panduan pengurusan panitia - pengurusan panitia sekolah sektor pengurusan akademik jpn pulau...

Download PANDUAN PENGURUSAN PANITIA - Pengurusan Panitia Sekolah Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang…

Post on 11-Mar-2019

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

1

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

1. FUNGSI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

1.1 DASAR KURIKULUM SEKOLAH Menentukan dan menyelaras segala dasarkurikulum sekolah supaya selari dengan dasar yangditetapkan dan Akta Pendidikan 1996

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

Akta Pendidikan 1996

1.1.1 Mesyuarat Mengadakan mesyuarat JKKS minimum 4 kalisetahun

Menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum3 kali setahun

Menetapkan sistem pengurusan fail danpenyediaan format dokumen JKKS serta panitiamata pelajaran

SPP Bil.5 Tahun 2007(Lampiran2)

1.1.2 Kursus/Pengajian di Sekolah Menetapkan pakej mata pelajaran elektif (SM) yangditawarkan di sekolah agar sesuai dengan kursuspengajian yang ditetapkan oleh KPM, sumbertenaga manusia/kepakaran dan prasarana sekolah

Menetapkan syarat peraturan/aliran/pengagihankelas murid

Menetapkan subjek yang perlu ditambah jumlahwaktunya mengikut keperluan sekolah

Pekeliling KemajuanPentadbiran Awam Bil.2 Tahun1991 (Lampiran 1)

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

2

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

1.1.3 Sukatan/Rancangan Pelajaran/DokumenStandard Kurikulum

Menetapkan dasar penyediaan RancanganPelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harianserta kaedah penyediaan Rekod PersediaanMengajar

Garis panduan jenis buku atau apa jua bentukbahan yang munasabah dan sesuai denganteknologi semasa

SPI Bil.3/1999 (Lampiran 3)

1.1.4 Jadual Waktu Menetapkan waktu persekolahan bagi sesi pagi dansesi petang

Menetapkan sistem jadual waktu Menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas

mengajar, bilangan waktu mengajar, penyediaanjadual waktu induk dan persendirian

Menetapkan dasar penyediaan jadual waktu gantidan pengisiannya

SPI Bil.10/1995 (Lampiran 3)

SPI Bil.3/1978 (Lampiran 3)

SPI Bil.17/1988 (Lampiran 3)

1.1.5 Pentaksiran (Penilaian dan Peperiksaan) Menetapkan sistem pengurusan pentaksiran(penilaian dan peperiksaan) sekolah yang berkaitandengan:i. Jenisnya (formatif, sumatif, kerja kursus, ujian

lisan, PEKA, PAFA dan lain-lainii. Bilangan dan takwimiii. Format (bentuk soalan, masa, skema jawapan)iv. Syarat lulusv. Kumpulan sasaran

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

3

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

vi. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) danJadual Spesifikasi Item (JSI)

vii. Pengawasan

www.moe.gov.my/lp(Lampiran 7)

Surat Arahan Akta RahsiaRasmi 1972 (PengurusanDokumen) (Lampiran 6)

1.1.6 Anggaran Perbelanjaan Menetapkan dasar perbelanjaan tahunan daripadawang kerajaan, suwa dan sumber-sumberkewangan lain bagi setiap panitia

Menentukan dasar perolehan, penggunaan,penyelenggaraan, hapus kira peralatan dankemudahan prasarana

Surat Pekeliling KewanganBil.8/2010 (Lampiran 4)

SPI Bil.5/2009 (Lampiran 3)

SPI Bil.11/2011 (Lampiran 3)

1.1.7 Pemantauan Menentukan dasar dan sistem pemantauan yangberkesani. Pengurusan pengajaran dan pembelajaranii. Pengurusan panitiaiii. Pentaksiraniv. Pemantauan Program Khas KPM (KSPK, KSSR,

LINUS, PROTIM, MBMMBI, Penutur Jati, i-Thinkv. Jadual waktuvi. Pengurusan kewanganvii. Bilik-bilik khas

SPI Bil.3/1987 (Lampiran 3)

Instrumen PencerapanPengajaran dan Pembelajaran(Standard 4) SKPM 2010(Lampiran 8)

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

4

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

Menetapkan Jawatankuasa Pemantauan danPelaporan

Menetapkan Jadual Pemantauan

1.2 PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) DAN BAHANBACAAN

Memastikan PSS memainkan peranan yang efektifdan berupaya membantu mengukuhkan lagipelaksanaan dan keberkesanan programpeningkatan akademik

Mempunyai koleksi pelbagai bahan cetak yangmenepati dari segi kuantiti untuk penggunaan(murid dan guru)

Memastikan Pusat Akses Sekolah digunakan secarabijak dan berkesan

Memastikan semua murid mempunyai buku teksdan digunakan secara optimum

Memastikan guru-guru mempunyai desk copy danbahan rujukan yang mencukupi dan relevan

