pelbagai kejayaan diraihtahun lalu i7j,j::loi/ · ru dunia bagi acara lompat jauh t20dengan catatan...

1
Pelbagai kejayaan diraih tahun lalu UrL-ts,/\N nlI\LA,-/StA' I7j,j::LO I / t 7 KUALA LUMPUR 16 Jan. - Tahun 2016 menyaksikan beberapa ke- jayaan diraih warga Kemente- rian Pendidikan termasuk di per- ingkat antarabangsa yang sekali gus dilihat telah memartabatkan bidang pendidikan negara. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahdzir Khalid berkata, antara kejayaan tersebut adalah penganjuran persidangan anta- rabangsa seperti The 9th ASEAN Education Minister and the Se- nior Education Officials Meeting di Sunway Resort Hotel and Spa serta Asia Pacific Regional Fo- rum on Early Childhood Careand Education di Hotel Marriott, Pu- trajaya. "Sebagai ahli Lembaga Ek- sekutif UNESCO, Malaysia me- mainkan peranan penting dalam menyumbangkan idea dan ama- Ian terbaik dalam pendidikan yang boleh dijadikan contoh oleh negara lain, terutamanya negara dunia ketiga. . "Kejayaan kita menganjur- kan persidangan berskala besar ini mendapat pujian dari nega- ra-negara yang hadir. Tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus memastikan kedua-dua persi- dangan ini dapat dijalankan de- ngan jayanya," katanya. Tambahnya, selain daripada memberikan khidmat kepakaran dalam organisasi luar negara, Ke- menterian Pendidikan juga telah menerima banyak kunjungan daripada delegasi luar ne- gara yang ingin mengetahui dengan lebih dekat usaha transformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan. "Perkongsian amalan terbaik dan pengalaman ini membuktikan bahawa usaha kita memartabatkan pen- . didikan diiktiraf pada peringkat antarabangsa," ujar Mahdzir. Meskipun negara diuji de- ngan kejatuhan harga minyak dunia dan kemelesetan ekono- mi global sehingga menuntut pengubahsuaian Bajet 2016, tidak menghalang Kementerian Pendidikan untuk memacu pe- ningkatan sistem dalam Gelom- bang 2 PPPM2013-2025. Jelas Mahdzir, inisiatif PPPM telah disusun dengan rapi dan dijajarkan dengan peruntukan sedia ada pada tahun lepas bagi memastikan keberhasilan dapat dicapai. "Antara pencapaian yang signifikan termasuklah pening- katan peratus prasekolah Ke- menterian Pendidikan melepasi standard minimum prasekolah kebangsaan daripada 89.8 pera- tus pada 2015 kepada 99 peratus tahun lalu. Kita juga telah meli- hat peratus sekolah dengan peli- batan ibu bapa melepasi sasa- ran 65 peratus kehadiran dalam enam aktiviti utama mencapai lebih 92 peratus. . "Dari segi perbelanjaan berhernah, peratus sasa- ran penjimatan yang di- jajarkan ke aktiviti yang mendukung keberhasilan murid meningkat daripa- da 27 peratus pada 2015 kepada 77 peratus pada 2016. "Kejayaan ini dan yang lainnya merupa- kan pencapaian yang amat bermakna dalam usaha kita memastikan transformasi pendi- dikan terus dilaksana- kan dengan jayanya," katanya. Kejayaan Malaysia mencatat pening- katan dalam kajian Trends in Interna- tional Mathematics and Science Study (TIMSS)· 2015 membuktikan komitmen kerajaan khususnya pihak Kementerian Pendidikan sendiri untuk merealisasikan transformasi pendidikan negara. "Malaysia berada pada kedudukan pertengahan antara 39 negara peserta TIMSS 2015 berbanding pada tahun zou, Bagi pencapaian dalam Pro- gramme for International Stu- dent Assessment (PISA) 2015, Malaysia telah menunjukkan peningkatan dalam ketiga-tiga .domain literasi iaitu literasi sain- tifik, literasi matematik