ostavi otvorena vrata

of 30/30

Post on 03-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alojzije Petranović / Ostavi otvorena vrata

TRANSCRIPT

 • Alojzije Petranovi / Ostavi otvorena vrata

 • Alojzije Petranovi, Ostavi otvorena vrata, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

  Izdava: Glas Koncila, Kaptol 8, ZagrebTel.: 01/4874 318; faks: 4874 319e-pota: [email protected]

  Za izdavaa: Nedjeljko Pintari

  Biblioteka: Proverbia. Knjiga 3

  Lektura: Josip Sinjeri

  Ilustracije: Slavo Striegl, akad. slikar

  Priprema za tisak: Glas Koncila

  Tisak: Grafika Markulin, Lukavec

  Tiskano u lipnju 2011.

  Knjiga je objavljena uz potporu Grada Siska.

  ISBN 978-953-241-303-8

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 772894

 • Alojzije Petranovi

  Ostaviotvorena vrata

  Glas KoncilaZagreb, 2011.

 • 5

  Kao predgovor

  Nije pjesnik samo onajkoji pjesmu pie,ve i onaj u kompjesma die.

  Nisam pjesnik kao Izidor Poljak, Jeronim Korner, Milan Paveli ili mnogi drugi ije pje-sme u meni diu duhom ljubavi i dobrote. Ali zato volim pjesnike due, jer imaju duu koja alje poruku ljubavi i mira za Bolji svijet.

  Neka ove pjesme krenu poput ptice u letu i pelica k svakom cvijetu te donesu ruku mira i ljubavi ovomu nemirnom svijetu.

  Alojzije Petranovi

 • 7

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  Bez rijei

  Vie ne mogu reito bilo nije,a ipak sve je novoi u danima i u noimaneponovljivo.I zato se uvijekdiem i padam,a uvijek elim iido cilja,iako je tekaivotna zbilja.I sve je staro,a sve je novo.Jedno drugo gradiu nadi vjeno novog.

 • 9

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  Bezgrena

  Sve je pokrio snijeg,dan je lijep,no ljepi od snijegablagdan jeBezgrene.

  Od njene ljepote,od njene bjeline,od njena mirisai bistrine,da li to ljepe ima?

  Mi smo bili slijepi ne vidimo.Mi smo gluhi ne ujemo.Usta imamo ne govorimo:To je Ona!Madona, naa Majka!

  Zato sam tuanto mnogi joj ne kauhvalaza sve to je dala,a dala je Sina svogaza spas ljudskog roda.

 • 10

  Alojzije Petranovi Ostavi otvorena vrata

  Uime tuge,ali i radosti dugeza Sina itebi hvala,Majko draga.

  Ne samo ja,uime svih, kaem,budi nam blaga.Budi nam Majka.

  S tobom minut e tuga,Majko draga.

 • 113

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  ivot darovan

  Davno zrno posijano,klijalo i odrastalo.Teko se je probijaloda bi plodom urodilo

  I evo ga, stasalo je,brojnim rodom rodilo je.

  U Karmelu,Bojem domu,brojnim cvjetovimaprocvalo je.

  Miris boja tih cvjetovaZajednicu obasjalo.I jo cvate i mirieljepotom duevjerne,smjerne.Neka cvate i jo dugo.To joj elesestre njenei brat sestre Rafaele.

  Sisak, 7. 1. 2011.asnoj ex majci Karmeli za roendan

 • 114

  Alojzije Petranovi Ostavi otvorena vrata

  ivot prolazi

  ivot prolazi.Dan za danom tee,a sunce na zalazunam poruku dajeda ivot kratko trajejer sa zalazom suncai on se gasi,ali s nadom u duida zora e svanutnovoga jutra.

 • 117

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  Pre. Alojzije PetranoviTrg bana Josipa Jelaia 1

  44000 SISAK

  Dragi Alojzije!

  Kad si mi ono bio spomenuo dvije objavljene zbir-ke poelio sam ih vidjeti. Hvala Ti to si mi ih poda-rio. A treu -u nastajanju- si mi podastro.

  Tvoje tri zbirke, tri knjige Tvoje su ispovijesti s Izaijinim ushitima i Jeremijinim jecajima, Jobovim upitima i Isusovim odgovorima. Biblijske aktuali-za-cije u vrijeme rata tempore belli povezuju vjeru i narod, Crkvu i domovinu. Put pak je ivotni i prola-zak je izmeu cvjetnih nasada ali i uspon na Kalvari-ju s Veronikama usput.

