p redstavljamo - fkit.unizg.hrmaterijali - korozija i zaπtita, vodljivi polimeri - sintetski...

2
44 4/2007 SRPANJ/JULY Z avod za elektrokemiju os- novan je 1960. godine u sklopu Kemijsko-tehnoloπ- kog odjela Tehnoloπkog fakulteta u Zagrebu, tada pod imenom Zavod za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju. Utemeljitelj Zavoda te njegov predstojnik tih godina bio je prof.dr.sc. Branko LovreËek. Prese- ljenje Zavoda 1962. godine u nove prostore u zgradi u Savskoj cesti 16 omoguÊava intenzivan razvoj nastave i ustroj studentskih prak- tikuma. Od tada pa sve do dana- πnjih dana Zavod za elektrokemiju viπestruko je doprinio i doprinosi razvoju elektrokemije i elektro- kemijskog inæenjerstva na SveuËi- liπtu u Zagrebu i u industriji. Tijekom posljednjih 50-ak godi- na u Zavodu je na unapreenju nastavne i znanstvene djelatnosti radio i aktivno sudjelovao veliki broj nastavnika i ostalih suradnika. Osim utemeljitelja Zavoda prof. dr.sc. Branka LovreËeka, meu is- taknutim nastavnicima koji su os- tavili nezaobilazan trag su i prof. dr. sc. Ksenija Moslavac (period rada: 1960.-1982.), prof. dr. sc. –ani Ma- tiÊ (period rada: 1968.-1993.) te prof.dr.sc. Ljerka DuiÊ (period rada: 1964.-2005.), koja i danas aktivno sudjeluje u raznolikim aktivnostima Zavoda. Danas na Zavodu rade dr.sc. Mirjana Metikoπ-HukoviÊ, red. prof.dr.sc. Ema Stupniπek Lisac, red. prof.dr.sc. Antonija MeπtroviÊ- MarkovinoviÊ, docent, dr. sc. Sanja Martinez, docent (predstojnica Zavoda), dr.sc. Zoran MandiÊ, docent, znanstveni novaci dr.sc. Marijana KraljiÊ-RokoviÊ, dr.sc. Helena OtmaËiÊ ΔurkoviÊ, dipl. ing., Æeljka PetroviÊ, dipl.ing., Li- dija Valek, dipl.ing., Katarina Ma- ruπiÊ, dipl.ing. Jozefina »oviÊ i tehniËka suradnica Viπnja PaviÊ, dipl.ing. Osnovna djelatnost Zavoda za elektrokemiju je izobrazba i obuka studenata o temeljnim znanjima i vjeπtinama elektrokemijske i kemij- sko-inæenjerske struke. Nastava se odvija na preddiplomskim, diplom- skim, poslijediplomskim te na dok- torskim studijima koji se ustrojava- ju unutar Fakulteta kemijskog in- æenjerstva i tehnologije. Novim stu- dijskim programom koji se razvio unutar Bolonjskog procesa, Ëlanovi Zavoda odræavaju nastavu na stu- diju Primijenjena kemija, na studiju Kemijsko inæenjerstvo, na studiju Kemija i inæenjerstvo materijala i na studiju Ekoinæenjerstvo, πto obuh- vaÊa sljedeÊe kolegije: Elektro- kemija, Elektrokemijsko inæenjerst- vo i proizvodi, Konstrukcijski mate- rijali i zaπtita, Elektrokemijsko i korozijsko inæenjerstvo, Metalni materijali - korozija i zaπtita, Vodljivi polimeri - sintetski metali, Koro- zijska stabilnost materijala, Alter- nativni izvori energije, Vodikova energija i ekonomija, Gorivni Ëlanci, Kemijski izvori struje, Elektrokemij- ska organska sinteza, Korozija i okoliπ. Uz odræavanje nastave na P R E D S TAV L J A M O Dr.sc. Zoran MandiÊ, docent, Fakultet kemijskog inæenjerstva i tehnologije Rezultati znanstveno-istraæivaËkog rada su prepoznati i priznati u svijetu, posebno u πiroj elektrokemijskoj zajednici, i neprestano se objavljuju u meunarodnim znanstvenim Ëasopisima s velikom ËitanoπÊu i visokim Ëimbenicima odjeka, a ukupna citiranost Zavoda za elektrokemiju je premaπila brojku od 2.000 Zavod za elektrokemiju Djelatnici Zavoda za elektrokemiju, Fakultet kemijskog inæenjerstva i tehnologije SveuËiliπta u Zagrebu

Upload: others

Post on 27-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: P REDSTAVLJAMO - fkit.unizg.hrmaterijali - korozija i zaπtita, Vodljivi polimeri - sintetski metali, Koro-zijska stabilnost materijala, Alter-nativni izvori energije, Vodikova energija

44 4/2007 • SRPANJ/JULY

Zavod za elektrokemiju os-novan je 1960. godine usklopu Kemijsko-tehnoloπ-

kog odjela Tehnoloπkog fakulteta uZagrebu, tada pod imenom Zavodza elektrokemiju i elektrokemijskutehnologiju. Utemeljitelj Zavoda tenjegov predstojnik tih godina bio jeprof.dr.sc. Branko LovreËek. Prese-ljenje Zavoda 1962. godine u noveprostore u zgradi u Savskoj cesti16 omoguÊava intenzivan razvojnastave i ustroj studentskih prak-tikuma. Od tada pa sve do dana-πnjih dana Zavod za elektrokemijuviπestruko je doprinio i doprinosirazvoju elektrokemije i elektro-kemijskog inæenjerstva na SveuËi-liπtu u Zagrebu i u industriji.

