otokar fischer: literární studie a stati ii

of 14 /14
LITERÁRNÍ STUDIE A STATI II

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

LITERÁRNÍ STUDIE A STATI

II

LITERÁRNÍ STUDIE A STATI

II

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v ob­dobí před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin lite­rárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zá­jmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sborní­cích, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině. Pro přítom­ný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů; v prvním svazku: 1. Problémové studie sou­střeďují obecně koncipované texty o problematice tvorby a jejích nevysvětlitelných či intuitivních momentech, stati o dramatu a dramaturgii, o his­torii a metodologii literární kritiky, o nových lite­rárněvědných směrech třicátých let 20. století nebo o podstatě literárního překladu, 2. Práce bohemis­tické představují ve třiceti statích českou literatu­ru od Máchy po Mahena, se zvláštními důrazy na dílo J. Vrchlického, O. Březiny, A. Sovy, O. Theera, F. X. Šaldy a K. Čapka, 3. Studie s tematikou česko­

­německou ukazují roli českého živlu v Goethově díle, básníkovu inspiraci pro Čelakovského a Erbena nebo seznamují s předlohami Kollárovy Slávy dcery, s relacemi mezi K. H. Máchou a A. Klarem či F. Heb­belem a českým národem; v druhém svazku: 4. Prá­ce germanistické přinášejí kromě goethovských, nie ­ tzschovských, wedekindovských či krausovských pojednání též jednu z prvních Fischerových studií, o H. W. Gerstenbergovi jako literárním kritikovi a recenzentovi Hamburgische Neue Zeitung, 5. Stu­die a stati o ostatních literaturách, práce kompara­tivní a články o překladech se v sedmatřiceti textech věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, Nietzschovým, Strindbergovým nebo vztahům mezi literární látkou anglickou a francouzskou, němec­kou a anglickou, českou a německou apod., 6. Stu­die k otázkám formy pojednávají o specifice volné­ho verše, charakteru českého rýmu a přízvuku nebo o podobě Kollárova sonetu či Březinova rýmu. Do 7. oddílu, Literární publicistika, jsou vybrány osobně­ ji laděné články či vzpomínky, stati, které se zabý­vají spisovatelskými biografiemi či situací v Němec­ku po nacistickém převratu.

Otokar Fischer (20. 5. 1883 – 12. 3. 1938) byl nejen literárním historikem, kritikem a teoretikem, ale také překladatelem, básníkem a dramatikem. Po maturitě na gymnáziu (1901) vystudoval germa­nistiku a romanistiku na pražské univerzitě české i německé, část studií absolvoval v Berlíně (1905, doktorát získal v Praze za práci H. W. v. Gerstenbergs Rezensionen in der Hamburgischen Neuen Zeitung), poté byl zaměstnán v univerzitní knihovně v Praze. Pro obor dějin německé literatury se 1909 habilitoval spisem Die Träume des Grünen Heinrich, 1917 byl jmenován mi­mořádným, 1927 řádným profesorem na pražské filozofické fakultě, 1930 se stal ředitelem tamních germanistických studií. Pedagogickou, kritickou a publicistickou činnost v česky i německy psaných novinách a časopisech provázely Fischerovy rozsáh­lé organizátorské aktivity zejména v divadelní ob­lasti: 1911–1912 byl dramaturgem Národního divadla, 1935 se stal šéfem činohry ND (1933 vydal teoreticky a historicky založenou práci Činohra Národního divadla do roku 1900). Zemřel na infarkt v den připojení Ra­kouska k nacistickému Německu. – Napsal rozsáhlé monografie H. v. Kleist a jeho dílo (1912), Friedrich Nietzsche (1913), Heine (2 sv., 1923–1924) a knižní studie Zu Im-mermanns Merlin (Dortmund 1909), Otázky literární psy-chologie (1917), K Ohlasu písní ruských (1932), Šaldovo češ-ství (1936) a Václav Tille (1938). Z časopiseckých prací sestavil knihy K dramatu (1919, s tématy dramaturgie a estetiky divadla a s portréty dramatiků a herců), Duše a slovo (1929, o tvůrčím aktu, psychoanalýze a li­teratuře, dvojnictví v umění apod.) a Slovo a svět (1937, o česko ­německé problematice v předbřeznovém ob­dobí). Spis Belgie a Německo (1927) je výtěžkem ročních pohostinských přednášek na univerzitě v Gentu. Je autorem 16 básnických sbírek a 7 divadelních her. Překládal dramata a básně především z angličtiny (Marlowe, Shakespeare, Shelley), francouzštiny (Corneille, Molière, Villon) a němčiny (Heine, Kleist, Nietzsche /mj. Tak pravil Zarathustra, 1914/, Schiller, Wedekind); pro Goethovy české spisy uspořádal a přeložil 9 svazků, mj. i Fausta (1928). Posmrtně vy­šly výbory z jeho prací kritických a úvahových (Slovo o kritice, 1947; Duše, slovo, svět, 1965), teatrologických (Otokar Fischer a Národní divadlo, 1983) a z jeho tvorby umělecké (Básně, 1956, Poutník a píseň, 2008).

