partij d66

Download partij d66

Post on 23-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geschiedenis opdracht

TRANSCRIPT

 • 1

  DEMOCRATEN 66, en zijn toekomstplannen

 • 2

  We willen het anders We staan voor een keuze. Blijven we leven in het verleden of stappen we in de toekomst? Houden we krampachtig vast aan 20e eeuwse verworvenheden of gaan we zelfbewust de uitdagingen van de 21e eeuw aan? En dat zijn er nogal wat. Niet alleen de financile crisis, maar ook klimaat, energie, voedsel en armoede. Blijven we navelstaren en achterom kijken of staan we op en pakken we aan?

  IIn de loop van de vorige eeuw kreeg de overheid door de politiek steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheden toebedeeld. Zo raakten we gewend aan een overheid die voor ons zorgt. Dat noemden we de verzorgingsstaat. Met die verantwoordelijkheid groeide ook de macht van de overheid. En de verwachtingen over die overheid: als er een probleem is lost zij het wel op. Terwijl zij daar vaak helemaal niet toe in staat is. Daardoor groeit in de samenleving de machteloze woede over een overheid die niet doet wat ze zou moeten doen: voor ons zorgen. Zo ontstaat bij mensen het beeld dat de overheid niet te vertrouwen is.

  Voor D66 staan vrije individuen aan de basis van onze samenleving.

  D66 wil vernieuwen, hervormen en investeren. D66 is van nature optimistisch. We willen onze samenleving menselijk en duurzaam

  maken.

 • 3

  Alexander Pechtold Fractievoorzitter van D66 die zich voortdurend inzet voor een open, tolerante en vrijzinnige samenleving, met kansen voor iedereen, en die daarover steeds volop het debat aangaat. Dat deed hij al als wethouder van Leiden, als burgemeester van Wageningen, als partijvoorzitter, als minister voor bestuurlijke vernieuwing en als kandidaat-lijsttrekker. Denkt u dat die sterke leider die bevolking kan meekrijgen? "Het is je taak. Mij wordt weleens verweten dat het D66-verhaal alleen geldt voor de eigen leden. De CPB-doorrekening bewijst echter dat wij een evenwichtig economisch beleid voeren met dit program." "Chronisch zieken worden beschermd, we willen belastingverlaging voor de onderste schijven, studenten houden hun aanvullende beurs." "Leiderschap dien je zo te brengen dat je naast je natuurlijke achterban ook de rest van de 16,5 miljoen mensen in dit land overtuigt."

 • 4

  Werk Voor D66 werk voor iedereen de hoogste prioriteit . Arbeidsparticipatie zorgt voor economische zelfstandigheid, de belangrijkste motor van integratie in de samenleving. Nu sluit de arbeidsmarkt structureel mensen uit. Meer mensen moeten aan de slag om de verzorgingsstaat en een vergrijzende samenleving betaalbaar te maken.

  D66 wil de AOW leeftijd versneld verhogen naar 67jaar, in de toekomst koppelen aan stijgende levensverwachting. Een leven lang leren, uitgangspunt van iedere werkgever en werknemer.

  Hervormingontslagrecht, een arbeidsovereenkomst moet zonder tussenkomst van derden ontbonden kunnen worden, zo meer banen voor jongeren, allochtonen enz.

  Maximale WW verkorten tot 1 jaar, WW moet worden genvesteerd in scholing en baan.

  Startende ondernemers alle ruimte, regelgeving vereenvoudigen.

  Belastingverlaging voor de lagere inkomens want werken moet lonen. Leer/werkcontracten zodat werknemers hun

  leven lang kunnen blijven leren. Stoppen met dure en ineffectieve re-

  integratietrajecten.

 • 5

  D66 gaat uit van de kracht van onderwijs als motor van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. We hebben onderwijs en kennis nodig om ons te ontwikkelen tot mondige, kundige en wilsbekwame burgers. Goed onderwijs is de sleutel tot de zelfontplooiing van ieder individu. Onderwijs moet de ongewenste verschillen tussen mensen kleiner maken, en de gewenste verschillen juist groter. Goed onderwijs en een leven lang leren geeft mensen de kans een leven lang mee te doen en het beste uit zichzelf te halen.

