti?AYeast yisBVirusvirusCBacteriumbakteriaDProtozoanprotozoa

13The picture below shows tooth decay.Gambarajah di bawah menunjukkan gigi yang rosak.

It is caused by aIa disebabkan oleh...Amite.hamaBvirus.virusCfungus.kulatDbacterium.bakteria

14Which of the following diseases is correctly matched with the cause?Manakah penyakit yang berikut dipadankan dengan betul dengan penyebabnya.

Disease CausePenyalit Penyebab AFluVirusSelsemavirusBMumpsFungusbegukkulatCScabiesBacteriumkudis butabakteriaDMeaslesProtozoancampakProtozoa

15Which of the following are the harmful effects of microorganisms?Manakah berikut kesan buruk mikroorganisma?ICausing illnessmenyebabkan sakitIICausing food poisoningmenyebabkan keracunan makananIIICausing food to turn badmenyebabkan makanan menjadi rosakAI and II onlyI dan II sahajaBI and III onlyII dan III sahajaCII and III onlyII dan III sahajaDI, II and IIII,II dan III

16The picture below shows that rice which has been left in a plate for a few days has turned bad.Gambar di bawah menunjukkan nasi yang ditinggalkan di atas pinggan selama beberapa hari telah rosak.

nasi/ rice

Day 1 Day 5hari 1 hari 5

The rice has turned bad becauseNasi menjadi rosak kerana...Ait was not properly cooked.ia tidak dimasak dengan betulBit has been eaten by ants and flies.ia telah dimakan oleh semut dan lalat.Cit has been acted on by microorganisms.mikroorganisma telah bertindak ke atasnya.Dit was not placed in a closed container.ia tidak diletakkan dalam bekas bertutup

17A few diseases are listed below.Beberapa jenis penyakit disenaraikan di bawah.

AIDSMumps/BegukChickenpox/Cacar air

All these diseases are caused bySemua penyakit ini disebabkan oleh...Aviruses.virusBfungi.kulatCbacteria.bakteriaDprotozoa.protozoa.

18Which of the following diseases are caused by microorganisms?Manakah antara penyakit berikut disebabkan oleh mikroorganisma?I

II

III

AI and II onlyI dan II sahajaBI and III onlyI dan III sahajaCII and III onlyII dan III sahajaDI, II and IIII,II dan III

19Tania has contracted chickenpox. She is being quarantined in her room for a few days until she gets well. This is to ensure thatTania dijangkiti cacar air.Dia dikuarantinkan di dalam biliknya beberapa hari sehingga sihat.Ini untuk memastikan...Ashe gets a good rest.dia mendapat rehat yang baikBshe gets well as soon as possible.dia akan sembuh dengan cepat.Cshe will not get chickenpox again in the future.dia tidak akan menghidap cacar pada masa hadapan.Dshe does not spread chickenpox to another person.dia tidak menyebarkan cacar air kepada orang lain.20Which of the following are ways of preventing diseases caused by microorganisms from spreading?Manakah antara berikut adalah cara untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma daripada merebak?ICover open wounds membalut lukaIICover the mouth when coughingmenutup mulut apabila batukIIIWash hands after using the toilet membasuh tangan selepas ke tandasIVWash hands before handling foodmembasuh tangan sebelum mengendali makanan.AI, II and III onlyI,II dan III sahajaBI, III and IV onlyI,III dan IV sahaja

1Which of the following animals takes care of its eggs?Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya?AB

CD

2Which of the following can help birds ensure the survival of their species?Manakah antara berikut boleh membantu burung memastikan kemandirian spesiesnya?INests are built at high placesSarangnya dibina di tempat tinggiIIProducing many eggsMenghasilkan telur yang banyakIIITake care of their eggs until the eggs hatchMenjaga telurnya sehingga menetasIVFeeding their youngMemberi makan anaknyaAII onlyII sahajaBI and III onlyI dan III sahajaCI, III and IV onlyI,III dan IV sahajaDII, III and IV onlyII,III dan IV sahaja

3What is the meaning of survival?Apakah maksud kemandirian?AThe way animals lay eggs or give birth Cara haiwan bertelur atau melahirkan anakBThe process of reproducing living thingsProses melahirkan benda hidupCThe interaction between living things in a habitatInteraksi antara hidupan dengan habitatnyaDThe ability of living things to continue to live in spite of difficulty or dangerKebolehan benda hidup meneruskan hidup walaupun dalam bahaya atau kesukaran

4The characteristics of an animal are shown below.Ciri-ciri haiwan ditunjukan di bawah ini.