Tijekom posljednjih 50-ak godi-

na u Zavodu je na unapreenjunastavne i znanstvene djelatnostiradio i aktivno sudjelovao veliki brojnastavnika i ostalih suradnika.Osim utemeljitelja Zavoda prof.dr.sc. Branka LovreËeka, meu is-taknutim nastavnicima koji su os-tavili nezaobilazan trag su i prof. dr.sc. Ksenija Moslavac (period rada:1960.-1982.), prof. dr. sc. –ani Ma-tiÊ (period rada: 1968.-1993.) teprof.dr.sc. Ljerka DuiÊ (period rada:1964.-2005.), koja i danas aktivnosudjeluje u raznolikim aktivnostimaZavoda.

Danas na Zavodu rade dr.sc.Mirjana Metikoπ-HukoviÊ, red.prof.dr.sc. Ema Stupniπek Lisac,red. prof.dr.sc. Antonija MeπtroviÊ-MarkovinoviÊ, docent, dr. sc. Sanja

Martinez, docent (predstojnicaZavoda), dr.sc. Zoran MandiÊ,docent, znanstveni novaci dr.sc.Marijana KraljiÊ-RokoviÊ, dr.sc.Helena OtmaËiÊ ∆urkoviÊ, dipl.ing., Æeljka PetroviÊ, dipl.ing., Li-dija Valek, dipl.ing., Katarina Ma-ruπiÊ, dipl.ing. Jozefina »oviÊ itehniËka suradnica Viπnja PaviÊ,dipl.ing.

Osnovna djelatnost Zavoda zaelektrokemiju je izobrazba i obukastudenata o temeljnim znanjima ivjeπtinama elektrokemijske i kemij-sko-inæenjerske struke. Nastava seodvija na preddiplomskim, diplom-skim, poslijediplomskim te na dok-torskim studijima koji se ustrojava-ju unutar Fakulteta kemijskog in-æenjerstva i tehnologije. Novim stu-

dijskim programom koji se razviounutar Bolonjskog procesa, ËlanoviZavoda odræavaju nastavu na stu-diju Primijenjena kemija, na studijuKemijsko inæenjerstvo, na studijuKemija i inæenjerstvo materijala i nastudiju Ekoinæenjerstvo, πto obuh-vaÊa sljedeÊe kolegije: Elektro-kemija, Elektrokemijsko inæenjerst-vo i proizvodi, Konstrukcijski mate-rijali i zaπtita, Elektrokemijsko ikorozijsko inæenjerstvo, Metalnimaterijali - korozija i zaπtita, Vodljivipolimeri - sintetski metali, Koro-zijska stabilnost materijala, Alter-nativni izvori energije, Vodikovaenergija i ekonomija, Gorivni Ëlanci,Kemijski izvori struje, Elektrokemij-ska organska sinteza, Korozija iokoliπ. Uz odræavanje nastave na

P R E D S T A V L J A M O

Dr.sc. Zoran MandiÊ, docent, Fakultet kemijskog inæenjerstva i tehnologije

Rezultati znanstveno-istraæivaËkog rada su prepoznati i priznati u svijetu, posebno uπiroj elektrokemijskoj zajednici, i neprestano se objavljuju u meunarodnim znanstvenim Ëasopisima s velikom ËitanoπÊu i visokim Ëimbenicima odjeka, a ukupnacitiranost Zavoda za elektrokemiju je premaπila brojku od 2.000

Zavod za elektrokemiju

Djelatnici Zavoda za elektrokemiju, Fakultet

kemijskog inæenjerstva itehnologije SveuËiliπta u

Zagrebu

Page 2: P REDSTAVLJAMO - fkit.unizg.hrmaterijali - korozija i zaπtita, Vodljivi polimeri - sintetski metali, Koro-zijska stabilnost materijala, Alter-nativni izvori energije, Vodikova energija

preddiplomskim i diplomskim studi-jima, Zavod sudjeluje u odræavanjunastave i na poslijediplomskim,doktorskim i specijalistiËkim studiji-ma. Posebno se moæe istaknutipokretanje i vodstvo interfakultet-skog poslijediplomskog specijalis-tiËkog studija “Korozija i zaπtita”,Ëiji je cilj osposobiti polaznike zasamostalno obavljanje poslovaprocjene, zaπtite i kontrole zaπtiteod korozije.

