osnovna Škola veliko trgoviŠĆe · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i...

of 58 /58
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE Stjepana Radića 27 49214 Veliko Trgovišće KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. Veliko Trgovišće, rujan 2016.

Author: others

Post on 22-Sep-2019

7 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE

  Stjepana Radića 27

  49214 Veliko Trgovišće

  KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

  Veliko Trgovišće, rujan 2016.

 • REALIZACIJA ŠKOLSKOG KURIKULA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./16.

  Izborna, dodatna i dopunska nastava se u školskoj godini 2015./16. provodila prema planu iz Kurikula škole, isto kao i izvannastavne aktivnosti.

  Sva planirana izvanučionička nastava je realizirana prema planu iz Kurikula škole za ovu školsku godinu od 1. do 8. razreda.

  Roditelji su participirali troškove jednodnevnih izleta i ekskurzija u Hrvatskom zagorju, Zagrebu, Varaždinu. Sedmi razredni odjeli su bili na završnoj ekskurziji u Zaostrogu. Uspješno je organizirana i realizirana Škola u prirodi u Istri.

  Svi planirani projekti realizirani su prema planu.

 • ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2016./17.

  PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

  RAZVOJNI CILJEVI

  METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

  NUŽNI RESURSI

  DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

  OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

  MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Integracija nastavnih sadržaja/međupredmetna korelacija i suradnja

  više integracije, povezivanja određenih sadržaja kroz više predmeta

  suradnja među učiteljima, uključivanje svih učitelja, zajedničko planiranje

  učitelji i učenici; NPP, računalo, materijal za izradu radova učenika

  tijekom školske godine

  Razredna vijeća

  evaluacija aktivnosti, realizacija školskog kurikuluma

  Suradnja roditelja i škole bolja i češća suradnja roditelja i škole

  projekti koji uključuju suradnju roditelja, roditeljski sastanci s temom suradnje

  učenici, učitelji i roditelji

  tijekom školske godine

  Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja

  zajednička analiza i evaluacija projekata i aktivnosti; realizacija školskog kurikuluma

  Izvannastavne aktivnosti više i raznovrsnije izvannastavne aktivnosti

  kreativno planiranje

  učitelji, učenici tijekom školske godine

  Učiteljsko vijeće realizacija školskog kurikuluma

  Vrednovanje i samovrednovanje učitelja

  biti svjesni svojih mana i prednosti, poboljšati svoj rad, nastavni proces i rad škole

  suradnja, samovrednovanje, uspoređivanje i kreiranje obrazaca, zajednička analiza

  učitelji, učenici, obrasci za vrednovanje i samovrednovanje, potrošni materijal

  tijekom školske godine

  Učiteljsko vijeće

  praćenje napretka prema bilješkama i vrednovanju učenika i učitelja

 • Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), Školski odbor OŠ Veliko Trgovišće, na prijedlog Učiteljskog vijeća i nakon razmatranja na Vijeću roditelja, donosi

  Školski kurikul

  Uvod

  Škola radi na temelju Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikula i nastavnog plana i programa. Školski kurikul određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Školskim kurikulom se utvrđuje: – aktivnost, program i/ili projekt – ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta – namjena aktivnosti, programa i/ili projekta – nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost – način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta – vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta – detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta – način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

 • 1. IZBORNA NASTAVA

  Izborna nastava je osobni učenikov izbor određenog nastavnog predmeta. Izborni nastavni predmet postaje obvezni nastavni predmet u školskoj godini u kojoj se učenik za nju opredijeli. Svrha organiziranja izborne nastave je omogućivanje slobode i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno obrazovnom području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti.

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Informatika

  5. – 8. r.

  -steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

  -Osposobiti učenike za uporabu računala i primjenu teoretskih znanja u svakodnevnoj računalnoj komunikaciji i praksi za brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka upoznavanje s radom računala, OS-om, MS 2007 te informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

  Ana Knežević – OŠ Veliko Trgovišće – 5.a,5.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b PŠ Dubrovčan – 5., 6., 7., 8. razred Marina Prebila – OŠ Veliko Trgovišće – 6.a i 6.b razred

  - putem redovite nastave u učionici informatike, kroz različite oblike i metode poučavanja.

  dva sata tjedno kroz školsku godinu 2016./2017.

  - u cijelosti ga snosi škola (potrošni materijal, održavanje informatičke opreme i dr.)

  Vrednovanje je brojčano (ocjene od 1 – 5) i opisno prema pravilniku o vrednovanju... Vrednuju se slijedeća postignuća: - usvojenost programskih sadržaja - primjena znanja i vještine

  Vjeronauk

  1. – 8. r.

  obrada nastavnih jedinica i ključnih pojmova prema nastavnom planu i programu vjeronauka za osnovnu školu

  izgradnja vjerskih, moralnih i općeljudskih vrijednosti kod djece i mladeži

  vjeroučitelji Sanja Martinić, Robert Karlovčec, Željka Žigman

  pismene i verbalne metode rada, radionice, izvanučionična nastava, medijska kultura, sveta misa

  tekuća školska godina 2016./2017.

  metodička i didaktička pomagala, udžbenici i radne bilježnice, TV

  pismeno i usmeno ispitivanje, grupni i samostalni rad učenika; izrada umnih mapa učenika

 • Njemački jezik 4.-8.r.

  -razvijati interes i ljubav prema stranom jeziku te osvijestiti važnost učenja i poznavanja stranih jezika -osposobiti i motivirati učenike za daljnje učenje njem. jezika -usvajanje osnovnih znanja njemačkog jezika -razvoj aktivne uporabe i komunikacije na njem. jeziku u svakodnevnom životu -razvijati i proširiti znanja o kulturi i civilizaciji zemalja njem. govornog područja -razvoj znanja i pozitivnog stajališta prema umjetničkom stvaralaštvu

  -usvajanje leksičkih i gramatičkih znanja njemačkog jezika -razvoj govornih i pismenih kompetencija te čitanja i slušanja s razumijevanjem -proširivanje vokabulara i razvoj vještine komunikacije na njemačkom jeziku -učenicima približiti i prenijeti osnove i specifičnosti njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

  -učenici 4. – 8. razreda- aktivno sudjelovanje u izbornoj -učiteljica njemačkog jezika Martina Matečić- realizacija i vrednovanje izborne nastave

  -izvođenje izborne nastave tijekom godine (nastavno gradivo prema Nastavnom planu i programu) -zadatci za usmenu i pisanu uporabu jezika- udžbenički materijali i dodatni listići -zadatci za samostalan rad učenika kod kuće

  -2 školska sata tjedno (70 sati godišnje)

  - troškovi ispisa i kopiranja (+ u boji)- 0,50 kuna po stranici crno- bijeli print + 7,00 kuna po stranici u boji (kroz godinu- toner za laserski pisač = 450,00 kn) - papir bijeli + u boji (3 paketa od 500 komada)- 100,00 kuna - struja, korištenje školskog kopirnog aparata, računala i printera- 1000,00 kuna

  -opisno i brojčano ocjenjivanje učenika (usmene i pisane provjere) -provjera aktivne uporabe njemačkog jezika (kroz igre, dramatizacije- igre uloga i situacija, komunikacijom na satovima) -izrada plakata, pisanje kraćih pjesmica, slikovnica (priča), stripova, objavljivanje uspješnijih uradaka -praćenje učenika u razumijevanju, usmenom i pisanom izražavanju te gramatici i vokabularu

 • 2. DODATNA NASTAVA

  U skladu s člankom 34. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osim redovne nastave u školi se izvodi dodatna nastava koja ima za cilj poticati učenike koji u određenom programu ili nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.

  Dodatna nastava omogućava učenicima da što više zadovolje svoje interese i želje te im pomaže da promoviraju osobne i zajedničke uspjehe i rezultate kako njih samih tako i njihovih mentora i škole u cjelini. Svi ti programi potiču i otvaranje škole prema lokalnoj zajednici i šire te izgradnji partnerstva između različitih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Osim toga u okviru dodatne nastave učenici vježbaju i praktično primjenjuju usvojena znanja i vještine u određenom programu te stječu nove spoznaje, vrednote i stavove iz svojeg interesnog i izbornog područja (predmeta).

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Matematika

  1. PŠ D, 2. VT, 2. PŠ D, 2. PŠ ST, 3. VT, 3. PŠ D, 3. PŠ ST, 4. VT

  individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele znati više

  poticati interes učenika za proširenim matematičkim znanjem; proširiti znanje, vještine i logičko mišljenje

  Učiteljice RN prema planu i programu

  jedan školski sat svaki tjedan kroz školsku godinu / 35 sati godišnje

  troškovi nabave papira za listiće

  opisno praćenje učenika u napredovanju, usmena i pismena provjera učenika

  Hrvatski jezik

  1. VT, 1. PŠ D, 3. VT

  Razvijati kulturu govora; sposobnost izražajnog čitanja; razvijati sposobnost povezivanja pokreta i riječi; utvrđivati osnovne pojmove dramskog stvaralaštva… Razvijati ljubav prema materinskom

  Naučiti učenike uočavati razliku riječi i pokreta, učiti ih slobodnom izražavanju na sceni…. Naučiti učenike pravopisnim i pravogovornim zakonitostima hrvatskog standardnog jezika.

  Učiteljice RN prema planu i programu

  jedan školski sat svaki tjedan kroz školsku godinu / 35 sati godišnje

  troškovi nabave papira za listiće

  opisno praćenje učenika u napredovanju, usmena i pismena provjera učenika

 • jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja te njihovoj pravilnoj uporabi.

  Hrvatski jezik 7. r. MŠ VT

  Razvijanje kulture pisanja i govorenja, rad s darovitim učenicima. Produbljivanje znanja o pravilima hrvatskog jezika, književnim djelima, standardni jezik, poticanje na učenje i pravilno pisanje i govorenje.

  Aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za predmet, a imaju predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti.

  učiteljica hrvatskog jezika Navenka Šoštarić

  učionički tip nastave uz korištenje multimedije, kvizovi, ispiti

  Tijekom školske godine

  praćenje napretka , kvizovi znanja, testovi, natjecanja, ankete, upitnici

  Kemija

  7. i 8. r. MŠ VT i PŠ D

  Razvijati interes za prirodne znanosti, donošenje zaključaka i stjecanje znanja temeljem praktičnog rada, razvoj logičkog mišljenja i zaključivanja, pristup i korištenje različitih izvora znanja, sposobnost za samostalan rad, točnost i preciznost u rješavanju zadataka.

  Omogućiti talentiranim i darovitim učenicima razvoj njihovih sposobnosti.

  Ivana Benčić Rješavanje problemskih zadataka kroz samostalan i grupni eksperimentalni rad, provođenje istraživanja koristeći stručnu literaturu i Internet.

  Tijekom školske godine

  Vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika, plakati, prezentacije, kvizovi, upitnici.

 • Biologija 7.r.

