pentaksiran pbs

Upload: ivy-ah-chin

Post on 28-Oct-2015

55 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Sebahagian daripada proses Pengajaran dan Pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Hasil daripada penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid serta memperbaiki pengajaran guru.MATLAMATMemastikan pengurusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

OBJEKTIF

Memastikan semua sekolah di daerah Kulaijaya melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

Memastikan pengurusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah didokumenkan.

Memastikan dokumen dan bahan/buku panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ditadbir secara sistematik.

Memastikan arahan dan prosedur keselamatan mengenai Pentaksiran Berasakan Sekolah dipatuhi.

Mengenalpasti masalah dan membantu menyelesaikannya.

Memberi syor/cadangan untuk penambahbaikan dalam urusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

5PENGURUSAN DAN PENGENDALIANJawatankuasa Pengurusan PBS Peringkat Sekolah Pengerusi: PengetuaNaib Pengerusi: Guru Penolong Kanan (Akademik)Setiausaha: Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa: Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Bidang Bahasa Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains Dan Matematik Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)

MATAPELAJARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SEKOLAH RENDAH )

MATA PELAJARANINSTRUMENTAHUNBAHASAPLBSBAHASA MELAYU (PLBS)BAHASA INGGERIS (SBOA)TAHUN 1, 2, 3, 4, 5 dan 6AGAMA ISLAMPAFA TAHUN 1, 2, 3, 4, 5 dan 6SAINSPeKA SAINSTAHUN 4, 5 dan 6MATAPELAJARANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD TAHUN 1 2011MATA PELAJARANINSTRUMENTAHUNBAHASA MALAYSIAKERJA KURSUSTAHUN 1BAHASA INGGERISKERJA KURSUS TAHUN 1MATEMATIKKERJA KURSUSTAHUN 1SAINSKERJA KURSUSTAHUN 1PAJKKERJA KURSUSTAHUN 18PENGURUSAN DAN PENGENDALIANTugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan PBS Peringkat Sekolah9PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSebelum Pentaksiran

Menerima surat pekeliling PBS daripada JPNMenerima dokumen PBS daripada JPNPengetua menubuhkan Jawatankuasa PBS Pengetua melantik pentaksir bagi setiap mata pelajaran Menghantar senarai Jawatankuasa PBS dan pentaksir kepada JPNMemperbanyakkan dokumen PBS untuk kegunaan pentaksirMenyediakan jadual pelaksanaan PBS dan menghantar salinan kepada JPN dan Pentaksir Kawasan

10PENGURUSAN DAN PENGENDALIANPihak sekolah hendaklah menyediakan kemudahan tempat seperti makmal dan bengkel untuk menjalankan PBS. Peralatan dan bahan hendaklah mencukupi bagi membolehkan murid melaksanakan PBS bagi tujuan pentaksiran dan pembelajaran.11PENGURUSAN DAN PENGENDALIANPihak sekolah mestilah menamakan guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan PBS. Pentaksir berperanan menjalankan PBS serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Skor Individu. Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan pentaksiran, menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dan mengeluarkan sijil di peringkat sekolah.Memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada muridMemastikan setiap murid memiliki fail PBS12PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSemasa PentaksiranPentaksiran dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaranPenyelarasan skor di peringkat sekolahPemantau dalaman membuat pemantauanPentaksir merekod skor dalam Borang Skor Individu 13PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSemasa PentaksiranPentaksir menyimpan eviden pentaksiran dalam fail individu Pentaksir memaklumkan skor kepada murid yang ditaksir dan murid menandatangani Borang Skor Individu bagi setiap taksiranPentaksir memindahkan skor dari Borang Skor Individu ke Borang Gred Induk14PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSelepas PentaksiranBorang Skor Individu disemak dan disahkan oleh Pengetua dan disimpan di sekolahBorang Gred Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua. Satu salinan dihantar kepada JPN melalui KPKw15PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSelepas PentaksiranSetiausaha Peperiksaan bertanggungjawab memastikan pentaksir sekolah memasukkan GRED calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPMSetiausaha Peperiksaan menyerahkan salinan cetakan Borang Gred Induk calon untuk disahkan oleh PengetuaMengeluarkan sijil PBS kepada calon.16PENYELARASAN17PENYELARASANKonsep

Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor.18PENYELARASANObjektif

Memastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan.19PENYELARASANProsedurMelantik PenyelarasPenyelaras diberi taklimat penyelarasanMelaksanakan penyelarasanMemilih sampel skor secara rawak mengikut aras pencapaian calonMembandingkan skor penyelaras dengan skor pentaksir 20PENYELARASANProsedurMemberikan skor baru Pengetua mengesahkan skor yang telah diselaraskanMemasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh LPMMenyerahkan disket dan cetakan skor kepada PPD / PPGJPN menyerahkan disket dan cetakan skor ke LPM 21PENYELARASANPenyelaras

Penyelaras adalah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melaksanakan penyelarasan PBS.

Penyelaras terdiri daripada 2 kategori iaitu:1. Penyelaras Luaran2. Penyelaras Dalaman22PENYELARASAN1. Penyelaras Luaran

Pegawai LPM (mata pelajaran berkaitan)Pentaksir KebangsaanPentaksir NegeriPentaksir Kawasan23PENYELARASAN2. Penyelaras Dalaman Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan)Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan)Guru yang dilantik oleh Pengetua melalui Jawatan Kuasa Kes Khas24PENYELARASANInstrumen Penyelarasan

Instrumen Penyelarasan yang digunakan terdapat di dalam setiap Buku Format Pentaksiran yang dikeluarkan oleh LPM25PEMANTAUAN26PEMANTAUANKonsep

Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan27PEMANTAUANObjektif

Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkanMengelakkan penyelewengan dalam PBS28PEMANTAUANProsedur

Pemantau akan diberi taklimat penataran berkaitan PBSMemantau pelaksanaan PBS di sekolah sekurang-kurangnya sekali setahun Bilangan sekolah yang dipantau oleh seseorang pemantau akan ditetapkan oleh JPN / PPDPemantau menggunakan Borang Pemantauan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekolahPemantau menyediakan laporan kepada JPN / PPD29PEMANTAUANPemantau

