pembangunan pembelajaran berbantukan komputer (pbk) bagi tajuk

of 81/81
PEMBANGUNAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK) BAGI TAJUK PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN PECAHAN TINGKATAN SATU (MEDIA LAMAN WEB) ROSAINI BINTI AWANG @ MUSA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Post on 03-Feb-2022

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIABAGI TAJUK PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN PECAHAN
TINGKATAN SATU (MEDIA LAMAN WEB)
ROSAINI BINTI AWANG @ MUSA
i
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah
Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik).”
Tandatangan :
Tarikh : 5 APRIL 2006
ii
“S aya akui kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”
Tandatangan :
Tarikh : 5 APRIL 2006
Awang @ Musa bin Muda
Teristimewa untuk…
Kalian semua adalah pendorong kejayaan ini…
Terimalah kejayaan ini sebagai hadiah paling bermakna buat kalian semua…
Terima kasih atas segalanya…
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Amat Mengasihani. Segala
puji bagi Allah S.W.T serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi
Muhammad S.A.W kerana dengan taufik dan hidayahNya, maka saya telah diberi
kekuatan dan ketabahan untuk menyiapkan projek ini dengan jayanya.
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ikhlas kepada penyelia
tesis, Cik Zaleha Binti Abdullah di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, perbincangan
dan pandangan yang diberikan oleh beliau sepanjang menjayakan projek ini.
Jutaan terima kasih juga kepada Encik Amir Saifuddin bin Mohd. Fauzi
selaku pembakar semangat juang di samping memberi bimbingan, sokongan dan
dorongan kepada saya dalam menyiapkan projek yang tidak dapat lari daripada
pelbagai dugaan ini.
Tidak lupa juga setinggi penghargaan kepada semua ahli keluarga kerana
memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi.
Penghargaan juga diberikan kepada pensyarah-pensyarah, rakan-rakan, dan
semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.
v
ABSTRAK
Pada masa kini internet merupakan salah satu alat yang penting untuk
mencari bahan rujukan terkini dengan lebih cepat dan pantas. Projek ini bertujuan
untuk menghasilkan satu halaman web bagi matapelajaran Matematik Tingkatan 1
yang bertajuk Pecahan untuk kegunaan para guru dan pelajar sekolah menengah.
Halaman web ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Flash dan
Macomedia Dreamweaver. Terdapat dua subtopik yang diperbincangkan di dalam
bab ini iaitu penambahan pecahan dan penolakan pecahan. Untuk rujukan yang lebih
lengkap, beberapa contoh soalan, latihan dan permainan yang berkaitan juga turut
dimuatkan.
vi
ABSTRACT
Nowadays, internet is the most effective tool in getting information and
referrences. This project is to develop a website that enclose from mathematics
syllabus entitled Fractions. This website is very useful as referrence for secondary
teachers and students. The project is develop by using userfriendly software, which
are the Macromedia Flash and Macromedia Dreamweaver. Two subtopics such as
adding fractions and substracting fractions are also discussed. For advance
referrence, this website also provides various kind of examples, exercises, and
games.
vii
KANDUNGAN
Matematik
Berbantukan Komputer
Pembelajaran
2.6.1.1 Fasa Analisa Keperluan
3.2.1 Fasa Analisa Keperluan
3.2.3 Fasa Pembangunan dan Perlaksanaan
3.2.3.1 Perisian yang Digunakan
3.2.3.2 Spesifikasi Perkakasan yang
3.3 Prosedur Kajian
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
34
35
36
36
39
40
41
x
5
Pembangunan Laman Web
5.3.1 Kekurangan masa
5.3.2 Kekurangan kepakaran
5.3.3 Serangan virus
2.1
3.1
3.4
3.5
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
Dalam Borang Soal Selidik
1.1 Pendahuluan
Matematik ialah salah satu mata pelajaran teras di peringkat sekolah menengah.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk melahirkan individu yang cemerlang dan mampu
mengaplikasikan pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian secara berkesan
dan bertanggungjawab semasa menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Kandungan sukatan pelajaran Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM) ini merangkumi pengetahuan dan kemahiran daripada tiga bidang yang saling
berkait iaitu Nombor, Bentuk dan Ruang, dan Perkaitan. (Pusat Perkembangan
Kurikulum, 2000).
Untuk melahirkan pelajar seperti yang dinyatakan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum merupakan suatu tugas yang sukar. Menurut Platoisme, matematik
merupakan penemuan hukum, rumus, takrif, konsep yang telah sedia ada dan hanya
menanti waktu ditemui oleh manusia. Aliran ini turut menyatakan matematik sebagai
2
ilmu mengenai benda-benda abstrak
“Mathematicians do not study object, but relation, among objects, they are
indifferent to the replacement of objects by others, as long as relation do not change.
Matter is not important, only form interest them”
(Poincare, dalam Abdul Latif Samian, 1992)
Oleh kerana itu, satu pendekatan pengajaran dan bahan bantu mengajar yang
sesuai haruslah digunakan untuk memberi kefahaman yang menyeluruh kepada pelajar
dalam mempelajari matematik. Salah satu topik matematik yang dianggap abstrak oleh
pelajar adalah pemahaman mengenai konsep pecahan.
1.2 Latar Belakang Masalah
pendidikan yang belum berkesudahan sehingga ke hari ini. Menurut laporan prestasi
PMR 2001 (KPM, 2001) menunjukkan pencapaian pelajar untuk kertas 1 yang
melibatkan pecahan kurang memuaskan. Prestasi pelajar yang boleh menjawab dengan
tepat soalan berbentuk pecahan adalah antara 31.5 peratus sehingga 41.1 peratus sahaja.
Manakala bagi kertas 2 hanya 44.4 peratus sahaja pelajar yang boleh menjawab soalan
berbentuk pecahan dengan tepat.
secara berhirarki, di mana pemahaman sesuatu adalah bersandar kepada pemahaman
3
konsep-konsep sokongan yang lain adalah antara punca pelajar menghadapi masalah
kesukaran memahami matematik (Maznah, 2000). Selain itu, di dalam setiap konsep
terkandung prinsip, hukum, pola, hubungan dan sebagainya. Untuk menyelesaikan
masalah matematik, pelajar perlu menguasai kemahiran tertentu berhubung dengan
konsep atau kombinasi beberapa konsep.
Menurut Maznah (2000) lagi, pelajar yang lemah biasanya sukar memahami
konsep dan kurang menguasai kemahiran matematik, menyebabkan mereka tidak boleh
menyelesaikan masalah matematik dengan baik. Mereka ini sering melakukan kesilapan
kerana kurang memahami konsep walaupun pada peringkat asas, selain daripada
kesilapan menentukan rumus yang sesuai dan kesilapan dalam pengiraan.
Kelemahan dalam memahami konsep pecahan dan lemah dalam menangani
operasi asas menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat menambah pecahan dengan tepat.
Selain itu, kekurangan latihan dan keupayaan untuk mengingati algorithma penambahan
pecahan menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai operasi di dalam pecahan.
Atas kesedaran ini, penulis memilih pendekatan kognitivisme sebagai satu
pendekatan dalam PBK yang dihasilkan ini. Penulis berpendapat bahawa teori
pembelajaran kognitivisme sesuai dipraktikkan di dalam penghasilan PBK ini kerana
teori ini memberi penekanan kepada proses pemikiran di sebalik tingkah laku pelajar.
Teori ini juga kurang memberi penekanan kepada tingkah laku pelajar tetapi
lebih menekankan aktiviti mental pelajar. Mengikut pandangan teori kognitivisme,
pelajar telah mempunyai idea tersendiri mengenai kejadian suatu fenomena sebelum
memasuki bilik darjah. Perubahan tingkah laku pelajar dapat digunakan sebagai
petunjuk kepada proses yang berlaku dalam fikiran pelajar. Melalui PBK yang
4
dihasilkan ini, pembelajaran kendiri akan dapat dibentuk di mana pelajar akan belajar
dengan sendirinya yang melibatkan interaksi antara pelajar dengan komputer.
1.3 Pernyataan Masalah
Pecahan adalah salah satu tajuk yang diajar kepada pelajar sekolah menengah
rendah dan konsep pecahan dalam operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan
pembahagian akan terus digunakan pada tajuk-tajuk matematik yang seterusnya di
peringkat menengah rendah serta peringkat menengah atas. Para pelajar tingkatan satu
akan diperkenalkan dengan tajuk pecahan ini buat pertama kali. Mereka akan diajar
konsep pecahan setara, nombor bercampur, serta pecahan wajar dan pecahan tidak wajar
di samping operasi penambahan dan penolakan pecahan, pendaraban pecahan, dan
gabungan operasi ke atas pecahan.
Terdapat beberapa model yang baik untuk menggambarkan operasi penambahan
dan penolakan pecahan seperti model pecahan berbentuk bulatan atau sebagainya, garis
nombor, model nombor, dan model cip berwarna. Mengikut kajian yang telah
dijalankan oleh Daphne Kerslake, model yang paling diterima oleh majoriti kanak-
kanak dalam menggambarkan pecahan ialah model pecahan yang berbentuk bulatan..