Returns to land to lay eggsKembali ke daratan untuk bertelurLays many eggsBertelur dengan banyakHides its eggsMenyembunyikan telurnya

What is the animal?Apakah haiwan itu?AA frogkatakBA snakeularCA turtlepenyuDA crocodilebuaya

5Animal X lives in a herd. The young are always in the midst of the adult animals. Which of the following animal is animal X?Haiwan X hidup dalam kawanan.Anak haiwan sentiasa berada ditengah-tengah kawanan haiwan dewasa.Manakah haiwan berikut ialah X?AB

CD

6The picture below shows three animals.Gambar di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan.

Which of the following are similarities between the three animals?Manakah antara berikut adalah persamaan antara tiga jenis haiwan ini?ITake care of their eggsMenjaga telurIILay eggs in waterBertelur di airIIILay many eggsBertelur dengan banyakIVDo not take care of their eggs and their youngTidak menjaga telur dan anakAI and II onlyI dan II sahajaBIII and IV onlyIII dan IV sahajaCI, II and III onlyI,II dan III sahajaDII, III and IV onlyII,III dan IV sahaja

7Which of the following statements about an eagle is true?Manakah antara pernyataan tentang helang berikut adalah benar?ALays many eggsBertelur dengan banyakBFeeds its youngMemberi makan anaknyaCOther animals hatch its eggsHaiwan lain yang mengeramkan telurnya DLeaves its young after the eggs hatchMembiarkan anaknya selepas menetas

8The chart below shows two groups of animals.

AnimalsHaiwanCarta di bawah menunjukkan dua kumpulan haiwan.

YCrocodileBuayaChickenAyamXButterflyRama-ramaTurtlePenyu

Which of the following can be grouped in groups X and Y?Manakah antara berikut dikelaskan dalam kumpulan X dan Y?

X YASnailGrasshopperSiputBelalangBLizardSnakeCicakUlarCDuckFrogItikKatakDMosquitoCockroachNyamukLipas

9The picture below shows a frog laying eggs in water.Gambar di bawah menunjukkan seekor katak sedang bertelur di air.

After laying eggs, what will the frog do?Selepas bertelur,apakah yang akan dilakukan oleh katak?AIt will build a nest.ia akan membina sarangBIt will hatch the eggs.ia akan menetaskan telurCIt will leave the eggs.ia akan meninggalkan telurDIt will take care of its eggs.ia akan menjaga telur

10Plants ensure the survival of their species byTumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya melalui...Adispersing their seeds.menyebarkan biji benihBmaking food.membuat makananCdropping their leaves.menggugurkan daunDresponding to light.bergerakbalas terhadap cahaya

11The picture below shows four types of fruits or seeds.Gambar di bawah menunjukan empat jenis buah atau benih.III

IIIIV

Which seeds are dispersed by animals?Manakah benih yang disebarkan oleh haiwan?AI and II onlyI dan II sahajaBI,II and III onlyI,II dan III sahajaCIII and IV onlyIII dan IV sahajaDII, III and IV onlyII,III dan IV sahaja

12The list below shows the characteristics of four fruits, P, Q, R and S.Senarai di bawah menunjukkan ciri-ciri empat jenis buah,P,Q,R dan S.

P It has wing-like structures.ia mempunyai struktur seperti sayapQ It is bright in colour.Ia berwarna cerahR It has a nice smell.Ia mempunyai bau yang harumS It is light.Ia ringan

Which characteristics help in the dispersal of seeds by the wind?Manakah antara ciri-ciri ini membantu penyebaran oleh angin?AS onlyS sahajaBP and Q onlyP dan Q sahajaCQ and S onlyQ dan S sahajaDP and S onlyP dan S sahaja

13The picture below shows three types of fruits. The seeds of these fruits are dispersed by animalsGambar di bawah menunjukkan tiga jenis buah.Biji buah ini disebarkan oleh haiwan.

Which of the following characteristics attracts animals to the fruits?Manakah antara ciri-ciri berikut menarik haiwan kepada buah itu?AThe sizesaiz BThe seedsbijiCThe shapebentukDThe colour and the tastewarna dan rasa

The fruit dries up when ripe.It bursts and pushes the seeds out of the fruit.Buah ini kering apabila masak.Ia akan meletup dan menolak biji keluar daripada buah

14Which of the following plants has fruits with the above characteristics?Manakah antara tumbuhan berikut mempunyai ciri-ciri seperti di atas?IRubber treepokok getahIICoconut treepokok kelapaIIIBalsam plantpokok balsamIVFlame of the forest treepokok semarak apiAI and II onlyI dan II sahajaBII and IV onlyII dan IV sahajaCI, III and IV onlyI,III dan IV sahajaDI, II, III and IVI,II,III dan IV

15The picture below shows two types of fruits.Gambar di bawah menunjukkan dua jenis buah.

