oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

63
7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013] http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 1/63 OSLOBO\ENJE PONEDJELJAK, 28. 1. 2013. Godina LXIX Broj 23.754 Cijena: 1 KM/6 KN BH NEZAVISNI DNEVNIK Sarajevo  www .os lob odj enj e.b a Dodik o zakonskom prijedlogu SDS-a Demagogija za dnevnu upotrebu 2. strana DANAS PRILOG Pretresi i hap{enja u Sarajevu, Isto~nom  Sarajevu, Zvorniku, Mostaru i Grudama AKCIJA TREBEVI] ODUZETI UKRADENA VOZILA I KRIVOTVORENI DOKUMENTI 63. me|unarodni filmski festival Berlinale PRED PRAZNIK SEDME UMJETNOSTI 3. strana 22-23. strana Ognjen Tadi} RAZUMLJIVA JE PANIKA VLASTI RS-a 2. strana Dopuna Zakona o Elektroprijenosu BiH NOVE IZMJENE PO ZAHTJEVU EVROPSKE KOMISIJE 6. strana

Upload: tiskarnica

Post on 04-Apr-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 1/63

OSLOBO\ENJEPONEDJELJAK, 28. 1. 2013. Godina LXIX • Broj 23.754Cijena: 1 KM/6 KN

BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo •  www .os lob odj enj e.b a

Dodik o zakonskom prijedlogu SDS-a

Demagogija zadne vnu upotrebu

2. strana

DANAS PRILOG

Pretresi i hap{enja u Sarajevu, Isto~nom Sarajevu, Zvorniku, Mostaru i GrudamaAKCIJA TREBEVI]

ODUZETI UKRADENA VOZILAI KRIVOTVORENI DOKUMENTI63. me|unarodni filmski festival Berlinale

PRED PRAZNIKSEDME UMJETNOSTI

3. strana

22-23. strana

Ognjen Tadi}

RAZUMLJIVAJE PANIKAVLASTI RS-a

2. strana

Dopuna Zakona oElektroprijenosu BiH

NOVE IZMJENEPO ZAHTJEVUEVROPSKEKOMISIJE 6. strana

Page 2: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 2/63

OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.2

U @I@I

VIJES

TI

Kredit od {est milionaza spas Konjuha

Radnici Fabrike namje{ta ja Konjuh iz @ivinica danas}e protestovati ispred zgrade OHR-a u Sara jevu, pot-vrdio je za na{ list Mevludin Traki}, predsjednik Sin-dikata Konjuha.

Nakon {to vlade Federaci je BiH i Tuzlanskog kanto-na nisu uspjele ri je{iti probleme radnika Konjuha, onise nada ju da }e im pomo}i OHR. Uz to, radnici ima jui rje{enje za kona~an spas Konjuha.

- Posto ji program ko ji je napravio profesor Bahri ja Umi-hani}. Potreban je kredit od {est miliona maraka, ka-ko bi se o`ivila proizvodnja. Ovih dana je odr`an sas-tanak, a program za spas Konjuha je predstavljen fe-

deralnoj i kantonalnoj Vladi i na~elniku Op}ine. Iza ovogrje{enja sto je Nadzorni odbor, Sindikat, dioni~ari i me-nad`ment Konjuha. To je jedan program na du`e sta-ze, kazao nam je Traki}.

Podsjetimo, Federalni zavod za zapo{ljavan je pri - je nekoliko mjeseci je odobrio Konjuhu dva i po mili-ona maraka za o`ivljavan je proizvodnje i o~uvanje ra-dnih mjesta. Me|utim, Konjuh je na samom po~etku

morao vratiti Razvojnoj banci milion i 300.000 mara-ka kredita, ali i 200.000 maraka duga [umama TK-a. Preostali novac ni je bio dovoljan za potpuno pokre-tanje proizvodnje.

U Konjuhu trenutno radi oko stotinu radnika. Od to-ga, 40 radi u proizvodnji, a ostali u administraci ji fabri-ke. Ina~e, ako se proizvodnja u Konjuhu pokrene, plani-rano je da u ovoj fabrici radi oko 400 radnika.  S. K.

DANAS PRED OHR-om

Predsjednik SNSD-a MiloradDodik saop{tio je da }e poslani-ci njego ve stranke u Narodnojskup{tini RS-a prihvatiti da u par-lamentarnu proceduru, na pri je-dlog SDS-a, u|e nacrt zakona out vr|ivanju pori jekla imo vine.

- Zakon o ut vr|ivanju pori je-kla imo vine nigdje u svi jetu neposto ji, ta problematika reguli-

sana je kroz druge zakone upra vnom sistemu RS-a, a i stru-~na ja vnost smatra da nemaosno va za njego vo dono{enje,kazao je ju~er Dodik no vinarimau Banjoj Luci.

Istakao je da je "zakon o pori- jeklu imo vine, u ormi u ko joj ga je predlo`io SDS, nepro vodiv inestru~an, da to mi{ljen je ima i

 Vlada RS-a".- Zato na njega ne}emo ulaga-

ti amandmane jer se gluposti unjemu ne mogu ispra viti aman-dmanskim djelo van jem, podvu-kao je Dodik, optu`u ju}i SDS dapredlo`eni zakon predstav lja"demagogi ju za dne vnopoliti-

~ku upotrebu". Spekulativneprivatizacije

- Ali, SDS nema snage i znanjada napra vi konzistentan zakon,stav je lidera SNSD-a.

Na jav lju ju}i da }e na ju`e ruko- vodstvo SNSD-a uvesti praksunedjel jnih obra}anja no vinari-ma, Dodik je saop{tio i budu}eakti vnosti ove stranke. Prvi ko-rak bi}e upu}i vanje Vladi pake-ta od 22 zakona ko ja se odnosena proces registraci je frmi, ko-

 jima bi se, kako je kazao, omo-gu}ilo da taj posao bude okon-~an za tri dana.

- Predlo`it }emo i smanjen jetro{ko va sa 1.500 na 400 KM, stendenci jom da se za godinu uci jelosti elimini{u tro{ko vi regis-traci je i da se ona oba vi putemelek tronske po{te, saop{tio jeDodik, na jav lju ju}i da }e SNSD,u namjeri da se pobolj{a stanjeu realnom sektoru, predlo`itimjere ko jima bi se stimulisaonjegov razvoj.

Istakao je i da pred RS-om sto- ji obiman in vesticioni ciklusko ji s realizaci jom ~eka pobolj-{an je vremenskih prilika. Dodik 

 je naglasio da je SNSD spre-man otvoriti razgo vore sa Sa ve-zom sindikata RS-a oko proce-sa vra}anja di jela plata za radni-ke polici je, pros vjete, upra ve ipra vosu|a polo vinom ove godi-ne, te da se razmotre mogu-}nosti da se smanjen je plataod deset posto ukine po~etkom2014. On je na ja vio i da }e od in-stituci ja RS-a sam tra`iti da se

ispita ju sve spekulati vne pri va-tizaci je, te da se posebno prei-spita uloga lica, poput PetraDu{ani}a, ko ja su u~estvo vala u

 vi{e takvih pri vatizaci ja.- Treba da se stane ukraj sudij-

sko-advokatskim lobi jima ko ji suonemogu}a vali procesuiranjeovakvih slu~a je va, naglasio jeDodik.

Saop{tio je i da SNSD smatrada treba dodatno stimulisati po-ljopri vrednu proizvodnju u RS-u, naro~ito onu nami jenjenuprera|iva~kom sektoru, te da}e predlo`iti dono{enje zakonao oporezi vanju neobra|enogpoljopri vrednog zemlji{ta.

Asimetri~an izbor

Komentari{u}i izja ve evrop-skog komesara za pro{irenje[teana Fulea, da izbori 2014. uBiH ne}e biti priznati ukoliko nedo|e do pro vedbe presude upredmetu Sejdi} - Finci protiv BiH, Dodik je pono vio da je "RSdala kredibilan pri jedlog za nje-no pro vo|enje".

- RS ne}e pristati da u|e u glo-balne usta vne promjene kada jeu pitanju pro vo|enje presude.Smatramo da je asimetri~an na-~in izbora ~lano va Predsjedni-{tva BiH potpuno prihvatljiv,protiv toga nema ju ni{ta ni EU,ni Amerika, hrvatski politi~ari uBiH, a mislim ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radon~i}. Sada

 je na SDP-u da se o tome izjasni,kazao je lider SNSD-a, doda ju-}i da gospodin Fule zaslu`u je dase njego vi sta vo vi ozbiljno shva-te, te da }e o tome biti go vora naskora{njem sastanku {estorke.

G. KATANA

Dodik o zakonskom prijedlogu SDS-a

Demagogija za

dnevnu upotrebuNa zakon o porijeklu imovine ne}emo ulagatiamandmane jer se te gluposti ni tako nemogu ispraviti • ^ekamo izja{njenje SDP-a

Potpredsjednik SDS-a OgnjenTadi} oci jenio je da se na osno vusvih komentara vlada ju}ih stru-ktura u Republici Srpskoj, a ko jesu u vezi sa pri jedlogom ovestranke za stav ljan je u procedu-ru zakona o ut vr|ivanju pori jeklaimo vine, zaklju~u je da je inici ja-ti va SDS-a u potpunosti uspjela.

- Sve {to smo uradili djelo valo je na ovu posnu zimu kao sni jegko ji je pao da poka`e trag, na veo

 je Tadi} u ju~era{njem obra}anjuno vinarima u Banjoj Luci.

Istakao je da u SDS-u nisu nio~eki vali da }e bilo ko ja od vla-da ju}ih stranaka sa zado volj-

stvom prihvatiti ovaj zakon, jerto nisu ni obe}ali gra|animaRS-a 2010. godine.

Kritike nisu bitne

- Borba protiv korupci je i ni je dionjiho ve politike ni prioritet u nji-ho vom radu, istakao je potpredsje-dnik SDS-a, te dodao da je nadrugoj strani upra vo to SDS obe-}ao gra|anima, da je ovakvim i sli-~nim inici jati vama poku{ao dada svoj doprinos na tom planu, teda je posli je izja ve predsjednikaRS-a da }e, nakon poraza SNSD-

a na lokalnim izborima ovaj zakonpodr`ati, iskori{tena prilika da seta tema aktuelizira, rekao je Tadi}.

- Kritike na ko je je ovaj zakonnai{ao ne smatramo posebno bi-tnim. Zato ne}emo o tome otva-rati diskusi ju i i}i u korist onih ko-

 ji ne ele njego vo usva janje. Ovajzakon je krajnje rigorozan i pisan

 je doslo vno ni po babu ni po stri-

~e vima, pa nam je otuda i razu-mlji va panika ko ja se po ja vila uRS-u kod jednog bro ja ljudi. To dasu reakci je tih krugo va djetin jas-te, nama go vori da se tom zakonusu{tinski nema {ta prigo voriti,kazao je i po jasnio da je primjedbana retroakti vnu primjenu zakonaneosno vana, jer bi bez toga zakonbio potpuno nepotreban.

- Zakon i pra vimo da bismo ut- vrdili pori jeklo imo vine ste~ene u

periodu do danas u potpuno spor-nim okolnostima i za ko je sud i tu-`ila{tvo nisu mogli ut vrditi posto-

 janje kri vi~nog djela. Nama trebazakon ko ji }e sankcionisati ono {tose desilo u pro{losti kako bi se RSreafrmisao kao pra vna dr`a va ipra vedno dru{tvo, rekao je Tadi}.

Opredjeljenje gra|ana

Predsta vnike vlada ju}ih strana-ka optu`io je da svo jim komenta-rima poku{a va ju spri je~iti primje-nu ovog zakona i osta viti prostoronima ko ji su stekli imo vinu na ne-zakonit na~in da se te imo vine ili ri-

 je{e ili je poku{a ju legalizo vati.

- Mi, kao opozici ja, nemamomehanizme da to sada spri je~i-mo, ali smo sigurni da }e segra|ani RS-a 2014. godine naizborima opredi jeliti za one ko-

 ji su za borbu protiv korupci je,naglasio je Tadi}.

Tadi} je zaklju~io kako SDS e-li da ovim zakonom RS dobi jesveobuhvatan pra vni sistem ko jimbi se ri je{ilo pitanje imo vine, ka-ko one ste~ene kri vi~nim djelima,tako i one ko ja ni je ste~ena na za-konit na~in, jer nema dokaza o za-konitosti sticanja. G. KATANA

Ognjen Tadi} o nacrtu zakona o porijeklu imovine

Razumljiva je

panika vlasti RS-aZakon je pisan ni pobabi ni po stri~evima,a pravimo ga kakobismo utvrdiliporijeklo imovineste~ene u potpunospornim okolnostimai za koje sud itu`ila{tvo nisu mogliutvrditi postojanjekrivi~nog djela

DJETINJASTEREAKCIJE

Reakci je tih krugo vasu dje tin jas te, a to

nam go vori da se

zakonu su{tinskinema {ta prigo vori ti

Page 3: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 3/63

Jedanaest osoba je uhap{eno,a 14 lokaci ja je pretreseno u akci-ji kodnog imena Trebe vi}, ko ju suju~er u borbi protiv automaf je una{oj zemlji izveli slu`benici

MUP-a KS-a, SIPA, te MUP-ovaRS-a i Isto~nog Sara je va.

 Akci ja je izvedena po nare-dbama Suda i Tu`ila{tva BiH, apo~ela je oko {est sati na podru-~ju Sara je va, Isto~nog Sara je va,Zvornika, Mostara i Gruda.

Pu{ke i municijaKako sazna jemo, u Sara je vu

je pri veden Ni jaz Nisko Karkelja,a na podru~ju Isto~nog Sara je vai Zvornika Predrag Spai}, sin ubi-jenog Rate Spai}a, Dalibor Vasko-vi}, te Sr|an i Mi}o Mitro vi}.

Karkelja i Spai} su zbog istih kri- vi~nih djela, precizni je kra|a vo-zila i iznuda otkupnina, hap{eni iu akci ji Kum izvedenoj 2010, a tajsudski proces protiv njih jo{ tra je.

Portparol CJB-a Isto~no Sara je- vo Danka Te{i} je, na vode}i inici- jale pri vedenih, istakla da je poli-ci ja na podru~ju Isto~nog Sara je-

 va i Zvornika pretresla ukupno se-dam lokaci ja, te dodala da se zadvo jicom osumnji~enih jo{ traga.

Uhap{eni u Sara je vu, Isto~nomSara je vu i Zvorniku ju~er posli je-podne su na saslu{anje spro vede-ni u MUPKS-a.

U di jelu akci je ko ju su izveli pri-padnici SIPA u Hercego vini, pre-cizni je u Grudama te Mostaru,pri vedeno je ukupno {est osoba,

a me|u njima su, prema nepot- vr|enim inormaci jama, SanjinHad`iav di} i Ivica Palac, te, na vo-dno, i jedan mostarski polica jac.

Iz SIPA je pot vr|eno da je na

podru~ju Hercego vine pretrese-no pet lokaci ja, te prona|eno iodu zeto nekoliko ukradenihautomobila, od ko jih je jedan u

 voznom stanju, a ~etiri u di jelo- vima. Tako|er, zapli jenjena je ve}a koli~ina autodi jelo va, kri vo-tvorena dokumentaci ja za vozi-la, mobiteli i SIM kartice, ali i dvi-

 je automatske pu{ke te odre|enakoli~ina munici je.

"Osobe li{ene slobode }e na-kon kriminalisti~ke obrade, uz iz-

 vje{taj o po~injenim kri vi~nimdjelima, biti predate na dalje

postupanje Tu`ila{tvu BiH",na jav ljeno je iz SIPA.

Iz Tu`ila{tva BiH je saop{te-no da je akci ja Trebe vi} us-

mjerena na otkri vanje iprocesuiranje osoba

osumnji~enih za or-ganizo vani kriminal,odnosno kra|e auto-mobila, kri votvore-nje dokumentaci je i

dalju preproda ju.

Vi{emilionska vrijednost

Svi uhap{enise, kako je pot-

 vr|eno iz dr`a- vnog Tu`ila{tva, tereteza pripadnost organi-

zo vanoj kriminalnojgrupi, te kra|e vi{e de-setina automobila napodru~ju BiH ~i ja uku-pna vri jednost se pro-cjenju je na vi{e mili-ona maraka.

 Automobili ukrade-ni u na{oj zemlji, pre-ma sumnjama istra-`nih organa, prepro-da vani su u Srbi ju,Crnu Goru i drugezemlje u regi ji.

L. SOFRAD@IJA

U @I@IOSLOBO\ENJE ponedjeljak,28. januar/sije~anj2013. 3

Pristupanje Hrvatske EUje prilika za BiH

Ulazak Republike Hrvatske u Evropsku uni ju ne-

}e uzrokovati mnogo dramati~nih, vidljivih pro-

mjena u svakodnevnom `ivotu gra|ana BiH, ali

}e promi jeniti na~in na ko ji se poslu je, a uticat

}e i na neka druga podru~ja, kazao je za Fenu

portparol Delegaci je EU u BiH Andy McGuffie, upi-

tan da prokomentira implikaci je ulaska Hrvatske

u EU na BiH.

McGuffie je dodao da Hrvatska ne}e odmah u}i

u {engensku zonu, ali }e od 1. jula 2013. morati

primjenjivati stroga {engenska pravila za grani~nu

kontrolu.

- To }e, najvjerovatni je, biti prva promjena ko ju}e gra|ani BiH primi jetiti, rekao je McGuffie, te do-

dao da je na Hrvatskoj da poduzme potrebne kora-

ke, uklju~u ju}i i dobivanje suglasnosti zemalja ~la-

nica EU ukoliko `eli olak{ati gra|anima BiH prela-

zak granice uz kori{tenje li~ne karte.

- Va`no je da }e biti omogu}en i lokalni pogra-

ni~ni saobra}aj izme|u dvi ju zemalja. Gra|ani ko-

 ji `ive u podru~ju do pet kilometara od granice i

ko ji ima ju pri javljeno prebivali{te u pograni~nom

podru~ju posljednju godinu ili du`e, mogu dobiti

posebne propusnice za prelazak granice, po jasnio

 je McGuf fie.

Pristupanje Hrvatske Evropskoj uni ji, istakao je, jeste prilika za BiH - za njenu ekonomi ju, kada BiH

uvede standarde EU, ali i za njene gra|ane.

- BiH ima razloge za reformiranje vlastitih siste-

ma i zakonodavstva. Njihovo uskla|ivanje s onima

u Evropskoj uni ji, uklju~u ju}i Hrvatsku, pomo}i }e

BiH da ostvari vlastitu aspiraci ju za ~lanstvo u EU,

naglasio je McGuffie.

ANDY McGUFFIE

Red`i} je bio dosljedanideji cjelovite BiH

 Akademik Sulejman Red`i} bio je do zadnjeg da-

na dosljedan ide ji cjelovite BiH, domovine svih nje-

nih gra|ana, i ni je elio u~estvovati u bilo kakvim akti-

vnostima ko je za posljedicu ima ju naru{avanje

ovog stava, kazao je ju~er na sesi ji Krug 99 gene-

ralni sekretar ove asoci jaci je Adil Kulenovi}. Kuleno-

vi} je, govore}i o temi "Biti s vremenom - Sulejman

Red`i}", istakao da je taj ~vrsti stav dokazao i neu-

plitanjem u ide ju Svjetskog bo{nja~kog sabora ~i ji

 je krajnji cilj stvaranje posebne bo{nja~ke dr`ave.

- Red`i} ni je prihvatao da bude ~lan bilo kakvih

bo{nja~kih kongresa ili akademi ja ko je bi u sebi ima-

le istu pozici ju kao i one akademi je ko je su nasto- jale da BiH redefinira ju, a Bo{njake svedu na obi-

~nu vjersku skupinu, po jasnio je Kulenovi}.

 Akademik Ljubomir Berberovi} podsjetio je pri-

sutne akademike, profesore i Red`i}eve pri jatelje i

suradnike da je on bio vrhunski i vode}i ekolog BiH.

- Bio je aktivan u~esnik najve}ih internacional-

nih pro jekata ko ji su bili posve}eni rje{avanju pita-

nja od ko jih ovisi egzistenci ja ~ovje~anstva, istakao

 je Berberovi}, dok je profesor na Fakultetu politi~kih

nauka u Sara jevu Hida jet Repovac kazao da smo

smr}u Red`i}a izgubili mnogo.

Poznato je, kazao je prof . dr. Tarik Kupusovi},

da posto je ~etiri vrste ljudi: oni ko ji rade i stvara-

 ju, drugi ko ji se ~ude prvima i onome {to su stvo-rili, tre}i ko ji gleda ju kako se stvara i nalaze ma-

ne, te ~etvrti ko ji stalno sanja ju i o~eku ju od dru-

gih da stvara ju.

- Red`i} me je naveo na pomisao da posto ji i pe-

ta grupa ljudi: oni ko ji rade i stvara ju, ali i sanja-

 ju i o~eku ju od drugih da i sami stvara ju, rekao je

Kupusovi}.

   F   o   t   o  :   S .

   G   U   B   E   L   I    ]

Pretresi i hap{enja u Sarajevu, Isto~nom Sarajevu,Zvorniku, Mostaru i GrudamaAKCIJA TREBEVI]

Oduzeti vozila

i krivotvorenidokumentiMe|u privedenim Nijaz Karkelja i Predrag Spai}, koji su

hap{eni 2010. u akciji Kum, Dalibor Vaskovi}, te Sr|an

i Mi}o Mitrovi}, a navodno i jedan mostarski policajac

KRUG 99

PRODAJAU SRBIJII CRNOJGORI

Automobiliukradeni una{oj zemlji,premasumnjamais tra`nihorgana,preproda vanisu u Srbi ju,Crnu Goru idruge zemljeu regi ji

Page 4: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 4/63

Senada Bakoti}, "koordinatorederalnog ministra za re vizi juboraca", pro{le je sedmice, pro-

 vjereno, ~lano vima re vizorskihtimo va nalo`ila da joj dosta vedokumentaci ju ko jom dokazu-

 ju da ispunja va ju uslo ve za ~lan-stvo u spomenutim timo vima.Podsjetimo, Zakon o re vizi ji ka-`e da "re vizorske timo ve imenu-

 je ederalni ministar za bora-~ka pitanja (Zukan Helez, op. a.)na za jedni~ki pri jedlog kantonal-

nog ministarstva ili direktoraupra ve za pitanje boraca i na pri-

 jedlog koordinaci je bora~kihudru`enja bora~kih populaci-

 ja", te da }e "u re vizorske timo- ve biti uklju~eni i predsta vnicikorisnika pra va, te na parite-tnoj osno vi komponenti Armi jeRBiH i HVO...". Pra vilnik o ormi-ranju i radu re vizorskih timo vanala`e da njiho vi ~lano vi treba-

 ju imati visoku stru~nu spremu(pra vni akultet sa iskustvom odminimalno tri godine u vo|enjuupra vnih postupaka, vojnu aka-demi ju, ofcirsku {kolu ili drugiakultet dru{tvenog ili tehni-~kog smjera sa iskustvom u po-

slo vima vojnih evidenci ja).

Rade laiciPodsjetimo, na~inom na ko ji

se ormira ju re vizorski timo visvo je nezado voljstvo pokazalisu, me|u ostalima, i Ned`ad Aj-nad`i}, biv {i ministar za pitanjeboraca Sara jev skog kantona. On

 je ederalnom kolegi poru~ioda je nedopusti vo da on, Helez,bira predsta vnike ARBiH u re vi-zorskim timo vima a da ne tra`injego vu saglasnost. Esad Crni-ca, direktor Upra ve za pitanjaboraca Srednjobosanskog kan-tona, rekao je kako su samo dva~lana re vizorskog tima ko ji kon-

trolira borce u ovom kantonuimala njego vu saglasnost. Nada-lje, Ekrem Julard`i ja, predsjednik Sa veza ratnih vojnih in valida

SBK-a, ja vno je rekao kako se "re- vizorski timo vi imenu ju supro-tno zakonu, po politi~kim, ro|a-~kim ili drugarskim lini jama, negleda ju se stru~na sprema re vi-zora, godine i ratni anga`man,ne tra`i se saglasnost koordi-naci je bora~kih organizaci ja, pau timo vima rade laici, dio njih jeza vri jeme agresi je bio u inos-transtvu, ali ima i onih ko ji su uratu nosili pelene". Potonji je,zbog ovog ili nekog drugog ra-zloga, izveden iz pra va ratnog

 vojnog in valida.

Unapre|enjeKako god, ~lano vi re vizorskihtimo va dobili su nekoliko dana

 vremena da Senadi Bakoti}, de-snoj ruci ministra Heleza kada jere vizi ja u pitanju, dosta ve diplo-me, dokaz o radnom sta`u i pri-padnost ARBiH, HVO-u i tomesli~no. Ina~e, Bakoti}ka je, s po-zici je jednog od {eo va tima zare vizi ju, napredo vala. Naime,ministar Helez pisano joj je na-lo`io (9. decembra 2012) da"prati, koordinira rad svih ti-mo va za kontrolu... i prati i ko-ordinira rad svih organizacij-skih jedinica unutar ederalnogMinistarstva" u pro vo|enju pos-

tupaka kontrole boraca. Nara- vno, za svoj rad odgo vorna je is-klju~i vo {eu i ministru Helezu.

A. BE^IROVI]

DOGA\AJI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.4

Ivica Da~i},

DOBAR LO[ ZAO

IZJAVA DANA

Svake se godine na Igmanu okupi veliki broj po-{tovalaca Narodnooslobodila~ke borbe iz cijeleregije, kako bi odali po~ast u~esnicima Igman-skog mar{a. Tako je bilo i ju~er. I dobro primi-jeti Jovan Divjak, fa{izam nije potpuno pora`en,nada je u mladima, samo je problem {to oni ja-

ko malo mogu saznati o vrijednostima NOR-a krozsada{nji sistem obrazovanja.

Unutarstrana~ku rekonstrukciju u SNSD-u ne kri-ju. Pohvalno je i to {to potpredsjednik strankeIgor Radoji~i} ka`e kako se mora razgovarati oodnosima unutar stranke, entiteta i dr`ave. U is-to vrijeme predsjednik Milorad Dodik tvrdi da gaZapad `eli smaknuti, a drugi potpredsjednikSNSD-a Neboj{a Radmanovi} smatra kako touop{te nije realno.

VIJEST UBROJU 1.550.000maraka izdvojeno je u okviru bud`eta grada Prijedora za 2013,u programu odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva.

Svetosavski prijemNjegovo visoko preosve{tenstvo

mitropolit dabrobosanski Nikolaj upri-li~io je ju~er tradicionalni Svetosavskipri jem, povodom proslave velikog pra-voslavnog i srpskog praznika SvetogSave - prvog arhiepiskopa i prosvjeti-telja srpskog.

U Sabornom hramu ro|enja Presve-te Bogorodice u Sara jevu je, nakon sve-

te liturgi je, organizovan i dje~i ji scenskinastup o Svetom Savi i tradicionalna po-djela svetosavskih paketi}a djeci.

Srpska pravoslavna crkva slavi Sve-tog Savu, utemeljiva~a Srpske crkve,dr`ave i {kolstva. Savindan se obilje-`ava u svim {kolama u Srbi ji i Repu-blici Srpskoj kao {kolska slava.

Iz Sindikata Hidrogradnje, s pravom, o~ekuju da

im Vlada FBiH ponudi odgovore o tome {ta se de-silo ovom nekada{njem gigantu. Pokretanje is-trage trebalo bi otkriti ko je koga zadu`io kroz pu-nomo} u postupku naplate ira~kog duga, ko jesve u taj proces uklju~en, te zbog ~ega se insis-tira na {to br`oj prodaji ove kompanije. Na po-tezu je izvr{na vlast FBiH.

U vrijeme kada se kulturne institucije ili zatvarajuili su pred zatvaranjem, nova predstava Narodnogpozori{ta Tuzla nosi sna`nu poruku. Upravo je ri-je~ o borbi za opstanak jednog pozori{ta. Glumi-ca Meliha Faki} upozorava da }e umjetnici igra|ani koji pogledaju predstavu shvatiti poruku,ali da na premijeri politi~are ne treba o~ekivati.

NP TUZLA

HIDROGRADNJA

 SNSD

IGMAN SKI MAR[

 VIJEST U OBJEKTIVU

U EU idemo da bi

bilo bolje i da bi ovaj

narod `iveo bolje, a

ne kad idemo u

Bugarsku da na{a

deca ose}a ju da idu

na Zapad

REVIZIJA:

^lanovi pozvani dadok a`u stru~nost

RO\A^KE LINIJEEkrem Julard`i ja,

predsjednik Sa vezaRVI SBK-a, ja vno je

rekao kako se"re vizorski timo viimenu ju supro tno

zakonu,po poli ti~kim,

ro|a~kim ilidrugarskim lini jama

VISOKA SPREMAPra vilnik o

formiranju i radure vizorskih timo va

nala`e da njiho vi~lano vi treba ju ima ti visoku stru~nu

spremu

Senada Bakoti}, "koordinator federalnog ministra za reviziju boraca",

naredila im da dostave diplome, dokaz o radnom sta`u i pripadnosti

ARBiH, HVO-u i tome sli~no

Page 5: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 5/63

INTERVJUOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 5

[esti Svetosavski turnir u stonom tenisuzavr{en je u Modri~i progla{enjem pobjedni-ka i dodjelom pehara i medalja u pet takmi-~arskih kategori ja, javlja Srna. Za pobjedni-cu u kategori ji djevoj~ica do 12 godina pro-gla{ena je Nasiha D`aferspahi}, a u kate-gori ji dje~aka do 12 godina prvo mjesto osvo-

 jio je De jan Zeljkovi}.Igor \uri} osvo jio je prvo mjesto u kate-

gori ji dje~aka od 12 do 17 godina. Najbolji

u kategori ji srednjo{kolaca i studenata bio je Dani jel Miladinovi}, dok je u kategori ji se-niora prvo mjesto osvo jio Nenad Malinovi}.Predsjednik Organizacionog odbora turnirai sekretar Stonoteniskog kluba Modri~a-spinBoro Bi jeli} izrazio je zadovoljstvo bro jem ta-kmi~ara i kvalitetom igre na turniru.

TAKORE]I... TURNIR

Razgovarao: Mirza DAJI]

• U tre}em ste mandatu, iakoje bilo prigo vora u prvom i dru-gom da je selo bilo uz Vas. No,~ini se da i grad vidi kako nistepretjeri vali u obe}anjima?

- Bio sam kandidat prvi putonog momenta kada se promi-jenio na~in odabira na~elnika.Nikada ne bih ni bio kandidat dani je do{lo do ove promjene da

umjesto Vi je}a, gra|ani bira ju.Nema {kole za na~elnika, nema{kole gdje se u~e potrebe grada.Ja sam stica jem okolnosti pro{aojednu fazu od pri vrede, od te-{kog rada u rudniku, pa samoti{ao u SIZ stano vanja i tamopro veo sedam godina i vidio {tasu potrebe grada. To je jedna di-menzi ja. Druga je ta da ~o vjek treba biti otvoren, treba gledati{ta svi jet radi, kuda idu prav ci ra-zvo ja grado va. I tre}a stvar, vrlova`na, jeste ta da sam vidio usvom `i votu {ta je uspjeh, a {taneuspjeh. Neki ljudi, ko ji nisu ni-{ta uradili do`i vjeli su uspjeh, aneki ko ji su puno toga napra vi-

li kritike. Za visno od svog kara-ktera, od svo jih namjera, svog ni-jeta, ljudi se opredjel ju ju da li }eto {to rade uraditi na na~in dadobi ju priznanje za to {to je vi-dlji vo ili }e uraditi poslo ve ko jidugoro~no, vjeko vima usmje-ra va ju razvoj grada. To sam vidiona rudniku. Tamo su bili uspje-{ni ljudi ko ji su izbaci vali tone.I kada odu, osta ve rudnik u pro-blemima jer ni{ta nisu radili napripremi. Tako vam je i u gradu.Ako imate mandat od ~etiri go-dine, obi~no ne mo`ete to ura -diti i onda se opredjel ju jete da li}ete uraditi pro jekte ko je svakovidi ili one ko ji dugoro~no rje{a-

va ju mnoge probleme. Ja sam seopredi jelio za ovo drugo i mislioda posli je prvog mandata ljudi tone}e razumjeti. Me|utim, ra-

zumjeli su, ljudi su pametni ji ne-go {to je ruko vodstvo u Bosni iHercego vini.

Inicijalna kapisla• Ko ji su to dugoro~ni pro je-

kti ko ji su ura|eni ili su u toku?- Pla va voda, Termoelek trana,

rje{enje saobra}a ja u Zenici, Sa-nitarna deponi ja, Si|e, Gradskaarena, Poslo vna zona...

• [ta je sa Termoelektra-

nom?- To je najzna~ajni ji pro jekt, po

meni, u histori ji Zenice. On ni jesamo va`an sam po sebi, ve} je

 va`an kao inici jalna kapisla, kaone{to {to je odrednica mnogihstvari. To je naj ve}a in vestici ja uBiH, to je proizvodnja 390 MW stru je, proizvodnja 170 MW to-plotne energi je, budu}ih 60 - 70do 100 dobrih radnih mjesta, to

 je dobra roba ko ja ne kalira i zako jom posto ji potreba. Drugastrana pri~e je {to ona eliminirapotrebu da gra|ani Zenice trpesvakodne vno sagori je vanje 700 -900 tona uglja za potrebe grad-skog gri janja. Tre}i aspekt toga je

da je to osno vica za dizanje mre-`e ja vnog preduze}a. Stanje gri-

 janja je takvo da nemamo {anseda se kreditno zadu`imo dabismo obezbi jedili sredstva za re-konstrukci ju posto je}e i razvojno ve mre`e daljinskog gri janja.Sa ~injenicom da }emo dobi jatitoplotnu energi ju na ni vou tro-{ko va, izuzetno u periodu otpla-te in vestici ja, bi}e umanjena ci-

 jena prema ja vnom preduze}u za50 posto. Ta razlika stvara do vo-ljnu pretpostav ku da se kreditnozadu`i preduze}e i rekonstrui{esvu mre`u daljinskog gri janja ipro{iri je na sve gradske i prigrad-ske di jelo ve. Eliminisa}e se tako

70-ak kotlo vnica, 10.000 ku}nihlo`i{ta i uz mjere ko je imamo u

 ArcelorMittalu }emo biti u prili-ci da go vorimo ozbiljno o ~istom

zraku u Zenici.• Vjeru jete u to?- Apsolutno vjeru jem u to. Ovaj

pro jekt, ponav ljam, otvara mno-go toga. Jo{ jedan aspekat je va-`an, a to je da }emo u}i u ener-getske grado ve, me|u 600 grado-

 va u svi jetu. U}i }emo u energet-sku mapu svi jeta. Otvara ju seno ve vizi je, za zagri ja vanje Aquaparka, razvoj plasteni~ke proizvo-dnje... [ire se no ve mogu}nosti.

Okrenuli se sebi• Me|u dugoro~nim ide jama

 je i pro jekt Pla ve vode?- Kada sam do {ao ov dje, zate-

kao sam nekoliko gradskih di je-lo va i prigradskih naselja ko ja ni-su imala vodu. Kada sam u{ao uanalizu, vidio sam da je mena-d`ment Vodo voda na zahtje vegra|ana da se priklju~e, odgo va-rao da nema tehni~ke mogu-}nosti. Ni je se radilo o tome, ve}nisu `eljeli raditi. Za ovih osamgodina smo pro{irili mre`u, ima-li su{ne godine i nemamo redu-kci je. Pri je nisu bili pokri veni tidi jelo vi, a bile su stalne redukci-

 je. Smanjen je kapaciteta Kru{~i-ce je dodatni problem. Naprav lje-na je analiza izvora blizu Zenice,za ko je posto ji ekonomska oprav -danost do vo|enja. Ut vr|eno jeda je najbolji i najkvalitetni jiizvor Pla va voda. O`i vio sam je-dnu staru ide ju regionalnog vo-do voda. Pokrenuta je proceduradogo vora pet na~elnika. U Bosninemate puno regionalnih pro je-kata. Ne mo`e biti dobro Zeniciako je lo{e Vitezu, niti dobroTra vniku, ako vode nema Buso-

 va~a... Ovim na{im akti vnostimasmo spri je~ili neke me{etare ko-

 ji su svo je vremeno dobili konce-si ju na ovaj vodo vod i da proda-

 ju to dobro nama. Ovo je ulaga-nje za budu}nost, za trajno rje{a-

 vanje vodosnabdi je vanja petop}ina.

• [ta je sa gla vnom gradskommagistralom?

- O GGM-u se go vori 30 - 40godina. Ljudi su planirali tu sao-bra}ajnicu na na~in da se nika-da ne}e ni raditi. Mi smo uradi-li pro jekt tako da nema po trebeza velikim ru{enjem. Na{li smorje{enje ko je zado volja va svesaobra}ajne krite ri je. Zami je-njena je sva infrastruktura od

 vode, kanalizaci je, stru je, PTT ka-

blo va... Saudijski fond za razvojdao nam je kredit od 25 milionadolara. Do sada je realizirano40 posto pro jekta, u tome su

najte`e dionice. Zenica je prviput u pozici ji da o sebi vodi ra-~una, prvi put je svjesna da netreba polagati puno u druge. Ze-nica se okrenula sebi, ne na na-~in da optu`u je druge sredine,druge ni voe v lasti, ve} da ka`ehajde da vidimo {ta mo`emouraditi sami. U ovih osam godi-na ura|eni su pro jekti o ko ji mase go vorilo 50 godina. I to jeura|eno sada kada je op}ina

najslabi ja ekonomski. S drugestrane, kada je mogla sve uradi-ti, onda se in vestiralo u druge di-

 jelo ve biv {e dr`a ve.

Mittal u okvirima ekostandarda• Kra jem pro{le godine 10.000 Zeni~ana je protestovalo zbog aero-

zaga|enja?

- To je ono {to i ho}u, da se ka`e glasno da imamo problem ko ji se morari je{iti. Sto i ne{to godina posto ji @eljezara. Nikad se ozbiljno ni je bavilo eko-logi jom. Onda je do{la 2003, doneseni su okolinski zakoni i od tada po~injeozbiljna borba za zdravi ju `ivotnu sredinu. Privatizaci ja @eljezare desila se pri-

 je mog dolaska. Federaci ja je provela privatizaci ju, doni jela zakone, utvrdilanadle`nosti, malo Op}ini, vi{e Kantonu, a najvi{e Federaci ji. Zakon razliku jenove pogone ko ji ne mogu po~eti djelovati dok nema okolinske dozvole. Za ovihosam godina ni jedan pogon se ni je otvorio ko ji nema okolinske dozvole. On-da se to po~elo koristiti u razli~ite politi~ke svrhe. Op}ina je obezbi jedila mo-

nitoring i po~ela je monta`a opreme. Ne}e vi{e niko od organa ko ji vode nad-zor mo}i re}i da nemamo podataka pa ne mo`emo intervenirati. Razumi jemda je Mittal probio rokove i da trebamo sjesti oko toga, ali nemojte o~ekivatida }emo pristati na bilo {to {to ne garantu je dovo|enje Mittala u ekolo{ki pri-hvatljive standarde i bez pru`anja garanci je za to.

Husejin Smajlovi},

Gra|ani su pametniji

od onih koji vode BiHTermoelektrana je najve}a investicija u BiH, to je proizvodnja 390 MW struje

O`ivio sam staru ideju regionalnog vodovoda

Page 6: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 6/63

DOGA\AJI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.6

VIJESTI

Napredak u za{titili~nih podataka

 Agenci ja za za{titu li~nih podataka uBiH zadovoljna je napretkom ko ji je os-tvaren u oblasti za{tite podataka uBiH, a o ~emu svjedo~e brojni pokaza-telji, oci jenio je direktor AZLPBiH PetarKova~evi} u razgovoru za Fenu, povodomEvropskog dana za{tite podataka uBiH, 28. januara.

Sumira ju}i rezultate rada Agenci je os-tvarene u protekloj godini, Kova~evi} pod-

sje}a da AZLPBiH bilje i 71 prigovor (35u 2011) nosilaca li~nih podataka, ko ji supodneseni zbog sumnji da su njihovi li-~ni podaci protuzakonito obra|ivani, a {togovori o ja~anju svi jesti gra|ana o njiho-vim pravima. Istovremeno, AZLPBiH je u2012. godini izvr{io 99 inspekcijskih nad-zora (planiranih, ad-hoc i revizijskih).

Mo`e i tre}i kanalPredsjednik Demokratskog naro-

dnog saveza Marko Pavi} kazao je danema ni{ta protiv da u BiH posto je trinacionalna RTV kanala, ali da, u slu~a- ju uvo|enja tre}eg treba razmisliti ka-ko to realizovati.

- O~igledno je da BHRT ne zadovolja-va potrebe na{eg entiteta i sre}a je {toimamo svoj kanal ko jim zadovoljavamopotrebe za javnim servisom, ali je pro-blem {to veliki dio novca izdva jamo zanivo BiH i otvaranjem hrvatskog kanalasredstva nami jenjena Radio-televizi jiRepublike Srpske mogla bi biti umanje-na, a to ni je realno, rekao je Pavi} za

Srnu, te dodao da je odluka Vi je}a mi-nistara BiH da predlo`i Parlamentu nausva janje zakonsko rje{enje ko jim bi seuspostavio poseban televizijski programna hrvatskom jeziku posljedica dogovo-ra koalici je stranaka u vlasti na nivou BiH.

- Ne znam {ta sadr`i taj dogovor i ni-sam pro~itao zakon, tako da vi{e o to-me ne mogu re}i, dodao je Pavi}.

Nastavljen {trajk upravosu|u

[trajk u pravosu|u RS-a se nastavlja,uz po{tivanje minimuma procesa rada,na javio je ju~er predsjednik Sindikata pra-vosu|a RS-a Sini{a Petrovi}. Jo{ jednom je demantirao podatke o bro ju {trajka-

~a, isti~u}i da se sve vi{e radnika priklju-~u je {trajku, ko ji }e se nastaviti do ko-na~nog ispunjen ja njihovih zahtjeva.

- Klju~ni razlog za {trajk je taj {to je Vlada RS-a prekr{ila odluku o najni oj pla-}i u RS-u, ko ja iznosi 370 KM. U pravo-su|u to ne va i, jer iznosi 313 KM i tu pla-}u prima ju radnici sa SSS, a u ko ju jeuklju~en i topli obrok i regres, naglasio je Petrovi}, te dodao da zbog takvih pla-}a ne sto je primjedbe premi jera RS-a Ale-ksandra D`ombi}a da treba uskladiti pla-}e u pravosu|u s realnim sektorom.

Ministarstvo vanjske trgo vine iekonomskih odnosa BiH pri jenekoliko dana po vuklo je iz Vi je-}a ministara BiH pri jedlog izmje-na i dopuna Zakona o osni vanjukompani je za prenos elek tri~neenergi je (Elek tropri jenos) BiHdostav ljenih u oktobru pro{le go-dine. Pot vrdio je to za Oslo-bo|enje Zvonimir Kutle{a, gene-ralni tajnik Vi je}a ministara BiH,na vode}i kako je to u~injeno zbogpripremanja no vih, dopunjenih

izmjena tog akta.- Oba vi je{teni smo iz resornogministarstva da bi brzo trebalo dabudu za vr{ene no ve izmjene idopune ko je }e biti upu}ene Vi-

 je}u ministara BiH, a potom idostav ljene u parlamentarnu pro-ceduru, naglasio je Kutle{a.

Radi se, naime, o izradi no ve ver-zi je izmjena Zakona o Elek tro-pri jenosu BiH uskla|enih sa dogo-

 vorom iz sporazuma SDP - SNSD,a ko je su poduprli i HDZBiH, SDS,HDZ 1990 i SBB. Ove su izmjeneusmjerene prvenstveno na raspo-djelu dobiti te kompani je, ko japrema podacima Upra ve iznosi120 miliona KM (akumulirana u

periodu 2006 - 2012).@elje za februar i mart

Predsjednici SDP-a i SNSD-aZlatko Lagumd`i ja i Milorad Do-dik sporazumom su dogo vorilida se izmjene i dopune Zakona oElek tropri jenosu BiH usvo je u e-bruaru 2013. kako bi u martu naSkup{tini akcionara kompani jedoni jeli odluku o raspodjeli dobi-ti. No, o~ito je da su plano vi vlada-

 ju}e {estorke propali, te da se en-titetske vlade - RS-a i Federaci je

BiH ne}e tako lako dokopati do-biti Elek tropri jenosa BiH, kakobi bar djelomi~no pokrpile ogro-mne bud`etske defcite.

Plano ve Dodik - Lagumd`i japomutili su iz Evropske komisi jeu Bruxellesu, protiv ljen jem ra-spodjeli dobiti pri je ut vr|enogroka od 10 godina od osni vanjakompani je i bez ut vr|ivanja jasnihkriteri ja ko ji bi bili sasta vni dio iz-mjena i dopuna Zakona o Elek tro-pri jenosu BiH. No, vlada ju}oj {es-

torki se urilo pa su zakonski pri- jedlozi ka Vi je}u ministara BiH oti-{li bez ovih stav ki, zbog ~ega su za-pra vo i po vu~eni iz procedure.

Takav ishod dao se naslutiti i izdopisa predsjednika SDP-a pred-sjedatelju Vi je}a ministara BiH

 Vjekosla vu Be vandi dostav ljenog27. no vembra 2012.

- Na sastanku u Bruxellesuodr`anom 13. no vembra pred-sta vnici Evropske komisi je su in-sistirali da se izmjene i dopune Za-kona o Elek tropri jenosu BiH ne

donose, odnosno da se ne dono-se odluke o raspodjeli dobiti, dok se ne spro vedu ostale odluke do-go vorene sa Komisi jom u no vem-bru 2011, a pot vr|ene na Skup {ti-ni dioni~ara u ebruaru 2012,Evropska komisi ja predla`e da seizmjene i dopune Zakona ko jim sebri{e odrednica zabrane raspodje-le dobiti me|u dioni~arima u pe-riodu od 10 godina od osni vanjadopune jasni jim kriteri jima za ra-spodjelu dobiti - naprimjer, nera-

spore|ena dobit mo`e se raspodi- jeliti nakon usva janja posljednjeggodi{njeg fnansijskog iz vje{ta japreduze}a, te usva janja in vestici-onog plana preduze}a, na vedeno

 je u dopisu Be vandi.

Obaveze iz dogovora A na Skup{tini dioni~ara iz e-

bruara 2012. za poslo vanje/obav -ljan je djelatnosti Elek tropri jeno-sa ut vr|eni su principi: in vestira-nje u prenosnu mre`u na podru-~ju dva entiteta realizo vat }e se po-

{tu ju}i omjer kapitala u kompani- ji - FBiH 58,89 posto; RS 41,11 pos-to. Taj procenat srazmjeran u~e-{}u u kapitalu treba biti uspostav -ljen i u bro ju i strukturi zaposlenih.Zaklju~eno je i da }e s ciljem de-blokade rada kompani je, a do iz-mjene internih akata, odluke naupra vi i Upra vnom odboru kom-pani je biti donesene konsenzu-som, kao i da }e vo|enje politikepreduze}a usagla{a vati ~lano viSkup{tine dioni~ara kao i druga

 va`na "otvorena pitanja".Pored toga, dogo voreno je i dase ormira ju ek spertne radne gru-pe za analizu i pri jedlog rje{enjastatusa 110 kV mre`e u BiH iodnosa Neza visnog operati vnogsistema u BiH i Elek tropri jenosaBiH, te da UO Elek tropri jenosa ra-zri je{i vr{ioce du`nosti ~lano vaupra ve i imenu je no ve, kao i po-krene proceduru za izbor i imeno-

 vanje ~lano va upra ve.Svi ovi zaklju~ci iz ebruara

2012. su u skladu sa dogo vorom sasastanka ministara energi je i Ste-ana Sannina, generalnog direkto-ra Direktorata za pro{irenje EU, izno vembra 2011. s tim da je re~e-

no i da }e se uraditi neza visna re- vizi ja in vestici ja u periodu od2006 - 2011. da bi se sagledaoomjer in vestiranja po entitetima.To je nu`no jer treba da budeosnov za izradu no vog in vestici -onog plana. No, zaklju~ci nisurealizo vani, osim {to su pripre-mljene izmjene i dopune Zakonao Elek tropri jenosu i u oktobru2012. dostav ljene Vi je}u minista-ra da bi sada bile po vu~ene jer ni-

 je ura|eno {to je trebalo.A. TERZI]

Predsta vnici vlasti u Trebinjui porodica ju~er su prislu`ili svi-

 je}e i polo`ili cvi je}e na spome-nik Sr|anu Aleksi}u, ko ji je pri-

 je 20 godina izgubio `i vot, bra-ne}i pri jatelja Bo{njaka odsrpskih vojnika. Sr|anov otacRade ka`e da dvi je deceni je `i-

 vi sa prazninom {to je izgubionajbli `eg, ali je ponosan naSr|anov ljudski gest.

- Sr|ano vo ime postalo je si-nonim dobrote i ~asti ko je se po -{tu je, a za mene je Sr|an ostao

dvadest{estogodi{nji mladi} ko- ji je u punoj snazi i zreloj mla-dosti `rtvo vao `i vot za ~o vjeka,isti~e Rade Aleksi}, nakon {to jeprislu`io svi je}u na grobu sina uPodgljivl ju.

On napominje da na njego vuadresu godinama sti`u poruke i

pisma ljudi iz ci jelog svi jeta ko ji suponosni na Sr|ano vo djelo. Radeka`e da mu je mnogo va`ni je dadjelo njego vog sina ci jene su-gra|ani, nego da neka ulica uTrebinju nosi ime Sr|an Aleksi}.

"Ako mo ji sugra|ani voleSr|ana i njego vo djelo onda jeon njihov. Obilje`ja su sporednastvar u odnosu na osje}anja", ka-`e za Srnu Rade.

Gradona~elnik Trebinja Slav -

ko Vu~ure vi} isti~e da je pono-san na sugra|anina Sr|ana ko-

 ji je, iako tada veoma mlad, po-kazao vrlinu ko ju ri jetko ko po-sjedu je. On je rekao da }e lokal-na vlast razmatrati mogu}nostpostav ljan ja adekvatnog obilje-`ja sa Sr|ano vim ime nom.Sr|anov grob posjetila je i dele-gaci ja iz Crne Gore, iz ko je su is-takli da bi uskoro i jedna ulica uPod gorici trebalo da nosiSr|ano vo ime. Tragedi ja se do-godila 21. januara kada je Sr|an

prolaze}i pi jacom ugledao kako~etvorica srpskih vojnika maltre-tira ju njego vog kom{i ju i pri ja-telja Alena Gla vo vi}a. On je po-ku{ao da spasi pri jatelja, ali je odzadobi jenih udaraca pao u ko-mu i {est dana kasni je preminuou trebinjskoj bolnici.

Povu~en prijedlog dopuna Zakona o Elektroprijenosu BiH

Nove izmjene po zahtjevu

Evropsk e komisijePlanovi {estorke da do marta 2013. raspodijeli dobit Elektroprijenosa BiH su propali: entitetske

 vlade ne}e se tako lako dokopati sredstava kako bi bar djelomi~no pokrpile bud`etske deficite

Dvadeset godina od smrti Sr|ana Aleksi}a

 Sinonim dobrote i ~asti

Page 7: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 7/63

Pri jedlog zakona o po voljni-jem pen zionisanju u FBiH, naj vje-ro vatni je }e pasti u parlamentar-noj proceduri, jer iz Sa veza udru-`enja vojnih penzionera i Za je-dnice `upanijskih udruga umi-rov ljenih pripadnika HVO-a na-jav lju ju borbu, te podr{ku SDA ihrvatskih parti ja. Naime, njiho vesugesti je na predlo`eni akt nisuprihva}ene ni nakon razgo vora sapremi jerom FBiH Nerminom Ni-k{i}em. Sastanku ni je ni prisus-tvo vao predsta vnik Za jedniceudru ga HVO-a. Iz Za jednice pri-

jedlog zakona nazi va ju zakonomo soci jalnoj pomo}i ratnih pos-trojbi domo vinskog rata u BiH.

Predsjednik Udruge HVO-aKantona Sara je vo Zdenko Mar-ko vi} ka`e nam kako predsta vni-ci Za jednice nisu i{li na sastanak jer "premi jer treba da se uozbiljii pozo ve predsta vnike HVO-a".

Ko koga predstavlja?- Dobili smo poziv preko Sa ve-

za vojnih penzionera, ni je na{predsta vnik uop{te pozvan, a akose poziv ve} upu}u je, trebamo gadobiti bar 24 ili 48 sati pri je, dapredsta vnik HVO-a mo`e do}i ipripremiti se za razgo vor. Oni to

normalno rade ad hock, kako ho-}e sklope mozaik ko ji njima odgo-vara i tako nas do vedu pred svr{en~in. Sa po jedinim ljudima, ~lano-vima nekih udru`enja, pra ve do-go vore da ovi di u ruku za njih, alito im ne}e pro}i, mi }emo se bo-riti da zakon ne pro|e. Bori}emose u Parlamentu, jer o~ito da pre-mi jer nema sluha da slu{a brani-telje ko ji su dobili ove miro vine iko ji su ih sigurno krvlju zaslu`ili,

a ne negdje na grani ili u Ameri-ci, isti~e Marko vi}, te napominjekako se u FBiH treba prihvatiti re-alnost i u njoj ko koga predstav lja.

- A premi jer ni je toliko na-ivan i ne{kolo van da ne zna kokoga predstav lja. Mo`e se bar ra-spitati. Bez obzira na to da li samto ja ili bilo ko drugi, ako menene uva`a va ~lanstvo, ja nemam{ta tra`iti kod njega. Znamo daima dosta udru`enja, ali ~etiri sutemeljna ko ja ~ine Hrvatsko vi-

 je}e obrane i ta ~etiri su pozna-

ta i premi jeru i ci jeloj Vladi i Par-lamentu. Ako ta ~etiri udru`enjaima ju podr{ku i hrvatskih stra-naka, ne vidim za{to nisu pozva-na, ka`e Marko vi}.

Na pitanje ho}e li dobiti po-dr{ku hrvatskih stranaka i u Par-lamentu FBiH, Marko vi} ka`e:

- [ta je danas garant? Ali, mi pri-~amo akti vno sa hrvatskom poli-ti~kom stranom, ne isklju~u je-mo ni jednu drugu, ali po{to dje-

lu jemo za jedno sa Sa vezom udru-`enja vojnih penzionera BiH, do-go vorili smo se da oni razgo vara-

 ju sa strankama sa bo{nja~kimpredznakom. Ov dje je potrebnoljudima u Parlamentu objasniti o~emu se radi. Osamdeset postoljudi je bilo u borbi i to je glasa~koti jelo politi~kih strana i oni su

 vjero vatno svjesni toga. Oko 90posto hrvatskog naroda glasa zahrvatske stranke, optimista sam da}e nas podr`ati kao braniteljskupopulaci ju.

Radikalne mjerePredsjednik Sa veza udru`e-

nja vojnih penzione ra FBiH Ahmed Kuleno vi} isti~e kako}e i dalje raditi sa Za jednicomHVO-a na tome da stru~no ikvalitetno zakon posta ve "naneki normalan kolosi jek".