Dalam model ini, bentuk bulatan itu dibahagikan dengan tepat kepada beberapa
bahagian tertentu untuk mewakili bahagian penyebut serta dilorekkan bagi mewakili
bahagian pengangka. Model ini adalah model yang paling sesuai untuk pengajaran tajuk
pecahan berdasarkan SSEM interviews (Strategies and Errors in secondary
5
Pembelajaran operasi pecahan yang berkesan.
Selain itu, masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran pecahan
juga boleh diselesaikan menerusi penggunaan laman web Pembelajaran Berbantukan
Komputer PBK. PBK menawarkan satu pendekatan yang inovatif dan praktik untuk
meningkatkan mutu pengajaran dalam bidang matematik (Norrisam, 1997).
Kaedah PBK dapat mewujudkan suatu persekitaran baru yang positif kepada
para pelajar. Ini kerana pelajar tidak akan berasa segan atau takut kepada
persekitarannya, seperti malu kepada guru dan rakan-rakan mereka, seterusnya dapat
mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. Pelajar juga boleh belajar melalui
laman web pada bila-bila masa dan di mana jua mereka berada.
Menurut Tengku Zawawi (1999) pula, pelajar yang menggunakan komputer
dalam mempelajari matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya
sebagai ahli matematik dan berupaya menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.
Menurut beliau laman web yang digunakan dalam proses pengajaran dapat membantu
pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan lebih mudah dan berkesan.
Namun begitu, untuk membangunkan sesuatu laman web bagi tujuan tersebut
bukanlah suatu perkara yang mudah. Ia memerlukan satu kumpulan pembangun atau
seseorang yang sanggup meluangkan masa yang banyak, memiliki daya kreativiti yang
tinggi dan mempunyai pengetahuan dalam pengaplikasian software seperti
Macromedia Flash MX, Macromedia Dreamweaver, Swish 2.0, Front Page dan
sebagainya. Tanpa ciri-ciri tersebut, seorang pembangun laman web tidak akan dapat
menghasilkan suatu laman web yang bermutu tinggi.
6
Di Malaysia, kaedah PBK masih lagi merupakan satu perkara yang baru.
Penggunaan internet dalam bidang pendidikan di Malaysia masih di peringkat awal dan
terhad. Selain itu kekurangan peralatan yang menepati sukatan pelajaran yang
ditetapkan oleh KPM untuk kegunaan sekolah juga menyebabkan kaedah ini tidak dapat
dijalankan dengan berkesan.
Oleh kerana itu, penulis akan membangunkan satu laman web PBK yang
bertajuk Pecahan untuk pelajar-pelajar tingkatan satu. Laman web ini adalah
berlandaskan sukatan pelajaran Matematik Tingkatan 1 dan menggunakan pendekatan
model yang berbentuk bulatan yang dipecahkan kepada bahagian tertentu serta
diwarnakan. Selain itu, laman web ini menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar.
Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu Laman Web Matematik
Tingkatan Satu bagi tajuk Pecahan dengan menggunakan pendekatan model yang
berbentuk bulatan yang dipecahkan kepada bahagian tertentu serta diwarnakan.
7
Dalam mereka bentuk perisian, penulis telah memilih untuk menggunakan
Rekabentuk Instruksi Bersistem model Hannafin dan Peck. Dengan adanya model ini
penulis mempunyai panduan untuk:
miskonsepsi.
1.6 Objektif Pembelajaran
i. membandingkan nilai bagi dua pecahan serta menyusun pecahan tersebut
mengikut turutan.
iii. melaksanakan operasi penambahan serta penolakan pecahan
iv. menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi penambahan serta
penolakan pecahan.
1.8 Kepentingan Kajian
Melalui laman web PBK ini, diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam
cara pengajaran dan pembelajaran matematik pada masa kini. Para pelajar dan guru
akan mendapat satu suasana pembelajaran yang baru dan menyeronokkan. Dengan ini
matematik tidak lagi dianggap sebagai suatu perkara yang abstrak dan membosankan
tetapi menyeronokkan, jika pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
diambil. Selain itu, menerusi laman web ini penulis berharap dapat membuka mata
orang lain untuk menghasilkan laman web atau pun perisian seperti ini supaya
pengajaran secara berkomputer untuk pelajar dapat diperbanyakkan dan dipelbagaikan.
1.9 Skop Kajian
Laman web yang dibangunkan ini hanya digunakan untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran pelajar-pelajar tingkatan satu di seluruh Malaysia sahaja. Ini kerana topik
penambahan dan penolakan pecahan yang diterangkan dalam perisian ini berdasarkan
sukatan pelajaran matematik tingkatan satu. Selain itu, kajian yang dijalankan ini hanya
melibatkan aktiviti pembangunan sahaja. Kajian selanjutnya tidak dijalankan di
sekolah-sekolah untuk menguji keberkesanannya.
pengukuhan adalah penting tetapi peranannya untuk memberi maklum balas seperti
motivasi adalah ditekankan. Teori konitif memandang pembelajaran sebagai
“mendapatkan atau penyusunan semula struktur kognitif di mana manusia memproses
dan menyimpan maklumat”. (Good and Brophy, 1990. pp. 187). Revolusi kognitif
menjadi jelas dalam 1950an (Saettler, 1990). Beberapa tokoh yang terlibat dalam
perkembangan kognitivisme adalah Jean Piaget (1920), Miller dan Brunner (1963).
2) Multimedia
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan multimedia berasal
daripada perkataan inggeris yang terbit daripada dua perkataan iaitu Multi dan Media.
Multi bermaksud bermacam-macam atau berjenis-jenis atau Media pula merupakan
alat-alat yang digunakan bagi saluran untuk berkomunikasi seperti akhbar, radio,
televisyen dan sebagainya yang berperanan melebarkan maklumat serta berita kepada
orang ramai.
3) Operasi
Operasi ialah proses menjalankan kerja mengikut hukum atau peraturan
matematik. Operasi yang sering disebut di dalam kajian ini ialah operasi penambahan
dan pendaraban nombor pecahan. Penulis meletakkan kemahiran pelajar dalam
10
membuat operasi penambahan pecahan dan penolakan pecahan sebagai objektif di
dalam PBK yang akan dibangunkan.
4) Pecahan
beberapa bahagian yang sama saiz atau nilainya.
5) Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK)
Di dalam kajian ini PBK merupakan singkatan bagi Pembelajaran Berbantukan
Komputer seperti yang dinyatakan oleh Baharuddin Aris, et.al, (2001) Pembelajaran
Berbantukan Komputer (PBK) adalah satu pendekatan yang menggunakan komputer
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. PBK boleh berbentuk penggunaan komputer
untuk mempelajari sesuatu langkah demi langkah iaitu program terancang atau
menggunakan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran secara penemuan yang
memberikan kebebasan kepada pelajar untuk meneroka maklumat melalui komputer.
6) Simulasi
Simulasi ialah suatu strategi yang akan digunakan apabila terdapat keperluan
menyediakan keadaan atau situasi yang seakan-seakan serupa dengan keadaan sebenar
dalam pengajaran. Model serta pendekatan yang realistik digunakan untuk mengajar
sesuatu konsep atau prosedur. Simulasi boleh digunakan untuk pengajaran individu atau
kumpulan kecil. (Aplikasi Teori Pembelajaran Kognitivisme Dalam Reka Bentuk
Perisian, 2001)
Konstruktivisme adalah satu fahaman iaitu murid membina sendiri pengetahuan atau
konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses
ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia
ada untuk membina pengetahuan baru. Pelajar dikatakan membina pengetahuan
menggunakan struktur kognitifnya. Struktur kognitif memberikan makna dan organisasi
kepada pengalaman pelajar dan membolehkan pelajar lebih mendapatkan maklumat
yang diberikan. Kebanyakan perbincangan teori konstruktivisme adalah berkait dengan
teori genetik epistemologi yang diutarakan oleh Piaget. (Aplikasi Teori Pembelajaran
Kognitivisme Dalam Reka Bentuk Perisian, 2001)
1.11 Rumusan
dapat dipertikaikan. Seperti yang telah dinyatakan oleh beberapa tokoh sebelum ini
mengenai keberkesanan penggunaan komputer yang banyak mendatangkan kesan
positif berbanding dengan pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. Melalui
projek ini, penulis berharap dapat menghasilkan satu laman web yang dapat membantu
pelajar Tingkatan Satu di Malaysia menguasai konsep operasi pecahan dengan baik.
Melalui laman web ini, penulis berharap pelajar dapat melihat sesuatu konsep abstrak
seperti yang dinyatakan oleh Poincare dalam (Nik Azis Nik Pa, 1992) melalui
pembelajaran secara analogi, permainan dan simulasi melalui komputer. Perkara ini
secara tidak langsung dapat menarik minat murid untuk belajar.
12
matematik bagi tajuk pecahan, penggunaan PBK dalam pengajaran dan pembelajaran
matematik.
beberapa teori pengajaran dan pembelajaran serta strategi pengajaran yang sesuai
dalam mereka bentuk perisian. Perkara ini penting kerana cantiknya persembahan
atau betapa canggihnya teknologi bahan pembelajaran yang dihasilkan tidak
mempunyai nilai yang tinggi sekiranya pereka bentuk perisian tidak berasaskan
prinsip pedagogi dan prinsip reka bentuk pengajaran (Baharuddin Aris, et.al, 2001).