  Razvijati interes za prirodne znanosti; proučavanje, uočavanje, zaključivanje pojava; korištenje raznih izvora znanja; osposobljavanje za samostalan rad

  Poticati znatiželjne i darovite učenike na razvoj njihovih sposobnosti; poticati učenike na proširenje znanja iz biologije

  Vesna Pleško Korištenje dostupne literature, medija i svih dostupnih aparata

  Tijekom školske godine

  Natjecanje, praćenje učenika u npredovanju

  Geografija 5. i 7. r. PŠ D

  poticati kod učenika interes za istraživanje prostora i geog. promatranje svijeta oko sebe, poticati geografsko razmišljanje; uočavati povezanost prirodnih elemenata i društvenih pojava; razvijati umijeće upotrebe geografske karte i atlasa kao izvora znanja; uvesti učenike u metode znan. istraživanja (neposredno promatranje, brojanje, crtanje, skiciranje, uzorkovanje, kartiranje, anketiranje); razvijati sposobnost

  za učenike 5. i 7.r. PŠ D; poticanje učenika na geografsko promatranje i istraživanje prostora

  Tatjana Pongrac

  tjedni rad, tijekom školske godine, terenska nastava u bližoj okolici škole (Dubrovčan, Ravnice, Bezavina, Mrzlo Polje, Velika Erpenja); anketiranje, fotografiranje, prebrojavanje

  jednom tjedno, jedan školski sat; izvanučionička nastava tijekom ožujka , travnja i svibnja

  troškovi materijala za izradu plakata, troškovi izrade fotografija, troškovi prijevoza na natjecanje

  izrada plakata s terenskih izlazaka i geografskih istraživanja; izrada i prezentiranje ppt prezentacija; školsko i županijsko natjecanje

 • priopćivanja rezultata istraživanja;vježba ti korištenje računala u obradi geog. sadržaja; upoznati svoj zavičaj, vježbati vještinu snalaženja u prostoru, razvijati ekološku svijest; pripremati učenike za natjecanje

  Engleski jezik

  7.r. MŠ

  - učvrstiti i proširiti znanja iz redovnog programa - razvijanje jezičnih kompetencija - osposobiti učenike za što samostalniji rad - naučiti ih prezentirati svoja postignuća pred drugima - razvijati pozitivan stav prema svim oblicima rada - znati prepoznati i iskoristiti svoje mogućnosti - cijeniti sposobnosti drugih - razvijati natjecateljski duh

  -proširiti redovni rad dodatnim sadržajima i vježbama s ciljem što većeg osamostaljenja i stjecanja samopouzdanja za prezentaciju pred drugima -priprema učenika za školsko / županijsko natjecanje iz engleskog jezika

  - Danijel Likar - učenici 7.a i 7.b razreda Matične škole

  -učenici prikupljaju dio materijala za rad (novinski članci, filmovi, pjesme) - rješavanje zadataka, čitanje nepoznatih tekstova s razumijevanjem - prezentacija teme koja zanima učenika

  - tijekom školske godine, ovisno o rasporedu učenika (dogovor s učenicima) - ukupno 35 sati / 1 sata tjedno

  - kopiranje potrebnih materijala (posebno pripremljeni nastavni listići)

  - zajednička analiza rada - razgovor s učenicima - prijedlozi za još bolje uspjehe - davanje mogućnosti prezentacije u redovnoj nastavi - sudjelovanje na natjecanju

 • Matematika

  5., 6. i 8.r. MŠ

  individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele znati više

  poticati interes učenika za proširenim matematičkim znanjem; proširiti znanje, vještine i logičko mišljenje

  Martina Ivetić,učenici 5. razreda MŠ

  Tihana Hudi, učenici 6. i 8. razreda MŠ

  individualizirai rad uz korištenje različitih metoda i oblika rada

  tijekom šk. god.

  - opisno praćenje učenika u napredovanju

  Fizika

  7. i 8.r. MŠ

  individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele znati više

  dodatna nastava za učenike 7. i 8. razreda; poticanje učenika na proširivanje znanja iz fizike

  Damir Matijević

  individualizirani rad

  tijekom šk. godine

  - opisno praćenje učenika u napredovanju

  Njemački jezik 8. razredi

  -proširiti redovni rad dodatnim sadržajima i vježbama s ciljem što većeg osamostaljenja i stjecanja samopouzdanja za prezentaciju pred drugima, -priprema učenika za školsko/županijsko natjecanje iz NJ

  -učvrstiti i proširiti znanja iz redovnog programa, razvoj jezičnih kompetencija, osposobiti učenike za što samostalniji rad, naučiti ih prezentirati svoja postignuća pred drugima, razvijati pozitivan stav prema svim oblicima rada, znati prepoznati i iskoristiti svoje mogućnosti, cijeniti sposobnosti drugih, razvijati natjecateljski duh

  -učenici 8. razreda- aktivno sudjelovanje u dodatnoj nastavi -učiteljica njemačkog jezika Martina Matečić- realizacija

  - učenici prikupljaju dio materijala za rad (novinski članci, filmovi, pjesme), rješavanje zadataka, čitanje nepoznatih tekstova s razumijevanjem, prezentacija teme koja zanima učenika

  -tijekom školske godine, ovisno o rasporedu učenika i učiteljice, ukupno 35 sati

  - potrošni materijal

  - zajednička analiza rada – razgovor s učenicima, prijedlozi za još bolje uspjehe, pružanje mogućnosti prezentacije u redovnoj nastavi, sudjelovanje na natjecanjima

 • 3. DOPUNSKA NASTAVA

  Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno obrazovni rad s učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanim uspjehom, pa se za njih organizira takav oblik rada koji će im pomoći u učenju, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja.

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Matematika i hrvatski jezik

  Svi razredi razredne nastave

  stjecanje temeljnih mat. znanja potrebnih u svakodnevnom životu, razvoj sposobnosti i vještina rješavanja matematičkih zadataka potrebnih za nastavak školovanja, usvajanje nastavnih sadržaja propisanih nastavnim planom i programom

  sustavnim vježbanjem i ponavljanjem pomoći učenicimau usvajanju nast. sadržaja; aktivnost je namijenjena učenicima koji teže usvajaju nastavne sadržaje i onima koji su izostali s nastave

  učiteljice razredne nastave

  primjerenim zadacima poticati interes za rad, individualiziranim pristupom pronalaziti načine na koje će učenici usvajati nastavne sadržaje, nadoknađivati ono što nije usvojeno u redovnoj nastavi; u radu koristiti ciljane didaktičke materijale koji će olakšati usvajanje nastavnih sadržaja (nastavne listiće, didaktičke igre, računalne igre i sl.)

  tijekom školske godine, prema potrebi (35 sati godišnje)

  nabava potrošnog materijala, fotokopiranje

  vrednovanje sukladno Pravilniku o ocjenjivanju i vrednovanju učenikovih postignuća, individualni razgovori s roditeljima

  KEMIJA 7. i 8.r.

  Nadoknaditi gubitke u znanjima ili vještinama, te tako osposobiti učenika za uspješno učenje kemije.

  Individualizirati nastavnesadržaje učenicima koji iz bilo kojih razloga imaju poteškoća u svladavanju programa kako bi im se omogućilo usvajanje programa i razvoj

  Ivana Benčić Rad na dopunskoj nastavi uglavnom će se temeljiti na individualnom radu sa svakim učenikom pojedinačno s prilagođenim nastavnim metodama i nastavnim

  Tijekom školske godine

  Vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika

 • njihovih sposobnosti

  sredstvima.

  Hrvatski jezik 5. - 8.r.

  Svladavanje ključnih pojmova propisanih PIP-om

  Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na poboljšanju izražajnih mogućnosti učenika

  učiteljica Ines Čeko, učenici 6. i 8.r. MŠ Nevenka Šoštarić, učenici 5. i 7.r. MŠ Ana Marenković, učenici 5.-8r. PŠ D

  Učionički tip rada s učenicima jedan sat tjedno uz povremeno korištenje multimedije.

  Tijekom nastavne godine 2016./2017, 35h/tj.

  Fotokopirni materijal cca 100 kn

  Praćenje učenikova napretka, Test znanja, vježbe, kvizovi

  Povijest 6., 7.r. OŠ VT Geografija 6.-8.r. OŠ VT

  usvojiti, ponoviti i uvježbati glavne sastavnice nastavnih predmeta; poboljšanje uspjeha, stjecanje samopouzdanja, pobuditi interes za samostalno učenje gradiva

  uklanjanje poteškoća prisvladavanju ključnih pojmova koje učenici nisu svladali na redovitoj nastavi

  Biserka Miholić

  Individualizirani pristup

  Tijekom školske godine

  Praćenje učeničkog napretka

  Matematika

  5. - 8.r.

  pomoć učenicima u svladavanju osnovnih matematičkih znanja, poticanje na razmišljanje, povezivanje, zaključivanje, vježbanje tehnike računskih operacija

  uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova koje učenici nisu svladali na redovitoj nastavi

  Martina Ivetić, učenici 5. i 7.r. MŠ Tihana Hudi, učenici 6. i 8.r. MŠ Štefanija Petek, učenici 5. – 8.r. PŠ D

  rad u učionici u manjim grupama

  tekuća školska godina

  - test, usmeni odgovori

  Nadoknaditi gubitke u znanjima ili

  Individualizirati nastavnesadržaje učenicima koji iz

  Damir Matijević

  Rad na dopunskoj nastavi uglavnom će se temeljiti na

  Tijekom školske godine

  Vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika

 • Fizika

  7. i 8.r. MŠ

  vještinama, te tako osposobiti učenika za uspješno učenje kemije.

  bilo kojih razloga imaju poteškoća u svladavanju programa kako bi im se omogućilo usvajanje programa i razvoj njihovih sposobnosti

  individualnom radu sa svakim učenikom pojedinačno s prilagođenim nastavnim metodama i nastavnim sredstvima.

  Povijest 8.a i 8.b MŠ VT

  -usvojiti, ponoviti i uvježbati glavne sastavnice nastavnog predmeta (usvojiti temeljne pojmove i događaje, vježbati snalaženje u vremenu i prostoru ) -poboljšanje uspjeha, stjecanje samopouzdanja --probuditi interes za samostalno učenje gradiva

  -uklanjanje poteškoća pri usvajanju ključnih pojmova koje učenici nisu svladali na redovitoj nastavi, primjena individualnih metoda i postupaka u radu, razvijanje umijeća snalaženja na zemljovidu, slijepim kartama i u vremenu

  -učiteljica Melita Špoljar

  -rad na dopunskoj nastavi uglavnom će se temeljiti na individualnom radu sa svakim učenikom pojedinačno s prilagođenim nastavnim metodama i nastavnim sredstvima

  -jedan školski sat tjedno ili prema dogovoru s učenicima, ovisno o rasporedu -tijekom školske godine 2016./2017.

  -papir za kopiranje

  - individualno praćenje napredovanja učenika i vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka te odnosa prema radu - primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi

  Engleski jezik

  4. - 8.r.

  Pomoć u svladavanju onih nastavnih sadržaja koji koje učenik/ učenica nije uspješno usvojio/ usvojila , razvijanje sposobnosti i vještina koje nisu dovoljno razvijene. - pomaganje pri usvajanju jezičnih

  Pomoć u svladavanju onih nastavnih sadržaja koji koje učenik/ učenica nije uspješno usvojio/ usvojila, razvijanje sposobnosti i vještina koje nisu dovoljno razvijene.

