PD Naftaš - Bilten povodom 20 godina od početka rada društva

Download PD Naftaš - Bilten povodom 20 godina od početka rada društva

Post on 22-Feb-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 20 GODINA

  Planinarsko dru{tvo

  NAFTA[

  Na vrhu smo, Olimp 1997.

 • UZ DVADESETOGODI[WI JUBILEJ

  Po~etkom 2000. godine odlu~ili smo da pokrenemo izdavawe godi{weg Biltena PD "Nafta{"kao priloga za Skup{tinu dru{tva. Pripala mi je obaveza da uredim taj prvi broj Biltena. Sada, ~etrnaest godina kasnije, imam istu nezahvalnu du`- nost da zajed no sa Nade`domRackov u~inim to za ovaj sve~arski broj, povodom jubileja dvadest godina postojawa na{egDru{tva. Verujem da bi to neko, sada aktivniji od mene u Dru {tvu, uradio sa vi{e ta~no -sti i potpunije ali {ta je tu je, pa se na samom po~etku izviwavam svima na mogu}im gre -{ka ma i nedostacima u testovima i pre svega rezimeu iznetog istorijata.Tu, u istorijatu, ba{ i le`i glavna boqka pra}ewa rada dru{tva. Kad ~ovek nakon mnogogodina ho}e da napi{e ne{to uvi|a koliko je lo{e kad na raspolagawu nema odgovaraju}udokumentaciju. Zato ovom prilikom apelujem na mla|e da po~ev od ove godine sve va`no zaDru{tvo (zapisi sa sastanaka sredom - naro~ito prote kle akcije sa naznakom: mar{uta ak -ci je, visina uspona i vrha, pre|eni kilometri, ime vodi~a, broj u~esnika; godi{wi izve -{taj) bude dokumentovano i sa~uvano za "istoriju".Dru{tvo je osnovano, u prvom redu, kao organizacija radnika Naftne industrije Srbije(NIS). Vremenom se to promenilo, pa tako danas mali procenat ~lanstva ~ine radniciili biv{i radnici NIS nekada mati~ne firme.Na{e Dru{tvo spada u najmla|a planinarska dru{tva Vojvodine i Srbije. Uprkos tome{to je Dru{tvo bez sopstvenog planinarskog doma, kao mesta okupqawa pa i prihoda kojibi wegovo postojawe ~inio postojanijim, opstanak u neprekidnom trajawu od dvadesetgodina je vredan rezultat i potvr da isprav nosti wegovog osnivawa.Uprkos objektivno te`im okolnostima, na{e Dru{tvo je pokazalo svoju vitalnost, jer suse postojano pojavqivali novi ~lanovi, novi aktivni ~lanovi, spremni da te{ko bremevolonterske aktivnosti preuzmu na sebe i produ`e vek Dru{tva. Da to nije fraza potvrdasu priznawa saveza i Vojvodine i Srbije. Dru{tvo i wegovi pojedinci u vi{e navrata suosvajali prva, druga ili tre}a mesta ili pohvale na godi{wim rang listama PSSVojvodine po svojim aktivnostima i dostignu}ima.Ovaj jubilej je i prilika da se spomenu najaktivniji ~lanovi u proteklih dvadeset godina.U prvom redu to zaslu`uju vodi~i izleta i pohoda: Du{an Savanovi}, Lidija Bubwevi},Du{anka Peri{i}, Dragowub Gojkov, Olivera Ki{ ^epegi, Mirko @arkovi}, Rob ert Hor -vat, Slobodan Dimi}, Marko Eri}, Desa Bjedi}, Milutin Ili}, Jelica Bani}, AndrijaMiti} - Mitke, Bo{ko Zerdo, Sini{a Kir{ek, Milica Mila{, Branislav Peri{i}, Mili -ca \eki}, Mihajlo Lon ~ar, Slavko Pe}anac, Zvonko Ko~i{, Bo{ko Surla, Zoran Markovi},Dragan [vowa, Du{an Tomi}, Jelena Ivkov, Sini{a Ma te ja {ev, Dragan Tomi}, SlavenMano vi}, Ivan @ivanovi}, Mi lan Markovi}, Mi lan Bun~i} i drugi. Pored vodi~a svijimaktiv nim radom Dru{tvo su zadu`ili i wegovi ~lanovi: Ilija Rami}, Radmila Bugarski,Irina Vekovi}, Ema Muk, Qubica i Momir Milovanovi}i, bra~ni par Cevc, RadovankaOgwe no vi}, Nikola Radosavqev, Sawa [tefan, Fedor Popov, Sini{a Petrovi}, Milica]ali}, Borjanka Tomi} i drugi. Posebno treba ista}i da su jedina dva jo{ uvek aktivna~lana od osnivawa Dru{tva Milena Nenadovi} i Dragoqub Gojkov.Veliku zahvalnost Dru{tvo duguje novinarima koji su pratili wegov rad: Bo{ko Sta ji},No`ica, i Ma rina. Svojom prijateqskom predusretqivo{}u i nesebi~nom pomo}i Dru{ -tvo su zadu`ili planinari iz "starijih" dru{tava, iz na{eg bli`eg i daqeg okru`ewa:Nada i Aca Damwanovi}, Milivije Ki{dobranski, Dragan ]iri} i Oto Jan (svi iz @elez -ni ~ara NS), Milivoje Nastasi} (Agronom), @eqko Fekete (Stra`ilovo), Milivoje Erde -qan (Zanatlija), Bora Veqkovi} (Po{tar NS), Milanka Arsi} (Bal kan, Bg), Boris Mi}i}(Pobeda, Bg), Dragi{a Bato}anin - Gile (Qukten), Radojica Vojvodi} (Romanija), VenceslavKrstev (Bugarska), poro di ca [ibali} (plan.dom @abqak), Jostovi} Milenko (plan.domPredov krst Tara), Aca Markovi} (plan.-turist. vodi~ Ivawica) i Vladi mir Rackov (autor prvog sajta Dru{tva). Sa posebnim pijetetom se}amo se Baneta Ili}a iz PD "Po{tar"Beograd.Na{e Dru{tvo je u toku svog postojawa ostvarili dobru saradwu sa mnogim plani narskimdr{tvima, te ovom prilikom navodima imena nekih od wih: @elez ni ~ar, Medicinar,Po{tar, Penzioner, GSP i Zanatlija iz Novog Sada; Stra`i lovo - Sr. Kar lovci, VilineVode - Bukovac, Zmajevac - Vrdnik, iz okoline Novog Sada; Borkovac - Ruma; Vr{a~ka kula i @elezni~ar iz Vr{ca; Zrewanin @el. dru{tvo - Zrewanin; Spartak - Subotica, Radi vojeSimonovi} - Sombor, Ravni~ar - Ba~ka Palanka, @elez ni~ar - In|ija; Jelenak i Ev er est