13
2.2 Masalah Pembelajaran Matematik Dalam Tajuk Pecahan.
Menurut Carpenter dalam (Nik Azis Nik Pa, 1992), pelajar menganggap peranan
mereka di dalam kelas matematik sebagai pasif kerana banyak masa dihabiskan untuk
mendengar syarahan guru, melihat guru menyelesaikan masalah di papan hitam dan
menyelesaikan masalah yang terdapat dalam buku teks secara bersendirian. Situasi
seperti ini telah menyebabkan ramai pelajar di tingkatan satu gagal untuk menguasai
topik pecahan yang terdapat di dalam mata pelajaran matematik tingkatan satu dalam
dengan baik.
matematik adalah suatu matapelajaran yang kaku. Tugas guru ialah memberi syarahan
dan tugas murid-murid pula ialah mendengar syarahan guru dan berusaha membuat
replika tentang apa yang mereka dengar dan lihat. Pengajaran topik ini pastinya
bertambah sukar apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengarahkan pengajaran
matematik sepenuhnya diajar dalam Bahasa Inggeris bermula dengan pelajar tingkatan
satu pada tahun 2003.
Pakar psikologi, Thomas menjelaskan bahawa proses pemikiran berlaku dalam
tiga peringkat iaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif merupakan
peringkat manipulasi iaitu peringkat yang banyak dikuasai oleh kanak-kanak. Tahap
ikonik pula ialah tahap grafik atau tahap gambaran, yang mana pemikiran banyak
14
dikuasai dengan visualisasi. Tahap simbolik iaitu tahap abstrak yang mana simbol
digunakan bagi mempersembahkan sesuatu tindakan dan imej.
Teknik yang biasa digunakan dalam pengajaran matematik ialah tahap simbolik.
Walau bagaimanapun, komputer merupakan cara pembelajaran dengan memudahkan
perpindahan pemikiran para pelajar pada tahap simbolik (Zeti Marjan, 2000). Suasana
yang meransang pembinaan konsep dapat dicapai sekiranya perisian komputer yang
sesuai dapat disediakan dan pelajar dapat memanipulasikan idea dengan baik (Bitter
et.al, 1993).
Grafik komputer merupakan salah satu bidang yang menarik untuk digunakan
dalam pengajaran matematik. Ianya boleh menunjukkan gambarajah-gambarajah yang
sukar untuk diterangkan kepada pelajar sewaktu di dalam kelas apabila menggunakan
kapur atau papan putih. Selain itu, PBK boleh membantu pengajaran guru dengan
menghasilkan ilustrasi yang menarik dan bersesuaian.
PBK dijangka mampu untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
kerana ia mampu menarik minat dan menyeronokkan pelajar kerana menerusi gabungan
grafik, animasi, bunyi dan video yang memberangsangkan, ia dapat mengelakkan
pelajar dari berasa jemu. Menerusi PBK juga pelajar dapat melakukan pengajaran
secara individu di mana pelajar berpeluang untuk mengawal kecepatan dan kelambatan
proses pembelajaran mengikut kebolehan masing-masing.
Selain itu pengajaran berulang kali juga dapat dilakukan. Pelajar berpeluang
belajar pada bila-bila masa dan boleh mengulang pelajaran seberapa banyak yang perlu.
Akhir sekali, PBK menggalakkan penggunaan deria yang lebih dari satu kerana
mempunyai unsur grafik, animasi, dan audio yang memerlukan penggunaan deria
15
pendengaran dan penglihatan. Mengikut kajian, penggunaan deria yang lebih dari satu
boleh memastikan bahawa pelajaran itu diingati dan tidak menjemukan (Baharuddin
Aris, et.al, 2001).
lain yang mampu mencetuskan proses pembelajaran dalam pelajar, namun simulasi
komputer merupakan kaedah yang paling sesuai. Kaedah membina ini merupakan cara
yang berkesan bagi mendapatkan pengetahuan konseptual dan operational. Kaedah ini
bersesuaian digunakan untuk mengajar subjek matematik yang banyak menggunakan
pengetahuan yang abstrak dan konseptual.
2.4 Rekabentuk Dan Teori Pengajaran Dan Pembelajaran.
Sebagaimana yang diketahui umum terdapat tiga teori pengajaran dan
pembelajaran yang popular iaitu teori Behaviourisme, Kognitivisme dan
Konstruktivisme. Setelah meneliti ketiga-tiga teori ini, penulis bercadang untuk
menggunakan teori Kognitivisme bagi memastikan proses pembelajaran yang
berlaku dapat memberi kesan yang diharapkan kepada pelajar di samping dapat
merangsang minat pelajar untuk belajar.
16
yang dapat dilihat dengan jelas bentuknya akibat sesuatu ransangan (Skinner, 1985).
Perubahan tingkah laku yang dimaksudkan di sini ialah perubahan daripada yang tidak
tahu melakukan sesuatu perkara kepada tahu melakukannya.
Perubahan tingkah laku ini memerlukan praktik dan ganjaran seterusnya
memotivasikan pelajar untuk mempelajari tajuk pecahan ini. Pemindahan pembelajaran
juga berlaku disebabkan oleh situasi yang dialaminya. Perisian PBK ini juga perlu
menggunakan pengukuhan negatif untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak
diingini. Misalnya memberi maklum balas yang membina serta memperbetulkan
kesilapan pelajar.
PBK ini, penyusunan persembahan adalah yang asas dahulu dan beransur-ansur kepada
pembelajaran yang sukar.
2.4.2 Teori Kognitivisme
Teori kognitif berasaskan proses pemikiran di sebalik tingkah laku. Perubahan
tingkah laku yang digunakan sebagai petunjuk terhadap proses yang berlaku adalah
fikiran pelajar. Teori ini berpendapat setiap pelajar mempunyai keupayaan mental untuk
17
dengan menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berikut:
1. Melibatkan penglibatan aktif daripada pelajar. Sebagai contoh,
memberikan kawalan kepada pelajar sendiri iaitu pelajar boleh membuat
latihan pada bila-bila masa dan merancang sendiri pembelajaran.
2. Pembelajaran mestilah menggunakan analisisi hierarki untuk
mengenalpasti dan mengilustrasikan hubungan yang sedia ada.
3. Penekanan diberikan terhadap penstrukturan, pengorganisasian, dan
penyusunan maklumat untuk memudahkan pemprosesan optimal.
Contohnya menggunakan kadedah ringkas, sintesis, dan pembentukan
garis kasar.
menggalakkan pelajara membuat hubungan dengan apa yang telah
dipelajari dahulu.
Kelemahan teori kogintivisme adalah ia berkemungkinan bukan kaedah yang
terbaik atau sesuai dengan pelajar bagi semua pelajar dan situasi. Manakala kekuatan
18
teori ini pula terletak kepada matlamat untuk melatih pelajar belajar dengan sesuatu
kaedah yang sama. Ini dapat memupuk keseragaman dalam melakukan kerja.
2.4.3 Teori Konstruktivisme
cara manusia belajar iaitu secara konstruktivisme. Mengikut konstruktivisme,
pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Individu ini tidak menyerap
secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Murid akan
menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk
membentuk pengetahuan baru dalam minda mereka dengan bantuan interaksi sosial
bersama rakan dan guru. (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001).
Ada yang mengatakan teori ini adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan
kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik
berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima
pengetahuan daripada orang lain.
“Constructivism is an approach to teach based on research about how
people learn. Many researchers say that each individual constructs knowledge rather
than receiving it from others.”
(McBrien & Brandt dalam Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001 )
19
Menurut tokoh lain, menerusi teori ini murid membina pengetahuan mereka
dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia
ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru
yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud.
“They are constructing their own knowledge by testing ideas and approaches
based on their prior knowledge and experience, applying these to a new situation and
integrating the new knowledge gained with pre-existing intellectual constructs.”
(Briner, M. Dalam Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001)
Secara kesimpulannya, konstruktivisme adalah satu fahaman yang menyatakan
pelajar membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan
dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan
yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.
Menurut Baharuddin Aris, et.al, (2001) lagi, teori ini juga boleh diterapkan ke
dalam perisian PBK dengan memasukkan beberapa unsur seperti:-
i. Pengajaran di dalam PBK mestilah berdasarkan kepada pengalaman
pelajar dan menyediakan persekitaran yang melahirkan suasana belajar.
ii. PBK mestilah berstruktur agar mudah diterima pelajar.
iii. PBK perlu direka bentuk untuk memudahkan ekstrapolasi dan mengisi
ruangan kosong pada pengetahuan pelajar.