- I ovaj pri jedlog ima mnogode vi jaci ja, o~ite poku{a je uvo-|enja u pra vo no vih korisnika, ni-

 jedan od na{ih zahtje va ko je smona vri jeme uputili ni je uva en i ti-me se ova populaci ja i dalje oma-lo va`a va i svrsta va u soci jalne ka-tegori je. U jednom momentupremi jer je zapri jetio da }e nampenzi je ispla}i vati po 150 mara-ka, {to je neka vrsta zapla{i vanja.Ima do voljno metoda da se nas-ta vimo boriti za svo ja pra va.Spremni smo na radikalne mje-re za jedno sa upanijskim udru-gama HVO-a, mnoge instituci je}e biti blokirane, upozora va

Kuleno vi}.Iz Sa veza napominju kako se urazgo vorima sa ~lano vima VladeFBiH i dalje potenciralo pismo na-mjere MMF-a, a da je od pominja-nih 22.000 no vih korisnika, tajbroj narastao na 30.000. To bi u ko-na~nici zna~ilo drasti~no sma-njen je iznosa vojnih penzi ja, pa bi9.834 vojna penzionera imati mi-nimalne penzi je od 226 KM.

J. MILANOVI]

SDP bez podr{ke HDZ-a?

DOGA\AJIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 7

VIJESTI

Podsjetnik i opomenaNe~ovje~nost, brutalnost i monstruo-

znost nacisti~kog re`ima i njihovih sluga

na prostoru BiH odveli su stotine hiljada

ljudi u smrt, otrovali me|uetni~ke odno-

se i produbili bratoubila~ki rat, ko ji je po-

red okupaci je, desetkovao ~itave kra jeve,

kazao je predsjednik Narodne stranke Ra-

dom za boljitak Mladen Ivankovi} Li jano-

vi}, povodom Me|unarodnog dana sje}a-

nja na rtve holokausta- Ne smi jemo zaboraviti i na ~injeni-

cu da su obaveze iz presude o tu`ba u

predmetu Sejdi} - Finci zada}a svim po-

liti~kim subjektima u BiH da isprave ne-

pravdu prema Jevre jima, nacionalnim

manjinama i onima ko ji se izja{njava ju

kao ostali, dodao je Ivankovo} Li janovi}.

Fotoshop sjednicaministra Lagumd`ije

Povodom izjave ministra Lagumd`i je

da BiH i Srbi ja uskoro kre}u sa redovnim

odr`avanjem za jedni~kih sjednica Vla-

de Srbi je i Vi je}a ministara BiH, SBiH

upozorava da Lagumd`i ja i ostali minis-

tri u VM-u ne rje{ava ju goru}e probleme

nefunkcionisanjem vlasti u BiH i FBiH,

nego ministar `eli da prigrabi jeftine po-

liti~ke poene kvaziza jedni~kim sjednica-

ma vlada dvi ju dr`ava.

- Lagumd`i ja ni je na javio ko je }e te-

me biti razmatrane. Ali, za pretpostavi-

ti je da na ovom fotoshopu ne}e biti raz-

govora o poricanju genocida u Srebre-

nici, o samovolji Srbi je kada je u pitanjuizgradnja hidro elek trana u srednjem to-

ku ri jeke Drine bez razgovora sa pred-

stavnicima BiH, nego isklju~ivo sa jednim

njenim entitetom; o problemima sa pa-

sivnim podbilansom i mogu}im gubitkom

nekoliko mili jardi KM imovine BiH u Srbi-

 ji, o dugu Srbi je prema BiH zbog nele-

galnog kori{tenja hidroelek trana na

Drini..., saop}eno je iz SBiH.

Novi} na forumuu Londonu

Ministar civilnih poslova BiH Sredo-

 je Novi} u~estvovat }e u radu Svjetskog

obrazovnog foruma, ko ji se od 28. do

30. januara odr`ava u Londonu. Ri je~ je o najve}em globalnom okupljan ju mi-

nistara obrazovanja, a bit }e razgova-

rano o klju~nim izazovima ko je minis-

tri ima ju u obrazovanju u svo jim zemlja-

ma, saop}eno je iz Ministarstva civilnih

poslova BiH.

Ministri zemalja u~esnica govorit }e

o strategi jama i politikama ko jima do-

piru do svih studenata radi postizanja

kvaliteta u podu~avanju i u~enju i op-

timiziranja utica ja obrazovanja u skla-

du s nacionalnim ciljevima. Radu foru-

ma prisustvovat }e i federalni ministar

Damir Ma{i}.

Upra vni odb or Udr u`enjapenzionera vojnih osiguranika uFBiH smatra da je radni tek st Za-kona o po voljni jem penzionisa-nju branilaca odbrambeno-oslo-bodila~kog rata neprihvatljiv jer,me|u ostalim, uvodi u pra va napenzi ju, pored onih ko ji su topra vo ostvarili po Zakonu o pot-vr|ivanju pra va na pri je vreme-nu penzi ju pod po voljni jim uslo-vima, jo{ osam kategori ja. Timese, zaklju~ili su, sa preko 20.000no vih korisnika optere}u ju sred-stva nami jenjena za isplatu pen-

zi ja po dosada{njem zakonu. UUdru`enju ~i ji je predsjednik Ismet Harbinja bo je se da }enjiho ve sada{nje miro vine, zapored sada{njih 15 posto, bitimanje za jo{ oko 30 posto.

"Vlada `eli pretvoriti penzi-onere vojne osiguranike u soci-

 jalnu kategori ju zanemaru ju}i~injenicu da se radi o licima ko-

 ja su ostvarila penzi ju iz radnogodnosa, da su to bila profesi-onalna vojna lica i ci vilna lica naslu`bi Vojsci FBiH i federalnomMinistarstvu odbrane, da su seupla}i vali redo vni doprinosi zapenzi ju srazmjerno pla}i ko ju suprimali. Uslo vi, na~in obra~unapenzi je po predlo`enom zako-nu, razliku ju se od uslo va poko jima su penzioneri vojni osi-guranici ostvarili pra vo po ure-dbama I, II i III i ko jima su ta pra-

 va priznata Zakonom o pot- vr|ivanju pra va na pri je vreme-nu penzi ju pod po voljni jim uslo-

 vima. Pra vo na starosnu penzi- ju, po tom propisu, ostvari vala sulica sa 30 godina sta`a osigura-nja i 55 godina i vota, a pri je vre-menu starosnu penzi ju sa naj-

manje 20 sta`a i 40 godina i vo-ta. Osnov za obra~un penzi jebio je prosjek pla}a ostvarenihzadnjih pet godina u slu`bi, aobra~un penzi je 55 posto odosno vice plate za 20 godina sta-`a, a za svaku godinu sta`a do-da je se dva posto. Svi ovi para-metri su odba~eni, a nametnu-ti su rigorozni ji uslo vi po princi-pu da se starosna penzi ja mo`epriznati samo onim licima ko jaima ju 40 godina sta`a i 65 godi-na `i vota", na vodi Upra vni odborovog udru`enja.

Misle i da je predlo`eni tek stzakona diskriminira ju}i u odno-su na penzionere vojne osigura-nike ko ji su oti{li po Zakonu oslu`bi u Vojsci FBiH i Zakonu oslu`bi u Oru`anim snagamaBiH, nepri hvatljiv im je na~inobra~una i uskla|ivanja penzi-

 ja. Predlo`eni radni tek st zako-na je, zaklju~ili su, u suprotnos-

ti sa Usta vom BiH i Zakonom oPIO/MIO, te Evropskom kon- venci jom o za{titi ljudskih pra- va i sloboda. Poru~ili su da }eusva janje pomenutog akta prou-zroko vati sudske sporo ve sa ne-sagle di vim posljedicama podr`a vu. A. B.

Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju u FBiH

Premijer nije naivan da ne zna koje su ~etiri temeljne udruge HVO-a, ka`e Markovi} Svrstani u socijalne kategorije, isti~e Kulenovi}

Glasa~ka bazaZa jednica `upanijskih

udruga umirov ljenih pri-padnika HVO-a odr`ala jesjednicu 23. januara, a u sa-op{tenju se u predlo`enomzakonu o po voljni jem pen-zionisanju na vodi kako su"sudionici domo vinskograta svrstani u soci jalnukategori ju, a, sa druge stra-ne, stvoreni su predu vjetipro{iri vanja baze glasa~kog

ti jela za jednu stranku,uvo|enjem u pra vo oko7.000 korisnika".

UO Udru`enja penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Mirovine }e biti manje za jo{ 30 postoNovi zakon u prava uvodi jo{ osam kategorija penzionera  Vlada`eli pretvoriti penzionere vojne osiguranike u socijalnu kategoriju

Page 8: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 8/63

DOGA\AJI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013.8

VIJESTI

Korekcije pravilnikao podsticajima

Ministar poljoprivrede, {umarstva i vo-doprivrede Republike Srpske Miroslav Mi-lovanovi} izjavio je da u prednacrtu pra-vilnika o uslovima i na~inu ostvarivanjapodstica ja za razvoj poljoprivrede i se-la nema su{tinskih izmje na, ali da su iz-vr{ene odre|ene korekci je.

- Su{tinski nismo smanjili mogu-}nost ostvarivanja prava. Samo smo pra-va, ko ja su do sada bila definisana u ne-koliko ~lanova, sada usmjerili u jedan,rekao je Milovanovi} za Alternativnu te-

levizi ju te dodao da predlo`eni pravilnik sadr`i i novi ~lan ko ji predvi|a pomo}za sezonski otkup povr}a.

Milovanovi} je podsjetio da }e predna-crt pravilnika u narednih sedam dana bi-ti na sajtu Ministarstva i da u tom pe-riodu zainteresovani mogu da u pisanojformi dostave pri jedloge i sugesti je.

Ne branite nas odKusturice

Odbornik DNS-a u SO Vi{egrad Pre-drag Maljukan istakao je da ga deprimi-ra odnos lokalne vlasti prema Andri}gra-du - najprioritetni jem pro jektu ko ji je je-dnoglasno usvo jen i od ko jeg op{tina imanajve}a o~ekivanja ne samo ekonom-skog profita nego i izlaska na turisti~kupozornicu BiH i biv{e Jugoslavi je. Ma-ljukan je u otvorenom pismu na~elnikuSlavi{i Mi{kovi}u i javnosti RS-a naveoda se, prate}i izjave vi{egradskih zva-ni~nika, mo`e napraviti mozaik politikeko ja se vodi u ovoj lokalnoj za jednici.

- Pogotovo sam iritiran Va{im zahtje-

vom, na~elni~e, ko ji je objavljen ovih da-na u novinama pod naslovom "Vi{egradtra`i da Kusturica polo`i ra~une". Va{aizjava me apsolutno zbunju je, s obziromna to da kao odbornik SO Vi{egrad znamkao i svi ostali odbornici, bez obzira napartijsku pripadnost, da su svi izvje{ta- ji u vezi sa izgradnjom Andri}grada pro-lazili jednoglasno i bez bilo kakvih za-mjerki, isti~e se u pismu Maljukana.

Salihovi} pola`ezakletvu

Polaganje zakletve glavnog tu`iteljaBiH Gorana Salihovi}a na javljeno je zautorak, 29. januar, saop{tili su iz Tu`i-

teljstva BiH. Du`nost glavnog tu`iteljaSalihovi} }e preuzeti 1. februara.Salihovi}a je Visoko sudsko i tu`itelj-

sko vi je}e BiH na ovu funkci ju izabralo 12.decembra pro{le godine, a na mjesto gla-vnog tu`itelja BiH dolazi sa mjesta pred-sjednika Op}inskog suda u Sara jevu.

Zakletvu }e u utorak polo`iti i zamje-nik glavnog tu`itelja BiH Dragan ^orli- ja, ko ji je na ovu du nost imenovan 21.decembra 2012. godine.

Prema evidenci ji Slu`be za za-po{lja van je Tuzlanskog kantona,

na kra ju 2012. evidentirano je98.289 nezaposlenih osoba, {to jeza 3.095 osoba vi{e u odnosu na is-ti period 2011. godine.

Podatak ko ji dodatno zabri-nja va je ~injenica da se od uku-pnog bro ja nezaposlenih, na bi-rou nalazi ~ak 34.000 mladih oso-ba. Zbog izuzetno te{ke situaci jena tr`i{tu rada, u Slu`bi za zapo-{lja van je ove godine o~eku ju po-rast bro ja nezaposlenih. Tako|er,do porasta bro ja nezaposlenihdolazi i zbog otpu{tanja radnika,ali i zbog no vopri jav ljenih osobapo za vr{etku {kolo vanja.

Na evidenci ji nezaposlenihnaj ve}i broj je kvalifko vanih ra-

dnika (KV), dok je sa visokomstru~nom spremom 5.112 osoba.- Od osoba sa VSS-om najbroj-

ni ji su ekonomisti, ko jih ima535, potom sli jede pra vnici, njih458, ali to su dva profla ko ja se

naj vi{e i upo{lja va ju, odnosnobri{u sa na{e evidenci je. Proe-

sora bosanskog jezika je 209,dok su svi ostali profli ispod200. S druge strane, kada su u pi-tanju osobe sa VSS-om, najte`ese zapo{lja va ju deektolozi, in-`enjeri za sigurnost na radu, in-

`enjeri hemijske tehnologi je igeolozi, kazala nam je Jasna Be-

dak, glasnogo vornica Slu`be zazapo{lja van je TK-a.Prema njenim ri je~ima, u pro-

{loj je godini sa evidenci je brisa-no 12.366 osoba, ve}im di jelomzahvalju ju}i pro jektima za zapo-

{lja van je ko ji su realizo vani uzpodr{ku Federalnog za voda za

zapo{lja van je.- Kada je u pitanju 2013. godi-na, moram ista}i da je, tako|er,planiran niz pro jekata. Ri je~ je opro jekti ma ko ji }e se realizirati uskladu sa fnansijskim mogu-}nostima Federalnog za voda, Slu-`be i drugih instituci ja. Neki odnjih bit }e usmjereni na sufnan-siranje programa obav ljan ja pri-pra vni~kog/volonterskog sta`aboraca i ~lano va njiho vih porodi-ca, sufnansiranje samozapo{lja-

 van ja mladih, sufnansiranje za-po{lja van ja i samozapo{lja van jaRoma, rekla nam je Bedak.

Pored pro jekata za zapo{lja- van je, za teku}u godinu planira-

ni su i pro jekti ko ji za cilj ima judodatnu edukaci ju ili prekvali-fkaci ju nezaposlenih, kako bi sepo ve}ala njiho va konkurentnostna tr`i{tu rada.

D. OSMANAGI]

Alarmantni podaci Slu`be za zapo{ljavanje TK-a

U teku}oj godini planirana podr{ka zapo{ljavanju i samozapo{ljavanju Roma

Na birou 34.000 mladih

Usva janjem Zakona o pru`a-nju besplatne pra vne pomo}iBPK-a ispunjen je zaklju~ak stru-kturalnog di jaloga ko ji se vodiizme|u BiH i EU u oblasti pra vo-su|a. Kako je istaknuto, stvoren

 je pra vni okvir pru`anja pomo-}i i pomaka u pobolj{an ju stan-darda gra|ana BPK-a.

- Ovim zakonom omogu}a vase ostvari vanje besplatne pra vnepomo}i ugro`enim soci jalnimkategori jama i ranji vim skupina-

ma gra|ana ko je pored ut- vr|enog soci jalnog statusa spa-da ju u kategori ju ~i ji je mjese~niprihod ni`i od 35 posto prosje-~ne pla}e u FBiH. Tako na osno-

 vu statusa pra vo na besplatnupra vnu pomo} ostvaru ju djecabez roditeljskog staranja, lica

ko jima je oduzeta poslo vna spo-sobnost i du{e vno oboljela licasmje{tena u zdrav stvene ustano-

 ve, rtve nasilja u porodici ili na-silja na osno vu spola, za vri jemedok su smje{teni u sigurnoj ku-}i, korisnici soci jalne pomo}i

ostvarene prema kantonalnompropisu o soci jalnoj za{titi teu`i vaoci najni`ih penzi ja, poduslo vom da nema ju drugih ~la-no va porodi~nog doma}instvako ji ostvaru ju dodatna primanja,po jasnio je Admir Pozdero vi},

resorni kantonalni ministar.Pra vna pomo} podrazumi je-

 va sve vrste pra vnih radnji predsudo vima i organima upra ve.Gra|ani BPK-a Gora`de ovupomo} ostvari va}e kroz uspos-ta vu za voda za besplatnu pra-

 vnu pomo} ~i je je osni vanje,nakon ut vr|ivanja pra vnog okvi-ra, po~elo obezbje|ivanjemprostora i kontakti ma same|unarodnim organizaci ja-ma. Po svemu sude}i, prostori-

 je budu}eg za voda opremi}eUNDP, a nakon {to se pro vedekonkursna procedura za izbordirektora i pri jem dva uposlena,on bi trebao po~eti raditi polo-

 vinom ma ja ove godine, ista-knuo je ministar pra vosu|a.

A. H.

Ministar za bora~ka pitanja Vlade BPK-a - Gora de Osman Suba{i} potpisao je ugo-

 vore o odobra vanju nov ~anih sredsta vaza fnansiranje pro jekata ure|enja mezar-

 ja {ehida i poginulih boraca sa prostora ovog

kantona, ali i susjednih op{tina, gdje su bor-ci Armi je RBiH dali `i vote. Sredstva od67.000 KM obezbi jedilo je Ministarstvo zabora~ka pitanja, za ukupno de vet pro jeka-ta. Nosioci pro jekata, udru`enja i organiza-ci je ko je okuplja ju bora~ku populaci ju saprostora BPK-a, predsta vnici Med`lisa IZ-a Gora`de i @epa, udru`enja gra|ana Po-

 vratak u ^ajni~e i Vitezo vi Drine, te pred-sta vnik MZ Trebe{ko Brdo u oba vezi su im-plementirati ove pro jekte u roku od {estmjeseci i iz vje{taj o utro{ku sredsta va dos-ta viti Ministarstvu. Me|u pro jektima je i su-fnansiranje ure|enja centralnog {ehid-skog obilje`ja u @epi. Radi se o obilje`ju ko-

 je je ura|eno 2006, na ko jem su ispisanaimena 451 {ehida poginulog u toku agresi-

 je na ovo mjesto.- Drago nam je {to u saradnji sa Ministar-

stvom mo`emo da za vr{imo ovaj pro jekat

i ostalo nam je jo{ da uradimo jarbole nacentralnom {ehidskom obilje`ju. Zatim, tre-bamo da uradimo ulaznu kapi ju u haremd`ami je u @epi, iz razloga {to mi ove godi-ne trebamo da pro vedemo proceduru da sed`ami ji u @epi slu`beno da ime {ehida Me-hmeda e. Hajri}a. Iz neda vne presude ge-neralu Tolimiru, svima je poznato da jeubistvo Mehmeda e. Hajri}a, Av de Pali}ai Av de Imamo vi}a u Ha{kom tribunaluokarakterisano kao genocid, kazao je Edine. [lji var, v.d. gla vnog imama u Med`lisuIZ-a @epa.

Ministar Suba{i} je istakao da }e se Mi-nistarstvo u narednom periodu pobrinuti

da svaki {ehidski mezar bude obilje`en i za-{ti}en, kako bi podsje}ao budu}e genera-ci je ko je i zbog ~ega poginuo brane}i BiH.

- Pro jektom smo obuhvatili op{tine Roga-tica, No vo Gora`de, Fo~a - Ustikolina i Pale- Pra~a, tako da nismo samo teritori jalno ve-zani za Kanton, nego za {iru regi ju jugoisto-~ne Bosne, gdje su na{i borci brane}i ove pros-tore ginuli, a gdje su sada {ehidska mezar ja,napomenuo je Suba{i}. A. H.

Potpisan sporazum u Gora`du

Ure|enja {ehidskih mezarja

Besplatna pravna pomo} ugro`enima u BPK-u

Otvaranje zavoda do maja

Page 9: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 9/63

DOGA\AJIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 9

Pri je sedamdeset godina u sa vezni-~kom bombardiranju grada Biha}a bri-tanska avi jaci ja poru{ila je Crkvu svetogAnte Pado vanskog ko ja se nalazila u sta-roj gradskoj jezgri. Desilo se to u vri jemeuskrsne mise, mnogo je ci vila poginulo iod tada je ova poru{ena crkva napu{te-na. Ni je priznata bi-la ni kao spomenik,deceni jama u njojsu se okupljali samogradski narkomani,a njen visoki toranj,

ko ji je jedini preos-tao nakon bombar-do vanja, dominiraoje sve ove godine pa-noramom Biha}a.

Ove sedmice Op-}insko vi je}e Biha}doni jelo je odlukuda se toranj i teme-lji crkve vrate nje-nim zakonskim vla-snicima.

Kori{tenje naneograni~eno

Za katolike u Bi-ha}u uvi jek je bilabolna ~injenica da

su komunisti~ke vlasti otele i nacionali-zirale ovaj objekt. Budu}i da jo{ ni je za-`i vio Zakon o restituci ji, Op}insko vi je-}e je sa 27 glaso va za i ni jednim protiv vratilo Franje va~koj pro vinci ji Bosni sre-brenoj zvonik i plato Crkve sv. Ante na ko-ri{tenje na neograni~eno vri jeme.

- Mi kao upa sv. Ante Banjolu ~ke bis-kupi je i kao Franje va~ka pro vinci ja Bosnesrebrene smo izuzetno zahvalni gradona-~elniku Emd`adu Gali ja{e vi}u i pred-sjeda va ju}em Op}inskoga vi je}a dr. Ro-manu Juri}u, ko ji su iz vr{ili svo je obe}a-nje da }e upi vratiti zvonik Crkve sv. An-

te sa platoom. Posto je}i objekt, uz sugla-snost Za voda za za{titu spomenika iz Sa-ra je va, obnav ljat }e upni ured sv. Ante natemelju zaklju~aka Biskupskoga ordina-ri jata u Banjoj Luci i Franje va~koga pro-

 vinci jalata Bosne srebrene u Sara je vu, tj.kapitula ranje va~kog samostana Petri}e-

 vac. Posto ji stara idej-na skica o obno vi ko-

 ja }e se uskladiti sa vremenom, prosto-rom i potrebama gra-da i `upe Biha}, ka-

zao nam je ra Bo `oBla`e vi}.

Ugovor sOp}inom

On je sa ra Rober-tom Sli{ko vi}em pre-uzeo slu`bu u biha-}koj `upi pri je {estmjeseci, a ve} su pos-tigli zna~ajne rezul-tate, u {ta se ubra jaosni vanje arme, radsa ministrantima imladima, osni vanjecrkvenog hora, pogre-bnog dru{tva i, ne-da vno, slu`enje pol-

no}ke na platou poru{ene crkve, te kona-~no i njeno vra}anje u okrilje instituci je.

Nakon {to se potpi{e ugo vor izme|uOp}ine i @upnoga ureda Biha} krenut }ese u realizaci ju izrade idejnoga i izvedbe-nog pro jekta, kazao nam je ra Bo`o. Sveakti vnosti }e ovisiti o fnancijskim sred-stvima, ko ja }e potra`i vati od donatorai instituci ja na svim ni voima.

Predvi|a se da }e imati ure|en kultur-ni prostor sa muze jom, knji nicom, izlo-`benim prostorom, vidikov cem i salomza tribine i razli~ita kulturna i vjerska do-ga|anja. F. BENDER

Na inici jati vu neormalne grupegra|ana okupljenih oko Facebook grupeSino vi Drine - ponos i prav da, ju~er je uGora`du na nekoliko punkto va organizo-vano potpisi vanjepetici je za procesu-iranje ratnih zlo~i-na po~injenih nadstano vnicima ovoggrada tokom agresi-je na Bosnu i Herce-go vinu. Iako su po-

znata imena nalo-goda vaca i iz vr{ilacazlo~ina nad gra|ani-ma Gora`da, jo{ ni jedan predmet ni jeprocesuiran, kazala je Se ja Bav ~i}, ~lani-ca grupe Sino vi Drine - ponos i prav da.

- Na ovome se ne}e stati i tra`i}e se an-ga o vanje svih ni voa vlasti da kona~no po-

~nu podizati optu`nice protiv onih ko ji suovaj grad i ove gra|ane 1.365 dana dr`alipod opsadom, bez pra va na i vot. Gra|aniovog kantona o~eku ju kona~no za{titu od

svo jih vlasti i vra}anjedosto janstva kakvoovi gra|ani zaslu u ju,kazala je Bav ~i}.

Procjenju je se da je za nepuna tri sata,koliko je tra jalo po-tpisi vanje, vi{e od

1.500 gra|ana dalopotpis. Potpisi vanjepetici je bi}e nastav -

ljeno i narednih dana kako bi {to vi{egra|ana dalo podr{ku ovoj inici jati vi. Pe-tici ja }e biti upu}ene ka instituci jama,prvenstveno Dr`a vnom tu ila{tvu i Vla-di BPK-a - Gora`de. A. H.

Peticija u Gora`du

Procesuiranje za1.365 dana opsade

PRI^A O TORNJU KOJI DOMINIRA PANORAMOM BIHA]A

Odlukom Op}inskog vije}a, Crkva sv. Ante Padovanskog,

sru{ena u bombardovanju britanske avijacije, vra}ena je

zakonskim vlasnicima Izrada pro jekta obnove

Obnova crkvenakon 70 godina

Sa ra  jevo, 27. 01. 2013. godine

RTVFBiH

D`emal [a bi}, generalni direktor Avdo Avdi}, urednikVilda na Kur ti}, novinar 

REAGOVANJE NA PRILOG FTV-aobjavljen u "Dnevniku 2" 24. 01. 2013. godine

Po{tova ni,

Iz ra zloga {to protivno za konu i profesionalnoj etici ni je objavljeno mo - je reagova nje na va{ prilog emitovan u ~et vrtak, 24. ja nuara 2013. go-dine, u Dnevniku 2 FTV-a i za tim na www.federalna.ba objavljen podna slovom "^a u{evi} i Beglerovi} pri javljeni za pra nje 4,5 miliona KM",primoran sam da svo je reagova nje obja vim u printa nim medi jima. Re-agira nje sma tram svo jom oba vezom prema kli jentima, par tnerima i za- poslenicima LOK mikrokreditne fonda ci je Sa ra  jevo i {iroj poslovnojza  jednici, ko ji to od mene o~eku ju.

Prilogom od 24. 01. 2013. godine nastavlja se hajka ko ju je otvorio va{ ja vni ser vis protiv odgovor nih lica u LOK mikrokreditnoj fonda ci ji Sa -ra  jevo, u cilju pritiska u ja vnosti na pra vosudne or ga ne. [ta vi{e, uz pot-puno ignorira nje ~injenice da predmetni izvje{taj osta je u sferi i na ni-vou na vodne sumnje sve dok po njemu ne postupe i meritor no se izja -sne na dle`ni or ga ni pra vosu|a, objavljivan jem fotogra fi ja prilog se pret-va ra u li~nu potjer nicu i ja vni poziv na lin~ prvenstveno Nusreta ^a -u{evi}a i Ned`a da Beglerovi}a.

Po ~i jem na logu i za koga ra di na na {em bla }enju va {a novinar ka mo-rat }e se izja sniti na sudu po tu`bi za klevetu. Mor bidna ostra {}enost ko jom inter pretira infor ma ci je vi{e govori o njoj nego o sa dr`a  ju infor -ma ci ja. Nezna nje i nestru~nost, nepozna va nje ili pogre{no prezentira njeosnovnih pojmova, kao npr. za  jedni~ko finansira nje, dividenda, kupo-

vina dionica, predsjednik nadzor nog odbora, ispoljeno je u prilogu na na ~in ko ji mo`e dovesti u sumnju da li su to uop}e pozitivne i prihva -tljive stva ri, {to upu}u je da je u funkci ji afera {kog prika ziva nja situaci- je. Profesionalnu du`nost da ~u je i drugu stra nu sa mo for malno obav-lja postfestum, te ta ko kr{i sve pra vne postula te i profesionalne standar -de istinitog i potpunog infor mira nja ja vnosti.

Na ro~ito je za brinja va  ju}e i potpuno neprihva tljivo sa zna nje da su neza- konito pribavljeni i za tim zloupotri jebljeni dokumenti istra  nih or ga na ko je nema  ju ni lica na ko ja se odnose niti je od njih tra  eno izja {njen je.

Pri svemu tome potpuno je nera zumljivo i neprihva tljivo da se uop}egovori o pra nju novca gdje "prlja vog" novca na prosto nema. Po jednos-tavljeno i instruktivno govore}i, pra nje novca je uvo|enje u regular nefinansijske tokove novca sumnjivog pori jekla. Me|utim, u pro jekat za-

  jedni~kog finansira nja izgra dnje poslovnog prostora LOK mikrokredi-tna fonda ci ja Sa ra  jevo je u{la na osnovu odluka na dle`nih or ga na i za- klju~enog notar ski obra|enog ugovora, te za tu na mjenu izvr{ila upla -te iz za konitih vlastitih izvora putem bankovnih ra ~una. Da kle, sa svimizvjesno i van sva ke ra zumne sumnje, o~igledno ne posto je neza konitiizvori niti ilegalni tokovi prlja vog novca. Vidljivo je da na ru~eni prilo-zi ima  ju za cilj da moralno diskreditu ju prozva ne po jedince i na nesu{tetu na vedenim fir ma ma.

Kao direktor LOK mikrokreditne fonda ci je Sa ra  jevo, u ~i ji sam nasta -nak i ra zvoj ulo`io 17 godina ra da, sva ka ko i kao odgovoran gra|aninove zemlje, ka ko sam to i do sa da ~inio, nasta vit }u ra diti u skla du sa za- konom i pru`a ti sve potrebne infor ma ci je na dle`nim instituci ja ma.

Ako je ovo poku{aj neke prlja ve politi~ke igre sa "pra njem prlja vog

novca", po{to je ovih da na u Sa ra  jevu pao sni jeg, to je prilika da sva ka zvjer ka na njemu osta vi svoj trag.

S po{tova njem,

 Nusret ^au{evi}, direktor LOK MKF

Page 10: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 10/63

Zahvalju ju}i kreditu od 100 mili-ona eura ko jeg je turska vladaodobrila za pomaganje odr`i vogpo vratka {irom na{e zemlje, po-

sljednjih mjeseci je realizo vano niz pro- jekata u manjem bh. entitetu. Pokrenu-te su fabrike, priprema ju se farme, kupu-

 ju se plastenici... a mnogobrojni po vra-tnici su ve} dobili posao. Podaci TurkishZiraat Bank i BBI banke go vore da je fi-zi~kim i pra vnim licima do sada odobre-no blizu 70 miliona maraka, ko ji }e omo-gu}iti stalno zaposlenje 1.100 po vratni-ka i vi{e stotina kooperanata u Pri jedoru,Der venti, Zvorniku, Srebrenici, Bratun-cu, Fo~i, Osmacima, Gora`du, ^ajni~u...Dakle, u mjestima gdje je tokom agresi-

 je na BiH po~injeno etni~ko ~i{}enje i ge-nocid, danas se prvi put zapo{lja va jupo vratnici, ali i no ve generaci je, ko je,uprkos svemu, osta ju da `i ve u svo jimavli jama. Da obnav lja ju svo ja imanja istvara ju ugodni ju i ljep{u budu}nost zasvo je porodice.

No, ni je turski kredit kako treba ni le-

gao na ra~une pomenutih banaka, a Avaz je izrazio "zabrinutost" zbog mogu}ih zlo-upotreba. Nakon prvobitne sekiraci je,na stranicama ovog lista se oglasio po vra-tnik Muhamed Mehmedo vi} iz Konje vi}-Pol ja, ko ji posjedu je manju farmu kra vau ovom mjestu. Tvrdio je Mehmedo vi} damu je neko nekad iz Turkish Ziraat Bank tra`io 5.000 maraka kako bi dobio kredit.No, nakon {to je pozvan u Sara je vo da po-

 jasni ko mu je i kad putem telefona tra-`io no vac, odgo vora ni je bilo. A onda se,bez ikakvih dokaza, oglasio i iz vjesni Sa-rajli ja Haris B. ko ji je tako|er tvrdio da jepre varen u istoj banci, jer ni je dobiokredit za nekakvo vo}e i po vr}e u Isto-~nom Sara je vu. I tu ni je kraj. U istoj no-

 vini, o istoj banci i istom kreditu, pri je ne-koliko dana je progo vorio i Omer Selimo- vi}, po vratnik u Zvornik. Njemu je SDAkri va {to ni je dobio kredit. Me|utim, za-bora vio je Selimo vi} spomenuti jednu bi-tnu ~injenicu - na lokalnim izborima senalazio na listi SBB-a za Skup{tinu op{ti-ne Zvornik i osvo jio je 247 glaso va. I ni-

 je Selimo vi} tu puno kriv. On jednosta vnoi nai vno na lokalnom ni vou pro vodi stra-na~ku politiku, ko ja godinama egzistirana re~enici "Kri va je SDA".

I upra vo ova re~enica je i naj ve}i razlogpoku{a ja kriminaliziranja turskog kredi-ta. Poznato je da je turski kredit odobrennakon {to je Bakir Izetbego vi}, ~lan Pred-sjedni{tva BiH, posjetio Tursku, te zamo-lio premi jera Erdoana da vlada njego veze mlje odobri kredit za pomo} ovoj ugro-`enoj populaci ji. Svaka pri~a u pomenu-toj no vini o turskom kreditu je po~inja-la i za vr{a vala napadima na Izetbego vi-}a i SDA. Ovaj put, razra~una vanje se vr{ipreko najslabi jih le|a, po vratni~kih. Sdruge strane, mo`da nekome stvarno

smeta zapo{lja van je po vratnika u RS-u i ja~anje pozici je Bo{njaka u ovom entite-tu, a posebno u Podrinju? Jer, realizaci-

 ja turskog kredita, odnosno zapo{lja- van je po vratnika za sobom po vla~i i va|enje li~ne karte u RS-u, te po ve}anjebo{nja~kog bira~kog ti jela. A uskoro }e ipopis stano vni{tva.

KOMENTARI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013.10

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]

@     F      O     K     U      S

Ne}u podsje}ati na

Sanadera, niti pla~ljivo

prizivati na{eg doma}eg;

ne}u ~ak govoriti ni o

Mi{kovi}u ~ijim se

hap{enjem danas Vu~i}eva

Srbija hvali, a moja

domovina i dalje njegovesuradnike i poslovne

partnere tretira kao

nedodirljive entitetske

predsjednike i dr`avne

ministre sigurnosti. Zapravo

}u iskreno priznati da me

najvi{e vrije|a podatak da je

evropski ugla|enog

Sanadera u zatvor smjestila

tvrda hadezeovka Jadranka

Kosor, a Srbiji je trebalo da

umjesto demokratski

u{minkanog Borisa Tadi}a, u

~ijem je vaktu Miroslav

Mi{kovi} dobacio do svojih

zvjezdanih trenutaka ("Srbija

 je Kosovo, sve ostalo je

Delta"), do|e naprednjak

Aleksandar Vu~i} da bi se

uhvatio uko{tac sa

korupcijom

Ekipa Oslobo|enja pro-tekli je vikend pro vela uBeogradu: pro jekat Bi-znis plus, ko ji smo sku-

pa s kolegama promo virali na Weekend media festi valu u Ro- vinju pro{log septembra, do`i- vio je svo ju prvu pro vjeru u or-ganizaci ji No vog magazina,beogradskog partnera na{e za-

 jedni~ke pri~e. Portal Biznisplus, kako smo ve} na jav lji vali,zapra vo je informacijski ser visko ji kani svo jim pretplatnici-ma svakodne vno omogu}a va-ti iscrpan pregled poslo vnihtrendo va zemalja u susjedstvu.Osim doma}inske ekipe No-

 vog magazina, na ~i jem je ~elunezabora vna Nade`da Ga}e, uBeogradu su bili i ostali partne-ri s ko jima skupa radimo naovom pro jektu - zagreba~kuekipu ~asopisa Aktual i portalaBusiness.hr predvodio je Pla-menko Cviti}, ina~e gla vni ure-dnik vrlo ~itanog poslo vnogdne vnika u Hrvatskoj; na ~elu ti-ma slo venskog Financea, u ko-me je i voditelj na{eg pro jektaMladen Miko vi}, bio je PeterFrankl, alfa i omega ^asnikaFinance iz Ljubljane, ko ji poslje-dnje dvi je deceni je uspje{nosecira poslo vnu scenu Slo veni-

 je, kolega @eljko Ivanko vi} izpodgori~kih Vi jesti ni je mogaodo}i, no sjajnu crnogorsku ~e-tvorku jo{ od prvog susreta do-`iv lja vam kao najro|eni je, mo-`da i zato {to su nam problemii uvjeti toliko sli~ni da se razu-mi jemo i bez ri je~i, ali su zatoMakedonci bili u punom sasta-

 vu predvo|eni predsjednikomna{e male grupe Ljup~om Ziko-

 vim, ujedno i kreatorom, gla- vnim i odgo vornim urednikomi ide jom vodiljom Kapital Me-dia Groupe iz Skopja.

Biznis plus ima ambici ju ~ita-teljima na jednom mjestu po-nuditi bitne informaci je, neop-hodne za snala`enje na poslo-

 vnoj sceni prostora biv {e Jugo-

sla vi je, za ko ji se danas ma-hom koristi eufemizam re  gi on.

 Valjda da se izbjegnu (pod)sje-}anja na nekada{nju za jedni~kudr`a vu ko ja politi~kim elitamaod Var dara pa do Tri  glavauobi-~a jeno slu`e za tra`enje alibi ja{to se danas manje-vi{e svikr~kamo u sli~nim loncima si-roma{tva, bi jede i tranzici je ko-

 joj se ne naziru rezultati. Nara- vno, neki od nas dolaze iz sredi-na ko je su uspjele pribli`iti se

 vrhu tog lonca, to se pri je svihodnosi na kolege iz Slo veni je, paonda i Hrvatske, i mo`da suba{ i zato na{i susreti utoliko

 vredni ji jer kako god seme|usobno izjadamo jednidrugima, koliko god negdje bi-lo bolje ili lo{i je, u kona~nici za-klju~imo da su ovi na{i prosto-ri naprosto osu|eni na me|uso-bnu suradnju. Taj ~u venire  gi onistu muku mu~i i ma {ta o tomedanas go vorili politi~ari, posve

 je iz vjesno da i ovako isparceli-ziran prolazi kroz iste faze, ga-nja ju}i iste kriteri je ko ji u kona-~nici idu ka istom cilju - Evrop -skoj uni ji, ko ju listom svi prizna-

 jemo kao jedan, ako ne i jediniizlaz za ove na{e dr`av(ic)e.

U~emu su sve razlike,moglo bi se razgo vara-ti satima, me|utim ukona~nici bi se odgo-

 vor sveo na prili~no jednosta- vnu di jagnozu: rat. Taj krva vipohod Slobodana Milo{e vi}a u~i je se rezultate danas taksati-

 vno mogu ubro jati imenamrtvih, raseljenih, protjeranih,osaka}enih ljudi, spaljenih se-la, ubi jenih grado va, nestalih fa-brika, kao za jedni~ki imeniteljstradanja nosi razorene ekono-mi je na kompletnom prostoru.Danas, toliko godina nakonDaytona, ko ji je - uz sve svo jemane - ipak oglasio trube mirana Balkanu, vi{e je no jasno dasu i s ove i s one strane Drine se-la jednako pusta, da BabinaGreda `i vi svoj usnuli sirotinj-

ski `i vot posve neosjetlji va napodatak da }e za manje od po-la godine biti dio Evropske uni-

 je jer htio to ko ili ne ona svo jommikroklimom i okru`enjempuno vi{e di jeli sudbinu i Srbi-

 je i Bosne i Hercego vine nego-li recimo Ba varske. I to je na-prosto tako.

Jasno je to - uop}e ne-mam dileme - i njezinimstano vnicima, ko je }emou njiho voj svi jetloj evrop-

skoj budu}nosti sretati uz jedi-nu paso{ku razliku. Da bi zais-ta osjetili, u svo jim `i votima,evropski iskorak, treba namne{to {to bi se moglo nazvati za-

 jedni~kim naporom. Recimo, to je ono obe}anje Vesne Pusi} da}e Hrvatska maksimalno po-mo}i Bosni i Hercego vini nanjezinom evropskom putu. Ili,to je ona neda vna posjeta Zo-rana Milano vi}a Beogradu:obo je, naime, zna ju da ni je ka-kva plja~ka biti granica Evrop-ske uni je spram ostatka Balka-na. Zna ju, tako|er, iako iz poli-ti~ki korek tnih razloga ne}e daka`u naglas, da taj ostatak ne-mino vno mora razumjeti dasu promjene nemino vne da bisvima bilo bolje.

Bosna i Hercego vina je bezkonkurenci je najcrnji dio tog os-tatka. U ovom ~asu prista je naopci ju da bude talac zle pro{los-ti i ne ~ini ni{ta da bi se isko-prcala iz smrtonosnog zagrlja-

 ja ko ji pri jeti da nam blokira bu-du}nost. Ni je vi{e nikakva tajna:rato vi, zlo~ini, u`asi, odi jelilisu nas od susjeda, ali i me|uso-bno, a trenutno vlada ju}e poli-ti~ke elite tu podi jeljenost koris-te protiv nas. I protiv na{ih su-sjeda. Ne}u podsje}ati na Sana-dera, niti pla~lji vo prizi vati na-{eg doma}eg; ne}u ~ak go vori-ti ni o Mi{ko vi}u ~i jim se hap{e-njem danas Vu~i}e va Srbi jahvali, a mo ja domo vina i daljenjego ve suradnike i poslo vnepartnere tretira kao nedodirlji-

 ve entitetske predsjednike idr`a vne ministre sigurnosti.Zapra vo }u iskreno priznati dame naj vi{e vri je|a podatak da

 je evropski ugla|enog Sana-dera u zatvor smjestila tvrda ha-dezeov ka Jadranka Kosor, aSrbi ji je trebalo da umjesto de-mokratski u{minkanog BorisaTadi}a, u ~i jem je vaktu Miro-slav Mi{ko vi} dobacio do svo-

 jih zvjezdanih trenutaka ("Srbi- ja je Koso vo, sve ostalo je Del-ta"), do|e naprednjak Aleksan-dar Vu~i} da bi se uhvatio uko-{tac sa korupci jom.

[ta ho}u re}i? Ratni zlo~ini,kriminal i korupci ja, da vno sudobacili do problema epskihrazmjera na ovim prostorima.Svi su to manje-vi{e na vri jemespoznali i po~eli se rje{a vatisvo jih zlo~inaca i kriminalaca.Samo je Bosna i Hercego vina idalje talac politika i politi~arako jima je najlak{e vlastite krimi-nale kriti oblandom bitaka zanarod i odbranom zlo~in(ac)a.

Zato mo je kolege iz Bi-znis plusa s razumi je-

 vanjem klima ju gla- vom kada ka`em da je

za ekonomski iskorak BiH uovom ~asu va`ni je ~lanstvo uNATO-u negoli li {minkanjeDaytona i(li) ambiciozno refor-miranje federalnog usta va. I je-dnako me tje{e: zna{, to {to uBiH nema li jepih vi jesti iz eko-nomi je, ne zna~i da ih ne}e bi-ti. BiH ima elek troenergetskeresurse, ima vodu, ima gdjeproizvoditi zdra vu i kvalitetnuhranu. Znam. Ali znam i da odsvega toga ne}e biti ni{ta dok smo u raljama politi~ara ko ji totako|er zna ju, ali na resursegleda ju kao na svo je, a ne na-{e porodi~no srebro. Da neka`em: na svoj biznis. Ovajna{ Biznis plus, izme|u osta-lih, ima i ambici ju da makaronima ko ji ho}e da rade pru-`i mogu}nost da ima ju kvalite-tnu informaci ju.

Biznis plus

Pi{e: Samir KARI]      O      S     V     R     T

Turski kredit: Kome smeta zapo{ljavanje povratnika?

U mjestima gdje je tokomagresije na BiH po~injeno

etni~ko ~i{}enje i genocid,

danas se prvi put

zapo{ljavaju povratnici

Page 11: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 11/63

KOMENTARIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 11

Kao ponizni nosilac svetogkr{}ansko/hri{}anskogimena, nakon dvadesetgodina prizna jem - mu~i-

la me Hanka Paldum! Pamtim ko-liko je u i vala u nikad zaborav ljenimatacima na slaba{no mi ti jelo i duh.Posebno se iskazi vala u predjeluproba vnih organa. Zbog njenih po-ri va do{lo je do trajne deormaci jestoma~nih oblina. Od tada nosimte{ke traume. Uzalud poku{a va ju-}i sakriti o`iljke ko je je na moj sve-ukupni izgled osta vila ta opasna e-na. Nisam imao snage ni smjelostiodupri jeti se njenim metodamazlostav ljan ja. Dok je vladala mo jimslabostima, imala je ~udan sjaj u zje-nicama. Te o~i njene zelene `arilesu na licu punom ponosa, zado volj-stva. Dok sam sve te`e disao, ona jebila sve radosni ja.

U njen tajni {tab, negdje u blizi-ni Sara jev ske pi vare, odvodili sume jo{ u predve~er je rata. Hanka jedominirala ilegalnim skupo vima. Upozi komandanta obigra vala je okoprisutnih, {utlji vih ljudi. Primje}i vaosam samo rad njiho vih usana iz ko-jih ri je~i nisu izlazile. Po vremeno bi,kao opasna pantera, zastala iznadna{ih gla va, spremna sko~iti u tre-nu. Izgubljen u datim okolnostima,poku{a vao sam biti neupadlji vi ji,neprimjetni ji. Posebno kada bi semisteriozna okupljan ja bli ila kra-ju. Tada bi zapo~injali problemi sproba vnim traktom. Posljednjimatomima snage uspi je vao sam kri-ti da je napet do krajnosti. Dok sam se pla{io njenog reago vanja,

pogledom sam potajno tra`io sami-lost od onih {to su bli e, pognuti, sje-dili. Okamenjeni, poluzatvoreniho~i ju, doimali su se kao op~injeni.Utonuli u neki polusan, usporenihpokreta. Ipak, zapa`ao sam po vre-mene iskrice bla`enog ushi}enja {to

su ov dje i {to sam s njima. Ali, mi-risalo je na urotu, na komplot pro-tiv mo je li~nosti i ti jela. Da li su za-

 jedno sa Hankom Paldum sko vali

plan kako me mu~iti, dokraj~iti?U prvim danima ilegalnog rada, uko ji sam majstorski, nes vjesno upao,strogost konspiraci je bila je podno-{lji va. Ali znao sam da po vratka vi-{e nema. Jednom uvu~en, zauvi jek uvu~en! Strogo odabrani krug, sr`partijske }eli je gazio je prema stra-{nim danima. Miris rata na brdimaoko Sara je va za~udo ni je se osje}aou Hankinom {tabu. Poslu{ni poputrobota okupljali smo se oko velikogokrugla stola i bez pogo vora ispunja-

 vali naredbe gazdarice ku}e. Njenekomande zahti je vale su sve ja~anaprezanja. Posebno se pazilo narad mi{i}a lica i stomaka. Morali subiti utrenirani do maksimuma, bezopasnosti zakazi vanja u datim mo-

mentima. Od njih }e za visiti us-pjeh konspirati vne grupe.

Kako je vri jeme odmicalo, ni-sam mogao iznad svo jih mogu-}nosti. Ibri Mangaf}u, prvom po-t~injenom u rangu prema na{ojzapo vjednici, bilo je sumnji vo mo-

 je posusta janje. Njego ve stoma~neprepone bile su sa vitlji ve i ~eli~nonesalomlji ve. Posta jao sam slaba ka-rika grupe. Da li }u zakazati, odati?Jesam li uba~en da iznutra razbi jemnjiho vu monolitnost i izuzetnuuvje`banost za okruglim hastalom,{to se rastu}im tempom iskazi valaod jednog do drugog partijskogsastanka? Ro jile su se sumnje ugla vama kolo vo|a. Siguran sam da

 je na Ibrin nago vor Hanka po ja~a-la tretman prema meni. Pitao samkoliko }u jo{ dugo mo}i?!

Posli je prvih granata i {oka Han-ka je postala jo{ ~vr{}a, odlu~ni ja.Ni je krila plan o po ja~anju tempapriprema za borbu protiv izazo va

pred nama. Ek splozi je su posta ja-le sve ~e{}e i e{}e. Da li je nepri ja-telj otkrio gdje je {tab Paldum-gru-pe? Je li bilo do ja va? Oprezno smo

utr~a vali u prostore oko ko jih su se ve} vrzmale razne poluuniormisa-ne osobe. Primje}i vao sam, pri po-~etnim ratnim sastancima }eli je, daHanka naglo, kratkotrajno napu{ta{tapske prostore. Hita ju}i sa ~u-dnim za ve lja jima u rukama kaljudima u maskirnim bluzama. Vra-}ala bi se za dva, tri minuta sa neo-bja{nji vim osmi jehom na licu. Obu-~a van da nikome ne vjeru jem, osimsvo jim ustima i stomaku, pitao samse kakve nam to rabote {efca ~ini.Pogoto vo kada bi po zatvaranjukapi je bacala dugi pogled u momprav cu. Smeta ju li joj mo ji brko vi,slab rad stomaka ili ime i prezime?U presudnim ~aso vima ~o vjek nasve pomi{lja, naro~ito kada osjeti ka-

ko zaosta je za uigrano{}u grupe vi-tezo va {to su se i nadalje uporno, naradost doma}ice, dokazi vali zaokruglim stolom.

Ratni mjeseci '92. prolazili sumeteorski brzo u pani~nom pri vi-ka vanju na pakao ko ji je sli jedio. Da-ni su se sasto jali od neprestanogutrki vanju sa zu je}im snajperskimhicima i {i{tanjem 155-ica. Posta ja-lo je sve te`e i te`e okupljati se u {ta-bu kod Hanke Paldum. Okrenuosam se radu na terenu. Odsustvo-

 vao sam goto vo dvadesetak dana.Jednog jutra, umjesto granata, pro-budi{e me oni u polumaskirnimbluzama. Strogi stisak ruke, na sre-}u, bez oru`ja na gotovs. Spro vedo-

{e me do sjedi{ta Hankinih ilegala-ca. Do~ekala su me stara, poznatai zabrinuta lica. Za okruglim stolomi no ve pognute gla ve. Primje}u-

 jem njiho ve drhta ve usne, upla{e-ne pred zadacima na ko je je ve} iz-gladnjelo Sara je vo zabora vilo.

Zapo vjednica je opet u strogimkru`enjima oko pro{irenog jezgratajne }eli je. Na gla vi joj marama, au ruci bra{nja va oklagi ja. U }o{ku

pucketa f jaker-{poret u ko jem nes-ta ju posljednji ostaci nekog orma-ri}a. Hanka-ilegalka neustra{i vohitro ulazi u pokrajnju sobu pose-bno izlo`enu opasnostima geleragranata {to ne jenja va ju oko Pi va-re. Donosi jo{ nekoliko zvrko va, sa

 ju kom tankom kao ic papir. U sre-dini se nazire, ono {to bi se reklo, tr~i,tr~i pa krompiri}. Iz f jakera potomopi ja miris {to budi i mrtve.

...U dugim holandskim no}imaproganja ju me nezabora vne scene.Kao, ide Hanka Paldum prema me-ni i strogo }e:

- [ta gleda{?! Ho}e{ li da j...{?Kako da se usudim i ka`em da

ne}u da j….m?! Iza nje partijska }e-li ja dobro utreniranih ilegalaca,

spremnih da sko~e na svaki mig e-ne {to je `i vjela i `i vi za ra ju. Mo jiproba vni organi pono vo posta junapeti, bolni. Da li }e popustiti u jo{

 jednom presudnom ratnom iska-zi vanju kada je i{lo ono prazno, pu-no, i onda naj~e{}e prazno, prazno.Mi{i}i ratnika pozadine popu{ta jubez Hankinih ruko vo|enja i akci-

 ja. Da li opet sli jepo pristati na nje-na mu~enja u ko jima se posebnookomila na mo ju sve manju stoma-~nu konstituci ju…

Jadan, usamljen i 2.000 kilometa-ra uda ljen i danas ma{tam o Hanki-nim metodama perfdnog mu~enjasa pitama na razne na~ine. I nadamse da }u do~ekati njeno pono vno

pro vjera vanje mog patriotizma sonim nezabora vnim zvrko vima iznajte ih vremena bosanskih, pra}e-nih strogim sestrinskim pitanjima:

- [ta gleda{?! Ho}e{ li da jede{? A, ovo ponesi }iku, ima jo{ gladnihusta.

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

Mu~ila me Hanka Paldum

Pi{e: Pa vle PAVLOVI]

Zapovjednica je

opet u strogim

kru`enjima oko

pro{irenog jezgra

tajne }elije. Na glavi

 joj marama, a u ruci

bra{njava oklagija.

U }o{ku pucketa

fijaker-{poret u

kojem nestaju

posljednji ostaci

nekog ormari}a.

Hanka-ilegalka

neustra{ivo hitro

ulazi u pokrajnju

sobu posebnoizlo`enu opasnostima

gelera granata

{to ne jenjavaju

oko Pivare

Na trebinjskoj pi jaci, 21.

 januara 1993, tik kraj po-licijske stanice, u najstro-`em centru grada, ~etiri

 vojnika Vojske Republike Srpske le-gitimisala su prolaznike. Kada sudo{li do Alena Gla vo vi}a, po~eli suga maltretirati i tu}i. Ni je im, vjero-

 vatno, bilo jasno {ta to u Srpskoj ra-di jedan Musliman. Sve se doga|au po bi jela dana i pred o~ima de-setina Trebinjaca. Samo je jedan odnjih, Sr|an Aleksi}, bez razmi-{ljan ja, prisko~io i stao u odbranune vinog ~o vjeka. To je bilo do voljnoda se kunda~enje i pesni~enje bezmilosti prebaci na mladi}a ko jegTrebinjci pamte kao zaljubljenikau pozori{te i sport. Od zadobi jenihpo vreda Sr|an je pao u komu iz ko-

 je se nikada ni je probudio. Njego- vo plemenito srce prestalo je da ku-ca 27. januara. Skrhan od bola, alio~igledno i ponosan na Sr|anov ~in, otac Rade tih dana je u ~ituljinapisao "umro je vr{e}i ljudsku

du`nost".Pro{la je najmanje deceni ja dok 

se vi jest o Sr|ano vom stradanju ni- je pro{irila balkanskim prostorima.Me|u prvima ovaj uzvi{eni ~in sa-mo rtvo vanja prepoznao je Helsin-{ki komitet za ljudska pra va BiH do-

djel ju ju}i Sr|anu Aleksi}u pos-thumno Po velju ljudskih pra va.Zbog iskrenih suza na licima prisu-tnih i jeca ja ko ji su se tada mogli ~u-ti, nakon {to je Po velja uru~ena nje-go vom ocu Radu, Skup{tina je pre-kinuta. Ulica velikih drveta u Sara-

 je vu, 15 godina nakon Sr|ano vogtragi~nog ubistva, nazvana je nje-go vim imenom. U No vom Sadu, uZmaj Jo vinoj ulici, dobio je svoj pro-laz sa spomen-plo~om. Na sli~anna~in ovom mladom Trebinjcupo~ast su odali i Pan~ev ci.

