pembelajaran berasaskan projek sains

Author: saiyidatul-kamaruzzaman

Post on 19-Feb-2018

288 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  1/35

  PROJEKSAINSDisediakan oleh,

  Norazaludin Azmil B Razaly(M20151000576)

  Noriza B !ussain(M201510005"0)

  #rnie Nurdinie B $aidi(M20151000021)

  %aiyidaul Maziah B &amaruzzaman(M20151000572)

  %aiyidaul A'didah B &amaruzzaman(M2015100057)

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  2/35

  PEMBELAJARAN BERASASKAN(PROJEK)

  DEFINISI %uau kaedah en*a+aran dan emela+aranyan* menekankan kolaorasi anara *uru dan

  ela+ar dalam memeloori sesuau erkara

  aau oik se-ara enyemurnaan sesuauro+ek.

  &emenerian /ela+aran Malaysia (2006)

  model akiii yan* keluar dariadaamalan ilik dar+ah yan* iasa dan

  anyak meliakan *aun*an anara

  disilin ilmu.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  3/35

  &aedah ini menekankan emela+aran kendiri

  sera amalan enerokaan oleh murid.

  /roses emela+aran iasanya meliakan

  kuian sera analisis daa dan ersediaan laoran.

  /ro+ek yan* dierikan adalah erdasarkan

  keerluan oik sera men*iku mina murid.

  &aedah sea*ai srae*i emela+aran yan*memaa murid keluar dariada radisi ilik dar+ah

  lama yan* mem3okuskan *uru sea*ai emeri ilmu.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  4/35

  CIRI-CIRI PEMBELAJARANBERASASKAN PROJEK /enilaiannya di+alankan ada seia aha

  roses sehin**alah ke aha hasil yan* sia.

  4neraksi *uru den*an murid adalah

  erenuk imin*an dan erundin*an (*urusea*ai 3asiliaor.

  uru erlu memer+elaskan rosedur

  erlaksanaan yan* len*ka.

  Berorenasikan dunia seenar.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  5/35

  /roses ini meliakan en*umulan

  ahan, makluma, daa memroses

  makluma dan daa, elaoran hasil dan

  re3leksi kendiri.

  &aedah emela+aran ini erasaskankemahiran, en*eahuan, en*alaman,

  dan keolehan murid.

  Murid mamu memua enilaian

  kendiri. Murid eran**un*+aa

  erhada emela+aran.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  6/35

  HUBUNGAN GURU DENGAN MURID AKANLEBIH MESRA KERANA GURU DAN MURIDSERING BERKOMUNIKASI DAN BERTUKARPENDAPAT.

  MENGGALAKKAN MURID MENGEMBANGKANKEMAHIRAN DIRI DALAM MENGEMUKAN

  HUJAH, PENDAPAT, MENYOAL SERTAMENYELESAIKAN MASALAH

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  7/35

  MENGAPA PBL?

  Mengikut artikel Futureworks:Trends andChallenges for Works in the 21st. Century,

  We are living in a new economy powered bytechnology, fueled by information, and driven byknowledge

  Ini bermakna, penggunaan PBL akan membantumurid untuk membina kemahiran dan ketrampilandalam menghadapi masyarakat masa depan yang

  lebih berasaskan kepada maklumat dan teknologi.Negara maju menggunakan pendekatan ini dalambilik darjah. PBL ini mampu melahirkan muridyang boleh menghadapi dunia abad ke-!.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  8/35

  Melalui PBL, pelajar boleh:

  Boleh ber"ikiran outside the bo#

  Boleh bekerja dalam kumpulan dalam kelas, kelas lain atau

  di negara lain $%ollaborati&e learning'

  Memaksimakan ( tonggak utama )ekolah Bestari * sel"-

  dire%ted, sel"-a%%ess and sel"-pa%ed Berpeluang untuk bekerja dalam isu dan amalan dunia

  sebenar.

  Boleh memperoleh kemahiran pengurusan kendiri seperti

  pengurusan masa, peran%angan, pengurusan sumber,

  pengurusan tekanan, dll.

  Memperoleh kemahiran abad ke-!

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  9/35

  MENGAPA PENTINGNYAPBL? Membantu mempertingkatkan amalan P+P. Pelajar boleh

  bekerja dalam kumpulan dalam kelas, di kelas lain atau di

  negara lain. $%ollaborati&e learning'.

  Membantu membangun dan menilai kemahiran sertamindset sebagaimana yang dikehendaki dalam dunia pekerjaan

  masakini $noledge-orkers'. Mereka berpeluang

  berinteraksi dengan isu dan amalan dunia sebenar.

  Membantu merangka dan melaksanakan matlamat untuksistem penilaian berasaskan sekolah $)%hool-Based

  /ssessment'.

  Membantu dalam melahirkan pekerja yang berpengetahuan

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  10/35

  KELEBIHAN PELAKSAANPBL Projek yang telah diberikan kepada murid telah

  memberikan banyak "aedah kepada semua ahli

  pasukan se%ara keseluruhannya. Banyak

  pengalamandan kemahiran baruditempuhi dandipelajari. Pelajar mengalami keseronokandan

  kepuasansemasa dan selepas melaksanakan

  projek yang diberikan.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  11/35

  Pelajar dapat mempelajari pelbagai kemahiran

  ICTsemasa melaksanakan projek. Misalnya,

  kemahiran membuat %arian di internet,

  membangunkan multimedia, poerpoint,menggunakan indo Mo&ie Maker dan perisian

  gra"ik seperti /dobe Photoshop

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  12/35

  Pelajar memperoleh kemahiran komunikasiterutama

  sekali semasa sesi temu bual dan pembentangan.

  emahiran berkomunikasi juga dapat dipertingkatkan

  semasa perbin%angan dan re"leksi kumpulan.