  Pojedine slike blistaju, kao Ja nazirem dugu/ koja brie tugu (Uz put, Sisak 1998, str. 54). Posute su po(r)uke na putu: Ne budi zao/biti e ti ao (Na putu, Sisak 2000, str. 3), Vrijeme je tvoje sada/luda se drugome nada (Vrijeme leti, Rukopis). Suzvuje rijei, iz prirode slika doimlje se kao jeka. Pjesma Slika autoportret, djeluje poput spomenika.

  Stavi u korice rukopisnu zbirku. Ovo pismo e-stitku moe uz nju preslikati.

  PrijateljskiIvan Golub

  Zagreb, 26. svibnja 2011.Sv. Filip Neri, veseli svetac.

 • 121

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  O AUTORU

  Vl. Alojzije Petra-novi roen je 18. lip-nja 1934., u Gornjoj Jelenskoj. Srednju ko-lu i bogoslovni fakultet polazi u Zagrebu, gdje je 29. lipnja 1961. za-reen za sveenika. Dvije je godine bio ka-pelan u Gornjoj Stubi-ci (1962. 1964.), a

  zatim devet godina upra vitelj upe Gora, kod Petrinje (1964. 1973.). upu Svetoga kria u Sisku preuzima 1. listopada 1973. Osim upom Uzvienja Svetog kria, neko je vrije-me upravljao i susjednim upama. Tako od 1. listopada 1974. do 21. rujna 1975. upravlja upama Farkai i iinec. Nakon smrti An-tuna Grahovara (kraj 1990. i poetak 1991.) upravlja upom svete Marije u Sisku. Za vri-jeme upnikovanja Stjepana Brajkovia u Se-lima, dok je on bio na bolovanju ili u zatvoru, upravlja i tom upom. Konano, po osnutku upe sv. Kvirina u Sisku, 4. lipnja 1993., ne-koliko mjeseci upravlja i tom novoosnova-nom upom, do dolaska prvoga upnika.

 • 122

  Alojzije Petranovi Ostavi otvorena vrata

  Godinu nakon preuzimanja upe u Sisku organizira duhovnu obnovu, a 1988. u upi organizira svete misije, koje su vodili redovni-ci isusovci. Organizirao je slavlje etiri mlade mise: Josipa Sabljia i Mladena Markia (1974.), Borisa Balenovia (1991.) i Darka Te-perta (1999.).

  Dekretom od 3. studenoga 1975. imeno-van je dekanom Sisakog dekanata i tu je slubu obnaao do odlaska u mirovinu, 2004. godine.

  Godine 1977. objavio je Sakralno-turisti-ki vo di Siska i okolice, za koji je napisao i predgovor.

  Odmah po dolasku u Sisak uoava potrebu osnivanja jo jedne upe za sjeverni dio grada, s pripadajuim selima. Uz brojne probleme i odbaene predloene ideje, konano uspijeva na Zelenom brijegu dobiti gradilita i graditi, prema mogunostima, objekte buduega u-pnoga centra. Na kraju, uz nadljudske napore, dobiva i lokaciju za buduu upnu crkvu, a sve to u vrijeme komunistiko-ateistikog su-stava. Kruna svega bilo je osnivanje nove upe svetoga Kvirina, 4. lipnja 1993. godine.

  Domovinski rat donio mu je brojne proble-me. Prima u svoj dom prognane sveenike, a u svoju upu brojne prognanike, za koje osni-

 • 123

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  va i vodi Caritas upe Uzvienja Svetog kria. Nakon to su granate djelomino otetile cr-kvu i upni stan, 4. studenoga 1991. jedna je granata izravno pogodila upnu crkvu, pa je ve 1992. brinuo o obnovi crkve.

  Zbog mnogobrojnih zasluga nadbiskup i kardinal Franjo Kuhari imenovao ga je u prosincu 1994. poasnim kanonikom zagre-bakim.

  Tijekom 1998. primio je dva posebno vri-jedna priznanja: Dom kulture u Sisku i Mati-ca hrvatska sveano su predstavili njegovu zbirku pjesama Uz put, 27. travnja, a za svo-je zasluge primio je godinju nagradu Grada Siska, na Kvirinovo, 4. lipnja.

  Nakon smrti iinekog upnika Petra i-mia, od kraja svibnja do kraja kolovoza 1999., upravlja i upama Farkai i iinec.

