pelastusopisto vanhempi opettaja jani jأ¤msأ¤ puh. 0295 453 2015-11-04آ  maankأ¤yttأ¶- ja...

Download PELASTUSOPISTO Vanhempi opettaja Jani Jأ¤msأ¤ Puh. 0295 453 2015-11-04آ  Maankأ¤yttأ¶- ja rakennusasetus

Post on 02-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pääsuunnittelun (rakennuslupamenettelyn)

  yhteydessä esitettävät paloturvallisuusasiat

  PELASTUSOPISTO Vanhempi opettaja Jani Jämsä

  Puh. 0295 453 460 jani.jamsa@pelastusopisto.fi

 • Mitä / miten esitettävä pääpiirustuksissa ?

  Lähtökohtana RakL, RakA, SRakMk A2 ja YO 39

  Mitä asioista tulisi esittää / viranomaistarkastusnäkökulma

  Millä tavalla asiat tulisi esittää / merkintätapoja (A2 + pela-ohjeita)

  Palotekninen suunnitelma, milloin tarpeen

  Palotekniset erityissuunnitelmat

  Keskustelua …

 • RakMk A2, 2002 : Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat

  PERUSVAATIMUKSET :

  Rakennus täyttää käyttötarkoituksensa edellyttämällä tavalla … paloturvallisuuden … perusvaatimukset

  Suunniteltu rakentaminen on säännösten ja määräysten mukaista sekä täyttää hyvän rakentamistavan vaatimukset.

  Viranomaisvalvonta lähinnä yleisen edun kannalta, rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla hankkia pätevä henkilöstö.

  Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia suunnitelmien laadusta ja laajuudesta niin, että voidaan osoittaa vaatimusten täyttyminen.

  Pääsuunnittelija vastaa erityisalojen suunnittelijoiden yhteistyöstä.

  Pääsuunnittelijan tehtävänä on pääpiirustusten laadinta lupavaiheessa.

 • Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 50§ Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset :

  • 1) Rakenteiden lujuus ja vakaus. Rakennukseen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuvat kuormitukset eivät saa aiheuttaa sortumista eivätkä lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia. Kuormitukset eivät myöskään saa vaurioittaa rakennuksen muita osia tai rakennukseen asennettuja laitteita tai kiinteitä varusteita. Rakenteisiin ulkoisesta syystä johtuva vaurio ei saa olla suhteeton sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna.

  • 2) Paloturvallisuus. Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan. Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua. Myös palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa. Rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin. Myös pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.

  • 3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, ilmassa oleviin vaarallisiin hiukkasiin tai kaasuihin, vaaralliseen säteilyyn, veden tai maapohjan saastumiseen tai myrkyttymiseen, jäteveden, savun taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen puutteelliseen käsittelyyn taikka rakennuksen osien tai sisäpintojen kosteuteen.

  • 4) Käyttöturvallisuus. Rakennuksen käyttöön ja huoltoon ei saa liittyä sellaista onnettomuuden uhkaa, kuten liukastumis-, putoamis-, törmäys-, palo-, sähkö- tai räjähdystapaturman vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

  • 5) Meluntorjunta. Melu, jolle rakennuksessa tai sen lähellä olevat altistuvat, tulee rajoittaa tasolle, joka ei vaaranna terveyttä ja antaa mahdollisuuden nukkua, levätä ja työskennellä hyväksyttävissä olosuhteissa.

  • 6) Energiatalous ja lämmöneristys. Rakennuksen ja sen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden tulee ilmasto-olot ja rakennuksen käyttäjät huomioon ottaen olla sellaisia, että energiankulutustaso rakennusta ja mainittuja laitteita käytettäessä jää alhaiseksi.

  Rakentamisen olennaisista teknisistä vaatimuksista talonrakentamisessa annetaan tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

 • RakMk A2, 2002 : Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat

  RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYKSET :

  Jos ei riittävästi selviä pääpiirustuksista, rakennusvalvonnan tulee vaatia Paloturvallisuussuunnitelma (ns. normaalissa taulukkomitoituksessa, A-kohteet)

  Yleisesti puhutaan "paloteknisestä selvityksestä" (erillinen tai nimiösivulla) Uloskäytävät henkilömäärälaskelmineen Varatiet, poistumisreitit Pelastus- ja sammutusjärjestelyt Yms.

  RAKENNUSHANKKEEN ERITYISSUUNNITELMAT JA SELVITYKSET

  Tarve riippuu poikkeavista kuormituksista, suunnitteluratkaisuista ja käytetyistä suunnitteluperusteista Paloturvallisuusselvitys (toiminnallisessa suunnittelussa aina vaadittava, AA-kohteet)

  Suunnitteluperusteet Käytetyt mallit Saadut tulokset Poikkeaminen E-sarjasta ja perustelut

  Palotekniset erityissuunnitelmat Paloilmoitinjärjestelmän toteutuspöytäkirja ja asennussuunnitelmat Savunpoistolaskelmat ja –suunnitelma (mitoitus, automatiikka ja laukaisujärjestelyt) Merkki- ja turvavalaistusuunnitelma Sammutuslaitteistojen mitoitus ja asennussuunnitelmat Rakennusautomaatiosuunnitelmat (esim. IV- tai äänentoisto voi olla yhteydessä paloteknisiin järjestelmiin)

 • Rakennuslupalausunnot

  • Rakennusvalvonta pyytää lausuntoa tarvittaessa…

  • Voi olla ns. lupatyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti • Rak.valvonta, pelastusviranomainen, kaavoitus, ympäristövir.om.