Pegawai Pemantau ialah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM

Pemantau terdiri daripada: 1. Pegawai Pemantau Luaran2. Pegawai Pemantau Dalaman30PEMANTAUANPegawai Pemantau Luaran

Pegawai Lembaga Peperiksaan MalaysiaPegawai Jabatan Pelajaran NegeriPegawai PPDJemaah Nazir SekolahPegawai daripada Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran MalaysiaPegawai yang dilantik dan diberi tauliah oleh LPM 31PEMANTAUANPegawai Pemantau Dalaman Pengetua Guru Penolong Kanan (Akademik)Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan)Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)Ketua Pentaksir Sekolah mata pelajaran berkaitanGuru yang dilantik oleh Pengetua32PEMANTAUANTanggungjawab Pemantau :1. Sebelum Pemantauan

Menerima surat pelantikan pemantauan daripada JPNMenerima taklimat tugas pemantauanMerancang jadual pemantauanMenghubungi pihak sekolahMenyediakan dokumen-dokumen pemantauan33PEMANTAUAN2. Semasa Pemantauan

Berjumpa dengan Pengetua / pentadbir sekolah untuk mendapat maklumat awal tentang PBS di sekolah berkenaanBertemu dengan pentaksir sekolahMenyemak dokumen / evidens yang berkaitanMembincangkan dapatan dengan pihak sekolah34PEMANTAUAN3. Selepas Pemantauan

Menyediakan laporan dapatan pemantauanMenghantar laporan dapatan pemantauan dan instrumen pemantauan yang lengkap kepada urusetia / ahli jawatankuasa PBS JPNMenghantar satu salinan laporan dapatan pemantauan ke sekolah35PEMANTAUANInstrumen Pemantauan

Instrumen Pemantauan adalah dokumen yang disediakan oleh LPM untuk memantau pelaksanaan PBS di sekolah.36PROSEDURKESELAMATAN37PROSEDURKESELAMATANSkor yang diberi berdasarkan evidens calon menunjukkan calon telah ditaksir mengikut ketetapan dalam dokumen pentaksiran PBS. Skor dan evidens perlu diuruskan mengikut prosedur keselamatan yang telah ditetapkan 38PROSEDUR KESELAMATANProses Pengurusan SkorJPN menerima aplikasi kemasukan skor PBS daripada LPM dan mengedarkan ke sekolah melalui PPD Pengetua bertanggungjawab memastikan skor dihantar ke PPD akur dengan prosedur penghantaran yang ditetapkan (bagi mata pelajaran tertentu)PPD memastikan skor diterima daripada sekolah dan dihantar ke JPN akur dengan prosedur penskoran dan jadual penghantaran yang ditetapkan 39PROSEDUR KESELAMATANProses Pengurusan SkorJPN memastikan skor diterima dari PPD dan dihantar ke LPM akur dengan prosedur penskoran dan jadual penghantaran yang ditetapkanPengetua bertanggungjawab memastikan skor calon disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan40PROSEDURKESELAMATANPengurusan Evidens Pengetua bertanggungjawab memastikan evidens calon disimpan seperti ketetapan yang terdapat dalam Dokumen Pentaksiran PBS mata pelajaran yang berkaitan Evidens produk calon yang berpindah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens produk belum disiapkan sepenuhnya, evidens produk hendaklah dibawa ke sekolah baru41PROSEDURKESELAMATANPengurusan Evidens Tempoh penyimpanan evidens produk ialah enam (6) bulan selepas keputusan PMR diumumkan Tempoh penyerahan evidens produk kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamatPengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh penyerahan 42PENGURUSAN &PROSEDUR KES KHAS43PENGURUSAN &PROSEDUR KES KHASSekolah asal calon bertanggungjawab memastikan rekod, butiran pentaksiran dan skor calon yang terkini dihantar ke sekolah baruSekolah baru bertanggungjawab memastikan rekod, butiran pentaksiran dan skor calon diterima daripada sekolah asalSekolah baru bertanggungjawab memasukkan skor calon ke dalam aplikasi yang ditetapkan bersama-sama skor calon lain.

44PENGURUSAN &PROSEDUR KES KHASCalon Daftar Lewat

Calon hanya dinilai dalam tempoh pelaksanaan PBSSkor calon hanya akan diambil kira dalam tempoh calon melaksanakan PBS45PENGURUSAN &PROSEDUR KES KHASPengecualian PBS

Calon yang ingin mendapat pengecualian PBS hendaklah mengemukakan permohonan dan mendapat kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri. JPN hendaklah menghantar salinan yang telah diluluskan ke LPM. Isu-isuFail induk tidak wujudTiada jawatankuasa kes-kes khasTiada/kurang pemantauan dalaman walaupun wujud jawatankuasa pemantauanFail tidak lengkap dan kemas (tiada minit mesyuarat, surat pekeliling, jadual pelaksanaan dll)Pelaksanaan PBS tidak dicatat dalam buku rekod mengajarKod fail tidak akur dengan kod fail terkini

