pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u rijeci

of 7/7
hp://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489 483 doi: 10.21860/medflum2020_245237 Sažetak. Pripreme za transplantaciju bubrega počele su osnivanjem centra za hemodijalizu i započinjanjem programa eksperimentalne kirurgije. U transplantacijski program je bio uključen muldisciplinarni m, te je konačno 30. siječnja 1971. godine u našem centru učinjena prva uspješna transplantacija bubrega u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji. Kroz svih pet desetljeća transplantacijski program je predstavljao ponos riječke medicine, a njegov razvoj je sa sobom povukao razvoj niza medicinskih disciplina. Danas je Klinika za urologiju Referentni centar za transplantaciju bubrega u Republici Hrvatskoj. U ovom preglednome radu ukratko ćemo prikaza povijesni razvoj kao i stručna i znanstvena dosgnuća koja su prala program transplantacije bubrega u Rijeci. Ključne riječi: povijest transplantacije; transplantacija bubrega; ultrazvuk; završni stadij kroničnog zatajenja bubrega Abstract. The foundaon of hemodialysis center and programme of experimental surgery was basis for kidney transplantaon programme in Rijeka. The muldisciplinary team was included in the transplantaon programme and the first kidney transplantaon was performed on January 30 th 1971. This was the first kidney transplantaon in Croaa and former Yugoslavia. During all five decades this programme was the leader in medicine in Rijeka, and its development was connected with the development of many clinical disciplines. Today, the Department of Urology is Referral Center for kidney transplantaon in Croaa. In this review arcle we will shortly present historical development of our center with professional and scienfic achievements during me. Key words: end stage renal disease; history of transplantaon; kidney transplantaon; ultrasound * Dopisni autor: Izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. Klinika za urologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Klinički bolnički centar Rijeka, Tome Strižića 3, 51 000 Rijeka E-mail: [email protected] 1 Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 2 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci The fiſtieth anniversary of kidney transplantaon programme in Rijeka Željko Fučkar 1,2 , Josip Španjol 1,2 , Dean Markić 1,2* Kratki pregledni članak/Mini-review

Post on 01-Jan-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci/The fiftieth anniversary of kidney transplantation programme in Rijekamedicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489 483
doi: 10.21860/medflum2020_245237
Saetak. Pripreme za transplantaciju bubrega poele su osnivanjem centra za hemodijalizu i zapoinjanjem programa eksperimentalne kirurgije. U transplantacijski program je bio ukljuen multidisciplinarni tim, te je konano 30. sijenja 1971. godine u našem centru uinjena prva uspješna transplantacija bubrega u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji. Kroz svih pet desetljea transplantacijski program je predstavljao ponos rijeke medicine, a njegov razvoj je sa sobom povukao razvoj niza medicinskih disciplina. Danas je Klinika za urologiju Referentni centar za transplantaciju bubrega u Republici Hrvatskoj. U ovom preglednome radu ukratko emo prikazati povijesni razvoj kao i struna i znanstvena dostignua koja su pratila program transplantacije bubrega u Rijeci.
Kljune rijei: povijest transplantacije; transplantacija bubrega; ultrazvuk; završni stadij kroninog zatajenja bubrega
Abstract. The foundation of hemodialysis center and programme of experimental surgery was basis for kidney transplantation programme in Rijeka. The multidisciplinary team was included in the transplantation programme and the first kidney transplantation was performed on January 30th 1971. This was the first kidney transplantation in Croatia and former Yugoslavia. During all five decades this programme was the leader in medicine in Rijeka, and its development was connected with the development of many clinical disciplines. Today, the Department of Urology is Referral Center for kidney transplantation in Croatia. In this review article we will shortly present historical development of our center with professional and scientific achievements during time.
