pbe millora condicions accessibilitat en planta baixa plurifamiliar

Download pbe millora condicions accessibilitat en planta baixa plurifamiliar

Post on 17-Jul-2015

125 views

Category:

Design

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>projectebsiciexecutiuobresdereforma</p><p>peralamilloradelescondicionsd'accessibilitatenplantabaixadelesdosescalesqueconformenl'edificid'habitatgesplurifamiliar</p><p>delc/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona</p><p>juliolde2014</p><p>arquitecta:RosaMariaGalimanyiGrans</p><p>promotor:ComunitatdePropietaris</p><p>deMallorca9395/ComteBorrell215219 </p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>NDEX GENERAL </p><p> - MEMRIA </p><p> - PR. PRESSUPOST </p><p> - DOCUMENTACI GRFICA </p><p> - DOCUMENTS ANNEXOS </p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>MEMRIA</p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>MEMRIAIN. NDEXDELAMEMRIADD. DADESGENERALS DD1 Identificaciiobjectedelprojecte Ttoldelprojecte Objectedel'encrrec Situaci Altres:descripcidel'edificaciexistentons'actuaidadesdelsrepresentantsdelacomunitat DD2 Agentsdelprojecte Promotor Projectista Altresagents DD3 Relacidedocumentscomplementaris,projectesparcials MD.MEMRIADESCRIPTIVA MD1Informaciprvia:antecedentsicondicionantsdepartida Descripcigeneraldelespremissesicondicionantsdel'encrrec Marclegal Preexistnciesiinformacionsprvies MD2Descripcidelprojecte 2.1 Descripcigeneraldel'edifici 2.2 Descripcidelesobresincloenthielsmitjansauxiliars 2.3 Zonadel'edificionesfal'actuaci Descripciiidentificaci Superfcied'actuaci 2.4 Classificacidel'activitatadesenvoluparsegonslaLleideprevenciicontrol ambiental MD3Requisitsacomplimentarenfuncidelescaracterstiquesdel'edifici Seguretatd'utilitzaci(SU) Accessibilitat Seguretatestructural(SE) Seguretatencasd'incendi(SI) Salubritat(HS)(Higiene,salutiproteccidelmediambient) Proteccicontraelsoroll Estalvienergtic(HE) MD4Descripcidelssistemesquecomposenl'edifici Genric: Sistemaestructural Sistemadepaleteria</p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p> Sistemaenvolvent Complementaris: Definicideltipusestructuralprevist Estudidecrreguesenl'estructuraexistentabansdelareformaprojectada Estudidecrreguesresultantsdelareforma Memriad'estructuraMN.NORMATIVAAPLICABLE Normativatcnicagenerald'edificaci</p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>DD.DADESGENERALSDD1IdentificaciiobjectedelprojecteTtoldelprojecte: Projectebsiciexecutiuobresdereformaperalamilloradel'accessibilitatenplanta baixadelsaccessosdelesdosescalesqueconformenl'edificid'habitatgesplurifamiliar delaComunitatdelc/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219deBarcelonaObjectedel'encrrec:Vistalanecessitatd'adequarelsvestbulsd'accsenplantabaixadelesdosescales,tant laques'accedeixdesdelcarrerMallorca9395comlaques'accedeixdesdelcarrer ComteBorrell215219,adequaralescondicionsd'accessibilitat,suprimintbarreres arquitectniquesquearaespresentenentotsdosaccessos,desnivellsquearaessalven mitjanantescalesiqueenaquestprojecteesplantejalaincorporaciderampespertal deferl'itineraripracticableperapersonesambproblemesdemobilitat,quees desplacenmitjanantcadiraderodes.Situaci: c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219 NovaEsquerradel'Eixample 08029Barcelona