pentaksiran bacaan

of 22 /22
 PENTAKSIRAN BACAAN

Upload: mohd-nasyat-safwan-abd-manan

Post on 17-Jul-2015

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 1/22

 

PENTAKSIRAN BACAAN

Page 2: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 2/22

 

 APA ITU BACAAN?

► Terdapat 2 kemahiranyang perlu dikuasaisebelum seseorang

dikatakan bolehmembaca

►  kemahiran “decode” atau membunyikanperkataan bertulis

► kemahiran memahamiisi kandungan teksyang dibaca

Page 3: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 3/22

 

KEMAHIRANMEMBUNYIKAN PERKATAAN

► Kod abjad digunakanuntuk Bahasa Melayu

► Setiap abjad mengkodkanbunyi bahasa lisan

► Kemahiran yangdiperlukan untuk membunyikan perkataan

Mengetahui bunyi yang

dikodkan oleh setiap abjad

Mengaitkan bunyi denganabjad

Mencantumkan bunyi-bunyiyang dikodkan oleh abjad

untuk menyebutkanperkataan

Page 4: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 4/22

 

STRATEGI “WORD ATTACK”  

► Foniks :► kaedah pengajaran

bacaan di mana muriddiajar bunyi-bunyi yangdikodkan oleh vokal dankonsonan, dan kemudiandiajar bagaimanamencantumkan bunyiuntuk membunyikanperkataan Contoh : fat /f/+/a/+/t/ mat /m/+/a/+/t/

►  Kaedah “Suku Kata” seperti yang digunakan diMalaysia Kaedah ini memerlukan

murid menghafal bunyi-

bunyi suku kata yangdihasilkan daripadacantuman abjad dankemudian mencantumkanbunyi suku kata menjadisebutan perkataan

Contoh : ba tu bu seba + tu = batukan kat lan kitbu + kit = bukit

Page 5: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 5/22

 

PENGUJIAN KEMAHIRANMEMBUNYIKAN PERKATAAN

► Adakah murid mengenal abjad?

► Setakat mana murid bolehmengaitkan bunyi denganpelbagai jenis vokal dankonsonan?

► Setakat mana murid bolehmengaitkan bunyi dengan sukukata (di Malaysia)

► Setakat mana murid bolehmencantumkan fonim untuk 

membunyikan perkataan?► Setakat mana murid boleh

mencantumkan bunyi suku katauntuk membunyikan perkataan?(di Malaysia)

► Setakat mana murid bolehmembaca perkataan?

► Setakat mana murid dapatmengenal “sight words”? 

► Setakat mana kefasihan bacaan

murid?► Apakah tahap bacaan murid?

► Apakah jenis kesilapan bacaanyang dilakukan oleh muridsemasa membaca?

Page 6: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 6/22

 

CONTOH PENGUJIAN KEMAHIRANMEMBUNYI PERKATAAN

► Namakan abjad : Tunjuk .. : b, j, k, s, t, u, v, a, f 

L, M, A, F, H, R, D, E

►  Apakah bunyi : Tunjuk : ..

a, e, i, o, u,

oi, ua, au, o, ai, ui,

► Baca suku kata : Tunjuk ..:

ka, mo, pu, si, je, nu,

ri, me, ta, fe, hu, pi

Baca suku kata : Tunjuk .. :mik, sut, rik, tan, rul,

mes, bok, jen, cam, ros,

►  Baca suku kata : Tunjuk … : 

bang, pung, song, ring, peng,

tong, rong, ceng, ping, kang,

► Baca suku kata : Tunjuk …. :

sya, nyi, nga, spa, kli, pru, nge,kre, tro, kha,

► Baca perkataan berikut :

tiga, mata, bina, topi, satu,roda, jala, kita, juta, meja

► Baca perkataan berikut :sopan, dekat, surat, re

► Baca perkataan berikut :

ibu, ela, isi, aku, adu, itu, ada

Page 7: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 7/22

CONTOH PENGUJIAN KEMAHIRANMEMBUNYI PERKATAAN

► Baca perkataan berikut :Tunjuk … : 

serai, buat, kilau, baloi, kuih,main

► Baca perkataan berikut :