  - učitelji engleskog jezika: Anamarija Bradač; Natalija Huić; Danijel Likar - učenici od 4. - 8.razreda OŠ Veliko Trgovišće (broj učenika varira ovisno o razredu i nastavnim

  - individualnim pristupom (izbor zadataka i vježbi) pratiti, podržavati, poticati razvoj vještina i sposobnosti - rješavanje gramatičkih zadataka, čitanje poznatih tekstova s razumijevanjem (tekstovi obrađeni na satu) - razumijevanje

  - tijekom školske godine, ovisno o rasporedu učenika (dogovor s učenicima) - PŠ D ukupno 35 sati / 1 sat tjedno - MŠ VT ukupno 70 sati / 2 sata

  - kopiranje potrebnih materijala (posebno pripremljeni nastavni listići)

  - individualno praćenje uspješnosti svakog učenika, razgovor s učenicima - opisno praćenje napretka svakog pojedinog učenika

 • zakonitosti (ramatičke i pravopisne strukture) - objašnjenje pravila jezičnih zakonitosti, pomoć kod primjene pravila - razvijanje i uvježbavanje izražajnih sposobnosti (vježbe čitanja i razumijevanja, pisanje – spelling) - osposobiti učenike za što samostalniji rad, razviti radne navike - jačanje samopouzdanja i suzbijanje straha kod izražavanja na stranom jeziku

  sadržajima; neki učenici će stalno pohađati dopunsku nastavu, dok će se ostali uključivati prema potrebi – ispravak negativnih ocjena ili potreba za objašnjenjem nastavnih sadržaja)

  postavljenih pitanja, odgovaranje punim, smislenim i gramatički točnim rečenicama

  tjedno

  Priroda/ Biologija 5. – 8.r. PŠ D 5., 6., 7.r. MŠ VT

  - pomoć u svladanju nastavnog gradiva prirode i biologije - osposobljavanje učenika za samostalan rad, učenje i pamćenje - razvijati samopuzdanje

  - nadoknađivanje zaostataka ili nerazumijevanja s redovne nastave - dopdatna pojašnjenja kako bi se nastavni sadržaji mogli pratiti

  Vesna Pleško

  Individualizirani pristup

  Tijekom školske godine

  - individualno praćenje napredovanja učenika i vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka te odnosa prema radu - primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi

 • 4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  U izvannastavne aktivnosti učenici se samostalno uključuju prema svojim sklonostima i sposobnostima. Raspored rada grupa izvannastavnih aktivnosti sastavni je dio rasporeda sati Škole i nalazi se u Godišnjem planu Škole.

  Ciljevi rada izvannastavnih aktivnosti: razvijanje znatiželje, poticanje kreativnog mišljenja, razvijanje radnih navika, motivacija za dodatni rad kao preduvjet za postignuće viših ciljeva, kreativnost, smisao za etiku i estetiku, primjena znanja i naučenog u praksi, primjena moderne tehnologije, njegovanje tradicije lokalnog kraja, razvoj svih vrsta izražavanja i sporazumijevanja, poticanje samopoštovanja, snalažljivosti, spontanosti u nastupu, kvalitetno kreiranje slobodnog vremena, odgovornost u svim vrstama komunikacije.

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Dramsko – recitatorska grupa

  -motivirati učenike za ovu vrstu aktivnosti, obogaćivati rječnik učenika, razvijanje radnih navika i pozitivnih osobina - redovitosti, upornosti, točnosti, odgovornosti, strpljivosti i suradnje, poticati i razvijati kreativnost i maštu, razvijati samopouzdanje, usmeno izražavanje i pravilan izgovor -razvijati i njegovati ljubav prema hrvatskom jeziku

  -uključiti se u kulturnu i društvenu djelatnost škole

  -učenici i učenice nižih razreda -učiteljica Dubravka Fremec

  -tijekom školske godine aktivno se baviti dramskim aktivnostima, recitiranjem i izražajnim čitanjem -aktivno sudjelovati na školskim priredbama i svečanostima

  -jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

  -troškovi ispisa pjesmica, igrokaza i drugih književno-umjetničkih tekstova, troškovi izrade kostima i možebitnih kulisa -papir i uredski materijal -korištenje računala i kopirnog aparata

  -zadovoljstvo, dojmovi i komentari nositelja i gledatelja (školske priredbe)

  Etno grupa

  Upoznati učenike sa životo naših predaka, načinom stanovanja, odijevanja, običajima, pjesmom i plesom. S pomoću slike i zvuka upoznati materijalnu i

  Za učenike 1. -4.r. VT

  Anamarija Pozaić

  Govorno, pisano, likovno i glazbeno izražavanje kajkavskim narječjem.

  -jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

  Vrednovanje učeničkih radova usmeno i opisno. Sudjelovanje pojedinca ili skupine na različitim

 • duhovnu kulturu našeg naroda u ovim krajevima. Razvijati simboličko izražavanje, estetiku, uređenje interijera, dizajniranje; razvijati strpljivost i upornost.

  prigodnim događajima i izložbama.

  Mali kreativci

  Kroz maštovit rad upoznati različite načine kreativnog izražavanja (likovnog, dramskog, scenskog,…). Razvijati vještine lijepog i izražajnog govornog izražavanja. Razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima.

  Za učenike 1. -4.r. VT

  Sanja Martinić

  Korištenjem različitih likovno-tehničkih sredstava oslobađati učenike u likovnom izražavanju. Kroz dramsku igru i govorenje umjetničkih tekstova oslobađati učenike u govoru i pokretu i pripremati se za javne nastupe.

  jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

  Troškovi nabave papira i kopiranja.

  Opisno praćenje rada i zalaganja, usmena pohvala, nastup na priredbama.

  Filmska grupa

  poučiti učenike medijskoj kulturi, ponajviše teoriji filmske umjetnosti te razvijati svijest o medijskom utjecaju i razvijati timski rad

  Za učenike 1. -4.r. VT

  Sandra Tretinjak

  radionice, predavanja, gledanje filmova, posjet kinu

  tijekom školske godine

  - radovi učenika

  Mali kreativci

  - razviti zanimanje za vizualnu umjetnost i izražavanje - razvijati finu motoriku ruku te praktičnost u svakodnevnom životu

  - likovni , kreativni i praktični rad s učenicima razredne nastave s osnovnom ciljem uživanja u kreativnosti i praktičnim radovima

  Učiteljica Marijana Žažar Iveković i učenici

  tijekom školske godine primjenjivat će se različite metode i oblici u cilju povećane motiviranosti učenika i postizanje kreativnosti - estetsko uređenje škole - uređenje panoa i prostora škole

  rad se odvija tijekom školske godine utorkom 5.sat

  troškovi nabave boja, papira, tuša, flomastera za rad. (oko 500.00 kn)

  individualno praćenje i vrednovanje rada, te praćenje rada kroz skupne radove Rezultati se mogu koristiti za povećanje motiviranosti učenika i ugodno radno ozračje

 • Mladi pjevači i plesači

  razvoj pjevačkih i plesnih sposobnosti; razvoj kreativnosti

  za učenike 1.- 4.r PŠ Dubrovčan

  Anita Hlupić

  slušanje glazbe i pjevanje, učenje i vježbanje plesa i plesnih nastupa

  tijekom školske godine

  -

  nastupi na priredbama

  Bajkologija

  Razvoj percepcije, pažnje, koncentracije, pamćenja, mašte, motivacije za pričanje i pisano izražavanje, bogaćenje rječnika, razvijanje djetetovih raznolikih interesa, poticanje kreativnog mišljenja

  za učenike 1.-4.r.

  PŠ Dubrovčan

  Đurđica Tomić

  uvježbavanje dramskih točki, prepričavanje, crtanje

  tijekom školske godine

  Listići, plakati Crteži, plakati

  Tražilica

  -Poticati zajednički rad -Razvijanje kreativnosti i estetskih vrijednosti -Razvijanje pismenog izražavanja učenika -Promicanje zabavnih sadržaja -Isticanje pozitivnih osobina učenika i djelatnika škole -Razvijati sportski duh, ljubav prema sportu i motivaciju za uspjeh

  Stvaralaštvom pratiti važne datume naše škole (dan kruha, sveti nikola, božić, valentinovo, dan škole) i događaje vezane za školu Pobuditi interes za literarno izražavanje Jačati osjećaj samopouzdanja Prihvatiti sebe i druge oko sebe

  Učiteljica Višnja Duković i učenici 2., 3., i 4. razreda

  -Izrada plakata -Uređenje panoa -Igra gumi-gumi -Igra šah -Individualni rad -Rad u paru -Grupni rad

  Utorkom 5. sat tijekom školske godine

  Prema potrebi (gumilastika ili fotokopiranje)

  -Opće zadovoljstvo učenika, učitelja i ostalih članova škole uređenjem panoa -Napredovanje u motoričkom i funkcionalnom smislu učenika

 • Eko grupa

  -razvijati pozitivne stavove učenika prema okolišu - shvatiti utjecaj čovjeka na promjene u prirodi, kako na uništavanje, tako i na zaštitu - osposobiti učenike za aktivne sudionike u čuvanju i zaštiti okoliša - poticati učenike na samostalno uočavanje problema, te nalaženje odgovora istraživanjem i logičkim zaključivanjem - razvijati pozitivan odnos prema prirodi - razvijanje estetskog doživljaja ukrašavanjem prostora biljkama - razvijati ekološku svijest - aktivno i odgovorno organiziranje i sudjelovanje u promoviranju zaštite prirode i zdravlja čovjeka

  - upoznati učenike sa najvažnijim eko-datumima, značenjem i važnosti tih datuma - usvojiti pravila ponašanja u prirodi: razvijati ekološku svijest, ljubav prema prirodi - poticanje plemenitih osobina, ljubav i skrb prema prirodi -razvijati svijest o očuvanju prirode i zaštite okoliša - poticati zanimanje za istraživanja i opažanja u prirodi - razviti stav prema životu kao vrijednosti i upoznati

  - učiteljica Dubravka Dragović - surađuje sa drugim učiteljima direktno ili indirektno vezano uz određeni sadržaj ili tematiku

  - razne aktivnosti: -uređenje panoa, izrada herbarija, upoznavanje ljekovitog bilja, sakupljanje starog papira, obilježavanja važnih eko datuma, sudjelovanje u raznim aktivnostima škole, njega sobnog bilja - planiran posjet eko- selu ili sajmu cvijeća na kraju nastavne godine

  - 1 h tjedno tijekom školske godine 2016./2017.

  - nabava potrebnog materijala za izradu plakata: papir A4, A3 i A1 format, flomasteri, kolaž papir, ljepila i dr. sitni potrošni materijal. - ukupno cca- 200 kn.