PERBANDINGAN UPPM3 DAN UPSR 2010

PERBANDINGAN UPSR 2010 DAN TOV 2011

SK UPSRANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETRUPPM3UPSR 2010ETR 2010ETR 2011NAMASEKSemua A% ABCGPSSemua ABIL ABC% ABCGPS%GPS%GPS1SK SINAR BAHAGIA266.132.6149673%2.1778.632.0778.632.072SK KULAI1868.182.372512279%2.0787.761.9587.761.953SK AYER MANIS360.612.4244467%2.3466.672.2866.672.284SK LKTP BUKIT BATU061.292.5504777%2.2278.382.1678.382.165SK LKTP BUKIT PERMAI161.292.5611961%2.4795.451.6295.451.626SK LADANG FRASER01002.304100%1.6572.82.151001.657SK SEDENAK170.592.5442574%2.2171.352.2173.532.318SK POLIS KEM755.092.332212172%2.2872.122.2372.462.239SK KANGKAR PULAI371.432.42110576%2.0276.372.1776.372.0210SK SENAI460.172.6857765%2.4777.842.2477.842.2411SK LKTP PASIR RAJA467.82.3985186%1.8584.441.8986.441.8512SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)369.742.4375473%2.0577.782.1977.782.0513SK LKTP BUKIT BESAR261.292.4294775%2.0768.922.2574.62.0714SK LKTP BUKIT RAMUN373.172.4673380%2.281.691.9881.691.9815SK BANDAR TENGGARA 1381.152.37119479%2.1191.71.8391.71.8316SK FELDA PENGELI TIMUR267.162.4354872%2.294.641.9294.641.9217SK FELDA SUNGAI SIBOL376.672.3454983%1.8595.651.7895.651.7818SK FELDA INAS083.332.28118100%1.8494.441.681001.6819SK MURNI JAYA257.452.511673%2.290.632.0990.632.0920SK SAYONG PINANG0203.440240%3.1250.003.3950.003.1221SK BANDAR TENGGARA 22177.852.071813887%1.8392.211.9292.211.8322SK TAMAN SRI PULAI1770.272.333521684%1.9383.321.9283.721.9223SK SRI GUNUNG PULAI278.952.4111789%2.2983.332.0989.472.0924SK TAMAN KOTA KULAI1159.342.531711664%2.2475.572.175.572.125SK SENAI UTAMA972.382.421713373%2.1484.941.9484.941.9426SK TAMAN MUHIBBAH960.612.44166968%2.1383.331.9983.331.9927SK TAMAN KOTA KULAI 2553.852.581611272%2.3575.782.1875.782.1828SK KANGKAR PULAI 22565.852.42918676%2.1378.422.1178.422.1129SK TAMAN INDAHPURA 1560.42.52106059%2.3771.832.0971.832.0930SK TAMAN INDAHPURA 2573.862.3136472%2.0676.42.0776.42.0631SK BANDAR PUTRA1967.012.313423381%2.0680.161.9680.161.9632SK KULAI 1067.652.5342573.532.2191.321.8991.321.89

SJKC UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010UPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011BILSEKOLAHSemua ABIL ABC% ABCGPS% ASemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(C) SEDENAK21578.95%1.9210.53173.682.1792.311.5792.311.572SJK(C) BEMBAN41970.37%1.9414.81066.672.3283.331.6683.331.663SJK(C) SENAI1111756.52%2.285.31457.492.5156.632.2956.632.284SJK(C) SAWIT106846.58%2.326.85249.322.5562.342.2362.342.235SJK(C) KULAI BESAR2713951.48%2.3410.00051.382.5858.262.2258.262.226SJK(C) KULAI 11815252.60%2.386.23152.072.5956.632.2856.632.287SJK(C) SALENG88748.60%2.404.47147.752.6250.352.3450.352.348SJK(C) KULAI 21612452.77%2.406.81557.452.5056.232.2856.232.289SJK(C) BATU22565.79%2.415.26063.162.6057.142.4265.792.4110SJK(C) PULAI88440.38%2.573.85042.582.7851.932.4151.932.4111SJK(C) SENGKANG01038.46%2.730.00042.312.8554.282.4154.282.4112SJK(C) SEELONG01445.16%2.760.00035.482.9156.252.5456.252.5413SJK(C) CHING YEH0735.00%2.860.00035.002.9054.172.2954.172.2914SJKC WOON HWA84640.382.573.35141.752.6950.002.4750.002.47

SJKT UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKT 2010BILSEKOLAHUPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011Semua ABIL ABC% ABCGPSSemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(T) KANGKAR PULAI115548.67%2.65450.002.7686.131.9686.131.962SJK(T) LADANG KULAI BESAR159549.74%2.67751.302.6258.262.3758.262.373SJK(T) LADANG KELAN21669.57%2.00059.092.6959.262.5069.572.004SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM01875.00%2.18170.832.7960.002.4470.002.185SJK(T) LADANG SEDENAK0266.67%1.90066.672.7683.331.7683.331.76

BANDING MPNAMA MPUPPM3 2010UPSR 2010JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312995.542.03312695.191.85Bahasa Melayu Penulisan (SK)302692.42.19293889.461.79Bahasa Inggeris (SK)260579.542.65266281.042.63Matematik422777.932.45499091.802.01Sains453683.642.5507293.342.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)140465.33.02129160.052.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK)135563.023.16144567.212.84Bahasa Inggeris (SJK)155872.532.87139664.962.96Bahasa Cina Pemahaman156687.192.38159888.932.18Bahasa Cina Penulisan155686.642.42153085.142.37Bahasa Tamil Pemahaman30386.082.1131187.852.12Bahasa Tamil Penulisan28982.12.4130385.592.25

BANDING TOVNAMA MPUPSR 2010TOV 2011JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312695.191.85314492.162.26Bahasa Melayu Penulisan (SK)293889.461.79314486.632.36Bahasa Inggeris (SK)266281.042.63314476.172.88Matematik499091.802.01537568.662.77Sains507293.342.11537580.282.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)129160.052.98226556.463.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK)144567.212.84219752.933.44Bahasa Inggeris (SJK)139664.962.96223159.483.24Bahasa Cina Pemahaman159888.932.18185488.282.43Bahasa Cina Penulisan153085.142.37185683.052.65Bahasa Tamil Pemahaman31187.852.1237777.752.49Bahasa Tamil Penulisan30385.592.2537770.242.96

Banding 5 tahunANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN DALAM 5 TAHUNmata pelajaran20062007200820092010Bahasa Melayu Pemahaman ( SK )95.3195.4995.494.995.19Bahasa Melayu Penulisan (SK)90.3792.2192.2690.5989.46Bahasa Inggeris (SK)73.5378.5778.978.8481.04Matematik90.1191.890.891.9591.80Sains88.3689.6290.1591.3993.37Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)64.8363.760.1859.2360.05Bahasa Melayu Penulisan (SJK)63.7872.3969.8160.7967.71Bahasa Inggeris (SJK)68.2464.2565.2559.5764.96Bahasa Cina Pemahaman91.8689.4690.1991.888.93Bahasa Cina Penulisan90.8589.490.4888.6185.14Bahasa Tamil Pemahaman91.2389.1590.5681.1587.85Bahasa Tamil Penulisan82.4786.5182.678.6985.59

