panduan bpsm 2013

of 108/108
1 PANDUAN KEURUSETIAAN PENGURUSAN PRESTASI DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1. Tujuan 1.1 Panduan ini disediakan bertujuan untuk membantu Urus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) dalam melaksanakan Pengurusan Prestasi di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) agar lebih teratur. 2. Latar Belakang 2.1 Pengurusan Prestasi adalah suatu sistem untuk merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi anggota dan matlamat organisasi bagi tempoh satu tahun. 2.2 Panduan ini disediakan berasaskan kepada Peraturan- Peraturan Pegawai Awam/ Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam/ Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) seperti berikut: i. P.U. (A) 1/ 2012 - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012; ii. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2002 - Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam.

Post on 15-Dec-2014

122 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PANDUAN KEURUSETIAAN PENGURUSAN PRESTASI DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

Tujuan 1.1 Panduan ini disediakan bertujuan untuk membantu Urus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) dalam melaksanakan Pengurusan Prestasi di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) agar lebih teratur.

2.

Latar Belakang 2.1 Pengurusan Prestasi adalah suatu sistem untuk merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi anggota dan matlamat organisasi bagi tempoh satu tahun. 2.2 Panduan ini disediakan berasaskan kepada Peraturan-

Peraturan Pegawai Awam/ Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam/ Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) seperti berikut: i. P.U. (A) 1/ 2012 - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012; ii. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam.1

iii.

Pekeliling

Perkhidmatan Sistem

Bil. Baru

7

Tahun Penilaian

1996

-

Pengubahsuaian

Prestasi

Perkhidmatan Awam Malaysia; iv. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 - Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia bagi Anggota Awam Persekutuan; v. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat vi. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2007 -Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam; vii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2002 Kaedah Pergerakan Gaji Pegawai Cuti Belajar Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji Di Bawah Sistem Saraan Malaysia; viii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2008 Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan ix. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam; x. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2012 Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum - Maksimum; dan2

Perkhidmatan

xi.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 7 Tahun 1994 - Urusan Pergerakan Gaji Tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia (1995).

3.

Keurusetiaan Pengurusan Prestasi Urus setia PPSM adalah unit yang mengendalikan pengurusan sumber manusia di sesebuah Bahagian/ Jabatan. Contoh Urus setia PPSM adalah Unit Pentadbiran. Urus setia PPSM berperanan memastikan pengurusan prestasi pegawai-pegawai berjalan dengan teratur. Tanggungjawab Urus setia PPSM adalah seperti berikut: i. menentukan proses tindakan pelaksanaan sistem

penilaian prestasi mengikut jadual yang ditetapkan; ii. borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) [Manual/ HRMIS] dibekalkan dengan secukupnya kepada semua pegawai dan disediakan pada masa yang ditetapkan; iii. memastikan semua maklumat dan penilaian dilengkapkan oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD), Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK); iv. mengira markah keseluruhan (purata) yang diperolehi oleh pegawai dan mencatatkannya di ruangan yang disediakan;3

v. vi. vii.

mengisi jadual pemarkahan; menyusun senarai pegawai mengikut markah prestasi; menganalisis prestasi keseluruhan PYD yang terlibat dan menyediakan laporan serta syor untuk pertimbangan PPSM;

viii.

mengambil tindakan susulan ke atas syor dan keputusan PPSM seperti pergerakan gaji, mengadakan latihan, penempatan, bimbingan dan kaunseling kepada PYD;

ix.

mengemukakan semua borang LNPT kepada Pihak Berkuasa Menyimpan (PBM) dalam tempoh sebulan selepas PPSM membuat keputusannya; dan

x.

mengemukakan Laporan Mesyuarat PPSM di Bahagian/ Jabatan kepada Urus setia PPSM Induk di BPSM, KPM sebelum atau pada 31 Mac setiap tahun.

3.1

Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Mengikut Jadual Yang Ditetapkan i. Sistem penilaian prestasi bagi pegawai perkhidmatan awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Penilaian Pelakuan dan Pencapaian Kerja Pegawai dalam tempoh sesuatu tahun bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah

4

jabatan. Gambarajah 1 berikut merupakan Aliran Proses Pengurusan Penilaian Prestasi untuk tempoh setahun. Gambarajah1 : Aliran Proses Pengurusan Penilaian Prestasi

[1] Perancangan Kerja Tahunan Jabatan (Dis/Jan) [2] Penetapan Rancangan Kerja Bhg/Unit (Dis/Jan)

[7] Penyediaan LNPT (Dis-Jan)

[3] Penetapan Sasaran Kerja Tahunan PYD (Jan) [6] Pelaksanaan Kerja & Pengesanan (Jul-Dis) [4] Pelaksanaan Kerja & Pengesanan (Jan-Jun)

[8] PPSM Bersidang (Jan-Mac)

[9] Penyampaian Keputusan Prestasi & Penyimpanan Borang LNPT (Mac)

[5] an Kerja Tahunan (SK Kajian Semula Pencapaian Kerja Pertengahan Tahun (Jun-Julai)

5

ii.

Penyediaan SKT a. SKT adalah elemen penting dalam Sistem

Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam. Aktiviti-aktiviti penting dalam penyediaan SKT iaitu Perancangan Rancangan Tahunan Kerja Jabatan, Penetapan Unit, Bahagian/ Cawangan/

Penetapan SKT dan Petunjuk Prestasi bagi setiap pegawai, Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan, Kajian Semula Pertengahan Tahun dan Penilaian Pencapaian Kerja perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi pegawai dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus. b. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian

Pendidikan Bil. 7 Tahun 1994 menjelaskan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengajar di kelas dan di bilik kuliah dikecualikan daripada menyediakan SKT. Sebagai ganti, Buku Rekod Mengajar (BRM) dijadikan asas penilaian prestasi PPP yang terlibat. c. PPP yang perlu menyediakan SKT adalah seperti berikut: Pengetua/ Guru Besar;6

Penolong Kanan (Pentadbiran/ Kokurikulum/ Hal Ehwal Murid);

d.

Guru Kaunselor.

Kaedah penyediaan SKT di KPM pada masa ini adalah seperti berikut:

Bil. 1.

Tempat Bertugas Bahagian/ Jabatan

Kaedah Penyediaan Penyediaan secara atas talian menerusi Submodul LNPT dalam HRMIS

2.

Agensi di bawah Bahagian

Penyediaan secara manual

e.

Kaedah

penyediaan

SKT

secara

atas

talian

menerusi Submodul LNPT dalam HRMIS akan diperluaskan kepada semua kakitangan KPM dari semasa ke semasa. 3.2 Penyediaan Borang LNPT i. Bagi penyediaan LNPT secara manual, Urus setia perlu memastikan borang LNPT dibekalkan dengan secukupnya kepada semua pegawai dan disediakan pada masa yang ditetapkan.7

ii.

Borang LNPT yang diguna pakai adalah berbeza mengikut kumpulan pegawai seperti berikut:Warna Bil. a. Kumpulan Pegawai Pengurusan Tertinggi (Jawatan Utama Sektor Awam) b. Pengurusan Tertinggi (Gred Khas) Borang J.P.A. (Prestasi) 1/2002 J.P.A. (Prestasi) 2/2002 c. Pengurusan dan Profesional (Gred 41 54) d. Sokongan I (Gred 17 40) J.P.A. (Prestasi) 3/2002 J.P.A. (Prestasi) 4/2002 e. Sokongan II (Gred 1 16) J.P.A. (Prestasi) 5/2002 Jingga Kuning Hijau Biru Borang Merah Jambu

iii.

Bagi pegawai-pegawai yang bertugas di Bahagian/ Jabatan yang telah melaksanakan penyediaan LNPT secara atas talian (on-line), Urus setia perlu memastikan semua pegawai telah menyediakan LNPT mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Urus setia HRMIS, KPM.

8

iv.

Ringkasan pecahan wajaran markah prestasi mengikut kumpulan pegawai adalah seperti di Lampiran A.

v.

Tatacara penyediaan LNPT menerusi Submodul LNPT dalam HRMIS adalah seperti di Lampiran B.

vi.

Semua

penilaian

hendaklah

menggunakan

skala

penilaian 1 hingga 10 (angka genap sahaja) yang dibahagikan kepada 5 kategori pencapaian. Kategori Pencapaian Prestasi Pegawai adalah seperti di Lampiran C. vii. Pemberian markah prestasi di bawah aspek penilaian Penghasilan Kerja adalah berasaskan kepada SKT/ BRM bagi PYD. viii. PPP hendaklah berbincang dan memaklumkan prestasi PYD. ix. Tempoh PYD bertugas dibawah pengawasan adalah berasaskan tahun semasa iaitu tidak melebihi satu (1) tahun (12 bulan) x. PPSM Induk KPM yang bersidang pada 1 Jun 2012 telah memutuskan supaya:a.

Penilaian hendaklah

dan

pemberian

markah

prestasi sebenar

berdasarkan

pencapaian

pegawai dan hanya pegawai yang cemerlang sahaja layak mendapat markah 90% dan ke atas;9

b.

Pegawai Penilai yang memberi markah prestasi 95% dan ke atas dikehendaki mengemukakan justifikasi menggunakan borang seperti di Lampiran D; dan

c.

Pegawai yang mendapat 10 markah/ 5 wajaran di dalam komponen Kegiatan dan Sumbangan Di Dalam Dan Di Luar Tugas Rasmi adalah pegawai yang aktif dan memberi sumbangan di peringkat antarabangsa sahaja.

xi.

Urus setia PPSM juga perlu memastikan perkara-perkara berikut dilaksanakan: a. semua maklumat dan penilaian di dalam borang LNPT telah dilengkapkan oleh PYD, PPP dan PPK; dan b. mengira markah keseluruhan (purata) yang

diperolehi oleh pegawai dan mencatatkannya di ruangan yang disediakan.

3.3

Persediaan Sebelum Dan Semasa Mesyuarat PPSM Urus setia PPSM perlu memastikan PPSM bersidang

sekurang-kurangnya sekali setahun mengikut masa yang ditetapkan.10

i.