20
iv. PBK yang direka bentuk mempunyai perspektif yang pelbagai bagi
membolehkan pelajar belajar daripada pelbagai perspektif.
v. PBK adalah berpusatkan pelajar di mana pelajar boleh keluar dan masuk
daripada persekitaran pembelajaran pada bila-bila masa.
vi. Menggalakkan strategi penemuan dalam PBK. Pelajar harus diberikan
aktiviti yang membolehkan pelajar menemui prinsip pelajaran dan
bukannya memberi prinsip kepada pelajar.
vii. Kawalan strategi pengajaran oleh pelajar, di mana pelajar diberi peluang
untuk memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan stail
pembelajarannya atau cara dia menerima maklumat
2.5 Proses Pembangunan PBK
Proses pembinaan sebuah perisian atau aplikasi multimedia bukanlah merupakan
satu proses yang mudah dan boleh dihasilkan dalam satu jangka masa yang pendek. Ia
memerlukan perancangan yang terperinci dan sistematik agar perisian yang dihasilkan
bermutu tinggi dan berkualiti seperti mana yang diharapkan.
Proses membangunkan sebuah perisian multimedia terutamanya yang
berkonsepkan pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan masa yang panjang,
kos yang tinggi dan sentiasa perlu dikaji kesesuaiannya kerana ia melibatkan suatu
proses penyaluran maklumat. Antara faktor yang amat ditekankan ialah apakah panduan
21
yang perlu digunakan bagi memastikan segala proses reka bentuk dan pembangunan
berjalan lancar dan menepati apa yang dikehendaki.
Dalam mereka bentuk dan membangunkan sesebuah perisian multimedia
bercorak pendidikan, panduan-panduan ini amat dipertekankan memandangkan hasil
akhir yang akan diperoleh ialah sesuatu yang bercorak pendidikan yang sepatutnya
dapat membantu meningkatkan pencapaian seorang pelajar dalam sesuatu proses
pembelajaran. Bagi tujuan ini, pelbagai teori dan model reka bentuk pengajaran atau
pembelajaran dicadangkan oleh ahli psikologi selain daripada ahli teknologi bagi
dijadikan landasan atau panduan dalam sesuatu proses pembangunan perisian
multimedia.
Secara umumnya terdapat pelbagai bentuk cara kerja, pendekatan atau langkah
yang boleh diikuti di dalam proses membina sesebuah perisian multimedia. Antara
kaedah yang sering digunakan ialah pengarahan kreatif, model rekabentuk instruksi, dan
pembinaan berdasarkan spesifikasi. Dalam bidang pendidikan, kaedah pembangunan
perisian biasanya adalah berdasarkan kepada model rekabentuk instruksi.
2.6 Model Pengajaran dan Pembelajaran.
Terdapat beberapa model reka bentuk dan pembangunan perisian bersistem yang
boleh dijadikan panduan seperti Model Reka Bentuk Instruksi Bersistem Hannafin dan
Peck, Model Dick dan Carey, Model ADDIE, Model Jerrold Kemp, Model Air Terjun,
Model Rapid Prototyping dan sebagainya. Setelah meneliti kesemua model dan
22
kesesuaian masa yang ada, penulis telah memilih Model Hannafin dan Peck sebagai
panduan semasa proses menghasilkan perisian PBK ini.
2.6.1 Model Hannafin dan Peck
Model ini mengandungi 3 fasa yang utama iaitu Fasa Analisa Keperluan, Fasa
Reka Bentuk, dan Fasa Pembangunan dan Perlaksanaan. Di samping itu, setiap fasa
tersebut akan sentiasa melalui proses penilaian dan penyemakan atau pengulangan yang
dilaksanakan secara berterusan seperti Rajah 2.1
Fasa 1
Analisa Keperluan
Fasa 2
23
2.6.1.1 Fasa Analisa Keperluan
Di dalam fasa ini, pembangun perlu membuat penilaian terutama sekali terhadap
ciri-ciri kumpulan sasaran. Ini termasuklah menentukan siapa yang akan menggunakan
perisian tersebut, apakah pengetahuan sedia ada pengguna, apakah perubahan tingkah
laku yang diingini, apakah objektif yang hendak dicapai, apakah perkakasan dan
perisian yang diperlukan. Ini semua bagi memastikan proses mereka bentuk seterusnya
mempunyai satu panduan serta hala tuju yang boleh diikuti.
2.6.1.2 Fasa Rekabentuk
Proses mereka bentuk aplikasi bermula dengan menentukan objektif yang akan
dicapai oleh pengguna setelah selesai menggunakan aplikasi. Setelah itu, proses
menentukan aktiviti, latihan dan ujian ke atas pengguna semasa menggunakan perisian
yang akan dibangunkan akan turut ditentukan dalam fasa ini.
Pembangun perisian perlu memastikan kaedah penyampaian sesuatu maklumat
yang disampaikan itu mudah difahami serta bersesuaian dengan pengguna. Dalam fasa
ini juga, pelbagai elemen sama ada dari sudut isi kandungan, reka bentuk skrin, sistem
penerokaan dan sebagainya ditentukan.
Fasa pembangunan merujuk kepada proses penghasilan perisian. Dalam fasa ini,
semua elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelumnya diterjemahkan ke
24
dalam bentuk yang lebih praktikal sama ada dengan bantuan sistem bahasa
pengaturcaraan, pengarangan dan sebagainya. Fasa ini merupakan fasa yang
memerlukan ramai tenaga pakar dan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang seperti
pengaturcaraan, grafik, audio, video dan sebagainya.
Laman web yang telah siap dibangunkan kemudiannya akan melalui proses
perlaksanaan yang merujuk kepada proses menggunakan aplikasi yang telah siap dalam
keadaan sebenar atau dalam keadaan yang menyerupai keadaan sebenar. Ini bertujuan
untuk melihat bagaimana ia beroperasi dan menilai penerimaan pengguna terhadap
perisian tersebut. Dari maklum balas yang diterima, proses pengubahsuaian akan
dilaksanakan bagi memperbaiki serta mempertingkatkan lagi kualiti perisian yang telah
dibangunkan.
Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan
salah satu kaedah yang berkesan untuk memaksimunkan kesan proses pengajaran. Di
Malaysia, penggunaan perisian PBK ini masih belum berkembang dengan pesat lagi dan
masih di tahap awal dalam sistem pendidikan masa kini (Teh, Hoi Lung, 1998). Untuk
membangunkan sebuah perisian PBK yang baik, usaha yang gigih adalah antara perkara
yang perlu dipertimbangkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran tetapi
jika sebaliknya, keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu dan
ini akan mengakibatkan pelajar kurang minat untuk meneruskan pembelajaran.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zaidatun (2000), penggunaan multimedia yang baik
dan menarik merupakan sebahagian daripada keperluan untuk menjadikan pengajaran
dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah berkesan.
25
BAB III
REKABENTUK PERISIAN
3.1 Pendahuluan
Dalam bab ini, penulis akan membincangkan model reka bentuk PBK yang akan
digunakan. Pemilihan model reka bentuk PBK ini adalah penting kerana membantu
penulis dalam mereka bentuk dan membangunkan laman web dengan cara yang
sistematik.
menghasilkan laman web PBK ini. Dalam spesifikasi perkakasan pula, penulis
menyenaraikan perkakasan-perkakasan yang digunakan oleh penulis dalam
pembangunan perisian dan spesifikasi perkakasan untuk tujuan main semula.
Perkara terakhir yang perlu diambil kira dalam mereka bentuk laman web adalah
menghasilkan carta alir. Carta alir merupakan perkara yang penting kepada penulis
26
kerana ia memberi gambaran kasar sesuatu laman web beroperasi, menjadi panduan
kepada pembangun program,serta memberi gambaran bagaimana setiap skrin
dihubungkan dan bagaimana setiap objek berfungsi.
3.2 Model Reka Bentuk Laman Web Yang Digunakan
Dalam membangunkan laman web ini, penulis menggunakan model Hannafin
dan Peck sebagai panduan. Model ini melibatkan 4 fasa utama iaitu, fasa analisa
keperluan, fasa rekabentuk, fasa pembangunan dan perlaksanaan, dan fasa penilaian dan
pengulangan. Langkah-langkah yang telah dijalankan di dalam setiap fasa adalah seperti
berikut.
27
Dalam fasa ini, penulis telah melakukan beberapa analisis seperti analisis
terhadap:
1.2 kandungan pelajaran
Melalui analisis yang telah dijalankan sebelum ini, penulis mendapati laman
web ini perlu dibangunkan memandangkan ramai pelajar yang masih gagal untuk
menguasai dan memahami topik pecahan dengan baik. Kesukaran yang dialami oleh
pelajar dalam mempelajari topik ini telah dikaji oleh penyelidik-penyelidik yang lain
sebelum ini. Menurut Jamalludin Harun, et.al (2001), matlamat dan objektif dapat
menentukan hala tuju proses pembangunan laman web ini. Matlamat pembangunan
laman web pecahan ini adalah menghasilkan laman web PBK yang dapat membantu
proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tingkatan 1.
