parity tiếp theo

Download Parity tiếp theo

Post on 14-Nov-2014

87 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. 1 Mi quan h Li sut & T gi 1.1 Hc thuyt ngang bng li sut A. Hc thuyt ngang bng li sut c bo him ri ro t gi (CIP) B. Hc thuyt ngang bng li sut khng c bo him ri ro t gi (UIP) 1.2 Kim nh CIP 1.3 ng dng CIP

2. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP) pht biu rng s khc bit li sut gia 2 quc gia th cn bng vi s khc bit gia t gi giao ngay vi t gi k hn. L thuyt ngang gi li sut ng vai tr quan trng trong cc th trng ngoi hi, cho thy mi quan h gia li sut, t gi giao ngay v t gi k hn. N gii thch v sao t gi k hn khc vi t gi giao ngay v mc chnh lch s c. L thuyt ny lin quan n mt thi im nht nh ( t gi k hn), khng nh t gi hi oi chu nh hng s sai bit trong li sut. Hc thuyt ngang bng li sut (IRP) Ngang bng li sut c bo him ri ro t gi (CIP) Ngang bng li sut khng c bo him ri ro t gi (UIP) 3. Cc gi nh ca CIP Th trng ti chnh hot ng hiu qu v cnh tranh hon ho Chng khon ni a v nc ngoi c th thay th cho nhau Vn c lu chuyn t do gia cc quc gia Khng tn ti chi ph giao dch Cc nh u t trung lp i vi ri ro Ni dung CIP ( Covered Interest Parity ) Trong mi trng gi nh, khi ri ro hi oi c bo him thng qua th trng hi oi k hn th li tc ca mt ti sn ti chnh trong nc phi bng li tc ca mt ti sn ti chnh c nhng c tnh tng t nc ngoi. iu ny c ngha l khi ri ro hi oi c bo him thng qua th trng hi oi k hn th li tc u t v th trng tin t trong nc bng li tc u t vo th trng tin t nc ngoi. Nu iu kin cn bng ny b vi phm, cc hot ng kinh doanh chnh lch li sut c bo him s xy ra cho n khi iu kin cn bng c ti hin. 4. Gi s ban u c mt khon tin chng ta c th mang i u t ra nc ngoi hoc u t trong nc Khi u t ra nc ngoi chng ta phi mua ngoi t vi t gi giao ngay S ng thi dng s tin ny u t nc ngoi trong thi gian t vi li sut l => sau thi gian t chng ta c 1 . (1 + ). Cng lc chng ta s bn mt hp ng k hn t vi t gi k hn Ft tng lai =>> sau thi gian t s tin chng ta c 1 . 1 + . Cng vi s tin chng ta u t trong nc sau thi gian t s tin chng ta c 1+i Vy CIP tn ti =>> li nhun t u t trong nc phi bng vi li nhun u t ra nc ngoi =>> 1+i = 1 . 1 + . Bin i mt cht chng ta li c = 1+ 1+ Thit lp cng thc 5. Thit lp cng thc Hay 1 = 1+ 1+ 1 Hay = 1+ M ta li c = v trong mt thi gian tng i di lm pht lun di 2 con s ( lm pht > 1 + 1 Dng gn ng = 6. H qu C s xc nh t gi k hn = . ( 1+ 1+ ) Trong l t gi k hn, S t gi giao ngay hin ti v i, i* l li sut Nu li sut hin hnh trong nc tng ln so vi li sut hin hnh nc ngoi => t gi k hn phi tng b p mc chnh lch li sut hin hnh, ngha l ngoi t phi ln gi so vi ni t. Nguyn nhn do ng vn c th t do di chuyn gia cc quc gia hay tnh nng ng ca ng tin ( tnh thanh khon cc cao) Thit lp cng thc 7. CIP ni rng trong iu kin th trng hon ho mc sinh li ca ng tin ti cc quc gia l nh nhau. Hay cc nh u t c u t vo cc th trng khc nhau nhng li nhun th nh nhau. Nu CIP khng duy tr, s xut hin c hi u t Arbitrage li sut c bo him CIA. Hot ng ca CIA to p lc ti lp li trng thi cn bng. CIP dng xc nh t gi k hn CIP dng o lng mc lu chuyn vn quc t Nu Cc th lc th trng c php vn hnh mt cch t do th cc ngun ti chnh s c phn b trn th gii mt cch ti u nht CIP gip cc doanh nghip a ra cc quyt nh u t v ti tr ngn hn 8. Chin lc u t hng ngoi Chin lc u t hng ni Khi m CIP b sai lch hay ni ng