Sebelum PPSM bersidang, Urus setia PPSM perlu menyediakan Kertas Pertimbangan dan memastikan perkara-perkara berikut dilaksanakan: a. b. mengisi jadual pemarkahan; menyusun senarai pegawai mengikut markah

prestasi; dan c. menganalisis prestasi keseluruhan PYD yang

terlibat dan menyediakan laporan serta syor untuk pertimbangan PPSM. Contoh Kertas Pertimbangan adalah seperti di Lampiran E. ii. Semasa PPSM bersidang, Urus setia juga perlu

memastikan perkara-perkara berikut diambil tindakan: a. b. pengesahan markah prestasi PYD; pengesyoran bimbingan dan kaunseling terhadap PYD yang berprestasi rendah; c. d. penentuan kelayakan pergerakan gaji; dan penentuan pemberian Anugerah Perkhidmatan

Cemerlang (APC)/ surat-surat penghargaan.11

3.4

Tindakan Selepas Mesyuarat PPSM Urus setia hendaklah mengambil tindakan ke atas syor dan keputusan PPSM iaitu pemberian pergerakan gaji tahunan, pemberian APC, pengesyoran bimbingan dan kaunseling kepada pegawai yang berprestasi rendah, penyediaan laporan mesyuarat dan penghantaran borang LNPT kepada PBM. i. Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) a. Pekeliling Bil. 4 Tahun 2002 telah menerangkan bahawa di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) terdapat dua jenis pergerakan gaji seperti berikut:

Pergerakan Bil Gaji Tahunan Penerangan

1.

Pergerakan Gaji Biasa

Pergerakan Gaji Biasa adalah pergerakan gaji daripada kepada Jabatan. matagaji syarat dan semasa ke matagaji yang Ketua berikutnya di Peringkat yang sama tertakluk mencapai prestasi oleh memuaskan diperakukan

2.

Anjakan Gaji bagi

Anjakan Gaji ialah pergerakan gaji daripada semasa ke matagaji di Tangga berikutnya pada satu Peringkat yang lebih 12

(Khas matagaji

pegawai yang

tinggi. Bagi pegawai yang berada di matagaji

telah maksimum, Anjakan Gaji adalah pergerakan

lulus PTK di gaji daripada matagaji semasa ke matagaji di atas Aras IV Tangga yang sama pada satu Peringkat yang sahaja.) lebih tinggi.

Syarat Anjakan Gaji Pertama: disahkan dalam perkhidmatan; lulus Penilaian Tahap Kecekapan yang ditentukan; berkhidmat tidak kurang daripada tiga tahun (telah menerima 3 kali PGT biasa terlebih dahulu sebelum boleh dipertimbangkan menerima anjakan gaji); mencapai tahap prestasi yang baik; dan diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Syarat Anjakan Gaji Kedua: lulus Penilaian Tahap Kecekapan yang ditentukan; telah memperolehi Anjakan Gaji Pertama tidak kurang daripada satu tahun (telah menerima sekali PGT biasa terlebih dahulu sebelum boleh dipertimbangkan menerima anjakan gaji); 13 mencapai tahap prestasi yang baik; dan diperakukan oleh Ketua Jabatan.

b.

Mulai 1 Januari 2012, Kerajaan telah memutuskan supaya Jadual Gaji Matriks (JGM) di bawah SSM digantikan dengan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM). Keputusan tersebut dijelaskan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2012 di mana PGT adalah terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM. Kaedah pemberian anjakan gaji berdasarkan JGMM dijelaskan di dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2012.

c.

Selain daripada dua jenis PGT tersebut, pegawai juga boleh dipertimbangkan untuk Pergerakan Gaji Secara Isyarat dan Tiada Pergerakan Gaji seperti berikut:Pergerakan Gaji Tahunan Pergerakan Gaji Isyarat Pekeliling

Bil 1.

Penerangan Perkhidmatan 2002, Bil. 4

Secara Tahun

Pekeliling

Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2002, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2007 dan bahawa Pekeliling pegawai Perkhidmatan Bil. 29 Tahun 2009 menjelaskan yang boleh dipertimbangkan untuk menerima Pergerakan Gaji Secara Isyarat adalah seperti berikut:

14

2. Tiada Pergerakan Gaji

Pegawai Cuti Separuh Gaji; dan Pegawai Cuti Tanpa Gaji. Pegawai pinjaman/ kader Perkhidmatan Bil. 7

Pekeliling

Tahun 1996 menjelaskan bahawa pegawai yang menerima markah prestasi 49.99% dan ke bawah tidak layak dipertimbangkan untuk menerima PGT.

d.

Contoh surat PGT adalah seperti di lampiranlampiran berikut:

Bil.

Contoh Surat Pergerakan Gaji

Lampiran

1. 2. 3. 4.

Surat Pergerakan Gaji Tahunan Biasa Surat Anjakan Gaji Surat Pergerakan Gaji Secara Isyarat Surat Tiada Pergerakan Gaji

Lampiran F1

Lampiran F2

Lampiran F3

Lampiran F4

ii.

Pemberian APC

15

a.

APC merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. Perkhidmatan cemerlang adalah perkhidmatan yang diberi oleh seseorang Anggota Perkhidmatan Awam yang mutu atau penghasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya.

b.

Urus setia PPSM hendaklah memastikan anggota yang dipertimbangkan untuk menerima APC memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam PKPA Bil. 2 Tahun 2002 seperti berikut: (i) anggota Perkhidmatan Awam dalam semua kumpulan, gred, dan kategori yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik berkenaan, untuk berkhidmat dengan agensi awam sama ada secara tetap, sementara atau kontrak. (Perkhidmatan secara kontrak yang dimaksudkan adalah contract of service iaitu pegawai yang dilantik secara kontrak dan mengisi jawatan. Ini termasuk anggota yang berada di atas tangga gaji dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976, Sistem Saraan Baru (SSB) dan SSM). Pegawai yang berkhidmat secara Contract for service, Guru16

Sandaran Terlatih dan Guru Sandaran Tidak Terlatih tidak layak dipertimbangkan kerana bertaraf bukan anggota Perkhidmatan Awam; (ii) telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun pada hari terakhir tahun penilaian; (iii) anggota sumbangan berkenaan kepada telah samada memberi organisasi,

Perkhidmatan Awam, komuniti, daerah negeri, Negara dan peringkat antarabangsa; (iv) memperolehi markah sekurang-kurangnya 85% ke atas; dan (v) bebas tindakan tatatertib/ Suruhanjaya (SPRM)/ yang

Pencegah mahkamah

Rasuah pada

Malaysia tahun

dipertimbangkan. c. Selain daripada kriteria di para b(i) hingga b(v), PPSM juga boleh mengambil kira kriteria tambahan dalam memilih penerima APC seperti berikut: (i) mempunyai rekod kehadiran bertugas yang bersih dengan memiliki tidak lebih daripada 13

17

catatan merah di kad perakam waktu dalam tempoh setahun; dan (ii) bagi pemilihan di peringkat sekolah, kriteria lain yang boleh diambil kira adalah seperti berikut: d. PPSM yang pencapaian di dalam Pembelajaran dan Pengajaran (P&P); sumbangan kurikulum; dan bebas Audit Berteguran. Induk KPM yang untuk bersidang menerima pada APC di dalam aktiviti ko-

1 Jun 2012 telah memutuskan supaya pegawai dipertimbangkan mestilah tidak pernah menerima APC dalam tempoh setahun (1) kebelakangan. e. Bagi memastikan pemilihan penerima APC lebih adil dan menyeluruh, boleh pegawai yang kepada dipertimbangkan kategori berikut: (i) (ii) bangsa; jantina; dibahagikan

18

(iii)

lokasi tempat bertugas (bandar, luar bandar, pedalaman);

(iv)

jenis

kumpulan

perkhidmatan (pengurusan

yang tertinggi,

dipertimbangkan sokongan); (v) (vi) f.

pengurusan dan profesional serta kumpulan

skim perkhidmatan; dan gred jawatan. kategori perlu pegawai disesuaikan yang mengikut

Pembahagian dipertimbangkan

jabatan/ agensi/ institusi. Contoh pembahagian kategori pegawai yang dipertimbangkan adalah seperti di Lampiran G. g. Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8% daripada jumlah pegawai yang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian berkenaan. Had maksimum ini tidak semestinya dipenuhi jika jumlah pegawai yang layak tidak mencukupi. Sekiranya pada tahun berkenaan tidak ada yang layak menerima APC, maka agensi tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan. Contoh pengiraan bagi menetapkan kuota 8% tersebut adalah seperti di Lampiran H.19

h.

Walau bagaimanapun, pemilihan penerima APC adalah tertakluk kepada PKPA Bil. 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC.

iii.

Pegawai Berprestasi Rendah PPSM Induk KPM yang bersidang pada 2 Mei 2012 telah memutuskan bahawa pegawai yang mendapat markah prestasi 69.99% dan ke bawah adalah pegawai berprestasi rendah. Pegawai-pegawai ini perlu diberi perhatian dan diambil tindakan seperti berikut: a. nama pegawai dihantar untuk mengikuti sesi bimbingan dan kaunseling untuk mempertingkat prestasi serta motivasi pegawai-pegawai berkenaan; dan b. Ketua Bahagian/ Jabatan yang terlibat harus memantau secara berterusan prestasi pegawai di Bahagian/ Jabatan masing-masing.

iv.

Laporan Mesyuarat PPSM Urus setia PPSM20

di

Bahagian/

Jabatan

perlu

mengemukakan laporan mesyuarat kepada PPSM Induk,

KPM pada masa yang telah ditetapkan iaitu sebelum atau pada 31 Mac setiap tahun. Contoh format laporan adalah seperti di lampiran-lampiran berikut:Bil. a. Contoh Format Laporan Ringkasan Penerima APC Ringkasan Pencapaian Prestasi bagi b. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Mengikut Gred Ringkasan Pencapaian Prestasi bagi c. Pegawai Perkhidmatan Bukan Guru Mengikut Gred d. Maklumat Pegawai dan LNPT (Bukan Penerima APC) Maklumat Pegawai dan LNPT (Penerima APC) Di Bawah JPN Maklumat Pegawai dan LNPT f. (Penerima APC) Di BahagianBahagian, KPM g. Maklumat Pegawai Berprestasi Rendah Lampiran I-7 Lampiran I-6 Lampiran I-4 Lampiran I-3 Lampiran I-2 Lampiran Lampiran I-1

e.

Lampiran I-5

3.5

Penghantaran Borang kepada PBM i. Urus setia PPSM perlu memastikan perkara-perkara berikut:21

a. membuat salinan borang LNPT dan memfailkan salinan tersebut; dan b. semua borang LNPT mesti dikemukakan kepada PBM sebelum atau pada 30 April tahun semasa. ii. Agensi yang bertanggungjawab menyimpan borang LNPT mengikut kumpulan pegawai adalah seperti berikut:

Kumpulan Pegawai

Agensi Menyimpan

Pengurusan Tertinggi (Jawatan Utama Sektor Awam dan Gred Khas)

Jabatan Perkhidmatan Awam

Perkhidmatan Gunasama (i) Di bawah kawalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Di bawah kawalan Akauntan Negara Jabatan Perkhidmatan Awam

(ii)

Jabatan Akauntan Negara

Perkhidmatan Bukan Gunasama (i) (ii) Jika bertugas di Kementerian Jika bertugas di Jabatan (Ibu Pejabat dan Daerah) Jika bertugas di sekolah 22 Kementerian berkenaan Ibu Pejabat jabatan berkenaan Sekolah yang berkenaan

(iii)

Pegawai yang dipinjamkan, ditukar sementara atau ditempatkan di jawatan kader

Ketua Perkhidmatan

iii. Maklumat lengkap PBM, pegawai yang terlibat serta alamat PBM adalah seperti di Lampiran J.

