Pasionska baština - programska knjižica

Download Pasionska baština - programska knjižica

Post on 13-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

Pasionska batina - programska knjiica, 121. sveanosti Pasionska batine - 2012.

TRANSCRIPT

 • PASI

  ON

  SKA

  BA

  TIN

  A Z

  agre

  b

  PASIONSKA BATINA2012.

  21.sveanosti

  24. oujka - 4. travnja

  Programska knjizica - ovitak.indd 1Programska knjizica - ovitak.indd 1 19.3.2012 2:21:3619.3.2012 2:21:36

 • Programska knjizica - ovitak.indd 2Programska knjizica - ovitak.indd 2 19.3.2012 2:21:3719.3.2012 2:21:37

 • PASIONSKA BATINA2012.

  21.sveanosti

  24. oujka - 4. travnja

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 3Programska knjizica - knjizni blok.indd 3 19.3.2012 2:23:0319.3.2012 2:23:03

 • PASIONSKA BATINA 2012.24. oujka - 4. travnja

  utemeljitelji udruge Pasionska batina:akademik Nikola Batui, akademik Jerko Bezi, akademski

  slikar Josip Botteri-Dini, mr. Antun Celio-Cega, mr. Jozo ike, Zvonko Festini, prof., mr. Darko Luki, vl. Vlado Magi, g. Mladen Marti, prof. dr. Stjepan Pepeljnjak, prof. dr. Petar Selem, akademik Ante Stama, mo. Ljubo Stipii, Davor imanovi, prof.

  umjetniki direktor Pasionske batine:mr. Jozo ike

  KATALOG nakladnik: Pasionska batina, Zagreb Barutanski breg 20 tel.: 01 24 21 537 mob.: 091 52 65 364 e-mail: jozo.cikes@zg.t-com.hr www.croatianhistory.net/etf/pasion www.pasionska-bastina.com

  za nakladnika: Jozo ike urednica: Dijana Hrebak korektura: Kristina ike gra ko oblikovanje: Gordan Karabogdan tisak: INTER NOS, Zagreb naklada: 150

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 4Programska knjizica - knjizni blok.indd 4 19.3.2012 2:23:0419.3.2012 2:23:04

 • pokroviteljstvo:Gradska skuptina Grada Zagreba

  novana potpora:Ministarstvo kulture Republike HrvatskeMinistarstvo znanosti, obrazovanja i porta Republike HrvatskeGradska skuptina Grada ZagrebaGradski ured za obrazovanje, kulturu i port Grada ZagrebaHrvatsko drutvo skladatelja

  zahvaljujemo na suradnji:Muzej MimaraDrutvo hrvatskih knjievnikaZagrebaka katedralaAkademska crkva sv. KatarineCrkva sv. BlaaBazilika Srca Isusova, PalmotievaCrkva sv. Franje Asikog, KaptolCrkva sv. PetraCrkva sv. MarkaSamostan i crkva hercegovakih franjevaca, ZagrebKnjinice grada Zagreba, Gradska knjinicaKnjinica Marija Juri ZagorkaGalerija MORH-a "Zvonimir"Galerija "Kristofor Stankovi" Stara gradska vijenicaKranska sadanjost

  Jednako zahvaljujemo i svima koji su inom, savjetom ili ko-jom drugom dobrohotnou pridonijeli odravanju ovih jubilarnih Sveanosti.

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 5Programska knjizica - knjizni blok.indd 5 19.3.2012 2:23:0519.3.2012 2:23:05

 • ProslovTemelji europske kulturne batine proizlaze iz duhovne interpreta-

  cije misterija ivota i smrti Isusa Krista. On ne samo da je uitelj kran-stva, iji nauk objavljuje smisao ivota i ovjekov suodnos s Bogom, ve njegova muka i smrt na Kriu postaju trajna inspiracija brojnih znanih i neznanih umjetnika u svim oblicima umjetnikog izraavanja po itavoj Europi, nekad i danas. Kako bi se to potpunije prezentirala umjetnost Hrvata inspirirana Mukom i Kriem od 1991. godine djeluje udruga Pa-sionska batina, Zagreb.