SPI Bil.1/2000 (Lampiran 3)

SPI Bil.10/1991(Lampiran 3)

SPI Bil.10/1993 (Lampiran 3)

SPI Bil.12/1999 (Lampiran 3)

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

Instrumen Penilaian PusatSumber Sekolah

1.3 PERKEMBANGAN STAF Bekerjasama dengan Jawatankuasa LDP dalammenganjurkan pelbagai kursus atau latihan dalamanuntuk guru-guru bagi meningkatkan kompetensi

Menyediakan bahan-bahan ilmiah/profesionaluntuk meningkatkan pengetahuan guru

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

SPI Bil.6/2005 (Lampiran 3)

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

5

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

Menyediakan peruntukan yang mencukupi danbekerjasama dengan kelab guru

Membimbing guru-guru baharu menyesuaikan diridalam proses pemantapan P&P

1.4 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK Mengadakan program peningkatan akademikberdasarkan kajian keperluan sekolah

Merancang, melaksana dan menilai program Memastikan semua panitia mata pelajaran

menjalankan aktiviti-aktiviti peningkatan akademik

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

1.5 PENGURUSAN PERSONEL Profil Diri (Merujuk Guru Data Sekolah)1) Butir-butir diri2) Pengalaman3) Kepakaran4) Kursus yang telah dihadiri5) Anugerah yang telah diterima

Profil Analisis Keperluan (Secara Manual)1) Perkembangan diri

- Keupayaan Kendiri- Keperluan professional

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

6

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

2. BIDANG TUGAS KETUA PANITIA

2.1 PENGURUSAN Ketua panitia berfungsi sebagai pakar rujuk Ahli jawatakuasa kurikulum sekolah Mengurus dan mempengerusikan mesyuarat

panitia Menguruskan fail panitia Membantu pentadbir menjalankan pencerapan

guru dan hasil kerja murid Merujuk masalah panitia kepada pentadbir Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada

jawatankuasa jadual waktu

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

PKPA Bil.2/1991(Lampiran B)

Menyediakan dan mengemas kini fail meja Rujuk Lampiran Contoh FailMeja (Lampiran 8)

2.2 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan danskema markah

Memastikan tahap keselamatan/kerahsiaan dalammengurus pentaksiran

SPI Bil.1/2011 (Lampiran 3)

SPI Bil.2/2011 (Lampiran 3)

Penilaian dan Peperiksaan

Menyediakan laporan analisis keputusanpeperiksaan dalaman dan peperiksaan awam

Menyelaraskan penyediaan Headcount (TOV, OTI,ETR) bagi setiap mata pelajaran

Penyeliaan dan pemantauan serta bimbinganmelaksanakan kerja-kerja kursus (PBS)

Surat Siaran LembagaPeperiksaan Bil.3/2011(Lampiran 5)

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

7

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

2.3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Merancang dan menyelaraskan strategi programpeningkatan prestasi akademik

Membimbing guru meningkatkan keberkesananpengajaran dan pembelajaran

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

2.4 BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)/BAHAN BANTUMENGAJAR (BBM)/BAHAN SUMBER MEDIA (BSM)

Mengadakan projek menyediakan bahan bantubelajar

Menyenaraikan alat bantu mengajar Menguruskan penggunaan BBB/BBM/BSM secara

optimum

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

2.5 PERKEMBANGAN STAF Merancang dan mengendalikan perkembangan stafuntuk menambah pengetahuan dan kemahiran guru

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

PP Bil.6/2005

2.6 PERSATUAN AKADEMIK Bekerjasama dengan persatuan akademik untukmerancang aktiviti persatuan yang berkaitandengan kurikulum

Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaranperbelanjaan tahunan

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

2.7 KEWANGAN Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan Menguruskan stok

SPK Bil.8/2010 (Lampiran 4)

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

8

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

2.8 BILIK KHAS Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik khas Menyediakan peraturan keselamatan murid dan

peralatan Memastikan bilik dalam keadaan kondusif untuk

pengajaran dan pembelajaran

2.9 LAIN-LAIN Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok/zon/daerah

Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitandengan kurikulum

Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa kesemasa

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

9

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA

BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

1. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBERKESAN

1.1 PENYEDIAAN P&P

1.1.1 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan(RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)*Dokumen Standard Kurikulum (DSK) KSSR

dan KSPK

Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan untuksepanjang tahun persekolahan yang disesuaikandengan takwim sekolah berpandukan SukatanPelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran/DokumenStandard Kurikulum

Rancangan Pelajaran Harian disediakan mengikutkehendak kurikulum, Rancangan Pelajaran Tahunandan tahap murid

SPI Bil.3/1999 (Lampi