Dvi je deceni je kasni je, neko sesjetio da je sve to Sr|an uradiozbog "afrmaci je Srpske". Na Dan iKrsnu sla ve Republike Srpske, 9. ja-

nuara ove godine, u Palati njenogpredsjednika, odr`ana je prigo-dna sve~anost na ko joj su uru~enaordenja i priznanja, kako je ja vio Ta-njug, "gra|anima i instituci jama ko-

 ji su djelima i zaslugama posebnoarimisali Srpsku..." Hrabrom Tre-

binjcu Sr|anu Aleksi}u pripao jeOrden ~asti RS-a sa zlatnim zraci-ma. Primio ga je njegov otac Rade.

Da li je uop{te mogu}e pomiritiono {to u svom srcu iskreno svihovih godina nosi Sr|anov otac Ra-de sa "naknadnom pame}u" sada-{njih vlastodr`aca u RS-u? Te{ko.Naprosto to ni je mogu}e. Zdrav ra-zum se tome suprotstav lja. Skrhaniotac, u trenucima naj ve}e tuge, a idanas ponav lja re~enicu iz ~itulje ko-

 ja kao da poti~e iz anti~kih tragedi- ja. Naknadna Dodiko va pamet, uko joj je sublimirano sve politi~ko li-cemjerstvo, bezobrazluk i la`, nepreza od podvale kada klasi~no sa-mo`rtvo vanje zbog drugog ve`e za

"afrmaci ju Srpske". Pored sve boliko ju donosi iznenadno i tragi~noubistvo sina, reakci ja oca svjedo~i ouzvi{enom prihvatanju date real-nosti, a obrazlo`enje za orden je ilus-traci ja svako jake vrste primiti vizmai o~igledne manipulaci je.

Nemogu}e je `rtvo vanje zaSrpsku do vesti u istu ra van sa rtvo-

 vanjem za ~o vjeka. Naprosto,Srpska je nasta jala ne bezobzirnombrisanju trago va ~o vjeka. Pogoto-

 vo ako ni je srpski. Sr|anov ~in sa-mo rtvo vanja i dvadeset godina ka-sni je podmetnuti orden, zbog na-

 vodnih zasluga za Srpsku, razdva- ja ju svjetlosne godine.

Sramna je manipulaci ja jednimuzvi{enim ~inom, a Sr|anov gest jeupra vo to, jer je brane}i drugog ~o-

 vjeka izgubio `i vot. Sramno je {tose to njego vo rtvo vanje vezu je zaRepubliku Srpsku. Sramno i neljud-ski naprosto zbog notorne ~injeni-ce da je sve, ama ba{ sve, {to je

Sr|an ~inio do svog tragi~nog kra- ja, bilo u suprotnosti sa vri jednos-tima {to su se u to ludo vri jeme nu -dile pod rodoljubi vom frmom Re-publike Srpske. Pa Sr|ana su dosmrti pretukli pripadnici VojskeRS-a. On je kunda~en jer tog trenut-

ka ni je imao adekvatan naboj"srpskog rodoljublja". U njemu jepre vladalo ~o vjekoljublje. Bez okli-

 je vanja pritekao je u pomo} "nepri- jatelju". To kunda~enje u ime RS-a na svo joj ko`i, pri je tragi~nogincidenta u Trebinju, ve} su osje-tili Bi jeljinci, Bratun~ani, Br~aci, Pri-

 jedor~ani, Zvorni~ani, Kozar~ani, Vi{egra|ani, Fo~aci... A nakonSr|ano vog ubistva kunda~enje jenastav ljeno sve do Srebrenice.

Orden sa takvim obrazlo enjemtrebalo je uru~iti Sr|ano vim ubica-ma. Oni su tog nesretnog 21. janu-ara u centru Trebinja predstav ljali"najbolje sino ve srpskog naroda" ko-

 ji su u ime Srpske bili spremni u~i-niti sve. Ba{ sve. I premlatiti dosmrti onog ko ji misli i pona{a se dru-ga~i je od njih. A koliko je Republi-ci Srpskoj stalo do Sr|ana, najboljeilustru ju simboli~ne kazne izre~enenjego vim ubicama. Pa i to da uTrebinju, ni dvadeset godina posli-

 je, ne posto ji nikakav biljeg ko ji

podsje}a na jedan isto vremeno tra-gi~an i uzvi{eni ~in. Mo`da se ne{topromi jeni nakon signala ko ji je 9. ja-nuara, na Dan i Krsnu sla vu Repu-blike Srpske, odaslan iz Banje Luke.

O tempora o mores! Pi{e: Sinan ALI]

Povodom godi{njice ubistva Sr|ana Aleksi}a

Tragedija i ordenSr|anov ~in samo`rtvovanja kojim je spasio ivot Alenu Glavovi}u i

dvadeset godina kasnije podmetnuti orden, zbog navodnih zasluga zaSrpsku, razdvajaju svjetlosne godine

Page 12: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 12/63

CRNA HRONIKA OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.12

Incident u caffeu CurryUhva}en plja~ka{apoteke

Dvadesetdvogodi{nji H. E.pri veden je u subotu, nakon{to je u ugostiteljskom objektucaf fe Curry, u Grba vi~koj uli- ci u Sara je vu, po~inio kri vi~nodjelo ugro`a vanje sigurnosti.On je, prema saop}enju MUP-a KS-a, radnici objekta M. M.pri jetio ru~nom bombom,

ko ja je, prilikom pri vo|enja,oduzeta od njega. H. E. je u ve-~ernjim satima predat u pro-stori je Odsjeka za zadr`a vanjeosoba li{enih slobode MUP-aKantona Sara je vo, a o svemu

 je oba vi je{ten de`urni tu`ilac.

Slu`benici Druge PU u su- botu su uhapsili B. R. (1962)iz Sara je va zbog sumnje da

 je 15-ak minuta rani je u apo- teci Oaza zdrav lja, u Biha-}koj ulici, uz pri jetnju pi-{toljem, od radnice K. E.oteo no vac. Policajci su kodnjega prona{li i oduzeli ga-

 sni pi{tolj sa de vet metaka. Odoga|aju je oba vi je{ten de-`urni kantonalni tu`ilac, a B.R. predat u prostori je Odsje- ka za zadr`a vanje osoba li{e-nih slobode MUP-a KantonaSara je vo.

OBAVJE[TENJE KORISNICIMATELEKOMUNIKACIONE MRE@E

Obavje{tavamo korisni ke da }e 29.1.2013. godine, u ter minu od7 do 9 sati, do}i do prekida internet, Mo ja TV i telefonskog sig-nala na po jedinim podru~jima op}ina Gra~anica i Tuzla zbog ra-dova na centrali.Izvinjavamo se zbog prouzrokovanih smetnji i zahvalju jemo nastrpljen ju.

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVOOP]INSKI SUD U SARAJEVU

Odjel jen je za sporove male vri jednosti Ilid`a

Broj: 65 0 Mal 232237 09 MalSara jevo, 31. 12. 2012. godine

Op}inski sud u Sa ra  jevu, stru~ni sa ra dnik Mirela ^a - ji}, u pra vnoj stva ri tu`itelja Mikrokreditna fonda ci ja "MIKRA" Sa ra  jevo, ulica Mar ka Ma ruli}a br. 2/VI,koga zastupa Ha ki ja Kur tovi}, advokat iz Sa ra  jeva, uli-ca Kotroma ni}a br. 46, protiv tu`enih 1. [iljdedi} Al-ma, ulica Grba vi~ka br. 38, Sa ra  jevo, 2. An|i} Ismeta,ulica Ka zina ba ra 88, Ha d`i}i i 3. Brutus Zi ja da, ulica Poligonska br. 71, Butmir, Ilid`a, ra di duga, v.sp.2.253,50 KM, van ro~i{ta, donio je 31. 12. 2012. go- dine i na osnovu ~la na 348. stav 3. Za kona o par ni-~nom postupku ("Slu`bene novine FBiH", broj: 53/03,73/05 i 19/06 - u da ljem tekstu ZPP), objavlju je

PRESUDUzbog propu{tanja

Oba vezu ju se tu`ene da tu`itelju solidar no ispla teiznos od 2.253,50 KM, sa za konskom za teznom ka -ma tom po~ev od 27. 10. 2008. godine, pa do da na ispla te, uz na kna du tro{kova par ni~nog postupka uiznosu od 416,01 KM, sve u roku od 15 da na.Pouka:Protiv ove presude ni je dopu{tena `alba, ali tu`enemogu podni jeti pri jedlog za povrat u pri ja {nje sta -nje ovom sudu, u skla du sa ~la nom 329. ZPP-a.Obavje{tava ju se tu`ene [iljdedi} Alma, An|i}Ismeta i Brutus Zi jada da se dostava presude sma- tra obavljenom protekom roka od 15 dana od da-na objavljivan ja presude u jednim dnevnim novi-nama ko je se distribuira ju u Federaci ji BiH i naoglasnoj tabli suda.

Stru~ni saradnikMirela ^a ji}

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVOOP]INSKI SUD U SARAJEVU

Odjel jen je za sporove male vri jednosti Ilid`aBroj: 65 Mal 230447 09 MalSara jevo, 18. 12. 2012. godine

Op}inski sud u Sa ra  jevu, stru~ni sa ra dnik Ajna Avdispa hi} - \onko, u pra vnoj stva ri tu`itelja Mi-krokreditna fonda ci ja "MIKRA" Sa ra  jevo, ul.Mar ka Ma ruli}a br. 2/VI, koga zastupa Ha ki ja Kur tovi}, advokat iz Sa ra  jeva, ul. Kotroma ni}a br.46, protiv tu`enih 1. Vajra ~a Zumreta, ul. Kra gu-

 jev. i kra ljev. rta va br. 22B, Ba nja Luka, 2. Im{i-rovi} Fa tima, ul. Ha mida br. 40 b, Zenica i 3. Im{i-rovi} Sifeta, ul. Ha mida br. 46 b, Zenica, ra di du-ga, v.sp. 1.615,40 KM, van ro~i{ta, donio je 18.12. 2012. godine i na osnovu ~la na 348. stav 3.Za kona o par ni~nom postupku ("Sl. novineFBiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u da ljem tekstu

ZPP), objavlju je

PRESUDUzbog propu{tanja

Oba vezu ju se tu`ene da tu`itelju solidar no ispla teiznos od 1.615,40 KM, sa za konskom za teznom ka -ma tom po~ev od 26. 8. 2008. godine, pa do da na is- pla te, te da mu na kna de tro{kove par ni~nog postup-ka u iznosu od 313,10 KM, sve u roku od 15 da na.

Pouka:Protiv ove presude ni je dopu{tena alba, ali tu`enemogu podni jeti pri jedlog za povrat u pri ja {nje sta -nje ovom sudu, u skla du sa ~la nom 329. ZPP-a.Oba vje{ta va se tu`ena Vajra ~a Zumreta da se dos-ta va presude sma tra obavljenom protekom roka od15 da na od da na objavljivan ja presude u jednimdnevnim novina ma ko je se distribuira  ju u Federa -ci ji BiH i na ogla snoj ta bli suda.

Stru~ni saradnikAjna Avdispahi} - \onko

 Sarajevo

Priveden zbog napada na policajcaSara jev ska polici ja preksino} je pri vela H. H. (1990) iz Sara je va,

zbog sumnje da je po~inio kri vi~no djelo napad na slu`benu oso- bu u vr{enju poslo va sigurnosti, odnosno napao policajca Tre}e po- licijske upra ve K. M, ko ji je tom pr ilikom zadobio lak{e po vrede.

O doga|aju je oba vi je{ten de`urni tu`ilac, a H. H. je nakon iz vr{e-ne kriminalisti~ke obrade otpu{ten iz slu`benih prostori ja.

Na podru~ju Kantona Sa- ra je vo tokom pro{le go- dine dogodilo se 9.877

saobra}ajnih nesre}a u ko jim jepoginula 21 osoba, od ko jih je13 pje{aka, {est voza~a, te po je- dan motociklist i putnik. Alko-hol je, prema podacima na ve-denim u godi{njem iz vje{ta ju oradu sara jev skog MUP-a, tre}ina listi uzroka udesa i kumo vao

 je u 220 nesre}a, u ko jim je je- dna osoba poginula, dok ih je 65po vri je|eno.

Oni ko ji prouzroku ju ovakvenesre}e, kako nam je kazao El-  vedin Muratspahi}, zamjenik komandira Jedinice za saobra-}aj MUP-a KS-a, naj~e{}e su

 voza~i sa iskustvom od pet dodeset godina. To iskustvo imuli je va sigurnost da mogu vla- dati vozilom uprkos ~a{ici vi{e.Me|utim, da ni je ba{ tako, ugla-

 vnom se uvjere kada je su vi{ekasno.

Opasno i jedno pi}e

Samo jedno pi}e vi{e je negodo voljno da bitno utje~e na vo-za~a ko ji pod njego vim utjeca-

 jem sjeda za volan. Voza~ pos-ta je pri~ljiv vi{e no {to je uobi-~a jeno, alkohol poziti vno utje-~e na njego vo raspolo`enje,po ve}a va mu samopouzdanje ismanju je osje}aj odgo vornosti,dok isto vremeno slabi pozor-nost i postupno naru{a va koor- dinaci ju pokreta i preciznostnjiho vog izvo|enja. Kod nekihse mogu po ja viti znako vi eufo-ri je, a u takvom stanju izazi va-nje nesre}e je veoma mogu}e,naro~ito kod osoba sa niskomtoleranci jom na alkohol.

Naime, svaka ~a{ica vi{e pro- gresi vno po ve}a va rizik izazi-

 vanja nesre}e. Rezultati ispiti- vanja utjeca ja alkohola na sigur- nost vo`nje pro vedenog u Nje- ma~koj (Medicinsko-psiholo-{ki institut iz Essena), pokazu-

 ju kako sadr`aj alkohola u krviod 0,5 promila udvostru~u je, 0,6

promila utrostru~u je, a 0,8 u~e-tverostru~u je rizik od nesre}e.Kod ve}ih koli~ina alkohola,npr. od jedan promil, rizik je se-dmerostruko ve}i, kod 1,2 pro- mila rizik je deset puta ve}i,1,4 promila dvadeset puta ve}i...

Upra vo zbog ovakvih poda-taka ne treba ~uditi da sara-

 jev ska polici ja tokom samo je- dne no}i ~esto iz saobra}a ja is-klju~i vi{e od trideset voza~a.

Ova brojka, ka`e Muratspahi},zna biti i mnogo ve}a, te doda-  je kako je od po~etka 2012. do26. decembra iz saobra}a ja ugla vnom gradu BiH zbog vo`-nje pod dejstvom alkohola is-

klju~eno 2.026 voza~a.Naj ve}em bro ju njih su izre-

~ene kazne tokom dana viken-da kada polici ja ima po ja~aneakci je kontrole alkoholisanih

 voza~a, ali i onih ko ji konzu-mira ju opojne droge ili pak opasne li jeko ve. Razlog tome je~injenica da je alkohol, odno-sno vo`nja pod njego vim dej- stvom, u vrhu liste uzro~nikasaobra}ajnih nezgoda, te se na- lazi iza neprilago|ene brzineko ja je, goto vo po pra vilu, rezul- tat opi jenog stanja.

Jedinica za saobra}aj je (od 1. januara do 26. decembra 2012)iz vr{ila uvi|aje na mjestu 460saobra}ajnih nezgoda ko je suprouzroko vane upra vo zboguprav ljan ja automobilom u opi-  jenom stanju. Od tog bro ja, u

188 je bilo nastradalih osoba,dok je u 272 udesa bila samomateri jalna {teta. Naj ve}i brojnesre}a, ta~ni je 181, dogodio sena podru~ju op}ina Stari Gradi Centar. Me|utim, u tim nesre-

Elvedin Muratspahi}, zamjenik koman

Brzina i alkohoIz saobra}aja u glavnom gradu BiH zbog vo`nje pod dejstvom alkohola

u periodu od po~etka 2012. do 26. decembra isklju~eno 2.026 voza~a

Foto: D. TORCHE

CRNI BROJEVI• 9.877 udesa• 21 poginulo

• 170 te`e po vri je|enih• 876 lak{e po vri je|enih

Page 13: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 13/63

CRNA HRONIKAOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 13

Uru~ena 322prekr{ajna naloga

Slu benici MUP-a KS-a to- kom subote su, preduzima-

 ju}i redo vne mjere kontrolesaobra}a ja, uru~ili 322 pre- kr{ajna naloga, a za lak{e pre- kr{a je upozorili su 53 voza~a.Iz saobra}a ja je isklju~eno 27

 voza~a zbog uprav ljan ja vozi- lom pod dejstvom alkohola,

~etiri osobe bez polo`enog voza~kog ispita, de vet pri jesticanja pra va na uprav ljan jemotornim vozilom, te vozilazbog isteka va`nosti saobra-}ajne dozvole, kao i {est nere-gistro vanih automobila.

Nestao 31-godi{njiTrebinjac

Trebinjska polici ja, vatro-gasci, rodbina i pri jatelji ju~ersu du` obale Trebi{njice be- zuspje{no tragali za 31-godi-{njim Mariom Uljare vi}em.On se u petak oko 17 sati uda- ljio od ku}e, a njegov nestanak polici ji je pri jav ljen tri sata ka- sni je. Tokom potrage na Arsla-

 nagi}a mostu na|eni su njego-  vi mobitel, jakna te jo{ neki li-~ni predmeti, tako da se sum-nja da je sko~io u ri jeku. Potra- gu, ko ja je okon~ana u posli-

 jepodne vim satima, ote`a vao je visok vodostaj ri jeke. L. S.

Istraga protiv Dragana \oki}a(56), penzionisanog policajca,osumnji~enog da je kra jem de- cembra pro{le godine ubio tro-  je ro|aka, jednog ranio, a potompoku{ao i sebi oduzeti `i vot, jo{tra je i neiz vjesno je kada }e bitidonesena tu`ila~ka odluka.

Naime, iz Okru`nog tu`ila-{tva Bi jeljina, ko je vodi istraguovog slu~a ja, re~eno nam je da

 jo{ nisu okon~ana nalo`ena vje-{ta~enja.

Nezvani~no se moglo saznatida je me|u vje{ta~enjima i onoko je se ti~e po vreda 13-godi-

{njeg V. \, ko jeg je \oki} ranionakon {to je ubionjego ve roditelje,odnosno svogbrati}a Dra`enai njego vu supru-gu Mir janu \oki}(36).

Ovaj zlo~in je,podsjetimo, usli-  jedio nakon vi{e-godi{njeg sporabra}e oko imo vi-ne, odnosno jer je Dragan bioogor~en {to je Mile, nakon smr-ti njiho vog oca \oke, nasli jedioimanje i stan.

Te ve~eri, 28. decembra pro{le

godine, Dragan \oki} je kre- nuo u svoj krva vi pohod i u Uli- ci cara Du{ana u Loparama, is-pred po{te, iz automatske pu{kezapucao na brata Mileta, ali je onuspio da pobjegne. Me|utim,njego vu suprugu, a svo ju snahuMaru, Dragan je usmrtio na

mjestu te je krenuo ka stanubrato vog sina Dra`ena, ko ji senalazi nedaleko odatle.

Odmah po dolasku zapucao jena brati}a i njego vu `enu i ubioih na mjestu, a 13-godi{njemdje~aku, njiho vom sinu, pucao

 je u noge. U stanu je bila i de ve-togodi{nja k}erka Dra`ena i Mir-  jane, ko ja se, po svemu sude}i,sakrila za fotelje. Posli je pucnja-  ve u brati}e vom stanu, Dragan\oki} je poku{ao samoubistvo.Pucao je iz automatske pu{ke se-bi u lice i zadobio te{ke po vredegla ve.

Po pri jemu operisan je u bi je-ljinskoj bolnici,gdje je zbrinut iranjeni 13-godi-{njak, a potomdva dana kasni-

 je, zbo g te`inepo vreda, preba-~en u Klini~kicentar Banja Lu-ka. U toj zdrav- stvenoj ustano vina li je~enju je bio

do 15. januara, kada je, kakosazna jemo iz bi jeljinskog Tu`i-la{tva, preba~en u KPZ Bi jeljina,a nakon {to mu je Okru`ni sudodredio jednomjese~ni pritvor.

Ina~e, istra`ni organi su ~eka-li da se njego vo zdrav stveno sta- nje popra vi, kako bi ga saslu{a-li. Me|utim, kada je pri veden dada izja vu, on se, kako sazna jemoiz izvora bliskih Tu`ila{tvu, bra- nio {utnjom.

L. S.

Istraga trostrukog ubistvai ranjavanja u Loparama

Dragan \oki} sebrani {utnjom^ekaju se nalazi nalo`enih vje{ta~enja, me|ukojim je ono koje se ti~e stepena povreda

13-godi{njaka kojem je \oki} pucao u noge

 S LIJE^ENJAU PRITVOR

Iz Klini~kog cen traBanja Luka \oki}

 je preba~en u KPZBi jeljina, a nakon{to mu je Okru`ni

sud odredio pri tvor

}ama su stradale samo dvi jeosobe.

- Naj ve}i broj nesre}a ko jimaje kumo vao alkohol, a u ko jimasu nastradale osobe, desio se uop}ini No vi Grad, zatim na po-dru~ju IV PU, odnosno Ilid`e,Trno va i Had`i}a te u Ili ja{u iVogo{}i. Na ovim lokalitetimanastradalo je 18 osoba. Jedna odnesre}a ko joj je kumo vao alko-hol, a ko je se svi sje }a ju, svaka-

ko je i ona u ko joj se ugasio mla-di `i vot @ana [iljego vi}a. Njegaje udario automobil za ~i jimvolanom je bio voza~ sa ogrom-nom koli~inom alkohola u krvi,~ak 2,4 promila, isti~e Murat-spahi}.

 A kada voza~ ima toliku koli-~inu alkohola u krvi, nema spo-sobnost rasu|ivanja. Koncen-traci ja mu je poreme}ena, aintelektualne funkci je ozbiljnonaru{ene. Gubi se ra vnote`a ijav lja vrtogla vica, nesta ju sa-mokriti~nost i samokontrola,a jav lja ju se suro vost i grubostprema drugima.

Prekr{ajne kazneIna~e, dozvoljena koli~ina al-

kohola u krvi za vo`nju na na-{im cestama iznosi do 0,3 pro-mila, {to je ekvi valent jednompi}u, eventualno dva, i to zaosobe ko je ima ju ve}u toleran-

ci ju na alkohol. Za one ko ji suprofesionalci, alkohol uop}eni je dozvoljen, kao ni za voza-~e mla|e od 21 godine.

Kada su u pitanju kazne ko- je se izri~u za vo`nju pod dej- stvom alkohola, one su ugla v-nom prekr{ajnog karakteraiako sada policajci za one ko jisu po vratnici u ovom prekr{a-

 ju, ima ju mo gu}nost pri-  vo|enja, zadr`a vanja 12 sati, tepotom preda vanja nadle`nomsudi ji.

Ukoliko voza~ bude uhva}ensa od 0,3 do 1 promil alkoholau krvi, nov ~ana kazna iznosi od

100 do 300 KM, za{titna mjeraod 1 do 4 mjeseca, te dva kazne- na boda. Za vi{e od dva promi-la, kazna je od 400 do 1.000KM, dva do {est mjeseci za{ti-tne mjere i kazneni bodo vi. Zapra vno lice, ukoliko dozvoli

 vo`nju pod dejstvom alkohola,nov ~ane kazne se izri~u u ra- sponu od jedne do osam hilja-da KM.

Ni je malo ni onih veoma ~es-tih po vratnika u vr{enju ovogprekr{a ja, te je zahvalju ju}i iz- mjenama zakona, dozvoljenoda se oni hapse i spro vode u po- licijske prostori je za zadr`a va-nje do 12 sati te se onda preda-

 ju prekr{ajnom sudi ji, od ko jegse tra`i izricanje maksimalnekazne.

Osim prekr{ajnih kazni, za- konskih mogu}nosti oduzima-nja voza~ke dozvole ili pak po-

 no vnog polaganja voza~kogispita u BiH nema. Tako, pre-  venci ja saobra}ajnih nesre}aprouzroko vanih vo`njom u pi-  janom stanju, za vr{a va na kam- panjama razli~itih policijskihagenci ja. E. F.

ra Jedinice za saobra}aj MUP-a KS-a

odnose `ivote

Su|enje za udes u kojem je poginuo profesorZlatan Hand`i}, sara jevski profesor, poginuo je 26. ma ja pro{le godine

u Sara jevu u saobra}ajnoj nesre}i ko ju je pi jan skrivio Mirsad Suba{i}. On je, naime, te ve~eri upravljao audi jem A6 kada je na Skenderi ji naletio nape`o, u ko jem je bio Hand`i} sa pri jateljicom iz [pani je. Usljed udara, pro- fesor je preminuo na mjestu, njegova saputnica je povri je|ena, a ispos-tavilo se da je Suba{i} vozio sa 1,76 promila alkohola u krvi.

Trenutno se protiv Suba{i}a na Kantonalnom sudu u Sara jevu vodi sud- ski proces zbog izazivanja ove nesre}e.

Page 14: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 14/63

REGION OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.14

VIJESTI

Da~i} kod Gruevskog Predsjednik Vlade Srbi je Ivica Da~i} bo-

ravi u dvodnevnoj posjeti Makedoni ji,gdje }e razgovarati sa kolegom NikolomGruevskim i u~estvovati na Svetosavskojakademi ji, saop{teno je iz srbi janske Vlade. U delegaci ji Srbi je je i ministar prav-de i dr`avne uprave Nikola Selakovi}. Ju-~er je Da~i} bio na ceremoni ji obilje avan- ja Svetosavske akademi je. Za danas je pre-dvi|en do~ek s po~astima ko ji Da~i}u pri-prema njegov makedonski kolega Gruev-ski na platou ispred zgrade Vlade Make-doni je, a zatim }e bi ti odr an sastanak dvo- jice premi jera. Premi jer Srbi je trebao bi sesusresti i sa predsjednikom Skup{tine Ma-kedoni je Trajkom Veljanoskim. Planirano je i polaganje vi jenaca na spomen-obile-`je palim hero jima Makedoni je.

Par se ugu{io dimomBe`ivotna tijela bra~nog para Stane

(64) i Miroljuba (62) Joksimovi}a pro-

na|ena su ju~er u porodi~noj ku}i u be-ranskom selu Jugovine, a pretpostavljase da su se ugu{ili od dima iz agregataza stru ju. Pretpostavlja se da je agregatradio ~itavu no}, po{to ni je bilo redovnogsnabdijevanja elek tri~nom energi jom utom dijelu beranske op{tine. U toku je po-licijski uvi|a o ovoj tragedi ji.

Ni{: Poginuo ueksploziji automobila

Tridesettrogodi{nji Ni{li ja \or|e S. po-ginuo je ju~er ujutro od ek splozi je auto-mobila kod Durlanske pi jace u Ni{u, pre-nosi Srna. Policijska uprava u Ni{upotvrdila je da je automobil ek splodiraone{to pri je sedam sati, te da su od ek -splozi je o{te}eni lokal i stanovi u blizi-ni. Automobil fi jat punto ek splodirao jekada je mladi} poku{ao da ga upali. O~e-vici su izjavili da su ~uli dvi je jake deto-naci je. Prema nezvani~nim podacima,poginuli mladi} iz porodice je vlasnika

poznate mjenja~nice u Ni{u ko ja se ba-vila i nov~anim pozajmicama.

Ha{im Ta~i ponovolider DPK-a

Ha{im Ta~i ponovo je izabran zapredsjednika Demokratske parti je Koso-va. Ta~i je nakon izbora rekao da je DPK tokom 13 godina pro{ao kroz izazove ko- ji su uspje{no prevazi|eni. On je izraziouvjerenje da }e DPK na narednim lokal-nim i parlamentarnim izborima biti po-bjednik. Za Ta~i ja je na kongresu DPK-a glasalo 719 delegata, a samo jedan jebio protiv, prenose medi ji u Srbi ji. Ta~i je na funkci ju predsjednika strankeizabran javnim glasanjem na pri jedlogpotpredsjednika Bajrama Red`epi ja,iako je sam tra`io da izja{njavan je bu-

de tajno, {to ni je prihva}eno.

Polici ja je u suradnji sa @upa-nij skim dr`a vnim od vjetni-{tvom u Zagrebu do vr{ila krimi-nalisti~ko istra`i vanje nad {es-toricom mu{karaca od 27 do 58godina, osumnji~enih za ek -splozi ju ko ja je u sr i jedu odje-knula na sredi{njem zagreba-~kom trgu, a osumnji~enici supredani pritvorskom nadzor-niku, re~eno je ju~er na konfe-renci ji za no vinare u Policij-skoj upra vi zagreba~koj, pre-

nosi Fena.Naba vili vojni eksploziv

Sumnja se da su se prvoosu-mnji~eni (1984), drugoosumnji-~eni (1982) tre}eosumnji~eni(1985) ~etveroosumnji~eni(1982) i petoosumnji~eni (1984)u prvoj polo vici prosinca 2012.u Vodicama dogo vorili da }eakti virati ek splozi vnu napra vu uZagrebu na sredi{njem grad-skom trgu.

Prvoosumnj~eni i petoosu-mnji~eni su od {estoosumnji-~enog (1954) naba vili tri ko-mada vojno formacijskog viso-kobrizan tnog ek splozi va, a ko-

 ji i h je obu~io kako ruko vati iposta viti ek splozi vnu napra vu.Po nabav ljan ju svih potrebnihdi jelo va za ek splozi vnu na-pra vu petoosumnji~eni je svepredao pro voosumnji~enomko ji ih je dr`ao u sv om s tanuu Zagrebu.

U sri jedu, 23. si je~nja, oko2.30 sati na Trgu bana Josipa Je-la~i}a su prema dogo voru pos-ta vili i akti virali impro viziranuek splozi vnu napra vu. U ek splo-zi ji od detonaci je i krhotina ka-menja o{te}ene su dvi je kame-ne plo~e ko jima je gla vni trgpoplo~en te prozorska stakala naobli`njoj zgradi i manje o{te}e-

nje na obli`njem objektu, re-kao je na~elnik sektora Krimina-listi~ke polici je PU zagreba~keDani jel @ugel.

Maksimalna kazna5 godina

Na konferenci ji za no vinaresudjelo vali su tako|er na~elnik PU zagreba~ke Goran Buru{i} teglasnogo vornica Ra vnateljstva

polici je Jelena Biki}. Na~elnik PUzagreba~ke Buru{i} istaknuo jekako je motiv osumnji~enika zaek splozi ju na sredi{njem zagre-ba~kom trgu objest, odnosnosuluda ide ja po jedinca ili po je-dinaca ili te grupe ko ji od lago-dnog `i vota ne zna ju {to bi sa so-bom, pa idu ovako ne{to raditi.Maksimalna kazna za to kazne-no d jelo je 5 godina. No vinarima

 je tako|er re~eno da su {esto-osumnji~eni i drugoosumnji-~eni otac i sin.

Zagreba~ka polici ja je tako|er

rekla kako su ve} u sri jedu na ve-~er imali 100-postotne indici jeko je su im ukazi vale na osobeko je su sudjelo vae u tom ~inu,te da su im u istra zi u velikojmjeri pomogle nadzorne ka-mere ko je se nalaze na sredi-{njem zagreba~kom Trgu banaJela~i}a.

Kriminalisti~ko istra`i vanjepro veli su slu`benici Sektorakriminalisti~ke polici je Policij-ske upra ve zagreba~ke u sura-dnji s Upra vom kriminalisti~kepolici je Ra vnateljstva polici je,PU {ibensko-kninske i @upa-nijskog dr`a vnog od vjetni{tva uZagrebu.

Postavili bombu iz dosadeIstraga nakon eksplozije na Trgu bana Jela~i}a

Na~elnik PU zagreba~ke Buru{i} istaknuo je kako je motiv osumnji~enika za eksplozijuna sredi{njem zagreba~kom trgu obijest, odnosno suluda ideja pojedinca ili pojedinaca

ili te grupe koji od lagodnog `ivota ne znaju {to bi sa sobom, pa idu ovako ne{to raditi

Koja kaznena djela su u pitanju[estorica mu{karaca osumnji~eni su da su po~inili kazneno djelo do-

vo|enje u opasnost `ivota i imovine op}eopasnom radnjom ili sredstvom,kazneno djelo dogovor za po~injen je kaznenog djela (njih petorica), ka-zneno djelo nedopu{tenog posjedovanja, izrade i nabavljana oru`ja i ek -splozivnih tvari te pomaganja u po~injen ju kaznenog djela dovo|enja uopasnost ivota i imovine op}eopasnom radnjom ili sredstvom (sam 58-godi{njak).

MAKEDONIJA

Opozicija protiv MUP-aNekoliko hiljada ~lano va makedonske opo-

zici je ju~era{njom {etnjom u gla vnom gradunasta vilo je proteste, ali ovaj put kako bi izra-zili nezado voljstvo radom Ministarstva unutra-{njih poslo va ove zemlje.

Grupa demonstranata organizo vala je {etnjudo zgrade pomenutog ministarstva, gdje suizrazili nezado voljstvo njiho vim radom. Usaop}enju ko je je ju~er objav ljeno iz predsje-dni~kog kabineta sto ji da je makedonski pred-sjednik Gjorge Ivanov donio odluku o podu-zimanju inici jati ve zbog osiguranja razvo ja stra-te{kih cilje va dr a ve kao i zbog nastav ka putaprema EU.

Predsjednik makedonskog parlamenta Traj-ko Veljanov ski uputio je pismo premi jeru Ni-koli Gruev skom i predsjedniku Soci jaldemo-kratske uni je Makedoni je Branku Crvenkov -skom u ko jem sto ji da razmi{lja o formiranjupeto~lane nestrana~ke komisi je ko ja }e istra-`iti doga|aje od 24. decembra u Skoplju.

Uni ja slobodnih sindikata Crne Gorepozvala je gra|ane na dana{nji protestprotiv Vladinog uvo|enja kriznog porezako jim se predvi|a da sva primanja ve}a od400 eura budu oporezo vana sa 12 umjes-to dosada{njih de vet posto. Generalni se-kretar Uni je Sr|a Keko vi} na veo je da }eprotest po~eti u 11 sati, kada i skup{tinskozasjedanje, kako bi apelo vali da poslanicine usvo je tu Vladinu kriznu mjeru.

- Uni ja vi{e ne}e {utjeti na ovakve pote-ze Vlade. Tra`i}emo dr`a vu soci jalne prav -

de i da kona~no teret krize preuzme i ova{a~ica bogatih i po vla{tenih u Crnoj Gori,rekao je on.

U Uni ji o~eku ju da }e poslanici danasuva iti njiho vu poruku i apel, jer }e u supro-tnom naredni korak biti obra}anje predsje-dniku Crne Gore Filipu Vu jano vi}u.

- Od predsjednika dr`a ve odmah }emotra`iti da iskoristi diskreciono pra vo i da tajzakon ne potpi{e, rekao je Keko vi}.

On je na veo da u Uni ji vjeru ju da danasmo`e promi jeniti stvarnost i lobiranjem po-slanika spri je~iti neutemeljenu i nepri-mjerenu kriznu mjeru.

CRNA GORA

 Sindik ati ne}e krizne poreze

Page 15: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 15/63

SVIJETOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 15

VIJESTI

U Indoneziji 11 mrtvihNajmanje 11 osoba je poginulo i ne-

koliko ranjeno u dva klizi{ta na zapadu

Indonezi je, perenosi Fena.

U okrugu Agam u pokra jini zapadna

Sumatra, 15 ku}a je zatrpano ispod bla-

ta i sti jena, a sedam osoba je smrtno

stradalo. Vi{e stotina osoba je moralo na-

pustiti domove na padini planine. U su-

sjednoj pokra jini Jambi, obimne padavi-

ne su izazvale klizi{te u bu{otini ko ja jeu vlasni{tvu dr`avne energetske kompa-

ni je. U saop}enju kompani je se navodi

da su ~etiri radnika stradalo, jedan se

smatra nestalim, a pet radnika je povri-

 je|eno. Oko 60 radnika je pre`ivjelo.

Obilne poplave i klizi{ta su ~esti u In-

donezi ji zbog jakih sezonskih ki{a.

Nastavljeni sukobiu Egiptu

Predsjednik Egipta Muhamed Mursi uveo

 je sino} vanredno stanje u Port Saidu, Su-

ezu i Ismaili ji. On je po jasnio da je objavio

uvo|enje policijskog sata u tra janju od de-

vet sati uve~e do {est ujutro. Mursi je po-

zvao sve sukobljene politi~ke strane na di-

 jalog. U svom obra}anju je dva puta pono-

vio da se presude mora ju po{tovati.

Polici ja u Kairu ju~er je ispalila suza-

vac na nekoliko desetina demonstrana-

ta ko ji su ih ga|ali kamenicama tokom

~etvrtog dana nasilja u ko jem je pogi-

nula najmanje 41 osoba, prenosi Srna.

Najsmrtonosni ji sukobi izbili su u Port

Saidu, gdje su ju~e poginule 32 osobe.Nasilje je izazvano presudom suda pre-

ma ko joj je 21 osoba, uglavnom iz Port

Saida, osu|ena na smrt zbog uloge u

pro{logodi{njim sukobima na fudbal-

skom stadionu. Protesti se odr`ava ju od

~etvrtka, 24. januara, u nekoliko grado-

va {irom Egipta, a predvode ih neisto-

mi{ljenici predsjednika Muhameda Mur-

si ja i njegovih saveznika iz politi~kog po-

kreta Muslimanska bra}a.

Demonstraci je su po~ele u znak obi-

lje`avan ja druge godi{njice pobune ko-

 jom je sa vlasti svrgnut Hosni Mubarak.

Mursi jevi neistomi{ljenici smatra ju da je

on izdao ciljeve revoluci je. Egipatska voj-

ska raspore|ena je na ulice da uspos-

tavi javni red i mir u gradovima Port Sa-

id i Suec, gdje je u sukobima sa polici- jom poginulo osam osoba.

Ju~er je obilje`en Me|unaro-dni dan sje}anja na holokaust,ustanov ljen 1. no vembra 2005.rezoluci jom Generalne skup{ti-ne Ujedinjenih naci ja.

Odgovornost pojedincaOpredjel ju ju}i se za dan kada

je 1945. godine oslobo|en Aus-chwitz-Birkenau, na jozlogla{e-ni ji logor smrti u porobljenojEvropi, Generalna skup{tinaUN-a ruko vodila se potrebomreafrmaci je ljudskih pra va, pre-venci je i ka`nja van ja zlo~inagenocida, kao i stalno prisutneopasnosti od rasne, nacionalnei vjerske mr`nje zasno vane napredrasudama.

Isto vremeno, njema~ka kance-larka Angela Merkel je u subotu,nekoliko dana pri je 80. godi{njicedolaska Adola Hitlera na vlast, oci-jenila da Njema~ka nosi trajnu

odgo vornost za nacisti~ke zlo~ine.- Nosimo trajnu odgo vornost

za zlo~ine nacionalsoci jalizma,

za `rtve Drugog svjetskog rata i,pri je svega, za holokaust, kazala

 je kancelarka u videoporuci

objav ljenoj na njezinoj internet-skoj stranici, prenosi Al-Jazeera.

 Suo~avanje s historijom- To mora biti jasno svakoj

generaci ji i to se mora re}i hra-bro i s moralnom snagom, asvaki po jedinac mo`e doprini je-ti tome da rasizam i antisemiti-zam nema ju nikakva izgleda,kazala je kancelarka.

U sri jedu, 30. januara, 80. jegodi{njica Hitlero vog stupanjana vlast u Njema~koj.

- Suo~a vamo se s na{om his-tori jom, ne negiramo ni{ta, nepotisku jemo ni{ta. Moramo sesuo~iti s time kako bismo i u bu-du}nosti bili dobar i dosto janpartner, {to smo, sre}om, ve} da-nas, dodala je.

Sje verna Kore ja upozorila je ju~er da }e preduzeti zna~ajne i veoma va`ne dr`a vne mjere, sa-

mo nekoliko dana nakon {to jena ja vila da }e iz vr{iti tre}u nukle-arnu probu. Sje vernokorejskano vinska agenci ja KCNA ja vila jeda je lider te zemlje Kim D`ongUN-u dao izja vu tokom sastankasa naj vi{im ruko vodstvom bez-bjednosnih slu`bi, prenosi Srna.

U iz vje{ta ju nisu na vedeni de-talji o ko jima mjerama je ri je~. Sje-

 verna Kore ja je obja vila niz upo-zorenja od pro{le sedmice kada

 je Sa vjet bezbjednosti poo{triosankci je ovoj zemlji zbog neda vneraketne probe. Pjongjang je 24. ja-nuara na ja vio da }e nasta viti nu-klearnu probu i da je to korak us-mjeren ka SAD-u i njiho vom ne-

pri jatelju.Dan kasni je, Sje verna Kore ja je

na ja vila fzi~ke protiv mjere pre-ma Ju`noj Kore ji ukoliko budeu~estvo vala u re`imu sankci jaUN-a. Posljednje upozorenjeobjav ljeno je u subotu u dr`a-

 vnom dne vniku Rodong Sinmuni na vodi se da je nuklearna pro-ba zahtjev naroda.

- Zahtjev naroda je da treba u~i-

niti ne{to, ne samo nuklearnuprobu, ve} ne{to vi{e. Sa vjet bez-bjednosti UN-a ni je nam osta vioprostora za izbor, pi{e dne vnik.

Sje verna Kore ja je oba viladvi je nuklearne probe 2006. i2009. godine. Ni je objav ljen vre-

menski okvir za tre}u probu.Rezoluci ju Sa vjeta bezbjednos-ti UN-a, ko ja je pro{le sedmiceusvo jena, predlo`ile su SAD, a

podr`ala je i Kina.Rezoluci ja je bila odgo vor na

lansiranje sje vernokorejske ra-kete u decembru i za ko je SAD, Ja-pan i Ju`na Kore ja smatra ju da jebila proba zabranjene daleko-metne raketne tehnologi je.

Survao se autobusu Portugalu

Deset osoba je poginulo i 33 povri-

 je|ene kada je putni~ki autobus skrenuo

s ceste i survao u provali ju. Nesre}a se

dogodila ju~er u centralnom di jelu Por-

tugala, prenosi Fena. Vi{e od 250 vatro-

gasaca, 88 vozila hitne slu`be i helikop-

ter u~estvu ju u akci ji spa{avanja u bli-

zini Carvalhala. Zvani~nici ka`u da bi se

broj `rtava mogao pove}ati.

 SJEVERNA KOREJA

Nuklearna proba - zahtjev naroda

27. januar, Me|unarodni dan sje}anja na holokaust

UN NE]E DOZVOLITI

da se sli~no pono viMe|unarodni dan sje}anja na `rtve holokausta ustanovljen

 je 1. novembra 2005. rezolucijom Generalne skup{tine UN-a

Vi{e od 200mrtvih na svirci

Najmanje 200 osoba je poginulou po aru ko ji je zahvatio no}ni klubKis u gradu Santa Mari ja u Brazilu.

Gerson da Rosa Ferreira, ko ji nadgle-da spa{avanje, rekao je da je iden-tificirano 159 ti jela, prenosi Fena.

Mnogi su stradali tako {to su se ugu-{ili, dok su drugi prega`eni. Smatra

se da je mrtvih vi{e od 200. Po`ar je izbio nakon {to je muzi~ki bend po-krenuo pirotehni~ke efekte tokom

koncerta. Gust dim ispunio je klub izvu~na izolaci ja se zapalila. Vjeru jese da su mnoge `rtva stradale

usljed gu{enja otrovnim isparenjem.

- Vatrogasne slu`be traga ju za`rtvama. Ne mo`emo dati ta~an broj

poginulih. Ljude je uhvatila panika,zbog ~ega su bukvalno gazili jedni

preko drugih, rekao je zvani~nik va-trogasne slu`be Gvido de Melo lo-kalnim medi jima, pi{e Srna.

Page 16: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 16/63

OGLASI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.16

Page 17: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 17/63

BIZNIS I EKONOMIJAOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 17

Sindikalna potro{a~ka korpa uRepublici Srpskoj za decembar

 je iznosila 1.854,45 KM, a prosje-~na neto plata od 818 KM pokri-

 vala ju je sa 44,11 posto, podaci

su Sa veza sindikata RS-a.Naj vi{e nov ca u decembru po-rodice su izdva jale za nabav kuprehrane 695,15 KM, za tro{ko-

 ve stano va nja i komunalnih uslu-ga 560,30 KM, pre voz 196,70,kupo vinu odje}e i obu}e 142,90,za teku}e odr`a vanje doma}in-stva 103,15, za obrazo vanje i kul-turu 80,25, te za higi jenu i zdrav -stvenu njegu 76 KM. Potro{a~keci jene u decembru nisu mi jenja-

ne u odnosu na no vembar.Najmanje prosje~ne neto pla-

te primili su zaposleni u ugosti-teljstvu 544 KM, {to je manje za4,06 posto u odnosu na plate iz

no vembra, a tro{ko ve sindikal-ne potro{a~ke korpe pokri vale susa samo 29,33 posto. Iz Sa vezasindikata isti~u da zabrinja va ju}eniska prosje~na primanja ima juradnici u ribarstvu i gra|evinar-stvu 578 KM, prera|iva~koj indus-tri ji 596, trgo vini 604, poljopri vre-di, lo vu i {umarstvu 626 KM, pro-metu nekretnina 630 KM i uslu-`nim djelatnostima 632 KM, pre-nosi Onasa.

 Savez sindikata RS-a

Potro{a~ka korpa1.854 KM, a plata 818

Ured za zakonodav stvo BiHdao je mi{ljen je na izmjene i do-pune Zakona o Centralnoj ban-ci BiH te se pri jedlog izmjenaovog zakona o~eku je na sjedni-ci Vi je}a ministara BiH u ebru-aru. Ri je~ je o izmjenama Zako-na ko je su proiza{le iz sporazu-ma Lagumd`i ja - Dodik.

Gu verner Centralne banke BiHu rani jim izja vama je nagla{a voda se Zakon ne mo`e mi jenjati,

jer se BiH ugo vorom o stand by aran`manu sa Me|unarodnimmonetarnim ondom oba vezalada ne}e mi jenjati ovaj zakon zavri jeme tra janja aran`mana,odnosno naredne dvi je godine.

Oba vezna rezervaOv dje je ri je~ o izmjeni di jela

Zakona ko ji defnira oba veznurezer vu komerci jalnih banaka nana~in da }e biti dozvoljeno ovimbankama da dio oba veznih re-zer vi, u iznosu 10 posto ukupnihrezer vi, ispunja va ju kupo vinomvri jednosnih papira BiH.

Zamjenica generalne direkto-rice MMF-a Nemat Shafk je za

Oslobo|enje prokomentirala na-mjeru bh. vlasti rekav {i: “Ne bih{pekulisala o tim mogu}nosti-ma, nara vno voljela bih da trenu-tno uspje{no unkcioniranje Cen-tralne banke BiH ostane kakvojeste jer unkcionira zaista dobro.”

Ona je dodala kako MMFsmatra da je jako va`no o~u va-ti neovisnost Centralne banke iu tome u potpunosti podr`a vabh. vlasti. Tako|er, smatra da jevalutni odbor odigrao velikuulogu u stabilnosti BiH i da gadefniti vno vri jedi o~u vati.

Shafk je ustvari samo pono vi-la ono {to su bh. vlasti napisale upismu namjere MMF-u, a to je da

}e zadr ati valutni odbor i uzdr a-ti se od poduzimanja zakonoda-vnih radnji ko je bi oslabile ili ba-cile sumnju na sada{nji re im i in-stituci ju ko joj je njego vo unkci-oniranje po vjereno - CBBH.

Kako smo saznali u bh. insti-tuci jama, MMF vjero vatno ne}edozvoliti da se izmi jeni Zakon oCBBiH i u tom kontek stu su po-slali odre|eno pismo predsjeda-

 va ju}em Vi je}a ministara BiH Vjekosla vu Be vandi u ko jem se,izme|u ostalog, go vori o ovoj te-mi. Me|utim, u kabinetu pred-

sjeda va ju}eg VM-a su nam kaza-li da je jedino pismo ko je su uposljednje vri jeme dobili odMMF-a ustvari na ja va posjeteNe mat Shafk i da drugog pismanema. Tako|er, kazali su daMMF ne zabranju je izmjene Za-kona, nego je to vi{e preporukada se Zakon o CBBiH ne mi jenja.

 [tampanje novcaIpak, ekonomisti nisu uvjere-

ni u to da ove izmjene ne podri- va ju valutni odbor. Tako je Da-mir Milje vi} o ovoj temi netomposli je dogo vora Lagumd`i ja -Dodik izja vio: “Pri jedlog politi-~kog dvojca da se 10 procenata

oba vezne rezer ve komerci jal-nih banaka u nov cu zami jeni ob- veznicama vlasti na svim ni vo-ima direk tno podri va valutniodbor, jer omogu}a va po ve}anjekoli~ine nov ca u optica ju mimo

pra vila valutnog odbora, tj. pred-stav lja svo je vrsno {tampanjenov ca radi pokri}a ja vnog duga.U ekonomskoj teori ji to se zo vemonetizaci ja ja vnog duga.”

“Posljedice tog ~ina u zemlja-ma poput BiH su sli jede}e: rastinaci je, po ve}anje ja vne po-tro{nje, porast rizika u bankar-

skom sektoru i u krajnjem slu~a- ju ugro`ena {tednja. Korist od to-ga dugoro~no nema niko, a krat-koro~no samo banke i vlast. Vlast

 je o~ito svjesna da se bud`eti nemogu vi{e puniti iz poreza, pareod me|unarodnih fnansijskihorganizaci ja ne mogu vi{e dobi-ti bez ispunja van ja raznoraznihuslo va (na {ta nisu spremni), paim je ovaj vid {tampanja nov ca

 jedini na~in da o~u va ju soci jal-ni mir i opstanu na vlasti. Bankesu opet posebna pri~a - oba ve-zna rezer va im je uvi jek trn u oku

 jer je to no vac ko ji mora ju polo-`iti kod Centralne banke i nako ji dobi ja ju kamatu, ali ne ono-

liku koliku mogu dobiti na tr`i-{tu. Sa njiho vog stano vi{ta {tomanja oba vezna rezer va, to bo-lje jer vi{e nov ca mogu plasiratina tr`i{tu i vi{e zaraditi”, na vodiMilje vi}. J. Sa.

SHAFIK O IZMJENI ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI BiH

Centralna banka BiH treba

funkcionisati kao i dosadKako smo saznali u bh. institucijama, MMF vjerovatno ne}e dozvolitida se izmijeni Zakon o CBBiH i u tom kontekstu su poslali odre|enopismo predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Vjekoslavu Bevandi

Ministar industri je, energeti-ke i rudarstva Republike Srpske@eljko Ko va~e vi} izja vio je da je

 Vlada Srpske dobila nekolikoponuda za proda ju dr`a vnogkapitala Rudnika eljezne rude

Ljubi ja kod Pri jedora. “VladaSrpske jo{ ni je doni jela kona~nuodluku o proda ji dr`a vnog kapi-tala Rudnika eljezne rude Lju-bi ja, ali }e sve prispjele ponudebiti razmatrane kada se donesetakva odluka”, rekao je Ko va~e-

 vi} no vinarima u Lakta{ima. Vode}a svjetska kompani ja

u proizvodnji ~elika i u rudar-stvu ArcelorMittal dosta vila je

 Vladi Republike Srpske ponuduza kupo vinu dr`a vnog kapitala

u Rudniku eljezne rude Ljubi- ja, ali jo{ ni je dobila odgo vor.U vlasni~koj strukturi Ljubi-

 je dr`a vni kapital je 70 posto,ondo vi 20 i mali akcionari 10posto, a vri jednost kapitala je 50miliona KM.

Nekada{nji Rudnik `eljeznerude Ljubi ja u osni vanje rudni-ka ArcelorMittal Pri jedor 2004.godine ulo`io je imo vinu i proi-zvodne kapacitete u Omarskoj,dok su u sasta vu takozvanih

starih rudnika ostali rudokopi uToma{ici i u Ljubi ji.Kompani ja ArcelorMittal vla-

snik je 51 posto kapitala u rudni-ku ArcelorMittal Pri jedor, dok jeRudnik `eljezne rude Ljubi ja

 vlasnik 49 posto kapitala.

Nekoliko ponuda za prodaju rudnika Ljubija

^ek a se odluka Vlade RS-a

Na~el nik Op}ine Biha}Emd`ad Gali ja{e vi} i direktorFondaci je za odr`i vi razvitak OdRaz Federaci je BiH SaetDaut organizirali su u Biha}uprezentaci ju po voljnih kredi-tnih sredsta va ko je na tr`i{teplasira ova ondaci ja.

Namjera je pru`iti podr{kurazvo ju malih i srednjih poduze-}a na podru~ju op}ine Biha}, jerdosada{nja podr{ka vi{ih ni voa

 vlasti kroz plasman po voljnihkreditnih sredsta va ni je bila nazado volja va ju}em ni vou, pogo-to vo ne za vlasnike takvih podu-ze}a, {to se mora prekinuti u na-rednom periodu, re~eno je.

- Pri vrednici u Biha}u suitekako vri jedni i sposobnimenad`eri ko ji zapo{lja va ju

 veliki broj radnika i ~ine ki-~mu razvo ja na{eg grada. Sto-ga sam pozvao ~elne ljudeFondaci je OdRaz, s ko jimaOp}ina Biha} ima odli~nu sa-radnju, da do|u u na{ grad ipredsta ve svo je pro jekte kre-ditnih sredsta va, kazao je na-~elnik Gali ja{e vi}.

Prezentaci ji je prisustvo valo vi{e od 50 pri vrednika iz Biha-}a ko ji su se zanimali za po vo-ljna kreditna sredstva u oblas-ti poljopri vrede, obrta i turi-zma, prenosi Fena.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINEKursna - te~ajna lista - broj 018 - 26. 1. 2013. godine.

Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ 

Zemlja [ifra Oznaka Jedinica Kupovni za Srednji Prodajnivalute valute valute devize i za devize za devize

efek.valutu

EMU 978 EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.510367 1.514152 1.517937Kanada 124 CAD 1 1.439489 1.443097 1.446705Hrvatska 191 HRK 100 25.733587 25.798082 25.862577^e{ka R 203 CZK 1 0.076194 0.076385 0.076576Danska 208 DKK 1 0.261429 0.262084 0.262739Ma}arska 348 HUF 100 0.654920 0.656561 0.658202Japan 392 JPY 100 1.589879 1.593864 1.597849Litvanija 440 LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864Norve{ka 578 NOK 1 0.262788 0.263447 0.264106[vedska 752 SEK 1 0.224532 0.225095 0.225658[vicarska 756 CHF 1 1.567776 1.571705 1.575634

Turska 949 TRY 1 0.820170 0.822226 0.824282 V.Britanija 826 GBP 1 2.291450 2.297193 2.302936SAD 840 USD 1 1.448467 1.452097 1.455727Rusija 643 RUB 1 0.048239 0.048360 0.048481Kina 156 CNY 1 0.232836 0.233420 0.234004Srbija 941 RSD 100 1.753549 1.757944 1.762339SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 01. 2013 = USD 1.53432SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 01. 2013 = BAM 2.248011

Prezentirana povoljnakreditna sredstva

Page 18: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 18/63

OGLASI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.18

Page 19: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 19/63

SARAJEVSKA HRONIKAOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 19

U Sara je vu hraniteljstvo i ni jeba{ popularno kao u drugimmetropolama svi jeta. Prema po-

sljednjim podacima Centra zasoci jalni rad KS-a, u evidenci ji su34 hraniteljske porodice, a 310djece je bez roditeljskog staranja,od ko jih je 200 u ustano vama so-ci jalne za{tite, a 110 u hranitelj-skim porodicama. Godi{nje se uhraniteljsku porodicu smjestioko 15 djece.