  Onderwijs D66 investeert structureel 2,5 miljard extra in het onderwijs, absolute topprioriteit . Elke leerling gelijke kansen op het onderwijs. Het onderwijs volgens D66

  Eerder naar school. Een leerrecht

  vanaf 2,5 jaar introduceren. Eenvoudiger nieuwe scholen

  starten. Acceptatieplicht bijzonder

  onderwijs. Wegwerken taalachterstanden. Huisbezoek aan spijbelaars. Betere schoolgebouwen. Innovatie in lesgeven. Bescherming van homodocenten Zeer zwakke scholen na n jaar

  sluiten. Meer mogelijkheden voor

  uitblinkers. VMBO moet beter voorbereiden op

  MBO. Studiefinanciering. Sociaal leenstelsel.

 • 6

  Overheid

  Overheidstaken volgens D66

  Onderwijs Goede gezondheidszorg Veiliger leefomgeving en openbaar vervoer. Provincies samenvoegen tot

  beperkt aantal landsdelen. Aandacht blijven voor culturele

  eigenschappen van de provincie.

  Decentralisatie van taken, gemeentes meer

  vrijheid. Bureaucratie verminderen,

  regels vereenvoudigen. Overheid die naar u luistert. Mensen verdienen naast inspraak echte invloed. Meer openheid en transparantie in het bestuur. Kwaliteit van het bestuur omhoog.

  Moet efficinter organiseren en de bestuurslagen grondig herzien, overheid moet zich richten op de kerntaken. Het huidige bestuur is namelijk bureaucratisch en versnipperd.

  * Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hirarchie en onpersoonlijke relaties.

 • 7

  Wonen D66 streeft naar een schoon en leefbaar land. Een land waar het prettig leven is, waar mensen plezierig kunnen wonen, zich vrij en snel kunnen bewegen en kunnen genieten van het landschap om hen heen. In een dichtbevolkt land als Nederland is een effectieve inrichting van onze leefomgeving cruciaal, zodat wonen, werken en recreren goed met elkaar kunnen worden gecombineerd.

  Stilstaande woningmarkt in beweging, Afbouwen hypotheekrente aftrek en invoeren

  inkomenstoets voor de huursector. Hypotheekrente aftrek moet weer doen waarvoor het is bedoeld, stimuleren kopen eigen huis. Het huidige systeem stimuleert hoog mogelijke schulden zonder aflossen, mensen profiteren met hogere inkomens meer van deze regeling dan mensen met lagere inkomens Maatregel draagt bij in het op orde brengen van de overheidsfinancin.

  D66 wil dat woningcorporaties zich beperken tot hun kerntaak. Het aanbieden van goede en betaalbare sociale huurwoningen voor de lagere inkomens. Bij een kleinere en efficintere sociale huursector wordt de doorstroming bevorderd, de huurmarkt komt weer in beweging.

  Om aan de groeiende woningvraag te voldoen meer en beter bouw-en. Meer huizen die aansluiten bij wat de mensen zoeken.

  D66 wil meer groen in de steden.

 • 8

  Immigratie Asielzoekers werden onnodig lang gedetineerd. Ook zijn er onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. D66 vindt dat veel asielzoekers en vluchtelingen onnodig lang in onzekerheid verkeren over het wel of niet in Nederland mogen blijven. D66 wil geen nieuwe obstakels voor gezinshereniging en -vorming.

  Integratie 200 miljoen euro minder uitgeven aan inburgeringcursussen. Integratie begint met participatie. Onderwijs is belangrijk voor integratie.

  Ontwikkelingssamenwerking Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft 0,8 procent van het BNP.

  Bezuinigingen D66 wil de komende kabinetsperiode 15 miljard euro bezuinigen. In de jaren erna moet dat bedrag oplopen tot 29 miljard euro.

  Kwaliteit van overheid en bestuur: De overheid is er voor u, niet andersom. Met die gedachte is D66 ruim veertig jaar geleden opgericht. En nog steeds is deze gedachte actueel. D66 staat voor een beter en efficinter openbaar bestuur. Met minder ministeries, door het samenvoegen van departementen. Met minder bestuurslagen, door provincies en waterschappen samen te voegen tot landsdelen. Met minder bureaucratie. Alleen zo kan de overheid haar status als betrouwbare partner herwinnen. Door het openbaar bestuur efficinter en beter te maken, bespaart D66 structureel ruim 3,5 miljard.