pengujian impak denny

Download Pengujian Impak Denny

If you can't read please download the document

Post on 13-Apr-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  1/15

  PENGUJIAN TARIK

  LAPORAN PRAKTIKUMTME 243-Praktikum Material Teknik

  Nama : DENNY

  NIM : 2014-041-062

  Kelompok : Md-3

  Asisten : WILLY !A"A

  LABORATORIUM KARAKTERISASI an REKA!ASA MATERIAL

  PRO"I TEKNIK MESIN # $AKULTAS TEKNIK

  UNI%ERSITAS KATOLIK IN"ONESIA ATMA JA!A

  JAKARTA

  2&'(

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  2/15

  I) TUJUAN Menent#kan kemamp#an $a%a&k#nin'an men(e)ap ene)'i (an' di*asilkan ole*

  pem$e$anan ke%#t+ se)ta men'eta*#i tempe)at#) t)ansisi pada saat $a%a $e)#$a* da)i

  #let men%adi 'etas,

  II) TEORI "ASAR#at# si.at mekanik mate)ial (an' m#n/#l se$a'ai )espon te)*adap 'a(a impak

  dise$#t se$a'ai ketan''#*an, Adap#n ketan''#*an sendi)i dide.inisikan se$a'ai

  $esa)n(a pen(e)apan ene)'i (an' dipe)l#kan #nt#k memata*kan lo'am, Ketan''#*an

  s#at# mate)ial san'at dipen'a)#*i ole* kek#atan dan ke#letan mate)ial te)se$#t,

  en'#%ian impak (an' ideal dias#msikan $a*a sem#a ene)'i (an' m#n/#l

  aki$at $e$an impak akan dise)ap sel#)#*n(a ole* spesimen, Nam#n padaken(ataann(a kondisi ideal tidak pe)na* te)#%#d+ se$a'ian ke/il ene)'i akan *ilan'

  se$a'ai aki$at da)i 'esekan dan 'eta)an mesin, ent#k spesimen %#'a meme'an'

  pe)anan dalam menent#kan $esa)n(a ene)'i (an' dise)ap,

  e/a)a #m#m+ pen'#%ian impak dilak#kan #nt#k men'eta*#i ketan''#*an $a%a,

  en'#%ian te)se$#t dianta)an(a (ait# den'an metode Iod dan *a)p(+ men'ik#ti

  tanda) AM E23+ se$a'ai $e)ik#t 51:

  1, Metode Iod

  ada pen'#%ian den'an metode Iod+ spesimen $e).#n'si sepe)ti $atan' cantilever+

  7am$a) 1, en'#%ian den'an metode Iod *an(a dilak#kan pada s#*# kama),

  en'#%ian den'an metode Iod #m#m di'#nakan di In'')is&E)opa,

  2, Metode *a)p(

  ada pen'#%ian den'an metode *a)p(+ spesimen $e).#n'si sepe)ti $atan'

  t#mp#an sede)*ana 8 simple $eam 9+ 7am$a) 1, en'#%ian den'an metode *a)p(

  tidak *an(a dilak#kan pada s#*# kama)+ nam#n dapat dilak#kan pada s#*# (an'

  $e)a)iasi da)i s#*# )enda* 8k)io'enik9 sampai s#*# tin''i, ;le* ka)ena it#+

  metode ini dapat di'#nakan #nt#k men'eta*#i apaka* s#at# mate)ial memiliki

  ka)akte)istik pe)#$a*an da)i #let men%adi 'etas den'an t#)#nn(a tempe)at#)

  ope)asi+ Ductile to Brittle Transition, Den'an demikian tempe)at#) t)ansisi

  pe)#$a*an dapat ditent#kan,

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  3/15

  pesimen (an' di'#nakan $aik pada pen'#%ian den'an metode Iod ma#p#n

  *a)p( memp#n(ai $ent#k $atan' den'an dimensi pe)m#kaan 10 mm < 10 mm+

  notch 8takik9 $e)$ent#k = den'an s#d#t 4> de)a%at dan kedalaman 2 mm,

  ;le* ka)ena spesimen impak memiliki takik $e)$ent#k = maka pen'#%ian ini se)in' dise$#t

  se$a'ai *e Not/*ed a) est ata# pada metode *a)p( dikenal *a)p( = Not/*ed est,en'#%ian dilak#kan den'an /a)a mem$e)ikan $e$an impak dalam $ent#k pal# pend#l#m da)i

  ketin''ian te)tent#+ *o, ada saat pal# pend#l#m dia(#nkan akan men#m$#k spesimen+

  selan%#tn(a spesimen akan pata* di dae)a* takikan (an' $e).#n'si se$a'ai konsent)asi

  te'an'an, al# pend#l#m akan te)#s te)a(#n sampai ketin''ian maksim#m+ * 1+ (an' tent#

  sa%a le$i* )enda* da)i *,

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  4/15

  esa)n(a pen(e)apan ene)'i #nt#k memata*kan spesimen di*it#n' $e)dasa)kan

  pe)$edaan ketin''ian anta) *odan *1+ sepe)ti skema pada 7am$a) 4 dan men'ik#ti pe)samaan

  se$a'ai $e)ik#t :