SK UPSRANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETRUPPM3UPSR 2010ETR 2010ETR 2011NAMASEKSemua A% ABCGPSSemua ABIL ABC% ABCGPS%GPS%GPS1SK SINAR BAHAGIA266.132.6149673%2.1778.632.0778.632.072SK KULAI1868.182.372512279%2.0787.761.9587.761.953SK AYER MANIS360.612.4244467%2.3466.672.2866.672.284SK LKTP BUKIT BATU061.292.5504777%2.2278.382.1678.382.165SK LKTP BUKIT PERMAI161.292.5611961%2.4795.451.6295.451.626SK LADANG FRASER01002.304100%1.6572.82.151001.657SK SEDENAK170.592.5442574%2.2171.352.2173.532.318SK POLIS KEM755.092.332212172%2.2872.122.2372.462.239SK KANGKAR PULAI371.432.42110576%2.0276.372.1776.372.0210SK SENAI460.172.6857765%2.4777.842.2477.842.2411SK LKTP PASIR RAJA467.82.3985186%1.8584.441.8986.441.8512SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)369.742.4375473%2.0577.782.1977.782.0513SK LKTP BUKIT BESAR261.292.4294775%2.0768.922.2574.62.0714SK LKTP BUKIT RAMUN373.172.4673380%2.281.691.9881.691.9815SK BANDAR TENGGARA 1381.152.37119479%2.1191.71.8391.71.8316SK FELDA PENGELI TIMUR267.162.4354872%2.294.641.9294.641.9217SK FELDA SUNGAI SIBOL376.672.3454983%1.8595.651.7895.651.7818SK FELDA INAS083.332.28118100%1.8494.441.681001.6819SK MURNI JAYA257.452.511673%2.290.632.0990.632.0920SK SAYONG PINANG0203.440240%3.1250.003.3950.003.1221SK BANDAR TENGGARA 22177.852.071813887%1.8392.211.9292.211.8322SK TAMAN SRI PULAI1770.272.333521684%1.9383.321.9283.721.9223SK SRI GUNUNG PULAI278.952.4111789%2.2983.332.0989.472.0924SK TAMAN KOTA KULAI1159.342.531711664%2.2475.572.175.572.125SK SENAI UTAMA972.382.421713373%2.1484.941.9484.941.9426SK TAMAN MUHIBBAH960.612.44166968%2.1383.331.9983.331.9927SK TAMAN KOTA KULAI 2553.852.581611272%2.3575.782.1875.782.1828SK KANGKAR PULAI 22565.852.42918676%2.1378.422.1178.422.1129SK TAMAN INDAHPURA 1560.42.52106059%2.3771.832.0971.832.0930SK TAMAN INDAHPURA 2573.862.3136472%2.0676.42.0776.42.0631SK BANDAR PUTRA1967.012.313423381%2.0680.161.9680.161.9632SK KULAI 1067.652.5342573.532.2191.321.8991.321.89

SJKC UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010UPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011BILSEKOLAHSemua ABIL ABC% ABCGPS% ASemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(C) SEDENAK21578.95%1.9210.53173.682.1792.311.5792.311.572SJK(C) BEMBAN41970.37%1.9414.81066.672.3283.331.6683.331.663SJK(C) SENAI1111756.52%2.285.31457.492.5156.632.2956.632.284SJK(C) SAWIT106846.58%2.326.85249.322.5562.342.2362.342.235SJK(C) KULAI BESAR2713951.48%2.3410.00051.382.5858.262.2258.262.226SJK(C) KULAI 11815252.60%2.386.23152.072.5956.632.2856.632.287SJK(C) SALENG88748.60%2.404.47147.752.6250.352.3450.352.348SJK(C) KULAI 21612452.77%2.406.81557.452.5056.232.2856.232.289SJK(C) BATU22565.79%2.415.26063.162.6057.142.4265.792.4110SJK(C) PULAI88440.38%2.573.85042.582.7851.932.4151.932.4111SJK(C) SENGKANG01038.46%2.730.00042.312.8554.282.4154.282.4112SJK(C) SEELONG01445.16%2.760.00035.482.9156.252.5456.252.5413SJK(C) CHING YEH0735.00%2.860.00035.002.9054.172.2954.172.2914SJKC WOON HWA84640.382.573.35141.752.6950.002.4750.002.47

SJKT UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKT 2010BILSEKOLAHUPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011Semua ABIL ABC% ABCGPSSemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(T) KANGKAR PULAI115548.67%2.65450.002.7686.131.9686.131.962SJK(T) LADANG KULAI BESAR159549.74%2.67751.302.6258.262.3758.262.373SJK(T) LADANG KELAN21669.57%2.00059.092.6959.262.5069.572.004SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM01875.00%2.18170.832.7960.002.4470.002.185SJK(T) LADANG SEDENAK0266.67%1.90066.672.7683.331.7683.331.76

BANDING MPNAMA MPUPPM3 2010UPSR 2010JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312995.542.03312695.191.85Bahasa Melayu Penulisan (SK)302692.42.19293889.461.79Bahasa Inggeris (SK)260579.542.65266281.042.63Matematik422777.932.45499091.802.01Sains453683.642.5507293.342.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)140465.33.02129160.052.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK)135563.023.16144567.212.84Bahasa Inggeris (SJK)155872.532.87139664.962.96Bahasa Cina Pemahaman156687.192.38159888.932.18Bahasa Cina Penulisan155686.642.42153085.142.37Bahasa Tamil Pemahaman30386.082.1131187.852.12Bahasa Tamil Penulisan28982.12.4130385.592.25

BANDING TOVNAMA MPUPSR 2010TOV 2011JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312695.191.85314492.162.26Bahasa Melayu Penulisan (SK)293889.461.79314486.632.36Bahasa Inggeris (SK)266281.042.63314476.172.88Matematik499091.802.01537568.662.77Sains507293.342.11537580.282.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)129160.052.98226556.463.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK)144567.212.84219752.933.44Bahasa Inggeris (SJK)139664.962.96223159.483.24Bahasa Cina Pemahaman159888.932.18185488.282.43Bahasa Cina Penulisan153085.142.37185683.052.65Bahasa Tamil Pemahaman31187.852.1237777.752.49Bahasa Tamil Penulisan30385.592.2537770.242.96