Key words: end stage renal disease; history of transplantation; kidney transplantation; ultrasound
*Dopisni autor: Izv. prof. dr. sc. Dean Marki, dr. med. Klinika za urologiju Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Rijeci, Kliniki bolniki centar Rijeka, Tome Striia 3, 51 000 Rijeka E-mail: [email protected]
1 Klinika za urologiju, Kliniki bolniki centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 2 Medicinski fakultet Sveuilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci The fiftieth anniversary of kidney transplantation programme in Rijeka
eljko Fukar1,2, Josip Španjol1,2, Dean Marki1,2*
Kratki pregledni lanak/Mini-review
. Fukar, J. Španjol, D. Marki: Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci
medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489
Pripreme za transplantaciju bubrega u Rijeci po- ele su 1966. godine na animalnim modelima i- votinja (pas, svinja) na eksperimentalnoj kirurgiji Kirurške klinike na Sušaku, a ujedno se razvijala hemodijaliza (prof. dr. Jerko Zec – slika 1), trans- fuziologija (prof. dr. Ksenija Vujaklija-Stipanovi – slika 2) i laboratorijska dijagnostika (mr. ph. Davor Smokvina – slika 3)1,2. Imunološke probleme tran- splantacije bubrega rješavali su lijenici Zavoda za fiziologiju (prof. dr. Šime Vlahovi, dr. Daniel Ru- kavina – slika 4). Prva transplantacija bubrega sa ivog darivatelja uinjena je 30. sijenja 1971., a 15. svibnja 1972. i prva transplantacija s mrtvog darivatelja (slika 5 – 8)3,4. Ekipa lijenika sa Sušaka predvoena prof. dr. Vinkom Franiškoviem u razdoblju od 1972. do 1976. uinila je prve transplantacije bubrega u Zagrebu, Sarajevu i Skopju. Lijenici Odjela za urologiju (dr. Petar Orli, dr. Damir Dimec, dr. Giam- paolo Veli, dr. Miomir Zeli, dr. eljko Fukar, dr. Miljenko Uravi) bili su svakodnevni dio timova pri bubrenim transplantacijama, kao i kasnijem praenju tih pacijenata. Uz spomenute, uz kliniku problematiku lijeenja renalne insuficijencije i renalne transplantacije na urologiji, sudjelovale su i grupe lijenika specijali- sta s drugih klinika i odjela: nefrolozi (prof. dr. sc. Franjo ohar, prof. dr. urica Mati-Glaar, prof. dr. sc. Mirjana Greti, dr. eljka Merlak), transfu- ziolozi (prof. dr. sc. Ksenija Vujaklija-Stipanovi sa suradnicima: dr. Eja Miculini-Ivani, dr. Marija Crni-Martinovi, dr. Marina Fuak i kasnije dr. Nataša Katalini), imunolozi (prof. dr. sc. Šime Vlahovi i njegov tim: prof. dr. sc. Petar Eberhard,
Slika 1. Prof. dr. sc. Jerko Zec
Slika 2. Prof. dr. sc. Ksenija Vujaklija
Slika 3. Mr. ph. Davor Smokvina
Slika 4. Prof. dr. sc. Daniel Rukavina
Slika 5. Prof. dr. sc. Vinko Franiškovi
Slika 6. Detalj iz operacijske sale tijekom prve transplan- tacije bubrega.
485http://hrcak.srce.hr/medicina
. Fukar, J. Španjol, D. Marki: Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci
medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489
prof. dr. sc. Vlasta Vlahovi-Lini, prof. dr. sc. Da- niel Rukavina), bakteriolozi (dr. Nikola Gralja i dr. urica Vukeli) te vrijedna grupa anesteziologa voena prim. dr. Vlastom Strii (dr. Dunja Švalba, dr. Branka Dori, dr. Alemka Suzani, dr. Anelko irli)1,5. Sjeajui se tih nezaboravno lijepih i uspješnih vremena, kada za sve nas nisu postojale subote, nedjelje, slobodni dani, obiteljski problemi, soci- jalna situiranost, pripravnosti i sve ono što prati današnji normalni kirurški ivot, htjeli smo isklju- ivo kvalitetno pomagati pacijentima s kroni- nom bubrenom insuficijencijom, a motiva nam nije nedostajalo. Ta je mlada generacija zasigurno i iznijela veinu transplantacijskog programa na elu s prof. dr. Vinkom Franiškoviem. Rijeka je bila dominantni centar na prostorima bivše Jugoslavije u kojem je prvi put osnovana re- gionalna organizacija za dijalizu i transplantaciju („Jugotransplant“), koja je od 29. listopada 1973. povezivala sve regionalne centre bivše Jugoslavije transferom znanja u organizacijskom, tehnološ- kom strunom i znanstvenom smislu. U tim je pionirskim vremenima mnogo najugled- nijih jugoslavenskih urologa dolazilo u Rijeku zbog organizacije transplantacije u svojim centrima (euk, Gabri, Vidovi – Zagreb, Boškovi – Sara- jevo, Vlaški – Skopje, Balabani – Banja Luka, Adanja – Beograd itd.). U Opatiji je 1978. odran prvi kongres i skupština „Jugotransplanta“1,5. Godine 1976. uinjena je prva transplantacija bu- brega sa ive nesrodne osobe. Nagli razvoj transplantacije bubrega u Rijeci za- htijevao je i razvoj prateih klinikih disciplina i djelatnosti (RTG – prve angiografije transplanta- ta, transfuziologija – tipizacija, laboratorij – nove metode biokemijskih pretraga, mikrobiologija – bakterije i virusi u novom okruenju itd.) (slika 9). Transplantacije su snano pridonijele razvoju transfuziologije, mikrobiologije i virusologije, la- boratorijske dijagnostike, imunologije, patologije, rendgenološke dijagnostike, ultrazvuka, eksperi- mentalne urologije, a osnovan je i Centar za tipi- zaciju tkiva. Temeljnu brigu oko pripreme i voenja poslije- transplantacijskog razdoblja dugi niz godina vodili su vrijedno i uspješno prof. dr. Franjo ohar i prof. dr. Petar Orli5-29.