Refernciacadastral:9021807DF2892A0010KHDescripcidel'edificaciexistentons'actua:Es tracta d'un edifici dedicat a l'habitatge plurifamiliar, construt als voltants dels anys 19781979 i on elsrecintes comuns on s'ubiquen les obres no han patit obres de reforma de consideraci des del momentd'entregadeclaus.Enl'accsdesdelcarrerMallorca9395s'actuasobrel'estructurapreexistent.Enl'accsdesdelcarrerComteBorrell215219nos'actuasobrel'estructurapreexistent,ennosernecessari.L'estructurapreexistentescomposaperforjatsreticularsdeformigipilarsdeformigarmat.Dadesdelrepresentantlegalijurdicdelacomunitat: Nom: DNInm.: Dadesdelrepresentantdelacomunitatenelprocedimentadministratiuperalarealitzacidelesobres: Nom: RosaMariaGalimanyiGrans DNInm.: DD2AgentsdelprojectePromotor: ComunitatdepropietarisdeMallorca9395iComteBorrell215219deBarcelona Projectista: RosaMariaGalimanyiGrans arquitectacol.legiadanm.37.7104DD3RelacidedocumentscomplementarisNohihadocumentscomplementarisalpresentprojecte.</p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>MD.MEMRIADESCRIPTIVAMD1Informaciprvia:antecedentsicondicionantsdepatidaDescripcigeneraldelespremissesicondicionantsdel'encrrecEl fet d'existir barreres arquitectniques en el lloc d'accs a ambdues escales que ara com ara es salvenmitjanantgraonsorampesambunpendentmoltpronunciat,totalmentimpracticablesperacadiresderodes,ielfetdetenirnecessitatperpartdevensdel'escaladedesplaamentsperapersonesambmobilitatreduda,selqueportaa laComunitatdepropietarisd'aquesta fincaaplantejarse lesobresdeconstrucci iadequacidelselementsnecessarisperapermetreaquestapracticabilitat.Partimd'unedificiacabatal1979,tempsmoltanterior a les primeres reglamentacions enmatria d'accessibilitat i supressi de barreres arquitectniques,perque janoespodenobviarms isperaixques'encarregaaquestprojecte, tothaventpassatun llargperodedeconsultesendiferentsorganismesiposadaenconeixementdelspropisvensd'ambduesescales.FinsitotenlareunidelaComunitatdepropietarisdel'any2013esvaacordarlacreacid'unaComissiespecficaque s'encarregus especficament d'aquest tema, de les obres a realitzar per tal de suprimir les barreresarquitectniquesaambduesescales.A l'escala que s'accedeix des del carrer Comte Borrell s'ha instal.lat, de manera provisional i donada lapossibilitatquednaelvestbuld'accs,unarampadefusta,donadal'urgnciaquemanavalasituacid'unadelesvenes,quepassavaadesplaarse,permotiusdesalut,ambcadiraderodesmotoritzada.Aquestarampaprovisional es far servir tamb durant el temps d'execuci de la rampa definitiva que aqu es planteja, totdesplaantlacapalabandacontrriaaonesplantejaladefinitiva,permetentaixl'itineraritotilesobres.Lanecessitathaestatpresentdesdefamoltdetempsperladificultatquepresentaval'escalad'accsdesdelcarrerMallorca,permancad'espai iperafectacide l'estructura,ha fetendarrerir ladeciside fer lesobres.Des del punt de vista tcnic es va aconsellar que s'estudis paral.lelament qu suposaria a l'estructurapreexistentelfetderetallarelforjatreticular,isperaixqueesvaencarregarelclculdelsreforosnecessarisperafereltallnecessariperal'execucidelarampavolguda.Al'escalaquetaccspelcarrerMallorcahihaviatresopcions:oblainstal.lacid'unelevadorvertical,oblainstal.lacid'unaplataformaob laconstruccid'unarampa.Finalments'haoptatper larampaenconsiderarque l'elevador i laplataformapodrienserelements frgilsabandalisme i