SK UPSRANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETRUPPM3UPSR 2010ETR 2010ETR 2011NAMASEKSemua A% ABCGPSSemua ABIL ABC% ABCGPS%GPS%GPS1SK SINAR BAHAGIA266.132.6149673%2.1778.632.0778.632.072SK KULAI1868.182.372512279%2.0787.761.9587.761.953SK AYER MANIS360.612.4244467%2.3466.672.2866.672.284SK LKTP BUKIT BATU061.292.5504777%2.2278.382.1678.382.165SK LKTP BUKIT PERMAI161.292.5611961%2.4795.451.6295.451.626SK LADANG FRASER01002.304100%1.6572.82.151001.657SK SEDENAK170.592.5442574%2.2171.352.2173.532.318SK POLIS KEM755.092.332212172%2.2872.122.2372.462.239SK KANGKAR PULAI371.432.42110576%2.0276.372.1776.372.0210SK SENAI460.172.6857765%2.4777.842.2477.842.2411SK LKTP PASIR RAJA467.82.3985186%1.8584.441.8986.441.8512SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)369.742.4375473%2.0577.782.1977.782.0513SK LKTP BUKIT BESAR261.292.4294775%2.0768.922.2574.62.0714SK LKTP BUKIT RAMUN373.172.4673380%2.281.691.9881.691.9815SK BANDAR TENGGARA 1381.152.37119479%2.1191.71.8391.71.8316SK FELDA PENGELI TIMUR267.162.4354872%2.294.641.9294.641.9217SK FELDA SUNGAI SIBOL376.672.3454983%1.8595.651.7895.651.7818SK FELDA INAS083.332.28118100%1.8494.441.681001.6819SK MURNI JAYA257.452.511673%2.290.632.0990.632.0920SK SAYONG PINANG0203.440240%3.1250.003.3950.003.1221SK BANDAR TENGGARA 22177.852.071813887%1.8392.211.9292.211.8322SK TAMAN SRI PULAI1770.272.333521684%1.9383.321.9283.721.9223SK SRI GUNUNG PULAI278.952.4111789%2.2983.332.0989.472.0924SK TAMAN KOTA KULAI1159.342.531711664%2.2475.572.175.572.125SK SENAI UTAMA972.382.421713373%2.1484.941.9484.941.9426SK TAMAN MUHIBBAH960.612.44166968%2.1383.331.9983.331.9927SK TAMAN KOTA KULAI 2553.852.581611272%2.3575.782.1875.782.1828SK KANGKAR PULAI 22565.852.42918676%2.1378.422.1178.422.1129SK TAMAN INDAHPURA 1560.42.52106059%2.3771.832.0971.832.0930SK TAMAN INDAHPURA 2573.862.3136472%2.0676.42.0776.42.0631SK BANDAR PUTRA1967.012.313423381%2.0680.161.9680.161.9632SK KULAI 1067.652.5342573.532.2191.321.8991.321.89

SJKC UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010UPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011BILSEKOLAHSemua ABIL ABC% ABCGPS% ASemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(C) SEDENAK21578.95%1.9210.53173.682.1792.311.5792.311.572SJK(C) BEMBAN41970.37%1.9414.81066.672.3283.331.6683.331.663SJK(C) SENAI1111756.52%2.285.31457.492.5156.632.2956.632.284SJK(C) SAWIT106846.58%2.326.85249.322.5562.342.2362.342.235SJK(C) KULAI BESAR2713951.48%2.3410.00051.382.5858.262.2258.262.226SJK(C) KULAI 11815252.60%2.386.23152.072.5956.632.2856.632.287SJK(C) SALENG88748.60%2.404.47147.752.6250.352.3450.352.348SJK(C) KULAI 21612452.77%2.406.81557.452.5056.232.2856.232.289SJK(C) BATU22565.79%2.415.26063.162.6057.142.4265.792.4110SJK(C) PULAI88440.38%2.573.85042.582.7851.932.4151.932.4111SJK(C) SENGKANG01038.46%2.730.00042.312.8554.282.4154.282.4112SJK(C) SEELONG01445.16%2.760.00035.482.9156.252.5456.252.5413SJK(C) CHING YEH0735.00%2.860.00035.002.9054.172.2954.172.2914SJKC WOON HWA84640.382.573.35141.752.6950.002.4750.002.47

SJKT UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKT 2010BILSEKOLAHUPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011Semua ABIL ABC% ABCGPSSemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(T) KANGKAR PULAI115548.67%2.65450.002.7686.131.9686.131.962SJK(T) LADANG KULAI BESAR159549.74%2.67751.302.6258.262.3758.262.373SJK(T) LADANG KELAN21669.57%2.00059.092.6959.262.5069.572.004SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM01875.00%2.18170.832.7960.002.4470.002.185SJK(T) LADANG SEDENAK0266.67%1.90066.672.7683.331.7683.331.76

BANDING MPNAMA MPUPPM3 2010UPSR 2010JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312995.542.03312695.191.85Bahasa Melayu Penulisan (SK)302692.42.19293889.461.79Bahasa Inggeris (SK)260579.542.65266281.042.63Matematik422777.932.45499091.802.01Sains453683.642.5507293.342.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)140465.33.02129160.052.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK)135563.023.16144567.212.84Bahasa Inggeris (SJK)155872.532.87139664.962.96Bahasa Cina Pemahaman156687.192.38159888.932.18Bahasa Cina Penulisan155686.642.42153085.142.37Bahasa Tamil Pemahaman30386.082.1131187.852.12Bahasa Tamil Penulisan28982.12.4130385.592.25

BANDING TOVNAMA MPUPSR 2010TOV 2011JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312695.191.85314492.162.26Bahasa Melayu Penulisan (SK)293889.461.79314486.632.36Bahasa Inggeris (SK)266281.042.63314476.172.88Matematik499091.802.01537568.662.77Sains507293.342.11537580.282.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)129160.052.98226556.463.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK)144567.212.84219752.933.44Bahasa Inggeris (SJK)139664.962.96223159.483.24Bahasa Cina Pemahaman159888.932.18185488.282.43Bahasa Cina Penulisan153085.142.37185683.052.65Bahasa Tamil Pemahaman31187.852.1237777.752.49Bahasa Tamil Penulisan30385.592.2537770.242.96