  ?@ m'8*o-*19

  Ene)'i se$el#m pata* ?o@ W* @ W!81-/os 9Ene)'i setela* pata* ?1@ W*1@ W!81-/os B9

  Ene)'i #nt#k memata*kan spesimen ? @ W8*o-*19 @ W!8 /os B C /os 9

  Kete)an'an :

  ? @ Ene)'i (an' #nt#k memata*kan spesimen @ ene)'i (an' dise)ap 8"9

  W @ e)at pend#l#m 8N9

  o @ Ketin''ian aal da)i pal# pend#l#m 8m9

  1 @ Ketin''ian ak*i) 8m9

  @ #d#t %at#* pend#l#m 8de)a%at9

  B @ #d#t pant#l pend#l#m 8de)a%at9

  ! @ "a)ak da)i titik p#sat 8m9

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  5/15

  en'#%ian impak den'an takik metode *a)p( se$ena)n(a san'at di$#t#*kan #nt#k

  men'eta*#i tempe)at#) t)ansisi pe)#$a*an si.at #let men%adi 'etas pada lo'am aki$at

  pen#)#nan tempe)at#)+ Ductile to Brittle Transition Temperature (DBTT). ada $e$e)apa

  lo'am te)n(ata te)%adi pe)#$a*an si.at da)i #let men%adi 'etas apa$ila te)%adi pe)#$a*an

  tempe)at#) ke)%a, Kondisi di$aa* tempe)at#) t)ansisi+ lo'am akan /ende)#n' men%adi 'etas

  dan pata* pada ene)'i pen(e)apan (an' )enda*+ sedan'kan di atas tempe)at#) t)ansisi maka

  lo'am akan /ende)#n' $e)si.at #let,

  III) PERALATAN PER*OBAANa, Mesin #%i Impak me)ek IME model " 300+ 7am$a) >,

  $, ?k#)an spesimen men'ik#ti standa) AM E 23-2 tipe ,

  /, "enis spesimen dapat te)di)i da)i : $a%a ka)$on+ $a%a ka)$on *asil p)oses *a)denin'+dan $a%a ka)$on *asil p)oses tempe)in'+ k#nin'an 8ses#ai pet#n%#k asisten9,

  d, #n'k#&.#)na/e,

  e, Media pendin'in 8 N2/ai)9,

  ., e)mokopel tipe K,

  ', en%epit pan%an' + ada* tempat N2/ai),

  *, te)eo mi/)os/ope,

  I%) PROSE"UR PER*OBAAN1, iapkan spesimen ses#ai den'an pet#n%#k asisten, e)dapat 3 $#a* spesimen (an'

  akan di#%i+ pe)tama $a%a s#*# kama)+ $a%a s#*# tin''i+ dan $a%a s#*# )enda*,2, ?nt#k mendapatkan $a%a s#*# tin''i dapat dipanaskan te)le$i* da*#l# didalam

  t#n'k#+ dan #nt#k $a%a s#*# )enda* dapat dimas#kkan ke lema)i pendin'in ata#

  dit#an'kan N2/ai) ke spesimen,

  3, ?k#) dimensi spesimen pada s#*# kama)+ l#as penampan' dan kedalaman takikn(a,

  4, ?nt#k mem#lai pen'#%ian+ n(alakan mesin alat #%i impak den'an /a)a meminda*kan

  t#as ke posisi 2,

  >, Letakkan spesimen pada d#d#kan ses#ai tanda (an' tela* di$#at+ den'an /a)a

  mena*an pend#l#m sedikit diatas d#d#kan men''#nakan k#n/i in'')is te)le$i*

  da*#l#,

  6, en'ope)asian #%i impak dapat dilak#kan men''#nakan control manual ata#p#n

  men''#nakan kont)ol otomatis melal#i screen, osisi manual control*a)#s $e)ada

  pada posisi ON+ apap#n pili*an pen'ope)asian (an' dipili*, elan%#tn(a lak#kan

  lan'ka* se$a'ai $e)ik#t :