Transplantacijski program u našoj ustanovi, a time i u Hrvatskoj, zapoeo je 30. sijenja 1971. godine kada smo uinili prvu uspješnu transplantaciju bubrega. Tijekom sljedeih pet desetljea uinilo smo više od 1100 transplan tacija bubrega.
Slika 7. Prof. dr. sc. Vinko Franiškovi s prvim transplantiranim pacijentom.
Slika 8. Multidisciplinarni tim s prve transplantacije bubrega. Prvi red slijeva sjede: dr. Petar Orli, dr. Ksenija Vujaklija-Stipanovi (transfuzija), prof. dr. sc. Šime Vlahovi (Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Rijeka), prof. dr. sc. Vinko Franiškovi, dr. Tomislav Tiac, dr. Jerko Zec. Drugi red slijeva stoje: dr. Giampaolo Veli, dr. Miomir Zeli, dr. Damir Dimec, dr. Nikola Gralja (Zavod za mikrobiologiju), dr. Danijel Rukavina (Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Rijeka), dr. Ante Šepi, dr. Alenka Suzani (anesteziologija), dr. Vjerislav Peterkovi, dr. Duje Vukas, dr. Branimir Budisavljevi, dr. Andrej Gudovi.
486 http://hrcak.srce.hr/medicina
. Fukar, J. Španjol, D. Marki: Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci
medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489
Slika 9. Prva angiografija transplantiranog bubrega iz 1972. godine. Vidljiva je stenoza renalne arterije na anastomozi s arterijom ilijakom internom. Uinjena je kirurška reanastomoza uz dobar uinak.
Prva simultana transplantaciju bubrega i pankre- asa napravljena je 21. prosinca 1993. na Sušaku (dr. Miomir Zeli, prof. dr. Petar Orli, doc. dr. Mi- ljenko Uravi). Uvedeni su i novi transplantacijski zahvati (autotransplantacija bubrega, ortotopna transplantacije bubrega, perfuzija in situ, mini- malni invazivni zahvati, ESWL itd.)30-37. Tijekom Domovinskog rata, u kojem su mnogi li- jenici s urologije aktivno sudjelovali, transplan- tacijski program kontinuirano se nastavljao. Klinika i Katedra za urologiju osnovana je 2005. godine, a 2007. je utemeljen Referentni centar za transplantaciju bubrega MZRH. Uspjeli smo otvoriti 2008. godine eksperimental- na istraivanja transplantacije bubrega na mode- lima malih ivotinja u suradnji sa Zavodom za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Unutar transplantacijskog programa „Eurotran- splanta“ razvio se „senior program“, u kojemu uspješno sudjelujemo, a takoer smo uspješno transplantirali dva bubrega jednom primatelju. Va-
lja podsjetiti kako smo prvi put u Hrvatskoj trans- plantirali djeji bubreg odrasloj osobi, a 2011. godine je uinjena prva ortotopna transplantacija bubrega. Uz to je u našem centru uinjena i uspješ- na en-bloc transplantacija bubrega, transplantacija kod Jehovinih svjedoka, transplantacija potkovia- stog bubrega te transplantacija uz korištenje uri- narne derivacije. U rješavanju komplikacija koriste se razliiti minimalno invazivni zahvati, prvenstve- no iz podruja endourologije30-37. Od 2000. do 2010. godine transplantacijski pro- gram vodio je prof. dr. eljko Fukar, potom do 2013. doc. dr. Maksim Valeni, pa krae vrijeme pokojni prof. dr. Anton Marii, a od 2015. pro- gram vodi prof. dr. Josip Španjol. Do sijenja 2020. godine uinjeno je 1.174 transplantacija bubrega (812 kadaverina i 362 sa ivog darivatelja). Tijekom godina mijenjala se i temeljna kirurška tehnika transplantacije, gdje smo u prvim go- dinama radili anastomozu bubrene arterije na un- utarnju art. Ilijaku, bojei se infekcije anastomoze (šivalo se multifilamentnim obinim koncem). Proizvodnjom monofilamentnog najlonskog konca razliitih debljina i nepodlonih moguim infekcija- ma poeli smo rutinski raditi terminolateralne vaskularne anastomoze na vanjskim ilijakalnim ar- terijama s odlinim rezultatima. Danas to izgleda kao mali, ali vrlo znaajni korak u kirurškoj tehnici transplantacije. Prvi radovi u Jugoslaviji iz konvencijske ultrazvu- ne dijagnostike transplantiranog bubrega u nas javljaju se u drugoj polovini sedamdesetih godina