Page 2: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

Otokar Fischer

Literární studie a stati II

Uspořádal Josef ČermákVe strojopisu k vydání připravil

Emanuel Macek

Page 3: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

Tato kniha byla vydána ve spolupráci s Institutem pro studium literatury, o. p. s., díky laskavé podpoře Česko ‑německého fondu budoucnosti.

Editor © Josef Čermák, 2015Translations © Eva Blinková Pelánová, Jiří Pelán, Ondřej Sekal, 2015Commentary © Michael Špirit, 2015© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015

Všechna práva vyhrazena

ISBN 978‑80‑7308‑536 ‑0

Page 4: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

4. Práce germanistické

Page 5: Otokar Fischer: Literární studie a stati II
Page 6: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

7

Gerstenberg jako recenzent listu Hamburgische Neue Zeitung 1767–1771

Císařský1 privilegovaný list Hamburgische Neue Zeitung byl založen zároveň s Hamburger Addreß ‑Comtoir ‑Nachrichten roku 1766. Jeho duchovním a hmot‑ným iniciátorem byl legační rada Leisching, jehož prostřednictvím po předčas‑né smrti prvního vydavatele Hoecka přešlo privilegium na Johanna Wilhelma Dumpfa. Teprve od ledna 1767 vycházel list pravidelně a zůstal pod Dumpfovým vedením až do roku 1771. Vycházela „týdně 4 čísla, a to v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek2 k Address ‑Comtoir“, číslo bylo tištěno na čtyřech listech a ob‑čas obsahovalo ještě přílohu.

Hlavní část tvořily politické zprávy z ciziny. Městské záležitosti přicházely kvů‑li přísné cenzuře zkrátka. Závěr tvořily, v průměru ve dvou sloupcích, ale často s pokračováním v dalších číslech, „Věci učené“. Tato rubrika přinášela vše, co souviselo s literaturou: recenze nově vydaných knih všeho druhu, výňatky z ně‑meckých a cizojazyčných edic, zprávy o knihkupcích, nakladatelích, autorech, výzvy k subskripcím, prohlášení, polemiky. V došlých básních byl opěvován za‑čátek a konec roku, události v knížecích rodinách, památka zesnulých občanů, dokonce i šťastně složené zkoušky: jeden anonymní nadšenec skládá svůj hold k nohám slečny Ackermannové; Jacobi opěvuje madam Henselovou, a obdrží od ní rovněž rýmovanou odpověď; jeden polský Žid debutuje s anakreontikou (patr‑ně tentýž, nad nímž vynáší roku 1772 Goethe tak zničující soud); Dusch a Denis jsou zastoupeni ódami, Gleim písněmi, Lessing epigramy. Už z tohoto hlediska lze tento list jako celek vidět jako významné hodnotové měřítko průměrné úrov‑ně literárního a společenského života, jako prostředek umožňující nahlédnout do spletitého mechanismu, ve kterém se tak podivuhodně srážejí dobové prou‑dy a užší národní zájmy, velké změny a nicotné spory, světový obchod a šosáctví, náboženské krize a divadelní intriky.

1 Východiskem této práce byly Gerstenbergovy Dopisy o pozoruhodnostech literatury (Briefe über die Merkwür-digkeiten der Litteratur z roku 1766, vydané znovu v řadě Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr- hunderts, č. 29–30, 1890), hlavní hlediska a měřítka poskytl von Weilenův úvod. – Hlubší náhled do Gerstenbergovy tvorby mi poskytla rukopisná pozůstalost, ke které mi laskavě poskytlo přístup ctěné ve-dení královské Dvorní a státní knihovny v Mnichově; zvláště děkuji panu Dr. Erichu Petzetovi.2 V létě v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.