- Hraniteljstvo se nazi va jo{ iporodi~nim smje{ta jem djecebez roditeljskog staranja, a to po-drazumi je va oblik zbrinja van jadjece bez roditelja u drugoj po-rodici. Porodica mo`e biti poro-dica srodnika, ali i djetetu potpu-no nepoznata porodica ko ja }emu pru`iti dom, odgoj, obrazo-

 vanje i zado volja van je ostalihpotreba, obja{nja va Mirsada Po-turko vi}, direktorica Centra zasoci jalni rad KS-a.

Nov~ana naknada

Razlika izme|u usvo jenja ihraniteljstva je u tome {to seusva janjem zasni va srodni~kiodnos izme|u usvo jitelja i usvo-

 jenika ko ji u potpunosti imitira

biolo{ki odnos roditelja i djece.Usvo jitelji se upisu ju u mati~nuknjigu djeteta kao roditelji i ta-

kav odnos po vla~i sva pra va ioba veze kao i odnos izme|u ro-ditelja i djece drugih srodnika.

- Smje{ta jem djeteta u druguporodicu se ne zasni va srodni-~ki odnos. Hranitelj sa Centromza soci jalni rad potpisu je ugo voro smje{ta ju djeteta ko jim se de-fni{u pra va i oba veze, a za {tomu pripada i nadoknada ko jaiznosi 476 KM po djetetu, ka`ePoturko vi}.

Hranitelj mo`e biti po jedinacili porodica ko ja ne mo`e imati

 vi{e od dvo je djece mla|e od 15godina, mora biti dr`av ljaninBiH, psihi~ki i fzi~ki zdrav, ima-ti sposobnosti potrebne za za{ti-

tu, ~u vanje, njegu i odgoj i za do- volja van je drugih potreba djete-ta. Hranitelj mora imati stambe-ne i druge uslo ve potrebne za za-{titu djeteta.

- Di jete se ne mo`e smjestiti uporodicu u ko joj je jednom odbra~nih drugo va oduzeta iliograni~ena poslo vna sposo-bnost, u ko joj je jedan od bra-~nih drugo va li{en roditeljskog

pra va, u ko joj su poreme}eniporodi~ni odnosi, u ko joj su li-ca sa dru{tveno negati vnim po-

na{anjem i u ko joj bi zbog boles-ti nekog ~lana porodice bilougro`eno zdrav lje djeteta, isti~ePoturko vi} i doda je kako prili-kom pri ja ve za hraniteljstvo po-rodica mo`e nazna~iti starost,spol djeteta ko je mo`e zbrinuti,ali mo`e izraziti i svo ju spre-mnost, te oci jeniti vlastite mogu-}nosti da li se mo`e brinuti na-primjer, o djetetu sa posebnim

potrebama, djetetu sa poreme-}a jima u pona{anju i sli~no.

Adekvatan smje{taj

Centar za soci jalni rad oba ve-zan je vr{iti stalan nadzor nadsmje{tenim djetetom, te pru`a-ti neophodnu pomo} i podr{kui djetetu i hraniteljskoj porodici.

- Adaptaci ja djeteta na hrani-teljsku porodicu i obrnuto se mo-ra posmatrati indi vidualno. Usvakom slu~a ju ukoliko se primi-

 jeti da di jete ne zado volja va po-

trebe u izabranoj porodici, prona-lazi se no vi, adekvatan smje{taj.Di jete mo`e biti smje{teno u hra-

niteljskoj porodici do punoljet-stva, odnosno do za vr{etka redo- vnog {kolo vanja, a najkasni je do26. godine. U periodu od napu{ta-nja hraniteljske porodice i osa-mostalji van ja mogu} je smje{taju Ku}u na pola puta, poseban ser-

 vis JU Kantonalni centar za soci- jalni rad, nami jenjen za mlade ko- ji napu{ta ju ja vnu brigu, zaklju-~ila je Poturko vi}. E. Z. B.

Veliki broj djece ~eka na topli dom

Hraniteljske porodice

NISU POPULARNESmje{tajem djeteta u drugu porodicu se ne

zasniva srodni~ki odnos. Hranitelj sa Centrom

za socijalni rad potpisuje ugovor o smje{taju

djeteta kojim se defini{u prava i obaveze,

a za {to mu pripada i nadoknada koja iznosi

476 KM po djetetu, ka`e Poturkovi}

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba. Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 27. 01. 2013. godine

1.345.000,00 KM 56.000,00 KM OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-aOČEKIVANI

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ8. KOLA SuperLOTOa

OD 26. 01. 2013. godine

DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTOa:

DOBITNA BOJA: CRNABROJEVI PO REDOSLIJEDUIZVLAČENJA

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ8. KOLA JOKERAaOD 26. 01. 2013.godine

3 5 2 7 2 3

02 17 22 23 33 45 23 45 22 17 02 33Ukupna uplata Loto 6/45 je:.... ...... ...... ...... ....70.421,50 KMFond dobitaka 50%:.....................................................35.210,75 KM

Ukupna uplata Odaberi boju je:................12.710,60 KMFond dobitaka za igru Odaberi boju 60%...........7.626,36 KM

OČEKIVANI JACK POT NAREDNOG KOLA LOTO 6/45...................................................................................845.000,00 KMGARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA ZA BOJU .............................................................................500.000,00 KM

UKUPNA UPLATA:.....................................9.078,00 KM

Nagradni fond 50%:................................4.539,00 KM

Fond za dobitak prve vrste 20%:......... 907,80 KM

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:............... 53.849,60 KM

Jackpot ukupno:...................... ...................... ..................... 54.757,40 KM

Fond za ostale dobitke:........................................................ 3.631,20 KM

FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45Fond za dobitak prve vrste 30% : .................... ...............10.563,23 KM

Akumulirano u fondu za jackpot:.................................823.276,91 KM

Jackpot za loto 6/45 ukupno: ....................... ............ 833.840,14 KM

Fond za dobitak druge vrste 15 % : ..................... ........... 5.281,61 KM

Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : ................ .............6.161,88 KM

Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ....... ...............13.204,03 KM

FONDOVI DOBITAKA ZA IGRU ODABERI BOJUFond dobitaka prve vrste 30% .................................. .........2.287,91 KM

Akumulirano u fond za Jackpot.................................. ..412.216,63 KM

Jackpot za Odaberi boju ukupno....... ........................ 414.504,54 KM

Fond dobitaka druge vrste 15%.......... ......................... .....1.143,95 KM

Fond dobitaka treće vrste 17,50%....... ......................... ... 1.334,61 KM

Fond dobitaka četvrte vrste 37,50% .......................... .....2.859,89 KM

DOBICI BROJ DOBITAKA IZNOS6 pogodaka 0 0,00 KM5 pogodaka 2 2.640,80 KM4 pogotka 178 34,60 KM3 pogotka 3.031 4,40 KM

79.110,04 KM se prenosi u rezervni fond za Jackpot igre SuperLOTO

DOBICI BROJ DOBITAKA IZNOSboja za šesticu 0 0,00 KMboja za peticu 0 0,00 KMboja za četvorku 48 39,70 KMboja za trojku 674 5,10 KM

Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): 0 Jackpot se prenosi u naredno koloBroj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): 0 0,00 KMBroj dobitaka 3. vrste (4 broja): 1 494,00 KMBroj dobitaka 4. vrste (3 broja): 15 49,40 KMBroj dobitaka 5. vrste (2 broja): 197 3,80 KMBroj dobitaka 6. vrste (1 broj): 1.655 1,00 KM

Iznos:

Iznos:

Iznos:

Iznos:

Iznos:

Dobitak sa 6 pogodaka JACKPOT:

4 4 2 7 3 9

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

Dobitak sa 6 brojeva JACKPOT:

Page 20: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 20/63

SARAJEVSKA HRONIKA OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013.20

U protekloj godini u op}ini Ha-d`i}i izgra|eno je oko tri hiljademetara no ve kanalizacione mre-`e. Time su stvoreni uslo vi da

naselja Gri vi}i, Vran~i}i, Droz-gometva, Selimo vi}i i Ko{}an prviput dobi ju gla vni kanalizacionikolektor, ko ji bi trebao u narednimdanima biti pu{ten u unkci ju.

U prvoj azi ovog pro jekta pos-tav ljene su ci je vi velikog profla napotezu Gri vi}i - Selimo vi}i - Ko-{}an u du`ini od 2.400 metara. Ta-ko|er, izgra|eno je 600 metara e-kalne kanalizaci je u naselju Vran-~i}i. In vestitor ovog vi{eaznogpro je kta je Fond za za{titu okoli-{a FBiH i Op}ina Had`i}i, a uku-pna vri jednost rado va je 373.600KM. Fond je izdvo jio 200.000, aOp}ina 173.600 KM.

- Gla vni kolektor je ura|en i u

ovoj azi je preostalo da se uradidio tehni~kih poslo va, uz za- vr{ne rado ve na {ahto vima. Za-

to o~eku jemo da }e se ubrzo po-~eti sa priklju~i van jem doma-}insta va na no vu kanalizacionumre u. Planiramo i dalje nasta-

 viti sa izgradnjom ove inrastru-kture, jer su to, pri je svega, ekolo-{ki pro jekti ko jima se `ele za{ti-titi izvori{ta vode i okoli{ Had`i-}a. Kad se usvo ji bud`et za ovugodinu ta~no }e biti preciziranoko ji su to naredni pro jekti i potre-bna sredstva za njiho vu realiza-ci ju, kazao je Ni jaz Musi}, pomo-}nik na~elnika za razvoj, komu-nalne poslo ve i mjesne za jedni-ce Op}ine Had`i}i.

Mada je izgra|eno vi{e kilome-tara kanalizacione mre`e, ipak jesamo 30 posto teritori je Had`i}apokri veno ovom inrastruktu-rom. Najbolja situaci ja je u cen-tru Had`i}a, dok naselja Pazari}

i Tar~in goto vo da nema ju kana-lizaci je, pa }e to biti prioriteti uovoj godini. Z. T.

Uskoro priklju~ivanje

doma}instava

Mladi Crvenog kri a Ilid`a zapo-~eli su pripreme za u~e{}e naEvropskom takmi~enju iz prvepomo}i ko je }e se odr ati od 13. do16. juna u Austri ji. Prvi pripre-mni kamp odr`an je u dje~i jemodmarali{tu Crvenog kri`a KS-a iu njemu je u~estvo valo 20 ~lano-

 va od ko jih je {est takmi~ara.- Vje`be smo realizo vali po pro-

gramu ko ji se realizu je na Evrop-skom takmi~enju. Radili smo vje`bereanimaci je uz kori{tenje defbrila-

tora i vje`be evakuaci je i spa{a vanjaiz nesre}a uzroko vanih zemljotre-som, saobra}ajnom nesre}om ilipo`arom, kazao je Jasmin Nik{i},predsjednik mladih CK-a Ilid`e.

Mladi CK-a Ilid`e su osvo jiliprvo mjesto na dr`a vnom takmi-~enju iz pru`anja prve pomo}i, te

su stekli pra vo da predstav lja ju BiHna smotri najboljih u Evropi. U Ita-li ji je pri je dvi je godine ekipa sa Ili-d`e osvo jila peto mjesto.

- Sa pripremama smo zapo~elipunom parom jer imamo cilj naEvropskom prvenstvu ostvariti {tobolji rezultat. Imamo podr{kuKantonalnog sa veza Crvenog kri-`a i nadam se da }e nas podr`atii druge instituci je, istakao je Nik{i},doda ju}i kako i na pripremamakoriste repromateri jal i opremu ko-

 ja ni je nimalo je tina, a sve to, uzputne tro{ko ve bit }e im potrebnoi na Evropskom prvenstvu.

U prvom pripremnom kampupored takmi~ara u~estvo vali su itreneri, sudi je i tim za realisti~kiprikaz ko ji su dali svoj doprinos ipodr{ku. E. Z. B.

Mladi Crvenog kri`a Ilid`a ne odmaraju

Krenule pripreme zaEvropsko takmi~enje

Ogor~eni mje{tani Poali}a i Vele{i}a ve} du`e vri jeme ape-lu ju da im se pomogne u pre va-zila`enju problema sa pre vo-zom. Vi{e od sedam stotinagra|ana potpisalo je petici ju u

ko joj su se Op}ini No vo Sara je- vo, Vladi Kantona, Grasu pa isvim rele vantnim instituci jamaobratili stano vnici Vele{i}a i Po-ali}a sa zahtje vom za normali-zaci ju gradskog saobra}a ja, po-zi va ju}i se na ljudska pra va za-garantirana Usta vom i zakoni-ma BiH, ali i me|unarodnimkon venci jama.

Bez minibusa dvijesedmice

Stano vnici Poali}a i Vele{i}atra`e potpunu normalizaci juminibuskih lini ja ko je polazeod Drveni je do Gornjih i Donjih

 Vele{i}a, od Ekonomske {kole do

Huma, Obada i Bakarev ca, kaoi normalizaci ju autobuskog pre-

 voza na relaci ji Drveni ja - Poa-li}i i Drveni ja - Vele{i}i Gornji.Ove minibuske lini je jedno vri-

 jeme su u potpunosti bile obus-tav ljene, dok su autobuske pore-me}ene, {to za gra|ane pred-stav lja veliki problem ima ju}i u

 vidu nemogu}nost sigurnog na-~ina dolaska djece ku}i.

Kako sto ji u pismu ko je je sti-glo na adresu na{eg lista odmomenta dosta ve petici je i os-talih dopisa, situaci ja se done-kle pobolj{ala, ali je to jo{ dale-

ko od potpune normalizaci jesaobra}a ja.

- Autobusi za Vele{i}e i Poa-li}e nisu redo vno unkcionisalizbog nedostatka vozila. U nare-dnom periodu planiramo ospo-

sobiti i dodatna vozila. Bi}e todvanaestmetarska vozila sa sto-tinu putnih mjesta, a najgore je{to s tim vozilima za sada osku-di je vamo. Imamo osamnaes-tmetarskih zglobnih vozila sa160 putnih mjesta, ali oni zbogterena ne mogu saobra}ati natom di jelu, objasnio je v.d. dire-ktor Grasa Saet Bradarac.

Dok se Gras ne pridr`a va va-`e}eg reda vo`nje za autobuse,minibuska lini ja Ekonomska{kola - Obad ko ja je ukinuta useptembru 2011. godine, jo{ ni-

 je uspostav ljena.

Obe}anja nisu ispunjena

- Pro{lo je skoro pola godineod pisanja petici je, a stanje u ja-

 vnom gradskom pre vozu jo{ jedaleko od normalnog. Ne pri-dr`a va se va`e}eg reda vo`nje inikada se ne zna kada }e do}i sli-

 jede}i autobus. [to se ti~e mini-buskih lini ja situaci ja se doneklepopra vila. Zna se desiti da ne ra-di ni jedan minibus, a u toku ra-dne sedmice vrlo ~esto se izos-ta vi po nekoliko vo`nji i to ugla-

 vnom na relaci ji minibuske lini- je Drveni ja - Gornji Vele{i}i, is-takli su u svom pismu gra|ani

 Vele{i}a i Poali}a.

Na sastanku s predsta vnicimaGrasa ko ji je odr`an u oktobrupro{le godine, kako su naglasi-li nezado voljni mje{tani ovihnaselja, dosta toga je obe}ano,ali obe}anja nisu ispunjena, te

doda ju da Gras poku{a va da ihizbaci iz sistema ja vnog gradskogpre voza.

- Ne mo`e se vi{e stati ukraj voza~ima, direktorima ko ji mi- jenja ju pra vila igre kako oni ho-}e. Paralizira ju grad kada je tonjima volja, a opet niko ne mo-`e da uradi ni{ta po tom pitanju,kazao je Nusret Agano vi}.

Kada }e do}i do potpune nor-malizaci je saobra}a ja u Kanto-nu Sara je vo, jo{ ni je poznato.

- Minibuski saobra}aj je nor-malizo van, dok sa autobuskimposto je manji problemi kada jeu pitanju lini ja za Donje Vele{i-}e. Znalo je do}i do ispadanja

po jedinih vozila, ali nikad seni je desilo da neka lini ja ni je un-kcionisala. Lini ja Ekonomska{kola - Obad ne radi jer nemado voljno vozila, pa je naprav lje-na alternati va. No, isto tako va-lja napomenuti da lini ja ko jasaobra}a od Ekonomske {koledo Obada ni je predvi|ena uzimskom periodu. Svaki danpoku{a vamo osposobiti {to vi{e

 vozila kako bi mogli vratiti i ovulini ju, istakao je za Oslobo|enjeiz vr{ni direktor autobuskog iminibuskog sektora Grasa SenadMe|edo vi}. M. TATAREVI]

Nezadovoljni mje{tani Vele{i}a i Pofali}a

Poku{avaju nas izbaciti

iz gradskog prevoza

Minibuska linija Ekonomska {kola - Obad koja je ukinuta u septembru

2011. godine, jo{ nije uspostavljena • Kada }e do}i do potpune

normalizacije saobra}aja u Kantonu nije poznato, kazao je Me|edovi}

Iz Grasa oba vje{ta va ju korisnike ja vnog pre vo-za da je od danas po~ela proda ja kupona za mje-sec ebruar za sve kategori je korisnika osim zapenzionere. Period va`enja posto je}ih studen-tskih iskaznica se produ`a va do 28. ebruara ove

godine, a proda ja ovih kupona za naredni mje-

sec }e po~eti 1. ebruara.U pe riodu od 1 . do 8 . e bruara, sva prodaj -na mjesta radit }e produ`eno, od 7 do 16.30 sa-ti, a subotom, 2. i 9. ebruara, de`urat }e pro-dajna mjesta ]umuri ja, Latinska }upri ja, Oto -ka, Dobrinja, Ilid`a, Vogo{}a i Had`i}i od 8 do13.30 sati.

Po~ela prodaja kupona

Page 21: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 21/63

SARAJEVSKA HRONIKAOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 21

 VA@NIJI TELEFONIMUP 122, 206-666, 207-777

Vatrogasci 123, 664-115

Hitna pomo} 124, 611-111

Pomo} ovisnicima 062/761-415

Porodi~no savjetovali{te 209-112

Nasilje u porodici 222- 000033/ 223-366, 1209

Klini~ki centar 297-000Op}a bolnica 285-100

Bolnica Podhrastovi 297-281

Veterinarska stanica 767-025

Prijava tel. kvarova 1272

Telefonski brojevi 1182

Elektrodistribucija 080 02 01 33

Vodovod 210-707, 220-435

Kanalizacija 203-059,668-259

Toplane 650-979, 650-956

Sarajevostan 715-680

KJKP Rad 658-038

Eko telefon 660-000

Ta~no vrijeme 125

[tab CZ KS 472-636, 443-720

Operativni centarCivilne za{tite 121

Pri java kvarova na javnoj rasvjeti 713-100

Dimnja~ar 616-105

Sarajevogas 592-095, 592-096,

592-097, 061/487-787Gras 293-333

Velepekara 648-505

Bakije 533-763

Pokop 551-370

Pogrebne uslugeMartinovi} 061 191 010

Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800

Uprava za inspekcijskeposlove KS 770-156, od 8 do 14 sati,

061/252-252, od 14 do 22 sata

Autobuska stanica 213-100

@eljezni~ka stanica 655-330

Aerodrom Sarajevo 289-100

Izgubljeni prtljag 289-105

Turisti~ki centar 580-999

BIHAMK, pomo} na cesti 1282

Informacije o stanjuna putevima 1282

BH Telecom-podr{kakorisnicima 1444

Me|unarodnitelefonski brojevi 1183

CENTROTRANS -Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKEBA[^AR[IJA 272-300

MARINDVOR 714-280

NOVOSARAJEVO 713-831

HITNA 716-331

ILID@A 762-180

DOBRINJA 766-380

ILIJA[ 428-810

HAD@I]I 428-220

VOGO[]A 424-250

INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

276-982

PORODILI[TA

4DJEVOJ^ICE

4 DJE^AKA

 VOZOVI

Polasci iz Sarajeva:Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09,

12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26,

Banja Luka 15.54

Dolasci u Sarajevo iz:Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45,

9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i

18.55, Banja Luka 9.48

 AVIONIDolasci:Ancona 8.15, Beograd 11.00 i 21.40,

Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Vienna14.20 i 21.40, Zagreb 15.00 i 22.00,

Copenhagen 15.00, Istanbul 18.00

Odlasci:Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30,

Copenhagen 7.00, Vienna 7.40 i 15.05,

Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Vienna15.05, Ancona 17.55, Istanbul 18.55

 AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i

Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Ro-

terdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom

u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom

u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor-

tmund, Essen i Dusseldorf ponedjel-

 jkom, utorkom, sri jedom, ~etvrtkom, subo-

tom i nedjel jom u 8 sati, Frankfurt, Kar-

lsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati,

Hamburg, Hanover i Kassel subotom u

17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom

u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki

dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Grazsvaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6

sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i ne-

djel jom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan

u 7.15 sati, Pula i Ri jeka petak i nedjel ja u

6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat,

Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22

sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati,

Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sa-

ti, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i

15.30 sati, Bi jeljina svaki dan u 5 i 15 sa-

ti, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati,

Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati,

Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki

dan osim nedjel je u 16.30 sati, Pale svaki

dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan

osim nedjel je u 16.30 sati, Zvornik svaki

dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u

7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i

22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30

i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada-

~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Tra-

vnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan

u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan

u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,

12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17,

18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u

15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sa-

ti, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i

18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Tra-

vnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30,

14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kla-

du{a svaki dan, osim subotom, nedjel jom

i praznicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan

u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj

svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10,

11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16,

16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica

svaki dan, osim subotom, nedjel jom i pra-

znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Ze-

nica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj,

Zenica ponedjel jkom, utorkom, sri jedom,

~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30,

13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zeni-

ca svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30,

14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

Op}ina No vi Grad u nare-dnom periodu planira se ozbi-ljno posvetiti problemu pasa lu-talica pa }e tako u okviru predu-ze}a Lokom oormiti higi jenskiser vis ko ji bi hvatao pse lutalicena podru~ju ove op}ine. SemirEendi}, na~elnik Op}ine No viGrad, ka`e da su pokrenute akti-vnosti za registraci ju higi jen-skog ser visa.

Pozivi gra|ana- Na sjednici Op}inskog vi je-

}a, ko ja }e se naj vjero vatni jeodr`ati 11. ebruara, bit }e datasaglasnost preduze}u Lokom zaobav ljan je dodatnih djelatnos-ti, izme|u ostalog i ormiranjehigi jenskog ser visa. Nakon togabi se vrlo brzo pristupilo samojorganizaci ji i realizaci ji, u skla-du sa va`e}im pra vilnicima ko-ji su sasta vni dio Zakona o za{ti-ti dobrobiti i votinja. Higi jenskiser vis bi reago vao na pozi vegra|ana i na `ari{tima gdje ima-mo pse, a nakon toga oni bi seodvozili u Veterinarsku stanicuKantona Sara je vo i u za visnostiod toga o kakvom se psu radi, dali je agresi van, zara`en ili bezo-

pasan, odredilo bi se na ko ji na-~in sa njim postupiti. Pri je sve-

ga bi se radila kastraci ja, za za-ra ene i agresi vne pse, prema va-`e}im zakonima, mo`e se iz-

 vr{iti eutanazi ja, a bezopasnipsi }e biti smje{teni u neki odazila ko ji ve} posto je u drugimop}inama, kazao je na~elnik Eendi}.

U higi jenskom ser visu }e, pre-ma Eendi}e vim ri je~ima, naj vje-ro vatni je raditi dvo je ljudi ko ji-

ma bi na raspolaganje sta viliodre|ena vozila ko ja Op}ina

 ve} posjedu je, a ko ja bi se koris-tila za ovu potrebu.

 Smanjiti tro{kove- Ovim zapo{lja van jem Op}i-

na ne}e imati dodatna izdva ja-nja. Me|utim, ova usluga nasipak ko{ta, bez obzira na to da liOp}ina ima svo je kadro ve ili

pla}a nekom drugom za obav -ljan je tog posla. Formiranjem

 vlas titog higi jenskog ser visasmanjit }emo tro{ko ve u odno-su na sredstva ko ja smo rani je iz-dva jali za usluge drugih ser visa.Tako da u fnansijskom smislune}emo imati dodatna ulaganja,samo {to }emo mi to raditi, ista-kao je Eendi}.

E. A.

Semir Efendi}, na~elnik Op}ine Novi Grad

Rije{it }emo problemesa psima lutalicamaNa sjednici Op}inskog vije}a, koja }e se najvjerovatnije odr`ati 11.februara, bit }e data saglasnost preduze}u Lokom za obavljanje

dodatnih djelatnosti, izme|u ostalog i formiranje higijenskog servisa

Jo{ se ne zna koliko klizi{ta }eove godine u Kantonu Sara je vobiti sanirano. Prema ri je~imaFuada Babi}a, koordinatora zaklizi{ta u Za vodu za izgradnjuKantona Sara je vo, stanje je pri-li~no alarmantno i neiz vjesno jesa koliko sredsta va }e raspolaga-ti ove godine.

- Ni{ta jo{ ne znamo jer mi ni-smo dobili ni sve pare iz pro{legodine od Kantona Sara je vo.Ono {to smo uspjeli za vr{i ti bi-lo je od para iz op}ina i Ci vilne

za{tite. Trenutno saniramo kli-zi{te u Kaptolu na podru~juop}ine Centar, ko je bi ukoliko

 vremenske prilike budu dozvo-lja vale, moglo biti za vr{eno domarta ove godine. Op}ina Cen-tar je za Kaptol osigurala 456.000maraka i to je za sada jedino kli-zi{te na ko jem radimo, kazao je

Babi}.U Kantonu Sara je vo registro- vano je blizu 255 klizi{ta, za ~i- ju bi sanaci ju trebalo nekolikomiliona maraka. J. Ma.

Od sredstava zavisi broj klizi{ta koja }e biti sanirana

Jedino se u Kaptolu radi

Page 22: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 22/63

KULTURA OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013.22

U Gradskoj galeri ji u Gora duotvorena je izlo`ba pod nazi-

 vom “Mali ormat 2012” u po vo- du obilje`a van ja 26. januara -Dana sje}anja na rtve genoci-da u Drugom svjetskom ratu iDana prvog oslobo|enja. U ga- leri ji je izlo`eno 71 djelo umjet-nika, ~lano va Udru`enja liko-

 vnih umjetnika BiH, razli~itih u

medi ju i u stilskom izrazu, ame|u njima je i rad gora`dan-skog liko vnog umjetnika En-  vera Kra ji{nika pod nazi vom“Zakop~aj me.. .!”, ko ji simboli-zu je vi{egodi{nje politi~ke po- djele u gradu Mostaru.

- Drago mi je da je u sele-kci ji me|u 71 umjetni~kimdjelom ko je simbolizu je istotoliko godina od oslobo|enjaGora`da 1942. pro{lo djeloMostar, ko je simbolizu je po- djele. Nadam se da }e se taj

problem kona~no uspje{no ri- je{iti, naglasio je En ver Kra ji-{nik, predsjednik Udru`enja li- ko vnih umjetnika Gora`de.

Rado ve je, me|u mnogo-brojnim pri jav ljenim, za ovupriliku odabrao Umjetni~ki sa-  vjet ULUBiH-a. Grafke, ulja,akvareli, skulpture, instalaci jesamo su neki od vido va u ko ji-

ma su umjetnici ko ji u~estvu juu ovogodi{njoj izlo`bi prona{liinspiraci ju. Izlo bu je otvorio na-~elnik Op}ine Gora`de Muha-med Ramo vi}, ko ji je naglasio daOp}ina podr`a va kulturne do-ga|aje kao {to je i ova izlo`ba, teda }e to i dalje nasta viti.

Organizatori izlo`be, ko ja}e biti otvorena do 2. ebruarasu ULUBiH, Udru`enje liko-

 vnih umjetnika Gora`de i Or- ganizacioni odbor obilje`a-

 van ja 26. januara. A. H

U po vodu obilje`avanja 26. januara

Mali format

Predstavljeno 11. kolo edicijeU okviru programa obilje`a van ja 26. januara - Dana sje}anja

na rtve genocida u Drugom svjetskom ratu i Dana prvog oslo- bo|enja Gora`da u maloj sali Centra za kulturu uprili~ena je pro- moci ja 11. kola edici je “‘Bo{nja~ka knji`e vnost u 100 knjiga”‘. Ri-

 je~ je o edici ji Bo{nja~ke knji`e vnosti u okviru ko je je do sada pro- mo virano 55 knjiga u okviru 11 kola. Promo virane knjige 11. ko-la su Fe|e [eho vi}a “Gorak okus du{e”, Huseina Ba{i}a “u|e gni-  jezdo”, En vera olako vi}a “Legenda o Ali-pa{i”, D`emaludina La-ti}a “Mejta{ i vodica” i Amira Brke “Do voljno za radost”, objav -ljene u jednoj knjizi, te tako|er u jednoj knjizi objav ljeni “Ljeto-pisi” Omera Nov ljanina i Jusua Liv njaka.

Izda va~ knjiga je Bo{nja~ka za jednica kulture Preporod, ko- ja ovim pro jektom `eli da osta vi mogu}nost Bo{njacima kao na- rodu da sazna ju vi{e o sebi i da drugi sazna ju o njima, kao i dase na ovaj na~in sa~u va bo{nja~ka knji`e vnost, jer kako su na- glasili promotori, po vi jest svakog naroda i naci je mo}i }e se de-{iro vati samo putem njego ve knji e vnosti. Na promoci ji su o knji- gama 11. kola edici je go vorili pro. dr. Munib Maglajli}, pro. dr.Senadin La vi} i knji`e vnik Had`em Hajdare vi}. A. H.

U Galeriji “Roman Petrovi}”

Izlo`ba Tomislava Perazi}aU Galeri ji “Roman Petro vi}” ve~eras }e, s po~etkom u 19 sati,

biti otvorena izlo`ba akademskog slikara omisla va Perazi}a, nako joj }e umjetnik, na svo je vrsnoj retrospekti vnoj izlo`bi, pred-

 sta viti 50-ak svo jih rado va, prete`no slika i grafka.omislav Perezi} ro|en je 1934. godine u Baru, Crna Gora. Aka-

 demi ju liko vnih umjetnosti za vr{io je u Ljubljani, ~lan je ULUBiH-aod 1964. i do sada je imao 103 samostalne izlo`be te sudjelo vaou 185 kolekti vnih izlo`bi u zemlji i inozemstvu.

Kustosice izlo`be ko ja se otvara ve~eras su mlade histori~arkeumjetnosti Andrea Meki} i Vildana Der vi{bego vi}. An. [.

ri su naj ve}a, a svakako i naj- zna~ajni ja flmska esti vala u svi-  jetu. o su Cannes (najpopularni-

 ji), Veneci ja (najstari ji) i Berlin(najmla|i). Oni su, ujedno, pra vimali praznici sedme umjetnosti, alii mjesta susreta svjetskog jet setta.

Upra vo smo pred skorim po~et-kom jednih od njih - 63. me|una-rodnog flmskog esti vala Berli-nale, ko ji }e se, ve} po tradici ji,odr`a va u ebruaru. Ovaj put je tood 7. do 17. ebruara.

Za nas je neda vno stigla i izu- zetno zna~ajna i li jepa vi jest da }eno vi flm jedinog bosanskoher-cego va~kog oskarov ca Danisaano vi}a “Epizoda u i votu bera-~a `eljeza”, ra|en u koprodukci jiBosne i Hercego vine, Francuskei Slo veni je, biti prikazan u zvani-

~noj konkurenci ji Berlinala, tesamim tim konkurisati i za naj ve-}e priznanje Festi vala - Gran Prix Zlatnog med vjeda i da }e se u spe- ci jalnom programu Forum na}i iflm “Obrana i za{tita” Bobe Jeli-~i}a, ko ji je realiziran kao bosan-skohercego va~ko-hrvatska ko- produkci ja. O ovim flmo vimasmo ve} pisali u Oslobo|enju.

O mentoru Brucea LeeaIna~e, 24 odabrana ostvarenja

svjetskih sineasta prikazu ju se ugla vnom programu, a to su flmo-  vi, osim iz Bosne i Hercego vine,

 jo{ i iz Belgi je, ^ilea, Njema~ke,Francuske, Gr~ke, Hong Konga,

Irana, Kanade, Kazahstana, Ho- landi je, Austri je, Poljske, Portu-gala, Ju`ne Kore je, Rumuni je,

Rusi je, [vicarske, Slo veni je, [pa-ni je, Ju noari~ke Republike i Sje- dinjenih Ameri~kih Dr`a va.

Od 24 fl ma 19 konkuri{e za zla-

 tne i srebrene med vjede, dok se~etiri prikazu ju izvan konkuren-ci je. Festi val }e sve~ano biti otvo-ren svjetskom premi jerom (iz-

 van konkurenci je) flma “TeGrandmaster” poznatog kineskogreditelja Wong Kar Waia, ko ji je ipredsjednik iri ja Berlinala 2013.Ri je~ je o historijskoj epskoj dra- mi, ko ja se de{a va tridesetih go- dina pro{log vi jeka, a inspirisana

 je i votom, odnosno vremenomu ko jem je i vio legendarni Mar- tial-Arts Meister IP Man, mentorBrucea Leea.

“Posebna nam je ~ast na sa- mom po~etku ovogodi{njih Ber- linala prikazati no vi flm ovogo-

di{njeg predsjednika iri ja WongKar Waia. Naime, sa flmom “TeGrandmaster” Kar Wai ostvario je

djelo vri jedno izuzetne pa`nje, uko jem iznosi no ve do sada nepo-znate ~injenice iz tog perioda, iujedno je kreati vno i vizuelno

nadasve ek spresi vno ostvarenje”,ka e Dieter Kosslick, dugogodi{njidirektor i ujedno gla vni selektorBerlinala.

Me|u flmo vima u zvani~nomprogramu su, izme|u ostalih, za-

 vr{ni flm trilogi je poznatog aus-trijskog sineaste Urlicha Seidla“Paradies: Ho nung”, iz ko je suprva dva flma: “Paradies: Liebe”i “Paradies: Glaube” prikazani inagra|eni na pro{logodi{njimesti valima u Cannesu (Paradies:Liebe) i Veneci ji (Paradies: Glau-be). Ovakvo prikazi vanje tri flma

 jednog sine aste na tri naj ve}a fl-mska esti vala u svi jetu do sada jo{ni je zabilje`eno.

u su i flmo vi afrmiranih ame- ri~kih indenpendent reditelja i to:“Beore Midnight” Richarda Lin-

63. me|unarodni filmski festival

Na{ oskarovac Danis Tanovi}, odnosno njegov film “Epizoda u `ivotu

bera~a `eljeza”, u konkurenciji je za Gran Prix - Zlatnog medvjeda,

zajedno sa ostvarenjima najafirmisanijih svjetskih redatelja, poput

Gus van Santa, Urlicha Seidla, Stevena Soderbergha...

PRED PRAZNIKsedme umjetnosti

O Sr|anu Aleksi}uU speci jalnom programu Fo-

 rum bi}e prikazan i film “Kru-

govi” redatelja Sr|ana Golu-

bovi}a, ra|en u koprodukci ji Sr-

bi je, Hrvatske i Njema~ke. Film

 je posve}en stvarnom doga|aju

- herojskom podvigu hrabrog

mladi}a Sr|ana Aleksi}a, ko ji

 je ivot `rtvovao spasava ju}i pri-

  jatelja druge nacionalnosti. U

glavnim ulogama su: Vuk Kos-

ti}, Aleksandar Ber~ek, LeonLu~ev, Neboj{a Glogovac, Hri-

stina Popovi}, Nikola Rako~evi}

i Boris Isakovi}.

Page 23: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 23/63

KULTURAOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013. 23

Maniestaci ja No} otvorenihmuze ja u susjednoj Hrvatskojodr`ana je osmi put. I prvi putse ta regionalno jedinstvena

maniestaci ja prelila preko nje- zinih granica, u nasto janju, ka-ko je za sredi{nji nacionalnidne vnik HR-a izja vila predsta-  vnica ministarstva kulture te ze-mlje, da Hrvatska narednih go- dina svim susjednim zemljama

ponudi za jedni~ko or- ganiziranje No}i otvo-renih muze ja, osobitos toga {to }e Hrvatskaove godine u EU, te}e u toj pozici ji biti upo voljnoj situaci ji zaorganizaci ju ne~egatakvog.

 Ve} ove godine tro-  je mladih bosansko-hercego va~kih aka- dem skih liko vni humjetnika, kipari Ili-  ja Sko~ibu{i} i Vjeko- slav Pe ji} i slikaricaKristina ]a var, uambi jentu Muze jaGorica - So vi}i po- kraj Gruda, promo viralo seizlo`bama svo jih rado va. Pro-  jekt No} otvorenog muze ja So-

 vi}i - Gorica, prva pa time i po-  vi jesna, realizirana je u suradnjisa istim ministarstvom u VladiZH@-a i Bratov {tine sveti Stje- pan, pa se tamo{nji narod, ne-

 svikao ovakvim ri jetkim kul- turnim doga|ajima, u velikombro ju natiskao u izlo`bene pro-store. Spomenuti muzej no vi-

 jeg je datuma, plod je nesvaki-da{njeg pregala{tva ra AnteMari}a, sve}enika i knji`e vni-

ka, ko ji je sa stru~njacima izsvih vido va po vi jesnih znano-sti i stano vni{tvom dugo ra- dio na prikupljan ju ri jetke ar-

 heolo{ke zbirke za njego vustalnu postav ku, a ko ja podra-zumi je va sve aze ljudskog obi- ta vanja na tom prostoru, s ne- koliko svjetskih rariteta.

Program No} otvorenih muze-  ja je predsta vio Mario Bu{i},

predsjednik ogranka Matice hr- vatske Grude, a prigodnim ri je~i-ma obratila se i ministrica obra- zo vanja, znanosti, kulture i {por-ta @upani je zapadnohercego va-~ke Helena Lon~ar. Maniestaci-

 ju je otvorio na~elnik Op}ineGrude Ljubo Grizelj, izlo`bu Ili-

  je Sko~ibu{i}a je otvorio dekan {i-rokobri je{ke ALU Sveu~ili{ta uMostaru Stjepan Skoko, a izlo`buKristine ]a var te izlo bu Vjeko-sla va Pe ji}a predsjednik Bratov -{tine sv. Stjepan Ante Pe ji}.

Dragan MARIJANOVI]

No} otvorenih muzeja u BiH

 Troje za prvi putTamo{nji narod, nesvikao ovakvim rijetkim

kulturnim doga|ajima, u velikom broju

natiskao se u izlo`bene prostore

klatera (“Beore Sunrise”,”Schoolo Rock”, “Ja i Orson Welles”), u ko-jem gla vne uloge tuma~e: EthanHawke i Julie Delpy, te flm “Pro-mised Land” Gusa van Santa(“My Pri vate Idaho”, “Good WillHunting”, “Milk”), sa svjetski afr-miranim holi vudskim gluma-

~kim staro vima: Mattom Damo-nom, Johnom Krasinskim, Fran-cesom McDormandom, Rose-marie DeWitt i Halom Holbro-okom u gla vnim ulogama.

Na me|unarodnim esti valimaizuzetno afrmirani sineasta BilliAugust (“Pelle”, “Ku}a duho va” i“Goodbye Baana”) predsta vit }e se,izvan konkurenci je, flmom “Nig-ht rain to Lisabon” u ko jem gla-vne uloge tuma~e ni{ta manje po-znati: Jeremy Irons, Melanie Lau-rent, Jack Huston, Martina Ge-deck, August Diehl, ChristopherLee i Charlotte Rampling, a flm jesnimljen u njema~ko-{vicarsko-portuglaskoj koprodukci ji.

U zvani~noj konkurenci ji svjet-sku premi jeru ima ju i ameri~ki fl-mo vi: “Prince Avalanche” Da vidaGordona Greena (“George Was-hington”, “All the Real Girls” i“Ananas Express”), te “Side E ec-ts” Ste vena Sodebergha (“Seks, la-

`i, video”, “Solaris” i “rafk”). a-ko|er }e biti prikazan i flm “Par -de” (Closed Curtain) poznatogiranskog sineaste Jaara Panahi-

 ja, ko ji je realizirao za jedno saKambozia Parto viom.

Iz Kazahstana

Iz Kazahstana su na me|unaro-dne esti vale ve} oda vno dolazili ne-ki od izuzetno vri jednih flmo va, ko-

 ji su internacionalno afrmirali tu dotada goto vo potpuno nepoznatu ki- nematograf ju. Kao dio zvani~nekonkurenci je ovogodi{njeg Ber- linskog esti vala bi}e prikazan flm“Uroki Garmonii”, debitantsko os-tvarenje mladog sineaste EmiraBaigazina, ra|eno u kazahstan-sko-njema~koj koprodukci ji, sa i- murom Aidarbeko vima, Aisan

 Anarbayevim i Muk htar Andas-so vim u gla vnim ulogama.

Na gla vnom programu bit }e i fl- mo vi: “Camille Claudel” (redateljaBrune Dumonta iz Francuske),

animirani flm u 3D tehnici “TeCroods” (u re`i ji Kirka de Miccoa iChrisa Sandersa iz SAD-a), “Gloria”(u re`i ji Sebastiaba Lelioa, ile -[pani ja), “Gold” (u re i ji Tomasa

 Arslana iz Njema~ke), “Le Reki-gieuse” (u re`i ji Guillame Nicloux,

Francuska - Njema~ka - Belgi ja),“Elle s’en va” (u re`i ji Emmanuel-le Barcot iz Francuske), “Layla Fo-

 purie” (Pia Maris, Njema~ka, Ju-`noari~ka Republika, Francuska iHolandi ja), “Te Necessary De-ath o Charlie Countryman” (u re-`i ji Frederika Bonda iz SAD-a),“Nugu-u tal - do Anin Haewon” (ure i ji Honga Sangsooa iz Ju`ne Ko- re je), “Pozitia Copilului” (u re`i ji Ca- lin Peter Netzera iz Rumuni je),“Dark Blood” (u re`i ji Georgea Slui-zera iz Holandi je), “Dolagaya schas-tli vaya zhizn”(u re i ji Borisa Khel-bniko va iz Rusi je), “Vic + Flo ont vuun ours” (u re`i ji Denisa Cote iz Ka- nade) i “W imie” (u re`i ji Malgos-ke Szumowske iz Poljske).

Iz na{eg regiona u konkuren-ci ji kratkometra nih flmo va pri-

 kazu je se i dokumentarni flm“Ja, kad sam bila klinac, bila samklinka” mlade sineastice Ivaneodoro vi} iz Srbi je.

reba znati da su pored gla vnogprograma, na ko jem se prikazu juflmo vi u kategori ji dugometra nihi kratkometra nih, a ko ji konkuri-{u za naj ve}a esti valska priznanja,te flmo vi u zvani~nom programu- izvan konkurenci je, itekako zna-~ajni i speci jalni programi poputPanorame, Foruma, Kulinarskogkina, flmo vi za djecu i omladinurazli~itog uzrasta...

Gluma~ke zvijezdeI na kra ju ono bez ~ega i nema

glamura velikih esti vala poputBerlinala, a to su prominentnigosti, to jeste internacionalno po-znati glumaca i reditelji. Na Ber- linalu 2013. o~eku je se da to bu-du: redatelji Gus van Sant, Ste venSodebergh, Wong Kar Wai, UrlichSeidl, Bille August, zatim gluma-~ki staro vi: Matt Damon, NicolasCage, Jeremy Irons i dr., a za{to nebez ponosa konstato vati i na{ os-karo vac Danis ano vi}.

I tako, preostalo je jo{ desetak dana do starta praznika flma -ovogodi{njeg 63. me|unarodnogflmskog esti vala Berlinale u gla-

 vnom gradu Njema~ke. Mo`emosamo po`eljeti da ovogodi{nje

izdanje jedne od najzna~ajni jihsvjetskih smotri sedme umjetno-sti bude, ako ne iznad, a ono barna ni vou svo je tradici je i da done- se pri jatna iznena|enja, to jeste{to vi{e dobrih flmo va.

Du{ko DIMITROVSKI

erlinale

Page 24: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 24/63

OGLASI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.24

Page 25: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 25/63

      R     e     u      t     e     r     s

OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

HAT-TRICK

NOVAKA \OKOVI]A

Page 26: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 26/63

FUDBAL26ponedjeljak,

28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

U cilju afrmaci je `enskog no-gometa/udbala u BiH i pra}enjaUEFA i FIFA trendo va NS/FSBiHi ove godine u Me|ugor ju orga-nizu je, nakon kampa za mu{keselekci je, zimski kamp za enskeomladinske reprezentaci je.

Na kampu }e u~estvo vati trireprezentati vne selekci je i topo sljede}em rasporedu: U19selekci ja: 29. januar - 1. ebruar,U17 selekci ja: 2 - 5. ebruar,U15 selekci ja: 6 - 9. ebruar.

Tako|er, planirano je odigra- vanje kontrolne utakmi caizme|u A tima, te U19 reprezen-taci ja BiH u Me|ugor ju i to u pe-tak, 1. ebruara.

Kako su istakli u N/FSBiH,ovaj kamp ima poseban zna~aj

 jer se kroz razli~ite akti vnosti(preda va nja, razgo vore, zahtje- ve...) nasto ji uticati na odgojmladih igra~ica, ali i raditi nastvaranju modela reprezentativ -ke BiH i tako doprini jeti razvo-

 ju istinskih vri jednosti ko je }eslu`iti za kodeks pona{anja ge-neraci jama ko je dolaze.

Gosti i preda va~i na kampu }ebiti stru~njaci razli~itih profla,ko ji }e prenose}i svo ja znanjapomo}i da se cilje vi i zadaci

zacrtani u programu kampapro vedu na na~in ko ji izisku jemetodologi ja rada u sa vreme-nom nogometu/udbalu.

Ruko vodilac kampa je Nermi-na Had`ibajri}, ina~e koordina-

tor za razvoj `enskog nogome-ta/udbala, a u stru~nom di je-lu u~estvovat }e Samira Hu-rem, selektor A tima, i to kaostru~no odgo vorna osoba, za-tim Mom~ilo Stani}, selektor`enske U-19 selekci je BiH, Ili ja

Luci}, selektor enske U-17 se-lekci je, Danica Ko va~e vi}, tre-ner asistent enske A selekci je,te dr. Zana Taf, fzioterapeut:

 Aida Bego, kao i ekonom AdmirZaimo vi}. J. Li.

Novi kampovi u Me|ugorju

A timIgra~ice: Almina Hod`i}, Arnela [abano vi}, Amira Spahi}, Azra

Hamzi}, Mersiha A{~eri}, Alma Had`i}, Dragica Denda, SvjetlanaCrnjak, Martina Mandir, Belma Ohran, Aida Had`i}, Sla|ana Mi-~i}, Nata{a Mitro vi}, Selma Me{ano vi}, Alma Ja{are vi}, Tatjana Sta-ni}, Alisa Spahi}, Amela Fetaho vi}, Amela Kr{o, Maksida Islamo-

 vi}, Sume ja Bekta{.Selektor: Samira Hurem

U19Igra~ice: Lejla Lunja, Mir jana Marko vi}, En vera Hasanbego vi},

Miljana No vako vi}, Nata{a Iv ko vi}, Antonela Radelji}, Alma Feli},Sara Kre~a, Sara Brki}, Selma Kapetano vi}, Merima Tano vi}, Me-lisa Zuki}, Alma Kameri}, [ejla Selimo vi}, Mirsada ]ehi}, MartinaPehar, Melisa Hasanbego vi}, Vukica Mi}ano vi}, Monika Kuli{,

 An|ela [e{li ja, Bo jana Trbulin.Selektor: Mom~ilo Stani}

U17Igra~ice: Luci ja Leovac, Di jana Kurto vi}, Nata{a Radulo vi}, Andrea Gre-

benar, Merima Bu jak, Josipa Strukar, Katarina Kesi}, Mari ja Marko vi}, Al-ma Isako vi}, Ana Bo jani}, Mer jema Nurkano vi}, Amra Isako vi}, @eljanaMili}, Andrea Crnobrnja, Lejla Koluh, Zerina Piski}, Jelena Mla|eno vi},Ulmi ja Lu`i}, Di jana Cvi ji}, Mirha Had`o, Amna Liho vi}, Emina Zoloti},Esmeralda Mujki}, Mari ja Aleksi}, Jelena Koprena, Lejla Dekano vi}.

Selektor: Ili ja Luci}

U15Igra~ice: Emina Omero vi}, Maida ^au{e vi}, Ajla Jahi}, Du{ica Ili},

Zorana Stanki}, Da jana ]osi}, Elma Selimo vi}, Emina [ap~anin, Ma-te ja Miki}, Antonia Petro vi}, Valentina Tomi}, Sandra Azino vi}, Mi-rela Ga~anica, Elma Husi}, Amina Grosi}, Kenana Neski}, Kanita

De voli, Sara Hulik, Anja Limano vi}, Saliha Dokara, Mer jema Me-di}, Ma ja Te ji}, Zorana Milano vi}, Mejra Hod`i}.

Selektor: Ili ja Luci}

Afirmisati `enski nogomet u BiHU petak, 1. februara, kontrolni me~ izme|u A selekcije, te U19 reprezentacije BiH u Me|ugorju

Iako jo{ ni je iz vr{eno `ri jeba-nje za polufnale Kupa BiH, naofci jel noj stranici N/FSBiH(www.nsbih.ba) osvanuli su pa-ro vi. Tako }e se, prema N/FSBiH,

u polufnalu sastati [iroki i Zrinj-ski, te Sloga i @eljezni~ar.Tako bi u prvoj utakmici [iro-

ki trebao do~ekati Zrinjski, aSloga @eljezni~ar?!

“Paro vi polufnala nisu izvu~e-ni. @ri jeb je 5. marta”, ka`e nam

D`emal ali ja, sekretar za takmi -~enje N/FSBiH, ko jeg smo po-tom upitali za{to onda na strani-ci N/FSBiH sto je paro vi [iroki -Zrinjski, odnosno Sloga - @e lje-

zni~ar.Objasnio nam je da se radi osistemskoj gre{ci.

“Poznato vam je da smo pri jenekoliko mjeseci uveli sistemko ji se nazi va Comet, kako bi-smo uvezali sve ekipe u jednu

cjelinu. Sada sve ide automati-zmom, pa je tako sistem samizbacio paro ve”, objasnio nam je^a li ja, te dodao kako }e ve} da-nas ispra viti gre{ku.

“Vjero vatno su sa Cometa po- vu~eni paro vi na stranicu Sa ve-za, a klubo vi su ve} upu}eni u to.Dakle, ri jebanje je 5. marta i tek tada }e biti poznati paro vi polu-fnala”, ri je~i su ^ali je.

J. Li.

Da li su ve} poznati parovi polufinala Kupa BiH?

^alija: Gre{ka je u sistemu, ispravi}emo je

Grabus i ^uri}ponovo na Piroti

Pripremama travni~kog premi jerliga-{a priklju~ila su se i dvo jica nogome-ta{a ko ji su ponikli na Piroti. Suvad Gra-bus i Anel ^uri} ponovo }e nositi pla-vi dres i pomo}i svom mati~nom klu-bu da ostvari opstanak u prvom razre-du bh. nogometa.

Posljednji Grabusov klub bio je bu-garski Ludogorec, a ^uri} je proteklupolusezonu proveo o Vele`u. Njihovimdolaskom Travnik je oja~ao sredinu i od-branu, a u potrazi je za kvalitetnim na-pada~em. Zbog niskih temperaturanogometa{i sa stru~nim {tabom na ~e-lu treninge obavlja ju u sali O[ Travnik,a pri je odlaska u Makarsku planirano je odigravanje barem jednog test me-~a u Travniku.

Na manifestaci ji Izbor sportiste BiHza 2012, ko ja je u petak odr`ana u Sa-ra jevu, NK Travnik je dobio speci jalnopriznanje povodom 90 godina igranjanogometa. ENI news

City bez Kompanyaprotiv QPR-a

Kapiten Manchester Citya Vincent

Kompany propustit }e najmanje jednuutakmicu svog kluba zbog povrede lis-ta zadobivene u 4. kolu FA Cupa pro-tiv Stokea.

Zbog nje je od{epao s terena ve} u40. minuti ogleda na Britanni ji.

“Istegnuo je list. Ne}emo znati ko-liko je ozbiljno, ali ne}e imati {anse zanastup u utorak”, komentirao je pomo-}ni trener gra|ana David Platt.

City u utorak u 24. kolu Premiershi-pa gostu je kod posljednjeg QPR-a, dok pet dana kasni je do~eku je Liverpool.

Roma dva mjesecabez Destra

Mladi 21-godi{nji napada~ RomeMattia Destro odsustvova}e }e s no-gometnih terena dva mjeseca zbogoperaci je koljena.

“Mattia Destro podvrgnut je opera-ci ji li jevog koljena. Operaci ja je tra ja-la 20 minuta i potpuno je uspjela. Pe-riod oporavka procjenju je se na otpri-like osam sedmica”, sto ji u Rominomsaop{tenju.

Destro, ko ji je upisao ~etiri gola i dvi- je asistenci je u 16 liga{kih nastupa ovesezone, povri jedio je koljeno u polufinal-nom susretu itali janskog kupa u porazuod milanskog Intera rezultatom 2:1.

Page 27: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 27/63

FUDBAL 27

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Nogometa{i @eljezni~ara uMe|ugor ju su odigrali triutakmice. Jednu protiv 

Vele`a na plasti~noj tra vi, te dvi-je protiv GO[K-a, od po sat vre-mena, na gla vnom terenu spor-tskog kompleksa Circle.

Mladi sa vi{e eljeU susretu protiv Mostaraca

pla vi su sla vili rezultatom 2:1,dok su obje posta ve pora`eneod GO[K-a identi~nim rezulta-tom 2:1. Me|utim, Amar Osimtvrdi da ni je zabrinut, s obziromna to da je tek po~etak priprema.

“Prva ekipa je bila katastroalnau obje utakmice. Istina, u prvojsmo igrali na plastici i nismo se ba{najbolje sna{li, dok je u drugoj bi-lo malo bolje, ali nedo voljno.Me|utim, mlada ekipa je u sva-kom slu~a ju pokazala mnogo vi-{e volje, elje i moti va, iako nisu bi-li izbalansirani po pozici jama”,

obja{nja va Osim i doda je kako jeu utakmici protiv GO[K-a nedos-ta jalo koncentraci je u oba smjera.

“Tanki smo u odbrani, jer sunam ljudi dva puta do{li pred goli dali golo ve, a u napadu smoimali niz po voljnih prilika, a ni-smo uspjeli pogoditi. Me|utim,po~etak je priprema, noge su te-{ke, iako to ni je oprav danje. Uta-kmice su poslu`ile svrsi, s tim {toprva ekipa mora mnogo vi{e.”

@eljo je u ovim susretima nas-tupio bez dvo jice deanzi vnihveznjaka kapitena Muame raSvrake, te perspekti vnog Nermi-na Zoloti}a, ko ji su bolesni.

“S njima dvo jicom bismo bili

~vr{}i, to sto ji, ali sa igra~imako je smo imali na terenu, njihov izostanak se ni je trebao osjetiti”,smatra Osim.

