osnovni vidovi transport ii

Download Osnovni Vidovi Transport II

Post on 25-Nov-2015

57 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sada

TRANSCRIPT

Osnovni vidovi transport

OSNOVNI VIDOVI TRANSPORT IITema : Neophodni uslovi i dokumenti za obavljanje transporta

Student : Hrnji Anes 33/11 Profesor : Zdravko Nuni , doc. Semir Biberki 140/11

Sadraj1. Uvod .....................................................................................................2. Neophodna dokumentacija i uslovi za obavljanje transporta .............2.1 Neophodna dokumentacija za drumski transport ......................2.2 Neophodna dokumentacija za eljezniki transport ...................2.3 Neophodna dokumentacija za vodeni transport.........................2.4 Neophodna dokumentacija za vazduni transport......................2.5 Ostali neophodni dokumenti za transport..................................3. Tehnologija pripreme prevoza .............................................................4. Prevoz opasnih materija......................................................................5. Zakljuak .............................................................................................6. Literatura.............................................................................................

1. UVOD Da bi mogli nauit neophodne dokumente i uslove za obavljanje transporta, moramo znati podjelu transporta. Prva podjela transporta je na spoljni - eksterni i umitranji - interni transport.Pod unutranjim transportom podrazumjevamo dizanje, prenoenje i odlaganje svake vrste materijala i proizvoda, bez obzira na veliinu, oblik i teinu u proizvodnom procesu jednog preduzea. U unutranji transport spadaju i radovi oko planiranja i organizacije te djelatnosti i usklaivanje potpune povezanosti izmeu proizvodnje i transporta.Osnovni tipovi spoljnog transporta : Kopneni - koji ini drumski i eljezniki; Vodeni - brodski (koji ine plovne rijeke i kanali, jezera, mora i okeani); Vazduni - avionski ili svojevremeno i putem cepelina Potanski, telegrafski i telefonski (PTT),Prema profesoru Marku Vasiljeviu drumski transport se moe podijeliti: prema namjeni: javni (opti) i za sopstvene potrebe (privatni); prema teritorijalnom obiljeju: unutranji i meunarodni; prema nainu organizacije: linijski i slobodni i prema specijalizaciji kapaciteta voznog parka na: transport putnika i transport robe

2. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA I USLOVI ZA OBAVLJANJE TRANSPORTA U uvodu smo rekli o tome kako se djeli transport, a osnovna dokumentacija koja prati transportni proces u unutranjem i u meunarodnom transportu obuhvata: Dokumente za vozilo Dokumente za vozaa Dokumente koji prate ralizaciju uslugeSvaki od vidova ima svoje neophodne dokumente i uslove za bezbjedno obavljanje transport.2.1 Neophodna dokumentacija za drumski transport U dokumenti za vozilo spadaju : saobraajna dozvola (i za vuno i za prikljuno vozilo), polisa obaveznog osiguranja, meunarodna polisa osiguranja (zeleni karton), potvrde o tehniko-eksploatacionim uslovima koje moraju zadovoljavati teretna vozila kojima se obavlja meunarodni drumski prevoz.U Dokumenti za vozaa spadaju : vozaka dozvola odgovarajue kategorije, meunarodna vozaka dozvola, lina karta, paso i vize, dokument o zaposlenosti, obavezno zdravstveno osiguranje i kartica meunarodnog zdravstvenog putnog osiguranja, tahografski uloci.Dokumenti koji prate realizaciju usluge : putni nalog,tovarni list (CMR tovarni list), pojedinana bilateralna ili CEMT dozvola za meunarodni transport, carinski dokumenti (TIR karnet, T dokument, nacionalna carinska isprava).Dokumenti za vozilo Saobraajna dozvola - U teretnom motornom vozilu, kojim se obavlja drumski transport, mora se nalaziti saobraajna dozvola vunog vozila, kao i saobraajna dozvola prikljunog vozila. Saobraajna dozvola je isprava kojom se dokazuje da vozilo ispunjava propisane uslove za bezbjedno uestvovanje u saobraaju, a u pravnom smislu predstavlja rijeenje koje je donio nadleni organ i kojim se vlasniku vozila priznaje pravo na registraciju vozila.

Slika 1. - Saobraajna dozvola i vlasnika potvrda za vozila u BiHZahtjev za registraciju vozila podnosi se u SUP-u, odjeljenju unutranjih poslova ili policijskoj stanici na ijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalite ili boravite. Zahtjev za produenje registracije vozila podnosi vlasnik vozila prije isteka vaenja saobraajne dozvole.Vozila se registruju upisom registarske oznake i odreenih podataka o vozilu i vlasniku u evidencije o registrovanim vozilima. Za registrovano vozilo izdaje se saobraajna dozvola i registarske tablice. U ovoj dozvoli vozilo je identifikovano preko broja asije (koji je uvijek utisnut na asiji) i broja motora. Saobraajna dozvola izdaje se sa rokom vaenja od jedne godine (posebno za vuno, a posebno za prikljuno vozilo). Ako se promjeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraajne dozvole, izdaje se nova saobraajna dozvola. U saobraaju na putu smije da uestvuje motorno ili prikljuno vozilo samo za vrijeme vaenja saobraajne dozvole izdate za to vozilo. Kada upravlja motornim ili motornim i prikljunim vozilom, voza mora da ima kod sebe vaeu saobraajnu dozvolu izdatu za ta vozila i duan je da istu pokae na zahtjev ovlaenog lica. Polisa osiguranja od autoodgovornosti i meunarodna polisa osiguranja (zeleni karton) Jedan od neophodnih dokumenata za registraciju vozila je polisa osiguranja vlasnika ili korisnika motornog vozila od odgovornosti za sluaj tete treem licu u saobraaju (smrt, tjelesna povreda, naruavanje zdravlja, unitenje ili oteenje stvari; ne uzimaju se u obzir tete na stvarima koje su primljene na prevoz. Ovo osiguranje treba da osiguranika zatiti u sluaju da on priini tetu nekom treem licu, tako to e trokove koje bi inae platio osiguranik, plati Osiguravajue drutvo kod kojeg je zakljuena polisa.