3.2.1.2 Penentuan Kandungan Pelajaran
Pendidikan Malaysia (KPM), penulis mendapati topik ini diajar pada pelajar Tingkatan
1, 2, dan 3. Pengetahuan mengenai topik ini pula akan digunakan di dalam tajuk-tajuk
28
yang akan diajar semasa tingkatan 4 dan 5. Oleh kerana itu, penulis telah memilih tajuk
pecahan yang diajar pada tingkatan 1 bagi memastikan pelajar dapat menguasai topik
ini dengan baik. Penulis percaya dengan penguasaan yang baik pada peringkat awal, ia
dapat membantu pelajar menguasai topik ini dengan lebih baik pada proses
pembelajaran matematik yang seterusnya. Subtopik yang terlibat dalam tajuk pecahan
tingkatan 1 ini adalah:
Sebelum menghasilkan laman web ini, penulis telah mengenal pasti pengguna
yang akan melayari laman web ini. Pengguna utama yang disasarkan oleh penulis
adalah pelajar tingkatan 1. Namun begitu ia juga boleh digunakan oleh pelajar tingkatan
2 dan 3 sebagai ulang kaji untuk menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah
(PMR). Selain itu, laman web ini juga disasarkan untuk pelajar tingkatan 4 dan pelajar
yang menghadapi masalah untuk menguasai tajuk ini dengan baik. Selain digunakan
oleh pelajar secara kendiri, laman web ini juga boleh digunakan oleh guru untuk tujuan
pengajaran di dalam makmal komputer di sekolah.
3.2.2 Fasa Rekabentuk
pendekatan pengajaran, teori pembelajaran, jenis media dan teknologi yang akan terlibat
29
adalah perkara yang perlu diteliti (Jamalludin Harun, et.al, 2001). Oleh kerana itu
beberapa langkah kerja telah dilaksanakan iaitu menentukan cara perlaksanaan yang
berlandaskan pendekatan pengajaran dan teori pembelajaran, dan menentukan struktur
laman web dengan menghasilkan carta alir.
Bagi menentukan cara perlaksanaan, penulis telah memilih pendekatan
pengajaran yang menggunakan model bentuk bulatan dalam mempelajari topik pecahan
ini. Penulis juga telah memilih untuk menggunakan teori pembelajaran kognitivisme
yang digabungkan bersama dengan kaedah pengajaran secara latih tubi. Penulis percaya
kaedah ini dapat membantu pelajar menguasai konsep penambahan pecahan dan
penolakan pecahan dengan baik.
Struktur perjalanan laman web adalah amat penting dan perlu dititikberatkan.
Justeru itu, penulis telah menghasilkan carta alir bagi memudahkan penulis membuat
gambaran mengenai struktur laman web yang akan dibangunkan. Menurut Baharuddin
Aris, et.al, (2001), carta alir merupakan perwakilan grafik tentang bagaimana sesuatu
laman web itu akan berfungsi. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan susunan skrin
dan fungsi dalam laman web adalah dalam bentuk simbol-simbol standard yang boleh
difahami oleh semua pembangun laman web. Rajah 3.2 memaparkan carta alir bagi
laman web yang telah dibina.
30
Games
Introduction Objective Note Exercise IQ Test
IQ Test 2 IQ Test 1 Substraction Addition
Montaj
31
(Baharuddin Aris, Reka Bentuk Perisian Multimedia):
Simbol Perwakilan
paparan skrin, pengiraan markah dan sebagainya.
Simbol segiempat selari ini digunakan untuk menunjukkan
kemasukan (input) dan pengeluaran (output).
Contoh kemasukan input ialah apabila pelajar diminta
memaskkan nama atau menjawab soalan.
Pengeluaran output pula adalah apabila berlaku penghantaran
cetakan kepada pencetak.
atau branching yang mempunyai lebih daripada satu jalan pilihan.
Lazimnya digunakan untuk menunjukkan menu utama yang
interaktif yang memberikan pilihan untuk pengguna memilih bab
1, 2, atau sebagainya. Simbol ini juga boleh menunjukkan laluan
berlainan yang bergantung kepada jawapan daripada pelajar
seperti Betul/Salah atau Ya/Tidak.
dan tamat laman web.
Simbol bulatan digunakan sebagai penyambung sekiranya carta
alir tidak dapat dilukis dalam satu muka surat. Simbol ini juga
sering digunakan untuk memastikan bahawa carta alir dilukis
dengan kemas dan tidak berserabut.
32
simbol yang dinyatakan di atas.
Rajah 3.4 Simbol-simbol standard untuk pembinaan laman web
3.2.3 Fasa Pembangunan dan Perlaksanaan
Dalam Fasa Pembangunan, beberapa perkara perlu diambil kira selain daripada
mengetahui kaedah pengajaran yang harus digunakan dalam PBK. Ini kerana semua
elemen-elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelumnya akan
diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih praktikal dengan bantuan sistem bahasa
pengaturcaraan atau pengarangan.
membangunkan laman web tersebut di samping spesifikasi komputer yang akan
digunakan dalam membangunkan PBK. Penulis juga akan menyenaraikan spesifikasi
komputer untuk tujuan pengaplikasian laman web.
33
3.2.3.1 Perisian Yang Digunakan
Senarai perisian di bawah merupakan perisian yang mungkin akan digunakan oleh
penulis untuk membangunkan laman web nanti.
Perisian Fungsi
iii Macromedia Flash MX
iv Macromedia Dreamweaver MX
Digunakan untuk membuat animasi.
v Adobe Photoshop 7 Digunakan untuk mengedit gambar dan membuat grafik.
Internet Explorer vii Mozilla Firefox
Digunakan untuk mem’publish’kan dan melayari laman web PBK.
3.2.3.2 Spesifikasi Perkakasan Yang Digunakan Pembangun
Senarai perkakasan di bawah merupakan perkakasan yang akan digunakan oleh
penulis untuk membangunkan laman web nanti:
No. Perisian
i Unit Pemprosesan Pusat (CPU), Intel pentium IV 2.0 G Hz
34
vi Skrin Paparan 1024 x 768 piksel
vii Papan Kekunci
3.2.3.3 Spesifikasi Perkakasan Yang Diperlukan Untuk Melayari Halaman Web
Berikut disenaraikan spesifikasi perkakasan komputer yang paling minimum
untuk melayari halaman web topik pecahan. Mana-mana komputer yang mempunyai
spesifikasi seperti yang dinyatakan atau lebih tinggi boleh menggunakan laman web ini.
No. Perkakasan
i Unit Pemprosesan Pusat (CPU),Intel Pentium III 1.0 G Hz
ii Monitor ( disyorkan menggunakan resolusi 1024 x 768 piksel )
iii 128 MB SDRAM
viii Papan Kekunci
Dalam proses penilaian, pengguna menggunakan penilaian secara formatif yang
melibatkan pemerhatian, temubual dan ulasan pakar. Penilaian ini melibatkan pakar
multimedia di fakulti pendidikan iaitu Cik Zaleha binti Abdullah. Penilaian yang
dilakukan adalah secara berterusan dan dilakukan pada setiap fasa pembangunan laman
web. Perkara ini perlu bagi mengelakkan sebarang masalah besar yang mungkin timbul
jika penilaian hanya dilakukan setelah laman web siap dibangunkan sepenuhnya. Oleh
yang demikian melalui kaedah penilaian dan pengulangan ini dapat membantu penulis
menghasilkan PBK yang berkesan.
3.3 Prosedur Kajian.
Suatu ujian rintis diadakan di sekolah yang sama dengan 10 orang pelajar yang
berlainan tahap pencapaian matematik. Pelajar-pelajar ini dipilih dari empat buah kelas
yang berlainan oleh guru mereka secara rambang. Tujuan ujian rintis ini diadakan adalah
untuk:
i. mengetahui sama ada objektif pelajaran dapat dicapai melalui laman web ini.
36
ii. mengetahui sama ada perkataan dan struktur ayat yang digunakan dalam ujian
difahami dan sesuai bagi pelajar yang akan dijadikan sampel.
iii. menentukan kebaikan dan kelemahan laman web yang disediakan supaya laman web
dapat diperbaiki.
Kesemua pelajar yang dipilih dipastikan memiliki kemahiran asas mengira dan
membaca perkataan ayat dalam bahasa Inggeris kerana laman web adalah di dalam
bahasa Inggeris.
Setelah kesemua responden selesai menggunakan laman web, satu borang soal
selidik akan diedarkan. Semua responden dikehendaki menjawab soalan soal selidik
tersebut dan menghantarnya kepada penulis. Antara soalan yang ditanya di dalam borang
soal selidik itu ialah seperti di bawah.
ITEM soalan
memberi info kepada pelajar?
jelas?
menarik?
37
- Adakah laman web mempunyai
pengguna sesuai dan mencukupi?
kesemua subtopik perisian.
kehendak pengguna?
Jawapan bagi soalan-soalan di atas akan dibuat dalam bentuk skala Ritcher iaitu 5
paling sesuai sehingga paling tidak sesuai iaitu 1. Di bawah adalah contoh skala Ritcher
yang digunakan di dalam borang soal selidik.
5 4 3 2 1
paling sesuai sesuai tidak pasti tidak sesuai paling tidak sesuai
Rajah 3.5 Skala Ritcher yang akan digunakan di dalam borang soal selidik.
38
Semua jawapan soal selidik ini akan diteliti dan diterima sebagai data mentah.