 • iz Pan~evo sa podru~ja Vojvodine; Pobeda, Po{tar, @elezni~ar, Bal kan, Zlatibor,Kopaonik i Radni~ki iz Beograda; FRA i Kablar iz ^a~ka, Gu~evo - Loznica, Cer - [abac,Maqen - Vaqe vo, Kamena Gora - Prijepoqe, Kuka vica - Leskovac, Qukten - Trste nik, Gvoz -dac i Gvozdac-ju nior iz Kraqeva, Aker - Vla se nica, @elezni~ar - Sme de revska Palanka,[ara - Prizren, Br|anka - Aleksinac, Vu kan - Po`arevac, @elez ni~ar - Ni{ i DraganRadosavqevi} - Zaje~ar iz u`e Srbije; Subra - Herceg Novi i Xambas - Mojkovac iz CrneGore; Klekova~a - Prijedor, Encijan i Magli} iz Fo~e i Roma nija - Pale iz republikeSrpske; te tako|e i sa dru{tvom Veles iz Makedonije i dru{tvima iz Bugarske.Na kraju {ta re}i jo{ uz ovaj jubilej. Mi na proslavi dvadeset godina postojawa PD"Nafta{" `elimo da ~lanovi koji istraju i novi budu}i ~lanovi proslave tridesetgodina postojawa i uspe{nog rada Dru{tva. Sre}no!

  Aleksandar Ili}

  ISTORIJAT DRU[TVA

  Pregled aktivnosti i razvoja PD "Nafta{" po godinama.