  No ?)aian Lan'ka* om$ol Man#al La(a)

  ent#*

  1 Naikkan pend#l#m ke posisite)tin''i

  Rising Rise

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  6/15

  2 Melepaskan pin pen'aman Pin Off Dowell

  3 A(#nkan pend#l#m Impact Impact

  4 Kem$alikan pend#l#m ke posisi

  te)enda*

  Release Fall

  > Am$il pata*an spesimen+, *atatan tama.an /

  i, Dalam men''#nakan tom$ol manual+ saat men#)#nkan pend#l#m

  *a)#s ditekan te)#s *in''a ke posisi te)enda* sampai men'el#a)kan

  s#a)a FklikG $a)# dapat dilepas+ $ila tidak maka pend#l#m akan

  /ende)#n' #nt#k kem$ali ke posisi te)tin''i, Dalam pen''#naan la(a)

  sent#* *al te)se$#t tidak pe)l# dilak#kan,

  H, Amati $esa)n(a nilai (an' dit#n%#kkan ole* 2 indikato) $esa)an ene)'i (an' te)se)ap+

  $aik melal#i la(a) ata#p#n man#al 8analog9,

  , Amati %#'a $ent#k pe)m#kaan pata*an den'an men'am$il 'am$a) pe)m#kaan

  pata*an (an' te)%adi den'anstereo microscope.

  , Am$il spesimen selan%#tn(a (an' s#da* dipanaskan da)i t#n'k# dan lak#kan kem$ali

  ta*ap > *in''a 8ik#ti pet#n%#k asisten9,

  10, Demikian *aln(a pada spesimen den'an s#*# )enda*+ melak#kan ta*ap > *in''a

  8men'ik#ti pet#n%#k asisten9,

  %) TUGAS "AN PERTAN!AAN1,Da)i data (an' dipe)ole* $e)ikan analisis te)*adap kek#atan impak pada tempe)at#)

  (an' $e)$eda,

  "aa$ :

  e)/o$aan dilak#kan te)*adap $a%a (an' dilak#kan pada tempe)at#) kama)+s#*#

  tin''i dan %#'a s#*# )enda* , Da)i *asil pe)/o$aan (an' didapatkan te)li*at $a*a

  *a)'a impak $e)$andin' l#)#s den'an s#*# spe/imen te)se$#t , A)tin(a $a*a

  semakin tin''i s#*#n(a maka semakin tin''i *a)'a impakn(a nam#n + se$alikn(a

  semakin )enda* s#*#n(a maka semakin )enda* *a)'a impakn(a , a)'a impak

  men'indikasikan $a*a semakin )enda* *a)'a impakn(a maka semakin 'etas

  spe/imen te)se$#t+$e'it# p#la se$alikn(a , Men'apa *a)'a impak dapat

  $e)$andin' l#)#s den'an s#*# spesimen(a , al te)se$#t dika)ena semakin )enda*

  s#*#n(a maka kemamp#an $e)'e)ak atom (an' dimiliki ole* spe/imen te)se$#t

  men#)#n se*in''a %ika di$e)ikan 'a(a maka dislokasi spe/imen te)se$#t tidak

  mamp# men(e)ap ene)'( (an' $esa) se*in''a di$#t#*kan 'a(a (an' le$i* ke/il

  #nt#k memata*kan spe/imen te)se$#t+ se$alikn(a %ika spe/imen te)se$#t memilki

 • 7/24/2019 Pengujian Impak Denny

  7/15

  s#*# (an' tin''i maka kemamp#an $e)'e)ak atom menin'kat se*in''a %ika

  di$e)ikan 'a(a maka dislokasi spe/imen te)se$#t mamp# men(e)ap ene)'( (an'

  $esa) se*in''a di$#t#*kan 'a(a (an' le$i* $esa) #nt#k memata*kan spe/imen

  te)se$#t,

  2, Da)i data (an' dipe)ole* $e)ikan p#la analisis pe)m#kaan pata*an (an' te)%adi

  kaitkan den'an kek#atan impak (an' dipe)ole*,

  "aa$ :

  ada pen'#%ian spesimen s#*# kama)

  821+4 9 tampak te)li*at $a*a *asil

  pat*an da)i spe/imen te)se$#t

  pe)m#kaan pata*an(a te)li*at kasa)

  menandakan $a*a spe/imen te)se$#t

  sedikit #let se*in''a spe/imen

  te)se$#t masi* mamp# sedikitn(a

  men(e)ap ene)'( (an' di$e)ikan ole* pend#l#m,e)ta spesimen(a tidak pata*

  men%adi 2 $a'ian,

  ada pen'#%ian spesimen s#*# )enda* 8-

  1 9

  e)li*at *asil pata*an(a *al#s

  menandakan $a*a spe/imen

  te)se$#t 'etas se*in''a spe/imen

  te)se$#t *an(a men(e)ap sedikit

  ene)'( (an' di$e)ikan ole* pend#l#mn(a se)ta kedalaman pata*an (an' *ampi)

  p#t#s ,

  ada pen'#%ian spesimen pada s#*# kama) 821+> 9 ini diketa*#i $ent#k pata*ann(a le$i*

  $esa) da)ipada ked#a spesimen atas , Dika)enakan $esa) dan pe)m#kaan pata*an (an'

  lem$#t+ menandakan spe