4.

Hal-Hal Lain Antara hal-hal lain yang perlu diambil maklum oleh Urus setia PPSM adalah mengenai penubuhan, fungsi dan kuasa PPSM serta penetapan PPP dan PPK.

4.1

Penubuhan PPSMi.

Syarat-syarat penubuhan PPSM adalah seperti berikut:a.

dianggotai sekurang-kurangnya dua (2) orang panel iaitu Ketua Jabatan selaku Pengerusi dan seorang Ahli. PPSM boleh menambah ahlinya atau menjemput mana-mana pegawai yang difikirkan dapat membantunya membuat keputusan yang lebih tepat jika perlu;

23

b.

gred jawatan bagi Pengerusi/ Ahli mestilah lebih tinggi daripada pegawai yang dipertimbangkan di bawah PPSM yang ditubuhkan; dan

c.

mempunyai 50 atau lebih pegawai di bawah PPSM yang akan ditubuhkan.

ii.

Panduan keanggotaan PPSM di KPM adalah seperti di lampiran-lampiran berikut:

Bil

Organisasi Keanggotaan PPSM Bagi Pegawai di Bahagian- Bahagian, KPM Keanggotaan PPSM Bagi Pegawai di JPN Keanggotaan PPSM Bagi Pegawai di Institusi/ Sekolah

Lampiran

a.

Lampiran K1

b.

Lampiran K2

c.

Lampiran K3

iii.

Fungsi dan kuasa PPSM adalah seperti berikut: a. mengesahkan markah penilaian prestasi seseorang PYD. Sekiranya terdapat keraguan dan mempunyai asas yang kukuh, PPSM boleh mengubahsuai dan menyelaras markah berkenaan;

24

b.

memberi

perhatian

yang

lebih

teliti

dan

pertimbangan yang mendalam kepada PYD yang mendapat markah prestasi yang rendah untuk memastikan penilaian dibuat dengan betul dan teratur, tanpa sebarang unsur penganiayaan; c. mengesyorkan atau menentukan penempatan dan pembangunan kerjaya sesuai dengan potensi, kebolehan, keistimewaan serta kemajuan pegawai; d. mengesyorkan bimbingan dan kaunseling dengan tujuan memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi dan motivasi pegawai; e. menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan gaji, pingat, bintang kebesaran dan surat penghargaan; dan f. mengenal pasti dan merancang keperluan latihan pegawai.

4.2

Penetapan PPP dan PPK i. Terdapat dua (2) peringkat pegawai yang terlibat dalam membuat penilaian prestasi PYD iaitu PPP dan PPK;25

ii.

Definisi PPP dan PPK adalah seperti berikut: a. PPP ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada PYD dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya;dan b. PPK ialah pegawai atasan yang terdekat kepada PPP dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Jika hanya terhadap satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh PPP sahaja.

iii.

Penentuan PPP dan PPK perlu menepati syarat berikut: a. mempunyai hubungan kerja dan penyeliaan secara langsung di antara PYD dan PPP; b. gred PPP hendaklah lebih tinggi daripada gred PYD (untuk KPM syarat ini adalah dikecualikan bagi keskes tertentu); c. tiada hubungan kekeluargaan yang terdekat sama ada melalui pertalian darah atau perkahwinan (suami, isteri, anak, adik-beradik, anak saudara, mertua, menantu, ipar, sepupu atau biras) di antara PYD dan pegawai penilainya;26

d.

tempoh

penyeliaan

hendaklah

tidak

kurang

daripada enam (6) bulan dalam sesuatu tahun penilaian. Sekiranya PYD panjangnya, kedua-dua itu berkhidmat di dua PPP yang terbabit jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama dikehendaki menyediakan laporan prestasi PYD yang berkenaan; e. PYD yang diselia oleh lebih daripada seorang PPP dalam tempoh masa yang berbeza-beza dan tidak ada pegawai kanan yang lain yang layak membuat penilaian, maka PPP yang paling lama tempoh penyeliaannya tersebut; f. sekiranya tiada PPP yang layak menilai kerana tempoh penyeliaannya kurang dari enam (6) bulan dalam tahun yang dinilai, maka penilaian hendaklah dibuat oleh pegawai yang lebih tinggi yang terdekat dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD; g. Walau apapun peruntukan di perenggan d, e dan f di atas, tempoh penyeliaan minimum untuk tujuan penilaian prestasi ialah tiga (3) bulan; dan bolehlah membuat penilaian

27

h.

Sekiranya LNPT tidak disediakan oleh PPP yang telah bersara, meletak jawatan atau tidak dapat dikesan, laporan prestasi PYD hendaklah disediakan oleh PPK.

iv.

Panduan susunan PYD, PPP dan PPK adalah seperti di lampiran-lampiran berikut:

Bil

Organisasi Susunan PYD, PPP dan PPK di Bahagian-Bahagian, KPM Susunan PYD, PPP dan PPK di JPN Susunan PYD, PPP dan PPK di PPD/ IPG/ Kolej Matrikulasi/ BTPN Susunan PYD, PPP dan PPK di Sekolah

Lampiran Lampiran L1

a. b. c.

Lampiran L2 Lampiran L3

d.

Lampiran L4

5.

Penutup Urus setia PPSM dipohon untuk mematuhi panduan ini agar pelaksanaan Pengurusan Prestasi di KPM berjalan dengan lebih teratur.

28

Lampiran A

RINGKASAN PECAHAN WAJARAN MARKAH PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN PEGAWAIWAJARAN MARKAH (%) ASPEK PENILAIAN Pengurusan Tertinggi JUSA Kepimpinan Penghasilan Kerja Ilmu Pengetahuan & Kepakaran Ilmu Pengetahuan & Kemahiran Kualiti Peribadi Kegiatan & Sumbangan JUMLAH 60 KHAS 15 50 Pengurusan & Profesional Sokongan *I 50 **II 50 -

50 -

35 5

30 5

25 20 5

25 20 5

20 25 5

100

100

100

100

100

Nota: * Gred 17 hingga 40 ** Gred 1 hingga 16

29

30

KANDUNGAN

PERKARA MENU 1 : PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD PENGESAHAN SKT BARU / GUGUR SKT LAMA / MEMBUAT ATURAN DAN MENCETAK SKT MEMBUAT ATURAN SKT YANG TELAH DISAHKAN MENCETAK SKT YANG TELAH DISAHKAN MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI OLEH PYD MENU 2 : PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) PENGESAHAN SKT PYD OLEH PPP PENGESAHAN SKT SECARA SATU PERSATU PENGESAHAN SKT SECARA PUKAL PENGESAHAN SKT BARU (KAJIAN SEMULA SKT PERTENGAHAN TAHUN) OLEH PPP PENILAIAN PRESTASI OLEH PPP MENU 3 : PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK) PENILAIAN PRESTASI OLEH PPK

HALAMAN 1 1

6

8 9 11 14 14 14 17 19 22 27 271

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN 31 Klik menu PEGAWAI YANG DINILAI Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

2 3

32

Jika anda dapat lihat terdapat satu tulisan berwarna biru dibawah aktiviti / projek yang mana merupakan status SKT. Terdapat 5 status iaitu Baru SKT belum disimpan Draf SKT telah disimpan tapi belum

4

33 Langkah kemasukan SKT sama seperti

5

34

PENGESAHAN SKT BARU / GUGUR SKT LAMA / MEMBUAT ATURAN DAN MENCETAK SKT35

6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN Klik menu PEGAWAI YANG DINILAI Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

Setelah SKT disahkan oleh PPP terdapat tambahan pada Petunjuk SKT iaitu Pengguguran SKT. Hanya SKT yang telah disahkan oleh PPP boleh digugurkan oleh PYD. Aktiviti ini berlaku semasa kajian pertengahan tahun SKT.7

36

8

37

Klik Hantar. SKT yang telah digugurkan tadi akan dihantar ke PPP untuk pengesahan.

9

MENCETAK SKT YANG TELAH DISAHKAN 38

10

39

11

MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI OLEH PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) 40 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI

12

41

13

42

14

MENU 2 : PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP)43

PENGESAHAN SKT PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) OLEH PPP A) PENGESAHAN SKT SECARA SATU-PERSATU

15

44

16

45

Selepas status pengesahan SKT dipilih Klik Simpan.

17

46 PPP boleh mengesahkan SKT PYD secara pukal

18

47

Selepas status pengesahan SKT dipilih Klik Simpan.

19

PENGESAHAN SKT BARU (KAJIAN SEMULA SKT PERTENGAHAN TAHUN) OLEH PPP 48

7. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 8. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 9. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 10. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN 11. Klik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMA 12. Klik menu SENARAI PEGAWAI YANG DINILAI

20

49

Terdapat 2 cara pengesahan SKT yang ingin digugurkan : Cara 1 : Secara satu-

21

50

22

PENILAIAN PRESTASI OLEH PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP 51 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN

23

Bahagian I : Memaparkan maklumat bagi Pegawai Yang Dinilai (PYD)

52

Bahagian III - Memaparkan kriteria penghasilan kerjaya bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP8. Klik Bahagian IV untuk langkah seterusnya 5. Klik drop down untuk

24

53

Bahagian III : Penghasilan Kerja (Wajaran 50%) seperti di sebelah. PPP boleh memberi markah secara satu-persatu atau secara pukal. PPP

25

54

Bahagian VI : PPP akan menilai Kegiatan dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi bagi PYD

26

55

27

MENU 3 : PEGAWAI PENILAI KEDUA (PKK)PENILAIAN PRESTASI OLEH PEGAWAI PENILAI 56 KEDUA (PKK)

28

Bahagian I : Memaparkan maklumat bagi

57

29

Bahagian III : Penghasilan Kerja (Wajaran 50%) seperti di sebelah. PPK boleh memberi markah secara satu-persatu atau secara pukal. PPK juga boleh

58

30

59

Bahagian VI : PPK akan menilai Kegiatan dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi bagi

31

60

61

Sebarang pertanyaan, sila hubungi HRMIS Helpdesk: No. Telefon: 03-8884 7836/ 7278/ 7592/ 7831/ 7484 Email : [email protected]

Lampiran C 62

KATEGORI PENCAPAIAN PRESTASI PEGAWAIBIL.1.

