pengenalan kitab syarah riyadhus1

Download Pengenalan Kitab Syarah Riyadhus1

Post on 08-Jul-2018

247 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Pengenalan Kitab Syarah Riyadhus1

  1/24

  1.0 PENGENALAN……………………………………………………………………..……1 2.0 BIODATA PENULIS KITAB SYARAH RIYADHUS SALIHIN…………………….4

  3.0 KEISTIMEWAAN KITAB SYARAH RIYADHUS SALIHIN……………………….6

  3.1 Sejaa! Pee"e#$a%&a% Pe%'()*a% K)+a$

  3.2 S'*'%a% K)+a$%,a Ya%& S)*+e#a+)"   3.3 Me+- a% K'a()+) Ha)*/Ha)*%,a

  3.4 K)+a$ R),a! a(/S!a()!)% )a"+)"a% *eaa #e('a* ) P-%-"/P-%-" 

  4.0 METOD/METOD PENULISAN SYARAH HADIS KITAB SYARAH RIYADHUS

  SALIHIN………………………………………………………………………………….…10

  .0 KESIMPULAN…………………………………………………………………………21

  RUUKAN……………………………………………………………………………………..

  1.0 PENGENALAN

  Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul-Nya Muhammad dengan membawa

   petunjuk dan menurunkan kepadanya Al Quran pedoman hidup umat yang kekal sampai hari

  kiamat serta memberikan tafsir Al Quran dan yang semisalnya bersama Al Quran tersebut, sehingga Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam baik berupa ucapan atau perbuatan

  adalah penjelas Al Quran dan penunjuk makna-maknanya !emikian juga para sahabat

  Rasulullah telah menghafal, mempelajari dan menulis Al Quran dan As Sunnah sedangkan

  Allah telah bertanggung jawab dalam menjaga kitab-Nya yang mulia dan menjadikan orang-

  orang yang menjaga dan memperhatikan As Sunnah An Nabawiyah sejak masa Rasulullah

  sampai sekarang hingga hari kiamat nanti

  !engan taufik dari Allah, Sunnah Rasulullah menjadi pusat perhatian para ulama di

  setiap masa dan tempat sehingga sempurnalah penjagaan, taqyiid  dan penulisannya dalam

  kitab musnad, shihah, sunan dan mu"jam-mu"jam !i antara para ulama yang memberikan

 • 8/19/2019 Pengenalan Kitab Syarah Riyadhus1

  2/24

 • 8/19/2019 Pengenalan Kitab Syarah Riyadhus1

  3/24

  !ilahirkan di sebuah desa bernama Nawa dekat !amsyik, Suriah pada tahun ()*  .eliau

  mulai menuntut ilmu di sebuah sekolah agama milik abbatullah bin Muhammad Al Anshori

  yang terkenal dengan sebutan #bnu Rawahah

  Madrasah itu bernama Madrasah Ar Rawahiyyah #mam Nawawi belajar di Madrasah

  ini mulai tahun (45 , saat berusia delapan belas tahun, kemudian melanjutkan pelajarannya

  ke Sekolah !arul adits di Madrasah 6sruniah .eliau wafat di desanya sendiri iaitu desa

   Nawa, !amsyik, Suriah, pada tahun (+(  pada usia 47 tahun Meskipun beliau belum

  sempat menikah seumur hidupnya, namun sebagai penghormatan, kaum muslimin tetap

  menggelarinya 2Abu $akaria", yang menggambarkan seolah-olah beliau pernah memiliki

  seorang putra

  Riyadus Shalihin yang diertikan sebagai pelatihan orang-orang soleh, dibahas menjadi

  *5 kitab yang terbagi atas )+8 .ab dan menyertakan sebanyak *599 hadis !alam bentuk 

   penulisannya, #mam Nawawi mengemukakan ayat-ayat Qur"an sebagai dalil utama untuk 

  menguatkan dalil penyokong atas kitab yang akan dibahas, kemudian baru menyertakan dalil-

  dalil hadis sebagai sokongan tambahan atas bab-bab yang dibahas tersebut

  !i dalam mukaddimah kitabnya, #mam Nawawi mengatakan bahawa kitabnya itu

  mengandung hadis-hadis yang beliau kutip dari #utubussittah 'enam kitab utama, iaitu kitab hadis yang paling utama dalam #slam !an secara tegas dikatakan bahwa beliau hanya

  mengutip hadis-hadis yang shahih dari kitab-kitab yang masyhur itu !engan demikian tidak 

  akan ada satu hadis dho"if pun yang dimasukkan ke dalam kitab ini !alam hal ini, para

  ulama se-dunia selama ratusan tahun sudah membuktikan kebenaran ucapan #mam Nawawi

  itu Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah, kitab Riyadus Shalihin terbukti telah berhasil

  membantu para ulama untuk membentuk murid-murid mereka di pondok-pondok dan

  madrasah-madrasah, atau pada majlis-majlis ta’lim di masjid-masjid di seluruh #ndonesia