  Organizacija sveanosti Pasionske batine, zahvaljujui predsjedni-ku udruge mr. Jozi ikeu, koji je doista stup i kreator udruge, ve 21 godinu znaajno doprinosi kulturnim zbivanjima u Zagrebu. Ove svea-nosti ne samo da pruaju prigodni kulturni doivljaj u korizmeno vri-jeme, nego potiu novo umjetniko stvaralatvo. Tako svake godine na ovoj manifestaciji izlau svoje radove studenti umjetnikih Akademija (likovna, glazbena), umjetnici, kulturno-umjetnika drutva i kulturne udruge iz svih krajeva Hrvatske. Brojnost sudionika i raznovrsnost kva-litetnog programa pokazatelj su koliko su teme pasije znaajne i u su-vremenom drutvu.

  Pribliavanje puka Spasitelju putem umjetnosti u Zagrebu ivi jo od 1094. godine, kada je u Zagrebakoj biskupiji izvedena predstava "Tractus stellae". Cilj prosvjeivanja i osvjetljavanja ivotnog puta u bespuima povijesti i danas je inspirirana tradicijom Pasionske batine. Najljepe duhovne pjesme u Hrvata ispjevane su upravo u pukim pasi-onskim pjesmama.

  Pjevanje pasionskih pjesama esto je proeto kanonima obiaja i po-sebitim nainom odijevanja od Velikog etvrtka do Velike subote. Svaka regija nalae svoja pravila i pri tome se mnoe specifi nosti u bogatstvu kulturolokog izraavanja. Glazbeno, likovno i literarno stvaralatvo na tim tradicionalnim zasadama iznenauje posebnom originalnou i sna-gom umjetnike izraajnosti. Za nova djela, udruga Pasionska batina raspisuje natjeaj, a nagraena djela ulaze u programe glazbe, izlobi i kazalinih predstava Pasionskih sveanosti, dok se literarna djela po mogunosti tiskaju u knjigama edicije Pasionske batine.

  Na inicijativu akademika Ante Stamaa u Drutvu hrvatskih knji-evnika tradicionalno se predstavlja izbor pasionske poezije recitalom "Lirika velikog petka".

  Pasionska batina nala je izvrsnog suradnika u Ansamblu narodnih pjesama i plesova "Lado", koji svojim obradama korizmenog pjevanja iz razliitih krajeva Hrvatske redovito obogauje programe Sveanosti i potvruje svoju visoku profesionalnu razinu uvanja nae batine.

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 6Programska knjizica - knjizni blok.indd 6 19.3.2012 2:23:0619.3.2012 2:23:06

 • Profesionalni glazbenici svake nas godine iznova oduevljavaju izvoenjem klasika duhovne glazbe, kao i praizvedbama hrvatskih, po-sebno mlaih, skladatelja.

  Nita manje znaajni nisu ni dosezi likovnih umjetnika, koji crteom, bojom ili skulpturom, od realistikih do apstraktnih formi opredmeuju teme Muke.

  Premda ivimo u depresivnim vremenima drutvene, ekonomske i moralne krize, nadahnue suvremenih "pasionaca", pa ak i u takvom ozraju, entuzijazmom obogauju kulturni ivot Zagreba. Zbog toga po-sljednih nekoliko godina brojni programi Pasionske batine doivljavaju reprize u gradovima irom Hrvatske, te Bosne i Hercegovine.

  Odvojeno od festivalskog programa, udruga Pasionske batine svake druge godine odrava i znanstvene simpozije pod nazivom "Muka kao nepresuno nadahnue kulture", iji je zadatak znanstveno valorizirati ukupnu pasionsku batinu stvorenu na podrujima u kojima ive Hrva-ti. Danas pasionsku batinu mnogi nai znanstvenici smatraju iznimnim dijelom hrvatske tradicije, te interdisciplinarnom suradnjom nastoje ra-svijetliti svoj identitet kroz teme muke prisutne u naoj knjievnosti, ar-heologiji, etnologiji, glazbi te likovnosti, kako u "elitnom" tako i pukom izriaju. Znanstveni radovi tiskaju se u Zbornicima radova, a dosad ih je objavljeno est. Do sada su odrani simpoziji u: Hvaru i Koruli, Zadru i Preku, Vrbniku na Krku, Vukovaru, Tivtu (Boka Kotorska), Sarajevu, Vi-tezu i Bukom blatu. A ove godine u svibnju simpozij e ugostiti Hrvati iz Sombora.