SK UPSRANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETRUPPM3UPSR 2010ETR 2010ETR 2011NAMASEKSemua A% ABCGPSSemua ABIL ABC% ABCGPS%GPS%GPS1SK SINAR BAHAGIA266.132.6149673%2.1778.632.0778.632.072SK KULAI1868.182.372512279%2.0787.761.9587.761.953SK AYER MANIS360.612.4244467%2.3466.672.2866.672.284SK LKTP BUKIT BATU061.292.5504777%2.2278.382.1678.382.165SK LKTP BUKIT PERMAI161.292.5611961%2.4795.451.6295.451.626SK LADANG FRASER01002.304100%1.6572.82.151001.657SK SEDENAK170.592.5442574%2.2171.352.2173.532.318SK POLIS KEM755.092.332212172%2.2872.122.2372.462.239SK KANGKAR PULAI371.432.42110576%2.0276.372.1776.372.0210SK SENAI460.172.6857765%2.4777.842.2477.842.2411SK LKTP PASIR RAJA467.82.3985186%1.8584.441.8986.441.8512SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)369.742.4375473%2.0577.782.1977.782.0513SK LKTP BUKIT BESAR261.292.4294775%2.0768.922.2574.62.0714SK LKTP BUKIT RAMUN373.172.4673380%2.281.691.9881.691.9815SK BANDAR TENGGARA 1381.152.37119479%2.1191.71.8391.71.8316SK FELDA PENGELI TIMUR267.162.4354872%2.294.641.9294.641.9217SK FELDA SUNGAI SIBOL376.672.3454983%1.8595.651.7895.651.7818SK FELDA INAS083.332.28118100%1.8494.441.681001.6819SK MURNI JAYA257.452.511673%2.290.632.0990.632.0920SK SAYONG PINANG0203.440240%3.1250.003.3950.003.1221SK BANDAR TENGGARA 22177.852.071813887%1.8392.211.9292.211.8322SK TAMAN SRI PULAI1770.272.333521684%1.9383.321.9283.721.9223SK SRI GUNUNG PULAI278.952.4111789%2.2983.332.0989.472.0924SK TAMAN KOTA KULAI1159.342.531711664%2.2475.572.175.572.125SK SENAI UTAMA972.382.421713373%2.1484.941.9484.941.9426SK TAMAN MUHIBBAH960.612.44166968%2.1383.331.9983.331.9927SK TAMAN KOTA KULAI 2553.852.581611272%2.3575.782.1875.782.1828SK KANGKAR PULAI 22565.852.42918676%2.1378.422.1178.422.1129SK TAMAN INDAHPURA 1560.42.52106059%2.3771.832.0971.832.0930SK TAMAN INDAHPURA 2573.862.3136472%2.0676.42.0776.42.0631SK BANDAR PUTRA1967.012.313423381%2.0680.161.9680.161.9632SK KULAI 1067.652.5342573.532.2191.321.8991.321.89

SJKC UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010UPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011BILSEKOLAHSemua ABIL ABC% ABCGPS% ASemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(C) SEDENAK21578.95%1.9210.53173.682.1792.311.5792.311.572SJK(C) BEMBAN41970.37%1.9414.81066.672.3283.331.6683.331.663SJK(C) SENAI1111756.52%2.285.31457.492.5156.632.2956.632.284SJK(C) SAWIT106846.58%2.326.85249.322.5562.342.2362.342.235SJK(C) KULAI BESAR2713951.48%2.3410.00051.382.5858.262.2258.262.226SJK(C) KULAI 11815252.60%2.386.23152.072.5956.632.2856.632.287SJK(C) SALENG88748.60%2.404.47147.752.6250.352.3450.352.348SJK(C) KULAI 21612452.77%2.406.81557.452.5056.232.2856.232.289SJK(C) BATU22565.79%2.415.26063.162.6057.142.4265.792.4110SJK(C) PULAI88440.38%2.573.85042.582.7851.932.4151.932.4111SJK(C) SENGKANG01038.46%2.730.00042.312.8554.282.4154.282.4112SJK(C) SEELONG01445.16%2.760.00035.482.9156.252.5456.252.5413SJK(C) CHING YEH0735.00%2.860.00035.002.9054.172.2954.172.2914SJKC WOON HWA84640.382.573.35141.752.6950.002.4750.002.47

SJKT UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKT 2010BILSEKOLAHUPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011Semua ABIL ABC% ABCGPSSemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(T) KANGKAR PULAI115548.67%2.65450.002.7686.131.9686.131.962SJK(T) LADANG KULAI BESAR159549.74%2.67751.302.6258.262.3758.262.373SJK(T) LADANG KELAN21669.57%2.00059.092.6959.262.5069.572.004SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM01875.00%2.18170.832.7960.002.4470.002.185SJK(T) LADANG SEDENAK0266.67%1.90066.672.7683.331.7683.331.76

BANDING MPNAMA MPUPPM3 2010UPSR 2010JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312995.542.03312695.191.85Bahasa Melayu Penulisan (SK)302692.42.19293889.461.79Bahasa Inggeris (SK)260579.542.65266281.042.63Matematik422777.932.45499091.802.01Sains453683.642.5507293.342.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)140465.33.02129160.052.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK)135563.023.16144567.212.84Bahasa Inggeris (SJK)155872.532.87139664.962.96Bahasa Cina Pemahaman156687.192.38159888.932.18Bahasa Cina Penulisan155686.642.42153085.142.37Bahasa Tamil Pemahaman30386.082.1131187.852.12Bahasa Tamil Penulisan28982.12.4130385.592.25

BANDING TOVNAMA MPUPSR 2010TOV 2011JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312695.191.85314492.162.26Bahasa Melayu Penulisan (SK)293889.461.79314486.632.36Bahasa Inggeris (SK)266281.042.63314476.172.88Matematik499091.802.01537568.662.77Sains507293.342.11537580.282.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)129160.052.98226556.463.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK)144567.212.84219752.933.44Bahasa Inggeris (SJK)139664.962.96223159.483.24Bahasa Cina Pemahaman159888.932.18185488.282.43Bahasa Cina Penulisan153085.142.37185683.052.65Bahasa Tamil Pemahaman31187.852.1237777.752.49Bahasa Tamil Penulisan30385.592.2537770.242.96