  Prigodom 10. obljetnice smrti upnika sve-te Marije, Antuna Grahovara, 2000. godine, upnik uime upe izdaje knjiicu Lojze Butur-ca Dobar ovjek Toni. Na blagdan sv. Cecilije iste godine postigao je jo jedan uspjeh. Nai-me istoga dana kad su blagoslovljene orgulje i novo zvono, na svean nain predstavljena je njegova nova zbirka pjesama, pod naslovom Na putu.

 • 124

  Alojzije Petranovi Ostavi otvorena vrata

  Na Kvirinovo, 4. lipnja 2003. primio je od Grada Siska nagradu za ivotno djelo, ime mu je odano priznanje za njegovo uspjeno 30-go-dinje djelovanje na dobrobit Siska i njegovih itelja.

  Dekretom br. 1743. od 3. srpnja 2004. za-grebaki nadbiskup i kardinal Josip Bozani stavlja Alojzija Petranovia u stanje mira, s danom 22. kolovoza 2004. Tri dana kasnije, 25. kolovoza, izvrena je primopredaja upe novomu upniku Dragutinu Toplaku. U po-novno uspostavljenoj Sisakoj biskupiji ostaje i dalje u Sisku na ispomo novom upniku Antunu Senteu.

 • 125

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  Sadraj

  Kao predgovor ............................................... 5Bez rijei ....................................................... 7Bezgrena ...................................................... 9Boi je doao ...............................................11Breza* ...........................................................12Cilj ...............................................................14ekam .........................................................15ekanje ........................................................16ovjek i mrav ...............................................17Dar ...............................................................18Deset godina nakon Oluje ............................19Doi e dani pjesme .....................................21Gdje su nam heroji? .................................... 22Godine se niu ............................................ 23Gorka aa .................................................. 24Gotovina ..................................................... 25Grobovi ....................................................... 26Grozd i jabuka ..............................................27Gvozdansko ................................................ 28Hvala Ti, Boe ............................................ 29Ivan ..............................................................31Iz rana se krv toi ........................................32Ja i ti ........................................................... 33Kako je tuno .............................................. 34Kosovo .........................................................35Kri ..............................................................37Kupreka vrata .............................................38Lijepo je biti .................................................39Mir .............................................................. 40

 • 126

  Alojzije Petranovi Ostavi otvorena vrata

  Moja slika ....................................................41Moje pjesme .................................................42Molitva........................................................ 43Moslavina ................................................... 45Nada ........................................................... 46Nada u noi ..................................................47Nemir ......................................................... 48Nisam sjena .................................................49No ............................................................. 50Novi je dan ..................................................51Odgovor ...................................................... 53Odlazak ...................................................... 54Odlazi netko meni drag ................................55Osmjeh ....................................................... 56Ostao sam sm ............................................57Ostavi otvorena vrata ...................................58Otvori oi, Gospode .....................................61Pedeset minu ljeta ........................................62Pitam .......................................................... 64Pitanje ..........................................................65Pitanje istine ................................................67Pjesma o cvijetu .......................................... 68Pogled oka ....................................................69Poruka .........................................................71Prijatelj .........................................................73Prijatelj drag .................................................74Prije pedeset godina ......................................75Procvala je rua ............................................76Proljee ....................................................... 77Rana Srca .....................................................78Ribar ............................................................79Rua ............................................................ 80

 • 127

  Alojzije PetranoviOstavi otvorena vrata

  Samoa ........................................................81San u noi ................................................... 83Sunce i snijeg .............................................. 84Sunce se skriva .............................................85Suza ljubavi ................................................. 86Sve se kree ..................................................87Svi sveti! ......................................................88Svjetiljka u noi ............................................89Svjetlo u noi .............................................. 90utnja ...........................................................91Tako je malo ............................................... 92Teko je biti sam ..........................................93Ti trai .......................................................94Tren .............................................................95Tuga .............................................................97Tuna ena ..................................................98Umirovljenik ............................................... 99Umor .........................................................100Umor ini svoje ..........................................101Uvele rue ..................................................102Uz Vrbas ....................................................103Veronika ....................................................105Vino ...........................................................107Volim sve ...................................................108Zalaz sunca nad Kupom .............................109alost ......................................................... 110e ............................................................ 111ivot ..........................................................112ivot darovan .............................................113ivot prolazi ............................................... 114

  O AUTORU ...............................................121