  Pred nama su 21. Pasionske Sveanosti koje e zasigurno ponovo potvrditi visoku razinu novih umjetnikih programa, te dati svoj dopri-nos kulturi i slavlju Uskrsa kojom ve itavo tisuljee potvrujemo svo-ju europsku pripadnost, ne samo preko lanstva u udruzi Europassiona, ve i tradicionalnom kreativnou Hrvata koji stoljeima daju znaajan doprinos europskoj kulturi.

  prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 7Programska knjizica - knjizni blok.indd 7 19.3.2012 2:23:0719.3.2012 2:23:07

 • 8 | Program

  Subota, 24. oujka 2012. Muzej Mimara | Rooseveltov trg 5 | u 12:00 sati

  S v e a n o o t v o r e n j euz pozdravne rijei domaina i uvaenih gostiju

  Program:

  HRVATSKI UMJETNICI NA TEMU MUKE I USKRSNUA

  (V. trienalna natjeajna izloba)

  Promocija CD-a Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO:

  O, ISUSE DAJ MI SUZEuz nastup Ansambla LADO

  ~Crkva sv. Blaa | Prilaz Gjure Deelia 64 | u 20:00 sati

  ASTIMO TE KRIU SVETI korizmeni napjevi sisakog Pokuplja i Posavine

  izvode: HKUD "Radost" - Sela; upni zborovi upe sv. Martina (Martinska Ves) i upe Blaenoga Alojzija Stepinca (Budaevo), KUD "Sunjanka" (Sunja), HKUD "Poculica", (Letovani) orgulje: eljka Bira, Domagoj Sremi, Vlado Vui animacija i odabir: Ivica Ivankovi

  Nedjelja, 25. oujka 2012. Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

  BAROKNE DUHOVNE SKLADBE(W. A. Mozart, G. F. Hndel, J. Haydn)

  izvode: Gudaki orkestar Muzike akademije u Zagrebu Komorni zbor Muzike akademije u Zagrebu umjetniko vodstvo: Chaterine Mackintosh

  Ponedjeljak, 26. oujka 2012. Knjinica Marija Juri Zagorka | Krvavi most 2 | u 12:00 sati

  Ratko Janji - Jobo: ZA KRIEMizloba

  ~

  str. 14

  str. 20

  str. 26

  Program

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 8Programska knjizica - knjizni blok.indd 8 19.3.2012 2:23:0719.3.2012 2:23:07

 • Program | 9

  Bazilika Srca Isusovog | Palmotieva 33 | u 20:00 sati

  SMILUJ SE NAMA, GOSPODINE, SMILUJ SE NAMA

  korizmeno puko pjevanje u Konavlima

  izvode: puki crkveni pjevai iz upa sv. Nikole biskupa iz Cavtata i sv. Nikole biskupa iz ilipaodabir i animacija: Joko aleta, don Josip Barii, Rikard Kunin

  Utorak, 27. oujka 2012. Kranska sadanjost (Chromosov toranj) | Ul. grada Vukovara 271

  (velika dvorana) | u 17:00 sati

  VIDIH VODU, kazalino-scenski prikaz izvodi: GRUPA 4'33'', Opatija voditelj: Diana Grguri

  Vjera Reiser: ISUSOV PUT, izloba

  Anton ulji: ZA KRIEM KRISTOVIM, recital~

  Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

  Duan Praelj: PASIJA - Muka, smrt i uskrsnue Isusa Krista po Mateju (Vladimir Nazor i Duan Praelj)

  STAROSLAVENSKA MISA (Gospodi, Slava, Svet, Blagosloven, Agane)

  izvode: Bojan ober, bas Livio ulac, tenor Vlado Perni, komentator Katedralni mjeoviti zbor, Zagreb Rijeki oratorijski zbor Ivan Mateti Ronjgov orgulje: Nina Kovai dirigent: prof. Duan Praelj