tambs'handesestimatpelcostdemantenimentque tindrien iper lesdificultatsde funcionament,ennodisposar la fincade conserge.Tambconsiderantques'entnlarampacomunelementdefinitiuiquefetal'obra,janohihauriamspreocupacions.L'escalaquetaccspelcarrerBorrellnoplantejaproblema,entenirelvestbuld'accsunesdimensionsquepodenencabirperfectamentunarampaal12%,sentaquesteltantpercentadoptatenambdesescalescomamximiptim,tractantsed'unedificid'aquestaantiguitat.MarclegalEnelpresentprojectes'observen lesnormesvigentsaplicablessobreconstrucci, talcomestableixelDecret462/1971delMinisteriodelaVivienda(BOE:24/03/1971)'Normassobreredaccindeproyectosydireccindeobrasdeedificacin'.Elmarcnormatiuactualdel'edificaciesbasaenlaLleid'Ordenacidel'Edificaci,queesdesplegaambelCoditcnic de l'Edificaci, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'mbit estatal,autonmicilocal.Enmoltscasos,eltextlegalremetaaltresnormes,comUNEEN,UNE,CEI,CEN.</p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>Paral.lelament, per garantir les exigncies de qualitat de l'edificaci, les caracterstiques tcniques delsproductes,equipsisistemesques'incorporinambcarcterpermanental'edifici,haurandedurelmarcatgeCE,deconformitatamblaDirectiva89/106/CEEdeproductesdeconstrucci,ielsDecretsinormesharmonitzadesqueesdespleguen.PreexistnciesiinformacionsprviesLapreexistnciamsimportantatenirencompte,enafectarl'estructuradel'edificiexistentperalesobresdemilloradel'accessibilitatenl'escaladelcarrerMallorca9395,sl'estructuradeforjatreticulardeformigarmatis'adjuntenelsplnolsescanejatsdelprojecteoriginaldel'edificidelforjatafectat,elqueescorresponambelsostrede l'aparcament soterrat iel terrade laplantabaixaperon s'accedeixgenricamenta la finca (veuredocumentsannexosalprojecte).Enlesobresdel'escaladelcarrerComteBorrell215219nos'afectaal'estructura,donatqueelforjatestrobaalacota0.00,iloques'enderrocaestsobreposataaquest.MD2Descripcidelprojecte2.1 Descripcigeneraldel'edificiEstractad'unedificidevivendesplurifamiliarenxamfralbarridelaNovaEsquerradel'Eixampledeldistrictedel'Eixample,iqueescomposadedosescalesambdosnuclisdecomunicaciindependentsl'undel'altre,unaccessibledesdelcarrerMallorca9395il'altraaccessibledesdelcarrerComteBorrell215219.S'agrupenlesdosobresenunmateixprojecte,enformarpartd'unmateixedificiipertaldedemanarlallicnciad'obres a l'ajuntament de Barcelona, s'agafa la casustica d'Obres en zones comunitries que afectenpuntualmentl'estructuradel'edifici(3a3OCI).sunaconstruccirealitzadaalsvoltantsdel'any1979ielprojecteenelqualesvabasarlasevaconstruccivaserredactatperl'estudiencaraenactiudel'EstudiPSPsituataRocaiBatllenm.30deBarcelonaielprojecteestructuralvaserelaboratperidaeoficinatcnica.A laplantabaixade l'edificisesituen,recorrent lafaanadesudestanordest, l'entradaa laplantasoterranidedicadaaaparcamentiquequedarparcialmentafectadaperalarealitzacidelanovarampadel'escaladeMallorca(estintolamentsienderrocparcialdeforjatperencabirla),desprsveunlocal,desprslazonacomunad'accsa l'escaladeMallorca,unaltre localdedicatabar,acabantelxamfr,desprsunaltre localdedicataoficines,desprsl'accsal'escaladeBorrelli,peracabar,unaltrelocaltambdestinataoficines.Alaplantaprimeradel'edificiaccessibledesdeMallorcatambestdestinataoficineslocals.Laplantaprimerade lapartd'edificiaccessibledesdeBorrell i la restadenivellsestandestinatsa