dan li- terasi bacaan berbanding dengan pencapaian PISA2012:' ujarnya. Kejayaan seorang guru dari Kolej Vokasional Keningau, Sa- bah iaitu Mohd. Sirhajwan Idek sehingga melayakkan diri ke peringkat akhir Anugerah Global Teacher Prize di Dubai pada bu- lan Mac 2017 setelah disenarai pendek daripada lebih 20,000 pencalonan guru dari 179 buah negara merupakan sesuatu yang sangat mengujakan. Mohd. Sirhajwan turut men- dapat pengiktirafan kerana menjadi seorang daripada lima pemenang global Guru DiHatiku . dan memenangi Biasiswa Mac- millan ke United Kingdom. "Semangat gigih dan kental guru ini amat wajar dicontohi terutama dalam menghadapi cabaran mendidik anak murid di luar ban dar yang majoriti terdiri daripada keluarga berstatus so- sioekonomi rendah dan kurang mendapat .pendedahan tentang dunia luar. "kata Mahdzir. Pada tahun 2016, Malaysia te- lah mencatat sejarah dengan me- menangi beberapa pingat dalam temasya Sukan OlimpikRio,Brazil dan Kemenierian Pendidikan ber- bangga kerana wira Olimpik nega- ra memulakan langkah mereka di Sekolah Sukan Malaysia. "Kejayaan atlet terjun, Pan- dalela Rinong dan Cheong Jun Hoong yang memenangi pingat - PASUKAN Reka Cipta dan Inovasi SBP Integrasi Gombak yang merangkul pingat emas dalam Pameran Reka Cipta Antarabangsa di Warsaw. Poland. perak selain Goh Liu Ying dan Chan Peng Soon yang meraih pingat perak acara badminton (beregu campuran) dan Goh Wei Shem dan Tan Wee Kiong (be- regu lelaki) amat membangga- kan. Mereka ini semua merupa- kan atlet Sekolah Sukan Malaysia sekali gus telah mengharumkan nama Kementerian Pendidikan. "Turut menjadi detik berse- jarah bagi negara kita adalah ke- jayaan atlet paralimpik, Abdul Latif Romly yang meraih pingat emasdan mencipta rekod baha- ru dunia bagi acara lompat jauh T20 dengan catatan 7.60 meter di Temasya Sukan Paralimpik Rio, Brazil pada September tahun lalu," katanya. . Turut meraih kejayaan ada- lah bakat-bakat dari Sekolah Seni Malaysia. Pada-tahun 2016, Sekolah Seni Malaysia Sarawak tidak menghampakan negara apabila meraih tempat kedua dan Anugerah Khas Juri dalam Program International Folklore Competition International Talent 2016, di Costa Brava, Sepanyol. Kementerian Pendidikan juga berbangga dengan kejayaan kontinjen negara yang saban tahun meraih anugerah dalam pertandingan robotik. Pada 13th World Robot Olympiad 2016, di New Delhi, India, .kontinjen ne- gara telah meraih dua emas, dua perak dan satu gangsa dan satu Excellence Awards, sekali gus meraikan kemenangan buat kali keenam juara keseluruhan dunia. Selain itu, tambah Mahdzir, pasukan Reka Cipta dan Inovasi Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Integrasi Gombak juga telah mengharumkan nama negara apabila merangkul pingat emas dan dua anugerah khas dalam Pameran Reka Cipta Antarabang- sa di Warsaw, Poland pada Okto- ·ber2016. Selain itu, kejayaan Kohort Pertama Graduan Kolej Voka- sional juga menjadi kebanggaan Kementerian Pendidikan. Kon- vokesyen Kolej Vokasional Ke- menterian Pendidikan KaIi Per- tama telah diadakan pada 2016 dan seramai 2,273 graduan ko- hort pertama dari 16 program di 15 Kolej Vokasional Rintis telah menamatkan pengajian pada bu- lan ApriI201(). "Jelas sekali dengan kejayaan- kejayaan ini, pendidikan negara berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat se- pertiga teratas negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia selepas 2025 nanti," katanya.