Data mentah ini akan dianalisis dengan menggunakan SPSS
3.4 Rumusan
Proses membangunkan sebuah laman web terutamanya yang berkonsepkan
pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan masa yang panjang, kos yang tinggi
dan sentiasa perlu dikaji kesesuaiannya kerana ia melibatkan suatu proses penyaluran
maklumat. Antara faktor yang amat dipertekankan ialah apakah panduan yang perlu
digunakan bagi memastikan segala proses reka bentuk dan pembangunan berjalan lancar
dan menepati apa yang dikehendaki.
Dalam mereka bentuk dan membangunkan sesebuah laman web bercorak
pendidikan, panduan-panduan ini amat dipertekankan memandangkan hasil akhir yang
akan diperoleh ialah sesuatu yang bercorak pendidikan yang sepatutnya dapat membantu
meningkatkan pencapaian seorang pelajar dalam sesuatu proses pembelajaran. Bagi
tujuan ini, pelbagai teori dan model reka bentuk pengajaran atau pembelajaran
dicadangkan oleh ahli psikologi selain daripada ahli teknologi bagi dijadikan landasan
atau panduan dalam sesuatu proses pembangunan laman web PBK.
Secara umumnya terdapat pelbagai bentuk cara kerja, pendekatan atau langkah
yang boleh diikuti di dalam proses membina sesebuah laman web. Antara kaedah yang
sering digunakan ialah pengarahan kreatif, model rekabentuk instruksi, dan pembinaan
39
PBK biasanya adalah berdasarkan kepada model rekabentuk instruksi.
40
4.1 Pengenalan
Pecahan merupakan satu topik matematik KBSM bagi pelajar-pelajar tingkatan
satu dan suatu halaman web matematik pecahan telah direkabentuk khas untuk pelajar-
pelajar sekolah menengah. Halaman web yang direkabentuk ini adalah untuk
merangkakan pendekatan pembelajaran matematik KBSM peringkat PMR dan SPM dan
merangkumi subtopik penambahan pecahan dan penolakan pecahan.
Halaman web pecahan merupakan satu program yang dihasilkan dengan
menggunakan perisian Macromedia DreamweaverMX dan Macromedia Flash yang
berupaya menyediakan format untuk dipaparkan di dalam internet.
Pembinaan Halaman web ini juga boleh membantu pelajar-pelajar dalam
memahami topik pecahan dengan lebih mudah dan menarik. Pelajar-pelajar dapat
41
mengakses halaman ini di mana-mana komputer yang mempunyai sambungan talian
internet. Halaman web pecahan ini merangkumi subtopik pecahan sukatan pelajaran
sekolah menengah matematik KBSM, nota, contoh-contoh, soalan latihan, dan juga
permainan untuk merehatkan minda setelah penat mentelaah.
4.2 Format Halaman Web Pecahan
Rajah 4.2 Halaman Web Pecahan
Halaman web yang juga halaman pembukaan atau intro ini merupakan halaman
pertama sekali yang akan dilihat oleh pengguna. Halaman ini bertujuan untuk
42
memberikan gambaran awal mengenai halaman web yang dibangunkan secara
keseluruhan dan ianya memberi peluang kepada pengguna untuk memilih sama ada ingin
meneruskan penggunaan laman web pecahan ini atau pun tidak. Halaman web yang
pertama ini mengandungi beberapa komponen iaitu nama dan tema laman web pecahan
iaitu ‘Fractions are better understood when seen’, pautan kepada web lain seperti portal
pendidikan,web-web yang berkaitan dengan pembelajaran pecahan,dan pautan kepada
halaman utama web. Di samping pautan yang dinyatakan, pautan kepada biodata
pembangun yang ditulis sebagai ‘Rosaini bt Awang’, email pengguna di ‘contact us’ dan
halaman bantuan di ‘help’ sebagai panduan pengguna turut disediakan. Untuk
memudahkan capaian kepada pengguna, ketiga-tiga pautan ini juga dikekalkan di setiap
halaman web pecahan ini. Untuk memasuki halaman utama yang merupakan tapak
kepada web, pengguna dikehendaki mengklik ‘go to start page’ yang telah disediakan di
bawah sebelah kiri skrin.
Rajah 4.3 Halaman Utama
Halaman ini merupakan halaman utama dan tapak kepada halaman web pecahan
yang dibangunkan. Di halaman ini, pengguna akan dipaparkan dengan warna kuning,
merah, hijau, dan merah jambu yang ceria dan grafik yang comel dengan tujuan untuk
menarik minat dan perhatian daripada pengguna. Penggunaan grafik berupa sepasang
tikus yang berada di dalam cawan di bahagian kiri halaman adalah sebagai simbol yang
lebih menjurus kepada penggunaan mata untuk penglihatan. Ini bertujuan untuk
menekankan tema web iaitu ‘fractions are better understood when seen’. Di halaman web
utama ini, di samping pautan sebelum ini yang dikekalkan, terdapat enam lagi pautan
utama lain yang disediakan. Halaman yang dihubungkan ialah halaman pengenalan,
objektif, nota penambahan dan penolakan pecahan, soalan latihan, IQ Test, dan
permainan. Pengguna boleh pergi kepada halaman yang seterusnya atau kembali kepada
44
halaman asal melalui pautan ini dengan mudah kerana di halaman ini dan seterusnya,
pautan ini dikekalkan untuk setiap halaman.
4.3.1 Halaman Kedua
Halaman yang kedua ini memaparkan pengenalan dan sejarah kewujudan
pecahan. Seperti mana halaman yang sebelum ini, selain daripada pautan yang
dikekalkan, halaman pengenalan pecahan ini juga mempunyai persamaan daripada grafik
dan penggunaan animasi flash.
Halaman yang ketiga ini memaparkan obejktif pembelajaran yang diharapkan
tercapai apabila pelajar melayari halaman web pecahan ini. Terdapat dua objektif yang
dinyatakan di halaman tersebut iaitu pelajar dapat menyelesaikan masalah penambahan
pecahan dan penolakan pecahan. Seperti mana halaman yang sebelum ini, selain daripada
pautan yang dikekalkan, halaman pengenalan pecahan ini juga mempunyai persamaan
daripada grafik dan penggunaan animasi flash.
46
47
Di halaman nota, pembangun telah memecahkan topik pecahan ini kepada dua
halaman iaitu satu penambahan pecahan dan contoh soalan berserta jawapan di halaman
yang mula-mula dan satu lagi penolakan pecahan dan contoh soalan berserta jawapan di
halaman yang seterusnya. Penggunaan imej bulatan yang dibahagikankan kepada
beberapa bahagian-bahagian tertentu denagn penggunaan warna yang ceria diharapkan
dapat menarik minat dan konsentrasi pelajar seterusnya lebih memahami subtopik-
subtopik ini dengan jelas dan mudah. Seperti mana halaman yang sebelum ini, selain
daripada pautan yang dikekalkan, halaman nota pecahan ini juga mempunyai persamaan
daripada grafik dan penggunaan animasi flash.
4.3.4 Halaman Kelima
Halaman latihan ini mengandungi 12 soalan yang berbeza aras kesukarannya.
iaitu bermula daripada soalan yang mudah seperti konsep pecahan kepada soalan yang
lebih mencabar yang berupa penyelesaian masalah pecahan dalam kehidupan seharian.
Oleh kerana teori yang digunakan pembangun ialah teori kognitivisme, di mana pelajar
perlu mengawal sendri pembelajaran mereka, pembangun telah menyediakan jawapan
tanpa perlu pelajar mengklik pada mana-mana soalan atau menghantar dahulu jawapan
yang dijawab ke pangkalan data. Pelajar boleh membuat pengiraan dan terus menyemak
jawapan dengan melihat di tepi kanan sebelah bawah halaman latihan ini.
Penyediaan terus jawapan di halaman ini bertujuan untuk memudahkan pelajar
menyemak jawapan pada bila-bila masa dan senang dilihat. Pelajar juga boleh
menggunakan alternatif lain iaitu dengan melihat dahulu jawapan dan kemudian barulah
membuat pengiraan di mana pelajar belajar daripada jawapan dan soalan yang diberikan
ini.
Walaun bagaimanapun, oleh kerana tidak ada ganjaran peneguhan ataupun
markah apabila pelajar menjawab dengan betul, bukan semua pelajar akan berminat
untuk mencuba latihan ini. Seperti mana halaman yang sebelum ini, selain daripada
pautan yang dikekalkan, halaman latihan pecahan ini juga mempunyai persamaan
daripada grafik dan penggunaan animasi flash.
49
Rajah 4.3.5 Halaman Keenam
Halaman IQ Test ini memuatkan dua jenis permainan yang menguji akal dan
kebijaksanaan pengguna dalam menyelesaikan masalah yang tiada kaitan dengan
pecahan. Bagi pelajar yang telah penat belajar, permainan yang berupa IQ Test ini amat
sesuai untuk dicuba. Kedua-dua permainan ini diaplikasikan dengan menggunakan
animasi flash. Seperti mana halaman yang sebelum ini, selain daripada pautan yang
dikekalkan, halaman IQ Test ini juga mempunyai persamaan daripada grafik dan
penggunaan animasi flash.