  1994Planinarsko dru{tvo "Nafta{" osno va noje 11. maja 1994. godine kao organiza cijaradnika Naftne industrije Srbije (NIS).Inicijativa je potekla od gos po di na^edomira Peri{i}a, koji, na `a lost,kasnije nije bio aktivan u Dru{tvu. Prvipredsednik Dru{tva je bio Du{anSavanovi}, predsednik Izvr{nog odbora(IO) Lidija Bubwevi}, a ~lanovi odboraMilivoje Vojnovi}, Leposava Musulin(ujedno i blagajnik), Mi lan Star~ev, Du -{an Bugarski, Desan ka Jandri} i MarkoEri}. U toku 1994. odr`ana su ~etiri sas -tanka IO, a dogo vo reno je da se sas tan ci~lanstva odr ` avaju prema potrebi.Ciqevi osnivawa Dru{tva bili su stva -rawe prijateqstva i dru`ewe uz {etwepo prirodi, ~uvawe, negovawe i ure|ewe{uma, staza, izvora i drugih objekata, saposebnim akcentom na ove aktivnosti naFru{koj gori. Dru{tvo je u prvoj godinipostojawa imalo {ezdeset (60) ~lanova iizvelo osam (8) izleta, pet pe{a~ewa poFru{koj gori i tri van we, na Vr{a~kimplaninama, Ceru i Pali}kom jezeru.Re{ewem Ministarstva unutra{wih pos -lova SUP Novi Sad broj 212-82 od 19.10.1994. Dru{tvo je upisano u Registar udru -`e wa gra|ana pod rednim brojem 169.

  1995Prva redovna skup{tina odr`ana je 11.februara 1995. Broj ~lanova se uve}ao na296, a ostvareno je 12 od planiranih 18izleta, koji si objavqeni plakati ra wemna oglasnim tablama delova predu ze}a.Pored pe{a~ewa po Fru{koj gori ~lanovidru{tva su bili na Rumiji, Ori je nu,

  Maqenu, Rioru, Ravnoj gori, Suvobo ru,Rajcu, Avali, Kosmaju, na Obedskoj bari iCarskoj bari.Dru{tvo se anga`ovalo na ure|ewu kru go -va preduze}a RNS i NIS-Gas, te zasa |enoi 400 sadnica topole. B. Gojkov pokre}e ivodi, ispostavi}e se kasnijetradicionalni, Izlet prvih visibaka. Dve ~lanice Dru{tva su zavr{ile kurs zaPlaninarskog vodi~a izleta. Ura|en jepe~at Dru{tva, {tampani amblemi,nalepnice i bexevi i otvoren `iro ra~un.

  1996

  16. marta odr`ana 2. redovna skup{tinaDru{tva. Ostvarene su 32 akcije, ve}i nomsa impozantnim brojem u~esnika. Zimovalo se u Kola{inu, na Maqenu i Durmitoru, a u toku ostalog dela godine pe{a~ilo naKukavici, Ov~aru i Kabla ru, Starojplanini, Jablaniku, Povlenu, Rajcu,Orjenu, Rumiji, Ceru, Radan pla ni ni i\avoqoj varo{i. Splavarilo se i rekomTarom. Nisu izostale ni vojvo|an skeodrednice: Pali}, Carska bara, Zob na tica i, naravno, vi{e puta Fru{ka gora.

  3

  Sipi, sipi za budue vodi~e, [ar planina 1997.

 • Krenulo se i van zemqe u pohode Rili i na rumunske Karpate. Akcije su propra}ene ulistu radnika Naftagasa "Nafta{" i"Informator" radnika RNS. Uvedena jepraksa izrade pe~ata za sva ku zna~ajnijuakciju Dru{tva. Postavqe na je izlo`baplaninarske fotografije u delovimaNIS.Delovi NIS su pomagali akcije odobra -vaju}i kori{}ewe svojih vozila za pre vozu~esnika, a nov~ana pomo} je stizala odorganizacija sindikata NIS. Poslata seprva dva ~lana Dru{tva na obuku izalpinizma.

  1997Godina se zavr{ila sa 606 ~lanova Dru -{tva i 42 akcije, ~ime je prema{en planrada. 15. februara 1997. odr`ana 3. re -dov na izborna skup{tina Dru{tva. Pono vo je za predsednika Dru{tva iza branDu{an Savanovi}, a Iz vr{ ni odbor (IO) je u sastavu Drago qub Gojkov pred -sednik, Lidija Bub wevi}, Irina Veko -vi}, Frawa Cevc, Ema Muk, MilenaNena dovi} i Mira Savanovi} ~lanovi.Pored velikog broja izleta tokom celegodine u Fru{ku goru uspe{no su u zimui prole}e ostvarene akcije na Bukuqu (i Oplenac) (najmasovnija akcija Dru{tavikada, sa ~etiri autobusa i 187u~esnika - iako je bio sne`ni dan),Gu~evo, Jagod wu, Besnu kobilu, ^emerno, Beqanicu, Kopao nik, Vlasinsko jezero i Deliblat sku pe{~aru i u Tursku. Letose nastavi lo sa pohodom na Magli}(Vidovdan ski uspon, 2388 m), Durmitor(memo ri jal D. Jaukovi}a, 2523 m), Rtaw(ura nak), Prok letije (ta bor) i Taru. Ujesen se pohodio Olimp i Mitikas (vrhna 2917 m.n.v.) u Gr~koj, Jastrebac