  Srijeda, 28. oujka 2012. Knjinice grada Zagreba, aula Gradske knjinice

  Stareviev trg 6 | u 12:00 sati

  HRANA NEBESKA, izloba hrvatskih molitvenika autor: eljko Vegh postav: eljka German

  str. 32

  str. 40

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 9Programska knjizica - knjizni blok.indd 9 19.3.2012 2:23:0819.3.2012 2:23:08

 • 10 | Program

  ~Crkva sv. Franje Asikog | Kaptol 9 | u 20:00 sati

  Zoran Novai: VIA CRUCIS oratorij, praizvedba 14 postaja Krinog puta (tekst iz knjige p. Bonaventure Dude: Isusov krini put i sedam rijei na kriu)

  USKRS STVORENJA (4 stavka na biblijske tekstove):

  Veliki prasak (Iv. I, 1-5)1. Zvijezde (Postanak I, 14-15)2. Mjesec (Postanak I, 16)3. ovjek (Postanak, I, 27)4.

  izvode: proireni sastav Varadinskog komornog orkestra solisti: Marija Kuhar-oa, sopran Ivana Novai, alt Matija Mei, bariton dirigent: Zoran Novai

  etvrtak, 29. oujka 2012. Stara gradska vijenica | Ul. sv. irila i Metoda 5 | u 18:00 sati

  MOJ DOIVLJAJ MUKEizloba studenata ALU, Zagreb

  odabir: profesori ALU postav: studenti ALU, Zagreb

  ~Crkva sv. Marka | Trg sv. Marka 5 | u 20:00 sati

  Antun Tomislav aban: GOLGOTA, praizvedba(tekst S. S. Kranjevi)

  izvodi: Oratorijski zbor crkve sv. Marka orgulje: Pavao Mai dirigent: Jurica Petar Petra

  Petak, 30. oujka 2012. Bazilika Srca Isusovog | Palmotieva 33 | u 20:00 sati

  BLAGOSLOVLJEN GOSPODIN BOG IZRAELOVkorizmeno-uskrsni napjevi Vranjica i Katel Lukia

  izvode: Vokalni sastav Chorus Cantores, Vranjic puki pjevai "Sv. Cecilije", Katel Luki odabir: Milivoj Rilov, Nediljko Kovaev, Joko aleta

  str. 50

  str. 56

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 10Programska knjizica - knjizni blok.indd 10 19.3.2012 2:23:0819.3.2012 2:23:08

 • Program | 11

  Subota, 31. oujka 2012. Galerija Zvonimir | Bauerova 33 | u 12:00 sati

  Marija Gagi akovi, Marijan Glavnik, eljko Pali: OTKUPITELJ SVIJETA

  izloba

  odabir: Stanko poljari postav: Zrinka Pillauer Mari

  ~Zagrebaka katedrala | Kaptol 31 | u 20:00 sati

  O, ISUSE DAJ MI SUZEkorizmeni napjevi Slavonije, Baranje, Srijema i Bake

  izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama LADO umjetniki voditelj: Ivan Ivanan, ml. zapis i glazbena obrada: Krunoslav okac, Draen Kurilovan dirigent: Draen Kurilovan

  Nedjelja, 1. travnja 2012. Crkva sv. Katarine | Katarinin trg bb | u 20:00 sati

  Maurice Durufl: REQUIEMza soliste, zbor i orgulje, op 9

  izvode: Zbor Muzike akademije Sveuilita u Zagrebu Matija Mei, bariton solist Zagrebakih djeaka, mezzosopran Pavle Zajcev, violonelo Pavao Mai, orgulje dirigent: Jasenka Ostoji Radikovi

  Ponedjeljak, 2. travnja 2012. Crkva sv. Petra | Vlaka 93 | u 20:00 sati

  I TU NA KRI PROPET BUDEkorizmeni napjevi Moslavine

  izvode: pjevai iz Obreke, upa Uznesenja blaene Djevice Marije, Klotar Ivani pjevai upe Sv. Ivana Krstitelja, Ivanska odabir i animacija: Valentina epak Molnar

  str. 60

  str. 68

  str. 72

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 11Programska knjizica - knjizni blok.indd 11 19.3.2012 2:23:0819.3.2012 2:23:08