  • Isompien kohteiden lausunnot erikseen, kuvat tutustuttavaksi • Tai sitten katsotaan suunnitelmia "ajan kanssa" yhdessä…

  • Mielellään mukana sekä rakenteellisen asiantuntija- pelastusviranomainen, että operatiivinen asiantuntija

  • Elleivät nämä toteudu saman henkilön kautta…

 • RakL + RakA + säädökset: Viranomaisten roolit

  RAKENNUSLUPAVAIHEESSA :

  Rakennusvalvonta päättää ja määrittää lupaehdot Pelastusviranomainen toimii lausunnonantajana ja asiantuntijana "tarvittaessa"

  Mielellään ainakin : "Operatiiviset asiat" Palo-osastointien "järkevyys" operatiivinen toiminta Pelastustiet, sammutusreitit, katolle ja ullakolle pääsyt Kattokiinnityspisteet kattotyöskentely pelastustilanteessa Savunpoistojärjestelyt Alkusammutuskaluston määrä ja laatu, sijoitukset Laitetekniikka, lähtötiedot vrt. erityissuunnitelmat Poistumisturvallisuusselvitys hyväksyttävä turvallisuustaso VSS-asiat ? …

  ERITYISSUUNNITELMIEN OSALTA :

  Paloturvallisuusselvitys (toiminnallisessa suunnittelussa aina vaadittava, AA-kohteet) Suunnitteluperusteet aina hyväksytettävä pelastusviranomaisella

  uhkakuvamallit ja mitoituspalot

  Palotekniset erityissuunnitelmat Paloilmoitinjärjestelmän toteutuspöytäkirja ja asennussuunnitelmat (pelastusviranomainen hyväksyy) Savunpoistolaskelmat ja –suunnitelma (vähintään pelastusviranomaisen lausunto) Merkki- ja turvavalaistusuunnitelma (mielellään pelastusviranomaisen lausunto) Sammutuslaitteistosuunnitelmat (pelastusviranomainen voi ottaa kantaa suunnittelun perusteisiin) Rakennusautomaatiosuunnitelmat (vähintään pelastusviranomaisen lausunto)

 • Pääpiirustuksissa esitettävät paloturvallisuusasiat 1/3 :

  ASEMAPIIRROS :

  • Rakennusten etäisyydet rajoista ja rakennusten väliset etäisyydet toisistaan

  • Pelastustiet (vapaa leveys, kääntösäteet, maksimikaltevuus, kantavuus, nostopaikat)

  POHJAPIIRROKSET :

  • Rakennuksen suunniteltu paloluokka (P1, P2, P3) - merkitään pohjapiirroksen oikeaan laitaan, palotekniseen selvitykseen

  • Rakennuksen käyttötaparyhmittely - tarvittaessa huoneistoittain esim. toimisto-, ravintola-, liikehuoneisto jne. - tilan ”nimestä” on ilmettävä yksiselitteisesti sen käytön luonne

  • Palokuormat palo-osastoittain - merkitään pohjapiirustukseen palo-osastojen kohdalle

  • Palo-osastojen rajamerkit - pohja- ja leikkauspiirustuksiin kolmoispistekatkoviivalla, viivan päähän paloluokka

  • Palo-osastojen pinta-alat - merkitään osastojen rajamerkkien päätteisiin molempiin suuntiin

 • POHJAPIIRROKSET :

  • Osastoivien ja kantavien rakenteiden palonkestoajat tiloittain - osastointilinjojen rajamerkkien päätteisiin - vaatimuksenmukaisuustaulukko olisi hyvä

  • Pintakerrosluokat (seinät, katto ja lattia) - merkitään pohjapiirustukseen huonetilojen mukaisesti - vaatimuksenmukaisuustaulukko olisi hyvä

  • Poistumisreittien opastus (opasteet, merkki- ja turvavalaistus), periaate kirjataan - merkitään pohjapiirustukseen merkkivalaisimien (ja turvavalaisimien) sijoitus

  • Uloskäytävien ja kulkureittien leveys - tarvittaessa tulee (lähinnä kokoontumistiloista) esittää uloskäytävien leveydet ja henkilömäärälaskelmat

  • Alkusammutusvälineet (sijoitus, tyyppi, teholuokka) merkitään pohjapiirroksiin - alkusammutusvälineinä tulee etupäässä käyttää yhdistelmäkaappeja (pikapaloposti PPP ja käsisammutin 6kg yhdessä), sijoitus poistumisreittien varrelle

  • Palovaarallisuusluokka - merkitään tuotanto- ja varastorakennusten osalta palotekniseen selvitykseen

  • Suojaustasoluokka - merkitään tuotanto- ja varastorakennusten sekä autosuojien osalta (palotekn.selv.)

  Pääpiirustuksissa esitettävät paloturvallisuusasiat 2/3 :

 • POHJAPIIRROKSET :

  • Savunpoistojärjestelyt - savunpoistoaukkojen pinta-alat merkitään pohjapiirustukseen (tarv. erill. laskelma) - piirustuksessa tulee ilmetä myös savunpoiston aukaisu- tai laukaisujärjestelmät

  • Vesikattokuva - merkittävä ullakon osastointi, katemateriaalin palotekninen luokitus - kattoluukut ja kulkutiet huollettaville kohteille, lumiesteet, kiinnityspisteet (pollarit)

  MUUT :

  • Hormipiirustukset - savuhormien pysty- ja vaakaleikkaukset,

Recommended

View more >