KATEGORICemerlang

MARKAH90 - 100%

PENJELASAN KATEGORI PENCAPAIAN Memiliki kualiti kepimpinan yang cemerlang dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi tercapai. Penghasilan kerja yang cemerlang dan sentiasa melebihi standard yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggi dalam bidang tugas dan diakui serta sentiasa menjadi pakar rujuk. Memiliki kualiti peribadi yang cemerlang dan dijadikan contoh ikutan. Berupaya mentadbir/ menyelia dengan baik dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi dipenuhi. Penghasilan kerja yang baik dan sentiasa menepati standard maksimum yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggi dalam bidang tugas dan menjadi sumber rujukan. Memiliki kualiti peribadi yang baik. Berupaya mentadbir/ menyelia dengan sederhana. Penghasilan kerja yang sederhana dan menepati standard yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang sederhana dalam bidang tugas dan boleh memberi nasihat dalam bidang-bidang kerja tertentu. Memiliki kualiti peribadi yang sederhana. Penghasilan kerja yang kurang memuaskan dan sering kali tidak mencapai standard minimum yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran yang kurang memuaskan untuk melaksanakan tugas. Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin yang kurang memuaskan. Penghasilan kerja yang lemah dan tidak mencapai standard yang ditetapkan. Kurang berpengetahuan dan kurang mahir dalam melaksanakan tugas. Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin di bawah tahap yang diharapkan.

2.

Baik

80 - 89.99%

3.

Sederhana

60 - 79.99%

4.

Kurang Memuaskan

50 - 59.99%

5.

Lemah

49.99% dan ke bawah

Lampiran D 63

BORANG JUSTIFIKASI PEMBERIAN MARKAH PRESTASI 95% DAN KE ATAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANama Pegawai Penilai Nama PYD Markah Prestasi PYD Justifikasi : : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________

Nota: 1. Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi . 2. Borang ini hendaklah dikepilkan bersama dengan Borang LNPT PYD.

Tandatangan Pegawai Penilai Tarikh

: ________________________________ : ________________________________ Lampiran E 64

CONTOH SULIT KP(PP) SULIT 0048/1/4 JILID 5 (30)

KERTAS UNTUK PERTIMBANGAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM) INDUK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BILANGAN 1 TAHUN 2012 1.

TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk memohon pertimbangan dan keputusan bagi 750 orang pegawai di bawah bidang kuasa Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Induk Tahun 2012 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) terhadap perkara-perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) pengesahan markah prestasi bagi tahun penilaian 2012; perakuan Pergerakan Gaji Tahun 2012; pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Tahun 2011; dan keperluan bimbingan dan kaunseling.

2.

LATAR BELAKANG 2.1 Keanggotaan PPSM Induk KPM Tahun 2012. PPSM Induk KPM Tahun 2012 dianggotai oleh Ketua Setiausaha Kementerian selaku Pengerusi serta Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian selaku Ahli. Pegawai Yang Ditimbang65

2.2

Pegawai-pegawai yang ditimbang di bawah PPSM Induk KPM Tahun 2012 adalah pegawai-pegawai Gred 48 dan ke atas yang di luar bidang kuasa PPSM di Jabatan/ Bahagian serta pegawai-pegawai di Bahagian-Bahagian yang tidak boleh menubuhkan PPSM di peringkat organisasi masing-masing kerana keanggotaan kurang daripada 50 orang. 2.3 Fungsi dan Kuasa PPSM. (i) Fungsi dan Kuasa PPSM di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 adalah seperti berikut: (a) mengesahkan markah penilaian prestasi. PPSM boleh mengubahsuai dan menyelaras markah jika terdapat keraguan dan asas yang kukuh; memberi perhatian dan pertimbangan yang mendalam kepada pegawai yang mendapat markah yang rendah untuk memastikan penilaian dibuat dengan betul dan teratur, tanpa sebarang unsur penganiayaan; mengesyorkan dan menentukan penempatan dan pembangunan kerjaya; mengesyorkan bimbingan dan kaunseling; menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan gaji, pingat, bintang kebesaran dan surat penghargaan; dan

(b)

(c)

(d) (e)

66

(f)

mengenal pasti dan merancang keperluan latihan pegawai.

(ii)

Keputusan PPSM adalah muktamad kecuali jika dibuktikan keputusan itu telah dibuat berasaskan maklumat yang salah.

2.4

Peranan Urus Setia PPSM. (i) Menentukan proses tindakan pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi mengikut jadual yang ditetapkan; membekalkan Borang Laporan Penilaian Tahunan (LNPT) dengan secukupnya; Prestasi

(ii)

(iii)

memastikan semua maklumat dan penilaian dilengkapkan oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD), Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK); mengira markah keseluruhan (purata) yang diperolehi oleh pegawai dan mencatatkannya di ruangan disediakan; mengisi Jadual Pemarkahan; menyusun senarai pegawai mengikut markah prestasi;

(iv)

(v) (vi)

(vii) menganalisis prestasi keseluruhan PYD yang terlibat dan menyediakan laporan serta syor untuk pertimbangan PPSM; (viii) mengambil tindakan susulan ke atas syor PPSM seperti pergerakan gaji, mengadakan latihan, penempatan, bimbingan dan kaunseling kepada PYD; dan67

(ix)

mengemukakan semua borang LNPT kepada Pihak Berkuasa yang menyimpan dalam tempoh sebulan selepas PPSM membuat keputusan.

3.

PENENTUAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN TAHUN 2012 3.1 Pergerakan Gaji Tahunan (i) Sebelum berkuat kuasanya Sistem Saraan Malaysia yang akan ditambahbaik, Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) semua pegawai perkhidmatan awam adalah kekal tertakluk kepada syarat-syarat di perenggan 55, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 seperti berikut: (a) prestasi yang memuaskan (Mencapai markah prestasi 50% dan ke atas mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1996 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2010); dan diperakukan oleh Ketua Jabatan.

(b)

(ii)

Dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 pada 1 Januari 2012, jadual gaji pegawai perkhidmatan awam adalah tertakluk kepada Jadual Gaji Mininum - Maksimum (JGMM) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM).

68

4.

PEMBERIAN APC MENGIKUT PEKELILING PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002 4.1

KEMAJUAN

Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8% daripada jumlah pegawai yang sedang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian berkenaan. Walau bagaimanapun had maksimum ini tidak semestinya dipenuhi. Jika tiada pegawai yang layak menerima APC, maka agensi tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan. Pemilihan APC adalah berdasarkan kepada Borang Laporan Penilaian Prestasi di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM). Memandangkan borang prestasi ini tiada ruangan bagi Pegawai Penilai untuk memberikan syor penghargaan maka pihak urus setia telah meminta komitmen Ketua-ketua Jabatan untuk membuat saringan dan mengesyorkan pegawai yang diperakukan / disokong untuk dipertimbangkan APC. Syarat-syarat Pemberian APC adalah seperti berikut: (i) pegawai tetap, sementara atau kontrak yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik; pegawai yang berada di atas tangga gaji dan syaratsyarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976, Sistem Saraan Baru (SSB) dan Sistem Saraan Malaysia (SSM); telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun pada hari terakhir tahun penilaian; dan pegawai yang mendapat markah prestasi 85% dan ke atas.

4.2

4.3

(ii)

(iii)

(iv)

69

4.4

Pemilihan pegawai untuk diberi APC juga berasaskan Penilaian PPSM ke atas sumbangan pegawai kepada organisasi, Perkhidmatan Awam, komuniti, daerah, negeri, negara dan peringkat antarabangsa.

5.

ULASAN URUS SETIA PPSM KPM 2012 5.1 Sehingga 25 Mei 2012 (Jumaat), keseluruhan pegawai di bawah PPSM Induk yang telah mengemukakan borang LNPT Tahun 2011 adalah seramai 750 pegawai. Ringkasan markah prestasi tahun 2011 bagi pegawai-pegawai tersebut adalah seperti berikut: (i) Pegawai di atas Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA). Pegawai di atas Gred 52 54 yang di luar bidang kuasa PPSM di Jabatan/ Bahagian dan pegawai di Bahagianbahagian yang tidak boleh menubuhkan PPSM di peringkat organisasi masingmasing. Pegawai di atas jawatan Pengetua Gred 48 54 yang di luar bidang kuasa PPSM Jabatan/ Bahagian. Pegawai di atas jawatan Guru Gred 48 54 yang di luar bidang kuasa PPSM Jabatan/ Bahagian.

Lampiran A1, A2, A3

(ii)

Lampiran B1, B2, B3, B4

(iii) Lampiran C1, C2, C3, C4, C5 (iv) Lampiran D1, D2, D3, D4

70

5.2

Urus setia telah meneliti dan mendapati kesemua 750 pegawai tersebut layak dipertimbangkan pergerakan gaji biasa bagi tahun 2012 kerana telah memenuhi syarat yang ditetapkan di para 3(i) dan 3(ii).

6.

URUSAN APC BAGI TAHUN 2011 6.1 Daripada 750 pegawai yang telah mengemukakan LNPT tahun 2011, seramai 744 pegawai adalah layak untuk dipertimbangkan APC Tahun 2011 kerana telah memenuhi syarat pemberian APC di para 4.3.1 hingga 4.3.4. manakala seramai enam (6) anggota tidak layak untuk dipertimbangkan APC Tahun 2011 kerana tidak mendapat markah prestasi 85% dan ke atas. Berdasarkan kuota 8% daripada 750 pegawai yang telah mengemukakan LNPT tahun 2011, seramai 60 pegawai layak untuk diberi APC di bawah PPSM Induk KPM. Pegawai yang layak dipertimbangkan APC bagi tahun 2011 adalah seperti di Lampiran A hingga Lampiran D.

6.2

7.

SYOR URUS SETIA

7.1

PPSM Induk Tahun 2012 KPM adalah dipohon untuk: (i) mengambil maklum pencapaian prestasi dan mengesahkan markah pegawai yang ditimbang bagi tahun penilaian 2011 seperti di Lampiran A hingga Lampiran D; menimbang dan meluluskan:71

(ii)

(a) PGT tahun 2012 semua pegawai yang telah mengemukakan borang LNPT 2011; dan (b) PGT tahun 2012 pegawai yang belum mengemukakan borang LNPT tahun 2011 ditangguh sehingga pegawai yang terlibat mengemukakan borang LNPT; (iii) memilih seramai 60 pegawai untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2011 iaitu 8% daripada jumlah pegawai yang ditimbang mengikut kategori seperti di Lampiran A hingga Lampiran D; dan mengambil maklum bahawa tiada pegawai yang berprestasi rendah iaitu mendapat markah di bawah 70% bagi prestasi 201 untuk disyorkan mengikuti sesi bimbingan dan kaunseling.