Slika 2 - Zeleni kartonUslov za obavljanje drumskog transporta robe je i da se u teretnom motornom vozilu kojim se obavlja prevoz, mora nalaziti polisa obaveznog osiguranja, tako da u sluaju saobraajne nezgode vlasnik polise (ili lice koje radi u njegovo ime voza) moe dati polisu oteenom licu kako bi tetu nastalu nezgodom nadoknadilo Osiguravajue drutvo. Polisa osiguranja od autoodgovornosti se zakljuuje na period od godinu dana ili krae, s tim to se tada visina premije izraunava prema periodu trajanja osiguranja. Registarska naljepnica je dovoljan dokas osiguranja od autoodgovornosti.Zeleni karton je meunarodna polisa osiguranja. On je ekvivalent nacionalne polise osiguranja od autoodgovornosti svake od drava potpisnica. Kao takav, prihvaen je bez bilo kakvih prepreka ili trokova u svim dravama gdje je validan. Mora se pokazati na granicama i u sluajevima saobraajnih nezgoda. Rok vaenja zelenog kartona je jedna godina ili do isteka registracije vozila, ukoliko se ona ne produava. Zeleni karton se dobija uz polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, odnosno pri reigstraciji vozila. Nije potrebna prilikom ulaska u zemlje EU ili u Hrvatsku, ali je potrebna za Crnu Goru.Prilikom zakljuenja osiguranja od autoodgovornosti osiguranik dobija i obavezan formular Evropski izvjetaj o saobraajnoj nezgodi, koji omoguava da se brzo reaguje u sluaju manje nezgode u kojoj nema povrijeenih i bez izlaska policije na teren. Potvrde o sposobnosti teretnog i prikljunog vozila za korienje u drumskom saobraaju Pravilnikom o tehnikim i tehniko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila kojima se obavlja meunarodni javni prevoz u drumskom saobraaju (Slubeni glasnik RS", broj 32/09, 35/10 i 09/11) propisuju se uslovi koje motorno vozilo, odnosno motorno i prikljuno vozilo u zavisnosti od vrste i karaktera prevoza, mora da ispunjava radi blagovremenog, sigurnog i kvalitetnog obavljanja prevoza u drumskom saobraaju. Takoe se propisuju i uslovi u pogledu emisije tetnih materija i buke, rokovi za obavljanje pregleda za utrvrivanje tehniko-eksploatacionih uslova za vozila. Ovaj pravilnik odnosi se na sva vozila kojima se vri prevoz lica i stvari. Osim uslova ovim Pravilnikom su definisane i potvrde koje se za vozila izdaju ukoliko ispunjavaju propisane uslove, kao i izgled obrazaca ovih potvrda. Uslovi i potvrde iz ovog pravilnika su propisane Rezolucijama CEMT-a, pri emu su posljednje vaee odredbe sadrane u Uputstvu za vladine slubenike i prevoznike o primjeni CEMT multilateralne kvote (CEMT/CM(2005)9/FINAL). Teretno vozilo se moe svrstati u jednu od sljedeih kategorija: zeleno vozilo zelenije i bezbjedno vozilo EURO 3 bezbjedno vozilo EURO 4 bezbjedno vozilo EURO 5 bezbjedno voziloPrema Pravilniku teretno i prikljuno vozilo koje se ne moe svrstati u neku od navedenih kategorija, svrstava se u kategoriju vozilo i ono ne posjeduje ni jednu potvrdu. Osim za zeleno vozilo, koje mora posjedovati jednu potvrdu, zelenije i bezbjedno, EURO 3 bezbjedno, EURO 4 bezbjedno i EURO 5 bezbjedno vozilo moraju posjedovati vie potvrda: tri potvrde za vuno vozilo (potvrdu A o ispunjavanju tehnikih uslova u pogledu buke i emisije zagaivaa, potvrdu B o ispunjavanju tehnikih u slova u pogledu bezbjednosti i potvrdu o sposobnosti vozila za korienje) i dvije potvrde za prikljuno vozilo (potvrdu za prikljuno vozilo i potvrdu o sposobnosti vozila za korienje).Potvrdu o sposobnosti vozila izdaje nadleno tijelo u dravi registracije, a ostale potvrde izdaju proizvoai vozila ili njihovi zastupnici. U gornjem desnom uglu imaju numeraciju koju vri Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i o tome vodi registar, a koja se sastoji od oznake dravne pripadnosti i rednog broja potvrde. Ove potvrde se moraju stalno nalaziti u vozilu tokom meunarodnog drumskog prevoza. Na prednjoj strani teretnog vozila, zavisno od kategorije u koju se vozilo svrstava, mora se nalaziti znak u obliku kruga prenika od 200 mm zelene boje, sa ivicom od 10 mm bjele boje sa ucrtanim slovom ili brojem.

Slika 3. - Izgled oznaka na vozilu u zavisnosti od kategorije vozilaDokumenti za vozaa Vozaka dozvola Osnovni dokument za vozaa. Sadr