 • 12 | Program

  str. 82

  str. 76 Utorak, 3. travnja 2012.

  upna dvorana sv. Blaa (biva Kinoteka) | Kordunska 1 | u 19:30 sati

  Kristina tebih: PISMO Z GALICIJEkazalina predstava

  izvodi: Kazalina druina "TOLCER", akovec redatelj: Dejan Buva

  ~Samostan i crkva hercegovakih franjevacaAv. Gojka uka 2 (Dubrava) | u 19:00 sati

  CRKVENO PUKO PJEVANJE U KORIZMENO USKRSNOM VREMENU

  U BOSNI I HERCEGOVINI izvode: pjevake skupine iz Bukovice (Tomislavgrad), Kupresa, Posuja, Uzdola (Rama), Otre Luke i Boka, Bukog blata, Rodoa (Mostar) i Gradnia (itluk), Kreeva, Luga i Brankovia (epa), Vidovica odabir i animacija: o. Zvonko Marti i Vidoslav Bagur

  Srijeda, 4. travnja 2012. Drutvo hrvatskih knjievnika | Trg bana J. Jelaia 7 | u 12:00 sati

  LIRIKA VELIKOG PETKA(Hrvatski pjesnici na temu Muke)

  o. Bartol Kai

  ~Stara gradska vijenica | Ul. sv. irila i Metoda 5 | u 20:00 sati

  PASIONSKE ARIJE STARIH MAJSTORA(J. S. Bach, W. A. Mozart, G. B. Pergolesi, G. F. Hndel)

  izvode: Branka Pletina, sopran Sonja Runje, mezzosopran klavir: Mario opor

  (Koncert se odrava u okviru ciklusa "Glazbenici u Gradskoj skuptini")

  P R I D R U U J U N A M S E :

  Subota, 24. oujka 2012. Crkva sv. Jurja | eevica-estanovac | u 18:00 sati

  BLAGOSLOVLJEN GOSPODIN BOG IZRAELOVkorizmeno-uskrsni napjevi Vranjica i Katel Lukia

  izvode: Vokalni sastav Chorus Cantores, Vranjic puki pjevai "Sv. Cecilije", Katel Luki odabir: Milivoj Rilov, Nediljko Kovaev, Joko aleta

  Programska knjizica - knjizni blok.indd 12Programska knjizica - knjizni blok.indd 12 19.3.2012 2:23:0819.3.2012 2:23:08

 • Program | 13

  Nedjelja, 25. oujka 2012. Crkva BDM Kraljice Apostola | Trg dr. Franje Tumana 10, Zaprei | u 20:00 sati

  KAJKAVSKI KORIZMENI KIPEC

  izvode KUD-ovi: "Kupljenovo" Kupljenovo, (Zaprei), "Lipa" Slaveti, (Jastrebarsko), "Nova zora" - Donja Lomnica, (Velika Gorica), "Ora" Demerje, (Zagreb), Mjeoviti pjevaki zbor KUD-a "Pojatno" Pojatno, (Zaprei), upni zbor upe BDM Kraljice apostola (Zaprei) orgulje: Tomislav Habulin, Mario Kambi animacija i odabir: Ivica Ivankovi organizator: KUD "Kupljenovo"

  Ponedjeljak, 26. oujka 2012. Svetite Majke Boje Bistrike, Marija Bistrica | Trg pape Ivana Pavla II. 32 | u 19:00 sati

  ASTIMO TE KRIU SVETI korizmeni napjevi sisakoga Pokuplja i Posavine

  izvode: HKUD "Radost" - Sela; upni zborovi upe sv. Martina - Martinska Ves i upe Blaenoga Alojzija Stepinca Budaevo, KUD "Sunjanka" Sunja, HKUD "Poculica" Letovani orgulje: eljka Bira, Domagoj Sremi, Vlado Vui animacija i odabir: Ivica Ivankovi organizatori: Hrvatsko nacionalno Svetite Majke Boje Bistrike Zlatko Koren, rektor Svetita i upnik ZKUU Grada Siska, Ivica Posavec mr. Antun Sente...