Tunjuk .. :nyata, nyanyi, ngeri, wangi,sunyi, tanya

► Baca perkataan berikut :Tunjuk … : 

sarung, terung, borong, goreng,borang, taring

► Baca perkataan berikut :

sampah, lumpuh, mundur,bantah, kantin, pandan

► Baca perkataan berikut :

pantai, rantai, kantoi,

► Baca perkataan berikut :

kangkung, jengking, panggang,bangkang

► Baca perkataan berikut :

Kereta, kepala, pelita,

neraka

► Baca perkataan berikut :

pelangi, telinga, belanga,

 

Page 8: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 8/22

CONTOH PENGUJIAN KEMAHIRANMEMBUNYI PERKATAAN

► Baca perkataan berikut :tenteram, cendawan,

 jemputan, terjerat,► Baca perkataan berikut :

belalang, meradang,binatang, kerawang► Baca perkataan berikut :

 jembalang, tempurung,pemborong, terkurung

► Baca perkataan berikut :melambung, kecundang,

selendang, melancong

► Baca perkataan berikut :temberang, pembohong,

terdorong, pembayang► Baca perkataan berikut :

 jangkitan, panggilan,pengkalan,► Baca perkataan berikut :

melanggar, peringkat,merengkok, menangkap

 

Page 9: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 9/22

CONTOH PENGUJIANKEMAHIRAN MEMBACA 

► Baca ayat-ayat yangberikut :

- Ini buku.

- Mutu suka makan

nasi.

- Di sini ada baju.

► Sediakan petikanbacaan dari Darjah 1hingga Darjah 6

Minta murid bacapetikan denganmenggunakan petikanyang setara darjahnya

Kalau petikan terlalusukar, minta muridmembaca petikandengan

 

Page 10: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 10/22

JENIS KESILAPAN BACAAN LISAN

JENIS-JENIS KESILAPANBACAAN LISAN

► Dibantu oleh guru (aided)

► Salah sebut (mispronunciation)

► Peninggalan (omission)

► Penambahan (insertion)

► Penggantian (substitution)

► Ulangan (repetition)

► Bacaan terbalik (inversion)

Bacaan yang tidak mengikuttanda bacaan

► Membaca dengan teragak-agak (hesitation)

► SCara Merekod Kesilapan Rakamkan bacaan murid

Berpandukan petikan bacaan,dengar bacaan yang telahdirakamkan

Kenal pasti kesilapan-kesilapanyang terdapat dalam bacaan

Guna simbol-simbol yangtertentu untuk membezakankesilapan bacaan yang telahdibuat

 

Page 11: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 11/22

PENTAKSIRAN KEFAHAMAN BACAAN

► Jenis soalan kefahaman :

- literal

- inferential

Contoh soalah literal dansoalan inferential

Malam itu tiada orang dirumah. Dua orang yangmemakai topeng hitamdatang dengan sunyi.

1) Berapakah orang yangdatang?

2)  Apakah tujuan merekadatang ke rumah?

 

Page 12: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 12/22

PENTAKSIRAN KEFAHAMAN

► Cara-cara yang lain untuk mengujikefahaman :

Minta murid memberi ringkasan / rumusan

tentang apa yang telah dibaca

Jalankan ujian “cloze”  

Minta murid beri poin yang utama berkaitan

petikan

 

Page 13: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 13/22

DISLEKSIA 

 

Page 14: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 14/22

MASALAH DISLEKSIA 

► Mengikut definisi disleksia : Disleksia adalah masalah berkaitan ketidakfungsian otak 

yang menggangu pemprosesan bahasa (visual & auditori)

Masalah pemprosesan telah menjejasakan kemahiranbahasa, iaitu, mendengar, bertutur, membaca, menulis,mengeja dan mengira

masalah pemprosesan tersebut berpunca daripada

kecederaan yang minimum di bahagian otak  masalah pemprosesan bukan disebabkan oleh masalah

pendengaran, masalah penglihatan, kerencatan akal,faktor-faktor persekitaran atau budaya