  Pelajar juga dapat memupuk semangat kerjasamadalam

  kumpulan, semangat setiakawandan belajar untuk

  memperkukuhkan moti&asi indi&idu serta kumpulan.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  13/35

  Mempertingkatkan lagi keyakinanuntuk membuat

  pengu%apan aam dan memperoleh kemahiran dalam

  menangani soalan-soalan yang dikemukakan oleh aam

  semasa persembahan oleh pelajar.

  Pelajar juga memperoleh kemahiran dalam

  menganjurkan suatu projekseperti laatan, temu bual

  dan mengusahakan sesi pembentangan hasil projek di

  sekolah sebagai latihan . Ini memberikan peluang kepada

  pelajar untuk membuat suatu keputusan dan bukan sahaja

  ber"ikiran kritikal dan kreati" tetapi juga terbuka.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  14/35

  KELEMAHAN PBL Memerlukan aktu yang lama untuk sesuatu

  proses.

  Memerlukan kos yang tinggi.

  Memerlukanperalatan yang banyak. emungkinan ada murid yang tidak akti" dalam

  kumpulan.

  emungkinan murid kurang ari" dalam

  pengumpulan data.

  Murid tidak memahami topik.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  15/35

  CONTOH CONTOH PROJEKSAINS YANG BOLEH

  DILAKSANAKAN DI SEKOLAH.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  16/35

  PROJEK SISTEM SURIA

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  17/35

  PROJEK MENANAM TAUGEH

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  18/35

  PROJEK MEMBUAT AISKRIM

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  19/35

  PROJEK MEMBUAT ROBOT

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  20/35

  PROJEK MEMBUAT UBAT GIGI

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  21/35

  STRATEGI DALAM PELAKSANAANPROJEK SAINS

  Memeriu*asan

  men*ikukurikulum

  Men*amilkira

  keuayaandan

  kemamuan ela+ar

  yan*erlia

  Bilan*anahli

  kumulanke-il

  urumemimi

  n* danmemanausean+an*

  ro+ek

  dilaksanakan

  Memasika

  n ela+armemuare3leksi

  darisemasa ke

  semasa

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  22/35

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  23/35

  %ummai3

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  24/35

  BAGAIMANA MENILAI PROJEK?

  Rurik

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  25/35

  KENAPA RUBRIKMemeri ruan* unuk enamahaikan yan*

  oleh di liha

  Men+elaskan roses emela+aran( deailin* skills

  and knoled*e)

  Menun+ukkan sandard ro3esional dalam sesuau

  idan*, kualii en-aaian dan +an*kaan yan*

  erlu di -aai oleh ela+ar

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  26/35

  HOLISTIC VS ANALITICAL

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  27/35

  MEMBINA RUBRIC:BUILDING OUR SKILL-SET IN FOUR STAGES

  %a*e 1 Re3le-in* Aa yan* kia mahu dari ela+ar &enaa erlu ro+ek ini

  %a*e 2 8isin* Aakah hasil emela+aran yan* kia harakan diakhir ro+ek

  %a*e 9 rouin* and 8aelin* 8eakkan hasil yan* dikehendaki dalam sau rurik

  %a*e Ali-aion Bina rurik

  : %eens and 8ei, ;haer 9.

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  28/35

  FAKTOR YANG PERLU DIAMBILKIRA Malama

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  29/35

  BAGAIMANA SAYA TAHU RUBRIK SAYAADALAH RUBRIK YANG BAIK?

  =he -onen has a >rin* o3 ruh? @ou reie he ruri- and noeha he -onen saes ha you ruly do look 3or hen ealuain*suden ork. (Rurik menyaakan den*an +elas enan* aadinilai)

  #mhases seem ri*h hin*s ha are more imoran are sressedmore in he ruri- han hin*s ha are less imoran. (/enekananyan* eul)

  8eels o3 he s-ale make sense. (%kala yan* munasaah) $eaures o3 imoran-e hae een -oered ihou oerload.

  (%emua -iri yan* dinilai dinyaakan ana erleihan)

  =he ruri- is insi*h3ul. 4 hels you or*anize your hinkin* aouha -ouns as ualiy. ( Rurik oleh di 3ahami)

  Arer and M-=i*he, .

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  30/35

  CARA MUDAH BUAT RUBRIK R!"S#$%

  T&$'*+* G&&%$+ R!%"' G&&%$#*%

  "R!%"'

  A&!&% L&$%&% B"+ $ R!%"'

  http://rubistar.4teachers.org/http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/general/http://www.rcampus.com/indexrubric.cfmhttp://www.learner.org/workshops/hswriting/interactives/rubric/http://www.learner.org/workshops/hswriting/interactives/rubric/http://www.learner.org/workshops/hswriting/interactives/rubric/http://www.rcampus.com/indexrubric.cfmhttp://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/general/http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/general/http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/general/http://rubistar.4teachers.org/
 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  31/35

  LANGKAH PELAKSANAAN PBLMendaakan

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  32/35

  /emerhaian

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  33/35

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  34/35

 • 7/23/2019 pembelajaran berasaskan Projek Sains

  35/35

  BUIH SABUN???????

  B$$-!$$ $ "/&%+0$#0 !$# !" 1$! :

  250 ml en-u-i in**an +oy 1.5 lier air

  sudu esar eun* ui kayu