Pasos creación de empresa

Download Pasos creación de empresa

Post on 06-Aug-2015

40 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. CCrreeaacciinn ddee uunnaa EEmmpprreessaaPPaassooss 2. 11 -- IIddeeaa IInniicciiaall LLaa IIddeeaa:: GGiirraa eenn ttoorrnnoo aa ccmmoossee ddeessaarrrroollllaarr eell nneeggoocciioo ooeemmpprreessaa.. 3. 2 -- EEssttuuddiioo ddee FFaaccttiibbiilliiddaaddoo EEvvaalluuaacciinn EEssttuuddiioo ddee MMeerrccaaddoo PPrroocceessoo PPrroodduuccttiivvoo AAnnlliissiiss EEccoonnmmiiccoo--FFiinnaanncciieerroo 4. 33 -- VViiaabbiilliiddaadd MMooddiiffiiccaacciinn ddee llaa IIddeeaa AAbbaannddoonnoo ddee llaa IIddeeaa 5. 44 CCoonnssttiittuucciinn ddee llaaEEmmpprreessaa SSoocciieeddaadd UUnniippeerrssoonnaall 6. 55 PPrroocceessoo ddee OOrrggaanniizzaacciinn TTrrmmiitteess IImmppoossiittiivvooss JJuurrddiiccooss LLeeggaalleess 7. 66 IInniicciioo ddee llaa AAccttiivviiddaaddSSeegguuiimmiieennttoo </p>