Obo jica bolesnih su po~eli sanormalnim treninzima, ali }e mo-rati sa~ekati odlazak u Ro vinj, ka-

ko bi upisali premi jerne nastupeu pri jateljskim me~e vima.

“Po~eo sam normalno raditi,ali zbog predostro`nosti pres-ko~io sam obje utakmice. Imaosam visoku temperaturu i zaistanisam bio u stanju nastupiti”,

obja{nja va nam Svraka, ko ji ni jegledao me~ protiv Vele`a, jer jebio u bolesni~koj postelji...

“Gledao sam dvome~ protiv GO[K-a i {ta da ka`em osim da jetek po~etak. Primili smo gol ni iz~ega, a kasni je nismo imali ni sre-}e. Uz to, te{ke su noge, a nedos-ta ju i dva tri igra~a, ali sve se to daispra viti. Uostalom, niko ni je za-brinut, a {to se mene ti~e, ja bihodmah sad potpisao da izgubimosve pri jateljske utakmice, ako}emo pobje|ivati u prvenstvu.”

S obzirom na to da je Svrakasam pomenuo potpis, intereso-

 valo nas je kada }e on potpisati zaneki inostrani klub, s obzirom na

to da je Osim na ja vio njego vuproda ju.

Odlazak u Rovinj“Posto ji nekoliko klubo va i ne-

koliko opci ja za odlazak. Prelaznirok je pra kti~no tek po~eo i tra ja-}e jo{ dugo i zaista ne znam {ta }ese de{a vati. Imao sam ponudu izIzraela i ta opci ja je va e}a do 1. e-bruara. Tako|er, imam neke ponu-de iz Njema~ke i Itali je za posu-dbu, sa mogu}no{}u otkupa nakra ju sezone, ali o svemu odlu~u-

 je menad`er Amar Osim. Vidje}e-mo {ta }e se de{a vati, ali vjeru jemda }u pri je po~etka sezone promi-

 jeniti klub”, na ja vio nam je Svraka.

@eljezni~ar danas za vr{a va pri-preme u Me|ugor ju, nakon ~egadolazi u Sara je vo, odakle }e 30. ja-nuara krenuti na put za Ro vinj, gdje

 je planirano odigra vanje me~e vaprotiv Pule, Ri jeke i Splita.

J. LIGATA

@eljezni~ar zavr{ava pripreme u Me|ugorju

OSIMA NE BRINU

porazi od GO[K-aPo~etak je priprema, noge su te{ke, ali to nije opravdanje.

Me|utim, utakmice su poslu`ile svrsi, s tim {to prva ekipa

mora mnogo vi{e, tvrdi menad`er plavih Amar Osim

• Svraka: Bio sam bolestan, pa menad`er nije htio rizikovati

PONU DE IZ ITALI  JE I NJE MA^KE ZA SVRAKU Posto ji nekoli ko klubova i nekoli ko opci  ja za odla zak. Prela zni rok je prakti ~notek po~eo i tra ja}e jo{ du go i zaista ne znam {ta }e se de {avati. Imao samponudu iz Izraela i ta opci  ja je va `e}a do 1. februara. Tako|er, imam nekeponude iz Njema~ke i Itali  je za po sudbu, sa mo gu}no {}u otkupa na kra ju

 se zone, ali o svemu odlu~u je menad`er Amar Osim, tvrdi Muamer Svraka

1. Juventus 22 15 4 3 46:15 49

2. Napoli 22 14 4 4 43:20 46

3. La zio 22 13 4 5 32:22 43

4. Inter 21 12 3 6 33:23 39

5. Milan 22 11 4 7 39:28 37

6. Fiorentina 22 10 6 6 39:27 36

7. Catania 22 10 5 7 31:28 35

8. Roma 22 10 4 8 47:38 34

9. Udinese 22 8 9 5 33:31 33

10. Parma 22 8 7 7 30:29 3111. Chievo 22 8 4 10 23:34 28

12. Torino 21 6 9 6 25:24 26

13. Sampdoria 22 7 4 11 28:29 24

14. Atalanta 22 7 4 11 19:32 23

15. Bologna 22 6 4 12 29:31 22

16. Cagliari 22 5 6 11 21:38 21

17. Pescara 22 6 2 14 17:45 20

18. Genoa 22 4 6 12 22:35 18

19. Palermo 22 3 8 11 19:35 17

20.Siena 22 5 5 12 20:32 14

Rezultati

Lazio - Chievo 0:1

(Paloschi 61)

Juventus - Genoa 1:1

(Quagliarella 54 - Borriello 69)

Bologna - Roma 3:3

(Gilardino 17, Gabbiadini 26, Pasquato 54 -

Florenzi 9, Osvaldo 18, Tachtsidis 74)

 Atalanta - Milan 0:1

(El Shaarawy 29)

Cagliari - Palermo 1:1

(Ribeiro 90 - Ili~i} 30)

Catania - Fiorentina 2:1

(Legrottaglie 50, Castro 88 - Migliaccio 22)

Parma - Napoli 1:2

(Sansone 74 - Ham{ik 20, Cavani 85)

Sampdoria - Pescara 6:0

(Eder 31pen, Icardi 42, 56, 58, 71, Obiang 50)

Udinese - Siena 1:0

(Muriel 36)

Inter - Torino (sino})

UTA POB NER POR D:P-G BOD

ITALIJA 

Serie A 22. kolo

Miralem Pjani} vratio se na teren i odmah je ubilje`io asistenci ju. Njego va Roma gos-to vala je kod Bologne, a u goleadi ({est go-lo va) ni je bilo pobjednika (3:3).

 Ve} u de vetoj minuti Francesco Totti upo-slio je Alessandra Florenzi ja, a ovaj pogodioza po~etno vodstvo Rimljana. No, doma}i suosam minuta kasni je izjedna~ili, a stri jelac

 je bio Alberto Gilardino. Ipak, u narednomnapadu Roma je pono vo vratila vodstvo uakci ji u ko joj je u~estvo vao i na{ reprezen-tati vac. Pjani} je centrirao sa desne strane,a Pablo Osvaldo pogodio za no vo vodstvo.

Do polu vremena su gledaoci na stadionuRenato Dall’Ara vidjeli jo{ jedan pogodak, aza 2.2 pogodio je Manolo Gabbiadini. Udrugom polu vremenu jo{ po jedan gol pos-tigle su obje ekipe. Prvo je Bologna prekoPasquata u 54. minuti stigla do 3:2, da bi ko-na~nih 3:3 posta vio Tachtsidis u 74. minuti.

Pjani} je odigrao ci jeli susret, a osim asis-tenci je u 60. minuti dobio je uti karton. Ina-~e, na{ reprezentati vac dobio je ocjenu 7,7~ime je bio drugi najbolji igra~ Rome. Isprednjega je bio samo Tachtsidis s ocjenom 8,6,koliko je dobio i Diamanti (Bologna), ko ji jeponio epitet igra~a utakmice.

Subotnji kiks Ju ventusa ko ji je remiziraosa Genoaom iskoristio je Napoli ko ji je sa-

 vladao Parmu i do{ao je samo tri boda za-ostatka iza Stare dame. Gosti su po veli u 20.minuti nakon sjajne akci je, ko ju je u gol pre-tvorio Slo vak Marek Ham{ik. Sredinomdrugog polu vremena Parma je preuzelakontrolu na terenu, a to su krunisali u 74. mi-nuti kada je za 1:1 pogodio Samsone. Ipak,

u fni{u susreta Napolitanci su stigli do po-bjednosnog gola, a stri jelac je bio EdinsonCa vani. Urugva jac je u 85. minuti sjajno pre-

 vario odbranu Parme i matirao doma}eg gol-mana svo jim 18. golom ove sezone.

Milan je na gosto vanju kod Atalante 15.

ovosezonskim golom Stephena El Sha-arawaya obezbi jedio no va tri boda.Na jubjedlji vi ju pobjedu u ovom kolu os-

tvarila je ekipa Sampdori je, ko ja je sa ubje-dlji vih 6:0 sa vladala Pescaru. Briljirao je Icar-di ko ji je postigao ~etiri pogotka. Po jedangol dodali su Eder i Obiang.  S. [.

 SERIA A Napoli se pribli`io Juventusu

Pjani} asistent protiv BologneNa{ reprezentativac u 18. minuti uposlio je Osvalda koji je savladao doma}eg golmana.

Za izvedbu na stadionu Renato Dall’Ara dobio je ocjenu 7,7

Reuters

Page 28: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 28/63

ME\UNARODNI SPORT28

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Al`ir izgubio i drugu utakmicu na AKN-u

Halilhod`i}: Sramota,

ali ne krivim nikogaNeki od nas mislili su da smo predobri za Togo. Igrali smo ta~no kako nismo smjeli i

protivnik nas je kaznio. Oni imaju sjajnog pojedinca u Adebayoru, koji nam je zabio

prvi gol, a mi takvog igra~a nemamo, `alio se Vaha

Harry Redknapp, menad`erQPR-a, opisao je situaci ju u ko joj

 je poku{ao do vesti Mari ja Balo-telli ja na White Hart Lane, dok jebio {e struke u Tottenhamu.

"Pri je njego vog prelaska uManchester City, poku{ao sam

do vesti Balotelli ja u Tottenham.Razgo varao sam s njego vim bra-tom i sastao se s njego vim agen-tom, nakon {to vi{e ni je bio uplano vima Josea Mourinha uInteru. Mi smo ga `eljeli do ves-ti na posudbu, ali Inter ni je bio

zainteresiran", zapo~eo je Red-knap, ko ji je priznao kako mu jena kra ju bilo drago {to ni je do-{lo do realizaci je tog transera.

"Pomislio sam, ako se JoseMourinho ni je mogao nositi snjime, kakve su onda mo je {an-

se? Mo`da je sre}a {to ni je do-{lo do njego vog dolaska u mo-

 ju tada{nju ekipu. Nisam sigu-ran da bih bio u stanju nositi ses na~inom na ko ji se on pona-{a u Engleskoj", zaklju~io jeRedknapp.

Reprezentaci ja Obale Slono va-~e osigurala je plasman u ~et-

 vrtfnale Ari~kog kupa naci ja, ko- ji se igra u Ju`noari~koj Republi-ci. Drogba i dru{tvo u 2. kolu sa-

 vladali su Tu nis rezultatom 2:0 i ta-ko se u~ vrstili na liderskoj pozici-

 ji grupe D.Ger vinho, Yaya Toure i Didier Ya

Konan zabili su za naj ve}e a vori-te takmi~enja, s time da su dva go-la postignuta u posljednje ~etiriminute susreta igranog na RoyalBaokeng Stadiumu u Phokengu.

Kapiten Obale Slono va~e DidierDrogba u igru je u{ao tek u poslje-dnjih 25 minuta susreta, a bjeloko-{}anski selektor Sabri Lamouchi na

klupi je svih 90 minuta osta vio sto-pera Manchester Citya Kola Tourea.

U drugoj utakmici ove grupeTogo je sla vio 2:0 protiv Al`ira go-lo vima Emmanuela Adebayora id`okera s klupe Do vea Womea.

Prva je to pobjeda za Togo i dru-gi poraz za Al`ir, ko ji s klupe vodina{ proslav ljeni trener Vahid Ha-lilhod`i}, ko ji je ovim porazom iz-gubio sve {anse za prolaz dalje.

 Ari~ki kup naci ja, 2. kolo, grupaD: Obala Slono va~e - Tunis 3:0(Ger vinho 21, Y. Toure 88, Ya Konan90), Al ir - Togo 0:2 (Adebayor 31,

 Wome 90). Poredak: 1. Obala Slo-no va~e 6 bodo va, 2. Togo 3, 3. Tu-nis 3, 4. Al`ir 0.

Otvara se istraga o doma}instvima SP-aNa~in na ko ji su dobili doma}instva Svjet-

skog prvenstva 2018. Rusi ja i onog ~etiri go-dine kasni je Katar bi}e predmet istrageEti~ke komisi je Me|unarodne udbalskeederaci je (FIFA), pot vrdio je istra`itelj Mic-hael Garcia.

Naime, po ja vile su se sumnje u legiti-

mnost tih dodjela od strane Lorda Trie-smana, ko ji je predvodio kandidaturuEngleske za prvenstvo 2018. godi ne .Odmah nakon dodjele no vine u VelikojBritani ji su, tako|er, pisale o mogu}im ne-pra vilnostima.

"Kako je ve} objav ljeno, odre|ene tvrdnje

oko dodjele doma}instva Svjetskog prven-stva 2018. i 2022. godine su prosli je|ene Eti-~kom komitetu FIFA. Namjera vamo pro ves-ti temeljitu pro vjeru tih tvrdnji, uklju~u ju-}i pro vjeru dokazne osno ve za vjerodostoj-nost na voda o indi vidualnom nedoli~nompona{anju", saop{tio je Garcia.

Milan iz Parmedoveo Zaccarda

Cristian Zaccardo, italijanski 31-godi-{nji brani~, napusti}e Parmu, a njegovanova destinacija je Milan s kojim je pot-pisao ugovor na tri i po godine.

"Ponosan sam {to sam postao Milanovigra~. Pregovori su po~eli prije nekoliko

sedmica i sad sam u Milanu. Imam 31godinu, puno iskustva iz Serije A, moguigrati srednjeg ili bo~nog defanzivca. Dat}u sve od sebe da opravdam povjerenjeljudi koji su me doveli", izjavio je Zaccar-do. U sklopu dogovora dva kluba, al`irskiveznjak Djamel Mesbah ide u suprotnompravcu, iz Milana u Parmu.

United kupio Zahuza 20 miliona eura

Wilfried Zaha, 20-godi{nji fudbalerCrystal Palacea, od ljeta }e nositi dresManchester Uniteda. Talentovani napada~porijeklom iz Obale Slonova~e potpisao jepetogodi{nji ugovor, a transfer se procje-njuje na ne{to manje od 20 miliona eura.

"Odu{evljen sam {to }u se priklju~itiManchester Unitedu i tako stati nakraj

naga|anjima. @elio bih zahvaliti vlasnici-ma Crystal Palacea {to se omogu}ilitransfer, ali moj }e fokus sljede}ih petmjeseci biti isklju~ivo na Crystal Palace",rekao je Zaha, koji }e do kraja sezone os- tati u redovima Crystal Palace.

I Alex Ferguson, menad`er Uniteda,zadovoljan je obavljenim poslom.

Nakon poraza od 2:0 u susretu protiv To-ga u 2. kolu grupe D Ari~kog kupa naci ja, ko-

 jom su okon~ane nade al`irske reprezenta-ci je u plasman u nokaut-azu, bh. stru~njak  Vahid Halilhod`i} bio je jako razo~aran.

"Mo emo se mi i `aliti i plakati, ali ne-}e nam pomo}i.Imam te`ak osje}aj

kriv nje kao da ni{ta ne znam o no-gometu. Te{ko mi je sada to ana-

lizirati, ali sigurno je da pre-

uzimam odgo vornostza ovakav gubitak", re-kao je nakon

Toga legendar-ni napada~ Ve-

le`a."Neki od nas mislili su da smo

predobri za Togo. Igrali smo ta~no kako ni-smo smjeli i proti vnik nas je kaznio. Oniima ju sjajnog po jedinca u Adebayoru, ko-

 ji nam je zabio prvi gol, a mi takvog igra~anemamo - nekoga ko }e ri je{iti utakmicu",`alio se sam sebi Halilhod`i}, te na ja vio ka-ko Al`ir ipak mo`e i mora bolje:

"Ova mom~ad, s dva ili tri os vje`enja usasta vu, mo`e biti jako dobra ve} na idu-}em Kupu naci ja."

Ni je rekao, ali - s njim ili bez njega. Halil-hod`i} je igrao s klupe, pa je opet pokazaonogometni gen. Iako na klupi redo vno no-

si cipele, po vremenozna izvesti ponekitrik s loptom i pod-sjetiti kakva je igra-

~ina bio. U me~u protiv Toga iz sve snage jenapucao jednu loptu, ali ni je mu pomoglo.

"Imam samo jednu ri je~: sramota. Togo-anska reprezentaci ja dva puta je pro{la cen-tar i zabila dva gola... Da li je bio penal iline, mo`emo plakati, ali sada osje}am sa-mo veliku sramotu. Te{ko mi je sada vi{eanalizirati", komentirao je Vaha, ~i ja repre-zentaci ja na kontinentalnoj smotri ni jepostigla ni jedan gol.

"Ne mogu nikoga kri viti, bio je to mojodabir igra~a. Ali kada imate toliko prilikaza postizanje gola na ovoj razini, morate bi-ti bolji. Da li je razlog pre veliki pritisak, neznam. Jako sam vezan za ovu mom~ad i oveigra~e i ne kri vim nikoga", naglasio je Ha-lilhod`i}.

AKN: Slonovi u ~etvrtfinalu

Redknapp sretan {tonije doveo Balotellija

Page 29: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 29/63

ME\UNARODNI SPORT 29

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Dugogodi{nji menad`er Arse-nala Arsene Wenger prvi je izborpredsjednika Real Madrida Flo-rentina Pereza za no vog trenerakraljev skog kluba, tvrdi engleskitabloid Mirror.

Real }e, naime, krenuti u potra-gu za no vim trenerom ako JoseMourinho predsto je}e ljeto na-pusti Santaigo Bernabeu o ~emuse na veliko naga|a ve} sedmica-ma. Slabi rezultati u Primeri ovesezone i naru{eni odnosi s di je-lom igra~a razlozi su zbog ko jih

 je sve manje onih ko ji vjeru ju da}e Portugalac do~ekati ~et vrtu se-

zonu u Realu.Klupa Reala bi, u tom slu~a ju,

ostala prazna, a Perez bi na vodnona njoj naj vi{e volio vidjeti upra-

 vo Wengera. Tako barem tvrdiMirror, podsje}a ju}i da je ran-cuski stru~njak u pro{losti ve}dvaput odbio Real.

Ipak, uprkos tome, Perez bi`elio isku{ati tre}u sre}u, a prem-da Wengera ugo vor s Arsena-lom ve`e do 2014, Madri|ani

 vjeru ju da bi se mogli dogo vori-ti s topnicima. London~ani su,

naime, ve} osam sezona bez ika-kvog troe ja i u klubu je sve vi{eonih ko ji smatra ju da bi nakon 17godina bilo dobro rastati se sa 63-godi{njim trenerom.

Ukoliko Wenger doista ode,Mirror na vodi da }e prvi izbor zanjego va nasljednika na Emirate-su biti sada{nji trener Borussi jeDortmund Jürgen Klopp.

Portugalac Jose Mourinho,

trener Real Madrida, u subotu jeprosla vio 50. ro|endan, pa je uto ime itali jansku tele vizi ju Raipo~astio inter vjuom u ko jem

 je progo vorio o raznim temama.

Vrijeme brzo prolazi

• Liga prvaka...- Mislim da }u je opet osvo ji-

ti u nekom trenutku. Ne znamho}e li to biti u Real Madridu iho}u li to napra viti ove sezone,

 jer je takmi~enje vrlo ti jesnoove sezone. Ali, uzet }u i tre}inaslov u Ligi prvaka. Defniti vnone mogu re}i da }u to napra vi-ti ove sezone, ali u sljede}ih 15ili 20 godina ho}u.

• Kaka i AC Milan...- Iznad svega ostaloga, naj va-

`ni je je da Kaka bude sretan.Najbolji trenuci njego ve kari je-re bili su u Milanu. Iz ovih ilionih razloga, u Real Madridu ni-smo vidjeli onog starog Kaku izMilana. U Milanu, on je u svomprirodnom okru`enju gdje dje-lu je najbolje. Za njega bi po vra-tak u taj klub bio dobra soluci-

 ja, ali on je igra~ Real Madrida.• Pedeset godina...- Vri jeme je pro{lo vrlo brzo.

 Ali, imam li 49 ili 51. godinu, za-pra vo je sve jedno. Ni je velika ra-zlika. To je li jepa brojka i trenu-tak u ko jem pogledate unazad i

analizirate sve {to vam se dogo-dilo u `i votu. Imam osje}aj dami je ostalo jo{ 20 godina u no-gometu. Puno je stvari ko je jo{mogu u~initi. Po vratak u InterMilano? To bi mogla biti jednaod njih, za{to ne?

• Te{ki igra~i...- Vjero jatno sada o~eku jete

od mene da go vorim o Mari juBalotelli ju, Ibrahimo vi}u, Mate-razzi ju ili nekom drugom tako-zvanom emoti vnom igra~u. Ali,

najte`i su oni ko je ne morate nu-`no vidjeti, naprosto znate. Ba-lotelli zna biti zaba van. Jednom

 je stigao u restoran u Milano vomdresu. Mo`da je to njegov klub,a mo`da je to ipak Inter. U tomslu~a ju mu potpis za Milan i ne

bi bio najbolji potez.

• Zanimanje Milana...- Ja sam konstantno okru`en s

glasinama. Kada bih stalno od-go varao na njih, ne bih imao

 vremena ni{ta drugo raditi. To jesamo glasina. Ljudi zna ju dasam ja na vi ja~ Intera. Od Milananisam dobio nikakvu ponudu.

• Osva janje Lige prvaka sInterom...

- To je mo`da na jugodni ji tro-ej ko ji sam osvo jio, uz pobjedunad Barcelonom, ali naslov dr`a vnog prvaka s Real Madri-dom je, tako|er, va`an, kao i Li-ga prvaka s Portom, engleskinaslov s Chelseom. Ali, osva ja-nje naslo va s Interom, za Inte-

ro vu porodicu, na vi ja~e, pred-sjednika, za Zanetti ja i Cordobu,to je bio san ko ji je te{ko obja-sniti. Drago mi je da sam daosvoj mali doprinos da ih sveusre}im.

 Susreti sa Unitedom

• Biti Portugalac u Real Ma-dridu...

- To je vrlo te{ko.• Guardiola u Bayernu...- Nemam posebnih komenta-

ra, to je njegov izbor. Je li na-mjerno odabrao ligu u ko jojnema mene? Ne znam. No, si-guran sam da ja ne}u raditi uNjema~koj.

• Susreti s Manchester Uni-tedom u Ligi prvaka...- To je izazov, utakmice ko je

}e svi jet gledati. Tre}i put igramprotiv Manchester Uniteda uLigi prvaka. S Portom sam ih do-bio, s Interom izgubio.

Nakon odlaska Jose Mourinha... Special One dao ro|endanski intervju

Portugalac tvrdi kako }e opet osvojiti Ligu prvaka, te da nije imao

ponudu Milana • Mourinho: Ne znam da li je Guardiola namjerno

odabrao ligu u kojoj nema mene?

Francuski napada~ Nicolas Anelka (33) i slu`beno je potpi-sao petomjese~ni ugo vor sa aktu-elnim itali janskim prvakom Ju-

 ventusom."Postigli smo dogo vor sa Anel-

kom za sljede}ih pet mjeseci samogu}no{}u potpisi vanja no-

 vog ugo vora u slu~a ju obostranogpristanka. Dolazi kako bi namdao no vu opci ju na pozici ji nako joj su Giovinco i Vu~ini} punoigrali. Tako|er, na njoj imamoMatri ja i Quagliarellu", komenti-rao je sportski direktor Ju ventu-sa Beppe Marotta.

O~eku je se kako }e Anelka

ugo vor ratifcirati danas.Podsje}amo, rani je ovog mje-

seca Ju ventus je potpisao {pan-skog napada~a Fernanda Llo-rentea iz Athletic Bilbaa, ali }e onsti}i u klub tek na kra ju sezone.

 Anelka u Torino sti`e iz ki-neske Shanghai Shenhue, a Ju-

 ventus }e mu biti prvi klub iz ita-li janske Seri je A, u ko joj se jo{ ni-

 je oku{ao. U bogatoj kari jerirancuski napada~ promi jeniomnogo klubo va, a osim za Shan-ghai, igrao je za PSG, Arsenal, Re-al Madrid, Li verpool, Manches-ter City, Fenerbahce, Bolton iChelsea.

Wenger preuzimaReal Madrid?Ukoliko Wenger doista ode, Mirror navodi da }e

prvi izbor za njegova nasljednika biti sada{nji

trener Borussije Dortmund Jürgen Klopp

MOURINHO:Nikad ne}u raditiu Njema~koj

Juventuspotpisao Anelku

 Slu`beno

Page 30: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 30/63

ME\UNARODNI SPORT30

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Steve Mandana,golman tima sa

 Velodroma, napravio

katastrofalnu gre{ku

u 88. minuti susreta,

kojom je omogu}io

Rennesu da do|e

do boda protiv

Marseillea

Nogometa{i Rennesa i Marse-illea odigrali su 2:2 u derbi ju 22.kola francuskog prvenstva, a ve-

like zasluge za to idu tragi~aruutakmice Ste vu Mandani, gol-manu tima sa Velodroma, ko ji jenapra vio katastrofalnu gre{ku u88. minuti me~a.

Trijumf Lyona

Marseille je bio nadomak za-slu`ena tri boda nakon {to ih jeJordan Ayew do veo u vodstvo u82, ali {est minuta kasni je Man-dana ni je uspio zausta viti relati-

 vno neopa san udarac Abdo-ulayea Sanea iz mrtvog kuta s de-sne strane. Lopta mu se od rukeodbila u stati vu, a potom i u po-lje, gdje je na nju nai{ao Roma-in Alessandrini pospremiv {i je u

mre`u. Alessandrini je ina~e na jopa-

sni ji Rennesov igra~ u poslje-dnje vri jeme. Sudjelo vao je pri{est (tri gola, tri asistenci je) od se-dam posljednjih prvenstvenihgolo va trenutno ~et vrtoplasiraneekipe Le Championnata.

U vodstvo je Marseille do veostari ji brat Ayew, Andre. Ganskabra}a, ko ja su odbila nastup zasvo ju reprezentaci ju na Kupunaci ja, zabili su 12 od 28 ovose-zonskih pogodaka za tim EliejaBaupa.

Lanjski prvak Montpellier do-{ao je do tre}e pobjede u pet

posljednjih prvenstvenih uta-kmica. Na svom je terenu mo-m~ad Renea Girarda nadigralaSochaux rezultatom 2:0. Sve je bi-lo ri je{eno ve} u prvom di jelu.Najpri je je Herrera u 28. minutido veo Montpellier u vodstvo, akona~an rezultat posta vio je Uta-ka, golom u 34. minuti.

Nogometa{i Lyona pot vrdili sudobru formu pobjedom na gos-to vanju kod Valenciennesa (2:0).Gueida Fofana je ve} u osmoj mi-

nuti osigurao la vo vima vodstvo,a Bafetimbi Gomis je 20 minuta

kasni je po ve}ao prednost ko ja seodr`ala do kra ja utakmice. Gomi-su je to 12. pogodak u Le Cham-pionnatu ove sezone.

Pobjeda Nancya

Nancy, posljednjeplasiranaekipa Ligue 1, napokon je stiglado pobjede i to tek druge u sezo-ni. @rtva je bila ekipa Lorienta (iz-gubili 2:1), ko ja se nalazi u gor-njem di jelu tabele sa izglednim{ansama za odlazak u evropska

takmi~enja. Me|utim, ukoliko idalje budu gubili od ekipa, ko je

se bore za opstanak, mogu zabo-ra viti na Evropu.

Nancy je do pobjede do{aozahvalju ju}i golo vima Efoluoa iPuygreniera, ko ji su poga|ali u36. i 71. minuti, dok je utje{ni gol

za Lorient postigao Aliadiere u60. minuti. J. Li.

LIGUE 1 Rennes se spasio u fini{u

Golman Marseillea uskratio

TRI BODA SVOM TIMU

1. Lyon 22 13 6 3 37:18 452. PSG 21 12 6 3 37:12 423. Marseille 22 13 3 6 30:27 424. Rennes 22 11 3 8 33:28 365. Nice 21 9 8 4 33:26 356. St. Etienne 22 9 7 6 30:16 347. Lorient 22 9 7 6 36:35 348. Montpellier 22 9 5 8 35:27 32

9. Bordeaux 21 7 11 3 23:15 3210. Toulouse 22 8 7 7 30:24 3111. Lille 21 7 9 5 26:22 3012. V’ciennes 22 8 6 8 32:32 3013. Bastia 22 7 4 11 28:47 2514. Brest 22 7 3 12 23:31 2415. Ajaccio 22 5 9 8 23:31 2216. Sochaux 22 6 4 12 21:32 2217. Evian TG 22 5 6 11 23:35 2118. Reims 22 4 8 10 18:24 2019. Troyes 22 3 7 12 25:43 1620. Nancy 22 2 9 11 20:38 15

Rezultati

Rennes - Marseille 2:2(Theophile-Catherine 58, Alessandrini 88 - A. Ayew 37, J. Ayew 82)Reims - Toulouse 1:1(Krychiowiak 73 - Capoue 57)Montpellier - Sochaux 2:0(Herrera 28, Utaka 34)

Troyes - Brest 2:1(Camus 44, Darbion 53 - Ben Basat 60)Evian - Ajaccio 1:1(Wass 53 - Oliech 36)Nancy - Lorient 2:1(Alo’o Efoulou 36, Puygrenier 71 - Aliadiere 50) Valenciennes - Lyon 0:2(Fofana 8, Gomis 28)Saint-Etienne - Bastia 3:0(Brandao 9, Aubameyang 79, Guilavogui 85)Nice - Bordeaux (SINO])Paris S.G. - Lille (SINO])

UTA POB NER POR D:P-G BOD

FRANCUSKA 

Le Championat 22. kolo

Da vid de Gea, golman Man-chester Uniteda, na{ao se naudaru kritika zbog pogotka ko-

 ji je primio prilikom gosto vanjaManchester United kod Toten-hama u 23. kolu Premierlige.

Manchester United je u tojutakmici vodio do posljednjihtrenutaka, kada su spursi izje-dna~ili pogotkom Clinta Dem-pseya. Pogotku je uvelike kumo-

 vao mladi {panski golman crve-nih vrago va Da vid de Gea, ko ji

 je jedno ubaci vanje boksao pre-kratko.

“Kritike na ra~un De Gee?Ponekad moramo slu{ati i nekeidiote u na{em sportu. Ne elim

se upu{tati u te raspra ve jer jesve to preuveli~ano. Igra~ u po-lju mo`e napra viti 20 pogre{a-ka, ali golman zauzima klju-~no mjesto u timu. Bila je to ne-sretna epizoda za De Geu, ali onse mora s time nositi, a mi }emomu u tome pomo}i”, rekao jeFerguson.

Jedan od tih idiota ko ji je kri-tizirao De Geu bio je i dugogo-

di{nji Fergusonov igra~, biv {idesni bek crvenih vrago va Gary Ne ville, ko ji je u svojstvu anali-ti~ara Sky Sportsa konstatiraokako }e De Geini suigra~i sigur-no biti ljuti na njega zbog pogre-{ke ko ju je napra vio.

Zbog De Gee

Ferguson Nevillanazvao idiotom

Ruski mili jarder Roman Abramo vi~ izgubio jeutrku sa Bayernom za Pepa Guardiolu, te seokre}e nekim drugim stru~njacima ko ji bi moglipreuzeti klupu njego vog Chelseaja po odlasku Ra-faela Beniteza.

[panski stru~njak na Stamford Bridgeu nemaba{ velikog uspjeha s obzirom na koli~inu nov cako ja je potro{ena na po ja~anja te se njegov odla-zak o~eku je uskoro.

 Abramo vi~ je na vodno ve} formirao vi je}e ko-

 je }e skupa sa njim da odlu~u je o narednom tre-neru londonskih |la vaca. Prema na vodima, oto-~kih medi ja na tom spisku se nalaze tri sjajnastru~njaka - Jurgen Klopp (Dortmund), Da vidMoyes (Everton) i Luciano Spalletti (Zenit).

Abramovi~ sastavio listu `elja

 Spalletti, Klopp ili Moyes?

Legendarni Roberto Baggio podnio je ostav ku nafunkci ju u Itali janskom fudbalskom sa vezu (FIGC)uz tvrdnju da se njego vi sa vjeti i ide je ignori{u.

Baggio je bio anga`iran da izradi i pro vede planza o`iv lja van je itali janskog fudbala nakon debaklanacionalne ekipe Marcela Lippi ja na Svjetskomprvenstvu u Ju`noj Africi 2010. godine. Nekada{njazvi jezda Ju ventusa, Milan i Intera tvrdi, da u Sa ve-

zu nisu pokazali ni najmanju zaintereso vanost zanjego ve ide je.“Predsta vio sam svoj pro jekt na 900 stranica u de-

cembru 2011. godine, ali sve su to ostale prazne ri- je~i. Nisam tip ko ji }e samo sjediti na stolcu, elimraditi i zato sam odlu~io oti}i iz FIGC”, rekao jene-kada{nji napada~, ko ji je za itali jansku reprezen-taci ju odigrao 56 utakmica i postigao 27 golo va.

Baggio podnio ostavku

Page 31: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 31/63

INTERVJU 31

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

[ezdesetdvogodi{nji Maglajli ja,penzioner Zlatan Iso vi} je ~o vjek ko ji je u vri jeme svo je fudbalske ka-ri jere pli jenio srca brojnih fano va,kako na stadinu NK Natron u Ma-gla ju, gdje je ponikao, tako i na Bla-tu{i i Bilinom polju u ^eliko vomdresu crveno-crne bo je iz vreme-na 1972-1976. godine kada su Ze-ni~ani pisali istori ju, ispisi vali ne sa-mo bosanskohercego va~ku ve} ievropsku fudbalsku pri~u. Kari je-ru je nasta vio u FK Radni~ki uKragu jev cu, odakle se, kao i mno-gi drugi sli~ni njemu, vra}a tamoodakle je i po~eo.

Zlatan Iso vi} danas pro vodi svo-je dane dru`e}i se sa maglajskomra jom, naj~e{}e uz {ah ko ji mu je,osim fudbala, druga ljubav. [tavi-{e, ima i titulu majstorskog kandi-data, pa je me|u ov da{njim {ahis-tima rado vi|en proti vnik od kogase ima {ta nau~iti, ba{ kao {to je tonekada bilo u fudbalu.

Sportski `i vot je nasli jedio odoca Haki je, tako|e nekada{njeggolgetera Natrona i strastvenogna vi ja~a FK Sara je vo. Nakon {to jeoka~io kopa~ke o klin, otac seuklju~io u omasov ljen je fudbala uovom gradu i {ire. Kao zaljubljenik u FK Sara je vo, za velike utakmiceko je su se igrale na Ko{e vu po Ma-

gla ju i okolini proda vao je ulazni-ce i vodio ra ju da u Sara je vu videnajbolja imena bordo dresa i tada-{nje fudbalske velikane ex-Jugosla-vi je i Evrope. Zlatan ni je ni slutio da}e se i sam vinuti u takve visine, tebiti strah i trepet brojnim ~u varimamre a.

Fudbalski put“Takva je sudbina, moj pri jatelju.

Kada sam pre veslan iz pionira uNatronov podmladak, po~eo samda vati naj vi{e golo va i od tada su sepo~eli intereso vati za mene. Biosam u drugom razredu [kole u~e-nika u pri vredi u Dobo ju. Jednomprilikom nakon dolaska iz {kole

otac mi veli da je iz Zenice dolaziotrener elika Mu jo Mujki} i prepo-ru~io da sa ocem do|em radi po-tpisi vanja ugo vora za NK ^elik,{to je za mene bilo veliko izne-na|enje. Nakon dva dana odemou Zenicu i ja, uz o~ev blagoslov, po-tpi{em ~etverogodi{nji ugo vor.

 Ve} za par dana na|em se u gra-du ~elika. Dodi jelili mi sobu u sama-~kom domu na Blatu{i, gdje su ina-~e bora vili fudbaleri ko ji su dolazi-li sa strane. To je za mene bilo prvopra vo isku{enje za budu}u samos-talnost u i votu. Sje}am se dobro dasmo se hranili u restoranu kod Mu-rato vi}a. Ubrzo odlazimo na petna-estodne vne pripreme u Ohrid, gdje

sam u kontrolnim utakmicama bri-ljirao i zapeo za oko trenera Mujki-i}a, ko ji me je po po vratku odmahuvrstio u prvi tim i to, ni manje ni vi-{e, ve} protiv beogradskog Partiza-na pred nekoliko hiljada gledalaca.Odigrao sam prvo polu vri jeme, ka-`u, izuzetno dobro.

^elik je se 1972. godine uspje{nonosio u Srednjoe vropskom kupu(prete ~a Kupa UEFA), pa je za me-ne to bio jo{ ve}i izazov. Sje}am se

dobro da smo i{li u Firencu i sa ta-mo{njom Fiorentinom na stadionuComunale odigrali 0:0 {to je jako bi-lo po voljno za uz vratni susret u Ze-nici ko ji se igrao 9. septembra, nadan otvaranja no vog stadiona naBilinom polju. Pred prepunim tri-binama, pet mninuta do kra ja su-

sreta moj drug Gali ja{e vi} zabi ja goli elik osva ja Srednjoe vropski kup.Mo`e{ misliti kakvo je to slav lje bi-lo za nas, za Zenicu, za Bosnu i Her-

cego vinu i tada{nju dr`a vu. Vrlo brzo su se po~eli intereso va-ti strani klubo vi za Zenicu u elji daigra ju pri jateljske utakmice. Jedanod tih klubo va je i engleski Toten-hem, koji smo u Zenici sa vladali sa4:3, a ve} naredne sedmice namdolazi beogradska Crvena zvez-

da. Na utakmici sa Totenhemom uZenici od igra~ke kari jere oprostiose golman ^elika Miomir Stiovi}.Samo iz Magla ja na ovu utakmicu

 je do{lo vi{e od pet hiljada mo jihobo a valaca. Bilino polje k’o {i{a-na puno. U utakmici sa Zvezdompobi jedili smo sa 3:0 i ja sam zabio

gol, da bi mi nakon utakmice usvla~ionici pri{ao njihov trenerMiljan Miljani} i rekao: ‘^estitam,mom~e, bio si najbolji’. Sve tada{njesportske no vine i urnali dali su mimaksimalne ocjene.

Naknadno sam ~uo da je za me-ne u upra vu elika stigao poziv za

mladu reprezentaci ju, ali mi nisusaop{ta vali, isto kao ni za intereso-

 vanje Crvene zvezde da potpi{emsa njima ugo vor. U to vri jeme, me-ne kao mladog fudbalera, ni je bi-lo te{ko odgo voriti od tih ponuda:[ta }e{ ti tamo, rano je jo{ za tebe,ima vremena... Tako da mi je na tajna~in kari jera osaka}ena, jer sureprezentaci ja i veliki klubo vi ipak ne{to ~emu bi svaki iole talentira-ni igra~ trebao da razmi{lja.

Eh, u Zenicu dolazi no vi trenerDu{an Varagi}, ko ji }e nas trenira-ti, a ko ji }e me odvesti, nakon iste-ka ugo vora sa elikom u FK Radni-

~ki iz Kragu jev ca. Polusezonu samodigrao iz vrsno. Kragu jev ~ani sume za voljeli i dobro mi je bilo. Li-

 jepo sam zara|ivao, te odlu~imda kupim automobil - minimoris,sa ko jim sam, na alost, imao nesre-}u ko ja me je par godina odvo jilaod fudbalskog terena. Umjesto dvi-

 je, u Kragu jev cu sam bio samo je-dnu godinu odakle sam se nazad

 vratio pono vo u Natron, u mati~niklub odakle sam i po~eo sportskukari jeru, sve do 1989. godine kadasam oka~io kopa~ke o klin, nakon{to sam se godinu rani je razveo sasuprugom.”

@ivotna pri~a

Danas Zlatan i vi sam, k}erka Ja-senka je no vinarka na tele vizi ji i imakontakte sa njom. Gleda utakmicena tele vizi ji, dru i se sa pri jateljima,igra {ah, a naj~e{}e vri jeme pro vo-di u ^abrinoj kafani, u starom di-

 jelu Magla ja podno Gradine (tamogdje se igra ju {ah, remi i ta vla).

Zlatan Iso vi} ka`e da je Oslo-bo|enje prvi bh. list ko ji se zaintere-so vao za njega, da nikome do sadani je ispri~ao svo ju i votnu i sportskupri~u. @ao mu je kolega fudbalera ko-

 ji su umrli. Pri je dvi je godine su gazvali na susret veterana u Zenici.Odazvao se pozi vu. Pri je susreta sakolegama vidio je da je trav njak slo-bodan. Prepoznao ga je stari ~u var

Bilinog polja uzviknuv {i mu: ‘Otkudti, Zlatane’, {to ga je istinski ganulo isuzu iz oka natjeralo. Neda vno je sasekretarom elika i{ao u Der ventuna d`enazu fudbaleru Kemalu [lju-ki... @ao mu je i drugih igra~a iz naj-bolje ^eliko ve generaci je, poputHajduka, Radulo vi}a, Pelemi{a, Ta-li}a i drugih ko ji su umrli, a ko ji su dio^eliko ve istori je.

Zlatan Iso vi} ~esto sanja fudbal,a u 62. godini jo{ napamet znasasta ve svih tada{njih vode}ih klu-bo va. A za ^elikov sastav svih vre-mena isti~e: Vu ja~i}a, Preld i}a, Ta-li}a, Iso vi}a, Hajduka, Mujki}a,Mici}a, Radulo vi}a, Reni}a, Ga-

 vrana i legendarnog Buzu.

Na pitanje gdje je danas fudbal una{oj zemlji, rekao je da je sve ovoala-salamet. Ali, ima nade, vjeru jeSu{i}u (Papetu, ko jeg je ~u vao dok 

 je igrao fudbal), ali se bo ji da i nje-ga ne pokvari politika ko ja je kao za-~in vegeta, jer se u sve mi je{a.

Miralem BEGI]

DA SE NE ZABORAVI Zlatan Isovi}, ^elikova legenda

Jo{ sanjam Bilino poljeU 62. godini jo{ napamet zna sastave svih tada{njih vode}ih klubova. A za ^elikov sastav svih vremena isti~e:

Vuja~i}a, Preld`i}a, Tali}a, Isovi}a, Hajduka, Mujki}a, Mici}a, Radulovi}a, Reni}a, Gavrana i legendarnog Buzu

NE  SRE TNI MI NI 

MORIS 

Li  jepo sam zara|ivao,te odlu~im da kupim

automobil - mi ni moris, sa ko jim sam, na`alost,imao ne sre}u ko ja me

 je par godi na odvo ji laod fudbal skog terena.Umjesto dvi  je, uKra gu jev cu sam bio

 samo jednu godi nu

Page 32: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 32/63

SPORT NON-STOP SPORT NON-STOP 33

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

ugano naosudbi

Malagiego Lugano, urugvajskinzi vac ko ji je nastupao zapre{ao je u Malagu na po-u do kra ja sezone.usni stoper odlu~io je po-i no vu sredinu u ko joj }e

i ve}u minuta`u, nakonParizu ni je upisao nijedan

up ove sezone i nada se dadobiti u ekipi ko ja se dru-zonu zaredom bori za vrhe u [pani ji. Malaga je tre-o peta sa 32 boda iz 20 uta-a, za tre}eplasiranim Re-zaosta ju osam, a za vode-Barcelonom ~ak 23 boda.konMontevideaiSaoPaula,ao je 2006. u Fenerbah~e za

miliona eura, da bi ga 2011.o PSG za samo 3 miliona,etadavrijedio~etiriputavi-

a 32 godine, danas je proci-n na 1,5 miliona eura.

Pod pokro viteljstvom Ministar-stva kulture i sporta KS-a i Op}ineNo vi Grad Sara je vo, u multimedi-

 jalnoj sali Op}ine No vi Grad, uzprisustvo brojnih zvanica i sportis-ta, 24. januara odr`an je 15. izbor

najboljih sportista-in valida Kanto-na Sara je vo u 2012. godini. Repre-zentati vac BiH u sjede}oj odbojciSaet Aliba{i} i kugla{ica Mune ve-ra Bajrica, progla{eni su najboljimsportistima Kantona Sara je vo ukonkurenci ji oso ba s in validite-tom, prema izboru SSRI-ja Kanto-na Sara je vo. Na sve~anosti u Op}i-ni No vi Grad titulu najboljeg tre-nera ponio je Mirza Hrustemo vi},selektor reprezentaci je BiH, ko ja jepro{le godine na Paraolimpijskimigrama u Londonu osvo jila zlatnumedalju. Najbolji sportski radnik Sara je va je pro. dr. Senad Turko-

 vi}.Za najbolju mu{ku sportsku eki-

pu izabran je Spid, pobjednik Pre-mi jer li ge u sjede}oj odbojci zapro{lu godinu, dok je u `enskojkonkurenci ji za najbolju ekipuprogla{ena reprezentaci ja Kanto-na Sara je vo u kuglanju. Sarajke supobjednice Kupa BiH u kuglanju.Najbolje op}insko udru`enje je

Udru`enje za sport i rekreaci juin valida op}ine No vi Grad. Na jus-pje{ni ji amputer je Er vin Bejdi}(strelja{tvo).

U konkurenci ji p araplegi~arkinajbolja je Hurmi ja Mu ji} (atleti-~arka u kolicima), a kod mu{kara-ca sportista godine je D`e vad Pan-d`i} (atleti~ar u kolicima), dok jeu konkurenci ji sli jepih i slabo vi-dnih najbolji Zoran \uki} (ku-glanje), a najbolji sportski ribolo-

 vac Kantona Sara je vo je Ferid Fi-so vi}.

Za najperspekti vnije progla{enisu Ilma Kazazi} i Kemal ]edi} iz

no vogradske op}ine. Plakete zarazvoj i unapre|enje sporta dobi-li su: Ministarstvo kulture i sportaKS-a, TV Sara je vo, Op}ina No viGrad Sara je vo, Sa vez RVIKS-a,@KK Bambi i Ministarstvo za bora-~ka pitanja KS-a. Medijski pokro-

 vitelj je TV Sara je vo.Nagrade na juspje{ni jim spor -

tistima i ekipama uru~ili su: Ivica[ari}, ministar kulture i sportaKS-a, Edina Gabela, predsjeda-

 vasju}a OV No vi Grad, Ta jib Dela-li}, pomo}nik na~elnika, te Izet Ri-zvo, Zajko Had`i} i Huso ^amo.

Ismet BAJROVI]

Progla{eni najbolji sportisti-invalidi Kantona Sarajevo

PRIZNANJE ALIBA[I]U I BAJRICITitulu najboljeg trenera ponio je Mirza Hrustemovi}, selektor bh.reprezentacije, osvaja~ zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama

No vak \oko vi} i dalje je kraljMelbournea.Svjetskireket brojje-danosvojiojeAustralianOpensa-

 vladav {i ju~er u fnalu Britanca Andya Murraya sa 3:1 u seto vima(6:7, 7:6, 6:3 i 6:2). Srbi janac je ta-kou{aouistorijubijelogsportajer

 je postao prvi teniser u Open eriko ji je tri puta za redom sla vio uMelbourneu. Britanac je osvo jioprvi set, ali to je bilo sve. Ostatak me~a obilje io je \oko vi}.

\oko vi} je u {estom gemuprvog seta imao pet break lopti,ko je ni je iskoristio, pa se oti{lo utie-break u ko jem je dominiraoMurray sla viv {i sa 7:2. U dru-gom setu je Britanac odmah nastartu imao tri vezane break lop-te, ali je \oko vi} sve to spa sio.Pono vo se igrao tie-break u ko-

 jem je vi{e strpljen ja imao svjet-ski reket broj 1.

Da stvar za Britanca bude go-ra, isto vremeno s kra jem dru -gog seta po~eli su i problemi s po-

 vredama. Prvo `ulje vi, zatim kuk,mi{i}... Uprkos svemu tome, do-

bro se dr`ao do osmog gema uko jem je \oko vi} izborio tri ve-

zane break lopte. Prve dvi je jepropustio, a tre}u iskoristio na-kon {to je Murray bekend zaku-cao u mre`u. U sljede}em gemubez izgubljenog poena odser virao

 je za tre}i set.Posljednji poku{aj za po vra-

tak u me~ Murray je imao na po-

~etku ~et vrtog seta. Izborio je udrugom gemu break loptu ko ju je

\oko vi} spasio sjajnim ser vi-som. U sljede}em gemu \oko vi}pra vi break, a zatim jo{ jedan iosva ja {esti Grand Slam naslov.

\oko vi}u je ovo ~et vrta titulana Australian Openu, ~ime seizjedna~io sa Andre Agassi jem iRogerom Federerom, a ukupno,

stigao je do {estog Grand slamnaslo va.

Hat-trick Novaka \okovi}aSrbijanac je tako u{ao u istoriju bijelog sporta jer je postao prvi

teniser u Open eri koji je tri puta zaredom slavio u Melbourneu

Real Madrida ju~er je na svom terenu u okviru21. kola {panske Primere do~ekao Getae, te ga is-pratio ku}i sa ubjedlji vih 4:0. Nakon prvog di jela,ko ji je za vr{io 0:0, ni{ta ni je slutilo da }e Getae do-`i vjeti debakl, ali sve je krenulo nizbrdo u 53. mi-nuti, kada je nakon udarca Ramosa Valera posti-gao autogol.

Nakon toga usli jedio je desetominutni {ou Cris-tiana Ronalda. U 62. minuti na doda vanje Ozila Por-tugalac je pogodio za 2:0, a tri mi nute posli je, ovajput na asistenci ju Di Marie, po ve}ao je prednost kra-lje va na 3:0.

U 71. minuti Portugalac je zaklju~io svoj {ou pogot-kom sa bi jele ta~ke. Samo dvi je minuta kasni je iza-{ao je sa terena, a zami jenio ga je Karim Benzema.

Portugalac briljirao protiv Getafea

Ronaldo u 10 minuta postigao tri gola

Tina Maze obrado vala je Slo v e-ni ju. Nakon {to joj je u subotu u ve-leslalomskoj utrci na Pohor ju prvomjesto ukrala Amerik anka Lin-dsey Vonn, Maze je ju~er sla v ila uslalomu. Slo venka je majstorskim

 vo njama osigurala prvu Zlatnu li-sicu u kari jeri i tek drugu slalom-sku pobjedu.

 Vode}a ski ja{ica Svjetskog kupane samo da je zadr`ala prednost izprve vo`nje, nego je bila najbr`a iu drugoj, te do{la do tre}e pobje-de u Mariboru, prve posli je 2009.godine.

Pred vi{e od deset hiljada na v i- ja~a Maze je iza sebe osta vila Fri-du Hansdotter, ko ja je zosta jala ~ak 86 stotinki. [ve|anki je ovo {estiput da za vr{a va stepenicu ni`eod najbolje na pobjedni~kom pos-tolju, a ~et vrti put u ovoj sezoni.

Tre}a je bila Austri janka KathrinZettel, ko ja je zaostala vi{e od se-kunde, dok je samo stotinku slab-i ja od nje bila Slo v akinja Veronika

 Velez Zuzulo va. Osvo jila je svojprvi troej Zlatne lisice ko ji se do-djel ju je ski ja{ici ko ja u veleslalo-mu i slalomu kombino vano ostv -ari najbolje vri jeme.

U poretku slaloma i dalje vodi Amerik anka Mik aela Shi rin ko ja je u Slo v eni ji za vr{ila na osmommjestu. Shi rin vodi s 436 bodo va,a Maze joj se pribli`ila na 81 bodzaostatka.

 SVJETSKI KUP Slovenka obradovala navija~e u Mariboru

^UDESNA TINA MAZE Vode}a skija{ica Svjetskog kupa ne samo da je zadr ala

prednost iz prve slalomske vo`nje nego je bila najbr`a i u

drugoj, te do{la do tre}e pobjede Pohorju, prve poslije 2009.

Maribor (slalom)1. Tina Maze (Slo) 1:33,682. Frida Hansdotter ([ve) +0,863. Kathrin Zettel (Aut) +1,134. Veronika Velez Zuzulova (Svk) +1,145. Michaela Kirchgasse r( Aut ) +1, 53

Ukupni poredak1. Tina Maze (Slo) 1.5542. Maria Höfl-Riesch (Njem) 8063. Lindsey Vonn (SAD) 7404. Anna Fenninger (Aut) 7045. Kathrin Zettel (Aut) 637

Ivica Kosteli} ispisao je no vustranicu istori je hrvatskog i svjet-skog ski janja. Tri jumo vao je u je-dinoj klasi~noj kombinaci ji sezo-ne u Svjetskom kupu. Hrvatski ski-

 ja{ sla vio je u Kitzbuhelu ostvariv -{i kombino vano najbolje vri jemespusta i dvi je vo nje slaloma, a zapotpuno veselje za vr{io je na po-bjedni~kom postolju u slalomu.

Nakon {to je pro{le sedmicepostao ski ja{ s naj ve}im bro jem

pobjedni~kih postolja u Wengenu,u{ao je i u is tori ju Kit zbuhela.Postao je prvi ~o vjek ko ji je ~etirigodine u nizu sla vio u jednoj dis-ciplini u kultnom itali janskom ski-

 jali{tu.Nakon 11. mjesta u prvoj vo`nji

u drugom lauu ni je kalkulisao te je u cilj u{ao kao prvi, osta viv {i izasebe jedinog ozbiljnog konkuren-ta za pobjedu u ovoj disciplini,Francuza Alexisa Pinturaulta.

U slalomskoj konkurenci ji Kos-teli} je ostvario ukupno tre}e vri-

 jeme zahvalju ju}i sjajnoj drugoj vo`nji. Pobi jedio je doma}i adutMarcel Hirscher ko jem je to prvapobjeda u Kitzbuhelu, a drugi jebio Felix Neureuther.

S dva ju~era{nja postolja, Koste-li} je do{ao do brojke od 56 pla-smana me|u najbolja tri ski ja{a, te

 je pretekao sestru Janicu ko ja ih jeprikupila 55.

KITZBUHEL Hrvatski skija{ u{ao u historiju

Ivica presko~io Janicu

U finalusavladaoMurraya

AUSTRALIAN OPEN

am minuta di jelilo je Bren-d velike senzaci je u 4. kolu

pa. Engleski tre}eliga{ vodiov sla vnog Chelsea sa 2:1, ali3. minuti dogodila drugai ja. Pogodak za londonskepostigao je Fernando Tor-

ako je aktuelnom evrop-prvaku osigurao re van{.ntordjepoveoprekoTrottaunuti, ali je vodstvo doma}inao Oscar u 55. minuti. Tre}e-

op{te ni je bio impresionirannim prvakom Evrope, pa suo krenuli po drugi pogodak.ase 73.minutakadajeHarry er iz penala obrado vao Gri -k. Me|utim, Rau Benitezama`e i no vog udara na vi ja-io jesunarodnjakTorres,ko-omu83. minutipostavioko-2:2.Ipak,iznena|enjesedo-u drugoj ju~era{njoj uta-

Od daljeg takmi~enja opros-

tio se Tottenham ko ji je pora en nagosto vanju kod Leedsa. Varney je u15. minuti do veo doma}e u vod-stvo, a prednost je udvostru~ioMcCormack golom u 50. minuti.

Spursisusebrzovratiliuigru,pasuosamminuta kasnije prekoDem-pseyasmanjilina1:2.No,tojebilosve

 jerdokrajasusretanisuuspjeliizjedna-~itirezultati izboritinovuutakmicu.

Rezultati4. kolaFACupa:Bren-tord- Chelsea2:2(Trotta 43,Forres-ter 73 - Oscar 55, Torres 83), Leeds-Tottenham2:1 (Varney15, McCor-mack 50 - Dempsey 58).  S. [.