Page 7: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

8

Nově založený list se přirozeně snažil nejprve navázat kontakty a předstoupil před veřejnost značně nejistým krokem. Odborné články mohly vzbudit jistou pozornost, jelikož na nich pracovali zdatní muži jako hamburští profesoři Büsch a Ebeling, literární kritiky však obsahovaly většinou bezbarvá pozorování v du‑chu osvícenství, nesmělou chválu na jednu stranu, ostýchavou výtku na dru‑hou, žádné sebevědomé a ctižádostivé ideje. Pak se pojednou udála proměna: svou pečeť vtiskli listu Lessing a Gerstenberg.

Lessing, jenž přichází do Hamburku v dubnu 1767, byl podle všeho získán rychle; po 7. květnu, kdy bylo otištěno předběžné oznámení Dramaturgie, se avi‑zuje vydání každé jednotlivé části, a kompletní dílo je opakovaně obhajováno a recenzováno. A ano, Lessing si brzy Neue Zeitung zvolí svým orgánem a aré‑nou k velkému zápasu s Klotzem. Jestliže časopis Deutsche Bibliothek der schö‑nen Wissenschaften vycházející v Halle se ještě v 96. čísle z roku 1768 zahrnuje chválou, tkví v tom krutá, ovšem nezamýšlená ironie: neboť následující číslo přináší první Dopis antikvárního obsahu. Redakce slibuje objektivní postoj, musí ale brzy přiznat barvu a odráží v rázném článku Klotzovy útoky. Tak je Neue Zeitung jediným hamburským listem, který zůstává na Lessingově straně: Correspon‑dent se staví na stranu Klotzových přívrženců a v Mittheilungen naleznou pů‑sobivou rezonanci hněvivé výbuchy ortodoxních představitelů.3

Ne tak očividně, ne tak otevřeně, pozitivně a energicky, ale hlouběji, mocněji a trvaleji byl list ovlivňován z Kodaně. Tam totiž přesídlil roku 1763 Gerstenberg, a tam také setrval, ve své nezapomenutelné Kodani, obklopen tolika nezapome‑nutelnými muži,4 ačkoli jej legační rada Leisching na podzim roku 1768 chtěl zcela přetáhnout do Hamburku.5 Ostatní jeho vztahy k vedení listu neznám.6 Dopisoval si s přítelem Claudiem, s Lessingem udržoval literární koresponden‑ci, možná že občas přijel do Hamburku.

Že se Gerstenberg na listu podílel, je nade vše jasné na základě svědectví a ná‑znaků ve vlastních dopisech, jakož i v dopisech od Claudia, Gleima, Jacobiho, Ni‑colaie, Boieho, Klopstocka, Wielanda a jiných. Jedná se pouze o to, jelikož články jsou vesměs anonymní, jeho podíl přesně vymezit. Jeden sešit z jeho pozůsta‑losti (s poznámkou 1770, napsanou tužkou na zadní straně) obsahuje koncepty k osmi recenzím, a k těm se druží podle formy a obsahu, ba též prostřednictvím odvolávek, celá řada dalších článků. Neméně Gerstenbergovi prokazatelně ná‑

3 O Lessingových vztazích k listu Hamburger Neue Zeitung poučuje polemika mezi von Weilenem a Eri-chem Schmidtem ve Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte 3, 1890, s. 398 nn.4 Tak se vyjadřuje sedmdesátiletý Gerstenberg v jednom velice smutném dopise justičnímu radovi Pra-movi (znám jej z rukopisu).5 Srov. Redlichův článek v Allgemeine deutsche Biographie, sv. 9, 1879, s. 64.6 Pátrání v Hamburku zůstala bez výsledku (laskavé sdělení pánů Dr. H. Nirrnheima a Dr. Küstera).