SK UPSRANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETRUPPM3UPSR 2010ETR 2010ETR 2011NAMASEKSemua A% ABCGPSSemua ABIL ABC% ABCGPS%GPS%GPS1SK SINAR BAHAGIA266.132.6149673%2.1778.632.0778.632.072SK KULAI1868.182.372512279%2.0787.761.9587.761.953SK AYER MANIS360.612.4244467%2.3466.672.2866.672.284SK LKTP BUKIT BATU061.292.5504777%2.2278.382.1678.382.165SK LKTP BUKIT PERMAI161.292.5611961%2.4795.451.6295.451.626SK LADANG FRASER01002.304100%1.6572.82.151001.657SK SEDENAK170.592.5442574%2.2171.352.2173.532.318SK POLIS KEM755.092.332212172%2.2872.122.2372.462.239SK KANGKAR PULAI371.432.42110576%2.0276.372.1776.372.0210SK SENAI460.172.6857765%2.4777.842.2477.842.2411SK LKTP PASIR RAJA467.82.3985186%1.8584.441.8986.441.8512SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)369.742.4375473%2.0577.782.1977.782.0513SK LKTP BUKIT BESAR261.292.4294775%2.0768.922.2574.62.0714SK LKTP BUKIT RAMUN373.172.4673380%2.281.691.9881.691.9815SK BANDAR TENGGARA 1381.152.37119479%2.1191.71.8391.71.8316SK FELDA PENGELI TIMUR267.162.4354872%2.294.641.9294.641.9217SK FELDA SUNGAI SIBOL376.672.3454983%1.8595.651.7895.651.7818SK FELDA INAS083.332.28118100%1.8494.441.681001.6819SK MURNI JAYA257.452.511673%2.290.632.0990.632.0920SK SAYONG PINANG0203.440240%3.1250.003.3950.003.1221SK BANDAR TENGGARA 22177.852.071813887%1.8392.211.9292.211.8322SK TAMAN SRI PULAI1770.272.333521684%1.9383.321.9283.721.9223SK SRI GUNUNG PULAI278.952.4111789%2.2983.332.0989.472.0924SK TAMAN KOTA KULAI1159.342.531711664%2.2475.572.175.572.125SK SENAI UTAMA972.382.421713373%2.1484.941.9484.941.9426SK TAMAN MUHIBBAH960.612.44166968%2.1383.331.9983.331.9927SK TAMAN KOTA KULAI 2553.852.581611272%2.3575.782.1875.782.1828SK KANGKAR PULAI 22565.852.42918676%2.1378.422.1178.422.1129SK TAMAN INDAHPURA 1560.42.52106059%2.3771.832.0971.832.0930SK TAMAN INDAHPURA 2573.862.3136472%2.0676.42.0776.42.0631SK BANDAR PUTRA1967.012.313423381%2.0680.161.9680.161.9632SK KULAI 1067.652.5342573.532.2191.321.8991.321.89

SJKC UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010UPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011BILSEKOLAHSemua ABIL ABC% ABCGPS% ASemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(C) SEDENAK21578.95%1.9210.53173.682.1792.311.5792.311.572SJK(C) BEMBAN41970.37%1.9414.81066.672.3283.331.6683.331.663SJK(C) SENAI1111756.52%2.285.31457.492.5156.632.2956.632.284SJK(C) SAWIT106846.58%2.326.85249.322.5562.342.2362.342.235SJK(C) KULAI BESAR2713951.48%2.3410.00051.382.5858.262.2258.262.226SJK(C) KULAI 11815252.60%2.386.23152.072.5956.632.2856.632.287SJK(C) SALENG88748.60%2.404.47147.752.6250.352.3450.352.348SJK(C) KULAI 21612452.77%2.406.81557.452.5056.232.2856.232.289SJK(C) BATU22565.79%2.415.26063.162.6057.142.4265.792.4110SJK(C) PULAI88440.38%2.573.85042.582.7851.932.4151.932.4111SJK(C) SENGKANG01038.46%2.730.00042.312.8554.282.4154.282.4112SJK(C) SEELONG01445.16%2.760.00035.482.9156.252.5456.252.5413SJK(C) CHING YEH0735.00%2.860.00035.002.9054.172.2954.172.2914SJKC WOON HWA84640.382.573.35141.752.6950.002.4750.002.47

SJKT UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKT 2010BILSEKOLAHUPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011Semua ABIL ABC% ABCGPSSemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(T) KANGKAR PULAI115548.67%2.65450.002.7686.131.9686.131.962SJK(T) LADANG KULAI BESAR159549.74%2.67751.302.6258.262.3758.262.373SJK(T) LADANG KELAN21669.57%2.00059.092.6959.262.5069.572.004SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM01875.00%2.18170.832.7960.002.4470.002.185SJK(T) LADANG SEDENAK0266.67%1.90066.672.7683.331.7683.331.76

BANDING MPNAMA MPUPPM3 2010UPSR 2010JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312995.542.03312695.191.85Bahasa Melayu Penulisan (SK)302692.42.19293889.461.79Bahasa Inggeris (SK)260579.542.65266281.042.63Matematik422777.932.45499091.802.01Sains453683.642.5507293.342.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)140465.33.02129160.052.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK)135563.023.16144567.212.84Bahasa Inggeris (SJK)155872.532.87139664.962.96Bahasa Cina Pemahaman156687.192.38159888.932.18Bahasa Cina Penulisan155686.642.42153085.142.37Bahasa Tamil Pemahaman30386.082.1131187.852.12Bahasa Tamil Penulisan28982.12.4130385.592.25

BANDING TOVNAMA MPUPSR 2010TOV 2011JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312695.191.85314492.162.26Bahasa Melayu Penulisan (SK)293889.461.79314486.632.36Bahasa Inggeris (SK)266281.042.63314476.172.88Matematik499091.802.01537568.662.77Sains507293.342.11537580.282.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)129160.052.98226556.463.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK)144567.212.84219752.933.44Bahasa Inggeris (SJK)139664.962.96223159.483.24Bahasa Cina Pemahaman159888.932.18185488.282.43Bahasa Cina Penulisan153085.142.37185683.052.65Bahasa Tamil Pemahaman31187.852.1237777.752.49Bahasa Tamil Penulisan30385.592.2537770.242.96