  - komunikacija sa učenicima, razgovor, izrada prezentacija, praćenje i bilježenje rezultata učenika, zadovoljstvo učenika i učitelja zbog uspjeha

 • mogućnosti očuvanja i zaštite prirode, upoznati ljepote svoje okoline i značaj očuvanja prirodnih ljepota za zdravlje i kvalitetu života - razviti svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi

  Igraonica

  -ponoviti stare društvene igre -naučiti nove igre i pravila

  -razvijanje interesa za društvene igre

  Branka Kondres

  -igranjem društvenih igara -učenje novih i ponavljanje starih igara

  1 šk. sat tijekom god.-35 sati

  Nema -Opisno praćenje -usmena pohvala -samovrednovanje

  Dramska skupina

  uvođenje učenika u scenski govor i glumu te razvoj kreativnosti i mašte, usvajanje umjetničkih sadržaja, učenje javnim nastupima, timski rad i slično

  osposobiti učenike 5.-8.r. PŠ D za scenski govor i glumu na školskim priredbama i u svakodnevnom životu

  Ana Marenković

  uvježbavanje dramskih točki

  jedan sat tijekom školske godine

  potrošni materijal

  nastup na priredbama, natjecanjima…

  Dramska družina

  Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju. Ljubav prema poeziji i umjet

  Učenici 5. i 7. razreda MŠ

  Nevenka Šoštarić

  uvježbavanje dramskih i recitatorskih toaka

  tijekom školske godine

  Potrošni materijal

  Sudjelovanje na kulturnim događanjima u školi i izvan nje

 • Dramska družina Štrukleci

  razvijanje i njegovanjespoznajnih sposobnosti djeteta, opažanja, pamćenja, mišljenja, otvorenosti za nova iskustva učenja - razvijati govorno izražavanje, njegovati zavičajni govor, vježbati pravilan izgovor i rečeničnu intonaciju - poticanje i osposobljavanje djece za sve oblike sporazumijevanja i izražavanja (govorno izražavanje, obogaćivanje rječnika, pismeno izražavanje – pisanje dramskih tekstova, dramatizacije teksta) - razvijanje radoznalosti i aktivnog istraživačkog odnosa prema okolini - razvijati i njegovati kreativnost i slobodu izražavanja - sadržajno obogatiti slobodno vrijeme učenika - sudjelovanje na javnim priredbama u školi i/ili van škole

  za učenike 6. i 8. razreda MŠ VT

  učiteljica hrv.jezika Ines Čeko, učenici 6. i 8. razreda.

  Nastava će se realizirati u učionici hrvatskog jezika i po potrebi van škole. Planira se odlazak u kazalište.

  šk.g. 2016./2017., 35 sati godišnje,1 sat tjedno

  Posjet kazalištu cca 500kn.

  nastup na priredbama, natjecanjima…

  Likovna grupa

  Razvijanje samostalnosti u radu,timskog duha, dosljednosti u radu i

  Uređenje interijera škole

  Mia Papeš, učenici 5. i 6. razreda

  Oslikavanje zidova škole u interijeru. Likovi na plohi-figurativna tema,

  Tokom cijele nastavne godine

  Cca 100 kn Preciznost, urednost, kreativnost

 • motoričke spretnosti Geometrijska apstrakcija,ornament

  Estetsko uređenje škole

  Upoznavanje s novim tehnikama, razvijanje kreativnosti i analitičkog zapažanja i apstraktnog mišljenja

  Prigodno uređenje interijera škole

  Likovna grupa i Mia Papeš

  Slikanje,crtanje,modeliranje,grafika,kombinirane tehnike

  Tokom cijele nastavne godine

  Cca100 kn Izložba prigodnih plakata (Jesen, Vukovar,Božić, Valentinovo, Uskrs,Dan planeta Zemlje,Dan zaštite voda

  Mladi knjižničari

  Upoznati učenike sa zanimanjem knjižničara – stručnog suradnika u školi, vrstama knjižnica, njihovim posebnostima i organizacijom te poslovima knjižničara; osposobiti učenike da obavljaju poslove pomoćnog knjižničara; razviti vještinu pronalaženja relevantnih i korisnih podataka, snalaženja u knjižnici i korištenja raznih izvora znanja; poticati učenike na pozitivne društvene i kulturne navike kao i sudjelovanje na važnim društvenim i kulturnim događanjima škole i lokalne sredine. Upoznati učenike sa zanimanjem knjižničara – stručnog suradnika u školi,

  razvijanje praktičnih sposobnosti učenika, njihovog kreativnog rada i logičkog razmišljanja te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Pomoć knjižničarki u promicanju knjižničarske djelatnosti

  Knjižničarka Vlatka Habulin, zainteresirani učenici od 5. do 8. razreda.

  Knjižnično poslovanje, radionice čitanja i pisanja, razgovor, izrada plakata, pisanje članaka za zidne novine, uređivanje tematskog panoa Knjiga tjedna.

  35 školskih sati tijekom šk. god. 2016./2017.

  Troškovi pribora za pisanje, papira, printanja i umnažanja.

  Samovrednovanje se provodi razgovorom nakon nekih aktivnosti, izrada plakata, učenici pišu za zidne novine u knjižnici, smjernice za daljnji rad.

 • vrstama knjižnica, njihovim posebnostima i organizacijom te poslovima knjižničara; osposobiti učenike da obavljaju poslove pomoćnog knjižničara; razviti vještinu pronalaženja relevantnih i korisnih podataka, snalaženja u knjižnici i korištenja raznih izvora znanja; poticati učenike na pozitivne društvene i kulturne navike kao i sudjelovanje na važnim društvenim i kulturnim događanjima škole i lokalne sredine.

  Mladi Crvenog križa

  upoznati učenike s radom i osnovnim načelima CK te s osnovnim pravilima i načinima pružanja prve pomoći (učenici će moći samostalno pružiti prvu pomoć), upoznati učenike s ljudskim pravima i pravima djece; razvijati kod učenika humane osjećaje, empatiju i socijalnu svijest, razvijati stavove o zdravom načinu života; razvijati ekološku svijest, pripremati se za

  za učenike od 5.do 8.r. PŠ D

  Tatjana Pongrac

  gradsko i međužupanijsko natjecanje; obilježavanje značajnijih akcija u organizaciji CK – Solidarnost na djelu, Tjedan borbe protiv TBC-a, Dan DDK, Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama, Međunarodni dan CK i Tjedan CK, Svjetski dan prve pomoći; uključivanje u humanitarne akcije GDCK Zabok,

  Tijekom školske godine

  troškovi za materijal za vježbu pružanja prve pomoći, troškovi prijevoza na natjecanje, troškovi prijevoza za odlazak na Zimsku školu,pješačenje, posjet bolnici u Krapinskim Toplicama ,za odlazak na radionice u

  uspjeh učenika na natjecanjima, prezentacija stečenih znanja i vještina ostalim učenicima naše škole (radionice i vježbe), izrada prezentacija o postignutim rezultatima i prezentiranje uz Dan škole, motivacija ostalim učenicimaza uključivanje u rad CK i pomoć onima kojima je pomoć potrebna;

 • natjecanje posjeta Specijalnoj bolnici u Krapinskim Toplicama, sudjelovanje u radu Zimske škole CK u organizaciji GDCK Zabok, sudjelovanje u radionicama u organizaciji GDCK Zabok, pješačenje do brda Picelj, uključivanje u akcije GDCK Zabok; pokazne vježbe za učenike i učitelje

  GDCK Zabok; troškovi izrade plakata

  stvaranje poticajne i empatične atmosfere u školi

  Učenička zadruga „Košarica“

  Sekcija Kreativni kutak

  Upoznavanje učenika sa ukrašavanjem raznih predmeta salvetnom tehnikom.Upoznavanje učenika sa postupkom pripreme podloge za rad – premazivanje redmet osnovnom bojo, nanošenje ljepila i ukrasnog sloja salvete, te finalno premazivanje lakom i zaštita predmeta. Stjecanje novih znanja, sklonosti i interesa, a posebno razvijanje radnih navika i vještina, razvijanje svijesti o očuvanju prirode, njegovanju baštine i pučkog stvaralaštva.

  Osposobiti učenike za samostalan rad salvetnom tehnikom na raznim predmetima i podlogama, osamostliti ih u pojedinim fazama rada, zavisno od njihovih sposobnosti. Također učiti učenike kako vlastite proizvode na

  - voditeljica sekcije: Bradač,A. - učenici

  Grupni rad Praktičan dio- rad sa raznim predmetima i salvetma

  - 35 sati tijekom školske godine - termin u dogovoru s učenicima

  - materijal potreban za radionice ( boje, lakovi, ljepila, salvete, rižin papir, ukrasni i uporabni predmeti )

  Praćenje uspješnosti pri ukrašavanju raznih predmeta i na popratnim poslovima. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganje na raznim prodajnim izložbama i sajmovima u našem kraju. Pripremanje za sudjelovanje na Županijskoj Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije učenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije i

 • adekvatan način ponuditi tržištu i prodati ih.

  daljnje poticanje razvoja sekcije. Objava rezultata i postignuća na web stranici škole i u tisku.

  UZ „Košarica“

  Cilj je upotpuniti učeničko slobodno vrijeme edukativnim, odgojnim i općenito za život korisnim sadržajima. Učeničko zadrugarstvo je način pripreme za život i rad. Učeničko zadrugarstvo potiče i omogućuje očuvanje identiteta, biološkog i kulturnog nasljeđa, starih zanata, kućne radinosti. Rad u zadruzi potiče razvijanje radnih navika, odgovorno ponašanje prema sebi i drugima, prema okolišu i prema starim zanatima i tradicijskoj proizvodnji.

  Razvijanje sposobnosti i znanja iz gospodarskog i društvenog područja važnih za cjelokupni proizvodni proces od planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada; razvijati radne navike i odgovornost za svoj rad i postupke, razvijati samostalnost, inovativnostkreativnost, poduzetnostsuradništvo i toleranciju,

  Tatjana Pongrac

  Praktičan rad, individualni i grupni rad, za učenike od 5.-8- r. PŠ Dubrovčan, suradnja s vanjskim suradnicima Ivančicom Cigulom i Ivankom Smiljanić, otvaranje izložbeno-prodajnog prostora u školi

  35 sati tijekom školske godine; termin rada u dogovoru i prema mogućnostima učenika te prema

  Troškovi materijala za izradu, troškovi prijevoza

  Sudjelovanje na školskim i mjesnim manifestacijama, sudjelovanje na županijskoj smotri, sudjelovanje na sajmovima u organizaciji HUUZ , prodaja proizvoda

 • omogućiti stjecanje, proširivanje i primjenu znanja i sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada,poticati integraciju znanja iz nastave u djelatnost Zadruge i obrnuto

  Veliki zbor

  razvoj pjevačkih i scenskih sposobnosti,prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta u glazbi, razvoj ljubavi prema glazbi

  za učenike 5.-6.r.

  MŠ VT

  Tatjana Pokupec

  slušanje glazbe, izbor repertoara, pjevanje, uvježbavanje, priprema za nastupe

  tijekom školske godine

  - nastupi na priredbama

  Zbor

  razvoj pjevačkih i scenskih sposobnosti,prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta u glazbi, razvoj ljubavi prema glazbi

  za učenike 4.-6.r. PŠ D

  Tatjana Pokupec

  slušanje glazbe, izbor repertoara, pjevanje, uvježbavanje, priprema za nastupe

  tijekom školske godine

  - nastupi na priredbama

  Vjeronaučna grupa

  - dodatno motivirati učenike za vjeronaučne sadržaje koji prate liturgijsku godinu - poticati učenike na aktivnije sudjelovanju u životu župne zajednice -razvijanje vještina

  - poticanje raznolikosti vjerničkih iskustava - sustavno što cjelovitije upoznavanje s temeljnim

  Željka Žigman

  - pratiti liturgijsku godinu kroz likovne radionice, proučavanje literature - sudjelovanje u križnom putu - liturgijsko čitanje - razne humanitarne akcije

  -tijekom školske godine 2016/2017.