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pelbagai kejayaan diraih tahun lalu UrL-ts,/\N nlI\LA,-/StA'

I7j,j::LOI/ t· 7

KUALA LUMPUR 16 Jan. - Tahun2016 menyaksikan beberapa ke-jayaan diraih warga Kemente-rian Pendidikan termasuk di per-ingkat antarabangsa yang sekaligus dilihat telah memartabatkanbidang pendidikan negara.

Menteri Pendidikan, DatukSeri Mahdzir Khalid berkata,antara kejayaan tersebut adalahpenganjuran persidangan anta-rabangsa seperti The 9th ASEANEducation Minister and the Se-nior Education Officials Meetingdi Sunway Resort Hotel and Spaserta Asia Pacific Regional Fo-rum on Early Childhood Careand

Education di Hotel Marriott, Pu-trajaya.

"Sebagai ahli Lembaga Ek-sekutif UNESCO, Malaysia me-mainkan peranan penting dalammenyumbangkan idea dan ama-Ian terbaik dalam pendidikanyang boleh dijadikan contoholeh negara lain, terutamanyanegara dunia ketiga. .

"Kejayaan kita menganjur-kan persidangan berskala besarini mendapat pujian dari nega-ra-negara yang hadir. Tahniahdiucapkan kepada semua pihakyang telah bertungkus lumusmemastikan kedua-dua persi-dangan ini dapat dijalankan de-ngan jayanya," katanya.

Tambahnya, selain daripadamemberikan khidmat kepakarandalam organisasi luar negara, Ke-menterian Pendidikan juga telahmenerima banyak kunjungandaripada delegasi luar ne-gara yang ingin mengetahuidengan lebih dekat usahatransformasi pendidikanyang sedang dilaksanakan.

"Perkongsian amalanterbaik dan pengalaman inimembuktikan bahawa

usaha kita memartabatkan pen-. didikan diiktiraf pada peringkatantarabangsa," ujar Mahdzir.

Meskipun negara diuji de-ngan kejatuhan harga minyakdunia dan kemelesetan ekono-mi global sehingga menuntutpengubahsuaian Bajet 2016,tidak menghalang KementerianPendidikan untuk memacu pe-ningkatan sistem dalam Gelom-bang 2 PPPM2013-2025.

Jelas Mahdzir, inisiatif PPPMtelah disusun dengan rapi dandijajarkan dengan peruntukansedia ada pada tahun lepas bagimemastikan keberhasilan dapatdicapai.

"Antara pencapaian yangsignifikan termasuklah pening-katan peratus prasekolah Ke-menterian Pendidikan melepasistandard minimum prasekolahkebangsaan daripada 89.8 pera-tus pada 2015 kepada 99 peratustahun lalu. Kita juga telah meli-hat peratus sekolah dengan peli-batan ibu bapa melepasi sasa-ran 65 peratus kehadiran dalamenam aktiviti utama mencapailebih 92 peratus. .

"Dari segi perbelanjaanberhernah, peratus sasa-ran penjimatan yang di-jajarkan ke aktiviti yangmendukung keberhasilanmurid meningkat daripa-da 27 peratus pada 2015kepada 77 peratus pada2016.

"Kejayaan ini danyang lainnya merupa-kan pencapaian yangamat bermakna dalamusaha kita memastikantransformasi pendi-dikan terus dilaksana-kan dengan jayanya,"katanya.

Kejayaan Malaysiamencatat pening-katan dalam kajianTrends in Interna-tional Mathematicsand Science Study

(TIMSS)· 2015 membuktikankomitmen kerajaan khususnyapihak Kementerian Pendidikansendiri untuk merealisasikantransformasi pendidikan negara.

"Malaysia berada padakedudukan pertengahan antara39 negara peserta TIMSS 2015berbanding pada tahun zou,Bagi pencapaian dalam Pro-gramme for International Stu-dent Assessment (PISA) 2015,Malaysia telah menunjukkanpeningkatan dalam ketiga-tiga.domain literasi iaitu literasi sain-tifik, literasi matematik dan li-terasi bacaan berbanding denganpencapaian PISA2012:' ujarnya.