(iv)

8. KEPUTUSAN YANG DIPOHON DARIPADA PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8.1

PPSM Induk tahun 2012 KPM dipohon untuk menimbang dan meluluskan syor urus setia seperti di para 7.1(i) hingga 7.1(iv)

Urus Setia Panel Pembangunan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Tarikh : 1 Jun 20172

CONTOHLampiran F1

(KEPALA SURAT BAHAGIAN/ JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH)Ruj. Kami Tarikh : : No rujukan fail berkaitan Tarikh semasa

NAMA PEGAWAI NO KAD PENGENALAN SKIM PERKHIDMATAN DAN GRED Tuan/Puan, KELULUSAN PERGERAKAN GAJI TAHUN 2012 Adalah dimaklumkan bahawa Panel Pembangunan Sumber Manusia,Bahagian/ JPN/ PPD, Kementerian Pelajaran Malaysia yang bersidang pada 2 Februari 2012 telah memutuskan tuan/puan diberi "PERGERAKAN GAJI BIASA" bagi tahun 2012. 2. Bahagian/ Jabatan/ PPDamat yakin keputusan ini akan menjadi perangsang kepada tuan/puan untuk terus meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan tuan/puan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Pengerusi Panel Pembangunan Sumber Manusia Bahagian/ JPN/ PPD Kementerian Pelajaran Malaysia s.k fail Peribadi 73

CONTOHLampiran F2

(KEPALA SURAT BAHAGIAN/ JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH)Ruj. Kami Tarikh : : No rujukan fail berkaitan Tarikh semasa

NAMA PEGAWAI NO KAD PENGENALAN SKIM PERKHIDMATAN DAN GRED Tuan/Puan, KELULUSAN PERGERAKAN GAJI TAHUN 2012 Adalah dimaklumkan bahawa Panel Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian/ JPN/ PPD, Kementerian Pelajaran Malaysia yang bersidang pada 2 Mei 2012 telah memutuskan tuan/puan diberi " ANJAKAN GAJI " bagi tahun 2012. 2. Bahagian/ Jabatan/ PPD amat yakin keputusan ini akan menjadi perangsang kepada tuan/puan untuk terus meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan tuan/puan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Pengerusi Panel Pembangunan Sumber Manusia Bahagian/ JPN/ PPD Kementerian Pelajaran Malaysia s.k fail Peribadi

74

CONTOHLampiran F3

KEPALA SURAT BAHAGIAN/ JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH)Ruj. Kami Tarikh : : No rujukan fail berkaitan Tarikh semasa

NAMA PEGAWAI NO KAD PENGENALAN SKIM PERKHIDMATAN DAN GRED Tuan/Puan, KELULUSAN PERGERAKAN GAJI TAHUN 2012 Adalah dimaklumkan bahawa Panel Pembangunan Sumber Manusia,Bahagian/ JPN/ PPD, Kementerian Pelajaran Malaysia yang bersidang pada 2 Mei 2012 telah memutuskan tuan/puan diberi " PERGERAKAN GAJI BIASA SECARA ISYARAT (TAHUN PERTAMA) " bagi tahun 2012. 2. Bahagian/ Jabatan/ PPD amat yakin keputusan ini akan menjadi perangsang kepada tuan/puan untuk terus meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan tuan/puan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Pengerusi Panel Pembangunan Sumber Manusia Bahagian/ JPN/ PPD Kementerian Pelajaran Malaysia s.k fail Peribadi

75

CONTOHLampiran F4

KEPALA SURAT BAHAGIAN/ JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH)Ruj. Kami Tarikh : : No rujukan fail berkaitan Tarikh semasa

NAMA PEGAWAI NO KAD PENGENALAN SKIM PERKHIDMATAN DAN GRED Tuan/Puan, KELULUSAN PERGERAKAN GAJI TAHUN 2012 Adalah dimaklumkan bahawa Panel Pembangunan Sumber Manusia,Bahagian/ JPN/ PPD, Kementerian Pelajaran Malaysia yang bersidang pada 2 Mei 2012 telah memutuskan tuan/puan diberi " TIADA PERGERAKAN GAJI " bagi tahun 2012. Sekian, terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Pengerusi Panel Pembangunan Sumber Manusia Bahagian/ JPN/ PPD Kementerian Pelajaran Malaysia s.k fail Peribadi

76

Lampiran G

CONTOHSULIT KP(PP) SULIT 0048/1/4 JILID XXX (XX)

RINGKASAN KERTAS PERAKUAN PEGAWAI DI BAWAH PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA INDUK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL.1/ 2012 1. JUMLAH DAN KATEGORI PEGAWAI Pegawai di bawah bidang kuasa Panel Pembangunan Sumber Manusia Induk, Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut:Bil. 1. Kategori Pegawai Lampiran A: Pegawai di atas Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) Lampiran B: Pegawai di atas Gred 48 - 54 yang di luar bidang kuasa PPSM di Jabatan/ Bahagian dan pegawai di Bahagian-bahagian yang tidak boleh menubuhkan PPSM di peringkat organisasi masing-masing Lampiran C: Pegawai di atas jawatan Pengetua Gred 48 54 yang di luar bidang kuasa PPSM Jabatan/ Bahagian Lampiran D: Pegawai di atas jawatan Guru Gred 48 54 yang di luar bidang kuasa PPSM Jabatan/ Bahagian JUMLAH Jumlah Pegawai 5 Cadangan Kuota 8% 0 Keputusan Mesyuarat

2.

19

2

3.

41

3

4.

15

1

80

6

2.

Kesemua 80 orang pegawai yang telah mengemukakan borang LNPT tahun 2011 kepada Urus setia di BPSM layak dipertimbangkan APC. Urus setia mencadangkan seramai enam (6)77

orang pegawai diberi APC bagi tahun 2011. Kuota penerima APC mengikut lampiran adalah seperti berikut:Bil. Kategori Pegawai Jumlah Pegawai 1 3 1 5 6 5 2 6 19 12 20 1 7 1 41 9 2 2 2 9 15 Kuota 8% 0.08 0.24 0.08 0.40 0.48 0.40 0.16 0.48 1.52 0.96 1.60 0.08 0.56 0.08 3.28 0.72 0.16 0.16 0.16 0.72 1.20 6.40 Keputusan Mesyuarat

Lampiran A A-1. JUSA di bawah sektor KSU A-2. JUSA di bawah sektor KPPM A-3. Pengetua JUSA C Jumlah Lampiran A Lampiran B B-1. Pegawai Gunasama/ Terbuka Gred 54 B-2. Pegawai di Bahagian-bahagian KPM Gred 52 - 54 B-3. Pegawai di JPN Gred 52 - 54 B-4. Pegawai di BDHA Jumlah Lampiran B Lampiran C C-1. Pengetua Perlis C-2. Pengetua Pulau Pinang C-3. Pengetua Sabah C-4. Pengetua Selangor C-5. Pengetua Bahagian Sukan Jumlah Lampiran C Lampiran D D-1. Guru Perlis D-2. Guru Pulau Pinang D-3. Guru Selangor D-4. Guru Terengganu D-1. Guru Perlis Jumlah Lampiran D Jumlah Keseluruhan

3.

Sukacita perkara ini diangkat untuk pertimbangan PPSM Induk, Kementerian Pelajaran Malaysia. Urus Setia Panel Pembangunan Sumber Manusia Induk Kementerian Pelajaran Malaysia Tarikh : 1 Mei 201278

Lampiran H

CONTOH PENGIRAAN BAGI PENETAPAN KUOTA 8% PENERIMA APC PPSM Bahagian/ Jabatan : Jabatan Pelajaran A

(Nota: Jabatan Pelajaran A mempunyai dua (2) buah Pejabat Pelajaran Daerah iaitu PPD1 dan PPD2). 1.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di Jabatan Pelajaran A.Jumlah perjawatan (mengikut ABM tahun penilaian) Jumlah pengisian (pada 31 Disember tahun penilaian) Kuota penerima APC 19,519 x 8 100 = 1561.52 20,000

19,519

1,561.52 = 1,561 kuota Kuota tidak dibundarkan 1,562. boleh kepada

2.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di PPD 1.Jumlah perjawatan (mengikut ABM tahun penilaian) Jumlah pengisian (pada 31 Disember tahun penilaian) Kuota penerima APC 8,635 x 8 100 = 680.80 10,000

8635

680.80 = 680 kuota Kuota tidak boleh dibundarkan kepada 681.

79

3.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di PPD 2.Jumlah perjawatan (mengikut ABM tahun penilaian) Jumlah pengisian (pada 31 Disember tahun penilaian) Kuota penerima APC 8,914 x 8 100 = 713.12 10,000

8,914

713.12 = 713 kuota Kuota tidak boleh dibundarkan kepada 714.

4.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di Negeri A (Jabatan Pelajaran A + PPD 1 + PPD 2).Jumlah kuota APC di Jabatan Pelajaran A, PPD1 dan PPD2 (1,561.52 + 680.80 + 713.12 = 2,955.44) Jumlah penerima APC di Jabatan Pelajaran A, PPD1 dan PPD2 (1,561 + 680 + 713 = 2,954) 2,955

2,954

Oleh kerana terdapat lebihan satu (1) kuota di Negeri A, PPSM di Jabatan Pelajaran Negeri A boleh menggunakan kuota tersebut atau memberi kuota tersebut kepada PPD1 atau PPD2 tertakluk kepada keputusan PPSM Jabatan Pelajaran Negeri A.

Nota: Jumlah pengisian mestilah tidak melebihi jumlah perjawatan pada tahun penilaian.

80

Lampiran H

CONTOH PENGIRAAN BAGI PENETAPAN KUOTA 8% PENERIMA APC PPSM Bahagian/ Jabatan : Jabatan Pelajaran A

(Nota: Jabatan Pelajaran A mempunyai dua (2) buah Pejabat Pelajaran Daerah iaitu PPD1 dan PPD2). 5.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di Jabatan Pelajaran A.Jumlah perjawatan (mengikut ABM tahun penilaian) Jumlah pengisian (pada 31 Disember tahun penilaian) Kuota penerima APC 19,519 x 8 100 = 1561.52 20,000

19,519

1,561.52 = 1,561 kuota Kuota tidak dibundarkan 1,562. boleh kepada

6.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di PPD 1.Jumlah perjawatan (mengikut ABM tahun penilaian) Jumlah pengisian (pada 31 Disember tahun penilaian) Kuota penerima APC 8,635 x 8 100 = 680.80 10,000

8635

680.80 = 680 kuota Kuota tidak boleh dibundarkan kepada 681.

