penataran format instrumen pentaksiran … penataran format matema… · om6 menggunakan laras...

34
PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN 2016

Upload: haxuyen

Post on 30-Jan-2018

277 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

PENATARAN

FORMAT INSTRUMEN

PENTAKSIRAN

BAGI PEPERIKSAAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH

RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN

2016

Page 2: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OBJEKTIF MATAPELAJARAN

OM1 Mengetahui dan memahami Pengetahuanasas, konsep hukum dan prinsip yang melibatkan bidang Nombor dan 0perasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian.

OM2 Menguasai kemahiran operasi asas matematikyang melibatkan bidang Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian.

Page 3: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OM3 Menguasai hukum dan prinsip yang melibatkan operasi bergabung denganbetul.

OM4 Menggunakan pengetahuan dankemahiran matematik untukmenyelesaikan masalah harianmelibatkan bidang Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan danAlgebra serta Statistik danKebarangkalian.

Page 4: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OM5 Menggunakan pengetahuan dankemahiran matematik untuk diaplikasidan membuat penyesuaian dalamkonteks kehidupan seharian.

OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilanyang sesuai semasa berkomunikasidengan betul.

Page 5: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OM7 Menggunakan kemahiran berfikir, menaakul dan membuat penerokaansecara matematik dalam kehidupanseharian.

OM8 Menggunakan perkakasan teknologi yang sesuai untuk memudahkan pemahamankonsep serta menghayati ilmu matematik.

OM9 Menghargai kepentingan dan keindahanmatematik.

Page 6: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OBJEKTIF PENTAKSIRAN

OP1 Pengetahuan dan pemahaman tentangkonsep, nilai, fakta, hukum dan prinsip yang melibatkan bidang Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian

OP2 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuaisemasa berkomunikasi dengan betul.

Page 7: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OP3 Keupayaan mengendalikanoperasi bergabung yang melibatkan bidang Nombor danOperasi serta Sukatan danGeometri.

OP4 Keupayaan mengendalikankemahiran asas matematik yang melibatkan pengurusan data.

Page 8: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

OP5 Keupayaan menyelesaikan masalahharian yang melibatkan bidangNombor dan Operasi, Sukatan danGeometri, Perkaitan dan Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian.

OP6 Keupayaan mengusai kemahiranberfikir aras tinggi (KBAT) dalamkehidupan seharian secara kreatifdan Inovatif

Page 9: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2

1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif

2 Jenis Item Objektif Aneka Pilihan Objektif pelbagai bentuk

Respons terhad

3 Bilangan Soalan 40 15 soalan

4 Jumlah Markah 40 60

5 Tempoh Masa 1 jam 1 jam

6 Konstruk Mengetahui

memahami

Mengaplikasi

Mengetahui

memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Menyelesai masalah

Cakupan Konteks

7 Kaedah

penskoran

Dikotumus Analitikal

MATEMATIK 015/025/035/

Page 10: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK

MATEMATIK KERTAS 1 MATEMATIK KERTAS 2

Mengetahui dan memahami

Melaksana kemahiran

mengira

Mengaplikasi

Mengetahui dan memahami

Melaksanakan

kemahiran mengira

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Page 11: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MM

Page 12: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MKM

Page 13: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MP

Page 14: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MM

Page 15: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MKM

Page 16: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MP

Page 17: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MA

Page 18: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MP

MN

MC

Page 19: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

BENGKEL PENATARAN FORMAT MATEMATIK UPSR 2016

Mengenal pasti bagi setiap item Kertas 1 dan Kertas 2

i) Konteks – 19 tajuk

ii) Konstruk

Mengetahui dan memahami

Melaksanakan kemahiran mengira

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Bagi setiap item Kertas 1 dan Kertas 2

Page 20: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MATEMATIK 015/025/035/1

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

1 Nombor Bulat MM R

2 Pecahan MM R

3 Koordinat MM R

4 Masa dan Waktu MM R

5 Jisim MM R

6 Ruang MM R

7 Nisbah dan Kadaran MM R

8 Pecahan MKM R

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

Page 21: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MATEMATIK 015/025/035/1

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

9 Perpuluhan MKM R

10 Operasi Bergabung MKM S

11 Darab MKM R

12 Wang MKM R

13 Tolak MKM R

14 Perpuluhan MKM R

15 Peratus MKM S

16 Pecahan MKM S

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

Page 22: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MATEMATIK 015/025/035/1