  -trošak fotokopiranja potrebnih materijala

  - pismeni i likovni radovi, plakati, osobni osvrt na realizaciju

 • suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba.

  odrednicama katoličke vjere

  - izrada panoa za blagdane - upoznavanje s filmovima kršćanske tematike

  Cvjećarska grupa

  - približiti zainteresiranim učenicima život biljaka, njihovu važnost u svakodnevnom životu, te ih pobuditi na daljnje istraživanje

  -osobno zadovoljstv o zbog spoznaje da znam i to mogu primjeniti - dodatna samoedukacija -održavanje bilja u školi

  Vesna Pleško

  - tijekom održavanja grupe - primjenom raspoloživih sredstava: časopisa, knjiga, interneta,...

  Tijekom školske godine

  -prepoznavanje sadržaja rada, primjena u svakodnevnom životu

  Tehnička grupa

  Stjecanje znanja o tehnici i tehničkim tvorevinama. Razvijanje pravilnog odnosa prema tehnici. Razvijanje sposobnosti i talenta svake osobe sukladno njezinoj prirodi. Priprema za šk. natjecanje, Županijsko, Državno natjecanje. Fotografija (elementi fotografije, fotografija po zadatku, prijenos na računalo, razgovor) Osposobljavanje učenika za vožnku biciklom. Stjecanje znanja o tehnici i tehničkim

  Upoznati se s tehnikom i tehničkim dostignučima. Proširiti znanja sukladno razini natjecanja. Ovladati tehnikom rada s priborom za crtanje i alatom za izvođenje vježbi. Ovladati tehnikom rada fotografskim digitalnim

  Branka Žigman

  Ponavljanje i utvrđivanje gradiva određenog razreda, proširivanje znanja. Izvođenje primjerenih vježbi. Snimanje i razgovor o snimljenim fotografijama. Upoznavanje s pravilima i propisima vožnje biciklom, provjera stečenih znsnja i spretnosti vožnje. Individualni rad, rad u skupinama.

  Ukupni 35 sati tijekom šk. godine.

  Oko 250 kn za rad grupe.

  Osvrt na gradivo ( provjera testovima znanja, analiza i tumačenje- pismena i usmena analiza. Provjera vještina. Testovi za vježbanje. Usmena pohvalaOsvrt na gradivo ( provjera testovima znanja, analiza i tumačenje- pismena i usmena analiza. Provjera vještina. Testovi za vježbanje. Usmena pohvala

 • tvorevinama. Razvijanje pravilnog odnosa prema tehnici. Razvijanje sposobnosti i talenta svake osobe sukladno njezinoj prirodi. Priprema za šk. natjecanje, Županijsko, Državno natjecanje. Fotografija (elementi fotografije, fotografija po zadatku, prijenos na računalo, razgovor) Osposobljavanje učenika za vožnku biciklom.

  aparatom. Razvijati preciznost i urednost. Razvijati vještine rada rukama, samopouzdanja i svijesti ovlastitim sposobnostima i estetici. Osposobiti učenike za vožnju biciklom; prometna pravila, vožnja spretnosti na poligonu.

  Vjeronaučno dramska grupa

  - dodatno motivirati učenike za vjeronaučne sadržaje koji prate liturgijsku godinu - poticati učenike na aktivnije sudjelovanju u životu župne zajednice -razvijanje vještina suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba - njegovati kreativnost i slobodu izražavanja

  -za učenike 5.-8.r. MŠ VT - poticanje raznolikosti vjerničkih iskustava, sustavno upoznavanje s temeljnim odrednicama katoličke vjere

  Robert Karlovčec

  - pratiti liturgijsku godinu kroz likovne radionice, proučavanje literature - sudjelovanje u križnom putu - liturgijsko čitanje - razne humanitarne akcije - izrada panoa za blagdane

  - 4 sata tijekom školske godine 2016/2017.

  -trošak nabavke hamer papira i trošak fotokopiranja potrebnih materijala

  - pismeni i likovni radovi, plakati, scenski nastupi, osobni osvrt na realizaciju

 • Liturgijska grupa

  Implementirati vjeronaučne sadržaje iz teorijske razine u domenu djelatne s praktičnim uključivanjem u postojeće manifestacije na školskoj, crkvenoj i lokalnoj razini. Razvijati humane vrednote kroz radne aktivnosti.

  Uporabom biblijskih i drugih književno-umjetničkih tekstova, stripova, fotografija i ilustracija, likovnim i glazbenim izražavanjem pomoći učenicima tražiti i nalaziti odgovore na putu njihovog moralnog i duhovnog razvoja te obogatiti prigodne crkvene blagdane i veće liturgijske događaje.

  Lidija Pelesk, učenici PŠ Strmec

  Sudjelovanjem na Danu kruha i zahvalnosti, Nikolinju, obredima, i sličnim priredbama i manifestacijama.

  tijekom školske godine 2016/2017

  zajednička analiza i evaluacija instrumentom ispitivanja zadovoljstva sudionika i procjenom ostvarenih rezultata u izvannastavnoj aktivnosti

  Sportska grupa

  učenje i usavršavanje elemenata kao i specifičnih motoričkih i taktičkih znanja iz područja rukometa, nogometa i plesa te poticanje na timski rad i fair play

  za učenike 5.-8. OŠ VT i PŠ D

  Dragutin Tomašković

  treninzi 4 puta tjedno po 1 školski sat (nogomet/rukomet /odbojka)

  tijekom školske godine

  lopte

  uspješnost programa prati se na osnovu iskustva, povratne informacije od strane učenika u vidu njihova napretka kako u elementima rukometa, nogometa i plesa

 • tako i timskom radu odnosno samoj igri

  Odbojka

  Cilj programa je učenje i usavršavanje elemenata odbojke kao i specifična motorička i taktička znanja odbojkaške igre te poticanja na timski rad i fair play

  Namijenjeno je učenicima 5-8 razreda

  Prof. tzk Marija Kožinec

  Treninzi 2 puta tjedno u trajanju od 45 min

  Školska godina 2016/17.

  Troškovi za lopte

  Uspješnost programa pratit ću na osnovu iskustva, povratne informacije od strane učenika u vidu njihova napretka kako u elementima odbojkaške igre tako i timskom radu odnosno samoj igri

  Školska volonterska skupina

  Poticanje i razvoj volontiranja kao dobrovoljnog rada za društvenu korist i na osobno zadovoljstvo uz pomoć, skrb i prihvaćanje različitosti.

  Ulaganje osobnog slobodnog vremena, truda i vještina za dobrobit drugoga ili za opće dobro, bez očekivanja materijalne naknade. Razvijanje empatije i solidarnosti.

  Knjižničarka Vlatka Habulin kao organizatorica volonterskih akcija i koordinatorica volontera; učenici zainteresirani za volonterski rad.

  Provedba volonterskih akcija čitanja slikovnica i priča polaznicima DV Rožica u Velikom Trgovišću, te ostalih volonterskih akcija za koje se ukaže potreba.

  Tijekom šk. god. 2016./17.

  Nema. Evaluacija volontera; davanje povratne informacije volonterima; potvrda o volontiranju.

 • 5. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

  U Velikom Trgovišću, okolnim selima, općinama i gradovima djeci se nudi mnogo različitih sportskih i inih aktivnosti. Naši učenici u velikom broju i vrlo rado pohađaju izvanškolske aktivnosti. Ovo su samo neke od njih:

  Vatrogasci

  Sviranje – klavir, violina, synthesizer

  Tenis

  Nk “Omladinac“

  Streljaštvo

  Ples

  Rukomet

  Mažoretkinje Dubrovčan

  Folklor

  SPK “Apex”

  Kud “Sloga”

  Engleski jezik

  Kick boks

  Plivanje

  Tae kwon do

  DVD „Veliko Trgovišće“

  DVD „Strmec“

  DVD „Dubrovčan – Ravnice“

  Glazbena škola

  Rekreacijsko jahanje

  Crkveni zbor

  Puhački orkestar „Mrzlo polje“

  Dječji forum

  Bowling

 • 6. IZVANUČIONIČKA/TERENSKA NASTAVA

  Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje određenih nastavnih sadržaja izvan škole. Ciljevi programa su razvijati kod djece navike kulturnog ponašanja na javnim mjestima.

  Program se provodi u sklopu nastave ponudi kazališne/koncertne produkcije, postavkama muzeja.

  Prijevoz učenika i ulaznice financiraju roditelji uz unaprijed potpisanu suglasnost.

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Moj zavičaj

  -učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti -stjecanje osobnih iskustava i doživljaja učenja

  -razvijati interes za živi svijet u našoj okolini -razvijati ljubav prema ljepoti i bogatstvu svoga zavičaja -proširiti znanje,potaknuti domoljublje...

  učiteljice razredne nastave, učitelji predmetne nastave

  odlazak u prirodu,promatranje, istraživanje, razgovor, rad u skupinama, fotografiranje...

  tijekom školske godine prema godišnjem planu i programu nastavnih predmeta

  papir za izradu plakata i papir za listiće

  primjena stečenih iskustava na nastavi i u svakodnevnom životu; prezentacija viđenog i izrada plakata

  Posjet Policijskoj postaji Zabok 1., 2. i 4.r. PŠ D 4.r. VT 2. i 4.r. PŠ ST

  - upoznati učenike s poslovima policije i osvijestiti da su policijski službenici na pomoć djeci i građanima

  -upoznati što sve rade policijski službenici i što se sve nalazi u policijskoj postaji; Upoznati se sa policijskom opremom i vozilima; odagnati strah od uniforme; razvijati povjerenje prema policijskim službenicima; uveličati proslavu Dana Policije i razvijati suradnju

  -službenici PP Zabok; učiteljice: Višnja Duković, Đurđica Tomić, Marijana Žažar Iveković, Sanja Martinić, Dubravka Dragović

  -posjet i razgledavanje PP Zabok

  rujan 2016.

  -prijevoz autobusom

  - primjena naučenog u svakodnevnom životu, fotografije na web stranicama škole

  Zagreb – Sabor – kazalište/

  upoznati grad Zagreb kao glavno političko, kulturno, upravno,

  razvijanje ljubavi prema domovini i glavnom gradu, poticati učenike da

  Dubravka Dragović

  odlazak autobusom u Zagreb na poludnevnu

  listopad 2016.

  cijena prijevoza i ulaznica u muzej i

  primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu

 • Muzej grada Zagreba 4. razredi

  zdravstveno, prosvjetno i sportsko središte naše domovine

  cijene kulturno-povijesne spomenike, razvijati naviku odlaska u muzeje, njegovanje prijateljstava; druženje

  terensku nastavu

  kazalište

  Zagreb Muzej –kazalište 3.r. Kazalište 1. i 2.r.

  upoznati grad Zagreb kao glavno političko, kulturno, upravno, zdravstveno, prosvjetno i sportsko središte naše domovine

  razvijanje ljubavi prema domovini i glavnom gradu, poticati učenike da cijene kulturno-povijesne spomenike, razvijati naviku odlaska u muzeje, njegovanje prijateljstava; druženje

  Branka Kondres, Marijana Žažar Iveković

  odlazak autobusom u Zagreb na poludnevnu terensku nastavu

  studeni 2016.

  cijena prijevoza i ulaznica u muzej i kazalište

  primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu

  Europsko selo roda - Čigoč, Lonjsko polje 1. – 4. razreda

  -upoznati način života roda na izvornoj stvarnosti uključujući sva dječja osjetila i obogatiti dječja iskustva -ostvariti nastavne sadržaje prirode i društva, glazbene kulture,sata razrednog odjela i TZK-e te sata izvannastavnih aktivnosti izvan učionice u prirodnom okruženju

  -razvijati interes za živi svijet razvijati ljubav prema ljepoti i bogatstvu RH -proširiti znanje,potaknuti domoljublje...