81

7.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di PPD 2.Jumlah perjawatan (mengikut ABM tahun penilaian) Jumlah pengisian (pada 31 Disember tahun penilaian) Kuota penerima APC 8,914 x 8 100 = 713.12 10,000

8,914

713.12 = 713 kuota Kuota tidak boleh dibundarkan kepada 714.

8.

Pengiraan Bagi Penetapan Kuota 8% Penerima APC Di Negeri A (Jabatan Pelajaran A + PPD 1 + PPD 2).Jumlah kuota APC di Jabatan Pelajaran A, PPD1 dan PPD2 (1,561.52 + 680.80 + 713.12 = 2,955.44) Jumlah penerima APC di Jabatan Pelajaran A, PPD1 dan PPD2 (1,561 + 680 + 713 = 2,954) 2,955

2,954

Oleh kerana terdapat lebihan satu (1) kuota di Negeri A, PPSM di Jabatan Pelajaran Negeri A boleh menggunakan kuota tersebut atau memberi kuota tersebut kepada PPD1 atau PPD2 tertakluk kepada keputusan PPSM Jabatan Pelajaran Negeri A.

Nota: Jumlah pengisian mestilah tidak melebihi jumlah perjawatan pada tahun penilaian.

82

Lampiran I-1

CONTOH RINGKASAN PENERIMA APC 2012BAHAGIAN / JPN : JPN SELANGOR JUMLAH PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM) : 11

1.

RINGKASAN PERJAWATAN, PENGISIAN DAN PENERIMA APC JUMLAH PENGISIAN JAWATAN 6000 2000 50 1200 9250

BIL 1 2

KUMPULAN PERKHIDMATAN Guru Bukan Guru

SKIM PERKHIDMATAN PPPS PPPLD P&P AKP JUMLAH

JUMLAH PERJAWATAN 6200 2019 54 1220 9493

JUMLAH PENERIMA APC 427 213 3 97 *740

* Jumlahpenerima APC mestilahtidakmelebihi 8% daripadajumlahpengisianjawatan 2. RINGKASAN PENERIMA APC MENGIKUT JANTINA DAN BANGSA KUMPULAN PERKHIDMATAN Guru Bukan Guru SKIM PERKHIDMATAN PPPS PPPLD P&P AKP JUMLAH Nota : 3. L = Lelaki P = Perempuan JANTINA JUMLAH L 100 80 67 247 P 327 133 3 30 493 M = Melayu 427 213 3 97 740 M 395 169 1 68 633 C = Cina C 20 25 1 12 58 I 10 10 1 7 28 BANGSA LAINLAIN 2 9 10 21 I = India JUMLAH 427 213 3 97 740

BIL

1 2

RINGKASAN PENERIMA APC TAHUN 2012 MENGIKUT KEUPAYAAN DAN PENEMPATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN Guru Bukan Guru SKIM PERKHIDMATAN PPPS PPPLD P&P AKP JUMLAH KEUPAYAAN OKU 1 1 1 3 BUKAN OKU 426 212 3 96 737 JUMLAH BANDAR 427 213 3 97 740 400 159 3 59 621 PENEMPATAN LUAR BANDAR 20 34 11 65 JUMLAH PENDALAMAN 7 20 27 54 427 213 3 97 740

BIL

1 2

Nota : OKU = Orang Kelainan Upaya

83

Lampiran I-2

CONTOH RINGKASAN PENCAPAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN TAHUN 2012PANEL: JPN SELANGOR TARIKH MESYUARAT PPSM: 6 FEBRUARI 2013PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) 52 48 44 41 700 700 700 40 1300 1300 1300 75 1200 1200 1200 80 3000 3000 3000 285 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) 38 700 700 700 35 34 200 200 200 29 32 600 600 600 61 29 519 300 250 35 JUMLAH 8219 8000 7950 640

BIL

PERKARA

1 2 3 4

Jumlah Perjawatan Jumlah pengisian (Pada 31 Disember 2012) Jumlah LNPT yang diterima (Pada 6 Februari 2013) Jumlah penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

BIL

PERKARA

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) 52 48 1300 44 1200 41 3000

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) 38 700 34 200 32 550 50 29 200 48 2 JUMLAH 7850 98 2

1 2 3 4 5 6

Jumlah pegawai yang memperolehi markah 90.00 % dan ke atas Jumlah pegawai yang memperolehi markah 80.00 - 89.99% Jumlah pegawai yang memperolehi markah 70.00 - 79.99% Jumlah pegawai yang memperolehi markah 60.00 - 69.99% Jumlah anggota yang memperolehi markah 50.00 - 59.99% Jumlah anggota yang memperolehi markah 49.99% dan ke bawah JUMLAH

700

700

1300

1200

3000

700

200

600

250

7950

Perlu dikemukakan kepada Urus setia PPSM Induk di KPM pada atau sebelum 31 Mac 2013.

84

Lampiran I-3

CONTOH RINGKASAN PENCAPAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN BUKAN GURU TAHUN 2012PANEL: JPN SELANGOR TARIKH MESYUARAT PPSM: 6 FEBRUARI 2013BIL PERKARA 52 1 2 3 4 Jumlah Perjawatan Jumlah pengisian (Pada 31 Disember 2012) Jumlah LNPT yang diterima (Pada 6 Februari 2013) Jumlah penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2 2 2 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 48 2 2 2 1 44 2 2 2 1 41 44 44 44 12 ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA AKP I* 600 600 600 36 AKP II* 624 600 530 50 JUMLAH 1274 1250 1180 100

BIL

PERKARA 52

PENGURUSAN & PROFESIONAL 48 2 44 2 41 44

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA AKP I* 600 AKP II* 500 15 15 JUMLAH 1150 15 15

1 2 3 4 5 6

Jumlah pegawai yang memperolehi markah 90.00% dan ke atas Jumlah pegawai yang memperolehi markah 80.00 89.99% Jumlah pegawai yang memperolehi markah 70.00 79.99% Jumlah pegawai yang memperolehi markah 60.00 69.99% Jumlah anggota yang memperolehi markah 50.00 59.99% Jumlah anggota yang memperolehi markah 49.99% dan ke bawah JUMLAH Nota : i) *AKP I - gred 17 hingga 40 ii) *AKP II - gred 1 hingga 16

2

2

2

2

44

500

530

1180

Perlu dikemukakan kepada Urus setia PPSM Induk di KPM pada atau sebelum 31 Mac 2013

85

Lampiran I-4

CONTOHPANEL: JPN SELANGOR

MAKLUMAT PEGAWAI DAN LNPT 2012 (BUKAN PENERIMA APC)

TARIKH MESYUARAT: 6 FEBRUARI 2013NAMA NO KP TARIKH LANTIKAN *TARAF JAWATAN TEMPAT BERTUGAS JANTINA BANGSA SKIM PERKHIDM ATAN GELARAN JAWATAN GRED BANDAR/ LUAR BANDAR/ PEDALAMAN APC YANG PERNAH DITERIMA CBP/ CSG/ CTG (Tahun Semasa) MARKAH PEGAWAI PENILAI PERTAMA MARKAH PEGAWAI PENILAI KEDUA MARKAH PURATA PENYELARASAN MARKAH OLEH PPSM

BIL

OKU

1

Ali Bin Ahmad 581112-04-6749 01 Januari 1998

Tetap

Pejabat Pelajaran Daerah XXX

L Melayu

Penolong Pegawai Tadbir

Pegawai Eksekutif N32

Bandar

2009

-

-

85.55

87.56

86.56

86.56

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota : *Taraf jawatan = tetap / kontrak (of service) / kontrak (for service)

Perlu dikemukakan kepada Urus setia PPSM Induk di KPM sebelum atau pada 31 Mac 2013 .

1

Lampiran I-5

CONTOHPANEL: JPN SELANGOR TARIKH MESYUARAT: 6 FEBRUARI 2013NAMA NO KP TARIKH LANTIKAN

MAKLUMAT PEGAWAI DAN LNPT 2012 (PENERIMA APC) DI JPN

BIL

*TARAF JAWATAN

TEMPAT BERTUGAS

JANTINA BANGSA

SKIM PERKHID MATAN

GELARAN JAWATAN GRED

BANDAR/ LUAR BANDAR/ PEDALAMAN

APC YANG PERNAH DITERIMA

OKU

CBP/ CSG/ CTG (Tahun Semasa)

MARKAH PEGAWAI PENILAI PERTAMA

MARKAH PEGAWAI PENILAI KEDUA

MARKAH PURATA

PENYELARASAN MARKAH OLEH PPSM

1

Ali Bin Ahmad 581112-04-6749 01 Januari 1998

Tetap

Pejabat Pelajaran Daerah XXX

L Melayu

Penolong Pegawai Tadbir

Pegawai Eksekutif N32

Bandar

2009

-

-

85.55

87.56

86.56

86.56

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota : *Taraf jawatan = tetap / kontrak (off service) / kontrak (for service)

1

Lampiran I-6

CONTOH MAKLUMAT PEGAWAI DAN LNPT 2012 (PENERIMA APC) DI BAHAGIAN-BAHAGIAN, KPMPANEL: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TARIKH MESYUARAT PPSM: 6 FEBRUARI 2013GELAR AN JAWA TAN GRED BANDAR / LUAR BANDAR / PEDALA MAN APC YANG PERNAH DITERIM A CBP/ CSG/ CTG (Tah un Sem asa) MAR KAH PEG AWA I PENI LAI PER TAM A 85.55 PENYELAR ASAN MARKAH OLEH PPSM

BIL

NAMA NO KP TARIKH LANTIKAN

TARAF JAWATA N

TEMPAT BERTUGA S

JANTINA BANGSA

SKIM PERKHID MATAN

OKU

MARKAH PEGAWA I PENILAI KEDUA

MAR KAH PUR ATA

NAMA BANK

NO AKAUN

NO GAJI

EMEL

NO TEL BIMBIT

1

Ali Bin Ahmad 581112-046749 01 Januari 1998

Tetap

Pejabat Pelajaran Daerah XXX

L Melayu

Penolong Pegawai Tadbir

Pegaw ai Ekseku tif N32

Bandar

2009

-

-

87.56

86.56

86.56

Mayba nk

01-020280703

104376 9

azmi.kh amis @moe. gov.my

0196481212

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nota : Sila kemukakan salinan sah dokumen-dokumen berikut : i) Kad pengenalan - depan dan belakang ii) Penyata bank yang tercatat nombor akaun iii) Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai (Kew.8-Pin. 10/96) - bayaran RM1,000 bagi Anugerah Penerima Cemerlang tahun 2012

Perlu dikemukakan kepada Urus setia PPSM Induk di KPM pada atau sebelum 31 Mac 2013

1

Lampiran I-7

CONTOH MAKLUMAT PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH TAHUN 2012PANEL: JPN SELANGOR TARIKH MESYUARAT PPSM: 6 FEBRUARI 2013GELARAN JAWATAN TEMPAT BERTUGAS NARKAH LNPT TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL TINDAKAN YANG SEDANG DIAMBIL TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL Merujuk pegawai kepada perkhidmatan kaunseling

BIL

NAMA

NO KP

GRED

1

XXX Binti XXXX

610503-016134

Pegawai Eksekutif

N32

JPN Selangor

69.99

-

-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

YYY Bin YYYY

710306-016431

Ketua Pembantu Tadbir

N22

PPD Gombak

59.60

-

Merujuk pegawai ke lembaga perubatan

Perlu dikemukakan kepada Urus setia PPSM Induk di KPM pada atau sebelum 31 Mac 2013

1

Lampiran J

PIHAK BERKUASA MENYIMPAN

BIL

KUMPULAN PEGAWAI

AGENSI MENYIMPAN KetuaPengarahPerkhidmatanAwam Malaysia, JabatanPerkhidmatanAwam Malaysia, BahagianPerkhidmatan, Unit Pengurusan Prestasi, Aras 1, Blok C2,Kompleks C PusatPentadbiranKerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJAYA.