 

Page 15: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 15/22

MASALAH DISLEKSIA 

► Seseorang yang bermasalah disleksia mestimempunyai kecerdasan yang sederhana atautinggi (kecerdasan normal dan bukan di tahap

kerencatan akal)► Oleh sebab seseorang disleksia mempunyai

kecerdasan yang tinggi atau normal, dengandemikian adalah menghairankan mengapa dia

boleh menghadapi masalah berkaitan denganpenguasaan bahasa walaupun guru telah memberipengajaran yang mencukupi dan sewajarnya

 

Page 16: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 16/22

DIAGNOSIS MASALAH DISLEKSIA 

►  Perlu jalankan ujian kecerdasan untuk memastikan bahawatahap kecerdasannya adalah normal

► Perlu jalankan ujian penglihatan dan ujian pendengaranuntuk memastikan masalah berkaitan bahasanya bukandisebabkan oleh masalah penglihatan atau masalah

pendengaran► Perlu jalankan ujian-ujian berkaitan pencapaiannya dalam

bacaan, tulisan, bahasa lisan, ejaan dan matematik untuk mengenal pasti jenis masalah yang dihadapi dalamkemahiran tersebut

► Perlu jalankan ujian-ujian pengamatan untuk mengenal pastiapakah jenis masalah pengamatan yang dihadapi. Ini akanmembantu apakah jenis masalah pemprosesan yangmenjejaskan pencapaian murid dalam kemahiran bahasa

 

Page 17: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 17/22

MASALAH-MASALAH PENGAMATAN

► Diskriminasi visual

► Memori visual

► Memori susunan

visual►   “Visual figureground”  

► “Visual closure”  

► Integrasi visual-motor

►Diskriminasi auditori

►Memori auditori

►Memori susunan

auditori► “Auditory

figureground”  

► “Auditory closure”  

►Mengaitkan bunyidengan apa yangdilihat

 

Page 18: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 18/22

 

 

Page 19: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 19/22

PENTAKSIRAN PENULISAN

► Kemahiran Menulis merangkumi :

Tulisan tangan

Ejaan

Mengarang

► Pentaksiran kemahiran menulis akanmenguji / menghasilkan maklumat berkaitanketiga-tiga aspek ini :

 

Page 20: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 20/22

PENTAKSIRAN TULISAN TANGAN

► Cara-Cara mengumpul maklumat :

Kaji sampel tulisan murid dan kenal pastikesilapan-kesilapan tulisan tangan

Guna inventori tulisan tangan tidak formal

 

Page 21: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 21/22

KESILAPAN-KESILAPANTULISAN TANGAN

► tulisan tidak kemas► huruf besar dicampur dengan huruf 

kecil► masalah dalam membentukan

bentuk abjad- pembentukan abjad

- saiz abjad-  “alignment”  - ruang- kualiti garisan-  “proportion”  

► Kemahiran-Kemahiran Asas yangperlu ada pada murid untuk tulisantangan Kebolehan menulis bulatan, empat

segi dan l keengkungan Kebolehan “trace” abjad  Kebolehan menyalin abjad Kebolehan mengenal nama abjad Kebolehan menulis abjad

berdasarkan respons lisan Kebolehan menukar huruf kecil

kepada huruf besar Kebolehan menukar abjad “cursive

kecil” kepada abjad cursive huruf 

besar Kebolehan menukar dari “printing

kepada “cursive”  

 

Page 22: Pentaksiran Bacaan

5/14/2018 Pentaksiran Bacaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pentaksiran-bacaan 22/22

PENTAKSIRAN MENGARANG

► Semasa mengkaji karangan yang ditulisoleh seorang murid, aspek-aspek yangberikut boleh ditelitikan :

Ejaan Sintaksis

Organisasi / Susunan teks

Sense of audience

 “Ideation”  

Tulisan tangan