hn mc sinh li ca ng tin ti hai quc gia c s khc nhau ( vay tin ni li sut thp u t ni c li sut cao hn) Mt nh u t s tm kin c hi v quyt nh chin lc kinh doanh ca mnh : u t trong nc hoc l u t ra bn ngoi 9. Chin lc u t hng ngoi : Nh u t s thc hin bng cch ly s vn ca mnh ( s tin vay trong nc) em ra bn ngoi u t vi mc sinh li ca ng tin cao hn. Gi s li nhun t u t nc ngoi cao hn u t trong nc Phng n 1: Vi s tin ban u nu u t trong nc sau thi gian t s tin thu c c li v gc ( vi li sut trong nc l i) 1+i Phng n 2: Bc 1 : Mua ng tin nc ngoi vi t gi giao ngay l S nhn c 1 10. Bc 2 : Dng s ngoi t u t vo th trng nc ngoi ( mua chng khon c bo him, gi ngn hng, mua tri phiu vv) vi mc li sut l i*. Khi n hn c gc v li thu c l : 1 . (1 + ) Kt qu u t gc v li thu c l m bo nhng nu chuyn i v ng ni t th khng cn chc chn na. s tin thu c tng lai l chc chn th chng ta thc hin hp ng k hn phng nga ri ro. Bc 3 : Ti thi im u t ngy hm nay chng ta thc hin bn k hn gc v li s nhn c tng lai theo t gi k hn =>> sau thi gian t chng ta s thu c c gc v li l chc chn. 1 . 1 + . Li nhun thu c : = . + . + > Phng n 2: 11. iu kin CIA hng ngoi + < . + . Khi nh u t vay vn trong nc mang i u t bn ngoi => cu ni t tng ln lm cho li sut ni a tng ln Tip theo c th mang vn ra ngoi u t th nh u t cn phi mua ngoi t hay cu ngoi t tng l cho t gi tng ln Khi s tin c chuyn i thnh ngoi t => nh u t s a s vn ny vo th trng nc ngoi =>cung ngoi t tng ( th trng tin t nc ngoi) lm cho li sut ti nc ngoi gim. Li nhun ca khong u t sau thi gian t : Nh u t s bn ngoi t ly ni t ( th trng hi oi) lm cho cung ngoi t tng => t gi k hn gim iu chnh ca th trng khi xut hin c hi kinh doanh Arbitrage + . + . 12. iu kin : Gi s u t trong nc c mc sinh li hn u t ra nc ngoi. Phng n 1: i vay s tin nc ngoi => n thi gian t s tin gc v li phi tr l (1 + ) Phng n 2: Bc 1 : i vay s tin nc ngoi mang v trong nc u t vi t gi giao ngay =>> bn ngoi t ly ni t S Bc 2 : ng thi ly u t s tin ny sau thi t s tin thu c l ( vi li sut i) S.(1+i) Bc 3 : cng hin ti sau thi gian t s tin chng ta thu c ( ngoi t) khng b nh hng bi t gi. Chng ta thc hin bn mt hp ng k hn t =>> sau thi gian t s tin chng ta thu c ( ngoi t ) . 1 + . 1 Chng ta thc hin vay t nc ngoi ri mang v u t trong nc kim li Li nhun chng ta thu c sau thi gian t = . + . + > 13. iu kin CIA hng ni : + < . + khi chng ta i vay tin nc ngoi ( th trng tin t nc ngoi ) lm cho cu ngoi t tng => li sut ngoi t tng Ta dng s tin bn trn th trng ngoi hi c ni t u t trong nc lm cho cung ngoi t tng => t gi giao ngay gim Vi s ni t c c chng ta thc hin u t lm cho cung ni t tng => li xut ni t gim chuyn li nhun v vn ra ngoi chi tr cho khon vy => chng ta mua ngoi t => cn ngoi t tng => t gi k hn tng iu chnh ca th trng khi xut hin c hi kinh doanh Arbitrage + . + 14. B. QUY LUT NGANG GI LI SUT KHNG C BO HIM UIP 1/ Gi thit ca hc thuyt - Th trng ti chnh hot ng hiu qu v cnh tranh hon ho. - Chng khon ni a v nc ngoi c th thay th cho nhau. - Vn c lu chuyn t do gia cc quc gia. - Khng tn ti chi ph giao dch. - Cc nh u t trung lp i vi ri ro. 15. 