sa sonografskim opisom akutne krize odbacivanja bubrenog presatka. Polovinom osamdesetih go- dina uveden je, prvi put u nas, u istraivanju pa- tologije transplantacije bubrega i intervencijski ultrazvuk. Poetkom devedesetih godina prošlog stoljea poela su sistematska sonografska istra- ivanja parenhimnih funkcija presaenog bubre- ga38-50. Pionirski posao poeo je na nezgrapnom ultrazvunom aparatu s jednostavnim prikazom B-scana, kako bismo 1975. uinili i prve sonograf- ske snimke transplantiranog bubrega (slika 10 i 11). Na kongresu „Jugotransplanta“ 1978. godine smo prvi put u Jugoslaviji i meu prvima u svijetu pri- kazali mogunosti ultrazvuka u transplantaciji bu- brega49.
487http://hrcak.srce.hr/medicina
. Fukar, J. Španjol, D. Marki: Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci
medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489
Slika 10. Prvi B-scan ultrazvuni aparat
Slika 11. Prva slika transplantiranog bubrega iz 1975. godine.
Slika 12. Suvremeni ultrazvuni prikaz transplantata uz korištenje obojenog doplera.
Brz i snaan razvoj sonografskih aparata (siva ska- la i real-time prikaz) otvorili su nove mogunosti u poslijeoperacijskom praenju i dijagnostici pa- tologije transplantiranog bubrega, o emu smo vrlo esto izvještavali (slika 12). Poetkom osam- desetih godina prošlog stoljea u KBC-u Rijeka osnovana je Sluba za ultrazvunu dijagnostiku koju je vodila ekipa iz Odjela za urologiju na Suša- ku, a posebno se razvila tehnologija biopsije trans- plantiranog bubrega pod vodstvom ultrazvuka. Dijagnostika poslijeoperacijskih problema i kasni- je mogue patologije uglavnom se temeljila na sonografskim nalazima, ne iskljuujui i ostale kli- nike dijagnostike modalitete. Prvi projekt iz sonografije u parenhimnih bolesti bubrenog transplantata (br. 4-01-425) prihvatilo je Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske 1992. godine; u cijelosti je uspješno odraen, a sredstvima iz toga projekta kupljen je i najnoviji Doppler sonografski aparat. Prvi intervencijski za- hvati u posttransplantacijskoj patologiji (limfoce- le, urinomi, hematomi itd.) u Jugoslaviji uspješno su uinjeni na Odjelu za urologiju Klinike za kirur- giju KBC-a Rijeka. Zašto toliko redaka dajemo ultrazvuku? Našim smo spoznajama i dokazanim istraivanjima uspjeli razluiti temeljni problem ranih komplikacija u transplantiranih bubrega: radi li se o procesu od- bacivanja ili akutnoj tubularnoj nekrozi? Svaki ta- kav entitet ima razliitu prognozu i terapiju. Novi aparati su u stanju razluiti protok na nivou lu- nih arterija bubrega, a tu je najizraenija mikro- patologija promjena u ranom poslijeoperacijskom razdoblju. Naravno, slijedi biopsija bubrega pod vodstvom ultrazvuka i patohistologijska analiza bioptata. Ta su dva dijagnostika postupka najsnanije i najkvalitetnije unaprijedili akutnu dubioznu posli- jetransplantacijsku problematiku. Treba se sjetiti kako smo prve free-hand biopsije transplantata slali u Ljubljanu na patohistologijski pregled auto- busom redovite linije ljubaznošu vozaa, a rezul- tati bioptata su dolazili za, priblino, tri do etiri tjedna. No, od 1994. godine se na Zavodu za pa- tologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci sustavno uvodi standardizacija laboratorijske dijagnostike uz struno osposobljavanje djelatnika za biopsije bubrega, da bi 1998. bio utemeljen nefropatološ-