Page 8: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

9

leží několik kritik, o nichž je řeč v dopisech. U ostatních jsou nejdůležitějším kritériem stylistická pozorování.7

Jelikož je jeden z článků dochovaných v rukopise opatřený šifrou, a sice šif‑rou Ui, je nutné přezkoumat šifry. V Bibliothek der schönen Wissenschaften je pro Gerstenberga doložena šifra B; v prvním vydání Hypochondristy podpisuje dva články šifrou W; pod úvodem k Nevěstě stojí písmeno G. Všechny tyto litery se objevují též v časopise. Písmenem G je označena kromě několika nevýznam‑ných článků recenze o – Básni skaldově. Písmeno B stojí pod recenzí odborných prací a týká se pravděpodobně Büsche. Šifra W se objevuje sporadicky a je mož‑no ji přinejmenším v prvních ročnících přisoudit Gerstenbergovi; lze myslet na jeho druhé křestní jméno Wilhelm. Nepoužíval ale také zkratku prvního, H(einrich)? Ano, a sice dvakrát, hned na počátku své recenzní činnosti: potom se šifra H objevuje až zadlouho, náleží ale nepochybně nějakému duchovnímu. Je možno přisuzovat Gerstenbergovi ještě další značky (třeba jednou Be a jednou Tt, třikrát N), tolik je ale jisté: v ročnících 1768–1770 použil nějakou šifru velice zřídka (nanejvýš pětkrát). Zcela jiné je to roku 1767: zde je možno jeho charakter rozeznat jen u čtyř recenzí, a všechny čtyři jsou podepsané. Totéž platí o třech článcích z roku 1771.

K tomu je možno připojit jinou okolnost. Gerstenberg není nikde přímo jme‑nován jako spolupracovník, a jeho jméno se v textu vůbec vyskytuje jen zřídka. Nejčastěji je o jeho dílech řeč ještě roku 1767: pochvalně je anoncována Báseň skaldova, po recenzi v časopisu Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften se pochvalně zmiňují Dopisy, ale nepříznivý posudek listu Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften v Halle se registruje též a bez poznámky: slib anoncovat třetí sbírku Dopisů nebyl splněn. Také jinak se setkáváme s tím či oním titulem nějakého Gerstenbergova díla. On sám je v letech 1768–1770 jmenován jen jed‑nou. Častěji v následujícím ročníku, a roku 1772 dokonce v listu stojí: „Povzná‑šej často srdce své písněmi Klopstockovými a Gerstenbergovými…“

Z této skutečnosti a spíše negativního sledování šifer je možno lehce vyčíst vnější historii Gerstenbergovy žurnalistické činnosti. V letech 1768–1770 byl duší celého podniku; v poměrně pravidelných intervalech dodával své články, pouze kolem poloviny roku 1770 nastala dlouhá pauza. V následujícím roce odešel ze sdružení listu; jestli šlo o rozmrzelost, roztržku nebo přátelský rozchod, není možno prozatím rozhodnout.8

7 Podrobné vysvětlení, které články a proč je možno přisoudit Gerstenbergovi, si ponechávám pro nové vydání recenzí. Nicméně chci již nyní poznamenat, že přísně filologický rozbor není vůbec zapotřebí.8 V roce 1771 se odehrály také změny v redakci: Dumpfa vystřídal Johann Heinrich Dimpfel (L. Salomon: Geschichte des Deutschen Zeitungswesens, 1900, s. 145).

Page 9: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

10

Gerstenbergových recenzí je pravděpodobně více než šedesát. Z toho připadá veliká většina na recenze německých děl; dílům cizojazyčným se dostává po‑zornosti spíše okrajově, ale je znát výtečná obeznámenost s cizími literaturami, zvláště s anglickou. Všeobecné úvahy přecházejí také do oněch kritik, jejichž předmět je pevně určený, vystupují přirozeně ale mnohem silněji v recenzích o teoretických dílech.

Při zkoumání vyzdvihnu nejprve ony rysy, jež charakterizují recenze jako celek a podmiňují jazykové a literární zvláštnosti, poté se zaměřím na obecné otázky a nakonec přejdu ke článkům o literárních dílech; tímto postupem se podle mého názoru jasně ozřejmí Gerstenbergův postoj k dobovým proudům, k německé kritice i k poezii a jejím hlavním zástupcům.