1. Semuapegawai/anggotaPerkhidmatanGun asama Persekutuan di bawahkawalanKetuaPegarahPerkhidmata nAwam Malaysia sepertiberikut: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Pegawai TadbirdanDiplomatik Pegawai TeknologiMaklumat Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pegawai TeknologiMaklumat PembantuTadbir (Kesetiausahaan) Juruteknik Komputer; dan Operator Komputer

2. Semuapegawai/anggotaPerkhidmatanGun asama di bawahkawalanAkauntan Negara sebagai Pegawai Kader/ Pinjamansepertiberikut: 2.1 2.2 2.3 2.4 Akauntan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Operator Mesin Prosesan Data

Akauntan Negara Malaysia, JabatanAkauntan Negara, Bahagian Pembangunan Perakunan KompleksKementerianKewangan No. 1, Persiaran Perdana Presint 2 62100 PUTRAJAYA

1

Semuapegawai/anggotaPerkhidmatanGun asama di bawahkawalanJabatan Audit Negara sebagai Pegawai Kader/ Pinjamansepertiberikut: 3.1 3.2 Juruaudit Penolong Juruaudit

Ketua Audit Negara Jabatan Audit Negara No 15, Aras 1 5, PersiaranPerdana Presint 262502 PUTRAJAYA

3. Semuapegawai di bawahkawalanJabatanKerja Raya yang berkhidmatsebagai Pegawai Kader/Pinjamansepertiberikut: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Arkitek Jurutera Juru Ukur Bahan PembantuTeknik Penjaga Jentera Elektrik

KetuaPengarahKerja Raya JabatanKerja Raya Malaysia Bahagian Pengurusan SumberManusia Cawangan Pengurusan Korporat Unit Pembangunan Prestasi dan Kompetensi Tingkat 4, Blok F, Ibu Pejabat Kerja Raya Malaysia Jalan Sultan Salahudin 50582 KUALA LUMPUR.

4. Semuapegawai/anggota di bawahkawalanKementerianPenerangan yang berkhidmatsebagai Pegawai Kader/Pinjamansepertiberikut: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pegawai Penerangan Penerbit Rancangan Jurutera PembantuTeknik Juruteknik AhliFotografi Pembantu RendahPenerbitan 2

KetuaSetiausahaKementerianPeneranga n, Komunikasi, KeseniandanKebudayaan Malaysia Bahagian Pengurusan SumberManusia Tingkat 2 4, Blok F, Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana, Jalan Dato Onn 50610 KUALA LUMPUR.

Rancangan 5.8 5.9 5.10 5.11 Jurusolek Juruaudio Visual Pembantu Set Pereka Grafik

5. Pegawai-pegawaiPerpustakaan Negara yang berkhidmatsebagai Pegawai Kader/ Pinjamansepertiberikut: 6.1 6.2 6.3 Pustakawan Penolong Pegawai Perpustakan Pembantu Perpustakaan

KetuaPengarahPerpustakaanNegara Malaysia BahagianKhidmat Pengurusan danSumberManusia 232, JalanTun Razak 50572 KUALA LUMPUR.

6. Jawatan Kader JabatanPeguam Negara seperti berikut: 7.1 7.2 Pegawai Undang-Undang Peguam Persekutuan

PeguamNegara Jabatan Peguam Negara No. 45, Persiaran Perdana 62100 PUTRAJAYA.

7. JawatanKader JabatanKemajuan Islam Malaysia seperti berikut: 8.1 8.2 Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Hal Ehwal Islam

KetuaPengarah JabatanKemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Aras 9, Blok D7, Kompleks D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 PUTRAJAYA.

3

Jawatan Kader Jabatan Hal Ehwal Orang Aslisepertiberikut: 9.1 9.2 Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli

KetuaPengarahJabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEDA) Tingkat 10, 20 & 20M, West Block Wisma Selangor Dreging 142-C Jalan Ampang 50548 KUALA LUMPUR.

8. Jawatan Kader JabatanLaut Malaysia seperti berikut: 10.1 Kelasi/ Jurumudi

JabatanLautSemenanjung Malaysia Peti Surat 12, Jalan Limbungan 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR. Jabatan Laut Sarawak Kompleks Jabatan Laut Sarawak Lot 683 Seksyen 66 Jalan Utama, Tanah Puteh 93618 KUCHING Jabatan Laut Sabah No. 2, Kompleks Jabatan Laut Jalan Sepanggar, Teluk Salut 88450 KOTA KINABALU

10.2 Juruenjin Laut

9. Jawatan Kader Jabatan Hal Ehwal Orang Aslisepertiberikut: 9.1 9.2 Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli 4

KetuaPengarahJabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEDA) Tingkat 10, 20 & 20M, West Block Wisma Selangor Dreging 142-C Jalan Ampang 50548 KUALA LUMPUR.

10. Jawatan Kader JabatanLaut Malaysia seperti berikut: 10.1 Kelasi/ Jurumudi

Jabatan Laut Semenanjung Malaysia Peti Surat 12, Jalan Limbungan 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR. Jabatan Laut Sarawak Kompleks Jabatan Laut Sarawak Lot 683 Seksyen 66 Jalan Utama, Tanah Puteh 93618 KUCHING Jabatan Laut Sabah No. 2, Kompleks Jabatan Laut Jalan Sepanggar, Teluk Salut 88450 KOTA KINABALU

10.2 Juruenjin Laut

5

Lampiran K1

PANDUAN

KEANGGOTAAN PPSM BAGI PEGAWAI DI BAHAGIAN-BAHAGIAN, KPMPegawai Yang Dipertimbangkan (i) Semua Gred Utama dan Gred Khas (ii) Semua pegawai (Gred 48-54) yang di luar bidang kuasa PPSM/ Agensi/ Organisasi di bawah KPM (iii) Bahagian yang mempunyai kurang daripada 50 pegawai 2. Bahagian Audit Sekolah dan Bahagian Tajaan Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) Timbalan Ketua Setiausaha -Gred Utama A Timbalan Ketua Setiausaha -Gred Utama A Setiausaha Bahagian -Gred 54 Setiausaha Bahagian -Gred 54 Ketua Unit UKK -Gred 54 Ketua Unit NKRA -Gred 54 (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian (ii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di pejabat: 1 YB Menteri YB Menteri I, YB Menteri II, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah

Bil 1.

Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (PPSM Induk)

Pengerusi Ketua Setiausaha Kementerian -Turus III

Ahli Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia -Turus III

3.

Bil

Organisasi

Pengerusi

Ahli

Pegawai Yang Dipertimbangkan Pelajaran Malaysia, Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan/ Pengurusan) Unit Komunikasi Korporat Unit National Key Result Area(NKRA) Penasihat Undang-Undang Unit Pengurusan Sumber Manusia, Unit Prestasi dan Pemantauan Sub NKRA (i) Semua pegawai Gred 54 dan ke bawah di Bahagian (ii) Semua pegawai Gred 52 ke bawah di IPG Kampus yang berada di luar bidang kuasa PPSM IPG Kampus

4.

Institut Pendidikan Guru Malaysia Induk (IPGM Induk)

Rektor -Gred Utama B

Timbalan Rektor -Gred Utama C

5.

Pengarah Bahagian Pembangunan -Gred Utama B Kurikulum, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Bahagian 2

Timbalan Pengarah -Gred 54

(i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian

Bil

Organisasi Pembangunan, Lembaga Peperiksaan

Pengerusi

Ahli

Pegawai Yang Dipertimbangkan

6.

Bahagian Pendidikan Guru (BPG)

Pengarah -Gred U tama B

Timbalan Pengarah -Gred 54

(i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian (ii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Pusat Latihan Bahasa (ELTC) yang berada di luar bidang kuasa PPSM ELTC (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian (ii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Sekolah

7.

Bahagian Pendidikan Islam (BPI) Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional (BPTV) Bahagian Pendidikan Khas (BPK) Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK) Bahagian Sukan Institut Aminudin Baki (IAB)

Pengarah -Gred Utama B/C

Timbalan Pengarah -Gred 54

8.

Pengarah -Gred Utama B

Timbalan Pengarah -Gred 54

(i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di bahagian (ii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di IAB Utara yang berada

3

Bil

Organisasi

Pengerusi

Ahli

Pegawai Yang Dipertimbangkan di luar bidang kuasa PPSM IAB Utara (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian dan Jemaah Nazir Negeri (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian (ii) PT (P/O) BRP/ Kaunselor Organisasi (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian

9.

Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti (JNJK)

Ketua Nazir - Gred Utama B Setiausaha Bahagian -Gred Utama C

Timbalan Ketua Nazir -Gred 54 Timbalan Setiausaha Bahagian -Gred 54 Timbalan Setiausaha Bahagian -Gred 54

10. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)

11.