2/ Ni dung UIP Mc d ri ro hi oi khng c bo him thng qua th trng hi oi k hn, li tc u t vo mt ti sn ti chnh trong nc bng vi li tc u t vo ti sn ti chnh c c tnh tng t nc ngoi. Thit lp cng thc + Gi s ban u c mt khon tin chng ta c th mang i u t ra nc ngoi hoc u t trong nc. + Khi u t ra nc ngoi chng ta phi mua ngoi t vi t gi giao ngay S, ng thi dng s tin ny u t trong thi gian t vi li sut l i. 16. Xt trn 1 ng u t: - Nu u t ra nc ngoi: + Sau thi gian t thu c: 1 (1 + ) + hin ti, chng ta k vng t gi giao ngay sau thi gian t l . Vy sau thi gian t chng ta s thu c: 1 1 + 17. - Nu u t trong nc: + Sau thi gian t s tin chng ta c : 1+ i Vy UIP tn ti th li nhun t u t trong nc phi bng vi li nhun u t ra nc ngoi. => 1+i = 1 1 + (1) Bin i (1) ta c: = 1 + 1 + 1 = 1+ 1+ 1 = 1+ 18. M ta li c = v trong mt thi gian tng i di lm pht lun di 2 con s (lm pht > 1 + 1 Dng gn ng: = =>> Mc thay i t gi k vng bng mc chnh lch li sut ca hai ng tin. ng tin no c li sut cao hn, ng tin s gim gi; mc gim gi bng vi mc chnh lch li sut ca hai ng tin. 19. 3/ ngha ca UIP - Tnh hiu lc thc nghim ca UIP hm cc th trng ti chnh lin kt cht ch vi nhau mc d c s hin hu ca ri ro hi oi. - UIP c th s dng kho st mi lin kt gia li sut gia cc quc gia. - UIP cng c ngha i vi cc quyt nh u t v i vay ca cc doanh nghip. 20. Vn u t ban u (K) u t ra nc ngoi u t trong nc 1 . 1 . (1 + ) (1 + ) IRP Th trng ti chnh hon ho . (1 + ) . (1 + ) CIP = UIP = 21. 1.2 Kim nh CIP Kim nh thc tin + Thc t cho thy, gia cc mc li sut c bo him lun tn ti mt lch nht nh m cc hnh vi kinh doanh chnh lch li sut vn khng th vo cuc a cc mc li sut ny v trng thi cn bng CIP. + Nguyn nhn sai lch CIP: 22. 1/ Chi ph giao dch : Chi ph pht sinh t cc hot ng mua/bn ngoi t trn th trng ngoi hi, mua/bn chng khon trn th trng chng khon. - Hnh vi kinh doanh chnh lch li sut ch xy ra khi thu nhp t vic kinh doanh chnh lch li sut ln hn chi ph giao dch. VD : NHTM p dng chnh lch gia t gi mua v t gi bn b p cc chi ph v to li nhun cho NHTM (T gi mua vo USD: 20.800VND, t gi bn ra USD : 20.860VND). Do nh u t phi gnh chu khon chnh lch ny, do lm gim thu nhp t u t ngoi t. 2/ Chi ph thu thp v x l thng tin : Trong thc t, cc nh u t phi mua thng tin v phi chu chi ph thng tin. 23. 3/ Can thip ca chnh ph : Hnh thc can thip c bn ca chnh ph l vic n nh mc li sut ni t v t gi. V d : + 4/2010, NHNN yu cu cc tng cng ty, tp on c thu ngoi t phi bn cho Ngn hng v kim sot cht ch cc giao dch mua bn ngoi t ti cc a im mua bn ngoi t. Ngy 18/10/2010, NHNN iu chnh t gi lin ngn hng ln hn 2% (t 18.544VND/USD ln 18.932VND/USD) v gi nguyn bin . + hn ch tnh trng la ho, chnh ph p dng cc bin php kim sot ngoi hi nh hn ch vic mua ngoi t, buc cc khon thu ngoi t phi kt hi trong mt thi gian nht nh, kt qu l u t ra nc ngoi b hn ch => do cc ro cn hnh chnh nn kinh doanh chnh lch gi vn khng th vo cuc. 24. 4/ Tr ngi ti chnh v th trng khng hon ho : + u t vo ngoi t c bo him lm pht sinh chi ph b sung t vic k qu. + Ngun vn khng c sn dng vo mc ch u t, cc NHTM p dng hn mc tn dng i vi khch hng lm cho h b l c hi kinh doanh chnh lch gi. Ngoi ra cn do tnh cht khng hon ho ca th trng vn nh s c quyn, thiu thng tin, th trng nh b 25. 5/ Tnh khng ng nht ca cc ti sn : + Ri ro v n : i vi mt ti sn c mc ri ro v n cao th mc li sut p dng cng phi cao, iu ny khin cho mc li sut c bo him u t vo ti sn c ri ro cao phi cao hn mc li sut ni t m cc hot ng u c chnh lch li sut vn khng th pht sinh. VD : Thng 12/2010, t chc xp hng tn nhim quc t Moodys quyt nh h xp hng tn nhim tri phiu pht hnh bng ni t v

Recommended

View more >