488 http://hrcak.srce.hr/medicina
. Fukar, J. Španjol, D. Marki: Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci
medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489
ki laboratorij za dijagnostiku glomerulopatija i patologiju transplantiranog bubrega. Tako je transplantacijski tim dobio vrlo znaajnu podršku u patohistologijskoj dijagnostici na nivou svjetlo- sne, imunofluorescentne i elektronske mikrosko- pije. Dugogodišnji kvalitetni razvoj dijagnostike u patohistologiji transplantata, gdje se nalaz biopsi- je dobiva za 2 – 3 sata, marljivo je i vrhunski odra- dila, a ini to i danas, prof. dr. Gordana orevi (slika 13). Znanstveno-istraivaki rad iz podruja transplan- tacije bubrega ukljuivao je: 1 samostalni projekt, 3 zajednika projekta, 11 potprojekata, 9 projek- tnih zadataka, 7 doktorata, 14 magisterija, 11 po- glavlja u knjigama, preko 800 radova u našim i stranim asopisima te preko 100 pozvanih preda- vanja u zemlji i inozemstvu. Nagrade i priznanja ukljuuju: Nagrade grada Rijeke – 3, Zlatna plaketa grada Rijeke – 1, Srebrna plaketa grada Rijeke – 1, Bronana plaketa grada Rijeke – 1, razna lijenika udruenja –15, studentske udruge – 7. Zakljuno naglasimo da kroz svih proteklih pedeset godina u našoj ustanovi nije bilo prekida u trans- plantaciji bubrega, ukljuujui i ratne godine. Za- hvaljujui kontinuiranom radu i stalnom napretku danas naša ustanova ima iskusan tim lijenika
razli itih specijalnosti koji sudjeluje u obradi, trans- plantaciji i posttransplantacijskom praenju pacije- nata. Na taj nain moemo se uspješno nositi s izazovima koje zahtijeva takvo lijeenje.
Izjava o sukobu interesa: Autori izjavljuju da ne postoji sukob interesa.
LITERATURA
1. Fukar . Povijest urologije na Sušaku. Rijeka: Digital point, 2006;79-86.
2. Marki D, Valeni M, Marii A, Španjol J, Raki S, Fukar . Kidney transplantation – successful story start- ed 110 years ago. Acta Med Croatica 2012;66:59-63.
3. Franiškovi V, Vlahovi Š, Zec J, Orli P, Peterkovi V. Transplantacija bubrega – prikaz jednog sluaja. Lijec Vjesn 1971;93:849-57.
4. Marki D, Fukar , orevi G. Transplantacija bubrega. U: Fukar , Španjol J (ur.) Urologija II (specijalni dio). Ri- jeka: Medicinski fakultet Rijeka, 2013;431-69.
5. Fukar . Povijest transplantacije bubrega na Sušaku. Medicina Fluminensis 2010;46:352 9.
6. Zec J. Izbor dijalitike metode u lijeenju akutne i kronine renalne insuficijencije. Rijeka: Medicinski fakultet, 1974. PhD thesis.
7. Orli P, Veli G, Uravi M, Dimec D, Vukas D, Zeli M et al. Transplantacija bubrega sa ivog donora. Zbornik ra- dova I. kongresa Jugoslavenske zajednice za dijalizu i transplantaciju. Rijeka: 1980;327-34.
8. Zec J, Mati-Glaar , Zeli M, Uravi M, Vukas D, ohar F et al. 14-years of kidney transplantation in Rijeka. Peri- od Biol 1986;88:90-1.
9. Orli P. Pretransplantacijski status i procjena intenziteta imunosupresije i predvianja krize odbacivanja. Rijeka: Medicinski fakultet, 1985. PhD thesis.