Di halaman games, pengguna akan dipaparkan dengan sebuah papan dam
berwarna kuning dan mengandungi soalan-soalan matematik pecahan yang berbeza di
dalam setiap kotak. Permainan ini boleh dijadikan aktiviti di dalam kelas oleh guru
ataupun aktiviti kumpulan pengguna kerana ia memerlukan lebih daripada seorang
pemain. Permainan ini juga memerlukan sebuah dadu untuk menentukan bilangan
langkah untuk setiap pemain. Pemain diwajibkan menjawab soalan yang disediakan di
dalam kotak yang dipijak dengan betul untuk terus berada di petak itu Jika pemain gagal
menjawab soalan di dalam kotak itu, pemain mestilah berundur ke petak asal.
Tujuan permainan ini dibina adalah untuk memahirkan diri pelajar dalam topik
asas pecahan ini iaitu penambahan pecahan dan penolakan pecahan. Di samping
51
meningkatkan lagi semangat persaingan pelajar antara satu sama lain, aktiviti permainan
secara berkumpulan ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara pemain dan
mendatangkan keseronokan dalam mempelajari topik pecahan.
4.3.7 Halaman Kelapan
Rajah 4.3.7 Halaman Kelapan
Terdapat lebih daripada sepuluh buah laman web yang berkaitan dengan pecahan
boleh dicapai oleh pengguna melalui halaman web ini. Dengan mengklik Display List,
pengguna akan dipaparkan senarai web yang berkaitan dengan topik matematik pecahan
lain yang pelbagai tidak kira dari dalam mahu pun luar negara. Web-web yang boleh
52
dihubungkan ini tidak terhad hanya untuk nota pecahan tetapi juga permaianan matematik
yang menguji minda dan akal pengguna dalam topik pecahan.
4.3.8 Halaman Kesembilan
Halaman biodata pembangun boleh dilayari dengan mengklik pada nama
pembangun iaitu ‘Rosaini bt Awang’ yang ditaip di bahagian bawah muka setiap halaman
web ini. Melalui halaman ini, pengguna boleh mengetahui secara umum biodata ringkas
pembangun dan ahli kumpulan yang telah membangunkan halaman web pecahan.
53
Jika pengguna berminat untuk memberikan sebarang komen, kemusykilan tentang
halaman web pecahan, dan cadangan dalam mempertingkatkan PBK ini, pengguna boleh
menghantar sebarang tulisan terus kepada email pembangun dengan mengklik ‘contact
us’. Pautan kepada email pembangun boleh didapati di mana-mana bahagian bawah muka
halaman dalam web pecahan ini.
54
Apabila pengguna menghadapi masalah untuk mendapatkan paparan dan web
grafik yang sempurna ketika melayari laman web pecahan ini, pengguna boleh meminta
panduan daripada halaman bantuan dengan mengklik pada ‘help’ di bahagian bawah
halaman ini. Panduan yang diberikan di sini tidak termasuk pengesanan di manakah
kedudukan pengguna pada ketika itu. Ini adalah kerana pembangun tidak merasakan
keperluan dalam menyediakan panduan untuk mengesan kedudukan pengguna di dalam
halaman web yang tidak kompleks ini.
55
Pembelajaran internet merupakan satu alternatif kepada pelajar-pelajar dalam
meningkatkan pengetahuan pembelajaran. Pembangunan halaman web pecahan dalam
Bahasa Inggeris ini adalah merupakan satu projek PSM yang telah berjaya direkabentuk.
Ia adalah selaras dengan perkembangan teknologi maklumat yang begitu pesat di
samping meningkatkan prestasi pendidikan negara yang dapat memenuhi cabaran
wawasan 2020.
dihadapi semasa pembangunan web, kelebihan dan kelemahan web yang dibangunkan
serta cadangan-cadangan bagi meningkatkan mutu web untuk pembangunan pada masa
akan datang.
PBK ini dibangunkan khusus untuk pelajar tingkatan satu dalam mempelajari
topik Pecahan dalam versi Bahasa Inggeris dan meliputi topik penambahan dan
penolakan pecahan. Selain daripada pelajar tingkatan 2 dan 3 yang bakal menghadapi
peperiksaan, guru-guru Matematik juga boleh menggunakan laman web ini sebagai salah
satu bahan rujukan dan alat bantu mengajar di dalam kelas.
Secara keseluruhannya, web ini dibangunkan dengan menggunakan perisian-
perisian tersebut:
3. Macromedia FlashMX
Laman web yang dibangunkan ini adalah berasaskan kepada pendekatan
pengajaran Behaviorisme. Teori behaviorisme adalah berasaskan perubahan tingkah laku
yang dapat diperhatikan. Teori ini menumpukan kepada corak tingkah laku baru yang
berulang sehingga ia berlaku secara automatik. Secara umum, teori behaviorisme
memfokus kepada kajian tingkah laku yang dapat dilihat dan diukur (OVERT) (Good &
Brophy, 1990). Ia melihat minda sebagai “kotak hitam” yang bertindak balas terhadap
rangsangan yang boleh diperhatikan dan diukur.
57
Berikut adalah beberapa contoh aplikasi prinsip teori behaviorisme yang terdapat
di dalam rekabentuk pembinaan web PBK ini:
1. PBK menekan output yang boleh diperhatikan dan diukur pada pelajar di
mana penulisan objektif tingkah laku yang dapat diperhatikan ditulis sebelum
nota dan latihan.
2. Pengetahuan sedia ada pelajar dinilai untuk menentukan apa yang perlu diajar
dalam web PBK ini. Penulis melakukan analisis pengguna sebelum mula
mereka bentuk laman web ini melalui soal-selidik, temubual dengan guru dan
pelajar.
pembelajaran yang lebih sukar dan lanjutan. Penulis menyusun persembahan
pembelajaran daripada mudah kepada sukar iaitu daripada operasi
penambahan kepada operasi penolakan.
berlakunya satu siri rangsangan-maklum balas.
Bagi memastikan web yang dihasilkan adalah bermutu, ia telah diuji secara tidak
formal menerusi rakan-rakan dan pensyarah. Segala komen rakan dan pensyarah telah
diambil kira dalam membangunkan web ini. Antara aspek-aspek yang dinilai adalah reka
bentuk antaramuka, kualiti grafik, teks, interaktiviti di antara pengguna dan laman web
serta kesesuaian dalam memastikan keberkesanan pembelajaran yang berlaku.
58
Menerusi laman web ini, diharapkan ia dapat dijadikan panduan dan bahan
rujukan kepada pengguna supaya lebih memahami konsep-konsep pecahan yang telah
dipelajari di samping dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, web
ini juga boleh dijadikan panduan kepada pereka bentuk projek multimedia yang lain bagi
menghasilkan laman web yang menarik dan berkualiti.
5.3 Masalah-masalah yang Dihadapi Semasa Pembangunan Web
Sepanjang proses pembangunan laman web terdapat beberapa masalah yang telah
dikenal pasti oleh penulis. Antaranya ialah kekurangan masa, kepakaran, dan bilangan
subtopik yang terhad.
5.3.1 Kekurangan Masa
Proses pembangunan web multimedia bukanlah satu proses yang mudah dan
boleh dihasilkan dalam jangka masa yang pendek. Bagi menghasilkan web yang bermutu,
proses pembangunan perlu melalui proses yang terdiri daripada empat fasa utama iaitu
fasa analisis, reka bentuk, pembangunan dan penilaian.
Oleh kerana penghasilan laman web ini merupakan satu proses cuba jaya, penulis
terpaksa menghabiskan banyak masa untuk mendapatkan sesuatu hasil yang diharapkan.
Di samping itu, masa yang banyak juga diperuntukkan untuk mencari grafik yang
59
bersesuaian, melakukan proses edit, dan mereka bentuk grafik agar halaman web yang
menarik dapat dihasilkan.
keperluan pengguna dalam menguasai isi pelajaran matematik topik pecahan. Analisis
yang dihasilkan daripada soal selidik akan digunakan dalam membangunkan laman web.
Namun begitu, disebabkan oleh masa yang terhad, penulis tidak dapat melakukan sendiri
analisis ini. Penulis hanya bergantung pada hasil kajian orang lain untuk membangunkan
web. Selain itu, penulis juga tidak dapat melakukan proses pengujian dan penilaian
perisian terhadap pengguna secara formal. Web yang telah siap dihasilkan hanya dinilai
oleh penyelia dan rakan-rakan sahaja.
5.3.2 Kekurangan Kepakaran
pembangunan sesebuah projek multimedia biasanya memerlukan kerjasama dan
gabungan pelbagai kemahiran yang berbeza dari pelbagai pihak. Kemahiran-kemahiran
ini amat jarang diperoleh dalam diri seorang individu sahaja. Sebuah projek yang
berkualiti adalah dari hasil pengumpulan beberapa orang individu dengan kemahiran
yang berbeza.
pakar teknologi, audio, video, grafik, animasi dan sebagainya. Namun begitu dalam
menghasilkan laman web PBK ini, penulis hanya membangunkan web ini seorang diri.