Články se dotýkají vzájemně velice vzdálených oblastí a zabývají se nejrůzněj‑šími otázkami. Ale ať už se jedná o cokoli, ve všem se recenzent projevuje nikoli jako diletant, nýbrž jako dokonalý mistr pojednávaného předmětu, ve všem – do‑konce i v suchopárných gramatických úvahách – dovede nalézt něco zajímavého, nikdy neztratí ze zřetele souvislost částí s celkem či vědy se životem:9 za obvyk‑lým „my“ uměleckého kritika se skrývá silně osobní názor. Být zcela nestranný – tento slib zaznívá na mnoha místech, a i když se to jindy může stát zcela planou frází, v tomto případě to má význam: vyjadřuje to Gerstenbergovo nejvlastnější přesvědčení, že všechny originály je nutno posuzovat z jejich vlastního hlediska. Šlesvické Dopisy o literatuře šly dokonce tak daleko, že se recenzovanému spisovateli přizpůsobovaly co do výrazu. V novinách tomu tak ovšem rozhodně není a styl je tím mnohem vyváženější. Odpadají také podněty k přetvářce a s ní související zvláštnosti. Gerstenberg nevystupuje pod maskou odmítnutého milence, nemá zapotřebí fingovat adresáta či rozmlouvajícího, skrývat své mínění a vyslovovat je pomocí narážek; je považován za to, co doopravdy je, za anonymního kritika. Naproti tomu mu funkce recenzenta nasazuje jistá pouta: nemůže psát podle vlastního programu – a jestliže přece existuje nějaký plán, vyvinul se teprve bě‑hem práce –, nýbrž musí vyhovět náhodě a cizím pokynům a vedle mistrovských děl psát také o věcech bezcenných. Také se pokouší vytyčené hranice prolomit a vyslovuje se rád v „jemu vlastních odbočkách“ o všem, co mu leží na srdci.10 A jaká je to ironie osudu, že Gerstenberg vstoupil do řad žurnalistických kritiků, on, jenž kromě kritiků11 k nikomu nechoval takovou nenávist jako k žurnalis‑tům – zvláště k takovým, kteří si namlouvali, že vůči myšlenkám publika mu‑sejí zastat „služby porodní báby“; vysmívá se moudrému uspořádání, kdy „vždy devatenáct z dvaceti čtenářů krmí svůj rozum tím, co přežvýkali z žurnálů, těch‑

9 Srov. recenzi o Ramlerovi–Batteuxovi (1770, 7.–9. března, č. 38 a 39).10 Fragmentárním materiálům byla věnována rubrika „Poznámky“.11 Už titul „Kunstrichter“ mu byl protivný – viz Zeitschrift für deutsche Philologie 23, 1891, s. 55.

Page 10: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

638

Wieland, Christoph Martin 8, 18–22, 75, 96, 195, 226, 228, 230

Wienbarg, Ludolf 138Wilamowitz ‑Moellendorff, Ulrich von 130Wilde, Oscar 170, 214, 248, 264Willems, Jan Frans 285Wilson, John 438Winckelmann, Johann Joachim 15Witkowski, Georg 574 p.Wolff, Eugen 32–34Wolff, Max Josef 380Wolff, Pius Alexander 534Wolff, Theodor 390, 562Wolfskehl, Karl 286Wolzogen, Ernst von 251Wordsworth, William 404Wundt, Wilhelm 341, 344, 345, 391Wurmb, Christiane von 74Wurzbach, Wolfgang von 375

Young, Edward 18

Zakopal, Bohuš 368Zákrejs, František 234

Zappe, Antonín 516Zauper, Franz Josef Stanislaus 68Zavřel, František 248, 251, 367, 411Zeberer, Jan Josef 516Zeidler, Jakob 328, 329, 338 p.Żelazowski, Roman Jastrzebiec 90Zelený, Václav (pseud. Štěpán Ostrovský)

248Zelter, Carl Friedrich 73, 76, 251Zenge, Wilhelmine von 141, 523–525Zeyer, Julius 208, 237, 290, 297, 326, 357,

362, 483Zich, Otakar 464, 505Zimmermann, Robert von 390Zimpelová, Helene 137, 141Zinkernagel, Franz 113 p.Zola, Émile 316, 323, 383, 386, 537Zubatý, Josef 473Zweig, Arnold 63Zweig, Stefan 200, 201