The seeds of the fruits are dispersed byBiji benihnya dipencarkan oleh...Awater.airBanimals.haiwanCthe wind.anginDexplosive mechanism.mekanisma letupan

16Fiona finds bird droppings in her garden. She can see that there are some seeds in the bird droppings. What seeds are found in the bird droppings?Fiona menemui najis burung di tamannya.Dia melihat beberapa biji benih tumbuhan di najis itu.Apakah biji benih yang ditemui di dalam najis burung?AGuavaseedsBiji jambuBDurian seedsbiji durianCMango seedsbiji manggaDAngsana seedsbiji angsana

17The picture below shows the seed of a plant.Gambar di bawah menunjukkan biji sejenis tumbuhan

Which of the following seeds is dispersed in the same way as the seed shown above?Manakah berikut dipencarkan dengan cara yang sama dengan biji tumbuhan di atas?AB

CD

18The picture below shows two types of seeds.Gambar di bawah menunjukkan dua jenis biji benih

What characteristics do the seeds have and how are the seeds dispersed?Apakah ciri yang dimiliki oleh biji benih dan cara ia dipencarkan?

Characteristics Method of dispersalCiri-ciri Kaedah pencaran AHave hooks By animalsbercangkuk oleh haiwanBHave wing-like structures By the windstruktur seperti sayap oleh angin

CBright in colour By animalswarna cerah oleh haiwan

DHave small seeds By water biji yang kecil oleh air

19The picture below shows a species of animal.Gambar di bawah menunjukan satu spesies haiwan.

Why is this species of animal threatened with extinction?Mengapakah spesies haiwan ini diancam kepupusan?A There is a shortage of food.kekurangan makananB Their young are eaten by predators.anak di makan oleh pemangsaC They do not take care of their young.tidak menjaga anaknyaD They compete with other animals for food.bersaing dengan haiwan lain untuk mendapatkan makanan

20Which of the following about a food chain is correct?Manakah antara rantai makanan berikut adalah benar?AThe use of food in animals penggunaan makanan dalam haiwanBThe process of producing foodproses penghasilan makananCThe breakdown of food in cellspenghuraian makanan dalam sel DThe food relationship between living thingshubungan makanan antara hidupan

21The diagram below shows a food chain.Rajah di bawah menunjukkan rantai makanan

X

Which of the following animals can X be?Manakah antara berikut haiwan X?IA grasshopperbelalangIIA birdburungIIIA caterpillarbeluncasAI and II onlyI dan II sahajaBI and III onlyI dan III sahajaCII and III onlyII dan III sahajaDI, II and IIII,II dan III

22Which of the following food chains is not correct?Manakah antara rantai makanan berikut tidak benar?AGrass Horse Tigerrumput kuda harimauBFlowers Butterfly Snake Eaglebunga belalang ular helang CLeaves Worm Fish Beaverdaun ulat ikan memerangDSpinach Grasshopper Frog Snakebayam belalang katak ular

23The information below shows a food chain.Maklumat di bawah menunjukkan rantai makanan

J K L M

Which of the following about the food chain is correct?Manakah antara rantai makanan berikut benar?IK is eaten by L.K di makan oleh LIIK eats J.K memakan JIIIL eats M.L memakan MAI onlyI sahajaBI and II onlyI dan II sahajaCI and III onlyI dan III sahajaDII and III onlyII dan III sahaja

24The picture below shows four living things.Gambar di bawah menunjukkan empat jenis benda hidup.

Which of the following food chains is correct?Manakah antara rantai makanan berikut adalah benar?AQ S R PBQ R P SCQ R S PDQ P S R

25The information below shows the food relationship between a squirrel and two other living things.Maklumat di bawah menunjukan hubungan makanan antara tupai dan dua lagi benda hidup

X is eaten by a squirrel.A squirrel is eaten by Y.X di makan oleh tupai.Tupai dimakan oleh Y

Which of the following about X and Y is correct?Manakah antara X dan Y berikut benar? X YALeavesEagledaunhelangBFishChickenikanayamCGrassGoatrumputkambingDFruitsSnakebuahular

26The diagram below shows a food chain.Rajah di bawah menunjukan rantai makanan

P

Which of the following animals can P be?Manakah antara haiwan berikut adalah P?AA frogkatak BA snakeularCA mousetikusDA caterpillarbeluncas

27The diagram below shows a food chain in a habitat.Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan di suatu habitat.

