pembangunan perisian pembelajaran · pdf filekecergasan berasaskan kemahiran, latihan-latihan...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

260 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK)

  BAGI SUBJEK KECERGASAN FIZIKAL

  MUHAMMAD FAQHRI BIN SOBRI

  Laporan Projek ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  Mei 2009

 • ii

  PENGAKUAN

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : .....................................

  Nama Penulis : MUHAMMAD FAQHRI BIN SOBRI

  Tarikh : ...............................................

 • iii

  PENGHARGAAN

  Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada Dr. Mohad Anizu Bin Hj.

  Mohd selaku penyelia yang mengizinkan saya menjalankan projek perisian ini.

  Beliau telah banyak memberikan dorongan dan nasihat sehingga terhasilnya perisian

  ini.

  Penghargaan istimewa turut ditujukan kepada rakan-rakan iaitu Firdaus Jusoh,

  Firdaus Abd Kadir, Hanif, Arafat,Syahril Ibrahim, Faizal, Fadli ,Azam, Rafi .Idea

  dan nasihat dalam penghasilan perisian ini sangat dihargai.

  Penghargaan juga kepada ahli keluaraga saya dan setiap individu yang tidak

  berhenti-henti menghulurkan bantuan serta kerjasama.Tidak lupa juga kepada pihak

  yang turut memberi kerjasama dan maklumat untuk melicinkan pembangunan

  perisian ini iaitu Encik Shahruddin Bin Md.Salleh, Pensyarah Multimedia

  Pendidikan, Fakulti Pendidikan.

  Tanpa sokongan serta bantuan dari anda semua, Projek Sarjana Muda ini tidak

  mungkin terhasil sepert mana yang ada sekarang.

  Ribuan terima kasih.

  Sekian...

 • iv

  Dedikasi

  Teristimewa buat Bapak dan Mak yang sentiasa menjadi inspirasi,

  Sobri Mustaffa

  Daharah Din

  Dengan doa, kasih sayang dan perhatian kalian membantu abang

  dalam mengharungi setiap kesukaran hidup ini.

  Buat adinda-adinda tercinta,

  Elyani Sobri

  Azri Sobri

  Ezzati Sobri

  Anak saudara pertamaku,

  Rania Irdina

  Dan juga,

 • v

  Rakan-rakan seperjuangan Sains Sukan yang sentiasa memberi

  dorongan dan pendapat di sepanjang projek ini dijalankan.

  ABSTRAK

  Dewasa ini pembinaan perisian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran amat

  digalakkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Strategi pembelajaran berasaskan

  komputer menjadi sumber alternatif bagi memahami sesuatu pelajaran. Projek ini

  bertujuan membangunkan satu perisian tutorial pendidikan bertajuk Kecergasan

  Fizikal. Perisian ini boleh digunakan sebagai alat bantu dalam pengajaran dan

  pembelajaran untuk tajuk Kecergasan Fizikal. Perisian ini mempermudahkan

  pembelajaran dan digambarkan dengan menggunakan elemen-elemen multimedia

  iaitu grafik, animasi, video, flash dan audio yang menarik. Tajuk-tajuk yang

  disentuh merangkumi pengenalan kecergasan, kecergasan berasaskan kesihatan,

  kecergasan berasaskan kemahiran, latihan-latihan kecergasan dan ujian-ujian

  kecergasan. Selain itu, PBK ini dibangunkan berdasarkan Model Addie dengan

  mengabungkan teori pembelajaran iaitu teori Behaviorisme. PBK ini dibangunkan

  dengan menggunakan pengarangan perisian Macromedia Authorware 7.0 dibantu

  perisian tambahan seperti Adobe Photoshop CS2, Adobe Premiere Element 2.0,

  Ulead Video Studio 8, Swish Max 2, dan semua operasi Microsoft Windows XP.

 • vi

  ABSTRACT

  Nowadays, the development of software for teaching and learning process are

  encouraged by the Ministry of Education. Teaching strategy based on computer

  becomes the alternative source to help students have better understanding on

  particular subject. The purpose of this project is to develop an educational tutorial

  software entitle Physical Fitness. This tutorial software can be used as teaching aids

  to teach the subject. The software incorporates five elements which are grafic,

  animation, video, flash, an last but not least audio. The topics included in the

  software introduction to fitness, fitness based on health, fitness based on skills,

  fitness training and fitness test. Apart from that, this educational software is based

  on ADDIE model which incorporates the theory of behaviorisme. This software was

  developed by using Macromedia 7.0 and other additional software such as Adobe

  Photoshop CS2, Adobe Premiere Element 2.0, Ulead Video Studio 8, Swish Max 2,

  dan semua operasi Microsoft Windows XP.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  JUDUL i

  PERAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI RAJAH viii

  SENARAI LAMPIRAN ix

 • viii

  1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Projek 8

  1.5 Rasional Projek dan Pemilihan Subjek

  Kecergasan Fizikal 8

  1.6 Kepentingan Projek 9

  1.7 Istilah Pembangunan

  1.7.1 Multimedia 10

  1.7.2 Pengajaran Berbantukan Komputer 10

  1.7.3 Perisian 10

  1.7.4 Teks 11

  1.7.5 Audio 11

  1.7.6 Grafik 11

  1.7.7 Video 11

  1.7.8 Animasi 12

  1.7.9 Bahan Bantu Mengajar 12

  1.8 Skop dan Batasan Projek 12

  2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 14

  2.2 Alat Bantu Mengajar 14

 • ix

  2.3 Definisi Pengajaran Berbantukan Komputer 15

  2.4 Perkembangan Pengajaran Berbantukan

  Komputer 17

  2.5 Jenis-Jenis Pengajaran Berbantukan Komputer 19

  2.5.1 Latihtubi 19

  2.5.2 Tutorial 19

  2.5.3 Simulasi 20

  2.5.4 Permainan 20

  2.5.5 Penyelesaian Masalah 21

  2.6 Kelebihan PBK berbanding Media Lain 21

  2.6.1 Tahap Interaktif yang Tinggi 22

  2.6.2 Pelajar Menguasai Sendiri Pembelajaran 22

  2.6.3 Aktiviti Kelas Lebih Berpusatkan Pelajar 22

  2.6.4 Menarik dan Mengekalkan Minat Terhadap 23

  pelajaran

  2.6.5 Pembelajaran Kendiri Boleh Dilaksanakan 24

  2.6.6 Penilaian Yang Berbentuk Komprehensif 25

  2.6.7 Kesimpulan 25

  3 METHODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 26

  3.2 Konsep Asas Rekabentuk 27

  3.2.1 Rekabentuk Informasi 27

 • x

  3.2.2 Rekabentuk Interaksi 29

  3.2.3 Rekabentuk Antaramuka atau Persembahan 30

  3.4 Model Rekabentuk 31

  3.4.1 Model Pembelajaran ADDIE 31

  3.4.1.1 Fasa Analisis 31

  3.4.1.2 Fasa Rekabentuk 32

  3.4.1.3 Fasa Pembangunan 32

  3.4.1.4 Fasa Perlaksanaan 32

  3.4.1.5 Fasa Penilaian 32

  3.5 Teori Pembelajaran 33

  3.5.1 Teori Behaviorisme 33

  3.5.2 Teori Kognitivisme 34

  3.5.3 Teori Konstruktivisme 35

  3.6 Aplikasi Teori Pembelajaran Dalam Rekabentuk 35

  Perisian

  3.7 Spesifikasi Perkakasan dan Perisian Sokongan 36

  3.7.1 Perkakasan 36

  3.7.2 Perisian 37

  3.8 Fasa Membangunkan PBK 37

  3.8.1 Mengenalpasti Keperluan (Analisis) 37

  3.8.2 Rekabentuk (Design) 37

  3.8.3 Pembangunan Prototaip (Development) 38

 • xi

  3.8.4 Implementasi (Implementation) 38

  3.8.5 Penilaian (Evaluation) 38

  3.8 Kaedah Kajian 38

  3.9 Kaedah Penganalisis Data 39

  3.10 Kesimpulan 39

  4 HASIL PEMBANGUNAN DAN ANALISIS PENILAIAN

  4.1 Pengenalan 41

  4.2 Pakej Perisian 42

  4.2.1 Kulit CD 42

  4.2.2 Paparan Selamat Datang 43

  4.2.3 Paparan Objektif Perisian Kecergasan 44

  4.2.4 Paparan Menu Pilihan 45

  4.2.5 Paparan Panduan Pengguna 46

  4.2.6 Paparan Kredit 47

  4.2.7 Paparan Menu Utama Kecergasan 48

  4.2.8 Paparan Nota Pengenalan Kecergasan 49

  4.2.9 Paparan Menu Kecergasan Berasaskan

  Kemahiran 50

  4.2.10 Paparan Nota Kecergasan Berasaskan

  Kemahiran 51

  4.2.11 Paparan Menu Kecergasan Berasaskan

  Kesihatan 52

 • xii

  4.2.12 Paparan Nota Kecergasan Berasaskan

  Kesihatan 53

  4.2.13 Paparan Menu Latihan Kecergasan 54

  4.2.14 Paparan Nota Latihan Kecergasan 55

  4.2.15 Paparan Menu Ujian Kecergasan 56

  4.2.16 Paparan Nota Ujian Kecergasan 57

  4.2.17 Paparan Latihan Pemahaman 58

  4.3 Pengujian CD ROM dan Kesesuaian 60

  4.4 Penilaian Pakar Bidang 60

  4.5 Penilaian Serta Pengujian dari Pelajar Sains Sukan 60

  4.5.1 Analisis Soal Selidik Bahagian A 61

  4.5.2 Analisis Soal Selidik Bahagian B 61

  5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 66

  5.1 Pengenalan 66

  5.2 Perbincangan 66

  5.2.1 Model Pembangunan Multimedia 66

  5.3 Hasil Dapatan Serta Penilaian Projek 67

  5.3.1 Kebaikan Perisian 68

  5.3.2 Kelemahan Perisian 69

  5.3.3 Masalah-masalah Yang Dihadapi 70

  5.4 Rumusan 71

  5.5 Cadangan 72

 • xiii

  5.