  (mar{), Rudnik (1. Trans verzala), Suvaplanina, Veliki kr{ i Pelister uMakedoniji.Na [ari je obu~eno {est mladih ~lanovaza Vodi~e izleta i pohoda. DelegatiDru{tva su aktivno u~estvovali u raduPSSV i PSSS i pose}ivali skup{tineostalih dru{tava.

  1998U martu 1998. odr`ana je skup{tinaDru{tva i za predsednika Dru{tva jeponovo izabran Du{an Savanovi}, pred -sednik Izvr{nog odbora je AleksandarIli}, a ~lanovi IO su Olivera Ki{^epegi, Qubica Milovanovi}, @ivkoSanader, Nata{a Bo{ki}, Mirjana Ra|e -novi} i Milena Nenadovi}. Blagaj nik jeRadmila Beba Bugarski a Komisiju za mar -ket ing ~ine Dragoqub Gojkov, Ilija Rami}i Sini{a Kir{ek.U 1998. godini su ostvarene akcije naRajac, Vr{a~ki breg, Solunsku glavu uMakedoniji, Staru planinu, Ov~ar-Kab lar, Pali}ko jezero, Magli}-Peru }ac- Tjen -ti{te, Rilu sa vrhom Musala u Bugar skoj,Rila-Olimp-Atos, Lozni~ku trasverzalu,trasverzalu Ov~ar-Kablar i na Taru.Posebno va`na akcija Dru{tva je bilatrodnevna akcija Fru{kogorsketrasverzale sa preko dvadeset u~esnika ikompletnim ostankom i dve no}i naFru{koj gori. Jedna od zna~ajnijih akcijaje bila ure|ewe manastirske ba{te priBeo~inskom manastiru.Dru{tvo je aktivnim de`urstvom na KTOsovqe i KT Letenka u~estvovalo u or ga -nizaciji Planinarskog maratona na

  4

  Pred "Babinim zubom", Stara planina 1998.

  Gaverla, vrh Ukrajinskih Karpata, 1998.

 • Fru{koj gori, poslalo delegata na Sopot -nicu na sem i nar o za{titi priro de, spro -velo radnu akciju ~i{}ewa Osovqa.

  1999

  Godina je po~ela akcijom na Deliblat skojpe{~ari, zimskim usponom na Trem ipohodom na Ku~ajske planine - vrelo re keGrze, nastavilo se tradicionalnimizletom Prvih visibaka na Fru{koj gori izimskim alpinisti~kim kursom na Dur -mitoru (zavr{en 27.marta, bez saznawa opo~etku bombardovawa).11. februara na Osniva~koj skup{tiniformirana je podru`nica PD "Nafta{" uKikindi, pod imenom "Severni Banat". 27.februara odr`ana je peta (5) godi{ - waSkup{tina Dru{tva sa rekordnih devede -setdva (92) prisutna ~lana Dru{tva.Za 26. mart je organizovan pohod na Go~,ali NATO bombardovawe SRJ i NovogSada dva dana ranije ga je onemogu}ilo iporemetilo je sve planinarske aktiv no sti Dru{tva u 1999. godini. No ako su staleplaninarske nisu stale pe{a~keaktivnosti. Pored redovnih sastanakasredom na Trgu galerija, izvedeno jepe{a~ewe parkovima Novog Sada. Pod vigje bio i izvedeni Fru{kogorski mara tonsa jedanaest (11) u~esnika, dva iz na{egDru{tva: Savanovi} i Zerdo. Dru{tvo jeobele`ilo petogodi{wicu uspe{nog rada.Po prestaku bombardovawa izveden jeuspon na Magli}, Durmitor, Rilu, posetarekama Tari i Drini sa kampovawem naZelengori. Ure|en je prostor na Osovqu istaza planinarske trasverzale naFru{ koj gori. Izveden je pohod isto~nogdela Planinarske transverzale, te je onasa 32 ta~ke u du`ini 160,1 km kom ple -