Želenský, Karel 56, 57, 234, 235Žukovskij, Vasilij Andrejevič 408

Page 11: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

OBSAH

4. Práce germanistické

Gerstenberg jako recenzent listu Hamburgische Neue Zeitung 1767–1771 [OS] 7Goethe, básník věčného ženství 24Mignon 31Mysteria 35Faust na jevišti 55Stařec Goethe 60Eckermann 62Schillerovi Loupežníci 84E. T. A. Hoffmanna Don Juan 92Zrození tragédie z ducha noetiky 96Grabbe 98Dramatik Hebbel 107Gottfried Keller 114Nietzsche 130Nietzsche a Kleist [OS] 134Nietzsche a třetí říše 146Marionety 152Fantazie na motivy z Arthura Schnitzlera 155Frank Wedekind 165Glosa o Wedekindově technice 166Hugo Salus 169Gustav Meyrink 170Antimilitarista 174Kritik, etik, básník 176Nesmiřitelný 180Poslední dnové lidstva 181K stylové kritice Posledních dnů lidstva [OS] 185Poznámka o Hofmannsthalovi 189Wassermann a Němci 192Atlantis 197Zweigův Joseph Fouché 200Literatura německá posledních deseti let 202

Page 12: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

5. Studie a stati o ostatních literaturách, práce komparativní a články o překladech

Christopher Marlowe 207Dramaturgické poznámky k Christopheru Marlowovi [OS] 212Shakespearův Makbeth 217Makbeth v Čechách 223Jednodílný Jindřich IV. 239K Shakespearově Bouři 246Hilarova úprava Sheridanovy Školy pomluv 248České představení Troila a Kressidy [OS] 250Úvodní slovo k Shawovu cyklu 255Caesar a Kleopatra 260Galsworthy dramatik 266Pokušení svatého Antonína 270Jubilejní – nejubilejní 275Dramatik Romain Rolland [OS] 277Verhaeren dramatik 280Poeta rváčství 283K Čelakovského Ohlasu písní ruských 289Wallenrodství 292Henrik Ibsen 313Strindbergovská dramaturgie 319Středověké hry o desíti pannách 324Don Juan a Leontius [EBP] 328K prehistorii dramatu 341La tragédie sainte 347Molière a Čechy 361Shawův Caesar a Molièrův Don Juan 364Hebbel a Shakespeare 369Heine a Villon 372Strindberg a Nietzsche 381Vztahy F. X. Šaldy k německé literatuře [OS] 385Masaryk a německá literatura 389Ahasver, věčný žid 397Ahasver v moderních literaturách 406Simson 410Apostata 414Na okraj překladů 418Nad překladem Villona [JP] 441Odysseus v podsvětí 445

6. Studie k otázkám formy

O volném verši 453Mladým hercům 457

Page 13: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

Český rým 458Metrické poznámky 463O český přízvuk 467Nástup lingvistů 471Kollárův sonet 475Březinův rým 494

7. Literární publicistika

Vzpomínka na Berlín 511Z počátků Stavovského divadla 514Vánoční 519Zvony 520Traugott Krug, následovník [OS] 523Co Němcovou je vlastí? [OS] 527Psí historie [OS] 533O metaforách v kritice 536Citáty z básníka 544K 31. květnu 547Vzpomínka 548Vyznání 550Požadavek dne 555Daimón a tyché 557Dvojí Německo 559Německo a my 569Doktor Faust 572

Chronologický soupis zařazených statí 583Soupis periodik a knižních publikací s texty tohoto výboru 595Abecední soupis statí 601Ediční poznámka 611Jmenný rejstřík 625

Stati označené [EBP], [JP] a [OS] přeložili (z němčiny) Eva Blinková Pelánová, Ondřej Sekal (verše E. M. Arndta ve stati Co Němcovou je vlastí? přeložila Eva Jelínková) a (z francouzštiny) Jiří Pelán.

Page 14: Otokar Fischer: Literární studie a stati II

Otokar FischerLiterární studie a stati II

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Obálka je inspirována úpravou Jana Jiskry pro tzv. velkou bílou řadu, která vycházela v nakladatelství Odeon od roku 1978.

Výbor uspořádal Josef ČermákStrojopis připravil na konci osmdesátých let pro tehdejší nakladatelství Odeon Emanuel MacekDefinitivní podobu výboru dal, soupisy sestavil a ediční poznámku napsal Michael ŠpiritPřeklady statí Eva Blinková Pelánová, Jiří Pelán a Ondřej SekalJmenný rejstřík Lucie MaláKolace česky psaných textů Lucie DěkanovskáRedakce překládaných textů Eva JelínkováJazyková korektura Zdena WiendlováObálka, typografie a sazba z písma Fedra Dušan NeumahrTisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.Vydání první, Praha 2015