  Učiteljice RN PŠ Dubrovčan Učiteljice RN OŠ V. Trgovišće Učiteljice PRO Strmec

  odlazak u prirodu,promatranje, istraživanje, razgovor, rad u skupinama, fotografiranje...

  24. – 28. travanj 2017.

  - Autobus

  - Ulaznica za Park prirode

  primjena stečenih iskustava na nastavi i u svakodnevnom životu;prezentacija viđenog i izrada plakata

  Plitvička jezera

  Upoznati Nacionalni park Plitvička jezera -promatrati biljni i životinjski svijet

  Razvijanje ljubavi prema prirodi, nacionalnim dobrima, razvijanje

  Tihana Hudi, Marija Kožinec

  Terenska nastava

  30.9. 2016. Prema odabranoj agenciji

  primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

 • 5. – 8. razreda nacionalnog parka prirode -upoznavanje šireg zavičaja (kulturne, geografske, gospodarske raznolikosti)

  estetske i zdravstvene kulture i svijesti o potrebi sudjelovanja svakog pojedinca u zaštiti

  okoliša

  Vukovar

  8. razredi

  Upoznavanje s kulturnim sadržajem vinkovačkih jeseni -spoznati važnost poljoprivrede kroz iločke vinograde

  -upoznati domovinski rat kroz stradanje Vukovara

  Kroz višednevni edukativni program upoznati učenike 8. razreda ovaj dio Republike Hrvatske, njegove znamenitosti i specifičnosti od prvih dana kršćanstva na hrvatskom prostoru do danas

  Dragutin Tomašković

  Obilazak, promatranje, bilježenje

  15. i 16. studeni 2016.

  Troškove snosi Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

  Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

  Advent u Zagrebu - kino ili kazalište/ muzej 8. razredi

  Potaknuti znatiželju za stjecanje novih spoznaja; upoznavanje grada

  Stjecanje znanja o medijskoj umjetnosti, sadržaju i radu muzeja ili zvjezdarnice

  Melita Špoljar Cjelodnevni odlazak u Zagreb

  prosinac 2016.

  Prijevoz i ulaznice, cca 120,00kn

  Primjena u svakodnevnom životu; Nl

  Advent u Zagrebu - kino ili kazalište/ Arheološki muzej 5. i 6. razredi

  Potaknuti znatiželju za stjecanje novih spoznaja; upoznavanje grada

  Stjecanje znanja o medijskoj umjetnosti, sadržaju i radu muzeja ili zvjezdarnice

  Anamarija Bradač, Vesna Pleško

  Cjelodnevni odlazak u Zagreb

  prosinac 2016.

  Prijevoz i ulaznice, cca 120,00kn

  Primjena u svakodnevnom životu; Nl

  Advent u Zagrebu –

  Proširivanje i produbljivanje znanja iz područja medijske kulture ,

  Za učenike 7.a, 7.b i 7.D Proširivanje nastavnih sadržaja

  Tatjana Pongrac

  Odlazak autobusom u Zagreb,

  Prosinac 2016.

  Cijena autobusne karte i ulaznica za Tehnički

  Primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

 • kino/ Tehnički muzej 7. razredi

  proširivanje znanja iz Tehničke kulture i Povijesti ,razvijanje kulture ponašanja u javnim ustanovama i na javnim mjestima, razvijanje opće kulture, njegovanje starih kulturnih vrijednosti i običaja, upoznavanje šireg zavičaja, upoznavanje Zagreba.

  Povijesti (2. Industrijska revolucija),Tehničke kulture,Hrvatskog jezika, Glazbene kulturei Engleskog jezika; Upoznavanje adventskih običaja i obilježja; upoznavanje kulturno-povijesnih znamenitosti, razvijanje komunikacijskih vještina

  posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu ,kino

  muzej i kino

  Zagreb – kazalište 5. i 6. razredi

  osvješćivanje teoretski obrađenih pojmova vezanih uz dramu na pozornici, a prema načelima primjerenosti i zornosti

  razvijanje ljubavi prema scenskoj umjetnosti i iluzionističkim značajkama teatra; razvijanje sposobnosti prepoznavanja zakonitosti scenskog oblikovanja; poticanje kulturnog ophođenja u javnoj ustanovi kulturnog karaktera; razvijanje navike odlaska u kazalište

  Natalija Huić (razrednici 5.-ih i 6.-ih razrednih odjela)

  odlazak autobusom u Zagreb na kazališnu predstavu

  travanj 2017.

  cijena prijevoza i ulaznice za kazališnu predstavu

  primjena stečenih znanja u svakodnevnom i školskom životu

  Zagreb – kazalište 7. i 8. razredi

  Upoznavanje HNK,

  razvijanje kulture

  ponašanja,

  njegovanje kulturnih

  vrijednosti,

  prepoznavanje

  Upoznavanje

  ljepote i

  znamenitosti ,

  praktično učenje i

  povezivanje

  Tatjana Pokupec

  Odlazak u

  kazalište

  Travanj 2017

  Oko 80 kn Primjena naučenoga u nastavi i svakodnjevnom životu

 • trajnih vrijednosti i

  kvaliteta u glazbi,

  razvoj ljubavi prema

  glazbi

  stečenih znanja

  Zabok – KIKI međunarodni festival dječjeg filma

  1. – 8. r.

  razvoj kulture gledanja filmova u ranoj dječjoj dobi s posebnim naglaskom na edukativne filmove koji djecu potiču na razmišljanje te podizanje vizualne pismenosti djece

  terenska nastava za sve učenike škole

  Pedagoginja Romana Turk Tisanić, knjžničarka Vlatka Habulin

  - putovanje i promatranje, učenje u neposrednoj okolini

  24.-28. travnja 2017.

  cijena autobusne karte

  -ocjenjivanje i vrednovanje, oslikavanje doživljaja, analiza i razumijevanje filma - korištenje rezultata kroz stjecanje i razvijanje kulturnih navika posjeta kulturnih ustanova, primjena pravila ponašanja u kinu

  Škola plivanja – bazeni u Tuheljskim Toplicama 3. razredi

  ponašanje u vodi, osloboditi se straha od vode, pažljivo pratiti upute učitelja, iprimjenjivati ih

  ovladavanje vještinom plivanja, poticati i hrabriti nevješte u plivanju

  Anita Hlupić, učiteljice 3. razreda

  angažiranje plivačkog kluba «Olimp» i njihovog učitelja plivanja, odlazak u Tuheljske Toplice

  12.9.- 23.9. 2016.

  troškovi prijevoza

  provjeravanje mogućnosti održavanja na vodi, ispitivanje vještine i brzine plivanja

 • 7. IZLETI I EKSKURZIJE

  7. 1. Jednodnevni izleti

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Zagreb - Zrakoplovna luka/ ZOO/ Tvornica Kraš 1. razredi

  Upoznavanje prirodnih, društvenih i kulturnih ljepota našeg glavnog grada. Aktivno sudjelovanje u svim razgledima i primjereno ponašanje.

  Razvijati sposobnosti promatranja, opisivanja, zaključivanja. Primjena usvojenih znanja u svakodnevnom životu.

  Anamarija Pozaić

  Cjelodnevni izlet Lipanj 2017 .

  150 kuna – prijevoz i ulaznice

  Razgovor o viđenom, izrada plakata, slikanje i opisivanje viđenog, prezentacija radova.

  Pregrada/ Klanjec/ Kumrovec/ Veliki Tabor

  2. razredi

  - upoznavanje zavičaja i domovine - upoznavanje kulturnih ustanova (muzeji, galerija) - upoznavanje kulturnopovijesnih spomenika zavičaja (crkve, dvorac Veliki Tabor)

  - razvijati ljubav prema zavičaju, domovini i razvijati osjećaj pripadnosti - razvijati i poticati naviku posjećivanja kulturnih ustanova - razvijati i njegovati ljubav i poštovanje prema kulturnopovijesnim spomenicima - razvijati ekološku svijest

  - Dubravka Fremec

  - obilazak grada Pregrade (župna crkva, Muzej grada Pregrade, ljekarna)Klanjec (Galerija A. Augustinčića, crkva i franjevački samostan) Spomenik hrvatskoj himni u Zelenjaku Kumrovec –Etno selo Dvorac Veliki Tabor-izlet će se ostvariti preko odabrane turističke agencije

  - svibanj/ lipanj 2017.

  -papir i uredski materijal -korištenje računala i kopirnog aparata -troškovi prijevoza, plaćanje ulaznica i organizacije izleta (prema ugovoru s odabranom turističkom agencijom)

  - naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu - analizirati uspješnost razgovorom s učenicima i roditeljima

 • G. Stubica - Muzej seljačkih buna/ Krapina-Muzej „Hušnjakovo“/Dvorac Trakošćan

  3. razredi

  upoznavanje šireg zavičaja (kulturne , geografske, gospodarske raznolikosti), primjena naučenog u stvarnom životu, razvijanje kvalitetne komunikacije među učenicima te između učenika i nastavnika

  poticanje učenika za zdravo i kreativno korištenje slobodnog vremena, pristojno ponašanje u različitim situacijama, njegovanje prijateljstva, druženja, razvoj duha zajedništva

  Anita Hlupić odlazak na izvanučioničku nastavu

  lipanj 2017. prema odabranoj agenciji

  primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

  Ogulin – Jezero Sabljaci

  5. i 6. razredi

  upoznavanje šireg zavičaja (kulturne , geografske, gospodarske raznolikosti), primjena naučenog u stvarnom životu, razvijanje kvalitetne komunikacije među učenicima te između učenika i nastavnika

  poticanje učenika za zdravo i kreativno korištenje slobodnog vremena, pristojno ponašanje u različitim situacijama, njegovanje prijateljstva, druženja, razvoj duha zajedništva

  Željka Žigman

  terenska nastava – odlazak u Ogulin na festival bajki

  svibanj/ lipanj 2017.

  prema odabranoj agenciji

  primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

 • 7.2. Višednevni izleti

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Škola u prirodi – Primorski kraj

  4. razredi

  posjetiti i razgledati kulturne i povijesne znamenitosti Primorskog kraja

  upoznavanje šireg zavičaja (kulturne , geografske, gospodarske raznolikosti), primjena naučenog u stvarnom životu, razvijanje kvalitetne komunikacije među učenicima te između učenika i nastavnika

  Sanja Martinić

  aranžman odabrane putničke agencije

  svibanj/ lipanj2017.

  prema odabranoj agenciji

  analiza uspješnosti vrši se na temelju razgovora s učenicima i roditeljima

  Srednja i južna Dalmacija

  7. razredi

  Upoznavanje drugih dijelova RH:kulturne baštine, krajolika, gospodarske raznolikosti,... Privikavanje na odvojenost od obitelji,...

  Poticati učenike na međusobnu komunikaciju i toleranciju, pristojno ponašanje, njegovanje prijateljstva i druženja,...

  Robert Karlovčec razrednik 7.r. OŠ Lijepa naša Tuhelj

  Putnička agencija

  svibanj /lipanj 2017.