10. Vukas D. Znaenje urinarne infekcije u klinikoj trans- plantaciji bubrega. Rijeka: Medicinski fakultet, 1985. PhD thesis.
11. Franiškovi V, Orli P, Budisavljevi B, Vukas D, Zeli M, uruvija D. Arterijske stenoze nakon transplantacije bu- brega. Act Chir Iugosl 1985;26:147-8.
12. Šepi A, Orli P, Veli G, Vukas D, Dimec D, Uravi M. Reoperacije nakon transplantacije bubrega. Act Chir Iu- gosl 1989;36:219-27.
13. Orli P, Šepi A, Budisavljevi B, uruvija D, Drešik I, Franulovi B et al. Hitna kirurška stanja nakon trans- plantacije bubrega. Act Chir Iugosl 1989;36:111-4.
14. Vukas D, Veli G, Zeli M, Dimec D, Uravi M, Mati- Glaar . Komplikacije nakon transplantacije bubrega. Radiol Iugosl 1987;21:335-8.
15. Šepi A, Orli P, Vukas D, uruvija D, Dimec D, Fukar et al. Rane i kasne komplikacije po transplantaciji organa. Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Zagreb 1991: 139-48.
16. Orli P, ohar F, Dimec D, Fukar , Greti M. Trans- plantacija bubrega. Radiol Iugosl 1987;21:329-33.
17. Zec J, Orli P, Mati-Glaar , Dimec D, Veli G, Zeli M et al. 14 years of kidney transplantation in Rijeka. Procc of the 1st Congress of Yugoslav Immunologists. Period Biol 1986;881:90-1.
Tijekom svih godina transplantacijski program je funkcio nirao na principu multidisciplinarnosti uz siner- giju niza klinikih i pretklinikih disciplina. Zbog svojih izvanrednih rezultata ponosno nosi naziv Referentnog centra za transplantaciju bubrega u Hrvatskoj.
Slika 13. Prof. dr. sc. Gordana orevi
489http://hrcak.srce.hr/medicina
. Fukar, J. Španjol, D. Marki: Pedeseta obljetnica transplantacije bubrega u Rijeci
medicina fluminensis 2020, Vol. 56, No. 4, p. 483-489
18. Franiškovi V, ohar F, Strii V, Vujaklija-Stipanovi K, Orli P. Esperienze del centro trapianti di Fiume. Archivio ed atti della societa Italiana di chirurgia. Padova: Piccin Editore, 1976;I/III:173-6.
19. Franiškovi V, ohar F. Gudovi A, Orli P, Smokvina D, Strii V et al. Postoperativna iskustva nakon 40 trans- plantacija bubrega. Lijec Vjesn 1975;97:440-7.
20. Orli P, Dimec D, Fukar , Uravi M, Mati-Glaar , ohar F et al. Transplantacija bubrega u Kirurškoj klinici KBC Rijeka – sadašnje stanje i perspektive. Lijec Vjesn 1987;109:453-7.
21. Mati-Glaar , Miculini E, Vujaklija-Stipanovi K, Orli P, Vukas D, Zec J. Hb-antigenemia and survival of pa- tients and grafts after kidney transplantation. Perid Biol 1986;88:545-60.
22. ohar F, Greti M, Vukas D, Orli P, Dimec D, Zec J. The outcome of pregnancy after renal transplantation. Peri- od Biol 1988;90:547-8.
23. ohar F. Imunosupresivna terapija u transplantaciji bu- brega. Rijeka: Medicinski fakultet, 1980. PhD thesis.
24. ohar F, Zec J, Stipani A, Beleznay O, Franiškovi V. Tok bolesti, trudnoa i poroaj bolesnice s transplantiranim bubregom. Lijec Vjesn 1977;99:178-80.
25. ohar F. Imunosupresija u transplantaciji bubrega. Lijec Vjesn 1977;10:126-8.
26. ohar F, Greti M, Lovasi I, Zec J. Akutno zatajenje bu- brega nakon renalne angiografije kod dva bolesnika s transplantiranim bubregom. Act Facult Med Flum 1978;15:37-41.
27. Vujaklija-Stipanovi K, Mati-Glaar , Vukas D, Crni-- Martinovi M, Fuak M et al. Renal transplantation in war time; Experience of single centre. Abstract Book 10th CTS Anniversary and 100.000 CTS transplants. Hei- delberg 1992;10-13.
28. Orli P, Šepi A, Budisavljevi B, uruvija D, Dimec D, Franulovi B et al. Emergency surgical conditions after renal transplantation. Acta Chir Iugosl 1989;36:111-4.