  /itab Syarah Riyadus Shalihin ini juga sangat terkenal di sisi para ulama ahlusssunnah

  wal jama"ah di dunia #slam /itab Riyadhush Shalihin ini memiliki keistimewaan yang tidak 

  dimiliki kitab selainnya dari kitab-kitab Sunnah dan dia benar-benar bekal bagi penasihat,

   permata bagi yang menerima nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk dan taman

  orang-orang sholih al inilah yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di

  kalangan ulama sehingga mereka memberikan syarahan, komen dan mengajarkannya di

  hala&oh-hala&oh mereka

  8

 • 8/19/2019 Pengenalan Kitab Syarah Riyadhus1

  4/24

  Akhirnya tidak dapat disangkal lagi, kitab ini termasuk kitab yang paling banyak 

  tersebar dan dimiliki sehingga kemasyhurannya telah melangit dan mendapatkan kedudukan

  yang tinggi di kalangan orang-orang khusus dan awam, dan cukuplah 'sebagai bukti

  umumnya masjid menjadikannya sebagai bahan bacaan yang dibacakan kepada makmum

  setelah sholat atau sebelumnya #mam Nawawi memberikan keistimewaan dalam tertib dan

   pembuatan bab pembahasan, beliau membaginya menjadi beberapa kitab dan kitab-kitab ini

  dibagi menjadi beberapa bab lalu menjadikan kitab sebagai judul bagi hadits-hadits yang ada

  di dalam bab-bab yang banyak dari satu jenis dan menjadikan bab sebagai judul bagi

  sekelompok hadits yang menunjukkan satu permasalahan khusus

  /itab ini terdiri dari *+ kitab, 8(7 bab dan *:5+ hadits, beliau membuka kesemua

   babnya dengan menyebut ayat-ayat dari Al Quran yang sesuai dengan pembahasan hadits yang ada lalu membuat tertib dan bab yang saling berhubungan sehingga kitab ini bisa

  mengalahkan selainnya dari kitab-kitab yang serupa dengannya ';ihat Muqaddimah Syarhu

   Riyadhush Shalihin, karya< Syaikh Muhammad bin Sholih Al 6tsaimin, oleh< 3rof !r

  Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath-=hoyaar, cetakan pertama tahun *4*7>*557

  2.0 BIODATA PENULIS KITAB SYARAH RIYADHUS SALIHIN

  /itab Riyadh al-Shalihin karya #mam besar dan ulama" internasional, #mam al-Nawawi

  sudah tak asing lagi bagi kita, bahkan menjadi referensi dan rujukan kalangan umat islam

  seluruh dunia /itab ini memang sangat perlu diketahui isinya dan kita amalkan karena

  memuat kumpulan hadis-hadis terutama dalam masalah adab yang bersifat batiniyah maupun

  lahiriyah, hal-hal yang bersifat penyemangat 'targhib dan peringatan 'tarhib, 0uhud,  pendidikan akhla&, penyucian kalbu berikut terapinya dan pemeliharaan anggota tubuh

   Nama lengkap al-Nawawi adalah Muhyi al-!in Abu $akaria %ahya bin Syarif bin

  Murri bin asan bin usain bin Muhammad bin ?am"ah bin a0m al-Nawawi al-!amisy&i

  Al-Nawawi dilahirkan di kampung Nawa, sebuah daerah auran, kawasan Syam 'Syiria,

   pada bulan Muharram tahun ()8 , bertepatan bulan @ktober *8)) M .eliau dididik oleh

  ayah beliau yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan .eliau mulai belajar di /atatib

  )

 • 8/19/2019 Pengenalan Kitab Syarah Riyadhus1

  5/24

  'tempat belajar baca tulis untuk anak-anak dan hafal Al-Quran sebelum mencapai usia

   baligh

  /etika berumur sepuluh tahun, Syaikh %asin bin %usuf A0-$arkasyi melihatnya dipaksa

   bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis kerana

   paksaan tersebut Syaikh ini berkata bahawa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling

   pintar dan paling 0uhud pada masanya dan boleh memberi manfaat yang besar kepada umat

  #slam 3erhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar

  /ehidupannya sehari-hari sekadar memelihara tubuh badannya dan hanya makan sekali

  sehari #ni kerana beliau terlalu banyak memperuntukkan masa untuk mengarang dan

  menghasilkan sumbangan untuk umat #slam Sehingga dikatakan kerana kesibukannya, beliau

  tidak sempat memikirkan urusan perkahwinan dan membujang sehingga ke akhir hayatnya

  .eliau juga seorang yang berani menyatakan kebenaran /erana keberaniannya, beliau telah

  diusir dari Syam akibat satu fatwanya yang tidak menyenangkan hati sultan al-Malik al-$ahir

  An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia *: tahun /emudian pada tahun (45  ia

  memulai rihlah thalabul ilmi-nya ke !imasy& dengan menghadiri hala&ah-hala&ah ilmiah

  yang diadakan oleh para ulama kota tersebut #a tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat

  Al-?ami" Al-6mawiy ?adilah thalabul ilmi  sebagai kesibukannya yang utama !isebutkan  bahawa ia menghadiri dua belas hala&ah dalam sehari #a rajin sekali dan menghafal banyak 

  hal #a pun mengungguli teman-temannya yang lain #a berkata< “Dan aku m$nulis s$gala

   yang b$rhubungan d$ngannya% baik &$n"$lasan kalimat yang sulit mau&un &$mb$rian

  harakat &ada kata-kata' Dan Allah t$lah m$mb$rikan barakah dalam waktuku”'

  .eliau mulai menghafal al-Quran sejak kecil lagi 3ada tahun (45 ijrah ketika

  umurnya *5 tahun, beliau datang ke kota !amsyi& untuk belajar !i sana beliau memasuki

  madrasah al-Ruwahiyyah dan mula menghafal beberapa kitab fi&h, antaranya kitab al-=anbih

  dalam tempuh empat bulan setengah dan kitab al-Mu