Cup Dvije senzacije u jednom danu

orres spasio Chelsea, Spursi ispaliski reprezentativac pogodak za 2:2 postigao je sedam minuta prije kraja • Leeds bolji od premijerliga{a

n Sesar, udbalski A reprezentati vac Bo-Hercego vine ko ji je neda vno iz Sara je vao u Elazigspor, ju~er je debito vao u dre-vog kluba. Na{ reprezentati vac po li je-

}e pamtiti prve minute u turskoj Super-er je njegov klub na doma}em terenu uolu ostvario va`nu pobjedu protiv Trab-pora (3:1).an Kaloglu u 42. minuti do veo je doma-odstvo, a gosti su u nastav ku ostali sa de-

setoricom, jer je Ondrej Celustka u 61. minu-ti zaradio drugi uti, odnosno crveni karton.Broj~anu prednost doma}ini su iskoristili u 78.minuti, kada je za 2:0 pogodio Koksal Yedek.Rezultat 3:0 posta vio je Serdar Gurler pet mi-nuta pri je kra ja susreta, a utje{ni gol za gosteu posljednjim trenucima postigao je Marek Sa-para.

Sesar je na teren u{ao u 76. minuti, kada jezami jenio Mustau Sarpa.  S. [.

Sesar debitovao za Elazigspor

Page 33: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 33/63

34

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Novi razigrava~ stigao u CibonuNakon {to su se Tweety Carter, Dustin Ware i Smush Parker poka-

zali kao proma{ene in vestici je, u Sav skoj vjeru ju da }e dolazak JerelaBlassingamea doni jeti preokret u Ciboninoj izrazito tmurnoj sezoni.

175 cm visoki igra~ ro|en u Brooklynu u Cibonu dolazi iz polj-skog Prokoma. U Euroligi je prosje~no ubaci vao 11,2 poena uz 5,1asistenci ju za 28 minuta pro vedenih na parketu, dok je na nacional-noj razini imao prosje~no 14,5 poena i 5,4 asista (30 mpg).

Blassingame je u dosada{njoj kari jeri igrao za izraelski Macca-bi Rishon, gr~ki AEK, ukra jinsku Odessu, {vedski 08, fnski Lappe-enranta i poljskog prvoliga{a Energa Czarni.

Brooklyn Netsi pora`eni su u Toyota Centru nagosto vanju kod Houston Rocketsa rezultatom119:106. Bh. reprezentati vac Mirza Teleto vi} naparketu je pro veo 12 minuta, te ubacio veoma do-brih de vet poena.

Osmu pobjedu zaredom u NBA ligi ostvarili suko{arka{i San Antoni ja. U subotu su u svom AT&TCentru nadigrali Phoenix sa 108:99. Bila je toujedno i 16. uzastopna pobjeda Spursa na doma-}em parketu, a klju~na je fgura u njoj jo{ jednombio Tony Parker. Francuski reprezentati vac uba-cio je 31 ko{ (13-17), a dodao je i sedam asisten-ci ja. Manu Ginobili dodao je 20 ko{e va, a TiagoSplitter 13 poena i osam skoko va za Spurse ko ji sutre}u utakmicu u nizu bili bez po vri je|enog TimaDuncana i bolesnog trenera Gregga Popo vicha.

I dok su Spursi u odli~nom razdoblju, slabo po-sljednjih dana ide Los Angeles Clippersima. Tre-}eplasirana ekipa Zapada u subotu je upisala~et vrti poraz zaredom, ovaj je put u neiz vjesnoj za-

 vr{nici bolji bio Portland sa 101:100. Kao i u San Antoni ju, i u Portlandu je junak utakmice bio Fran-cuz. Nicolas Batum je zaklju~io dvoboj s 20 ko{e-

 va, deset skoko va i 12 asistenci ja.Jrue Holiday je s 35 ko{e va, {to mu je rekord kari-

 jere, predvodio Philadelphi ju do doma }e pobjede pro-tiv New Yorka. Nick Young i Evan Turner dodali su po20 poena za Sixerse, dok je kod Knic ksa s 25 ko{e va na-

 jefkasni ji jo{ jednom bio Carmelo Anthony. Bila mu je to 28. uzastopna utakmica u ko joj je ubacio najma-nje 20 ko{e va, ~ime se na drugom mjestu u klupskoj

histori ji izjedna~io s Patrickom Ewingom. RichieGuerin je u sezoni 1961/62. skupio 29 dvobo ja zare-dom s 20 ili vi{e poena.

NBA liga, subota: Milwaukee - Golden State109:102, San Antonio - Phoenix 108:99, Philadel-phia - New York 97:80, Toronto - Cle veland 98:99,

 Washington - Chicago 86:73, Charlotte - Minne-sota 102:101, Houston - Brooklyn 119:106, Den ver- Sacramento 121:93, Utah - Indiana 114:110,produ`etak, Portland - LA Clippers 101:100.

NBA Spursi slavili osmi put zaredom

 Teletovi} ubacio devet

poena RocketsimaCarmelo Anthony 28. put zaredom ubacio najmanje 20 ko{eva, ~ime se na

drugom mjestu u klupskoj historiji New Yorka izjedna~io s Patrickom Ewingom

Svojevrsni dje~iji vrti} iz Celja,

~iji je prosjek 17 godina, o~itao je

lekciju indisponiranim igra~icama

Eldara Durmi}a i zaslu`eno slavio

Ko{arka{ice elika pora ene su kod ku}e od slo ven-skog Athletic Celja sa 74:78 u okviru 18. kola Me|una-rodne `enske regionalne ko{arka{ke lige - Adriatica.Bio je ovo neo~eki vani poraz aktualnog prvaka na{ezemlje i osva ja~a Kupa, te pro{logodi{njeg fnaliste re-gionalne lige. Ipak, svo je vrsni dje~i ji vrti} iz Celja, ~i-

 ji je prosjek 17 godina, o~itao je lekci ju indisponiranimigra~icama Eldara Durmi}a i zaslu`eno sla vio.

“Ekipa ko ja je u nekom kontinuitetu, u ko joj sedam-osam igra~ica igra godinama mo`e da nas pobi jedi.Imamo velike probleme. Ima{ dva igra~a, pa do vede{tri, pa odu dva, pa do|u no va tri... I bolje je to izgleda-lo nego {to je bilo u No vom Sadu protiv Voj vodine. Ja-ko je te{ko to uigrati. Imamo ~etiri igra~ice ko je su prviput za jedno. Od pro{le sezone ostale su tri igra~ice. Dos-ta toga smo pretrpjeli i normalno je da se to odra`a vana rezultat. Ova liga je svakako za vr{ena za nas. Nema-mo vi{e {anse za Final Four. Kroz zadnja ~etiri me~a mo-

`emo se samo {to bolje pripremiti za ligu za prvaka na-{e zemlje”, kazao je nakon me~a Durmi}.Damir Grgi~, trener Athletic Celja, istakao je da je ovo

bila prva utakmica u regionalnoj ligi u 2013. da su nas-tupili kompletni i da je odmah stigao rezultat, te da jeova pobjeda nad ^elikom jako bitna pred za vr{nicuslo venskog prvenstva gdje pretendira ju na titulu.

Go{}e je do pobjede predvodila Marica Ga ji} sa dou-

ble-double u~inkom (24 poena i 15 skoko va). SanjaOrozo vi} ubacila je 21, a Rebeka Abramo vi~12 poena.Kod ^elika Ivona Bogo je dala je 20, Nata{a Miki} 17,

 Aleksandra Vu jo vi} 15, a Rada Vido vi} 13 poena.Do kra ja prvenstva ^elik }e biti doma}in ekipa-

ma Peac Pecs i Mladom Kra ji{niku, a ide u gostebeogradskim klubo vima “Radi voj Kora}” i PartizanGalenika. Mi. D.

Regionalna liga u `enskoj ko{arci

^elik pora`en od Athletic Celja

LIGA 12 Velika pobjeda Bosne u Kaknju

Foto: kakanj-x.com

Bitan trijumf u borbiza prvo mjestoPoku{at }emo {to du`e ostati na pobjedni~komkolosijeku, rekao je trener studenta Dragoljub Vida~i},

sa kojim smo razgovarali u trenutku kad je srbijanski

teniser Novak \okovi} osvojio Australian Open, pa je

strateg Bosne imao razlog za dvostruko zadovoljstvoKo{arka{i sara jev ske Bosne sti-

gli su do izuzetno va`ne pobjedeu Kaknju kod istoimenog proti-

 vnika u borbi za prvu pozici ju uLigi 12. Sla vila je ekipa iz na{eggla vnog grada rezultatom 75:63,a doma}i sastav je samo u drugoj~et vrtini pokazao zube studenti-ma.

Gosti su od prve minute krenu-li ozbiljno, odli~ni su bili u svim

elementima ko{arka{ke igre, aprvu ~et vrtinu se bez problemari je{ili u svo ju korist (13:24). Do-ma}i ko{arka{i probudili su se unastav ku i veoma dobro odigra-li drugi period, pa su studenti naodmor oti{li sa minimalnom pre-dno{}u (34:36). inilo se tada daKakanjci mogu ne{to uraditi, aligosti nisu tako mislili. Sigurnomigrom su i naredna dva periodari je{ili u svo ju korist i zaslu`enosla vili.

Ekipi Kaknja ni je puno pomo-gao ni no vi igra~ Luka Drezga ko-

 ji je utakmicu za vr{io sa 13 poenai jednim skokom. Na jefkasni jikod doma}ih i na utakmici je

bio Dinko Peljto sa 17 poena, triskoka i pet asistenci ja, a Had`iej-zo vi} je kao i Drezga ubacio 13poena. Kod gosti ju su Rizvi} i a-md`i} postigli po 15, a Hod`i} 13ko{e va.

“Odigrali smo dobro i sasvimzaslu`eno pobi jedili. Mislim da jepresudno bilo to {to smo proti-

 vnika zausta vili tamo gdje je naj- ja~i, a kada vas ide {ut onda ni je

te{ko da na kra ju sla vite. Bilismo malo pali u drugoj ~et vrtini{to je proti vnik znao iskoristiti, iz-gubili smo na samopouzdanju,ali na na{u sre}u to je kratko tra-

 jalo. Pauza nam je dobro do{la iuspjeli smo konsolido vati na{eredo ve i susret mirno pri vesti

kra ju. Svakako da nam je ovaj tri- jum jako bitan u borbi za prvomjes to, a poku{at }emo {to du`eostati na pobjedni~kom kolosi je-ku”, rekao je trener studenta Dra-goljub Vida~i}, sa ko jim smo raz-go varali u trenutku kad je srbi jan-ski teniser No vak \oko vi} osvo-

 jio Australian Open, pa je strategBosne imao razlog za dvostrukozado voljstvo. A. MEHANOVI]

BOSNA I HERCEGOVINA 

Liga 12 15. kolo

1. Bosna 15 11 4 1250:1140 262. ^apljina 15 10 5 1103:1044 253. Mladost 14 10 4 1077:973 244. Radnik 15 8 7 1090:1062 235. Borac 15 8 7 1097:1104 236. Leotar 15 7 8 1151:1122 227. Varda 15 7 8 1115:1121 228. Posu{je 15 6 9 1074:1108 219. Zrinjski 15 6 9 1144:1188 21

10. Kakanj 15 6 9 1137:1219 2111. Servitium 15 5 10 948:1069 2012. Vogo{}a 14 5 9 1144:1180 19

Rezultati

Borac - ^apljina 73:62Zrinjski - Radnik 75:68Posu{je - Varda HE 72:76Leotar - Servitium 87:58Kakanj - Bosna 63:75 Vogo{}a - Mladost (sino})

Page 34: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 34/63

 ABA 

Regionalna liga 19. kolo

1. Igokea 19 15 4 1465:1331 34

2. Crvena zvezda 18 12 6 1448:1290 30

3. Budu}nost 19 11 8 1383:1318 30

4. Partizan 18 12 6 1317:1263 30

5. Cedevita 19 11 8 1426:1415 30

6. Union Olimpi ja 19 10 9 1457:1439 29

7. Radni~ki 18 10 8 1435:1388 28

8. Skopje 18 10 8 1316:1316 28

9. Krka 19 8 11 1336:1408 27

10. Zadar 19 7 12 1409:1459 26

11. Split 19 7 12 1349:1460 26

12. Cibona 18 6 12 1357:1361 24

13. [iroki 18 6 12 1315:1345 2414. Szolnoki Olaj 19 5 14 1318:1538 24

Rezultati

Zadar - Cedevita 73:74

Olimpi ja - Igokea 69:63

Split - Szolnoki Olaj 62:70

Budu}nost - Krka 74:66

[iroki - Cibona (sino})

Crvena zvezda - Skopje (sino})

Ponedjel jak 

Radni~ki - Partizan

KO[ARKA 35

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Reuters

Bettles: Mirza je zvijerKapiten ko{arka{ke reprezentaci je BiH Mirza Teleto vi} je to-

kom svo je kari jere u Evropi bio zaista fzi~ki dominantan, ali je po svom dolasku u NBA shvatio da mora postati jo{ ja~i. Ipak, vje`be snage na samom otvaranju NBA sezone nisu mu doni- jele mnogo toga dobroga budu}i da je njegov gla vni kvalitet,{ut, postao ne{to lo{i ji.

Netsi su potom u svo je redo ve do veli doktora Jeremya Bet-tlesa, priznatog kondicionog trenera ko ji }e raditi sa na{im re-prezentativ cem, a izgleda da su stvari po~ele dolaziti na svo-

 je. Mirza je po~eo poga|ati i pokazi vati za{to je bio jedan odnajboljih ko{arka{a u Evropi.

Bettles je i sam zado voljan Mirzinim napretkom te je isko-ristio priliku da ga pohvali.

“Radili smo na ishrani i anaerobnim inter valima. On je zvi jer.Trenira ja~e od svih ko je sam trenirao”, rekao je kratko Bettles.

Anthony se bori za 176.000 dolaraNBA zvi jezda (Carmelo Anthony po~eo je borbu za 176.000 do-

lara. Toliko je ko{arka{ New York Knicksa izgubio nov ca zbog je-dne utakmice suspenzi je ko ju mu je izrekla NBA liga zbog sukobas Ke vinom Garnettom. Iako je na parketu imao vi{e bliskih susre-ta s igra~em Bostona, a ~ak ga je ~ekao posli je me~a ispred auto-busa Celticsa da nasta ve raspra vu, Anthony je ulo`io `albu ko ju te-melji na ~injenici da do fzi~kog sukoba, ipak, ni je do{lo.

De jan Bodiroga, proslav ljeni srbi janskireprezentati vac i aktuelni potpredsjednik Ko{arka{kog sa veza Srbi je, bi}e no vi pred-

sjednik FIBA Europe. Srbi janska ku}a ko-{arke dala je zeleno svjetlo Bodirogi za ovuunkci ju, na ko joj }e zami jeniti Islan|ani-na Olaa Ra nsona, i to pri je kra ja njego-

 vog mandata, ko ji isti~e za godinu.Legendarni kapiten pla vih ispunja va

sve uslo ve da obav lja ovu presti`nu ulo-

gu po{to je kao igra~ osta vio dubok tragu evropskoj ko{arci i bio progla{a van zanajboljeg na kontinentu. Ostvario je broj-ne kontakte i pri jateljstva sa klubo vima iljudima iz ovog sporta. Posljednje dvi jegodine s uspjehom je obav ljao unkci judrugog ~o vjeka srbi janske ko{arke, ~ime

 je zaslu`io ulaznicu u FIBA.“To je visoka unkci ja ko ja donosi veli-

ku odgo vornost i ko ja tra`i objekti vnost,mirno}u, rje{a vanje problema, a to suosno vni moti vi za Bodirogu. Me|utim,De jan nema iskustvo, ali ovo za njega mo-`e biti ogroman izazov jer je FIBA Euro-pe trenutno u lo{oj situaci ji i sa brojnimproblemima”, rekao je Bora Stanko vi}, po-

~asni generalni sekretar FIBA i predsje-dnik KSS-a.Iza Bodiroge, pored KSS-a, stali su i emi-

nentni evropski klubo vi, ali i veliki sa ve-zi ([pani ja, Gr~ka, Itali ja, Rusi ja, Francus-ka…), gdje se u nekima od ovih zemaljaprosla vio kao igra~.

Veliki izazov za aktuelnog potpredsjednika KSS-a

Bodiroga postaje prvi ~ovjek evropske ko{arkeIza legendarnog kapitenaplavih, pored KSS-a, stalisu i eminentni evropskiklubovi, ali i veliki savezi([panija, Gr~ka, Italija,Rusija, Francuska…), gdjese u nekima od ovihzemalja proslavio kao igra~

Ko{arka{i Igokee pora`eni su uLjubljani od Olimpi je rezulta-tom 69:63 u jednoj od derbi uta-kmica 19. kola regionalne ABA li-ge. Zmaj~eki su do pobjede do-

{li zahvalju ju}i seri ji od 6:0 u f-ni{u utakmice nakon {to je u 39.minutu rezultat na semaoru uSto`icama sta jao 63:63.

Gosti iz Aleksandrov ca su odli-~no po~eli utakmicu, vodili su to-kom uvodne dionice, a onda jesredinom drugog kvartala nascenu stupio Klemen Prepeli~.Maestralni {uter je sa pet trojkipokrenuo seri ju 17:6 ko jom jeOlimpi ja pre uze la vodstvo(30:25). Nasta vio je doma}i tim,no{en antasti~nom podr{kom sa

tribina, da kontroli{e utakmicu aliIgokea se ni je preda vala. Olimpi-

 ja je kra jem tre}e ~et vrtine ima-la deset poena prednosti (60:50),ali ni to ni je bio garant tri juma.

Kod rezultata 63:56 na scenu jestupio Branko Joro vi}. Iskusniigra~ vezao je sedam poena i do-nio izjedna~enje gostima i lide-rima na tabeli regionalne lige(63:63). Me|utim, Muri~ potompoga|a jedno slobodno baca-nje, a zatim sli jedi skok u napa-du i dvojka Omi}a. Trojkom Bla-`i~a Ljubljan~ani su defniti vnoprelomili me~ u svo ju korist.

Prepeli~ je bio najbolji akterkod pobjednika sa 22 poena, triasistenci je i pet ukradenih lopti,

dok je Bla`i~ ubacio 16 ko{e va. Po13 su dali Muri~ i Omi}. U tabo-ru Igokee istakao se Corsley Edwards sa 16 poena i tri skoka,dok je Branko Joro vi} dodao 12

pogodaka, od ko jih sedam u po-menutom fni{u utakmice.“^estitke proti vniku na zaslu e-

noj pobjedi. Mi smo dobro otvo-rili utakmicu, ali usli jedio je padu koncentraci ji i izgubili smo ri-tam, {to je rezultiralo lo{i jomigrom. Pono vo smo imali prilikuda kod rezultata 63:63 do|emo do

 vodstva, ali smo i to prokockali.Kada izgubite 20 lopti, te{ko je do-biti utakmicu protiv ovakvog pro-ti vnika”, rekao je Dragan Ba ji},trener Igokee. A. MEHANOVI]

ABA Igokea pala u Ljubljani

Baji}: Olimpija jezaslu`eno slavilaDobro smo otvorili utakmicu, ali uslijedio je pad u koncentraciji. Kada izgubite 20lopti, te{ko je dobiti utakmicu protiv ovakvog protivnika, rekao je trener Igokee

Page 35: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 35/63

OGLASI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.36

Na osnovu ~la na 56. Za kona o or ga niza ci ji or ga na upra ve u Federa ci ji Bosne i Her cegovine ("Slu`bene no-vine Federa ci je BiH", broj: 35/05), ~la na 28. Za kona o ra du ("Slu`bene novine Federa ci je BiH", br: 43/99,32/00 i 29/03), ~la na 20. Pra vilnika o unutra {njoj or ga niza ci ji Federalnog ministar stva ra seljenih osoba i iz-bjeglica, broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06 od 29. juna 2006. godine,broj: 01-34-2698-3/08 od 23. decembra 2008. godine, broj: 01-34-53-6/11 od 21. februara 2011. godine ibroj: 02-02-2058-8/11 od 30. decembra 2011. godine, a u skla du sa Za klju~kom o da va nju sa gla snosti za pri-  jem volontera u Federalno ministar stvo ra seljenih osoba i izbjeglica Vla de Federa ci je Bosne i Her cegovine,

V. broj: 1703/2012 od 27.12.2012. godine, federalni ministar ra seljenih osoba i izbjeglica  d o n o s i 

 J AV N I P O Z I V  za pri  jem volontera u

 Federal no mi nistar stvo raseljenih osoba i iz bje gli ca

1. Volonter sa za vr{enim pra vnim fa kultetom 2 (dva) izvr{ioca 2. Volonter sa za vr{enim ekonomskim fa kultetom 1 (jedan) izvr{ilac

Uslovi:

Pored op}ih uslova predvi|enih ~la nom 25. Za kona o dr`a vnoj slu`bi u Federa ci ji Bosne i Her cegovine ("Slu-`bene novine Federa ci je BiH", br: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandida ti treba  ju ispunja -va ti i sli jede}e posebne uslove:

- VSS - VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obra zova nje prvog ciklusa (ko ji se vrednu je sa 180ili 240 ECTS) ili drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studira nja, za vr{en pra vni ili ekonomskifa kultet;

- Da se na  la ze na evidenci ji neza poslenih lica kod na dle`ne slu`be za za po{lja van je;- Da nema  ju ra dno iskustvo na kon stica nja visoke stru~ne spreme, odnosno za vr{et ka visokog obra zova nja.

 Potrebno je da kandi dati, uz pri  javu sa bio gra fi  jom, adresom i kontakt-tele fonom, dostave sli  jede}udoku-

 mentaci  ju u ovjerenoj fotoko pi  ji ili ori  gi nalu:

1. Diploma o za vr{enom fa kultetu (nostrificira na diploma ukoliko fa kultet ni je za vr{en u BiH);2. Uvjerenje na dle`ne slu`be za za po{lja van je da se kandidat na la zi na evidenci ji neza poslenih osoba;3. Ovjerena izja va da kandidat do sa da ni je oba vio volonter ski rad, odnosno da nema ra dno iskustvo na -

kon stica nja visoke stru~ne spreme, odnosno za vr{et ka visokog obra zova nja.

Osta le dokumente ko jima se doka zu je ispunja van je op}ih uslova, iza bra ni kandida ti }e biti du`ni dosta viti uroku od 8 da na od da na pri jema oba vje{tenja o rezulta tima ja vnog poziva.Za primljene pri ja ve }e ra zmotriti posebno imenova na Komisi ja, ko ja }e oba viti inter vju sa kandida tima ko- ji su dosta vili dokumente tra  ene ja vnim pozivom, na kon ~ega }e ut vrditi rang-listu kandida ta i federalnomministru ra seljenih osoba i izbjeglica predlo`iti pri jem na  juspje{ni jih kandida ta.O da tumu, vremenu i mjestu odr`a va nja inter vjua, kandida ti }e biti pisa no oba vi je{teni.Na kon provedenog postupka ja vnog poziva, federalni ministar ra seljenih osoba i izbjeglica }e doni jeti odlu-ku o pri jemu volontera, sa ko jima }e se za klju~iti ugovor o obavljan ju volonter skog ra da.Volonteri se prima  ju na stru~no osposoblja van je za sa mosta lan rad bez za sniva nja ra dnog odnosa (volonter -ski rad), ko ji mo`e tra  ja ti najdu`e jednu godinu.Pra va volontera po osnovu volonter skog ra da propisa na su u ~la nu 28. Za kona o ra du ("Slu`bene novine Fe-dera ci je BiH", br: 43/99, 32/00 i 29/03) i ~la nu 26. Za kona o pla }a ma i na kna da ma u or ga nima vlasti Fede-ra ci je Bosne i Her cegovine ("Slu`bene novine Federa ci je BiH" br: 45/10 i 111/12).

Pri ja vu sa potrebnim dokumentima treba dosta viti u roku od 15 da na od da na obja ve ja vnog poziva u dne-vnim listovima, putem po{te, preporu~eno, na sli jede}u adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglicaAlipa{ina br. 41, 71 000 Sara jevo

sa naznakom"Javni poziv za pri jem volontera"

Nepotpune i nebla govremene pri ja ve ne}e se ra zma tra ti.

Broj: 02-34-1570-6/12 M I N I S T A RSa ra  jevo, 21.1.2013. godine mr. Adil Osmanovi}

SARAJEVO; ALIPA[INA 41. Tel/Fax: + 387 33 66 72 98,e-ma il: [email protected]

Bosna i Her cegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBAI IZBJEGLICA

Bosnia and Her zegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINAFEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS

AND REFUGEES

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTONOP]INSKI SUD U VISOKOM

Broj: 41 0 Ip 006816 09 IpVisoko, 25. 12. 2012. godine

OP]INSKI SUD U VISOKOM, sudi ja Vilda na Der vovi}, u izvr{nom postupku tra  ioca izvr{enja Ra if feisen bank DD BiH,Gla vna fili ja la Zenica, ul. Mar {a la Tita bb, Zenica, protiv izvr{enika Memi{evi} d.o.o. Breza, Pod`up~a bb i Memi{evi} Me-hmeda iz Breze, Vrbovik bb, ra di izvr{enja na nepokretnostima za Ip, v.sp. 50.938,27 KM, na ro~i{tu 18. 12. 2012. godine,donio je sli jede}i

ZAKLJU^AK1. Ro~i{te za tre}u proda  ju nekretnine, usmenim i ja vnim na dmeta njem, ponovo se za ka zu je za ^ETVRTAK, 14. 2. 2013.

godine, u 11 sa ti.Ro~i{te }e se odr`a ti u Op}inskom sudu u Visokom, ulica Ali je Izetbegovi}a, soba broj 18.

2. Predmet proda  je je nekretnina ozna ~ena sa k.~. 62/20, ku}a i dvori{te, neplodno, povr{ine 1.360 m2, upisa ne u zk. ul.br. 154 k.o. SP Vrbovik, ~i ja je tr`i{na vri jednost ut vr|ena u iznosu od 102.944,00 KM, a u skla du sa na la zom vje{ta ka Salki} Ejuba od 4. 3. 2007. godine.

3. Na ro~i{tu za tre}u proda  ju nekretnina se mo`e proda ti bez ogra ni~enja ci jene.Poreze i ta kse u vezi sa proda  jom nekretnine snosi kupac.

4. Na ro~i{tu za ja vno na dmeta nje kao kupci mogu u~estvova ti osobe ko je su pri je po~et ka na dmeta nja polo`ile osigura -nje ko je iznosi 10.000,00 KM.U~esnici u ja vnom na dmeta nju su du`ni pri je po~et ka na dmeta nja preda ti dokaz o upla ti osigura nja ko je se upla }u je na de- pozitni ra ~un Op}inskog suda u Visokom broj: 3389002209800854, sa na zna kom bro ja predmeta 41 0 Ip 006816 09 Ip.Na kon za klju~en ja ja vnog na dmeta nja, ponu|a~ima ~i ja ponuda ne bude prihva }ena, izuzev tro jici najboljih ponu|a~a,polo`eno osigura nje }e se odmah vra titi.

5. Pola ga nje osigura nja ni je oba vezno za tra  ioca izvr{enja i nosioce pra va upisa nih u zemlji{noj knjizi ko ja presta  ju pro- da  jom nekretnine, ako njihova potra  iva nja dosti`u iznos osigura nja i ako bi se s obzirom na njihov prvenstveni red i ut -vr|enu vri jednost taj iznos mogao na miriti iz kupovne ci jene.

6. Ponu|a~ sa najboljom ponudom du`an je u roku od 30 da na, ra ~una  ju}i od da na dono{enja posebnog za klju~ka o pro- da  ji nekretnine, pla titi ci jenu uma njenu za polo`eno osigura nje.

7 . O vaj za  klju~ak o proda  ji obja vit }e se na ogla snoj plo~i suda.Tra  ilac izvr{enja i izvr{enik za klju~ak mogu obja viti u sredstvima ja vnog infor misa nja.

8. Stranke se mogu spora zumjeti, najka sni je do ro~i{ta za ja vno na dmeta nje, da se proda  ja nekretnine izvr{i neposrednompogodbom putem osobe ovla {tene za promet nekretnina ili sudskog izvr{ioca.

Sudi jaVildana Dervovi}

PRAVNA POUKA:Protiv za klju~ka ni je dozvoljen pra vni li jek.

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVOOP]INSKI SUD U SARAJEVU

Broj: 65 0 I 292026 12 I

Sara jevo, 18. 1. 2013. godineOp}inski sud u Sa ra  jevu, sudi ja Alisa Numi} u izvr{nompredmetu tra  ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDA-CIJA EKI SARAJEVO, ul. M. Fa dilpa {i}a br. 1, Sa ra  jevo,ko jeg zastupa Adina Buzurovi}, advokat iz Sa ra  jeva, protivizvr{enika 1. D`a na novi} Re{id iz Sa ra  jeva, ul. Humska br.369, 2. Mu ja novi} Aziza iz Sa ra  jeva, ul. Ilir ska br. 107 i 3.D`a na novi} Alma iz Sa ra  jeva, ul. Humska br. 369, ra di iz-vr{enja, na osnovu ~la na 348. stav 3. Za kona o par ni~nompostupku, a u vezi sa ~la nom 21. Za kona o izvr{nom postup-ku, objavlju je

RJE[ENJE O IZVR[ENJUBroj 65 0 I 292026 12 I od 26. 9. 2012. go dine

Na osnovu vjerodostojne ispra ve - mjenice, seri ja AF2874993, ra di na pla te nov~a nog potra  iva nja tra  ioca iz-vr{enja u ukupnom iznosu od 5.528,73 KM, sa za konskomza teznom ka ma tom po~ev od 14. 9. 2012. godine pa do is- pla te, odre|uje se izvr{enje rje{enjem o izvr{enju broj 65 0 I292026 12 I od 26. 9. 2012. godine, prema izvr{enicima i topljenidbom do 1/2 penzi je izvr{enika Mu ja novi} Aziza, u

smislu odredbe ~la na 138. Za kona o izvr{nom postupku ko- ju izvr{enik Mu ja novi} Aziza ostva ru je kod Federalnog za vo-da za penzijsko i inva lidsko osigura nje, Kantonalna adminis-tra tivna slu`ba Sa ra  jevo, ul. Lo`ioni~ka broj 2, te upla tom na transa kcijski ra ~un tra  ioca izvr{enja kod Ra if feisen bankbroj: 16100000-262-00002, pljenidbom do 1/2 pla }e izvr{e-nika D`a na novi} Re{id, ko ju izvr{enik D`a na novi} Re{id ost-va ru je kod "REAL WORD" d.o.o. Sa ra  jevo, ul. Ibra hima Lju-bovi}a br. 52, te upla tom na transa kcijski ra ~un tra  ioca iz-vr{enja kod Ra if feisen bank broj: 16100000-262-00002, svedo potpunog na mirenja tra  ioca izvr{enja, kao i za pljenom,procjenom i proda  jom pokretnih stva ri izvr{enika Mu ja novi}Aziza, D`a na novi} Re{id i D`a na novi} Alma, na adresi izpri jedloga i na mirenjem tra  ioca izvr{enja iz iznosa dobi jenogproda  jom istih, te prenosom nov~a nih sredsta va na `iro-ra -~un tra  ioca izvr{enja kod Ra if feisen bank broj: 16100000-262-00002, sve do potpunog na mirenja tra  ioca izvr{enja.Tro{ko vi tra  ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 587,06KM (sudska ta ksa u iznosu od 165,86 KM i tro{kovi advo-ka ta u iznosu od 421,20 KM).

SUDIJAAlisa Numi}, s.r.

POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izja viti prigo-vor ovom sudu u roku od 8 da na od da na pri jema, u dovo-ljnom bro ju primjera ka za sud i stranke.Dostavljan je rje{enja o izvr{enju izvr{eniku sma tra se izvr{e-nim protekom roka od 15 da na od da na objavljivan ja.

Page 36: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 36/63

SPORTSKIVREMEPLOV 37

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Pi{e: Muhamed Biki}

Jedno od mo jih najdra`ih pu-to vanja bilo je sa mladim atle-ti~arima AK Sara je vo 2006.

godine. Puto vali smo u {panskiKasteljon na za vr{nicu nadmeta-nja najboljih mladih atleti~araStarog kontinenta. Tu sam sedru`io i sa ~u venim primari ju-som dr. Zlatanom Hreljom, ta-ko|er nekada{njim atleti~arem,ko ji je jo{ od da vne 1962. godineljekar u AK Sara je vo.

"Ro|en sam 27. no vembra1936. godine u Sara je vu. Kao di-jete ni je me zaobi{la niti jednadje~i ja bolest. I tako, le`e}i upostelji, puno sam ~itao, dok domene ni je stigla jedna atletskapublikaci ja. Od tada po~inje mo-ja ljubav prema atletici, madanisam ni sanjao da }u jednog da-na istr~ati na stazu, potr~ati, s ob-zirom na te mo je zdrav stveneprobleme", prisje}a se dr. Hrelja.

U~enik Feodora Luka~a

I tako je za volio atletiku, a potomi medicinu. Bio je u~enik nezabo-ra vnoga profesora Medicinskog fa-kulteta u Sara je vu i velikog atletskogzaljubljenika Feodora Luka~a.

"Bio sam osma generaci ja naMedicinskom fakultetu, a za-vr{io sam 1962. godine. Te dvi jeljuba vi spo jio sam u jedno, opre-djel ju ju}i se potom za otorinola-ringologi ju i za sportsku medici-nu. Za vri jeme profesionalne lje-karske kari jere oba vio sam pre-ko 10.000 operaci ja krajnika. Upenzi ju sam oti{ao 2002. godine."

Kada je ri je~ o kraljici sporto-va, njego ve discipline su bile 110i 400 metara s preponama, {tafe-ta 4x400 m.

"Bio sam republi~ki prvak na 110s preponama. Taj bi rezultat pose-

bno is takao, mada je bilo jo{ zapa-`enih rezultata na brojnim takmi-~enjima i u drugim disciplinama.

Treba ista}i da se dr. Hreljaba vio i rukometom.

"Bio sam jedan od osni va~aMlade Bosne. Igrao sam jednusezonu za RK Sara je vo. Sara jev -ski FIS je bio na{ hram sporta."

Dr. Hrelja dobitnik je brojnih

priznanja: Zlatna plaketa ASBiH,Srebrena plaketa po vodom 25godina atletike u BiH, Majskanagrada SOFK Sara je vo, prizna-nja od nekada{njeg ASJ, Organi-zacionog komiteta 14. zimskiholimpijskih igara u Sara je vu, Bo-kserskog sa veza Jugosla vi je... Bio

 je i sekretar Udru`enja sportskemedicine BiH i ~lan Internaci-onalnog udru`enja sportske me-dicine, kao i Evropske skup{tineUdru`enja sportske medicine.

Brojna priznanja

"Zanimlji vo je da je ovo udru-

`enje osno vano pri je Sabora lje-kara. Dakle - k}er stari ja od maj-ke. Na pri jemu u evropsku i svjet-

sku asoci jaci ju bili su Cico Arsla-nagi}, Braco Kuleno vi} i ja. A{to se ti~e svih tih priznanja, sva-ko mi je drago na svoj na~in."

Dr. Zlatan Hrelja niz godi na sauspjehom vodi Asoci jaci ju atlet-skih veterana Federaci je BiH.

"Ova asoci jaci ja je osno vana2005. i godinama posti e sjajne re-zultate. Na`alost, nemamo neku

 veliku podr{ku dr`a ve. Primjera ra-di, federalno Ministarstvo nas re-do vno zaobilazi, ali nas zato koli-ko-toliko poma`e Kanton i GradSara je vo, te Op}ina Stari Grad.Ponosni smo na na{e rezultate, aposebno na na{eg baca~a kladi vaMehmedali ju Bajri}a, ko ji je aktu-elni viceprvak svi jeta, tj. osva ja~srebrene medalje na Svjetskom iEvropskom prvenstvu", ka`e dr.Hrelja ^aki, kako ga svi popular-no zo vu.

Prim. dr. Zlatan Hrelja, nekada{nji atleti~ar

Republi~ki prvak na 110 s preponama • Preko 10.000 operacija

krajnika • Na ~elu Asocijacije atletskih veterana Federacije BiH

Doktor atletike

Sinovi o~evim stopama"Oba mo ja sina su tako|er bila u sportu. Stari ji Edin bio je ta-lenat za atletiku, a mla|i Said za fudbal. Tako|er, kao i ja, {ko-lu nikada nisu zaposta vili i na kra ju su kari jeru napra vili u na-uci. Stari ji je magistar ekonomi je, a mla|i magistar me|unaro-dnih odnosa. Ponosan sam na njih", ka`e dr. Hrelja.

Svestrani stru~njakSvojevremeno dr. Hrelja je bio i karikaturista."Prva karikatura je bila u i~ku, a potom u Oslobo|enju, ~iji sam bio saradnik

niz godina. Odmalena sam volio puno ~itati, a poslije i pisati... Pisao sam bro-jne putopise, reporta`e sa sportskih manifestacija", ka`e dr. Hrelja.

Page 37: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 37/63

MIX38

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Sam termin rekreaci ja ozna-~a va pono vno stvaranje,regeneraci ju, obno vu. Re-

kreaci ja predstav lja posebnudjelatnost ~o vjeka, izabranu po`elji ko ja doprinosi stvarala{tvu,razvo ju i o~u vanju tjelesnog idru{tvenog zdrav lja, odr`a va-nju vitalnosti, kvaliteta `i vota,odmora, os vje`enja i razonode.Sportska rekreaci ja ima primar-

ni cilj poziti vno djelo vati nazdrav lje i to u svakom i votnomdobu. Sportska rekreaci ja je nu-`nost u smislu pre venci je boles-ti. U razvi jenim zemljama preko50 posto stano vni{tva je obuhva-}eno sportskom rekreaci jom,dok kod nas ne posto ji vjerodos-tojna evidenci ja, ali grube pro-cjene ukazu ju da taj postotak neprelazi brojku deset. Razvi jenezemlje sportsku rekreaci ju treti-ra ju kao za{titu zdrav lja, jer je todaleko ekonomi~ni ji na~in o~u-

 vanja zdrav lja nego li je~enje.Praksa u oblasti sportske rekre-

aci je nametnula je potrebu zastru~nim i nau~nim pristupom

ovoj, sve zna~ajni joj i sveobuhva-tni joj, akti vnosti sa vremenog ~o- vjeka. Vrlo zna~a jan iskorak uprav cu nau~no-stru~nog prilazaovoj tematici kod nas na~inila jegrupa istaknutih pozna valacasporta i sportske rekreaci je na ~e-lu sa pro. dr. Murisom Had ikadu-ni}em, ko ju su sa~inja vali mr.Mustaa Demir, te pro. Midhat Ha-seta i pro. Emir Pa{ali}, ko ji su svo-

 ja dugogodi{nja iskustva istaknu-tih sportista, kao i istra i va~ka sa-znanja, prezentirali u knjizi "Spor-tska rekreaci ja", ko ja je uvr{tena ikao ud`benik za studente.

@ivotna iskustva

O sportskoj rekreaci ji kao ele-mentu stila `i vota u dana{njimuslo vima razgo varali smo sa pro.Midhatom Hasetom, jednim odautora knjige "Sportska rekreaci-

 ja". Dugogodi{nji istaknuti spor-tista pro. Haseta pro veo je spor-tsku kari jeru igra ju}i udbal - namjestu golmana u klubo vima ko-

 ji su u to vri jeme bili visoko ran-girani u tada{njem sistemu takmi-~enja kao {to su: @eljezni~ar, Par-tizan i Bosna iz Sara je va, te Jedin-stvo - Br~ko. Okon~av {i sportskukari jeru te studij na Fakultetu zafzi~ku kulturu, posvetio se peda-go{kom radu sa mladima kaoproesor fzi~ke kulture. Po prelas-

ku na rad u SOFK-a BiH na mjes-to stru~nog saradnika, posebno seanga`u je na organizaci ji spor-tskih maniestaci ja sa velikimbro jem u~esnika, promo vi{u}ibazi~ni sport i sportsku rekre-aci ju. Po vezu ju}i stru~no znanje

i bogato iskustvo, obja vio je vi{erado va te konkretnih programa otemi sportske rekreaci je, a 1986.godine oba vio je speci jalizaci jusportske kineziolo{ke rekreaci jena Kineziolo{kom akultetu Sve-u~ili{ta u Zagrebu.

"Kada se go vori o sportskoj re-kreaci ji kod nas, mora se konsta-to vati da je ta oblast i u teorijskomsmislu relati vno no vi ja obzirom da

 je njena po ja va uslov ljena, pri jesvega, op{tim dru{tvenim i pri vre-dnim razvo jem", ka`e pro Hase-ta. "Tehnolo{ki progres uticao jena duboke promjene karaktera ra-da, uslo va rada, radne sredine, kaoi na~ina i vota uop{te. U sa vreme-nom radnom procesu sve je ma-nje radnih operaci ja ko je se obav -lja ju uz velika ili srednja mi{i}nanaprezanja, ali je sve vi{e pokre-ta ko ji se vi{estruko ponav lja ju udosta brzom tempu i zahtije va ju

 visok ni vo brzine, spretnosti ikoncentraci je. Rad se sve vi{eobav lja sto je}i ili sjede}i, {to po-drazumi je va dugotrajna stati~kanaprezanja velikih mi{i}nih gru-

pa. To ote`a va cirkulaci ju krvoto-ka, izazi va po ve}an tonus i bolo- ve u rukama, ramenima i nogama.

Ispravljanje negativnostiUz sve to, naru{ena je i i votna

okolina, velika je zaga|enostzraka, prisutna hemijska ispare-nja, buka, vibraci je i drugo, takoda takvi mikroklimatski uslo vi isam tempo `i vota do vode dopo ja ve karakteristi~nih oboljen-

 ja i zdrav stvenih tegoba ko je suprouzroko vane industri jaliza-

ci jom i urbanizaci jom. Ve}inanegati vnih po ja va rezultat je ne-do voljnog kretanja, ner vne na-

petosti i prekomjerne ishrane.Svim ovim negati vnim po ja vamamogu se veoma uspje{no su-protsta viti korekti vne akti vnos-ti iz podru~ja sportske rekreaci-

 je. Zbog toga sportska rekreaci- ja posta je nu`nost u sa vremenim

uslo vima `i vota i rada. Primje-nom razno vrsnih sportsko-re-

kreati vnih akti vnosti ko je suusagla{ene sa ni voom sposo-bnosti, zdrav stvenim stanjem,polnim i uzrasnim karakteristi-kama svakog ~o vjeka, sportskarekreaci ja je usmjerena na zado-

 voljen je potreba i interesa u fzi-~koj kulturi, a time i u ukupnojkulturi i po jedinca i za jednice.

Sportska rekreaci ja ni je proiza-{la samo iz nu`nosti sa vremenog`i vota i rada, ve} i iz njenihosno vnih karakteristika kao {tosu: otvorenost prema svim so-

ciouzrasnim kategori jama sta-no vni{tva, mnogostrukost sa-dr`a ja, oblika i metoda akti-

 vnosti, dostupnost i primjere-nost odgo vara ju}im potrebamai interesima po jedinca i dru-{tva, mogu}nost efkasni jeg pos-tizanja trajnih sociopsiholo{kih,obrazo vno-vaspitnih, zdrav stve-no-higi jenskih, ekonomsko- er-

gonomskih i odbrambenih vri- jednosti, sa vremenost u pristu-

pu ~o vjeku i na~inu ponude,propagandne i neposredne orga-nizaci je tjelesne akti vnosti.

Svrha i cilj sportske rekreaci je je:korekci ja, to jest, isprav ljan je ne-gati vnih u~inaka okoline, rada iuslo va `i vota, kompenzaci ja, to

 jest, nadoknada ili usposta va na-ru{ene ra vnote e uslov ljene sa vre-menim na~inom i vota, pri ~emu

 je nagla{eno prisutno pomanjkan- je kretanja i tjelesnog naprezanja,smanjen je stvarala{tva i do`iv -lja van ja akti vnosti na vi{em ni vou

emocionalnog zado voljstva, pro- vo|enje akti vnosti u prostorima sanenaru{enom i nezaga|enomprirodnom okolinom. Stvaranjepoziti vnih (zdra vih) na vika us-

mjerenih sadr`ajnom i korisnomna~inu pro vo|enja slobodnog vremena, {to mo`e znatno utica-ti na smanjen je bro ja asoci jalnihpo ja va i pona{anja, te doprini je-ti svestranom razvo ju li~nosti i vi-{ih stvarala~kih dostignu}a. Hu-

manizaci ja sa vremenog na~ina`iv ljen ja i rada putem sportsko-re-

kreati vnih akti vnosti ko je poma-`u ~o vjeku da se lak{e adaptira nanepo voljne uslo ve `i vota i rada itime smanje negati vne posljedi-ce na psihosomatski status. To jeustvari briga o ~o vjeku i kvalitetunjego vog i vota.

Raznovrsno podru~jePostankom ~o vjeka kao razu-

mnog bi}a mo`emo pratiti, ne sa-mo njegov razvoj u stvaranju i usa-

 vr{a vanju sredsta va za proizvo-dnju, ve} i sve bogati je, sadr ajni jei organizo vani je oblike dru{tveno-zaba vnog i kulturnog iv ljen ja. Toukazu je na rekreaci ju kao dru{tve-no uslov ljenu po ja vu, ko ja je podlo-

`na zakonima razvitka ljudskogdru{tva. Rekreaci ja je veoma {iro-ko i razno vrsno podru~je ko je obu-hvata najrazno vrsni je sadr a je ko-

 ji su vezani za zdrav i vot, slobodno vri jeme, odmor, zaba vu i razonodu.

Sportska rekreaci ja je spor-tska djelatnost sa posebnim ci-lje vima, zadacima i sistemom

 vri jednosti, ko ji se ostvaru jukroz specif~ne programe, sa-dr`a je, oblike i metode, te pose-bne oblike organizo vanja i dje-lo van ja, drugim ri je~ima, spor-tska rekreaci ja je tjelesno akti-

 van, zdrav i kulturan na~in `i vo-ta sa vremenog ~o vjeka. Sve suovo razlozi da sportska rekreaci-

 ja, mnogo vi{e nego do sada, bu-de prisutna i u centru pa`njesvih poslenika sporta i medi ja {to}e,sigurno je, rezultirati op{tempo ve}anju ni voa kvaliteta `i vo-ta za sve", zaklju~io je pro. Ha-seta. Ibrahim U[TOVI]

 Sportska rekreacija potreba savremenog ~ovjeka

Aktivnosti koje `ivot zna~ePrimjenom raznovrsnih aktivnosti sportska

rekreacija je usmjerena na zadovoljenje

potreba i interesa u fizi~koj kulturi, a time

i u ukupnoj kulturi i pojedinca i zajednice

 SU  ZBI  JANJE 

NE GATI VNIH PO JAVA

Ve}i na ne gati vnih

po java re zultat jenedovoljnog kretanja,ner vne napetosti i 

prekomjer ne ishrane.Svim ovim ne gati vnim

po javama mo gu seveoma uspje {no

 suprotstavi ti korekti vneakti vnosti iz podru~ja

 spor tske rekreaci  je

Page 38: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 38/63

[AH 39

OSLOBO\ENJE

      U      K      R      A      T      K      O

Gu`va na vrhuS Plitvica, gdje se igra Po jedina-

~no prvenstvo Hrvatske za mu-{karce, svo je utiske i kratak iz vje-

{taj poslao nam je velemajstor Alojzi je Janko vi}, ina~e prva plo-~a sara jev skog Napretka:

“urnir je jako li jepo organizi-ran, igra~i se mogu okusirati naono zbog ~ega su do{li, a to je igra-nje {aha! Posebnu dra` prvenstvuda je ~injenica da jo{ nikom ni jepo{lo za rukom osvo jiti titulu dvaput zaredom, kao i bogati nagra-dni ond od 10 tisu}a eura! I ovegodine je te{ko prognozirati a vo-rita i svaki igra~ s pra vom mo`easpirirati prema tituli. Zbog rani-

 je preuzetih oba veza, do{ao samna turnir direk tno s nastupa zaklub u Austri ji. Ne bih se htiooprav da vati, no s obzirom na

okolnosti, pogri je{io sam {to samu prvom kolu preuzeo veliki rizik protiv pro{logodi{njeg pobjedni-ka i igra~a s naj vi{e titula na dr`a-

 vnim prvenstvima, Mladena Pal-ca, ko ji je mo ju o{tru igru znala-~ki kaznio. Kasni je sam uspio sta-bilizirati igru i nakon iskori{tenihgre{aka mo jih proti vnika uspio sepriklju~iti samom vrhu. Ima jo{dosta igre, moram biti koncentri-ran do samog kra ja. Veliki pozdrav 

 va{im ~itateljima.”Poredak posli je 6. kola: Ste-

 vi}, Palac, Ante [ari} i Janko vi}3,5, Ivan [ari}, Brki}, Kulja{e vi},Jo vano vi} i Jo vani} 3, Ko`ul iMartino vi} 2.5, Zel~i} 2.

 Turnir za mladeU prostori jama [ahov skog klu-

ba Iskra u Bugojnu 24. januaraodr`an je turnir za mlade {ahis-te, organiziran u po vodu obilje-`a van ja dana ro|en ja Muham-meda a.s. Kako jav lja ENI news,turnir bi trebao u narednim go-dinama prerasti u tradicionalni.

Ina~e, u~estvo valo je 16 {ahistai {ahistkinja, a po za vr{etku turni-ra IZ Bugojno je uru~ila prigodnenagrade pobjednicima u obje ka-tegori je. U `enskoj konkurenci jiprvo mjesto zauzela je D`enita

 Agano vi} sa 4,5 poena, drugo mjes-to Mejrema Karad`a sa 4, a tre}emjesto pripalo je Amri Huseinbe-go vi} sa 3,5 poena. U mu{koj kon-kurenci ji prvo mjesto zauzeo jeJusu [abi} Jusu sa 5,5, drugo Aj-din ]atic sa 5 i tre}e MehmedIm{ire vi} sa 5 poena.

ponedjeljak,28. januar/sije~anj 2013.

Pripremio: @elimir MARKOVI]

Zapo~eti iz vje{taj s nekog odnaj ja~ih svjetskih turnira za nasno vinare predstav lja sasvim la-gan posao, ali samo pod uslo vomda na njemu sudjelu je svjetski No1, nor ve{ki as Magnus Carlsen.Njegov tri jumalni pohod na Wijk aan Zee, maleni primorski gradna obali Sje vernog mora, bjelo-dano se morao za vr{iti no vimslav ljem. Imao je mladi 22-godi-{nji Nor ve`anin `estoku konku-renci ju u jo{ petorici sjajnih {a-hista iz OP 10, Aronianu, Caru-

ani, Kar jakinu, Anandu i Naka-muri, no kada prezentira svo jenajbolje izdanje, preostalim igra-~ima predsto ji borba samo zaneko od mjesta pri vrhu.

O razvo ju, na~inu i stilu igreMagnusa Carlsena, {ahov ski ek -sperti napisali su tomo ve knjiga,bro{ura, analiza, obja vili bez-broj njego vih briljantnih ostvare-nja. Nepodno{lji va lako}a igre zacrno-bi jelom plo~om, ko jomCarlsen neumolji vo slama svo jeproti vnike i osva ja turnire di-ljem svi jeta, doni jela mu je no vutitulu - imperator.

Rejting rekord

Ne djelu je u areni stra{no, ba{kao {to su izgledali mnogi sla vniliko vi iz bogate po vi jesti, Gaj Juli-je Cezar, itus, Napoleon, kralj So-lomon, Kaligula, itd. Njega je mi-lina gledati za stolom. Fini mani-ri, po{to vanje proti vnika, visokistil, esteta po vokaci ji, vladanje si-tuaci jom i u najte`im trenucimakad se lomi parti ja. Spremnost zakratku analizu, otvorenost pre-ma no vinarima, djeci, svo jim a-no vima, udbalski me~ na malegolo ve s kolegama ili no vom ra-jom, sasvim sve jedno, ~ini ga je-dnim od najpopularni jih i na jomi-ljeni jih sportista na planeti.

Na ovogodi{njem 75. turniru u

Wijku, Carlsen je impresioniraoci jeli svi jet. Svoj svjetski rekord od1. januara s 2861 poenom, debe-

lo je prema{io i posta vio no vi ko- ji }e, pono vo, samo on mo}i sru-{iti. Gdje su njego ve granice, dali 2900 i vi{e i da li je to ikako mo-gu}e u ovoj konstelaci ji snaga usvjetskom {ahu, pitanje je na ko-

 je, zasigurno, niko nema odgo vor.Carlsen }e, vjero vatno, u Nizo-zemskoj oboriti i rekord Gari jaKasparo va, doneda vno svog tre-nera, iz 1999. godine sa 61. Annu-al Hoogo veens turnira, ko ji jeiznosio 10/13, (8+4+1).

Kako je plo vio mladi nor ve{kimag u Wijku? Po~etna dva remi-

 ja protiv ne ba{ lakih proti vnikana startu, Caruane i Aroniana, aonda dvi je blista ve pobjede nad

 Van Weli jem i Harikrishnom.^elo tabele u ugodnom dru{tvu

 Ananda i Kar jakina s 3/4. Posli- je dana odmora, usli jedio je no- vi ciklus od ~eti ri kola i identi~anskor, u ko jima je realizirao pre-dnost bi jelih fgura, ubilje iv {i So-kolo va i u maratonki Kar jakina,dok je kao crni remizirao s Anan-

dom i Lekom. ad se ve} osamiona vrhu tabele s pola boda pre-dnosti nad Anandom.

No va kratka pauza o~ito mu jepri jala i u no vom ciklusu od dvakola, Carlsen bilje`i perektan u~i-nak, “pali” su Hou Yian i L'Ami. Po-sli je 10 odigranih kola ve} se mo-gao proglasiti pobjednikom, jerpobjegao je pratnji 1,5 bod i nakontu imao no vih skoro 11 rejtin-ga! Nakon tre}eg i po sljednjeg slo-bodnog dana, bez naprezanja u to-pov skoj za vr{nici, kao crni, remi s

 Wang Haom, dok je u pretposlje-dnjem kolu naprosto demoliraoNakamuru u samo 30 poteza. Zasami kraj preostao mu je jo{ ogled

s Giri jem, {to u kona~nici ni je do-ni jelo promjenu na vrhu tabele.ime je Carlsen pono vio sja jan

rezultat iz 2010. godine, kada jena posljednjem turniru u edici-

 ji Corusa tri jumo vao sa 8,5/13,ispred Kramnika i Shiro va ko ji suzaostali pola koraka.

^ekaju}i LondonS ovako visokom ormom ko ju

}e, nesumnji vo, zadr`ati do sre-

dine marta, nor ve{ki imperator}e biti prvi a vorit na me~e vimakandidata ko ji }e se igrati u Lon-donu od 14. marta do 1. aprila.Ukoliko se ostvare prognoze i izLondona iza|e kao pobjednik,onda }e sladokusci do}i na svo-

 je. Usli jedi}e dugo o~eki vani du-el protiv aktuelnog svjetskogprvaka, Viswanathana Anandaprotiv koga bi bio izraziti a vorit.