SK UPSRANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETRUPPM3UPSR 2010ETR 2010ETR 2011NAMASEKSemua A% ABCGPSSemua ABIL ABC% ABCGPS%GPS%GPS1SK SINAR BAHAGIA266.132.6149673%2.1778.632.0778.632.072SK KULAI1868.182.372512279%2.0787.761.9587.761.953SK AYER MANIS360.612.4244467%2.3466.672.2866.672.284SK LKTP BUKIT BATU061.292.5504777%2.2278.382.1678.382.165SK LKTP BUKIT PERMAI161.292.5611961%2.4795.451.6295.451.626SK LADANG FRASER01002.304100%1.6572.82.151001.657SK SEDENAK170.592.5442574%2.2171.352.2173.532.318SK POLIS KEM755.092.332212172%2.2872.122.2372.462.239SK KANGKAR PULAI371.432.42110576%2.0276.372.1776.372.0210SK SENAI460.172.6857765%2.4777.842.2477.842.2411SK LKTP PASIR RAJA467.82.3985186%1.8584.441.8986.441.8512SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)369.742.4375473%2.0577.782.1977.782.0513SK LKTP BUKIT BESAR261.292.4294775%2.0768.922.2574.62.0714SK LKTP BUKIT RAMUN373.172.4673380%2.281.691.9881.691.9815SK BANDAR TENGGARA 1381.152.37119479%2.1191.71.8391.71.8316SK FELDA PENGELI TIMUR267.162.4354872%2.294.641.9294.641.9217SK FELDA SUNGAI SIBOL376.672.3454983%1.8595.651.7895.651.7818SK FELDA INAS083.332.28118100%1.8494.441.681001.6819SK MURNI JAYA257.452.511673%2.290.632.0990.632.0920SK SAYONG PINANG0203.440240%3.1250.003.3950.003.1221SK BANDAR TENGGARA 22177.852.071813887%1.8392.211.9292.211.8322SK TAMAN SRI PULAI1770.272.333521684%1.9383.321.9283.721.9223SK SRI GUNUNG PULAI278.952.4111789%2.2983.332.0989.472.0924SK TAMAN KOTA KULAI1159.342.531711664%2.2475.572.175.572.125SK SENAI UTAMA972.382.421713373%2.1484.941.9484.941.9426SK TAMAN MUHIBBAH960.612.44166968%2.1383.331.9983.331.9927SK TAMAN KOTA KULAI 2553.852.581611272%2.3575.782.1875.782.1828SK KANGKAR PULAI 22565.852.42918676%2.1378.422.1178.422.1129SK TAMAN INDAHPURA 1560.42.52106059%2.3771.832.0971.832.0930SK TAMAN INDAHPURA 2573.862.3136472%2.0676.42.0776.42.0631SK BANDAR PUTRA1967.012.313423381%2.0680.161.9680.161.9632SK KULAI 1067.652.5342573.532.2191.321.8991.321.89

SJKC UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010UPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011BILSEKOLAHSemua ABIL ABC% ABCGPS% ASemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(C) SEDENAK21578.95%1.9210.53173.682.1792.311.5792.311.572SJK(C) BEMBAN41970.37%1.9414.81066.672.3283.331.6683.331.663SJK(C) SENAI1111756.52%2.285.31457.492.5156.632.2956.632.284SJK(C) SAWIT106846.58%2.326.85249.322.5562.342.2362.342.235SJK(C) KULAI BESAR2713951.48%2.3410.00051.382.5858.262.2258.262.226SJK(C) KULAI 11815252.60%2.386.23152.072.5956.632.2856.632.287SJK(C) SALENG88748.60%2.404.47147.752.6250.352.3450.352.348SJK(C) KULAI 21612452.77%2.406.81557.452.5056.232.2856.232.289SJK(C) BATU22565.79%2.415.26063.162.6057.142.4265.792.4110SJK(C) PULAI88440.38%2.573.85042.582.7851.932.4151.932.4111SJK(C) SENGKANG01038.46%2.730.00042.312.8554.282.4154.282.4112SJK(C) SEELONG01445.16%2.760.00035.482.9156.252.5456.252.5413SJK(C) CHING YEH0735.00%2.860.00035.002.9054.172.2954.172.2914SJKC WOON HWA84640.382.573.35141.752.6950.002.4750.002.47

SJKT UPSRANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKT 2010BILSEKOLAHUPSR 2010UPPM 3 2010ETR 2010ETR 2011Semua ABIL ABC% ABCGPSSemua A% ABCGPS%GPS%GPS1SJK(T) KANGKAR PULAI115548.67%2.65450.002.7686.131.9686.131.962SJK(T) LADANG KULAI BESAR159549.74%2.67751.302.6258.262.3758.262.373SJK(T) LADANG KELAN21669.57%2.00059.092.6959.262.5069.572.004SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM01875.00%2.18170.832.7960.002.4470.002.185SJK(T) LADANG SEDENAK0266.67%1.90066.672.7683.331.7683.331.76

BANDING MPNAMA MPUPPM3 2010UPSR 2010JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312995.542.03312695.191.85Bahasa Melayu Penulisan (SK)302692.42.19293889.461.79Bahasa Inggeris (SK)260579.542.65266281.042.63Matematik422777.932.45499091.802.01Sains453683.642.5507293.342.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)140465.33.02129160.052.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK)135563.023.16144567.212.84Bahasa Inggeris (SJK)155872.532.87139664.962.96Bahasa Cina Pemahaman156687.192.38159888.932.18Bahasa Cina Penulisan155686.642.42153085.142.37Bahasa Tamil Pemahaman30386.082.1131187.852.12Bahasa Tamil Penulisan28982.12.4130385.592.25

BANDING TOVNAMA MPUPSR 2010TOV 2011JCLULUSPLULUSGPJCLULUSPLULUSGPBahasa Melayu Pemahaman ( SK )312695.191.85314492.162.26Bahasa Melayu Penulisan (SK)293889.461.79314486.632.36Bahasa Inggeris (SK)266281.042.63314476.172.88Matematik499091.802.01537568.662.77Sains507293.342.11537580.282.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK)129160.052.98226556.463.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK)144567.212.84219752.933.44Bahasa Inggeris (SJK)139664.962.96223159.483.24Bahasa Cina Pemahaman159888.932.18185488.282.43Bahasa Cina Penulisan153085.142.37185683.052.65Bahasa Tamil Pemahaman31187.852.1237777.752.49Bahasa Tamil Penulisan30385.592.2537770.242.96