vivenda, composantseperquatrevivendescadanivellfinsarribaralaplantasetenaitic.Lacobertasplanatransitabletipusterraticadaescalatdosascensors iunaescala.L'aparcamentsaccessibledesdelsdosnuclisdecomunicaciverticaldecadaescala.Peraccediral'aparcamentexisteixunarampadeprouamplriacomperseraccessibleperacamionspetits,pertaldedesenrunarelmaterialqueresultidel'enderrocparcialdeforjatpertald'encabirlanovarampa.Lesobresqueesplantegenenelpresentprojecteconsisteixenen laconstruccidedosrampes,unapercadaescala.LadelcarrerMallorca(xamfr)afectaparcialmentl'estructuraenelforjatdeplantabaixailadelcarrerComteBorrellnomssuposauncanvienelfuncionamentdelvestbulinteriorcomdeplantabaixa,enserun</p></li><li><p> RosaMariaGALIMANYiGRANS,arquitecta COACnm.377104Mallorca,93,51a Tel.934447344rosamariagal@coac.net 08029Barcelona </p><p> PROJECTEBSICIEXECUTIUOBRESDEREFORMAPERALAMILLORCADEL'ACCESSIBILITATENPLANTABAIXADELS</p><p>ACCESSOSDELESDOSESCALESQUECONFORMENL'EDIFICID'HABITATGESPLURIFAMILIARDELACOMUNITATDEL</p><p>c/Mallorca9395ic/ComteBorrell215219Barcelona08029Barcelona </p><p>accsprcticamentanivelldesdelcarrerientrobarseeldesnivellenl'interiordelazonacomunaiquednaaccsalnuclidecomunicacivertical.2.2DescripcidelesobresincloenthielsmitjansauxiliarsDelesobresdereformaperalamilloradelescondicionsd'accessibilitatenplantabaixadel'escalaambentradadesdelcarrerMallorca9395,acontinuaciesdetallenlespartidesprevistesperalasevaconsecuci: Dintredelsenderrocsitreballsprevis: Arrencadadefusteriaexistentd'entradaavestbulinterfons,ambmitjansmanualsi/o mecnicsicrregaderunasobrecontenidor Tallambdisc,primertallpreparacimbitafectatperalarealitzaciforatforjatperafer possiblelaconstruccidelanovarampa. Arrancadadepavimentdepedranatural(marbre)existentambmitjansmanualsi/omecnicsi crregamanualderesidussobrecontenidor.Incloentl'enderrocd'esglaonsd'obra. Enderrocdeforjatreticularde27cmdecantell,ambapuntalamentprevi(afectantparcialment l'aparcamentsoterrat)detotselsnervisafectatsdelforjatreticularexistent,retiradaderunai partproporcionaldemitjansauxiliars. Enderrocdellosadeformigarmatde20cmdecantell,ambapuntalamentprevi,retiradade runaipartproporcionaldemitjansauxiliars(llosetaons'aguantenelsesglaonspreexistents afectatsperlanovaubicacidelarampapracticable). Classificaciapeud'obraderesidusdeconstrucciodemolicienfraccionssegonsRD 105/2008,ambmitjansmanuals. Crregaambmitjansmanualsitransportderesidusinertsonoespecialsainstal.laci autoritzadadegestideresidus,ambcontenidorde5m3decapacitat. Talliarrencadaperadesviamentdetubsperadistribucidegasosifluids,definsa250mm dedimetre,comamxim,muntatsuperficialmentiambdesmuntatgedefixacions,amb mitjansmanualsicrregamanualdeunasobrecamiocontenidor,sisobreelreplanteigde l'obraesveunecessari. Dintredelstreballsd'estructura: Recolzarsostrereticularpreexistentsobreperfilsmetl.licstipusHEB,queaniran semiencastatsenelspilarsielmurdecontenciexistentsmitjanantplatinesmetl.liquesitacs qumicstipusHILTI. ConstruccinervisperimetralstipusBambformigipartproporcionald'armaduraambacer ambunaquantiade95kg/m3iencofratdefusta,desencofrat,abocatpermitjansmanuals, vibraticol.locatsegonsEHE. ConstruccinervisperimetralstipusAiCambformigipartproporcionald'armaduraamb acerambunaquantiade85kg/m3iencofratdefusta,desencofrat,abocatpermitjansmanuals, vibraticol.locatsegonsEHE. Constr...</p></li></ul>