Bahagian Kewangan Bahagian Pembangunan Dan Penilaian Kompetensi Bahagian Pengurusan Maklumat Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Bahagian Buku Teks

Setiausaha Bahagian -Gred Utama C

12. Bahagian Matrikulasi

Pengarah -Gred Utama C

Timbalan Pengarah -Gred 54

(i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di Bahagian (ii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah yang berada di luar bidang kuasa PPSM Kolej Matrikulasi

4

Bil

Organisasi

Pengerusi

Ahli Timbalan Pengarah -Gred 54 Timbalan Ketua Akauntan -Gred 52 Timbalan Setiausaha Bahagian -Gred 52 Ketua Penolong Pengarah -Gred 52

13. Bahagian Teknologi Pengarah Pendidikan (BTP) - Gred Utama C 14. Bahagian Akaun Ketua Akauntan - Gred Utama C 15. Bahagian Audit Dalam Setiausaha Bahagian -Gred 54 16. Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian Pengarah -Gred 54

Pegawai Yang Dipertimbangkan (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di BTP, BTP Negeri dan Pusat Kegiatan Guru (i) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di Bahagian (i) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di Bahagian

(i) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di Bahagian (ii) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di Sekolah Seni

5

Lampiran K2

PANDUAN KEANGGOTAAN PPSM BAGI PEGAWAI DI JPNPengerusi PPSM Pengarah Pelajaran - Gred Utama C Ahli PPSM Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri -Gred 54 Pegawai Ditimbang (i) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di JPN (ii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di PPD (iii) Semua pegawai Gred 52 dan ke bawah di sekolah yang di luar bidang kuasa PPSM bagi pegawai di sekolah (i) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di JPN (ii) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di PPD (iii) Semua dan ke yang di PPSM sekolah pegawai Gred 48 bawah di sekolah luar bidang kuasa bagi pegawai di

Bil 1.

Organisasi JPN Gred A

2.

JPN Gred B

Pengarah Pelajaran -Gred 54

Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri -Gred 52

3.

JPWP Labuan dan Putrajaya

Pengarah Pelajaran -Gred 54

Ketua Sektor/ Ketua Unit Gred 48

(i) Semua pegawai Gred 44 dan ke bawah di JPWP (ii) Semua pegawai Gred 44 dan ke bawah di sekolah

6

Lampiran K3

PANDUAN KEANGGOTAAN PPSM BAGI PEGAWAI DI INSTITUSI/ SEKOLAH

Bil 1.

Organisasi Sekolah BPSBPSK/ BPKHAS

Pengerusi PPSM di bawah Pengarah BPTV/ BPI/ -Gred Utama B Timbalan Pengarah Pelajaran -Gred 54/ 52

Ahli PPSM Timbalan Pengarah -Gred 54 Pegawai Pelajaran Daerah/ Ketua Sektor -Gred 52

Anggota Dipertimbangkan Semua pegawai di Sekolah Gred 52 dan ke bawah Semua pegawai di Sekolah Gred 48 dan ke bawah

2.

Sekolah Menengah dan Rendah di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan Sarawak

3.

Sekolah Menengah Rendah di Perlis

dan Pengarah -Gred 54

Timbalan Pengarah -Gred 52

Semua pegawai di Sekolah Gred 48 dan ke bawah

4.

IPG/ Kolej Matrikulasi/ ELTC/ Pengarah IAB Cawangan Utara -Gred 54

Timbalan Pengarah -Gred 52

Semua Gred 48 bawah

pegawai dan ke

7

Lampiran L1

PANDUAN SUSUNAN PYD, PPP DAN PPK DI BAHAGIAN-BAHAGIAN KPM

Bil. 1.

PYD Ketua Setiausaha (KSU)

PPP Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) KSU

PPK Ketua Setiausaha Negara(KSN) Tidak Perlu

Catatan

2.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) Timbalan Ketua Setiausaha (TKSU) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (TKPPM) Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Setiausaha Bahagian (SUB)/Pengarah/Timbal an Rektor IPGM Ketua Akauntan Penasihat UndangUndang (PUU) Timbalan Setiausaha Bahagian (TSUB)/Timbalan Pengarah (TP)/Pengarah Sektor IPGM

3. 4.

KSU KPPM

Tidak perlu Tidak Perlu

5.

KPPM

Tidak perlu

6.

TKSU/TKPPM/Rek KSU/KPPM/TKPPM tor IPGM KSU KSU SUB/Pengarah/Ti mbalan Rektor IPGM Akauntan Negara Malaysia Peguam Negara TKSU/TKPPM/ Rektor IPGM

7. 8. 9.

1

10.

Pengarah IPGM/ Kolej Matrikulasi (KM)

Timbalan Rektor IPGM/ TP Bahagian Matrikulasi (BM) Pengarah IPGM/ KM TSUB/TP

Rektor IPGM/ Pengarah BM

11. 12.

TP IPGM/ KM Ketua Penolong Setiausaha (KPSU)/ Ketua Sektor (KS)/ Ketua Penolong Pengarah (KPP) Kaunselor Penolong Setiausaha (PSU)/ Ketua Unit (KU)/ Penolong Pengarah (PP)/ Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM)/ Pegawai Eksekutif (PE) Pengelola Setiausaha Pejabat

Timbalan Rektor IPGM/ TP BM SUB/Pengarah

13. 14.

TSUB KPSU/ KS/ KPP

SUB TSUB/TP/Pengarah

15.

PP/PTM/PSU/KU/ KPSU/KPP

KPSU/ KPP/ KS/ TSUB

16. 17.

KU/KPP

KS/TP

KSU/ KPPM/ Tidak Perlu TKSU/ TKPPM/ Rektor IPGM/SUB/Pengar ah/ Timbalan Rektor IPGM/TSUB/TP PE/KU/PP/PSU KPT/PE/Penolong Akauntan/PP/PSU KPP/ KPSU KU/PP/PSU/KPSU/K PP

18. 19.

Ketua Pembantu Tadbir (KPT) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (PT(P/O)/ Pembantu Tadbir (Kewangan) (PT Kew)

2

20.

Juruteknik Komputer/ Juruteknik Awam Pembantu Tadbir Rendah (PTR)/ Pembantu Am Pejabat (PAP)/Pekerja Rendah Awam (PRA)/Pemandu & Jawatan-jawatan lain dari gred 17 kebawah Setiausaha Sulit Kanan (SUSK)/ Setiausaha Sulit (SUS)/ Setiausaha Akhbar (SUA) Pegawai Khas (Pejabat Anggota Pentadbiran) Pegawai Pengiring Pegawai Petujuk Prestasi Gred 52: (i)

PPTM/ Pembantu Jurutera/ PE KPT/PE

KU/ PTM/ PSU/ PP PE/PP/KU/PSU

21.

22.

KSU

Setelah berbincang dengan Menteri

23. 24. 25.

KSU KSU KSU

Nota

Pegawai Penilai Pertama (PPP) ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya; dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) ialah pegawai atasan yang terdekat kepada Pegawai Penilai Pertama dan mempunyai hubungan kerja dengan Pegawai Yang Dinilai. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh Pegawai Penilai Pertama sahaja.

(ii)

3

Lampiran L2

PANDUAN SUSUNAN PYD, PPP DAN PPK di JABATAN PELAJARAN NEGERIBil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PYD Pengarah Pelajaran Negeri (PPN) KPPM PPP PPK Tidak perlu KPPM PPN KS/ TPPN KPP/ KS/TPPN KPP/ KS KU/ KS KU/ KS PP/ KU KU/ PTM/ PP PE/ PP

Timbalan Pengarah PPN Pelajaran Negeri (TPPN) KS KU/ KPP Penolong Pengarah (PP) / Akauntan Penyelia / Pengelola PE / Penolong Akauntan KPT PT(P/O)/ PT(Kew) / Pembantu Akauntan TPPN KPP/ KS KU/ KPP/ KS PP/ KU PP/ KU PE/PP/ KU KPT/ PE/ Penolong Akauntan/ PP PPTM/ Pembantu Jurutera/ PE KPT/ PE

10. Juruteknik Komputer/ Juruteknik Awam 11. PTR/ PAP/ Pekerja Rendah Awam/ Pemandu & Jawatanjawatan lain dari gred 17 ke bawahNota : (i)

Pegawai Penilai Pertama (PPP) ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya; dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) ialah pegawai atasan yang terdekat kepada Pegawai Penilai Pertama dan mempunyai hubungan kerja dengan Pegawai Yang Dinilai. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh Pegawai Penilai Pertama sahaja.

(ii)

4

Lampiran L3

PANDUAN SUSUNAN PYD, PPP DAN PPK DI PEJABAT PELAJARAN DAERAH

Bil. 1. 2.

PYD Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) TimbalanPegawai Pelajaran Daerah (TPPD) Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (PPPD) PE / Pengelola / Penyelia KPT PT (P/O)/ PT (Kew) Juruteknik Komputer PTR/ PAP/ Pekerja Rendah Awam/ Pemandu & Jawatanjawatan lain dari gred 17 ke bawah: (i)

PPP TPPN PPD PPN TPPN

PPK

3.

TPPD

PPD

4. 5. 6. 7. 8.

PPPD/ TPPD PE KPT KPT KPT/PE

TPPD/ PPD PPPD PE PE PE/ PPPD

Nota

Pegawai Penilai Pertama (PPP) ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya; dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) ialah pegawai atasan yang terdekat kepada Pegawai Penilai Pertama dan mempunyai hubungan kerja dengan Pegawai Yang Dinilai. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh Pegawai Penilai Pertama sahaja.

(ii)

5

Lampiran L4

PANDUAN SUSUNAN PYD, PPP DAN PPKDI SEKOLAHBil. 1. 2.

PYD Pengetua/ Guru Besar PK Pentadbiran/PK HEM/ PKKokurikulum/ PK Pendidikan Khas/ Penyelia Petang Ketua Bidang/ Ketua Panitia Guru Penolong KPT PT(P/O)/ PT (Kew) Ketua Pembantu Makmal Pembantu Makmal Ketua Penyelia Asrama

PPP PPD/ KPP Bahagian Pengetua/ Guru Besar

PPK TPPN/ TP Bahagian PPD/ KPP Bahagian

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PK Pentadbiran/ PK HEM/ PK Kokurikulum Penyelia Petang/ Ketua Bidang/ Ketua Panitia PK Pentadbiran KPT Ketua Bidang Ketua Pembantu Makmal /Ketua Bidang PK HEM Ketua Penyelia Asrama/ KPT Guru Pra Sekolah/ PK Pendidikan Khas KPT

Pengetua/ Guru Besar PK Pentadbiran/ PK HEM/ PK Kokurikulum Pengetua/ Guru Besar PK Pentadbiran PK Pentadbiran Ketua Bidang/ PK Pentadbiran Pengetua PK HEM PK Pendidikan Khas/ Pengetua/ Guru Besar PK Pentadbiran

10. Penyelia Asrama 11. Pembantu Pengurusan Murid 12. PTR/ PAP/ Pekerja Rendah Awam/ Pemandu & Jawatanjawatan lain dari gred 17 ke bawah

6

Nota

:

(i)

Pegawai Penilai Pertama (PPP) ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya; dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) ialah pegawai atasan yang terdekat kepada Pegawai Penilai Pertama dan mempunyai hubungan kerja dengan Pegawai Yang Dinilai. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh Pegawai Penilai Pertama sahaja.

(ii)

7