  Oko 2.000,00 kn

  Primjena naučenog u svakodnevnom životu i nastavi

  Sjeverni jadran

  8. razredi

  Upoznavanje drugih dijelova RH:kulturne baštine, krajolika, gospodarske raznolikosti,... Privikavanje na odvojenost od obitelji,...

  Poticati učenike na međusobnu komunikaciju i toleranciju, pristojno ponašanje, njegovanje prijateljstva i druženja,...

  Ana Knežević

  Aranžman odabrane putničke agencije

  svibanj /lipanj 2017.

  Oko 500 kn

  Primjena naučenog u svakodnevnom životu i nastavi

 • 8. OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PROGRAMI

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

  NAČIN REALIZACIJE

  VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

  Zaziv Duha Svetoga

  Svi učenici

  zajednički u crkvi obilježiti početak školske godine

  produbiti zajedništvo i druženje učenika i učitelja

  Robert Karlovčec, Željka Žigman, Sanja Martinić

  odlazak u crkvu na blagoslov

  5.9. (PŠ D), 8.9. (PŠ ST) i 9. (MŠ) rujna 2016.

  - svečani početak školske godine

  Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana

  1. – 4.r. PŠ D

  -razvijati svijest o važnosti sporta u životu -poticati sportski duh i fair play

  -obilježiti Hrvatski olimpijski dan zajedno sa svim učenicima od 1. do 4. r. u PŠ Dubrovčan -učenici i učitelji odjeveni su sporski i u bijelim majcama te na taj način potaknuti zajedništvo

  -učiteljice razredne nastave u PŠ Dubrovčan

  - igranje elementarnih, štafetnih i momčadskih igara na igralištu i dvorištu škole

  -petak, 9.9.2016.

  - nema troškova

  -primjena naučenih vještina u svakodnevnom životu - objava fotografija igara

  Europski dan sporta

  Različitim tjelesnim aktivnostima aktivirati učenike te im time podići svjesnost o važnosti sporta kao čuvara zdravlja. Afirmirati što veći broj učenika na aktivno sudjelovanje što garantira emocionalnu aktivaciju, prihvaćanje pobjeda i poraza, svladavenje prepreka, timski rad, poštivanje

  Učenike navesti da razmišljaju o sportu na pozitivan način, ako se nikada nisu okušali dati im motiv da krenu tim putem. Bavljenje sportom znanstveno dokazano utječe na kvalitetu života te unaprjeđuje zdravlje što bi učenici nakon cijelog dana

  Dragutin Tomašković, Marija Kožinec

  Nakon ragleda jezera gdje učenici aktivno sudjeluju pješačenjem organiziraju se različite aktivnosti pod kontrolom učitelja. Sportske igre ( odbojka, nogomet ), štafetne igre, povlačenje

  30.9.2016. - Bilježenje i dokumentiranje svih provedenih aktivnosti.

 • protivnika u pobjedi i porazu i mnoge druge utilitarno vrijedne aspekte.

  provedenog na svježem zraku uz planirane sportske aktivnosti trebali i sami osjetiti.

  užeta i graničar.

  Mjesec hrvatske knjige 2016.

  Poticanje čitanja; razvijanje interesa za književnost, kulturu, jezik i umjetnost. Poštivanje umjetničkog kreativnog izražavanja.

  razvoj kulture čitanja, usvajanje novih informacija i znanja, razvoj kreativnog likovnog izražavanja, razvoj komunikacijskih vještina razvoj kulture čitanja, usvajanje novih informacija i znanja, razvoj kreativnog likovnog izražavanja, razvoj komunikacijskih vještina

  knjižničarka, svi zainteresirani učenici od 1. do 8. razreda

  provedba Nacionalnog kviza za poticanje čitanja; gostovanje književnice i lutkarice Jadranke Čunčić- Bandov za učenike razredne nastave; izložba ilustracija učenika „Naslovnica moje omiljene knjige“

  od 1. listopada do 15. studenoga 2016.

  nagrade za najuspješnije sudionike kviza i za najuspješnije učeničke ilustracije

  primjena u svakodnevnom životu i školovanju, izložba učeničkih radova

  Dječji tjedan RN

  obilježiti dječji tjedan, učiti o dječjim pravima i obvezama

  proširiti znanje, poticati na razmišljanje, na zajedništvo i prijateljstvo, razvijati timski duh i timski rad, razvoj kreativnosti

  pedagoginja, knjižničarka, DND Veliko Trgovišće

  kroz razne, igre, radionice i aktivnosti obilježiti Dječji tjedan

  3. – 9. listopad 2016.

  - primijeniti naučeno u svakodnevnom životu

  Kestenijada

  Dan kruha

  1. – 8.r. PŠ D

  potaknuti učenike na druženje i tjelesnu aktivnost boravkom u prirodi; uočiti promjene u prirodi i uživati u jesenskim plodovima; obilježiti Dan pješačenja

  hodanjem i igrama u prirodi stvoriti ugodno ozračje te potaknuti ljubav prema planinarenju; promatranjem svijeta oko sebe uočiti promjene u prirodi i doživjeti ih

  Đurđica Tomić, Dragutin Tomašković

  učenici će se okupiti ispred škole u Dubrovčanu te zajedno sa svojim učiteljima pješačiti do crkve sv.Tri kralja, gdje će se peći kesteni ,

  listopad 2016.

  kesteni

  razredna druženja, druženje s učiteljima, tjelesna aktivnost

 • svim osjetilima organizirati igre i promatranja prirode; kući će se vraćati također pješice

  Dan kruha 1.-8.r. MŠ VT 1.-4.r. PŠ ST

  poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike sa žetvenim i drugim poljodjelskim običajima; razvijati osjećaj zahvalnosti za plodove zemlje i kruh

  očuvanje starinskih običaja, rad u timu

  vjeroučitelji, razrednici, župnik

  u šk. prostorima postavljaju se izložbe plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i kruš. proizvoda, različitog sjemenja, starih alata koji su se koristili ili se još koriste u obradi zemlje i pripremi kruha; odlazak u župnu crkvu na blagoslov kruha/posjet pekari

  10. ili 11. listopad 2015.

  potrošni materijal za izradu plakata, troškovi fotokopiranja materijala za radionice

  bilježiti i dokumentirati sve aktivnosti provedene uz Dane kruha – dane zahvalnosti za plodove zemlje

  Pješačenje

  1. – 8.r.

  MŠ VT

  potaknuti učenike na druženje i tjelesnu aktivnost boravkom u prirodi; uočiti promjene u prirodi i uživati u jesenskim plodovima; obilježiti Dan pješačenja

  hodanjem i igrama u prirodi stvoriti ugodno ozračje te potaknuti ljubav prema planinarenju; promatranjem svijeta oko sebe uočiti promjene u prirodi i doživjeti ih svim osjetilima

  Dragutin Tomašković, Marija Kožinec, učiteljice RN

  učenici će se okupiti ispred škole u Velikom Trgovišću te zajedno sa svojim učiteljima pješačiti – učenici 5.-8.r. do Strmca, a učenici 1.-4.r. do rodne kuće Franje Tuđmana gdje će se organizirati igre i promatranja prirode

  14. listopad 2016.

  -

  razredna druženja, druženje s učiteljima, tjelesna aktivnost

  „Land art“ -intervencija u

  Razvijanje originalnosti,timskog duha i sposobnosti

  Uređenje okoliša škole

  Učenici 8. razreda i Mia Papeš

  Intervencija u okolišu prirodnim

  Studeni 2016.

  Cca 50 kn Originalnost,trud,

 • eksterijeru

  planiranja materijalima

  Susret prijateljstva Retkovec – Veliko Trgovišće

  Razvijanje komunikacijskih i vještina socijalnih vještina

  Druženje s učenicima i učiteljima OŠ Retkovec. Sudjelovanje u radionicama: debata, športska, rukotvorine ....

  Nevenka Šoštarić

  - 18. studeni 2016.

  - Primjena u nastavi i svakodnevnom životu.

  Sjećanje na Vukovar

  razvijati domoljublje, poticati svijest o domovinskom ratu, obilježiti sjećanje na stradale gradove

  poticati na razmišljanje, razviti interes za učenje hrvatske povijesti

  T. Pongrac, M. Špoljar, Mia papeš, razrednici

  prezentacija, paljenje svijeća, prigodni sadržaji na povijesti i na SRO-u; mogućnost terenske nastave u Vukovar za osme razrede (u organizaciji MZOŠ-a)

  17. studeni 2016.

  svijeće primijeniti naučeno u svakodnevnom životu

  Najljepše pismo

  - obilježiti božićne blagdane - poticati izražavanje u formi pisma, poticati pisanje rukom i raditi na lijepom izražavanju

  - razvijati ljubav prema pisanju i pisanoj riječi - razvijati kulturu čitanja, pisanja i slušanja učenika; razvijati empatiju i promišljanje o pravim vrijednostima u životu

  - učiteljice HJ, učenici i učenice 1.-8.r.

  - natjecanje Najljepše božićno pismo

  prosinac 2016.

  Nagrada za tri najljepša pisma cca 150 kn (olovke, bilježnice, pernice)

  - procjenjuju učiteljice Hj, knjižničarka

 • Nikolinje RN

  u liku sv. Nikole, biskupa i sveca, prepoznati plemenite osjećaje dobrote, darežljivosti i brige za drugoga; sudjelovanjem učen. s prigodnim kult.-umjetn. programom potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagd. ugođaj ispunjen radošću darivanja; scenskom igrom i recitacijama potaknuti govorni izraz i bogatiti rječnik učenika

  razvijati i poticati zajedništvo i suradnju s mjesnim zajednicama koja se već nekoliko godina svakog prosinca događa u našem mjestu; poticati ljubav prema običajima i potrebu očuvanja kulturnih vrijednosti iz prošlosti

  učiteljice razredne nastave, vjeroučitelji

  izvođenje prigodnog kulturno-umjetničkog programa: izvođenje igrokaza i recitacija o svetom Nikoli, prigodne božićne recitacije i igrokazi; onavljanje melodije i ritma već naučenih napjeva i skladbi, pjevanje božićnih pjesmica

  prosinac 2016.

  materijali potrebni za izradu scenskih rekvizita

  usmeno prepričati doživljaj i dojmove sa susreta

  Proslava Božića PŠ D, PŠ ST

  zajedno obilježiti i proslaviti Božić

  razvijati i poticati zajedništvo; poticati ljubav prema običajima i potrebu očuvanja kulturnih vrijednosti iz prošlosti

  Ana Marenković, Željka Žigman, Učiteljice RN Branka Kondres, Dubravka Dragović, Sanja Martinić

  izvođenje prigodnog kulturno-umjetničkog programa

  19. – 23. prosinac 2016.

  -

  plakati, izložba, kićenje bora, priredba, razredna druženja, priredba

  Proslava Božića

  MŠ VT

  tradicija proslave Božića, razvijanje smisla za estetsko, kreativnost i spretnost ruku

  obilježavanje blagdana, obilježavanje Božića, njegovanje tradicije (božićne pjesme) , božićni običaji nekad i danas, obiteljska proslava, uključivanje šire

  Nevenka Šoštarić, Ines Čeko, Robert Karlovčec, Mia Papeš, učiteljice razredne nastave

  informacije iz listova, knjiga, časopisa, razgovor s starijim osobama (u obitelji ili susjedstvu), pisanje prigodnih

  19. – 23. prosinac 2016.

  troškovi materijala za izradu plakata, ukrasa i sl.

  plakati, izložba, kićenje bora, priredba, razredna druženja

 • zajednice u događanja u školi

  sastavaka, likovna interpretacija događaja vezanih uz Božić, izrada čestitaka i nakita za bor

  Jaslice

  svi učenici MŠ

  obilježavanje Božića uz izradu jaslica (samostalno, u paru, grupi i sl.), druženje

  njegovanje tradicije, umijeće izrade predmeta od drva i prirodnih materijala

  B. Žigman, R. Karlovčec

  izrada jaslica prosinac 2016.