Kejayaan seorang guru dariKolej Vokasional Keningau, Sa-bah iaitu Mohd. Sirhajwan Ideksehingga melayakkan diri keperingkat akhir Anugerah GlobalTeacher Prize di Dubai pada bu-lan Mac 2017 setelah disenaraipendek daripada lebih 20,000pencalonan guru dari 179 buahnegara merupakan sesuatu yangsangat mengujakan.

Mohd. Sirhajwan turut men-dapat pengiktirafan keranamenjadi seorang daripada limapemenang global Guru DiHatiku .dan memenangi Biasiswa Mac-millan ke United Kingdom.

"Semangat gigih dan kentalguru ini amat wajar dicontohiterutama dalam menghadapicabaran mendidik anak murid diluar ban dar yang majoriti terdiridaripada keluarga berstatus so-sioekonomi rendah dan kurangmendapat .pendedahan tentangdunia luar. "kata Mahdzir.

Pada tahun 2016, Malaysia te-lah mencatat sejarah dengan me-menangi beberapa pingat dalamtemasya Sukan Olimpik Rio,Brazildan Kemenierian Pendidikan ber-bangga kerana wira Olimpik nega-ra memulakan langkah mereka diSekolah Sukan Malaysia.

"Kejayaan atlet terjun, Pan-dalela Rinong dan Cheong JunHoong yang memenangi pingat

-PASUKAN Reka Cipta dan Inovasi SBP Integrasi Gombak yang merangkul pingatemas dalam Pameran Reka Cipta Antarabangsa di Warsaw. Poland.

perak selain Goh Liu Ying danChan Peng Soon yang meraihpingat perak acara badminton(beregu campuran) dan Goh WeiShem dan Tan Wee Kiong (be-regu lelaki) amat membangga-kan. Mereka ini semua merupa-kan atlet Sekolah Sukan Malaysiasekali gus telah mengharumkannama Kementerian Pendidikan.

"Turut menjadi detik berse-jarah bagi negara kita adalah ke-jayaan atlet paralimpik, AbdulLatif Romly yang meraih pingatemasdan mencipta rekod baha-ru dunia bagi acara lompat jauhT20 dengan catatan 7.60 meter diTemasya Sukan Paralimpik Rio,Brazil pada September tahunlalu," katanya. .

Turut meraih kejayaan ada-lah bakat-bakat dari SekolahSeni Malaysia. Pada-tahun 2016,Sekolah Seni Malaysia Sarawaktidak menghampakan negaraapabila meraih tempat keduadan Anugerah Khas Juri dalamProgram International FolkloreCompetition International Talent2016, di Costa Brava, Sepanyol.

Kementerian Pendidikan jugaberbangga dengan kejayaankontinjen negara yang sabantahun meraih anugerah dalampertandingan robotik. Pada 13thWorld Robot Olympiad 2016, di

New Delhi, India, .kontinjen ne-gara telah meraih dua emas, duaperak dan satu gangsa dan satuExcellence Awards, sekali gusmeraikan kemenangan buat kalikeenam juara keseluruhan dunia.

Selain itu, tambah Mahdzir,pasukan Reka Cipta dan InovasiSekolah Berasrama Penuh (SBP)Integrasi Gombak juga telahmengharumkan nama negaraapabila merangkul pingat emasdan dua anugerah khas dalamPameran Reka Cipta Antarabang-sa di Warsaw, Poland pada Okto-·ber2016.

Selain itu, kejayaan KohortPertama Graduan Kolej Voka-sional juga menjadi kebanggaanKementerian Pendidikan. Kon-vokesyen Kolej Vokasional Ke-menterian Pendidikan KaIi Per-tama telah diadakan pada 2016dan seramai 2,273 graduan ko-hort pertama dari 16 program di15 Kolej Vokasional Rintis telahmenamatkan pengajian pada bu-lan ApriI201().

"Jelas sekali dengan kejayaan-kejayaan ini, pendidikan negaraberada di landasan yang betuluntuk mencapai matlamat se-pertiga teratas negara yangmempunyai sistem pendidikanterbaik di dunia selepas 2025nanti," katanya.