Indijski velemajstor, posli je du-go vremena, pru`io je u Wijkuodli~nu igru, sukladno svom ugle-du i renomeu. U prvoj polo viciturnira bio je ~ak u igri za {estu ti-tulu na ovom presti nom turniru,no kako je Carlsen nezaustav lji vo

hitao prema tronu, Anand se se-ri jom remi ja zado voljio plasma-nom pri vrhu poretka.

Nikoli} - Grandelius1. d4 S6, 2. c4 g6, 3. g3 d5, 4. Lg2 dxc4, 5.

Sa3 e5, 6. Da4+ Ld7, 7. Dxc4 Sc6, 8. dxe5Sxe5, 9. Dc3 Ld6, 10. S3 De7, 11. 0-0 0-0, 12.Lg5 e8, 13. Sc4 Se4, 14. Dxe5 Dxe5, 15.Sxe5 Lxe5, 16. Lxe4 Lxb2, 17. Lxb7 ab8, 18.Sxb2 xb7, 19. Sd3 - 1:0.

Anand - Sokolov1. e4 e5, 2. S3 Sc6, 3. Lb5 5, 4. Sc3 xe4,

5. Sxe4 S6, 6. De2 De7, 7. 0-0 d5, 8. Sx6+gx6, 9. d4 e4, 10. Sh4 5, 11. g3 Lg7, 12. c30-0, 13. 3 Ld7, 14. L4 L xd4+, 15. cxd4 Sxd4,16. Dd2 Sxb5, 17. Dxd5+ 7, 18. ad1e8, 19. Sx5 Lx5, 20. Dxb5 ex3, 21. x3a6, 22. Db3 Dc5+, 23. Le3 Db5, 24. Dxb5 -

remi.

Naiditsch - Grandelius1. e4 c5, 2. S3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 S6,

5. Sc3 a6, 6. g3 e6, 7. Lg2 Le7, 8. 0-0 Dc7, 9.4 Sc6, 10. Sxc6 bxc6, 11. e5 dxe5, 12. xe5Sd7, 13. L4 0-0, 14. Se4 Sxe5, 15. Dd4 6, 16.Lxe5 xe5, 17. x8+ Lx8, 18. Dc4 Db6+, 19.Kh1 Dxb2, 20. 1 Db4, 21. Dd3 De7, 22. h4h6, 23. Sg5 e4, 24. Dxe4 hxg5, 25. Dg6 - 1:0.

Aronian - Hou Yifan1. c4 S6, 2. Sc3 e6, 3. e4 d5, 4. e5 d4, 5.ex6

dxc3, 6. bxc3 Dx6, 7. S3 e5, 8. Ld3 Lg4, 9. Le4Sd7, 10. Lxb7 b8, 11. Ld5 c6, 12. Le4 Sc5, 13.De2 Sxe4, 14. Dxe4 Lx3, 15. Dx3 Dx3, 16.gx3 Ld6, 17. Kd1 Kd7, 18. Kc2 5, 19. d3 T8,20. g1 g6, 21. Lh6 7, 22. ad1 Ke6, 23. Lc1b6, 24. 4 a6, 25. xe5 xa2+, 26. Kb1 x2,

27. exd6 b7+, 28. Ka1 Kxd6, 29. d2 3, 30.e1 d7, 31. Kb1 g5, 32. Kc2 4, 33. La3+ Kc7,34. d4 g4, 35. d5 cxd5, 36. cxd5 h5, 37. Le7 g3,38. e5 e3, 39. d6+ Kc6, 40. xh5 - 1:0.

Goryachkina - Admiraal1. d4 S6, 2. c4 g6, 3. Sc3 d5, 4. cxd5 Sxd5,

5. e4 Sxc3, 6. bxc3 Lg7, 7. Lc4 c5, 8. Se2 0-0,9. 0-0 Sc6, 10. Le3 Lg4, 11. 3 Sa5, 12. Lx7+x7, 13. xg4 x1+, 14. Kx1 Dd6, 15. Kg1De6, 16. e5 Dxg4, 17. S4 Dxd1+, 18. xd1 Sc4,19. Lc1 Lh6, 20. Se6 Lxc1, 21. xc1 b6, 22. e1cxd4, 23. cxd4 b5, 24. d5 a5, 25. Sd4 Sb6, 26.d6 exd6, 27. exd6 b4, 28. Sc6 K8, 29. e7 c8,30. Sd4 h5, 31. Se6+ Kg8, 32. g7+ Kh8, 33.b7 c6, 34. Sd8 c1+, 35. K2 c2+, 36. Ke1Sc4, 37. S7+ Kg7, 38. d7 - 1:0.

IZABRANE PARTIJE IZ WIJK AAN ZEEA

Kolo prije kraja 75. Tata Steel turnira u Wijk aan Zeeu

Imperator Magnus CarlsenNepodno{ljiva lako}a igre za crno-bijelom plo~om, kojom Carlsen neumoljivo

slama svoje protivnike i osvaja turnire diljem svijeta, donijela mu je novu titulu

Kolo prije krajaCarlsen (NOR) 9,5, Aronian

(ARM) i Anand (IND) 8, Leko (HUN)i Kar jakin (RUS) 7, Nakamura

(SAD) 6.5, Harikrishna (IND) i Van

Wely (NED) 6, Giri 5,5, Hou Yifan

(CHN) i Wang Hao (CHN) 5, Caru-

ana (ITA) 4.5, L'Ami (NED) 3,5 i So-

kolov (NED) 2,5.

Page 39: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 39/63

OSLOBO\ENJE

DRUGA STRANA SPORTA40ponedjeljak,

28. januar/sije~anj 2013.

U OBJEKTIVU

Zanimljivosti  S ONE STRANE AUSTRALIAN OPENA

 Sloane Stephens, ameri~ka teniserka

Najpri jatni je iznena|enje upra- vo za vr{enog prvog Grand Slamturnira sezone je svakako mlada,19-godi{nja ameri~ka teniserkaSloane Stephens. Njena pobjedau ~et vrtfnalu protiv apsolutne a-

 voritkinje Serene Williams iza-zvala je naj vi{e pa`nje na turni-ru. Eliminisana je u polufnalu odbudu}e pobjednice Victorie Aza-renke. Mo`da je mogla i dalje, ali

 je u tome spri je~io kontro verznipotez Bjeloruskinje, trenutnonajbolje teniserke svi jeta, u polu-fnalnom ogledu ko ji je podigaodosta pra{ine.

Nakon {to je osvo jila prvi set sa6:1, Azarenka je propustila petme~-lopti na svom ser visu pri

 vodstvu 5:3 u drugom setu. Ta-da je zatra`ila medicinski ti-me-out i oti{la u svla~ionicu uko joj se dosta dugo zadr`ala.Neko rektan potez, ali je po pra-

 vilima. Ka`e, boljela su je le|a.Kada se vratila, Bjeloruskinja jeuspjela napra viti break ko ji joj jedonio pobjedu i fnale.

Ne}emo rasprav ljati {ta bi bilokad bi bilo, ali i ovo polufnale je

 veliki uspjeh za trenutno 25. igra-~icu svi jeta, ali }e joj ovaj plasmansigurno doni jeti napredak na

 WTA listi. Mo`da }e neko re}i daovaj uspjeh Sloane ne bi ostvari-la da se Serena ni je po vri jedila.

 Ali, i po vreda je sasta vni dio spor-ta, a tre}i set je mlada Amerikan-ka protiv svog ido la, mla|e sestre

 Williams, odigrala zaista na ni vounaj ve}ih majstora.

Simpati~no su djelo vale njeneizja ve posli je me~a da }e mo`dasada u svo joj sobi umjesto Sere-ninog postera sta viti svoj, ili da }esada valjda od mame za nagradu

dobiti cipele ko je joj se jako

svi|aju. Plasmanom u polufna-le Sloan }e dobiti oko 450 hiljadadolara, a do sada je u kari jeri za-

radila ne{to vi{e od 1,2 miliona.No ve cipele ne bi trebale bitineka velika in vestici ja, a i zaslu-`ila je.Ina~e, Sloane Stephens je

ro|ena u gradi}u Plantation naFloridi 20. marta 1993. godine usportskoj porodici. Njena majkaSybil je bila pli va~ica na Uni ver-zitetu u Bostonu i bila je prva e-na Aroamerikanka ko ja je uspje-la da u ovom sportu osigura mjes-to u prvom timu All-American Di-

 vizi je I. Otac John je bio proesi-onalni igra~ ameri~kog udbala.Na`alost, John Stephens je pogi-nuo u saobra}ajnoj nesre}i 1.septembra 2009, tako da od tada

svu brigu o njoj vodi majka Sybil.

Sloan je po~ela igrati tenis odde vet godina kada je majkaodvela na prvi trening. Od tada

se zaljubila u ovaj sport i po~e-la je vri jedno trenirati i nizati us-pjehe. U svi jet proesionalnogtenisa stupila je 2009. godine i dosada je uspjela da uknji`i jednutitulu na ITF turnirima, na GrandSlam turnirima je pro{le godinedo{la do 4. kola Roland Garosa,tre}ih kola Wimbledona i USOpena. Trenutno je najmla|a`ena me|u 40 najboljih teniser-ki u vrhu WTA liste.

Ovu 170 cm visoku i 61 kg te{kumladu teniserku po~eli su ve} daporede sa sla vnim sestrama Wil-liams. Sigurno je da ova priznanjagode, isto kao {to je sigurno da seza vr{a va jedna era ameri~kog

`enskog tenisa, a po~inje druga.

Uvi jek se pitate {ta rade vrhunski teniserke i tenise-ri u pauzi izme|u dva okr{a-

 ja na Grand Slam turnirima.Najbolja poljska teniserka

 Agnieszka Radwanska uvi- jek na teren izlazi sa istomrizurom, ~vrsto stisnutogrepi}a ispod {titnika za o~i,ali kada se me~ za vr{i, radoode kod rizera. Tada se pre-pusti na volju vrhunskihmajstora i u`i va u nekimno vim rizurama. To {to }etra jati samo do sljede}egme~a i no vog izlaska na te-ren, nju pre vi{e ne zamara.

Agnieszka i frizure

Pobjedom u ~etvrtfinalu

Australian Opena

nad Serenom Wiliams

ostvarila je najve}i

uspjeh u karijeri i

najavila da se na nju

narednih godina na

WTA Touru mora

ozbiljno ra~unati

NASLJEDNICA sestara Williams

Page 40: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 40/63

OGLASIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 41

Broj: 03-04-11-485/13Sa ra  jevo, 21.1.2013. godine,

Na osnovu odredbi ~la na 39. stav 1. i ~la na 40. st. 1. i 2. Za kona o nota rima, ("Slu`bene novine Federa ci jeBosne i Her cegovine", broj: 45/02), Ministar stvo pravde i upra ve Kantona Sa ra  jevo, ra spisu je sljede}i:

K O N K U R SZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARSKOG POMO]NIKA

U NOTARSKOM UREDU NOTARA NED@ADE KAPID@I]sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona Sara jevo - Op}ina Centar

Predmet konkursa

Predmet ovog konkur sa je izbor 1 (jednog) notar skog pomo}nika u notar skom uredu nota ra Ned`a de Ka pi-d`i}, sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona Sa ra  jevo - Op}ina Centar.

Postupak izbora 1 (jednog) notar skog pomo}nika, ko ji se tra  i ovim konkur som, izvr{i}e se u skla du sa rel-evantnim odredba ma Za kona o nota rima, ("Slu`bene novine Federa ci je Bosne i Her cegovine", broj: 45/02).

Op}i uslovi za imenovanje notarskog pomo}nika

Kandida ti mora  ju kumula tivno ispunja va ti sljede}e uslove:- Da je dr avlja nin Bosne i Her cegovine.- Da ima poslovnu sposobnost i ispunja va op}e zdravstvene uslove.- Da je diplomirao na pra vnom fa kultetu u Bosni i Her cegovini, ili pri je 6.4.1992. godine na pra vnom fa -

kultetu u SFRJ. Ukoliko je diploma ste~ena na pra vnom fa kultetu u nekoj drugoj dr`a vi, ovaj uslov sesti~e na kon nostrifika ci je diplome od na dle`nog or ga na.

- Da je polo`io pra vosudni ispit u Bosni i Her cegovini, ili pri je 6.4.1992. godine u SFRJ. Ukoliko je pra -vosudni ispit polo`en u nekoj drugoj dr`a vi, ovaj uslov se sti~e na kon prizna va nja ispita od Federalnogministar stva pravde.

- Da ni je osu|ivan na ka znu za tvora za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me|una rodnog pra va, protiv slu-`bene ili druge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{lja  jem, ko je u vri jeme imenova nja  jo{ ni je brisa no iz ka znene evidenci je ko ju vodi na dle`ni or gan.

- Da ni je ~lan politi~ke par ti je.

Potrebni dokumenti

Kandida ti su du`ni prilo`iti origina le ili ovjerene fotokopi je sljede}ih dokumena ta:- Pri ja vu sa biogra fi jom, adresom i kontakt-telefonom.- Izvod iz ma ti~ne knjige ro|enih (ne sta ri ji od 6 mjeseci).- Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne sta ri je od 6 mjeseci).- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne sta ri je od 3 mjeseca).- Diplomu o za vr{enom pra vnom fa kultetu.- Uvjerenje o polo`enom pra vosudnom ispitu.- Uvjerenje Ministar stva unutra {njih polova da ni je osu|ivan za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me|una -

rodnog pra va, protiv slu`bene i druge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{lja  jem, ko je u vri-  jeme imenova nja jo{ ni je brisa no iz ka znene evidenci je ko ju vodi na dle`ni or gan (ne sta ri je od 6 mjeseci).

- Ovjerena izja va da ni je ~lan politi~ke par ti je.- Uvjerenje o prosjeku ocjena na pra vnom fa kultetu.

Rok za podno{enje pri java i objava konkursa

Rok za podno{enje pri ja va na ovaj konkurs je 30 (trideset) da na od posljednjeg objavljivan ja ovog konkur sa.

Konkurs se objavlju je u dnevnim listovima Oslobo|enje, Dnevnom listu Mostar, te u Slu`benim novina ma Federa ci je Bosne i Her cegovine.

Rok za obavje{tavanje kandidata o rezultatima konkursa i konkursni postupak

Kantonalni or gan za upra vu - Ministar stvo pravde i upra ve Kantona Sa ra  jevo du`no je u roku od 15 (petna -est) da na na kon isteka roka za podno{enje pri ja va na konkurs predo~iti Notar skoj komori Federa ci je Bosnei Her cegovine listu kandida ta ko ji ispunja va  ju uslove na vedene u konkur su.

Notar ska komora Federa ci je Bosne i Her cegovine, u roku od 30 (trideset) da na na kon predo~a va nja liste kan- dida ta, donosi rje{enje o izboru kandida ta za notar skog pomo}nika.

Kandida ti ko ji ne budu iza bra ni za notar skog pomo}nika, dobi ja  ju pisa no oba vje{tenje, ko je sa dr`i ra zlogezbog ko jih oni nisu iza bra ni, kao i podat ke o kandida tu ko ji je iza bran za notar skog pomo}nika.

Protiv rje{enja o izboru notar skog pomo}nika, mo`e se u roku od 8 (osam) da na na kon pri jema rje{enja,odnosno oba vje{tenja, ulo`iti prigovor federalnom ministru pravde. Prigovor protiv rje{enja o izboru kandi-da ta za notar skog pomo}nika odla  e izvr{enje rje{enja o izboru notar skog pomo}nika.

Federalni ministar pravde du`an je odlu~iti o prigovoru u roku od 30 (trideset) da na od da na pri jema prigo-vora. Rje{enje ko jim je odlu~eno o prigovoru je kona ~no.

Protiv rje{enja ko jim je odlu~eno o prigovoru, kandidat ima pra vo na za {titu svo jih pra va pred na dle`nim su-dom, odnosno pred drugim na dle`nim or ga nima, u skla du sa za konom, u roku od 30 (trideset) da na od da na pri jema kona ~nog rje{enja.

Mjesto i na~in pri javljivan ja

Pri ja va na ovaj konkurs, sa svim tra  enim dokumentima, dostavlja se li~no, ili preporu~enom po{tom, na adresu:

Kanton Sa ra  jevo - Ministar stvo pravde i upra ve Kantona Sa ra  jevo, Ulica reisa D`ema ludina ^a u{evi}a 1,Sa ra  jevo. (Protokol - prizemlje)

Na kover ti sa pri ja vom i tra  enim dokumentima, na zna ~iti: Pri ja va za izbor 1 (jednog) notar skog pomo}ni-ka u uredu nota ra Ned`a de Ka pid`i} sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona Sa ra  jevo - Op}ina Centar - ne otva ra ti.

Na pole|ini kover te na vesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt-telefon.

Nepotpune i nebla govremene pri ja ve ne}e biti ra zma tra ne.

M I N I S T R I C AVelida Memi}, dipl. pra vnik

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVOMinistarstvo pravde i uprave

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina 

CANTON SARAJEVOMinistry of Justice and Administration

web: http:// mpu.ks.gov.bae-ma il:  [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241Sara jevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Page 41: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 41/63

SCENA OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.42

Or ga nisa tion We help people in 50 countries on 4 continents and in Swit zer land.You contribute to our vision of a society guided by solida rity as the:

Job Title Pro ject Assistant for Roma Inclusion(na tional position)

Unit Head Of fice of Ca ritas Swit zer land in Bosnia and Her zegovina (B&H)Duty Sta tion Sa  ra  jevoStart of Assignment Mar  ch 2013Dura tion Depending on pro ject 

Tasks The tasks are mostly rela ted to the pro ject "Inclusion of Roma in B&H2013-2015":Key tasks:• to conduct selected monitoring tasks• to fa cilita te media events• to support the realiza tion of events in schools• to fa cilita te the knowledge transfer in the Western Balkan• to assist the program ma na ger in or ga niza tional and administra tive

tasks (including financial administra tion)• to issue minutes of meetings, wor kshops and seminars• to review repor ts

• to administra te tender and contract procedures• to up da te pro ject documents• systema tic filing accor ding the filing system• to fa cilita te the coor dina tion with the pro ject sta keholders• to secure the logistic for meetings, wor kshops, seminars and visits• to collect infor ma tions about Roma issues from na tional and

inter na tional ressour ces

Requirements • univer sity degree (preferably social sciences)• local language as mot her tongue; very good command in English

(writ ten and spoken); being a Roma ni speaker is a strong advanta ge• very good command of computer skills• at least 2 years experience in pro ject cycle ma na gement • experience in the educa tion sector; experience in Roma inclusion

appreciated• ability to work in a team• to be proactive, relia ble and dyna mic• prepa redness for tra velling in B&H• driving license

Specific aspects: The Pro ject Assistant for Roma Inclusion per for ms under the guidanceof the Program Ma na ger Roma Inclusion.

Applica tions CV, motiva tion let ter and reference let ters can be forwar ded to:

 [email protected] deadline: February 04, 2013Job inter views with preselected candida tes are scheduled for week 7.

For additional infor ma tion Ca ritas Swit zer land, Of fice Sa ra  jevo

you can contact: Tra  vni~ka 171 000 Sa ra  jevoe-ma il: [email protected]

Website www.caritas.ch

Poznati pjesnik Kemal Coco ikolega ko ji je pri je vi{e od 50 go- dina radio u Oslobo|enju poz-

 vao nas je da ga obi|emo ovog vikenda.

- Ali, oba vezno po vedite i dje-  voj~icu, imam no ve pjesme da

 joj poklonim, naglasio nam jeCoco, te sa zado voljstvom mu seodazvasmo.

@i vi sa suprugom Sabirom,k}erka i sin ima ju svo je poro di-ce u Americi i zapadnoj Evropi.Zanimlji vo je to da su obrnuliimena, te sinu dali ime Sabirpo majci, a k}erki Kemala poocu. Danas tek godi{nje videdjecu i unuke, a otkako je Cocoimao sr~ani udar, ne izlazi izku}e, pri jatelji ga obi|u. Naj~e-{}e dru{tvo mu je "tabula rasa"i pi{e ba{ svaki dan. Ro|eni jeBanjalu~anin, sa 19 godina je biourednik i jedan od pokreta~a

 Vesele sveske u Sara je vu. Po- tom je oti{ao na slu`enje vojnogroka, a po za vr{etku uputili su gau Biha} da bude dopisnik Oslo- bo|enja. Ispred ulaznih vrata

poskaki vao je mali psi} Gary, ko- ji nikoga ne pu{ta dok ga se do- bro ne pomazi.

- Eh, 50 dugih godina je pro{lootkako sam obja vio svo ju prvu

knjigu "Valo vi na Uni" i, evo,ovih dana, {tampao sam njenoreizdanje, ~ime zaokru`u jemsvoj pjesni~ki ciklus. I onda, a idanas, Valo vi sa Une nailaze na

hridi kamene, a bila je to prvaknjiga ko ja je {tampana u Biha-}u, pri~a nam Coco.

Onomad, o knjizi ni je objav -ljeno ni slo vo u listu Kra jina,

 jer mu je u uredni{tvu re~eno da je opasno da se sazna da su no-  vinari i pjesnici, jer pjesnici suljudi na svo ju ruku, prisje}a seCoco. A, koliko dje~i ji pjesnik mo`e biti opasan, toliko je opa- san i onaj njegov slatki psi}.Me|utim, u patri jarhalnoj, rato-  vima ogrubjeloj i juna~ki tvrdo-kornoj Kra jini, pjesnici do|ukao pukotina na tvr|avi.

Nakon posjete pitali smoosmogodi{nju dje voj~icu {ta danapi{emo o ovom ~iki.

- Da je jako, jako dobar dje~i- ji pisac i da ima puno knjiga, ka- zala je.

I zaista, Kemal Coco je napisaooko 20 zbirki pjesama i 10 pro-znih djela.

Osim "Valo va na Uni", ko jimasimboli~no proslav lja 50 godinaod prve objav ljene knjige, Coco

 je upra vo za vr{io zbirku "Razgo- vori sa `i votom". Njego va djelanisu za vje~nost, smatra skromnipjesnik, te i sam u svom stihu na-  vodi: Nema vje~nosti, re~e sti je- na i pretvori se u hiljade koma-da kamena! F. BENDER

Valovi sa Une nailaze

NA HRIDI KAMENEI poslije 50 godina pjesnik i biv{i urednik Vesele sveske stvara • Nova zbirka "Razgovori sa ivotom"

godina Dnevnika

 jedne ljubaviHrvatska muzi~ka diva Josipa Lisac koncertom u Revelinu

u Dubrovniku po~ela je obilje`avati pojavljivanje svog

prvog i jednog od najzna~ajnijih albuma u povijesti

diskografije ovih prostora

Posjeta

pjesniku

2.300 knjiga u~enicimaUdru`enje pisaca USK-a, ~i ji je predsjednik 

Kemal Coco, a zamjenik Senudin Ja{arevi},

podi jelilo je pro{le godine 2.300 knjiga naj-

 boljim u~enicima svih razreda i {kola u Kra-

  jini. Planira ju to u~initi i ove godine ukoliko

im pomognu novoizabrani na~elnici osam

op}ina u USK-u.

Jedan od najzna~ajni jih albuma upo vi jesti diskograf je ovih prostora ob-

 jav ljen je 1973. godine i osta vio je neiz- brisiv trag u muzi~koj po vi jesti. Na-

 vr{ilo se, dakle, 40 godina od po jav lji- van ja antologijskog albuma "Dne vnik  jedne ljuba vi" i u po vodu te obljetnicehrvatska muzi~ka di va Josipa Lisacodr`ala je, uz pratnju vrsnih muzi~ara,gala koncert u Re velinu, u Dubro vniku,u sklopu 12. Feste 2013. Dubro vnik". Na-ime, u ovom je gradu pri je 40. godinanjezin prvi album "Dne vnik jedne lju- ba vi" prvi put i predstav ljen u tada{njemhotelu Libertas.

Ovaj koncert prvi je u nizu ko ji }e Jo-

 sipa Lisaca odr`ati. Na turne ji ko jomobilje`a va 40. godina "Dne vnika jedneljubavi" Josipa Lisac }e nastupiti u Sa-

 va centru u Beogradu 14. velja~e, zatimu Uni verzalnoj sali u Skopju 16. velja~e,a za Dan ena gosto vat }e u ri je~koj dvo- rani Zamet, a 19. trav nja dolazi u osje-~ku Tvr|u (Bastion).

No, ovo je samo prvi dio koncerata ko- ji }e Josipu Lisac ti jekom ove godineodvesti u mnoge grado ve u regi ji i ino- zemstvu. Uvi jek pra}ena sjajnim ben- dom, Josipa }e na ovoj turne ji prvi pu-ta, nakon niza godina izvoditi i neke sta- re klasike s posebnim naglaskom na al- bumu "Dne vnik jedne ljuba vi".

40

Obljetnice

Page 42: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 42/63

SCENAOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 43

U Art kinu Kriterion 2. ebruara,sa po~etkom u 22 sata, bit }eodr`an koncert gostu ju}ih bendo-va iz Vara dina i Beograda. Nakonodli~nih nastupa Goribora i Re-petitora, posjetioci }e imati prili-ku slu{ati Stuttgart Online (Beo-grad) i "Vlastu Popi}" (Vara`din),rock’n’roll bendo ve ko ji nakon vi-{e od stotinu koncerata odr`anihu regi ji dolaze i u Sara je vo.

Beogradska gara`na rokenrolgrupa Stuttgart Online posto ji od2006, a web magazin Popboks ihprogla{a va najboljim debitanti-ma 2007. godine. Izdali su dva al-buma: “Radost svakom doma-}instvu” (2009) i “Pra va stvar”(2012).

U me|u vremenu, grupa jeodr`ala veliki broj nastupa u Sr-bi ji i regi ji, a njiho vi singlo vi su sevi{e puta nalazili na rele vantnimdoma}im radio i TV listama. Izu-zetan doprinos u izradi oba albu-ma nesebi~no su dali ~lano vibeogradskih grupa Jarboli, Repe-titor, Multietni~ka atrakci ja, Ne-`ni Dalibor, Veliki prezir, Kri{ke i

Straight Mickey and the boyz.

Stuttgart Online su: Bo jan Sla-~ala (bas i glas) i Marko Bari{i}(bubnje vi i glas).

"Vlasta Popi}" je punk-noise-in-die-pop bend iz Vara dina nastaokra jem 2007. i od tada je odsviraopreko stotinu koncerata diljemregi je. Ove su godine izbacili de- bitantski album “Za o~njake” ko-

 ji je na{ao svo je mjesto na top lje-

stvicama najboljih albuma 2012.

U svo joj glazbi igra ju se utje- ca jima 80-ih i 90-ih, kao i trenu- ta~nim tendenci jama, i spa ja juih u vrtlog obo jene buke, melo-di ja i vike ko ji tek u`i vo dobi vasvo je naj~i{}e lice.

Nakon koncerta, neko od ~la-no va benda }e pu{tati muzikuu mo bility room-u, garantira-

 ju}i tako pro vod do ranih jutar-

 njih sati.

Koncertgostuju}ih bendova

U ART KINU

KRITERION

Stuttgart Online i "Vlasta Popi}" nakon vi{e od stotinu

koncerata odr`anih u regiji, dolaze i u Sarajevo

Film “Krugo vi”, srbi janskogreditelja Sr|ana Golubo vi}a,dobitnik je Speci jalne nagrade`iri ja Sundance Film Festi valau kategori ji World Cinema Dra- matic.

Za Sara je vo Film Festi val ova

 vi jest ima poseban zna~aj bu-du}i da je Golubo vi}ev na-

 gra|eni flm pro jekat kopro-dukcijskog marketa Cine Linkaiz 2010, kada je i nagra|enExellence nagradom.

U okviru najzna~ajni jeg ame- ri~kog esti vala neza visnog fl- ma, Golubo vi}ev flm je u tak-mi~arskoj selekci ji World Cine- ma Dramatic, uz jo{ 11 ostva-renja autora iz ci jelog svi jetako ji “su ponudili svje`e perspe-kti ve i in venti vne stilo ve”, objav -ljeno je na portalu SFF-a, aprenosi Fena.

Film “Krugo vi”, ra|en u ko- produkci ji Srbi je, Njema~ke,Francuske, Hrvatske i Slo veni-

 je, sa vremena je pri~a o jednom

herojskom djelu i njego vim

posljedicama. Pri~a prati petljudi ko ji se suo~a va ju s pro{lo-{}u kroz vlastite krize. Pitanje

 je ho}e li pre vladati kriv nju, li-~ne rustraci je i svoj poriv zaosvetom? Film postav lja pitanje

 je li herojsko djelo uzaludna

`rtva ili kao kamen ba~en napo vr{inu vode proizvodi krugo-

  ve ko ji se {ire vremenom i pro-storom poti~u}i nas da ~inimono va dobra djela?

 Autori scenari ja su Sr|anKolje vi} i Me lina Pota Kolje-

 vi}. U ilmu igra ju: Aleksan-dar Ber~ek, Leon Lu~ev, Ne- boj{a Glogo vac, Hr istina Po- po vi}, Nikola Rako~e vi~, Vuk Kosti}...

Gla vne nagrade na Sundan-ce Film Festi valu dobili su flm“Fruitvale” i dokumentarni flm“Blood Brother”, ko ji su dvos-truko nagra|eni budu}i suosvo jili nagradu `iri ja i nagra-du publike za najbolju ameri-~ku dramu, odnosno najbolji

ameri~ki dokumentarac.

Nagrada zaGolubovi}eve

“Krugove”

Debeli, }ela vi, kreza vi, teto vi-rani, sve dolazi u obzir u agen- ci ji za ru`ne modele MarkaFrencha ko ji je ide jom o anga`o-

 vanju ne tako li jepih ljudi u ra-zne reklamne svrhe razvio pra-  vi biznis.

Mark French imao je origi-nalnu ide ju o agenci ji ko ja } e

anga`o vati samo ru`ne mo- dele i uspio je da u VelikojBritani ji razvi je pra vi biznisanga`u ju}i samo ljude ko ji sene uklapa ju u ono {to se sma- tra tipi~nim manekenskim iz- gledom. Ne posto ji konkretan

kriterij koliko modeli treba dabudu ru`ni jer French isti~e da

 je mnogo bitni je da poka`usvoj karakter.

- Tra`imo sve od ek stremnomr{a vih, debelih, preko visokihi niskih. Nikad ne znam ta~nokakav mi model treba dok neu|e na vrata, jer je najbitni je {ta

}e oni ispoljiti, kakav im je ka- rakter. Na{i modeli u~estvo va-li su u kampanjama za Cal vinKlein i otograisani su za itali-

 janski Vogue, a posao cvjeta, ka-`e French.

Zanimlji vo je da su me|u an-

ga`o vani jim modelima ljudi saek stremnim pirsingom poputElaine Da vidson, ko ja ih na ti-  jelu ima preko 2.000 hiljade iliteto va`a, a oni se naj~e{}e po-  jav lju ju u ilmo vima i TV rekla-mama.

Jedan od najpoznati jih m o- dela ove agenci je je momak 

po imenu Del, koga su ~ita vog`i vota ismi ja vali zbog izgleda.On je sve, samo ne tipi~anmodel, sa svo jo m ri je tko mkosom, velikim u{ima i no- sem i ne vje ro vatno lo{im zu- bima.

Mark French razvio unosan biznis

Otvorio agenciju za ru`ne modele

 Sundance Film Festival

Page 43: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 43/63

Kola`-modaTrend za prolje}e

2013. sasvim sigurno je- kola`. Ba{ poputumjetnika i dizajnerisu za nadolaze}u sezo-nu po vezi vali razli~itemateri jale neobi~nihtek stura, jakih bo ja i{arenih printe va. Odje-

 vni predmeti, ponaj-pri je haljine ko je jeuostalom najlak{e ikombinirati, ~ine se poput malih umjetni~kih

djela. Trend kola`a donosi i jake kontrastnebo je na ~istim nera vnomjernim plohama, a zaone malo manje hrabre razli~ite ni janse istihbo ja na jednom komadu odje}a. @elite liigrati na sigurno, odaberite kola`-haljinu ikombinirajte je uz jednosta vne cipele i aseso-ar. Najhrabri ji }e posegnuti za kombiniranjemrazli~itih kola a sa hla~ama i jaknama. Ako stei vi me|u njima, budite svjesni da }ete ovakvimodi je vanjem itekako pri vla~iti pa`nju.

POMO] U KU]I OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013.44

Kosametalik sjaja

Ba{ kad pomislimo kako je ve} sve otkri- veno, oni ko ji stvara ju trendo ve iznenadenas ne~im nezamisli vim. Metalik kosa... to

 je ne{to potpuno no vo! Mo`da zbog Olim-pijskih igara ko je su inspirirale i mnoge mo-dne dizajnere da u svo je redo vne ili one spe-cial edition kolekci je ove sezone ubacezlatne, srebrne i bron~ane ni janse, no ~inise kako su i rizeri posegnuli za enomenomsezone - metalima. Metalik ni janse ve} su

osvo jile lako ve za nokte, sjenila za o~i, pa ~ak i ru`e ve za usne, no malo je ko vjero vao da}emo vidjeti metalik kosu na ulicama. Isti-na, s vremena na vri jeme metalik kosaosvane na pistama ili u ashion i beauty edi-tori jalima, ali ovog prolje}a }e vjero vatno bi-ti i rizura za svaki dan.

LJEPO TA, KOZME TIKA

Sve `ene su bar jednom u `i- votu morale slu{ati jadiko vanjemu{karca ko ji bolu je od gripe,misle}i da pripadnici ja~eg spo-la pretjeru ju kada se razbole.Nau~nici tvrde da zaista posto-

 ji mu{ka gri pa, s puno izra`eni- jim simptomima.

Kad bolu ju gripu, mu{karciima ju puno izra`eni je simptomeod `ena zbog dodatnih tempe-raturnih receptora.

- Kada imate gripu, ~esto vam se po visi temperatura ka-ko bi se ti jelo izborilo protiv vi-rusa. Kako mu{karci ima ju vi-{e temperaturnih receptora umozgu, imat }e i vi{u tempe-raturu ti jela i osje}ati se punolo {i je , ka za la je neur olo g

 Amanda Ellison s Uni verzite-ta Durham.

Istra`i vanje iz 2009. godine,

ko je je podr`a valo posto janjemu{ke gripe, o{tro je kritiziranoi okarakterizirano kao neu vjer-lji vo, jer su se testo vi radili na mi-

{e vima. Stoga je Ellison odlu~i-la svoj rad temeljiti na istra`i va-nju ljudskih mozgo va.

- Posto je bitne razlike u moz-

go vi ma `ena i mu{k ara ca,usljed ko jih se razliku je i njiho-

 vo pona{anje, konstato vala jeEllison.

MODA, STIL, TRENDOVI

Pohovani pala~inci

NOVOSTI I PREPORUKE

 [parogamaprotivmamurluka

Nau~nici sa Instituta medicin-skih nauka Nacionalnog uni ver-ziteta Je ju tvrde da bi aminokise-line i minerali u {parogama mo-gli spri je~iti mamurluk. Oni suanalizirali komponente mladihizdanaka i listo va {paroga i upo-re|ivali njiho ve biohemijske ee-kte na }eli je jetre paco va i ljudi.Koli~ina aminokiselina i minera-la je bila mnogo ve}a u listo vima

nego u izdancima. Hroni~ni alko-holizam uzroku je stres na jetri, kaoi nelagodne fzi~ke osje}a je ko ji sepo vezu ju sa mamurlukom.

]elijska toksi~nost je znatnosmanjena nakon terapi je sa ek -straktom izdanaka i listo va {pa-roga. Ovi rezultati pru`a ju doka-ze o tome kako biolo{ke unkci-

 je {paroga umanju ju mamur-luk i {tite }eli je jetre. [paroge sekonzumira ju {irom svi jeta i du-go su se koristile u medicinskesvrhe. [paroge, tako|er, ima ju iantiglji vi~na, antiinamatorna idiureti~ka svojstva.

Mu{karci imaju

mnogo izra`enijesimptome gripeNau~nici obja{njavaju kako mu{karci ima ju vi{e temperaturnih receptora u mozgu

Priprema:[to sitni je isjeckati {unku, sir i kise-

le krastav ce, dodati ma jonezu i vrhnjepa sve dobro sjediniti. Ispe}i pala~in-

ke i premazati ih flom po sredini, pre-klopiti kra je ve sa strane i urolati.Smotane pala~inke umo~iti u izmu-}ena ja ja i lagano ih uvaljati u mrvi-ce. Lagano pe}i na ni`oj temperatu-ri da ne izgore i da dobi ju fnu bo ju.Pe~eni su kad se unutra{nji fl stopi.

Po trebno: kuhana {unka

tvrdi sir po izboru

kiseli krastav ci

kiselo vrhnje ili kajmak 

ma joneza

za poho vanje

 ja ja i kru{ne mrvice

Mu{ka gripa zaista postoji

Page 44: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 44/63

OGLASIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 45

Investitor AL SHIDDI INTERNATIONAL DOO Sa ra  jevo (MAGROS VELETRGOVINA d.d),

a za potrebe Sa ra  jevo City Centera ogla {a va 

T E N D E Rza nabavku i ugradnju

1. Predmet tendera je prikupljan je ponuda i izbor najpovoljni jeg ponu|a~a za na bavku i ugra dnju:

a. Moler ski i zidar ski ra dovi

za potrebe izgra dnje objekta Sa ra  jevo City Centar, ul. Vrba nja 1, u Sa ra  jevu, u svemu prema tehni~koj tender skoj

dokmenta ci ji.

2. Ustupa nje na bavke i ugra dnje }e se izvr{iti pod uslovima odre|enim ovim ogla som, potrebnom investiciono-te-

hni~kom dokumenta ci jom, op{tim i posebnim uslovima investitora i uslovima za ugova ra nje i gra|enje.

3. Za  interesira ne fir me mogu preuzeti pripremljenu dokumenta ci ju za izra du ponude u prostori ja ma Al Shiddi INTER- NATIONAL DOO Investitora (MAGROS VELETRGOVINA d.d) Sa ra  jevo, u ulici Fra An|ela Zvizdovi}a 1, ku-

la A, 12. sprat (Unitic neboderi, tel: 033 296 705) sva kog ra dnog da na od 10 do 16 sa ti. Tender ski dosje se ot ku-

plju je po ci jeni od 1.170,00 KM (jedna hilja da konver tibilnih ma ra ka i 00 konver tibilnih feninga) bez PDV-a.

Upla tu izvr{iti na ra ~un 1410010007879378.

4. Dok tra   je rok za podno{enje ponuda, za interesira ni se mogu infor mira ti kod investitora o svim pita njima veza nim

za izra du ponude.

5. Sva  ki ponu|a~ mo`e podni jeti sa mo jednu ponudu, bilo da nastupa sa mostalno ili sa kooperantom.

6. Rok za podno{enje ponuda tra  je do 11. februara 2013. godine do 10 sa ti.

7. Ponude se podnose na adresu investitora ozna ~enu u ta ~ki 3. ovog ogla sa.

8. Ponuda mora sa dr`a ti:

- na ziv i ta ~nu adresu ponu|a~a,

- na ziv na bavke i usluga ra dova ugra dnje ko ji su predmet ustupa nja,

- ci jenu na bavke i ugra dnje ko ji su predmet ustupa nja,

- rok za izra du ra dioni~kih crte`a sa deta ljima, a po pro jektnom rje{enju da tom od pro jektanta Grupa Arh d.o.o. Sa ra  jevo,

- ga rantni rok za kva litet tih ra dova,

- druge podat ke ko ji se mora  ju uni jeti u ponudu.

9. Uz ponudu, u posebnom omotu, ponu|a~ mora prilo`iti:

- dokaz da je ovla {ten za izvo|enje ra dova iz ovog ogla sa,

- dokaz o registra ci ji ponu|a~a,

- ugovor o poslovnoj sa ra dnji sa kooperantom,- finansijski izvje{taj o poslova nju za 2009, 2010. i 2011. godinu,

- podat ke o svo jim stru~nim ka drovima,

- tehni~koj opremljenosti,

- dokaz o izvedenim ra dovima na sli~nim objektima i finansijskim i tehni~kim ka pa citetima pra te}ih koopera na ta.

10. Sva  ki ponu|a~ du`an je da dosta vi ga ranci ju banke za ozbiljnost ponude na iznos od 100.000 KM. Ga ranci ja se

da  je sa rokom va  enja od 90 da na.

11. Otva ra nje ponuda }e se oba viti ja vno 11. februara 2013. godine u 10 sa ti na adresi pod ta ~kom br. 3. ovog ogla sa.

Tender ska komisi ja }e na kon ocjena ponuda izvr{iti pri jedlog investitoru o izboru izvo|a~a.

12. Ne}e se uzeti u obzir nebla govremeno podni jete ponude (na kon roka iz ta ~ke 6. ovog ogla sa) i ponude ko je ne

ispunja va  ju zahtjeve iz ovog ogla sa.

13. Odluka o prihva ta nju ponude, odnosno o ut vr|iva nju da tender ni je uspio, bi}e dostavljena ponu|a~ima najka sni-

 je 45 da na po otvorenju.

Page 45: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 45/63

OGLASI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.46

Page 46: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 46/63

KORAK NAPRIJEDOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 47

Surface RT tabletMicrosot radi na poprav ci za Windows

RT korisnike ko ji su pogo|eni problemi-ma updateovanja aplikaci ja ko je su vi|eneu posljednjem setu updateova ko je je Mi- crosot obja vio za svoj operati vni sistem ra- ni je ove godine. Neki Surace korisnici supri ja vili da nisu u mogu}nosti da pristu-pe Windows Store proda vnici niti Win- dows Updateu od primjene posljednjeg se-ta poprav ki ko je su predstav ljene u okvi- ru tradicionalnog Patch Tuesday paketako ji je izdat 8. januara. Firmware updateza Surace RT ure|aje tako|er je bio diogrupe updateova ko ji su isporu~eni utom momentu. Predsta vnik za {tampukompani je je rekao da kompani ja o~eku-

 je poprav ku do po~etka ebruara.

Nintendo se izvinjavaPredsje dnik kompani je Nintendo

Sato ru Iwata uputio je izvinjen jesvim korisni cima zbog malog bro jano vih Wii U i zdanja u prvih nekolikomjeseci dostupnosti ovog sistema.On je objasnio da Nintendo razumi-

 je kolika je potreba za no vim naslo- vima u vri jeme predstav ljan ja Wii U,ali je tako|er naglasio da je obez- bje|ivanje visoko kvalitetnih proizvo- da od naj ve}e va`nosti. Iwata tvrdi daNintendo veoma ozbiljno shvata svo-  ju odgo vornost kad je ri je~ o konti-nuiranom snabdi je vanju no vih naslo-  va za no vu p latormu, te da je takvastrategi ja veoma va`na za dobru so t-

 versku lini ju.

Any Video Converter 5.0.2 Any Video Con verter je all-in-one

alat za kon verto vanje videa ko ji odliku-  je graf~ki interejs jednosta van za upo- trebu, velika brzina rada, kao i odli~ankvalitet videosadr`a ja. Mogu}e je kon-  verto vanje videoajlo va izme|u goto vosvakog ormata, uklju~u ju}i DivX, XviD,MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD,

 WMV, AVI u MPEG-4 videoormat zaiPod/PSP ili druge portabl videoure|aje,MP4 ple jer ili smart teleon. Any VideoCon verter 5.0.2 je najno vi ja verzi ja ko-

 ja je objav ljena i ona sa sobom donosipotpuno no vi korisni~ki interejs, kao ipotpuno no vi kon verzioni engine sadaleko ve}om brzinom rada i unapri-

 je|enim mogu}nostima kon verzi je.

Pad tr`i{ta Applea Apple o~eku je da }e udio njego vih iOS

baziranih iPad i iPad mini tableta da nas-ta vi da bilje i pad u prvoj polo vini ove go- dine u odnosu na niz Android baziranih ta- bleta i drugih brendiranih ure|aja. UdioiPad i iPad Mini ure|aja je u toku druge po- lo vine prethodne godine pao na oko 50 pro- cenata. S obzirom na to da }e Apple naj vje- ro vatni je predsta viti narednu generaci ju ta- bleta u drugoj polo vini 2013. godine, ne- koliko ne Apple brendo va tableta agresi vnoizda ju svo je no ve ure|aje u prvoj polo vi-ni sa atrakti vnim ci jenama i specifkaci jamada po ve}a ju potra`nju. Tu su pri je svega

 Amazon Kindle Fire i Google Nexus 7 ko- ji najbolje prolaze na tr`i{tu, ali i AcerIconia B1, te Asustek MeMO Pad.

Gre{ke nema -Sonyev RX1 za-ista izgle da, augla vnom se ipona{a kaosva ki drugikompakt i zaistako{ta kao dobroodr`a van polo-van auto srednjeklase. Aparat setemelji na 24-megapikselnomsen zoru punogflmskog ormata

(ull rame) i ob-jekti vu Carl Zeiss`ari{ne duljine 35 mm, {to seotprilike pre vodi kao blagi {iro-ki ugao, te os vjetljen ja 2, {to jevrlo svi jetlo, ali kod fk snih ob-jekti va na vikli smo i na 1.4 (ot-vor blende ko ji propu{ta dvos-truko vi{e svjetla od 2). Tehno-lo{ki - aparat se zasni va na mir-

 rorless tehnologi ji - o~igledno, jer je toliko mali. Ovaj dostaskup ure|aj je ra|en da optimi-zira sinergi ju objekti va, senzora

i frmwarea u strogo kontrolira-nim i zadanim uslo vi-

ma. Osjetlji vostsenzora ide doizuzetno viso-

kih ISO25600, a sve

do ~ak 12400da je otograf jeodli~nog kvali-teta (rezul tat

 velikog senzo-ra).

RX1 ni je po - se bno doba r

za studijski rad- ekran ni je za- krenit, aparat s

dodatkom trigge-ra za bljeskalice ni je ergono-mi~an za dr`anje u ruci, a ne- zamjenji vi o bjektiv ik sne `a-ri{ne daljine tjera otograa naneobi~ne akrobaci je da kadri-ra ono {to `eli.

Ferrari s jednom brzinomAparat koji ko{ta kao dobro odr`avan polovan auto srednje klase

Sonyev fotoaparat RX1

Qualcomm se pridru`u je ne- kolicini kompani ja u razvo ju

 ARM procesora za rastu}e tr`i-{te mikroser vera. Kompani ja}e za ovo tr`i{te razvi jati ~ipo-

 ve zasno vane na ARMv8 arhi-tekturi, a trenutno je u potra-zi za in`enjerima ko ji }e r adi-ti na dizajnu i razvo ju proce-sora, izradi prototipa i prate}egso tvera te ostalim potrebnimradnjama.

 Arhitektura ARMv8 je ARM-ov 64-bitni dizajn posebno prila-go|en za ser vere, {to uklju~u je

i podr{ku za ECC, ve}u pouz-danost i visoke perormanse za

poslo vne apl ikaci je. ARM jepredsta vio dva reerentna di- zajna procesora s ARMv8 arhi-tekturom, Cortex-A53 za niskupotro{nju i ne{to ni`e peror-manse te Cortex-A57 za visokeperormanse. Oba rje{enja ima-  ju ~etiri fzi~ka jezgra i do 2 MBL2 cachea.

Pored Qualcomma, razvoj ARM SoC-ova za tr`i{te ser vera ve} su rani je na ja vili AMD, Ap- plied Micro, Ca vium, Calxeda,Mar vell, Nvidia i Samsung. Prvageneraci ja ARMv8 64-bitnih ser-

  verskih ~ipo va na tr`i{tu se o~e-ku je sljede}e godine.

Sa vezni sud u njema~komgradu Karlsruheu odlu~io jeda je internetesenci jalni dio`i vota u parnici ko ju je pro- tiv svog ISP-a pokrenuo kori-snik ko ji j e dva mjeseca bez{irokopo jasne veze, teleo-na i aksa. ISP mu je nado-kna dio to {to je morao kori-stiti mobitel (kod nas bi se toisto dogodilo - nikad), ali jeovaj tra`io i da mu se doda-tno plati nedos tatak inter -net ske veze.

Po odluci suda, korisni ciima ju pra vo tu`iti svo je ISP-ove u ovakvim slu~a je vima itra`iti nadoknadu zbog ne-

 dostatka veze s internetom jer je on postao sasta vni dio i- vota. Prema obja{njen ju gla- snogo vornika suda, gubitak internetske veze je uporediv sgubitkom mogu}nosti kori-{tenja automobila, za {to se u

Nje ma~koj, tako|er, pla}akompenzaci ja.

Reakci ja ISP-ova je da bi ovakvaodluka zapra vo mogla biti lo{a za

korisnike op}enito jer }e utjeca-ti na po ve}anje ci jene internetakako bi se odatle isplatila nakna-da za ovakve eventualne tu`be.

^udna presuda u Njema~koj

INTERNET DIO @IVOTA - KA@E SUDKorisnik tu`io internet-operatera zato {todva mjeseca nije imao internetsku vezu

Novosti iz Qualcomma

ARM ~ipoviza servereQualcomm namjerava razvijati ARM ~ipove s 64-bitnomARMv8 arhitekturom za tr`i{te {tedljivih servera

Swann je kompani ja ko ja jespeci jalizo vana za sigurnosnarje{enja, a njihov najno-  vi ji proizvod nosioznaku Bolt HD.U pitanju je mi-ni HD kamerako ja se kre}e.Ovu mini HD ka- meru i DVRcombo odli-

 ku je oja~anoku}i{te i veli-ki broj opci jaza postav ljan jena otvorenom, ali i1920x1080 rezoluci ja pri 30ps ili12MP kada go vorimo o otogra-

f jama. Sa ugra|enim laserskimpoenterom, Bolt HD

omogu}a va korisni-ku da pot vrdi da jekamera pra vilno us-

mjerena i da se mo-`e po~eti sa procesomsnimanja, a za{ti}ena

so~i va omo- g u } a v a ju

korisniku

da snimapod ugl-

om od 135stepeni. Ba- teri ja pru`a

mogu}nost snimanja do 10 sati videa jednim punjen jem.

Novine iz kompanije Swann

Bolt HD 1080p kamera

Page 47: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 47/63

FELJTON OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj2013.48

BAJRAM RED@EPAGI]: POBUNJENIK I PUSTINJAK (1)

...Prije nego {to uputi svogaizaslanika Feriz-pa{u sa po vor-kom na dugi put, za Plav, sultanHa mid II pozva i mene u dvor inasamo mi re~e drhta vim glasomi vla`nih o~i ju:

- Slu{aj, Emire!... Sje}a{ se, ti simi spasio i vot, kad moj polubrat,suba{a Ba jazit nenadano i ne-opa}eno uletje u dvor no}u i po-di`e sablju na mene, dok spa-

 vah... Bio si do mo je sobe, ~uo si{kripu vrata i vidio si ga kad je sa-bljom zamahnuo na mene; ti si gas le|a ubio. Za to ti dugu jem i vot!

Tvo ja mati, Nadira, zamoli me,kad za vr{i{ vojnu medresu, da tepo{aljem u Plav Tahir-pa{i Kadu-ni}u. Evo, ispunja vam joj volju, atebi pru`am priliku da kod tog ~a-snog ~o vjeka i mo`da najboljeg ra-tnika u Care vini, dou~i{ neke vje-{tine i uznapredu je{...

Sultan obori o~i i zadrhta, pasam ve} kroz taj ~in mogao da na-slutim da se ne{to s tim pa{om Ka-duni}em de{a va, {to ni je po volji

 vladaru.- uo si - nasta vi on - da ide Fe-

riz-pa{a za Plav. On ima da oba vidva krupna i odgo vorna zadatka:prvo, da pripremi pohod Me-hmedu Ali-pa{i, ko ji }e brzo sa sil-nom vojskom pro}i kroz Plav iprodu`iti niz Mora~u ri jeku, unapadu na Crnu Goru; i drugo, daizvidi stvar o Tahir-pa{i Kaduni}u,

 jer ga neki tamo{nji prvaci optu-`u ju da je bez po voda ubio Ri-zvan-bega i tra`e njego vu smjenu;drugi Plav ljani tvrde da je plav skipa{a ubio bega u samoodbrani, da

 je bio napadnut, {tite ga, pa su do-lazili meni i jedni i drugi, tra`e}i daispunim njiho ve zahtje ve.

 A kadi ja Rustem-aga tvrdi da pa-{a ni je kriv. No, sada je to posao Fe-riz-pa{e. Taj Tahir-pa{a Kaduni}donese Care vini ogroman presti`,

kada na polju kod Velikih jezerapobi jedi Persi jance, gdje uvi jek gubljasmo. “Tvoj zadatak, Emire”,po vjeri mi sultan, “bio bi da se ja-

 vi{ Tahir-pa{i Kaduni}u, da slu`i{kod njega; a ~im ti se uka`e prili-ka, da vidi{ ima li on oko pupka ve-liki, crni biljeg ili ne i da mi ja vi{...”

Podigoh se, pro|oh oda jomuznemiren, dobi vam krupan za-logaj, pomislih i upitah sultana:

- Za{to?- Ho}u da pro vjerim... Da vno u

Stambol do|o{e kod vezira Idrizadvi je sestre iz Pla va, a ja se u jednuljepoticu zagledah i zadobih nje-nu ljubav. Rodi mi sina, na|enumu ime Tahir, imao je taj biljeg {toti rekoh, i godinu dana docni je, ka-da joj mati bi ja{e na umoru, vrnuse sa sestrom za Plav; od tada, nitraga ni glasa o njoj...

I nisam na~isto: je li Tahir Kadu-ni} moj sin, ili ne...

Prihvatio sam oba vezu, a sul-tan me poljubi u ~elo i ode vla-`nih o~i ju.

Putu ju}i goto vo tri nedjel je odStambola, uz kra}e odmore, nizbrojne doline zelenih i brzih voda,zaputismo se preko {irokog poljaKoso va za Plav. Kolona se zausta-

 vi na vrhu jedne planine, zvane^akor, na ko joj nas zno ja ve, goto-

 vo sa svih strana, rashladi vjetar.Bi ja{e toplo popodne; vo|a puta,izaslanik Feriz-pa{a zastade, na-pi se hladne vode i zagleda niz pla-ninu u na izgled tamnu dolinu {tonam pu~e pred o~ima... Pri|ohmu, a on me zagleda upitno, ali i

 ja njega istom mjerom.Obo jica smo putnici, on pa{a, ja

mla|i ofcir, ali se ~u va mene, nezna cilj moga puta, bo ji se da ga neuhodim... Onda me upita za razlogputa, rekoh mu da }u slu`bo vati uPla vu, {to ga o~igledno za~udi, alime ni je niti pridobio, niti prinudio

da otkri jem tajnu. I opet podi`egla vu i zagleda se u na izgled ta-mnu dolinu {to se pru`ala nizplaninu; pogled mu se zadr`a nadvi je ~udne, goto vo krajnje, supro-tnosti, {to se nazirahu kao zubi ioko iz te neobi~ne tame... Gaze}imodru tra vu i suhu paprat, udisa-li smo jo{ uvi jek svje` miris jagli-~a i praskav ca, a na maho ve nasopi miris boro ve smole, {to ju ja-ko sunce topilo, a da{ak vjetranudio. I nismo skidali oka s onihbi jelih zuba, {to su se u maglenomsi vilu sada ve} polako naziralikao sle|eni grebeno vi Prokleti ja,i gubili se u nebo, dodiru ju}i gaokom, kao u snu modra bjelina ida vna {nji san, i sve je li~ilo na onu

 vodu Studenca {to klokota vim{umom budi kasabu, a mene vr}ena rane pute iz mladih dana...