60
yang lebih arif.
menyusun isi kandungan halaman web juga menjadi faktor penghalang semasa
melaksanakan projek ini tetapi masalah ini dapat diatasi dengan nasihat, bimbingan, dan
tunjuk ajar daripada penyelia dan kawan-kawan.
5.3.3 Serangan virus
Masalah yang paling menguji kesabaran penulis ialah serangan virus yang
terdapat di kebanyakan komputer fakulti pndidikan yang pernah penulis gunakan. Di
sepanjang tempoh pembangunan, halaman web yang dibangunkan oleh penulis telah
berkali-kali mengalami masalah diserang oleh virus yang sukar dibuang. Walaupun virus
ini tidak membahayakan fail pembangun, tetapi kewujudan virus boleh menyebabkan
kesukaran pengguna mengaplikasikan halaman web ini di komputer-komputer yang
diingini. Masalah virus ini juga turut menyebabkan komputer pensyarah penyelia
diperbaiki sebanyak dua kali.
5.4 Kelebihan Laman Web
Laman web PBK Pecahan Tingkatan 1 yang dihasilkan ini merupakan satu
halaman web yang direkabentuk khas untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Terdapat
beberapa kelebihan di dalam halaman web pecahan ini antaranya ialah kandungannya
yang boleh dikemas kini dan diubahsuai pada sebarang masa. Ini adalah kerana laman
web merupakan satu program yang dinamik yang mana boleh dikemas kini dari semasa
ke semasa berbanding dengan buku teks atau buku rujukan.
Perisian ini juga merupakan saluran komunikasi pembelajaran yang bersifat
global yang dapat dilaksanakan melalui kemudahan internet. Pelajar dapat mengakses
halaman web ini di mana sahaja mereka berada.
Selain itu, web penambahan dan penolakan pecahan ini juga membenarkan
pengguna belajar mengikut kehendak, minat dan kebolehan masing-masing iaitu
pembelajaran secara tidak linear. Pengguna bebas memilih bahagian yang ingin diterokai
pada bila-bila masa dengan hanya mengklik pada butang-butang yang disediakan pada
skrin paparan. Keadaan ini membolehkan pengguna mempelajari ilmu yang ada di
dalamnya sesuai dengan minat, keperluan, pengetahuan dan emosinya.
Halaman web ini mampu membantu pelajar mengulangkaji isi pelajaran berulang
kali. Gabunagn grafik serta animasi yang menarik pada halaman web ini merupakan satu
daya tarikan kepada pelajar untuk tidak merasa jemu melayarinya. Ini menjadikan ianya
sebagai aktiviti pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan.
62
Perisian ini juga boleh digunakan oleh guru matematik untuk tujuan mengajar dan
dapat membantu guru memantau pengetahuan pelajar dalam pembelajaran topik yang
berkaitan. Ini kerana, kemudahan penyimpanan data ujian dan mengenal pasti nombor
soalan yang dijawab betul dan salah turut disediakan dalam halaman web ini.
5.5 Kelemahan Laman Web
multimedia yang berkualiti memerlukan kemahiran, kepakaran, komitmen dan
penglibatan beberapa pihak. Keadaan ini menyebabkan perisian yang dihasilkan
mempunyai beberapa kelemahan. Di antara kelemahan yang dikenal pasti ialah, halaman
web ini tidak mengandungi unsur-unsur audio dan video. Ini adalah untuk mengelakkan
saiz fail yang terlalu besar kerana ianya boleh melambatkan proses penerimaan kepada
pengguna.
Kelemahan yang lain yang telah dikesan oleh penulis pada web ini ialah tiada
maklum balas yang disediakan untuk pengguna apabila mereka menjawab soalan latihan
dengan benar mahupun salah. Oleh itu pelajar hanya boleh menjawab soalan secara
manual dan menyemak jawapan yang telah sedia ada di kotak jawapan. Walaupun begitu
ini adalah bertujuan untuk memberi kemudahan dan kebebasan kepada pengguna untuk
menyemak jawapan pada bila-bila masa sahaja.
Di samping itu, perisian ini belum lagi menjalani penilaian formal yang
melibatkan kumpulan sasaran iaitu pelajar Tingkatan Satu. Dikhuatiri perisian ini tidak
63
pembelajaran mereka.
5.6 Cadangan
Pada masa akan datang perisian-perisian multimedia sudah pasti akan memainkan
peranan yang lebih penting dalam usaha ke arah pencapaian akademik yang lebih
cemerlang. Oleh yang demikian penghasilan perisian-perisian multimedia yang berkualiti
perlu dihasilkan bagi memastikan pencapaian matlamat tersebut.
Pembangunan halaman web yang berkualiti memerlukan pemahaman yang
mendalam mengenai masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran
supaya satu pendekatan yang sesuai boleh digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Jika dilihat pada laman web yang dihasilkan oleh penulis, masih terdapat banyak
pengubahsuaian yang boleh dilakukan antaranya ialah
i. Perisian ini hanya merangkumi subtopik penambahan dan penolakan
pecahan. Ini adalah tidak mencukupi untuk pembelajaran topik pecahan
dengan lengkap. Sekiranya projek ini diperuntukkan masa untuk
melaksanakannya, maka halaman web yang meliputi semua subtopik
diharap dapat dihasilkan.
ii. Menambah bilangan soalan yang dapat mencabar minda pengguna dalam
bahagian latihan. Soalan-soalan yang disediakan perlulah menepati
sukatan pelajaran KBSM.
64
iii. Halaman web yang telah siap dibina perlulah diuji kepada kumpulan
sasaran untuk mengenal pasti tahap keberkesanan dan kesesuaian laman
web sebagai bahan pembelajaran.
v. Menyediakan grafik, animasi dan muzik latar belakang sebagai daya
tarikan dan untuk mengelakkan pelajar daripada bosan belajar melalui
internet.
bertindak balas kepada sebarang tindakan pelajar.
vii. Menyediakan satu pangkalan data atau tabung soalan yang merangkumi
pelbagai jenis soalan dan bentuk soalan.
viii. Menyediakan kemudahan kamus untuk perkataan yang sukar untuk
difahami.
ix. Menghasilkan forum di dalam laman web ini di mana para pelajar dapat
berkomunikasi dengan guru dan kawan-kawan melalui internet.
65
Secara keselurahannya, projek sarjana muda ini telah mencapai matlamatnya iaitu
untuk membangunkan satu halaman web untuk matematik KBSM Tingkatan 1 dalam
tajuk Pecahan dalam versi Bahasa inggeris untuk kegunaan pelajar sekolah menengah dan
para guru. Adalah diharapkan agar halaman web ini dapat digunakan dengan sepenuhnya
sebagai satu sumber rujukan tambahan.
Pada masa akan datang, adalah diharapkan agar lebih banyak halaman web
sebegini akan dibangunkan untuk kegunaan tambahan para pelajar sekolah menengah. Ini
dapat menambahkan bahan rujukan pelajar di internet selain daripada buku rujukan yang
sedia ada di pasaran. Secara tidak langsung, ianya dapat meningkatkan lagi jumlah
penggunaan internet di kalangan pelajar sekolah menengah.
66
RUJUKAN
Abdul Latif Samian (1992). “Sejarah Matematik” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Abdul Rahman Aroff, Zakaria Kasa (2001). “Falsafah dan Konsep Pendidikan.” Kuala
Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Armas Derusman (1997). “Komputer dalam pendidikan matematik.” Johor: Universiti
Teknologi Malaysia.
Matematik Berbantukan Komputer (PPBK) Di Sekolah Menengah.” Seminar
Penyelidikan Pendidikan MPIK. Tidak diterbitkan.
Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin, Manimegalai Subramaniam (2001). “Reka
Bentuk Perisian Multimedia.” Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.
67
Daphne Kerslake (1986). “Fractions: Children Strategies and Errors. A Report of the
Strategies and Errors in Secondary Mathematics Project.” The NFER-NELSON
Publishing Company Ltd.
Johor: Universiti Teknologi Malaysia
Lee Chin Choy, Yeo Mui Kiow, Liao Yung Far (2003). “EKSPLORASI Mathematics
KBSM FORM 1.” Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mohd. Fazly bin Mohd. Salleh @ Abbas (Feb. 2004). “PBK MATEMATIK TINGKATAN
1 KBSM BAGI TOPIK PECAHAN.” UTM.
Norfabialhaigu bt. Ali (April 2000). “Pembinaan Perisian PBK Matapelajaran
Matematik KBSR Bertajuk Pecahan (Tahap 1 & Tahap 2).” UTM.
Norrisam Ali (1997). “Pengajaran Matematik Dan Komputer: Satu Tinjauan.” Johor:
Universiti Teknologi Malaysia.
Patricia D. Nordstorm (1994). “SOLVE YOUR CHILD’S MATH PROBLEMS Quick and
Easy Lessons for Parents.” Simon & Schuster: New York
Rio Sumarni (1997). “Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Berbantukan Komputer.”
Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan. Jilid 3, Bil 1
68
Skemp, Richard R (1986). “The Psychology of learning mathematics.” Harmondsworth :
Penguin Books.
diterbitkan.