Plant Deer Tiger tumbuhan rusa harimauWhat will happen if all the deer are hunted and killed by humans?Apa akan berlaku jika semua rusa diburu dan dibunuh oleh manusia?AThe number of plants will decreasebilangan tumbuhan bertambahBThe number of plants will not changebilangan tumbuhan tidak berubahCThe number of tigers will increasebilangan harimau meningkatDThe number of tigers will decreasebilangan harimau berkurang

28The information below shows three food chains in a habitat.Maklumat di bawah menunjukan tiga rantai makanan dalam suatu habitat

Plant Mouse Snaketumbuhan tikus ularPlant Sparrow Eagletumbuhanpipit helangPlant Grasshopper Frog Snaketumbuhan belalang katak ular

The food chains are most probably found in aRantai makanan ini mungkin sekali boleh ditemui di...Apond.kolamBforest.hutanCgrassland.padang rumputDpaddy field.padi sawah

29Green plants do not depend on other living thing for food. This is because theyTumbuhan hijau tidak bergantung kepada hidupan lain untuk makanan.Ini kerana ia...Ado not need food.tidak memerlukan makananBmake their own food.membuat makanan sendiriCget food from their fruits.mendapatkan makanan daripada buahDhave a lot of food in their roots.mempunyai banyak makanan dalam akar

30The diagram below shows a food web.Rajah di bawah menunjukan siratan makanan.

The carnivores in the food web areKarnivor dalam siratan makanan ini ialah...Athe tiger and the rabbit.harimau dan arnabBthe eagle and the deer.helang dan rusaCthe tiger and the eagle.harimau dan helangDthe eagle and the rabbit.helang dan arnab

15The diagram below shows a food web in a habitat.Rajah di bawah menunjukkan siratan makanan dalam satu habitat

Deer Rusa Tiger Harimau Plant Small bird EagleTumbuhan Burung Kecil Helang BeetleKumbang

The above food web can be found in aSiratan makanan di atas boleh ditemui di...Ariver.sungaiBforest.hutanCgrassland.padang rumputDpaddy field.sawah padi

16The diagram below shows a food web in a pond.Rajah di bawah menunjukkan siratan makanan di dalam sebuah kolam.

How many food chains can be found in the food web?Berapakah rantai makanan boleh ditemui dalam siratan makanan itu?A2 B 3C4 D 5

17The diagram below shows a food web.Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan

PlantTumbuhan

Mousedeer Pelanduk

DeerRusa

PythonUlar sawa

TigerHarmau

Which of the following food chains is not in the food web?Manakah rantai makanan yang berikut tiada dalam siratan makanan tersebut?APlant Deer TigerTumbuhan Rusa HarimauBPlant Deer PythonTumbuhan Rusa Ular sawaCPlant Mousedeer DeerTumbuhan Pelanduk RusaDPlant Mousedeer TigerTumbuhan Pelanduk Harimau

18The diagram below shows a food web in an oil palm plantation.Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Oil palm fruitbuah kelapa sawit OwlSnake Burung X Ular Hantu Eagle HelangWhich animal can X be?Haiwan manakah yang mungkin X?ARat B Rabbit Tikus ArnabCCaterpillar D GrasshopperBeluncas Belalang

19P, Q, R and S in the diagram below are animals found in a food web.P,Q,R dan S dalam rajah di bawah adalah haiwan di dalam sebuah siratan makanan.

Q

PlantTumbuhanRP

S

Which animal is a carnivore?Haiwan karnivor ialah?APBQCRDS

20The diagram below shows a food web.Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan

PlantTumbuhan

DeerRusaRabbitArnab

TigerHarimau

What will happen if all the tigers are hunted and killed by humans?Apa akan berlaku jika kesemua harimau diburu dan dibunuh oleh manusia?

IThe number of plants will increase.Bilangan tumbuhan akan bertambahIIThe number of deer and rabbits will increase.Bilangan rusa dan arnab akan bertambah

IIIThe number of deer will increase but the number of rabbits will decrease.Bilangan rusa meningkat tetapi bilangan arnab akan berkurangAII onlyBIII onlyII sahajaIII sahaja

CI and II onlyDI and III onlyI dan II sahajaI dan III sahaja