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

17 Masa dan Waktu MKM R

18 Panjang MKM R

19 Jisim MKM R

20 Pengurusan Data MKM R

21 Nombor dan Operasi MP R

22 Nombor dan Operasi MP S

23 Jisim MP R

24 Wang MP R

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

Page 23: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MATEMATIK 015/025/035/1

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

25 Masa dan Waktu MP R

26 Wang MP R

27 Nisbah dan Kadaran MP S

28 Jisim MP S

29 peratus MP S

30 Ruang MP S

31 Panjang MP S

32 Koordinat MP R

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

Page 24: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

MATEMATIK 015/025/035/1

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

33 Jisim MP T

34 Pengurusan Data MP T

35 Ruang MP R

36 Pecahan MKM S

37 Ruang MP T

38 Wang MP T

39 Peratus MP T

40 Isi padu Cecair MP T

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

Page 25: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Menganalisis (MA)

Menilai (MN)

Mencipta (MC)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

1(i) Nombor Bulat MM R

(ii) Nombor Bulat MM R

2(i) Pecahan MM R

(ii) Pecahan MM S

3(i) Nombor dan Operasi MKM S

(ii) Ruang MM R

Page 26: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Menganalisis (MA)

Menilai (MN)

Mencipta (MC)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

4(i) Masa dan Waktu MP R

(ii) Masa dan Waktu MKM S

5 Nombor dan Operasi MKM S

6(i) Jisim MM R

(ii) Jisim MP S

Page 27: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Menganalisis (MA)

Menilai (MN)

Mencipta (MC)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

7

(i) Isi Padu Cecair MM R

(ii) Isi Padu Cecair MKM R

(iii) Isi Padu Cecair MP S

8(i) Pengurusan Data MKM R

(ii) Pengurusan Data MKM S

9(i) Masa dan Waktu MM R

(ii) Masa dan Waktu MP S

Page 28: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Menganalisis (MA)

Menilai (MN)

Mencipta (MC)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

10

(i) Ruang MKM S

(ii) Ruang MP/MA T

(iii) Ruang MP/MN R

11

(i) Pengurusan Data MM R

(ii) Pengurusan Data MP R

(iii) Pengurusan Data MP S

Page 29: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Menganalisis (MA)

Menilai (MN)

Mencipta (MC)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

12(i) Ruang MKM S

(ii) Ruang MP/MN/MC T

13(i) Wang MP/MA T

(ii) Wang MP/MA T

14(i) Peratus MKM R

(ii) Pengurusan Data MP/MC S

Page 30: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK ARAS

Mengetahui dan memahami (MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)

Mengaplikasi (MP)

Menganalisis (MA)

Menilai (MN)

Mencipta (MC)

Rendah (R)

Sederhana (S)

Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR

SOALANKONTEKS KONSTRUK ARAS

15(i) Nombor dan Operasi MP/MA S

(ii) Wang MP/MA T

Page 31: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

SEKIAN, TERIMA KASIH

Page 32: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

STIMULUS

Menggunakan stimulus secara meluas untuk

menjana kemahiran inferensdan penaakulan kritis

PELBAGAI ARAS PEMIKIRAN

Mempelbagai kata tugasuntuk mentaksir pelbagai

aras pemikiran dalam domain kognitif

KONTEKS BUKAN LAZIM

Menggunakan situasi baharu diluar bilik darjah

Menggalakan murid berfikir lebihmendlm & bukan sekadarmengingat semula apa ygdipelajari dlm bilik darjah

SITUASI SEBENAR DLMKEHIDUPAN SEHARIAN

Mencabar murid utkmenyelesaikan suatu masalah

kehidupan sebenar dgnmenggunakan pembelajaran drp

pelbagai disiplin

ITEM TIDAK BERULANG

(Item berbeza setiap tahun)

Menggunakan bahan yang melangkau bahan buku teks, buku kerja, buku latihan dll

CIRI-CIRIITEM KBAT

Page 33: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONSTRUK

APA (perkara) yang ditaksir

Merupakan dimensi manusia yang berbentuk

konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh:

pengetahuan, kemahiran dan sikap) yang dibangun

atau diperkembang melalui hasil pembelajaran

sesuatu mata pelajaran

Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran

bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti

berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran

tersebut.

Page 34: PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN … PENATARAN FORMAT MATEMA… · OM6 Menggunakan laras bahasa matematik, simbol, istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai semasa berkomunikasi

KONTEKS (TAJUK)

Tempat pentaksiran sesuatu konstruk itu dilaksanakan

Merupakan bahagian-bahagian tertentu mata

pelajaran

Dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran / (DSKP)

Lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu

dalam sesuatu bidang.

Biasanya dibahagikan kepada beberapa subkonteks