29. Orlic P, Vukas D, Drešik I, Ivani A, Blei G, Budiseli B et al. Vascular complications after 725 kidney transplan- tations during 3 decades. Transplant Proc 2003;35:1381- 4.
30. Marki D, Valeni M, Veli G, Marii A, Ogui R, Sotošek S et al. Transplantacija bubrega u bolesnika s urinarnom diverzijom. Lijec Vjesn 2009;131:308-11.
31. Marki D, Španjol J, Ogui R, Krpina K, Grškovi A, Raheli D et al. Transplantacija bubrega u bolesnika s prethodno uinjenom urinarnom derivacijom i aug- mentacijom mokranog mjehura. Acta Med Croatica 2019;73:261-6.
32. Marki D, Ogui R, Krpina K, Grškovi A, Vukeli I, Raki S et al. Kidney transplantation using a colon pouch (Mainz pouch III): a case report. Croat Med J 2019;90:233-7.
33. Marki D, Valeni M, Marii A, Ogui R, Sotošek S, Španjol J et al. Dual kidney transplantation. Medicina Fluminensis 2011;47:316-20.
34. Marki D, Španjol J, Krpina K, Grškovi A, Raheli D, Rubini N et al. Ortotopna transplantacija bubrega – naša prva iskustva. Acta Med Croatica 2014;68:172-5.
35. Marki D, Ogui R, Krpina K, Grškovi A, Raheli D, Rubini N et al. Kidney transplantation using split horseshoe kid- ney – a case report. Lijec Vjesn 2019;141:24-8.
36. Marki D, Krpina K, Ahel J, Grškovi A, Španjol J, Rubini N et al. Treatment of kidney stone in a kidney-trans- planted patient with mini-percutaneous laser lithotripsy: a case report. Case Rep Nephrol Dial 2016;6:26-31.
37. Marki D, Valeni M, Grškovi A, Španjol J, Sotošek S, Fukar et al Extracorporeal shockwave lithotripsy of ureteral stone in a patient with en bloc kidney transplan- tation: a case report. Transplant Proc 2011;43(5):2110-2.
38. Mozeti V, Fukar . Sonografija u transplantaciji bubre- ga. In: Fukar (ed). Sonografija urogenitalnog sustava: I dio. Rijeka: Digital point, 1998;241-9.
39. Mozeti V. Uloga indeksa otpora u kolor doppler praenju perfuzije transplantata bubrega. Medicinski fakultet Rije- ka, 1997. Magistarski rad.
40. Fukar . Kidney transplantation. In: Kurjak A, Fukar , Gharbi HA (eds). Atlas of abdominal and small parts. Za- greb: Naprijed, 1990;256-62.
41. Fukar . Ehosonografija transplantiranog bubrega i ultrazvune karakteristike odbacivanja transplantata. Li- jec Vjesn 1980;102:131-4.
42. Fukar , Marii A, Mozeti V, Dimec D, Mileti D. Con- tribution to the treatment of lymphoceles after renal transplantation. Radiol Oncol 1993;27:27-30.
43. Fukar , Mozeti V, Dimec D, Šusti A. Intervencijski ul- trazvuk u transplantaciji bubrega. I. hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Zagreb 1994;41:164.
44. Fukar , Dimec D, Dujmovi M, Lovasi I, Gaji M. Primjena ultrazvuka u patologiji transplantiranog bubre- ga. Radiol Iugosl 1985;19:177-82.
45. Mozeti V, Fukar , Šusti A, Mileti D, Orli P, Ogui R.Individual value of resistance index in duplex color Doppler follow up of kidney transplant perfusion. J Ul- trasound Med 1996;15:82.
46. Mileti D, Fukar Z, Šusti A, Mozeti V, Smokvina A, Stani M. Resistance and pulsatility indices in acute re- nal obstruction. J Clin Ultrasound 1998;26:79-84.
47. Fukar , Dimec D, Mozeti V. Osobna iskustva u inter- vencijskom ultrazvuku u transplantaciji bubrega. Zbornik radova I. kongresa urologa Hrvatske, Zagreb 1995.
48. Mozeti V, Fukar , Vlahovi A, Orli L, ohar F, Girotto I. Duplex color Doppler sonography of the postbiopsy re- nal transplant arteriovenous fistula. Medicina 1993;29; 69-71.