  tirana sa ranije, u jesen 1998. godine,poho|enom zapadnom stranom.U jesen i zimu su aktivnosti naro~ito poja -~ane sa odlaskom na Kozaru, Cer i Taru -Predov krst. Podru`nica u Kikin di jetako|e u~estvovala u akcijama Dru{tvaali i samostalno organizovala ponod naTaru i Beqanicu. Dru{tvo je obele`ilopetogodi{wicu uspe{nog ra da. Na{a~lanica Biqana Korhner us pe la se navisinu preko 5000 m.n.v. u akciji uspona na Akonkagvu.Re{ewem Ministarstva za omladinu isport Republike Srbije broj 660-3218/97PD "Nafta{" pod brojem 6519 upisan je uRegistar sportskih organizacija.

  2000[esta redovna Skup{tini odr`ana je 18.marta, sa gostima iz preko 20 dru{tava,izlo`bom fotografija i minerala i pri -kazom slajdova. Na skup{tini je inovi ranje Statut Dru{tva donet 26. novem bra1997, ~ime je prestao da va`i os ni va ~kiStatut usvojen 19. oktobra 1994. godine.Du{anka Peri{i} izabrana je za novogPredsednika dru{tva i izabran je noviIO sa predsednikom AleksandromIli}em.Na 15. sastanku IO 7. fabruara usvojen jenova Odluka o organizovawu i vo|ewuizleta i pohoda, ~ime je prestala da va`iOdluka od 24. februara 1999.Akcije u organizaciji Dru{tva su te godi -ne: Bjelasica, Jahorina, Beo~in selo -Brankovac - Crveni ~ot - Orlovac - Osov -qe, Suva planina - Trem (23 u~es ni ka),

  Izlet prvih visibaka (27 planinara i 45u~enika osnovne {kole), Vr{ac - kula,Paragovo - man. Grgeteg - Sta`ilo vo,

  5

  Rukovodioci PD "Nafta{"

  Predsednici Dru{tva:Du{an Savanovi} (1994-1999)Du{anka Peri{i} (2000-2003)Slavko Pe}anac (2004-2009)Zoran Markovi} (2010-)

  Predsednici Izvr{nog odbora Dru{tva:Lidija Bubwevi} (1994-1995)Dragoqub Gojkov (1996-1997)Aleksandar Ili} (1998-2001)Dragoqub Gojkov (2002-2003)Du{anka Peri{i} (2004-2005)Zoran Markovi} (2006-2011)Zvonko Ko~i{ (2012-2013)

  Ipak ih je ~etvoro, "spust" sa Trema 2000.

 • Durmitor (spavawe u vu~ijoj jami),Makedonija (prole}ni maraton, tri dana100 km), Stara planina, Tre{wica, Carska bara, Orijen-Subra, Splavarewe Limom(30 u~esnika), trnova~ko jezero - Magli}(16 u~esnika), Rila sedam dana: Marica -Musala - dom Zavra~ica - izvor Marice -Borovec - 7 jezera preko Lovne, Kopaonik,Go~, Kopaonik i Stara planina (30u~esnika).U~e{}e na akcijama drugih dru{tava: Ta -bor na Turmitoru, Tara - katuni ispodZbori{ta, Zmajevac, Veliki Ostre{, Go~,Jastrebac, Dani narcisa u Kraqevu, [a -ra-Stogovo-Bistra (Makedonija), Lokvice - Bobotov kuk, Slet planinara @elez ni -~ara, Deli Jovan republi~ka akcija, Stolkod Bora - Zlotska pe}ina - Borsko jezero - man. Vratna kod Negotina, Slo va ~ka, uspon na Korab (2764 m.n.v.) i Zanatlijskatrasferzala (50 god posto jawa dru{tva).Bogdan Bobi} ispewao je najvi{i vrhJu`ne Amerike - Akonkagvu.^lanovi Dru{tva su uredili park mana -stira Beo~in. Organizovali smo ~i{}e wekruga u okolini poslovnih zgradapreduze}a "Naftagas" na Fru{koj Gori,{to nam je kasnije donelo zna~ajno spon -zorstvo mati~nog preduze}a. Dru{tvo jeizdalo prvi broj Biltena PD "Nafta{".

  2001Sedma (7) Skup{tina Dr...