  -

  izbor najljepših jaslica, izložba svih izrađenih jaslica u predvorju škole

  Sjećanje na holokaust

  - Obilježiti Dan sjećanja na holokaust i Dan vjerskih sloboda

  - prisjetiti se žrtava holokausta i netrpeljivosti zbog vjerskih različitosti - povezati sadržaje i stečena znanja različitih predmeta

  - učitelji povijest, hj - učenici 8.r.

  - gledanje filma Život je lijep - Hj - čitanje Dnevnika Ane Frank - lektirno djelo

  Zadnji tjedan u siječnju - cca 27.1.

  / - predstavljanje - plakati....

  100. dan škole

  Učenik koji je sposoban da ideje pretvori u djelovanje kroz stvaralaštvo, inovativnost, kreativno korištenje stečenih kompetencija i kritičke prosudbe svojih i tuđih radova

  -učenici od 1.-4. zazreda PŠ ST

  Branka Kondres i Dubravka Dragović

  -način učenja učenika je primjerena i navođena igra,te poticaji koji ih sami potiču -osvještavanje osobnog i socijalnog razvoja unutar razredne zajednice

  veljača 2017.

  Kopirani listići -Opisno praćenje -usmena pohvala -samovrednovanje

  Valentinovo

  obilježavanje Dana zaljubljenih, razvoj kreativnosti

  poticanje na iskrenost, osjećajnost; druženje

  PŠ D A.Marenković učiteljice RN MŠ T. Pokupec, R. Karlovčec PŠ ST D. Dragović

  Pisanje ljubavne poezije, ples srca, druženje učenika

  14. 2. 2017. - primjena naučenog u svakodnevnom životu

 • B. Kondres

  Dan ružičastih majica

  - podizanje svijesti o problemu vršnjačkog nasilja

  - poticanje tolerantnog ponašanja - rješavanje problema bez fizičkog nasilja

  - učiteljica Dubravka Dragović

  - prigodno obilježavanje u školi - izricanje jasnog stava o nenasilju

  - posljednja srijeda u veljači (22.2.2017)

  - nabava pamučnog ružičastog materijala, pribora za šivanje, hamer papira…

  - primjena tolerancije u svakodnevnom životu

  Fašnik

  oživljavanje starih običaja vezanih uz fašnik, razvijanje kreativnosti, praktičnosti, smisla za estetsko i manualne spretnosti

  razvijanje kvalitetnih društvenih odnosa među učenicima, poticanje suradnje škole i lokalne zajednice, uključivanje roditelja u školske aktivnosti, poticanje humora

  PŠ D T. Pongrac MŠ A. Knežević, M. Špoljar PŠ ST D. Dragović, B. Kondres razrednici

  izrada fašničkih maski, izrada fašnika, pisanje optužnice, organiziranje fašničke povorke kroz mjesto, spaljivanje fašnika

  28. 2. 2017. -

  izrada plakata, tematske maske po razredima, fašnička povorka kroz mjesto

  Dani hrvatskog jezika

  - obilježiti Dane hrvatskog jezika - razviti kod učenika spoznaju o važnosti poznavanja povijesti hrvatskog jezika - poticati korelaciju nastave jezika s jezičnim izražavanjem, povijesti i inf. - poticati urednost i lijepo pisanje

  - utvrđivanje gradiva koje se obrađuje tijekom redovne nastave te obraćanje pozornosti na posebne i specijalne sadržaje - razvijati estetiku, lijep rukopis

  - učiteljice hrv.jezika, informatike, povijesti - učenici 7. i 8.r. - učenici 5. i 6.r.

  - izrada kvizova, križaljki, osmosmjerki, rebusa - izrađuju učenici 7. i 8.; natjecanje učenika - izrada plakata - uređivanje bilježnice - natjecanje za najljepšu bilježnicu

  11.-17.3.2017.

  - nagrada za nabolji plakat i najbolji uspjeh u rješavanju enigmatskih zadataka cca 150kn - nagrada za dvije najljepše bilježnice učenika 5. i 6.r. - 100kn

  - ocjenjivanje najboljeg plakata - natjecanje u izradi plakata s istom temom - natjecanje u rješavanju enigmatskih zadataka - natjecanje za najljepšu bilježnicu

  Obilježavanje Dana darovitih

  senzibiliziranje učitelja za potrebe darovitih učenika, obilježavanje Dana darovitih

  širenje svijesti o važnosti prepoznavanja darovitosti, motivirati učenike na učenje, razvoj kreativnosti,

  pedagoginja, knjižničarka, razrednici

  izrada plakata o uspješnim učenicima, organiziranje i priprema priredbe

  21. 3. 2017. -

  prezentacija plakata o uspješnim učenicima, priredba

 • poticati učenike na aktivnije sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu

  Obilježavanje svjetskog dana knjige i autorskog prava, 23. travnja

  Promicanje knjige i čitanja. Upoznavanje pojma zaštite autorskog prava. Usvajanje stavova o važnosti i poslanju knjižnice. Razvijanje kvalitetne komunikacije.

  Spoznavanje važnosti knjige, čitanja i knjižnica u cjeloživotnom obrazovanju i razvoju kulture.

  Knjižničarka, svi zainteresirani učenici Škole

  postavljanje izložbe s temom „Veliki pisci kao mala djeca“ u knjižnici; provedba kviza za poticanje čitanja

  tijekom mjeseca travnja; podjela nagrada najuspješnijim sudionicima kviza: u zadnjem tjednu travnja

  troškovi postavljanja izložbe; troškovi nagrada za učenike

  primjena naučenog u svakodnevnom životu i obrazovanju; evidencija posjećenosti knjižnice za vrijeme trajanja izložbe

  Obilježavanje Dana planeta Zemlje

  Osposobljavanje učenika za čuvanje i zaštitu okoliša, poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u predviđenim aktivnostima, razvijanje pravilnog stava prema okolišu, razvijanje radnih navika učenika te edukacija na temu ekologije. Razvijanje ljubavi prema prirodi, estetske i zdravstvene kulture i svijesti o potrebi sudjelovanja svakog pojedinca u zaštiti okoliša.

  Potičemo svijest o očuvanju okoliša, zajedništvo i stvaralaštvo te društveno – humanistički rad.

  Svi djelatnici Škole

  Učenici će aktivno sudjelovati u sadnji i presađivanju biljaka i voćaka, čišćenju okoliša škole te uređenju unutarnjeg prostora škole.

  24. – 28. travanj 2017.

  -

  Primjena naučenog i doživljenog u svakodnevnom životu i obrazovanju.

  prigodnim literarnim, pišući tekstove o učiteljice RN, dječji radovi troškovi papira naučeno primijeniti

 • Majčin dan

  novinarskim, likovnim radovima obilježit Majčin dan; uvježbavanjem igrokaza, recitacija pjesmica i plesa iskazati ljubav i poštovanje svim majkama; svečanom priredbom pridonijeti kulturnoj manifestaciji u našem mjestu, sajam

  majkama, crtanjem i modeliranjem osvješćivati važnost majki u našem životu; vježbavanjem prigodnog programa pridonijeti svečanoj proslavi Majčinog dana u Velikoj Erpenji

  Ana Marenković, Tatjana Pokupec, Željka Žigman, velečasni Ivan Režek, društvo Hrvatska žena iz Zagreba

  stvarat će se tijekom nast. u školi,lit. radovi će se slati na natječaj, a lik. radovima uredit će se škola.Također će se prigodni program uvježbavati u školi, a izvodit će se na Majčin dan ispred crkve sv. Tri kralja u Velikoj Erpenji

  14. svibnja 2017.

  i rekvizita u svakodnevnom životu

  Europski tjedan MŠ

  obilježavanje dana Europe; razvoj kreativnosti; druženje

  naučiti što više o EU, državama članicama, o povijesti Unije, običajima, vrijednostima i dokumentima

  Natalija Huić, razrednici

  radionice na SRO-u

  8. – 14. 5. 2017.

  -

  druženje, zabava; naučeno primijeniti u svakodnevnom životu

  Dan škole

  Obilježiti dan škole, poticati suradnju škole i lokalne zajednice, uključiti roditelje u naše proslave i druženja.

  Razvijati ljubav prema školi, zajedništvo između učenika, druženje učitelja i učenika.

  A. Pozaić, D. Fremec, S. Tretinjak, S. Martinić

  radionice, predavanja, prigodni program

  8. - 14. svibanj 2017.

  - druženje, zabava

  Dan sporta i nepušenja

  obilježiti svjetski dan sporta i predstaviti bavljenje sportom kao alternativu svim ovisnostima, pa tako i pušenju

  ukazati istodobno na štetnost pušenja i na pozitivne strane bavljenja sportom, poticati učenike na bavljenje sportom

  Dragutin Tomašković

  razne sportske igre, druženje razreda, učenika i učitelja

  25. ili 26. svibanj 2017.

  -

  druženje, zabava; naučeno primijeniti u svakodnevnom životu

  Škola je gotova – završna priredba

  na adekvatan način oprostiti se i zaključiti ovu školsku godinu, druženje učenika i učitelja, razredna

  razvijati zajedništvo, poticati druženje učenika

  A. Knežević, M. Špoljar, D. Tomašković

  prigodni program, priredba

  14. lipanj 2017.

  - druženje, zabava

 • druženja

  Radujem se našj različitosti!

  Razumijevanje razlika među ljudima, tolerancija razlika i prihvaćanje različitosti. Ciljevi se temelje na Konvenciji o pravima djeteta.

  Poticanje učenika da opažaju, prihvaćaju i poštuju razlike među ljudima i društvenim grupama u izgledu, načinu života, vjerovanjima i običajima; da osvještavaju krive predodžbe, stereotipe i predrasude o sebi i drugima; da pronalaze načine kako se osloboditi njihova utjecaja te da prihvate i poštuju razlike kao bogatstvo.

  Pedagoginja Romana Turk Tisanić, učenici 3.r. MŠ VT

  igranje uloga, razgovor, rasprava, samostalni rad, rad u skupinama i u paru, proučavanje Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, crtanje, izrada plakata, samostalno istraživanje i prikupljanje informacija iz različitih izvora, čitanje priče, igranje igara djece iz raznih dijelova svijeta, pjesme djece svijeta itd.

  jedan školski sat tjedno nakon odnosno prije redovne nastave i to kontinuirano od listopada 2016. do svibnja 2017.

  Troškovi kopiranja materijala.

  Evaluacijski listići; primjena naučenog u svakodnevnom životu.

  Nitko nije osamljeni otok

  razumijevanje temeljnih pojmova prava i sloboda, jednakosti i solidarnosti te odnosa među njima, prihvaćanje novih znanja i oblikovanje vlastitih stavova te djelovanje u skladu s pravima djeteta i ljudskim pravima

  Pot