Ukupna nastavna aktivnostZavoda je usko povezana s njego-vim znanstveno-istraæivaËkim ra-dom. Rezultati znanstveno-istraæi-vaËkog rada su prepoznati i priznatiu svijetu, posebno u πiroj elektro-kemijskoj zajednici, i neprestano seobjavljuju u meunarodnim znan-stvenim Ëasopisima s velikom Ëi-tanoπÊu i visokim Ëimbenicimaodjeka, a ukupna citiranost Zavodaza elektrokemiju je premaπila bro-jku od 2.000. Danas Ëlanovi Zavodavode i svojom znanstvenom ak-tivnoπÊu sudjeluju na Ëetiri domaÊaznanstvena projekta: “Novi materi-jali i katalizatori za odræive tehno-logije” (dr.sc. Mirjana Metikoπ-

HukoviÊ), “Novi netoksiËni inhibitorikorozije metala” (dr.sc. Ema Stu-pniπek-Lisac), “Inhibicija korozijeprirodnim spojevima: od molekul-skih modela do primjene” (dr.sc.Sanja Martinez), “Temeljna i primi-jenjena istraæivanja vodljivih poli-mera” (dr.sc. Zoran MandiÊ) te πestmeunarodnih projekata: “Mem-brane cell hydrogen generator andelectrocatalysis for water splitting”(dr.sc. Mirjana Metikoπ-HukoviÊ),“Biokompatibilni kovinski materi-jali” (dr.sc. Mirjana Metikoπ-HukoviÊ), “Étude de l’influence denoveaux composés organiques surla corrosion du cuivre (COGITO)”,hrvatsko-francuski bilateralni pro-jekt (dr.sc. Ema Stupniπek-Lisac),“Organic inhibitors of copper corro-sion - can we reduce the environ-mental risk?”, hrvatsko-maarskibilateralni projekt (dr.sc. EmaStupniπek-Lisac), Étude des inhibi-teurs organiques non - nocifs a laprotection de la patine de bronzesarcheologiques (ECO-NET)”, fran-cusko-hrvatsko-rumunj-ski projekt(dr.sc. Ema Stupniπek-Lisac) i“Fundamental and Applied Re-

search of Conducting Polymers”,hrvatsko-maarski bilateralni pro-jekt (dr.sc. Zoran MandiÊ).

Znanstvena aktivnost Zavodameutim nije ograniËena samo naspomenute projekte. Znanstvenaznatiæelja i veliki radni polet ËlanovaZavoda otvaraju potpuno novevidike i tematike u razliËitim inter-disciplinarnim znanstvenim podru-Ëjima, πto se odnosi i na temeljnaznanstvena istraæivanja te na primi-jenjena istraæivanja koje je Zavodostvarivao i ostvaruje suradnjom sindustrijom.

Osim nastavne i znanstveno-istraæivaËke djelatnosti, vrlo stru-Ëno i kvalitetno osoblje Zavoda zaelektrokemiju daje struËne i savje-todavne usluge u raznim primjena-ma elektrokemije i elektrokemi-jskog inæenjerstva u industriji i prak-si. To se prije svega odnosi na:ekspertizu, primjenu i monitoringzaπtite od korozije, ispitivanje i kon-trolu stanja stacionarnih i mobilnihelektrokemijskih izvora struje, elek-trokemijsku sintezu bioloπki aktiv-nih spojeva i intermedijera, kon-strukciju i razvoj elektrokemijskihreaktora za pilot-postrojenja priproizvodnji organskih i anorganskihsirovina, primjenu elektrokemijskih

tehnika u uklanjanju organskih ianorganskih oneËiπÊivala u zemlji,primjenu elektroanalitiËkih tehnikau kontroli kvalitete sirovina, elek-trodepoziciju organskih i anorgan-skih prevlaka itd.

Za kraj, moæe se reÊi da je Za-vod za eletrokemiju vrlo uspjeπanzavod u kojem su stasale generaci-je visoko-kvalitetnih inæenjera iznanstvenika vrlo cijenjenih u Hr-vatskoj i svijetu. Razlog tome jekontinuirana briga za obrazovanje inapredak mladih kadrova koji su bilii ostali jamac da Êe se na Zavodu idalje odvijati kvalitetan nastavni,struËni i znanstveno-istraæivaËkirad. A konaËni cilj je razvoj elek-trokemijske i kemijsko-inæenjerskestruke kao doprinos napretku dru-πtva i poveÊanju kvalitete æivota.

45

Dr.sc. Helena OtmaËiÊ-∆urkoviÊ

Prof. Mirjana Metikoπ- HukoviÊ, dipl.ing. Æeljka PetroviÊ i studentica Dijana Graovac

FAKULTET KEMIJSKOG INÆENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

Dr.sc. Sanja Martinez, Lidija Valek i Viπnja PaviÊ odræavaju radionicu za inæenjere iz privrede

Prof. Ljerka DuiÊ, dr.sc. Zoran MandiÊ i dr.sc. Marijana KraljiÊ-RokoviÊ