Odozdo, iz te, naizgled tamne,doline, ispod si ve izmaglice supra-`ja sunca, zasja staklasto jezero, sapjenu{a vim talasastim trbusima,kao oko vla`no... Ili nas oko vara,ili nam se prisnilo, pomislimo,ne vjeru ju}i vi|enju, ni {umu,poneseni bi jelom dalekom lje-potom ko joj se ~o vjek preda jekao nedoku~enoj tajni sna, nemo-}no zasli jepljen sa vr{enim obli-kom, odusta ju}i od traganja usopstvenom {umu zabora va...

Feriz-pa{a me gledao po vre-meno, ili mi se pri~inja valo; rekohmu da nisam prvi put na ovomputu, ali mi ne po vjero va, okrenuse i ode za trenutak. U daljini po-

 vorke primi jetih ~o vjeka ko ji mimahnu rukom i prepoznah ga...

Pri je polaska na put majka mipo vjeri da }e s nama potajno pu-to vati i tri prvaka pokreta otporasa Koso va - Milan Popo vi}, AbduljDra{eri i Sulejman Vok{i, i upo-znade me s njima. Rani je sam ih

 vi|ao, jer se neki medresanti izStambola, a pori jeklom iz ovihkra je va, skupljahu u na{em domu,ali im imena do polaska nisamznao. Vok{i je u Pe}i nestao, dok mi Abdulj i Milan po vjeri{e da idukod Tahir-pa{e Kaduni}a, starogpri jatelja, radi zna~ajnih poslo vai uspostav ljan ja trajni jih veza.

Kad se vrnu iz svog kara vana,Feriz-pa{a me upita je li pri-

 vi|enje, ili ga oko vara, sni va li ono{to se u daljini bi jeli, a ja mu rekohda je ono {to vidi - ja va... Zaigra-la bjelina u oku i ne skida se, a mi-sao o dalekoj slici titra u du{i ~o-

 vjeko voj, pa ti se ~ini da, putni~e,dolazi{ u kraj gdje sunce zaosta-lo na svakom kamenu, na gusti{utra ve, na vodi; a nebo palo u oko,kao tajna puta i kao promjenako ju naslu}u je{ iz daljina, kaosusret s no vim svi jetom...

(Sutra: Dva tabora)

814. Umro Karlo I Veliki, frana~ki kralj od768. i rimsko-njema~ki car od 800, kada

ga je krunisao papa Lav III. Znatno je pro{irio kraljev-stvo i postao gospodar gotovo cijele zapadne i sred-nje Evrope. Uveo je sistem kraljevskih vazala kojima jedodjeljivao nasljedne posjede (feude) i tako stvoriovladaju}u klasu velikih zemljoposjednika.

1547.Umro engleski kralj Henri VIII, koji je

nakon dolaska na prijesto 1509. pro{i-rio vlast na Vels, [kotsku i Irsku i izgradnjom jake flo-te postavio temelj budu}oj pomorskoj sili. @enio se{est puta, a nakon sukoba s papom, koji je odbio daponi{ti njegov prvi brak, oduzeo je papi vlast nadcrkvom u Engleskoj, proglasio 1534. sebe vrhovnimcrkvenim poglavarom i utemeljio Anglikansku crkvu.

1573.Po~ela velika hrvatsko-slovenska selja-~ka pobuna pod vo|stvom Matije Gup-

ca. Pobuna je u krvi ugu{ena 9. februara, a njen vo|aje zarobljen i nakon nekoliko dana je umro od posljed-ica svirepog mu~enja.

1596.Umro engleski gusar i admiral FrensisDrejk, prvi Englez koji je oplovio svijet

(1577-80). Gusarskim napadima na {panske brodovedoprinio je engleskom osvajanju kolonija, posebno usjevernoj Americi, a imao je i zna~ajnu ulogu u pobje-di britanske ratne mornarice 1588. nad {panskom

“nepobjedivom armadom” u bici u Laman{u. Prenioje 1586. krompir u Evropu iz Amerike.

1812.Ro|en srpski dr`avnik Ilija Gara{anin,jedan od vo|a ustavobranitelja i vi{eg-

odi{nji ministar unutra{njih poslova u ustavobranitelj-skim vladama. Tvorac je srpskog spoljnopoliti~kog inacionalnog programa “Na~ertanije” (1844), koji jebio temelj srpske spoljne politike sve do Prvog svjet- skog rata. Smatra se prvim velikim srpskim politi~a-rem 19. vijeka. Njegove ideje o`ivio SANU, priprema-ju}i se za ratove devedesetih.

1871.Francuska vlada narodne odbrane, kojaje formirana u Parizu nakon {to je

svrgnut Napoleon III i proklamovana republika, prih-vatila je kapitulaciju u ratu s Pruskom, u kojem jefrancuska vojska te{ko pora`ena.

1878.U Nju Hevnu u SAD-u pu{tena u radprva telefonska centrala, dvije godine

nakon {to je Aleksander Grejem Bel patentirao telefon.

1887.Ro|en poljski pijanista Artur Rubin-{tajn.

1939.Umro ir ski pjesnik i dramski pisac Vili-jam Batler Jejts, najzna~ajnija li~nost

irskog nacionalnog preporoda, jedan od osniva~a iupravnik narodnog pozori{ta. Njegova djelatnost na-dahnula je procvat irske nacionalne drame, a u~estvo-vao je i u javnom politi~kom `ivotu i bio senator od1922. do 1928. Dobio je Nobelovu nagradu za knji`e-vnost 1923.

1986.U eksploziji ameri~kog vasionskog {a-tla ^elend`er, 72 sekunde poslije lansi-

ranja iz Kejp Kaneverala, poginulo je svih sedam as- tronauta.

1994.Tri italijanska novinara ubijena u Mos-taru, a u Zenici je jedan Britanac ubi-

 jen, a dvojica te{ko ranjeni. Britanci su bili slu`benici

agencije za dostavljanje humanitarne pomo}i u BiH.

1995.U najkrvavijem sukobu od po~etka na-silja islamskih ekstremista u Egiptu,

poginulo je 14 ekstremista, dva policajaca i dvojicaprolaznika koji su se na{li u unakrsnoj vatri.

1998.U Indiji osu|eno na smrt svih 26 optu-`enih za u~e{}e u zavjeri i ubistvu biv-

{eg premijera Rad`iva Gandija.

2001.U Zagrebu umro hrvatski knji`evnikRanko Marinkovi}.

2003.U Beogradu preminuo Milo{ Milutino-vi}, jedan od najboljih jugoslovenskih

fudbalera svih vremena.

2004.Predsednik britanske medijske korpo- racije BBC-ja Gevin Dejvis podnio os-

 tavku, a kompanija se izvinila zbog propusta u izvje-{tavanju o naoru`anju Iraka pred rat u toj zemlji. Dva

dana kasnije otkaz je dao i novinar BBC-a Endru Gili-gan, autor spornih tekstova u kojima se optu`uje bri- tanska vlada da je preuveli~ala opasnost od ira~kognaoru`anja.

2005.General Vojske SCG u penziji VladimirLazarevi} dobrovoljno se predao Tribu-

nalu u Hagu, pred kojim je optu`en za zlo~ine na Koso-vu. Osu|en je 26. februara 2009. na 15 godina zatvora.

NA DANA[NJI DAN

2006.U No vom Saduu 73. godini

preminuoknji`e vnik 

Du{koTriuno vi}.

2004.

2004.Umro istaknuti

bh. no vinar ipublicista D`a vid

Husi}. Ro|en1929. u Tuzli.

Osno vaosedmi~ne no vine

 AS i UNA,objav lji vao je

brojne eljtone ipublikaci je tenapisao nekoliko

knjiga. Dobitnik jeNagrade za

`i votno djelo“Veselin Masle{a”

i nagrade 30.av gust

Oslobo|enja.

Red`epagi}ev roman ~ije dijelovefeljtoniziramo tretira problem vlastii karaktera, kao i aginsko-begovskudegeneraciju, simbolizuju}i vje~nuborbu sprega dobra i zla…

Sultanova poruka2002.

U Stok holmuumrla {vedskaknji e vnica Astrid

Lindgren, tvoracPipi Duge ^arape.Napisala je vi{e od

100 djela, a njeneknjige prodate su

u vi{e od 100miliona

primjeraka.

 Visokipredsta vnik u BiH

Pedi E{daundonio odluku ino vom ustro jugrada Mostara,ko jim se uvodi

 jedinstvenogradsko vi je}e i

gradska upra va, teukida {est op}ina.

Bajram Red`epagi} ro|en je 23. novembra 1939. u Plavu (Crna Gora). Osno-

vnu i srednju {kolu poha|ao je u Plavu, Beranima, Vare{u. Studi je Filozofskog fa-

kulteta upisao u Skoplju 1961. godine, te studij medicine 1964. i diplomirao aka-

demske 1969/1970. Postdiplomske studi je iz interne medicine, nefrologi je, po-

ha|ao i zavr{io odbranom magistarske teze ma ja 1976. na VMA u Beogradu. Akti-

vno se bavi knji`evno{}u i objavlju je pri~e i romane. Tahir Kaduni}, junak dvoto-

mnog romana Bajrama Red`epagi}a, pripada ple jadi hrabrih pobunjenika {to su

iskrsavali u povi jesnim razdobljima kao usudom poslani da nagovi jeste novo raz-

doblje, ~esto bez razumi jevanja i neophodne dru{tvene podr{ke. Ovaj dvotomni

roman tematizira odise jadu tog prometejskog buntovnika unutar Osmanskog car-

stva uklju~u ju}i i konstelaci ju evropskih snaga XIX i prve polovine XX st. Dok se

u prvom romanu (Pobunjenik) Red`epagi} bavi problemom vlasti i karaktera, kao

i biolo{kom degeneraci jom aginsko-begovskog slo ja i upozna je nas sa Tahirom

Kaduni}em kao pobunjenikom protiv vlastite klase, u drugom di jelu romana (Pus-

tinjak) Red`epagi} se bavi i upozna je nas sa slo`enim prilikama u plavsko-gusinj-skom kra ju, ko ji se nakon Berlinskog kongresa na{ao na razme|u interesa Tur-

ske i Crne Gore, prilikama u ko jima se njegov glavni junak, stari oporbenjak pro-

tiv bilo ko jeg vida vlasti, buni protiv svih i svakog. Oba romana su fakti~ki jedno

djelo ko je prati pri~u glavnog junaka Kaduni}a, a tematizira genocid nad musli-

manima u Gusinju i Plavu pred po~etak Prvog svjetskog rata. Novo izdanje ro-

mana objavio je Connectum iz Sara jeva.

Page 48: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 48/63

OGLASIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 49

Naziv po{te Adresa Radno vrijeme

pon-pet. subota nedjel ja

Biha} Bosanska 3 07-19 07,30-15,30 09-19Biha} Bosanskih Kraljeva 08-16,30 - -

Cazin Trg zlatnih ljiljana 07-19 07,30-15,30 - Velika Kladu{a Ibrahima 07-19 07,30-15,30 -Mr`ljaka bb

Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 07-19 07,30-15,30 -Bosanski Bosanska 115 07-16 07-14 -PetrovacSanski Most Banjalu~ka 2 07-19 07,30-15,30 -Klju~ Kulina bana 11 07-16 07-14 -Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 07-20 07-20 -Ustikolina Ustikolina 08-15 08-15 -Pra~a Trg Kemala Hrve bb 08-15 08-15 -Mostar Tekija bb 08-18 08-18 -Mostar Bra}e Feji}a bb 08-20 08-18 -Mostar Mar{ala Tita 51a 08-18 08-18 -

(Sj. logor)Konjic Mar{ala Tita bb 08-18 08-15 -Jablanica Pere Bili}a 24 08-18 08-15 -Sarajevo Obala Kulina bana 8 07-20 07-20 -

Sarajevo Mar{ala Tita 12 08-16 - -Sarajevo ^emalu{a bb 07-20 07-20 09-20Sarajevo Patriotske lige 40 08-16 - -Sarajevo Livanjska 1 08-16 - -Sarajevo Vi{njik 40 08-15 08-15 -Sarajevo Zmaja od Bosne 88 07-20 07-20 -

Naziv po{te Adresa Radno vrijeme

pon-pet. subota nedjelja

Sarajevo Put ivota bb 07-20 07-20 -Sarajevo Grbavi~ka 1 09-16 09-16 -

Sarajevo Behd`eta 08-16 - -Muteveli}a bbSarajevo D`emala Bijedi}a 37 08-16 - -Sarajevo Safet bega 08-16 - -

Ba{agi}a bbSarajevo Zelene beretke 15 09-16 09-16 -Sarajevo Trg solidarnosti 37 08-15 08-15 -Sarajevo Safeta Had`i}a 107 08-16 - -Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 07-20 07-20 -Sarajevo Bul. branilaca 07-20 07-20 -

Dobrinje bbIlid`a Rustempa{ina 13 07-20 07-20 -Had`i}i Had`eli 116 08-15 08-15 -

 Vogo{}a Jo{ani~ka 32 08-18 08-15 -Ilija{ 29. februara 4 08-15 08-15 -Travnik Prnjavor 11 08-19 08-15 -Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb 08-15 08-15 -Bugojno Nugle II 08-19 08-15 -

Gornji Vakuf Javi} bb 08-15 08-15 -Fojnica Doktora Raljevi}a bb 08-16 08-15 -Donji Vakuf Ul. 14. Septembra 08-18 08-15 -Tuzla Aleja bosanskih 07-20 07-15 -

vladara 29Tuzla Musala 2 08-15 08-15 -

Naziv po{te Adresa Radno vrijeme

pon-pet . subota nedjelja

Tuzla A. Herljevi}a 10 08-16 08-15 -Tuzla Rudarska 37 08-15 08-15 -

Tuzla Bosne Srebrne bb 08-16 08-15 -Kalesija Oslobodilaca bb 08-16 08-15 -@ivinice Mar{ala Tita bb 07-17 08-15 -Kladanj Patriotske lige 1 08-16 08-15 -Banovi}i Banovi}i 08-16 08-15 -Lukavac Borisa Kidri}a bb 07-17 08-15 -Gra~anica M. Vehbi ef. 07-17 08-15 -

[emsekadi}aSrebrenik Kulina bana bb 07-17 08-15 -Grada~ac H. kapetana 07-17 08-15 -

Grada{~evi}a 23Zenica Masarikova 46 07-20 08-15 -Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 07-20 08-15 -Zenica Lond`a 83 08-20 08-15 -Zavidovi}i Patriotske lige bb 07:30-19 08-15 -Kakanj Zgo{}anska 44 07:30-19 08-15 -Maglaj S. Omerovi}a 8 07:30-19 08-15 -Te{anj Trg Alije Izetbegovi}a 07:30-19 08-15 -

 Visoko ^ar{ijska 75 07:30-19 08-15 - Vare{ Put mira 15 08-16 08-15 -Olovo H. kapetana 08-16 08-15 -

Grada{~evi}a bbBreza Hasana Kjafije 6 07:30-16 08-15 -Br~ko Bulevar mira bb 08-17 08-15 -

POSLJEDNJI POZDRAVI,

SJE]ANJA I SMRTOVNICEza objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enjemogu se predati u poslovnicama BH Po{ta

{irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE

Page 49: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 49/63

 MALI OGLASI OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.50

SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sa-ra jeva, za trosoban u centru Zagreba, napotezu tramva ja. Tel. 00387/62-279-428,00387/33-214-595.k

PRODAJEM mi jenjam stan 81m2 dva

balkona, eta`no gri janje plin, stru jaMari jin Dvro Kralja Tvrtka. Tel.033/668-460.k

MIJENJAM useljivu dvojnu ku}u, vl.1/1, Mostar - Vrap~i}i kod pi jace, sa ba-{tom za sli~nu u Trebinju ili manju. Ku-}a ima 2 poslovna prostora u 2 ulaza.Mob. 061/301-772.k

TRA@IM za iznajmiti namje{tenu gar- sonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila.Mob: 063/789-212.k

AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vo-go{}i, za poznate kli jente. Mob. 061/579-493.k

AGENCIJI potrebno vi{e stanova za po-znate kli jente. Tel. 033/654-793.k

POTREBAN dvosoban namje{ten stan,u Hrasnici, sa gri janjem, internet kone-

kci jom i kablovskom, na period od 3-4mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k

AGENCIJI potrebni stanovi za izdava-nje i proda ju, li jenti poznati.Tel. 061/360-084.k

TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu gar- sonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila.Mob: 063/789-212.k

AGENCIJI potrebno vi{e stanova uzgradi za iznajmljivan je. Tel. 061/437-732i 061/214-306.k

POTREBNO vi{e stanova za proda ju iizdavanje u kantonu Sara jevo. Tel:062/200-777, 033/203-127.k

POTREBNO vi{e praznih i namje{tenihstanova i ku}a za iznajmljivan je.Tel:061/214-306 i 061/437-732.k

IZDAJEM jednoiposoban stan Ko{evskobrdo. Mob. 066/310-159.sms

IZDAJEM dvosoban stan kod RTV do-ma. Zainteresovani mogu pozvati bro je-ve 542-743 i 065/217-372.k

TROSOBAN stan u privatnoj ku}i (du-pleks) sve posebno, adaptirano, mo`e inamje{teno i gara`a, kiri ja 350KM + re-`i je, Sokolovi} Koloni ja. Mob. 061/320-439.k

POSLOVNI prostor u ul. Paromlinska,28m2 sa mokrim ~vorom, c. gri janje + ga- leri ja, kiri ja 450KM + re`i je. Mob.061/320-439.k

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, pri- vatna ku}a, poseban ulaz, Vraca. Tel.033/972-299.k

IZDAJEM namje{teno garsonjeru 30m2i stan 60m2 ul. Bjelave. Tel. 061/356-535.k

IZDAJEM sobu sa gri janjem kablovskatv kod Hitne pomo}i mu{karcu zapo-slenom. Tel. 033/659-895 i 062/619-677.k

IZDAJEM dvosoban namje{ten stanIlid`a-Lu`ani samcu/ici 400KM+re`i je.Tel. 061/177-610.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stanu centru grada. Tel. 070/203-479.k

MARIJIN dvor, kancelari je 100m2, re-novirano, eta`no, II kat, povljno. Mob.061/350-448.k

IZDAJEM komfornu sobu studentica-ma ili zaposlenoj eni strogi Centar. Tel.063/931-407.k

IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcimana Stupu, ci jena 180 KM, re`i je ura~u-nate. Tel: 033/452-995.k

IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2 dopo{te na Ba{~ar{i ji ci jena 450KM. Tel.061/925-106.k

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen- tar, Mejta{, za jednu ili dvi je osobe, novsamostalan objekat, sa nus prostori jama.Mob. 061/869-396.k 2448.k

POVOLJNO izda jem ku}a, prize-mlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri~vor+nus prostori je, namje{teno, strogicentar, Mejta{. Mob. 061/869-396.k

IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokreve-tnu sobu djevojkama za stanovanje. ul.Mula Mustafe Ba{eski je br. 3/II, Sara-

 jevo. Mob. 061/252-663.k

IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu,Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel.443-938, 062/224-836.k

IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i-}ima sve zasebno voda, stru ja, plin i ulaztek renoviran namje{ten komplet cjena200KM. Tel.061/305-132.k

IZDAJEM gara`u kod Drveni je mosta.Mob. 061/157-677 i 033/218-490.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan,Marin dvor. Mob. 066/775-459.k

IZDAJEM manju ku}u, praznu, bez gri-  janja, B. potok, Sisovi}a 39. Tel. 618-384.k

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Tre- bevi~ka 64, N. Sara jevo. Mob. 062/203-680.k

IZDAJEM gara`u na Grbavici I, kod{kole, Grbavi~ka. Mob. 062/623-640.k

BA[^AR[IJA, trosoban 75m2, renovi-ran, namje{ten, eta`no, zaposlenim.Mob. 061/350-448.k

IZDAJEM gara`u, centar grada, [tro-sma jerova. Tel. 200-227, 061/908-587.k

IZDAJEM gara`u u Vogo{}i Ul. Parti-zanskog odreda Zvi jezda 32 povoljno.Tel. 061/625-309.k

IZDAJEM gara`u Dalmatinska 11, na-selje sunca. Tel. 061/311-258.k

IZDAJEM manji jednosoban stan nam- je{ten u privatnoj ku}i strogi centar. Tel.061/904-465.k

IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenusobu u blizini hotela Bristol centralno gri-  janje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k

IZDAJEM stan privatna ku}a posebanulaz, Hrasno. Tel. 061/555-900.k

IZDAJEM namje{ten stan na Vrba-nju{i (Ba{~ar{i ja). Tel. 061/191-781.k

IZDAJEM dom odmora i oporavka uprirodi u Ledi}ima, 8 le`a ja, kamin sa-la, dnevni boravak, kuhinja, sanitari je.Mob. 061/131-726.k

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za je-dnu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz,centralno gri janje. Mob. 061/530-045.k

IZDAJEM dvosoban namje{ten stanna Alipa{ino B faza, 300KM. Tel.061/842-989.k

IZDAJEM dvosoban namje{ten stanna obani ji, ci jena 300KM + re`i ja. Mob.061/209-334.k

IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob.061/140-442.k

IZNAJMLJUJEM namje{ten stan ucentru strancu ili zaposlenom br.paru.Tel: 062/169-663.k

IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M.Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan,gri janje,. Tel. 062/692-255.k

SOBA studenticama, I god. studia, kodHoliday Inna, prekoputa kampusa. Tel.00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k

IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgra- di Papagajka povr{ine 40m2 drugi 20m2.

Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k

POSLOVNI prostor zgrada Lorisa,70m2, I sprat, 700 KM, pos. pros tor uHrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat,sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k

IZDAJEM luksuzno opremljen apart-man 120m2, lokaci ja 300 m od OHR-a,priklju~ak interneta, kablovska i mjes-to za parking. Apartman se izda je isklju-~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k

IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, nadu`e vri jeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k

IZDAJEM poslovni prostor 15m2 uCentru grada. Tel: 757-908.k

IZDAJEM manju garsonjeru. Tel.033/204-706.k

IZDAJEM namje{ten stan, privatnaku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k

IZDAJEM dva jednosobna polunamje-{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4.Mob. 061/103-258, 225-632.k

IZDAJEM prostor za nadogradnju no-kti ju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k

SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos.prostor pogodan za ssve namjene, 190m2,2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k

IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200kvadrata.Tel. 033/440-747.k

IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenihberetki 12. Mob. 061/252-663.k

IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu-{a 10. k

IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova-~i. Tel: 204-678.k

IZDAJEM sprat ku}e fameli jarnoj po-rodici ili studentima. Tel: 655-787 ili061/778-245.k

IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u,iznad pi jace Markale, `enskoj osobi.Tel. 225-747, 063/947-075.k

IZDAJEM gara u, privatna ku}a, na Gr-bavici I. Mob. 063/639-213.k

PRODAJEM stan adaptiran, P.V.C., usvakoj sobi klima, blindirana vrata,elektro-vodovodne instalaci je promje-njene, u fulu sre|en 52m2, u ul. Ale ja li-pa. Mob. 062/296-496.sms

ALIPA[INO Polje, C faza, 39m2, 1sprat, preko puta Mercatora. Mob.063/788-036.sms

JEDNOIPOSOBAN stan u Vogo{}i, ul.Spaso ja Blagov~anina, v. prizemlje, ci je- na 60.000KM. Mob. 066/801-732.k

STAN na Dobrinji, ul. Janka Jolovi}a, I

sprat, 67m2, 97.000KM. Mob. 063/034-355.k

STAN, ul. Pri jepolj~eva, 38m2 i 52m2,balkon, djelomi~no renoviran,2.300KM/m2. Mob. 062/959-129.k

BJELAVE, Bardak~i je, 34m2, I sprat,adaptiran, 75.000KM. Mob. 062/619-361.k

HRASNO, Trg hero ja, 63m2, nadogra-dnja, V sprat, c. gri janje, 110.000KM.Mob. 066/801-711.k

HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji),53m2, renoviran, 115.000 KM, Marindvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200KM/m2. Mob. 062/383-064.k

IMANJE Grdonj: parcela 31.000m2 sa3 ku}e i parcela 800m2 Brusulje, Vikdenku}a Pale Potoci Kriva~e Brezik. parce-la 4.000m2 Kasindo -Lukavica parcela30.000m2 Tilava Lukavicawww.neras?teol.net. Tel. 066/488-818.k

NOVO Sara jevo 55,44 i 35m2 Hrasno 53i 65m2 Vele{i}i 35m2 Dobrinja 55,68 i 89m2 Ilid`a 55m Mojmilo 55m2.www.neras?teol.net. Tel. 061/375-787.k

PRODAJEM stanove Dobrinja I 55m274.000 KM, Vraca- Tranzit - 73m2115.000KM, Ko{ev. Brdo 31m2 43.000KM, Isto~no Sara jevo 60m2 80.000KM,www.neras?teol.net. Tel. 065/294-840.k

DOBRINJA V, S. Filipovi}a, potkrovlje,77m2, 1.500 KM/m2, Dobrinja III, TrgSar. olimpi jade, 30m2, 2 sprat, 1.800KM/m2. Mob. 062/383-064.k

HRASNO, 38m2, suteren, dobro stanje,65.000 KM, Centar, E. Mulabdi}a, 93m2,potpuno i luksuzno adaptiran, 2 sprat,3.000 KM. Mob. 062/383-064.k

DOBRINJA C-5, E. Cocali}a, 56m2, 2sprat, 1.400 KM/m2, Dobrinja I, Trg sa-bora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~nostanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2,uknji en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2.Mob. 062/383-064.k

PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bezulaganja, ul. Zma ja od Bosne 36/7. Mob.061/566-689.k

PRODAJEM dva jednosobna stana po36m2 u istoj zgradi i na istom spratu natrgu hero ja ili mi jenjam za odgovara-

 ju}i ve}i. Mob. 061/337-764.k

DVOSOBAN konforan stan, 59m2, 2balkona + podrum, I sprat, ul. AdemaBu}e. Mob. 061/552-163.k

PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, cen- tar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob.061/869-396.k

PRODAJEM 700m2 gra|evinskog ze-mlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu-{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k

PRODAJEM jednosoban stan, 40m2 naGrbavici I. Mob. 061/098-582.k

PRODAJEM staru Bosansku ku}u uStarom gradu. Mob. 062/153-603.k

PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sazemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440-747 i 064-4484-083.k

STAN u centru Vogo{}e, 113m2, ci jena1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel.061/733-956.k

KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299-911.k

CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel.062/758-330.k

KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel.061/299-911.k

BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2.Tel. 063/157-832.k

STAN . Vila 96m2, 60m2. Tel.063/157-832.k

STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sadva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k

EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunumzemlje u Bla`u ju, papiri uredni, ci jena65.000 KM. Mob. 061/913-140.k

DALMATINSKA Centar stan 121 m2vp. Mogu}a stambeno pos. kombinaci-

 ja. Tel:033/221-533.k

PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, IIsprat, kod doma armi je. Tel. 445-370. po-sli je 15 sati.k

PRODAJEM stan 72m2, Ul. Muse ]a-zima ]ati~a 18/III. Tel. 033/458-700,061/906-641.k

PRODAJEM useljivu ku}u u Busova}i

200m2, 25.000 eura. Tel. 061/176-730.k

PRODAJEM jednosoban stan 40m2, Gr-bavica I. Tel. 061/098-582.k

PRODAJEM stan na Vojni~kom polju48m2, II sprat. Tel. 061/170-218.k

PRODAJEM ku~u i dulum zemlje, ci je- na po dogovoru, Ul. Remze ahmetovi}a250. Tel. 062/295-492.k

TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat,kancelarijski prostor. 700KM.

MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana,96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat,77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k

PRODAJEM dvosoban stan, C fazaAlipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2

po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili061/235-257.

^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56m2,5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

268-442PRODAJEM stan 72m2, ul.Muse ]azima ]ati}a br. 18/III. Tel.033/458-700 i Mob. 061/906-641.k

PRODAJA

IZDAJEM dvosoban li jepo namje-{ten stan na Mejta{u, blizu Kate-drale, stambena zgrada, centralnogri janje, adsl. i telefon, mjese~na ki-ri ja 500 KM+re`i je. Kontakt:033/211-101. 000

PONUDA

POTRA@NJA

ZAMJENA

Page 50: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 50/63

PRODAJEM stan, atraktivan, povo-ljno, 2 balkona. Tel. 066/843-158.k

BREKA, proda jem stan, 3 sprat, 70m2,I. Mu jezinovi}a, 180.000 KM. Mob.062/316-379.k

DVOSOBAN stan 60m2, dva balkona po40m2+WC+odvo jeno kupatilo, kod sta-nice Pofali}i, 128.000 KM. Mob. 061/205-000.k

CENTAR, Skenderi ja, 75m2, cen. grij.lift, balkon, 82.000 eura. Mob. 061/205-235.k

STAN 160m2, potpuno renoviran, stro-gi centar. Mob. 062/766-946, iza 16 sati.k

KU]A, ul. Sara jevskih gazi ja 7, StariGrad. Tel. 240-895.k

PRODAJEM stan na Dobrinji IV, extrasre|en, 52m2. Mob. 061/510-371.k

ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat,1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2.Mob. 062/383-064.k

PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2ci jena povoljna. Tel. 061/284-875.k

STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8parking 422m2 novogradnja Ilid`a.Mob:061/552-542.k

VI[E gra|. placeva na podru~ju gradaod 500m2 Tel. 061/299.-911.k

CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k

POLJINE, zemlja 8+2 duluma, pogodnaza gradnju, povoljno. Mob. 066/669-696.k

MALE[I]I donji, dva duluma zemljepod vo}em, mo`e i gradnja, voda, stru-ja, put, povoljna. Mob. 061/217-897.k

PRODAJEM ku}u hitno, prize-mlje+sprat+pot krovlje+ba{ta 350m2,urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, vo-da, stru ja, 29.000 eura. AbdurahmanaMuharemi je br. 76, naselje Bare.k

PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicomoko 1800m2 gara`om, potokom pri-klju~cima. Tel. 543-043.k

GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, re-

noviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 033/617-742.k

PRODAJEM trosoban stan 70m2, 1sprat, Hrasno, Ale ja Lipa. Tel. 445-371,iza 15 sati.k

PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, 2sprat, kod Doma armi je. Tel. 445-371, iza15 sati.k

PRODAJEM stan 52m2, na Alipa{inompolju, mo`e i zamjena za Banja Luku.Tel. 542-668.k

PRODAJEM dvosoban stan 57m2, Ko-lodvorska, neboder kod Soci jalnog. Mob.061/905-212.k

BA[^AR[IJA, rpoda jem ku}u. Tel.665-966, 061/199-845.k

[VRAKINOselo, jednosoban stan 33m2,u blizini Merkatora. Tel. 618-384.k

PRODAJEM dvosoban stan na Dobri-

nji 3, ci jena 75.000KM. Tel. 061/146-298.k

PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka,I sprat. Tel. 063/025-896.k

PRODAJEM trosoban stan sa 2 balko-na, ekstra lokaci ja, pogodan za sve na-mjene. Tel. 070/203-976.k

PRODAJEM stan 66m2, veoma povo-ljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjenaza Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k

PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sacentralnm gri janjem, Otoka, Grada~a-~ka. Tel. 061/319-540.k

PIONIRSKA dolina, novogradnja,69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222-508.k

TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama zaku}u na na jatraktivnoj lokaci ji. Tel:

061/141-548.kBJELAVE, kod bolnice Ko{evo, proda-

 jem jednosoban stan 33m2,2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k

PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}imakod Konjica. Tel. 036/730-105.k

VRLO povoljno proda jem zemlje 960m2na Palama 800 m iznad Simpa. Mob:061/571-129.k

PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvad-rant, . Vila i troiposoban stan kod Mer-katora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sara jevo. Tel.033/677-582, 064/4345-441.k

PRODAJEM stan 71m2, stro gi centar.Mob. 061/398-420.k

PRODAJEM ili mi jenjam ~etveroso-ban stan u centru, ul. M.M. Ba{eski je br.3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz do- platu, centar. Mob. 061/252-663.k

PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, na-mje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trgnezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva podogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugor j-e.k

PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom,29m2, ci jena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k

PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, no-vogradnja, 130m2, oku}nice 1.000m2,70.000 KM. Mob. 061/170-254.k

VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a70m2, dvi je eta`e sa 345m2 placa, povo-ljno, hitno. Mob. 065/061-966.k

PRODAJEM stan 60,80 kvadrata uMostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. pa- piri 1/1, ci jena 95.000 KM. Telefon061/780-567, fele ef¡yahoo.com

STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica,52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k

DOBRINJA III, S. Neze~i}a, 1 sprat,68m2, 1.600 KM/m2, Dobrinja III, TrgSara jev. olimp. 33m2, 1.800 KM/m2.Mob. 062/383-064.k

STANOVI proda ja: Mari jin Dvor uKralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no gri-  janje stru ja/plin, pogodan i za poslovniprostor. 061/183-211.k

PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glava-ti~evu-centar, prizemlje, dvi je gara`e, te-rasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k

STARI Grad, Dugi Sokak, trosobanstan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k

POVOLJNO proda jem stan 54m2, Hra-snica. Mob. 062/229-677.k

PRODAJEM ku}u na Jablani~kom je-zeru. Tel:061/875-291.k

PRODAJEM gra|. zemlji{te kod d`ami- je, na Plandi{tu-Ilid`a, 1.260m2, 59.000

KM. Mob. 061/170-254.k

PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sa-ra jevu razli~itih lokaci ja i kvadratu-ra.Tel: 061/415-786.k

PRODAJEM trosoban stan 86m2, M. Ti-ta 60/I. Mob. 061/255-885.k

CENTAR strogi, Titova, 4,5 stan, atra-ktivan, 146m2, za stanovanje i pos. ak-tivnosti, ci jena po dovogoru. Mob.061/893-105.k

PRODAJEM stan-ku}u 212m2, dvoeta-`no sa parkirali{tem, A. Hangi ja 82, K.Brdo. Mob. 061/255-885.k

PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makar-ska rivi jera, prvi red od mora 5m,185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i ku- patilima. Tel. 033/445-612.k

PRODAJEM adaptiran dvosoban stan,

56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k

PRODAJEM stan u velikoj ale ji, 75m2,105.000 KM, 60m2 podrum (vila), vl. 1/1.Mob. 061/170-254.k

PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, pri-zemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM.Mob. 061/143-076.k

PRODAJEM povoljno dvosoban konfo-ran stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k

STAKLENI sto 100x100 cm, sa metalnimpostoljem. Mob. 062/858-258.k

PRODAJEM nov kau~ crvene bo je.Tel. 061/211-508.k

PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci,novi. Tel. 033/665-091.k

PRODAJEM Zastavu 128 u veoma do- brom stanju povoljno. Tel. 033/668-460.k

RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozi- lo, 97. god. registrovan do 8/2013. god.cen. brava. Mob. 061/219-909.k

PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk,2000 godina, ni je registrovana,

ci jena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

OPEL Corsa 1,2 benzin, 98. god. Mob.061/375-168.k

ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin,plin. Tel. 062/257-789.k

POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crnimetalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376-807.k

AKCIJA, proda jem cetifikate za otkupstanova i kupu jem staru deviznu {tednjunajpovoljni je. Mob. 061/517-897.sms

PRODAJEM bukova iscjepana drva75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k

PRODAJEM plinsku pe} Emina i plin- ski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480-365.k

PRODAJEM plinsku u odli~nom stanjupe} mo`e na zid i u dimnjak ci jena

100KM. Tel:061/553-633.k

ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspo-da ju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106-540.k

PRODAJEM stajsko gno jivo. Mob:061/515-235.k

PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4mi raznog drugog

drve~a. Tel. 066/092-978.k

PRODAJEM kacu i lulu od kazana zape~enje raki je. Tel. 061/367-103.k

PRODAJEM {ubaru i okovratnik polar- na lisica. Tel. 033/648-321.k

PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel.033/648-231.k

PRODAJEM nova invalidska kolica,cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od

8-13 sati. kPRODAJEM komplet po{tanskih mara- ka BiH i HB 1992 -2012. god u albumi-ma. Tel. 061/194-220.k

PRODAJEM sjedi{ta i druge djelovekonbi ja I2. Tel. 061/367-103.k

DJELOVI auto zastava 101 balkonskavrata. Tel. 061/530-314.k

PRODAJEM djelovi konbi ja 12 Folcva-gen. Tel. 061/367-103.k

PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {i-rina {tampe 180 cm. Tel. 553-865,061/895-017.k

PRODAJEM povoljno pelene za odra-sle br. 3. Tel. 612-776.k

PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjakispravna 50Km. Tel. 062/827-908.k

PRODAJEM plinsku pe}, Holandi ja, 6kw, zidna. Tel. 531-031.k

PRODAJEM proto~ni plinsi bojler, za di-mnjak, novi ji. Tel. 531-031.k

STIGLA zima, med je li jek. Mob.061/713-410.k

PRODAJEM plinsku pe} Emina za di-njak. Tel. 531-031.k

PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw,fasadni za cen. gri janje, povoljno. Mob.061/546-018, 033/210-534.k

PRODAJEM ambala u sara jevske piva-re, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k

PRODAJEM `enke belgijskog ori ja{a,veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k

PRODAJEM ski je sa komplet opre- mom i snoubord. Mob.

061/809- 763.k

PRODAJEM 200 kom cigle, ci jena fik- sno 100KM. Tel. 062/315-540.k

PRODAJEM neispravan foto-aparatSamsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac,ci jena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k

PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186i 061/785-535.k

PRODAJEM uvezane revi je Bosna,Globus, nacional.Tel:524-973.k

PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparatKgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel:061/789-290.k

PRODAJEM raki ju jabukova~u 50 ste- peni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k

PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel.062/326-072.k

KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri-`idere, sve vrste eljeznog otpada, te po-sebno potro{ene akumulatore. Dolazimna adresu isplata odmah, Sara jevo.Mob. 061/540-533.sms

DUKATE kupu jem, zlato lomljeno, is- pravno, {orvane, najbolje pla~am do40e/gr. Isplata i dolazak odmah.Kupu jemi ordenje, sablje, bode`e, vojna odliko-vanja, srebro. Mob. 061/377-500.sms

KUPUJEM japanska i ostala rashodo-vana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k

AGENCIJA kupu je stanove za svo je po-znate kli jente. Tel. 033/654-793.k

KUPUJEM stare devizne {tednje i dion-

ice po povoljnoj ci jeni. Tel.065/869-608.kKUPUJEM umjetni~ke slike, filateli ju,stari nakit i ostala. Tel. 033/456-505 i Mob.061/214-405.k

KUPUJEM stare satove, zidne, |epne,ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel.033/456-505 i 061/214-405.k

KUPUJEM papire saobra}ajnu od kampprikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.061/224 -104.k

KUPUJEM sve vrste dionica akci ja i ob- veznica sa Sara jevske i Banjalu~ke ber-ze. Tel. 061/188-488.k

KUPUJEM mjenja~ za konbi ja Fol- cvagena. Tel. 061/367-103.k

KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice,~avrme, zidne satove austrougarske, de-mirli je, pe{kune, }ilime pirotske i sara-

 jevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k

AGENCIJA kupu je ili izda je stanove, uzprovizi ju 3/%, isplata odmah. Mob.061/170-254.k

KUPUJEM obveznice devizne {tednje iratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/526-918.k

KUPUJEM nekretnine u Sara jevu ili po-sredu je uz 3% provizi ju pri proda ji. Tel.654-793.k

KUPUJEM umjetni~ke slike, starinskinamje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i os- talo. Mob. 061/065-126.K

KUPUJEM sablje, ordenje, pe{kune,slike, bakarno su|e, }ilime i ostalo. Mob:061/553-640.k

KUPUJEM mjenja~ konbi ja T2. Tel:061/367-103.k

KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugoi Privrednu banku, isplata odmah. Mob.066/723-731.k

POTREBNI saradnici u [vedskoj kata-lo{koj proda ji (uslovi odli~ni). Mob.062/940-550.k

RESTORANU, Op{tina S. Grad potre-bna kuharica. Tel. 061/173-835.k

Potrebna `ena, sa poznavanjem fran- cuskog jezika, za ku}ne poslove ugradi}u na Azurnoj obali. Stan i hra-na obezbje|eni, plata po dogovoru. Sa-mo ozbiljne ponude. Kontakt: [email protected]

POTREBNE radnice za rad za ro{tiljemu }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskust-va. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k

ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje namarketingu u administraci ji trgovina saznanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

AUTOPREVOZNIK-kombi prevoz: ro-be, stvari, selidbe, {uta, mo`e inostranstvo.Mob. 062/421-050, 033/541-878. 2077

MOLER molu je stanove 1-sobni oko 100KM, 2-sob. oko 150KM, 3-sob. oko200KM. Mob. 062/073-760 i Tel. 033/630-332.sms

MATEMATIKA, instrukci je za srednjo-{kolce i studente. Mob. 061/135-748.sms

PRAVIMO doma}e torte i kola~e po na-ru|bi. Dostava na adresu. Mob. 061/229-961.sms

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65,Hrasno, popravka svih vrsta TV apara- ta, dolazak na ku}nu adresu, original da-ljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867,061/188-410.k

UGRADNJA, proda ja, remont alnasera,alternatora, motora brisa~a i motora ven- tilatora. Mob. 061/365-193.k

“VITALIS” ku}na njega i li je~enje sta-rih i bolesnih osoba, kupanje, hranjen-

 je, infuzi je, injekci je, mi jenjan je katete-ra, laboratorij, pregled ljekara (internist).Mob. 061/172-948.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te-{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob:061/482-882.k

“DOM VITALIS” smje{taj za stari je i ne-mo}en osobe. Mob. 061/172-948.k

KOMBI pri jevoz, selidbe, klavire, kabas-te stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309.k

VO\ENJE poslovnih knjiga za d.o.o,obra~un plata, zavr{ni ra~un. Mob.061/188-011, agenci ja.k

KOMBI prevoz naj jef tini je u gradu,vr{im sve usluge, prevoz kombi jem.Mob. 062/134-827.k

ZIDASKO - tesarski radovi, zidanje, mal- tanje, betoniranje i {alovanje. Radimo svevrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k

NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmlju- jem stolice za razne namjene, ci jena do20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KMpo komadu, (ku}na dostava). Mob.061/224-704 i 061/367-097.k

BRAVARSKI radovi, dolazim na adre-su, ugradnja i popravka brava, gara`nih

vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.kNUDIMO sve vrste ogreva, iscjepana bu-lova i grabova drva, ugalj kre ka, orahkocka, bukovi briketi. Tel. 061/203-119.k

TELEFONIKO servis popravlja starenove be`i~ne obi~ne tel. Tel. 061/141-676.k

PRODAJA

MIKADO Al. `aluzine, trakaste,rimske, panele zavjese i Dekori, va-njsek PVC i al.roletne. gara`narolo i harmonika vrata. Tel. 033/789-999 i 061/551-515. 2073

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanjestarih i bolesnih-lica, davanje inje-kci ja, infuzi ja, inzulina, itd. Mob.061/319-604. 2280

TEPSER S.O.D. profesionalnimma{inama ~istimo: namje{taj, un-utra{njost, auta, tepihe (rese), itiso-ne i kamene podove (za{tita). Tel.061/524-461 i 033/200-003. 2632

USLUGE

ZAPOSLENJE

KUPOVINA

OSTALO

VOZILA

NAMJE[TAJ

 MALI OGLASIOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 51

Page 51: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 51/63

SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.52

ELEKTRO SERVIS vr{imo opravkuelektro ure|aja, ma{ine alatljike, stom-

atolo{ka, frizerska, ku}anska elektrooprema. Tel 033/213-040, Mob. 066/889-246.k

PROFESOR engleskog da je instrukci je,ci jena 1 ~as/10 KM, radim prevode.Mob: 061/654-941.k

RADIM zidarske, poslove malterisanje,kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel:062/693-066.k

NJEMA^KI jezik, instrukci je osnovci-ma i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k

MATEMATIKA, instrukci je osnovci-ma, srednjo{kolcima i studentima. Mob.062/703-740.k

ELEKTRI AR - vodoinstalater, radi no-ve i popravlja stare instalaci je, bojlere, el.pe}i, indikatori, interfoni, ot~epljen ja ka-nalizaci je i sav sanitar u kupatilu. Mob.061/132-149.k

VODOINSTALATER sa 30 god iskus-tva vr{i opravku instalaci ja, monta u sa-nitarni ure|aja i pro~eplju je odvode. Tel.033/535-659, 062/139-034.k

VR[IMO usluge prevoza svih vrsta ro-ba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombikamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764i 061/108-779.k

PREKUCAVAM sve vrste materi jala,brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterskaobrada. Tel. 061/533-326.k

VODOINSTALATER vr{i sve vrsteopravki, monta`u sanitari je, o~epljen jakanala. Mob. 061/779-969.k

UNI[TAVAMO ohare, mrave, mi{eve,moljce, stjenice i dr. gamad 100% efika-sno u va {em stambenom ili poslovnomprostoru. Mob. 061/243-891.k

SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare,moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce,mi{eve. Tel. 033/219-761 i 033/216-373.k

OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje,malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k

KOMBI prevoz razne robe, selidbe, is-pomo} radne snage po dogovoru. Tel.061/513-948.k

INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazakna adrese. Mob. 062/916-472.k

INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak

na adrese. Mob. 061/536-973.k

INSTRUIRAM |ake i studente iz mate-matike i fizike na Ilid`i, ~as 9KM. Tel.033/621-976.k

DAJEM instrukci je iz matematike, za sve{kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k

INSTRUKCIJE iz engleskog i bosan-skog, za sve uzraste, prevodi. Mob.065/572-966.k

INSTRUKCIJE iz matematike i fizike.Tel. 033/457-066.k

ELEKTRI ARSKE usluge TEA pe}i, el.bojleri, el. indikatori, plafonjere, lusterii ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k

OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e,poslovne prostore. Tel. 440-747.k i065/327-328.k

SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih

ku}anskih aparata, dolazak besplatan.Mob. 061/551-035.k

MOLERI profesionalno nude usluge: gle- tovanje, moleraj, stolari ja, tapete, elderpuc, radi jatore. Tel. 061/219-768, 456-979.k

OZBILJAN, odgovoran mu{karac, pa-zio bi bolesne i nemo}ne osobe i poma-gao u ku}nim poslovima. Tel. 208-175.k

VR[IMO usluge prevoza svih vrsta ro-ba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombikamion. Tel. 232-162, 061/266-764,061/108-779.k

KVALITETNO ru~no vodeno pranje }i-lima i itisona. Dolazak na adresu po }i-lime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k

^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne pro-store. Mob. 062/304-018.

BLINDIRANA vrata, kovane ograde, gi- teri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i po-uzdano. Tel. 061/221-668.k

RADIM sve zidarske poslove, kre~enje,malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel:061/549-803.k

POVOLJNO peglam, perem ve{ po po-trebi i ~i{}enje. Ci jena po dogovoru. Mob.

061/510-371.k

MOLER molu je stanove jednosobanoko 100KM, dvosoban oko 150KM,trosoban oko 200KM. Tel. 062/073-760,033/630-332.k

RADIM zidarske, molerske radove iostalo.Tel:061/382-219.k

KLIMATIZIRANIM kombi jem i automvr{im prevoz putnika, na svim destina-ci jama. Mob: 062/214-690.k

PARKETAR, postavlja, brusi, lakiraparket, postavlja {ipod i laminat. Mob.062/177-796.k

INSTRUKCIJE iz matematike osnov-cima i srednjo{kolcima. Sara jevo. Tel.062/672-858.k

TAPETAR, dekorater, presvla~i i popravl- ja namje{taj u radionici ili kod vas uz ga-ranci ju. Mob. 061/156-728 i 061/926-560.k

PREVOZ stvari namje{ta ja i ostalog ve-}im kombi jem sa radnom snagom. Tel.061/227-189 i 070/248-381.k

BRUSIM, lakiram, postavljam parkete,podove, bezpra{insko ma{inom uz garan- ci ju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k

MONTER centralnog gri janja radi in- stalaci je za centralno gri janje. Tel:

061/552-556.kRADIM centralno-eta no gri janje, plinskeinstalaci je i mi jenjam konvektore, veomapovoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k

KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460-606.k

PRI AJTE engleski obuka i vje`be go-vornog engleskog u svim prilikama. Tel.061/519-089.k

OZDRAVITE pomo}u bioterapi je Zden- ka Doman~i}a, www.biosabioterapija.com,Tel. 062/522-683.k

PROFESORICA njema~kog jezika da- je instrukci je osnovcima i srednjo{kol-cima stru~no i povoljno, prevodi i muzi-~ku literaturu s njema~kog i obratno. Tel.061/914-380k

ISCJELJENJE duhovnim putem pomo-}u u~enja brune Groninga, medicinskidokazano. Tel. 062/256-376.k

DAJEM instrukci je iz hemi je studenti-ma i u~enicima. Tel. 062/331-174.k

GRAFI^KI i web dizajn radimo kvali-tetno, profi. Tel. 061/363-163.k

OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje,malterisanje i ostalo po potrebi. Tel:061/382-219.k

POMA@EMO pri li je~enju raznih boles-ti: nesanica, nervoza, glavobolja, re-uma, i{i jas, struna, depresi ja, sterilitet, ve-oma uspje{no. Tel. 062/723-575.k

PREVOZ putnika u Neum na jedno-dnevni izlet, za samo 24.95KM po oso-bi. Putuj te sigurno i jef tino u luksuznomT5 Kombiu.Tel: +38762606611.k

IZNAJMLJUJEM stolice i stolove zarazne namjene, ci jena do 20 kom - 1,5

KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po koma-du, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k

PRU@AM ra~unovodstvene usluge posistemu agenciskog vo|enja knjiga, ka-ko za preduzetnike, tako i za pravna li-ca. Posjedu jem kompletnu opremu sakvalitetnim licenciram finansijskim pro- gramom za pru`anje navedenih usluga.Tel:061/201-685.k

BRAVAR i varilac, profesionalna izradai monta`a svih vrsta bravarskih radova.Mob. 061/141-659.k

MUSLIMAN iz Sara jeva, udovac, dobro-situiran ali usamljen, nepu{a}, `eli upo-

znati slobodnu `enu do 60 godina radibraka i ljep{eg `ivota udvo je. Mob.060/320-1803.k

BRA^NE PONUDE

USLUGE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom, dobrom zetu i tetku

MEHIVUKOTI]U

Borivoj, Gordana, Vedrana, Zvjezdana, D`evad,\ani, Slavica

2657

Dvadeset sedmog januara navr{ile su se tri tu`ne godine otkako nas je napustio tata, svekar i deda

ZORAN DELETI]

Nedosta je{ nam.

Tvo ji: sin De jan, snaha Naila i unuci Dino, Donna, Rhea, De jan i Sofia2660

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg Sa{e

MATIJIMADACKI

Fondaci ja - Zaklada “Kemal Bakar{i}” Sara jevo2658

POSLJEDNJI POZDRAV

tetki Maci

MARA MACAKR[O

Famili ja Mauzer:Sr|an, Jasminka,

Sanela i Benjamin2649

POSLJEDNJI POZDRAV

mo joj tetki Maci

MARA MACAKR[O

S velikom ljubavl ju ipo{tovanjem,

tvo ja Brankica 2649

Page 52: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 52/63

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 53

POSLJEDNJI POZDRAV

MEHI (MURATA)VUKOTI]U

od pri jatelja sa dru`enja ~etvrtkom: Hamdo, HusoO., Asim, Huso K., Hasan, Bango, Mu jo S. i Cepa

Puno }e{ nam nedosta jati.

2653

TU@NO SJE]ANJE

na dragu i plemenitu sestru - tetku

prof. dr. SAFETA KOVO18. XII 2012 - 28. I 2013.

Uvi jek }e{ biti s nama u na{im srcima.

S ljubavl ju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na Tebe.

Porodica2647

SJE]ANJE

na na{e drage

S ponosom ~uvamo uspomene na vas.

Va{i najbli`i2634

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kumu

MEHI VUKOTI]U

Lejla i Mile111

TU@NO SJE]ANJE

IBRAHIM DULJKOVI]28. 1. 1989 - 28. 1. 2013.

S tugom i po{tovanjem,

porodica2628

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se godinaotkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac,svekar i dedo

MUNIB(MAHMUTA)

]IMI]

S ljubavl ju, po{tovanjem i zahvalno{}u~uvamo uspomenu na tebe.

Neka ti Allah podari d`ennet.

Tvo ji: supruga Rasema, sinovi Senad i Suadsa porodicama

2597

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se 9 godi-na otkako ni je s nama na{a draga mama

MILIFERA MILATASO, ro|.ZUB^EVI]

1947 - 2004.

iz Mosta ra 

Uvi jek }emo nositi u srcu ljubav, zahvalnost ipo{tovanje za svu pru`enu bezgrani~nu

maj~insku ljubav i brigu.

Tvo ji najmili ji: k}erka Helmina i sin Helmin Bato2637

SJE]ANJE

prof. dr. \ENANABUTUROVI]

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava setu`na godina otkako si nas napustila, draga

majko, godina obilje`ena svakodnevnimsje}anjem na tebe.

Pratile smo ono {to bi ti pratila da si `iva,stvaranja u tvo joj struci.

Tvo je Lada i Jasmina2539

SJE]ANJE

AVDOMULAOSMANOVI]

MORNAR28. 1. 2002 - 28. 1. 2013.

S ljubavl ju i po{tovanjem,

supruga Vahida i k}erka Indina2645

OSLOBO\ENJEOGLASNA SLU@BA

Zelenih beretki 14Tel. 205-938

ALIJUNJUHOVI]A

13. I 1992.

NURUKO@O

28. I 1993.

MIDHATANJUHOVI]A

21. X 2002.

VEZIRU KO@O -HIDI]

21. VII 2004.

Page 53: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 53/63

Danas, 28. januara, navr{ava se 40 dana odsmrti na{e drage

PETRE PEPE(LUKE)

MATERI]

Prazninu ko ju je ostavila svo jim odlaskompopunjavamo najljep{im sje}anjima na nje-nu dobrotu, veselost, plemenitost i hrabrost.

Ovom prilikom izra`avamo

Z A H V A L N O S T

na{oj {iroj rodbini, brojnim pri jateljima iz Sara- jeva i {irom svi jeta, kolegama i kom{i jama napodr{ci ko ju su nam pru`ali u toku Pepine boles-ti i za vri jeme posljednjeg ispra}a ja. Iskrenu iduboku zahvalnost izra`avamo Pepinim kolega-ma i svim zaposlenicima Prve gimnazi je na sves-rdnoj podr{ci u toku bolesti i izrazima sau~e{}a.Posebnu zahvalnost izra`avamo u~enicima Prvegimnazi je, biv{im i sada{njim, ko ji su na razli~i-te na~ine i brojnim prisustvom posljednjem is-pra}a ju iskazali po{tovanje prema svo joj profe-sorici. Zahvalju jemo Pepinim pri jateljicama sa

si jela s ko jima je provela godine i godine u di-vnom za jedni~kom dru`enju. Zahvalni smo dok-torici Ma ji Banjin, doktorici Aidi Hamzi}, te do-ktoru Fuadu Ramovi}u i osoblju Ambulante po-rodi~ne medicine Breka na ljudskoj i profesi-onalnoj pomo}i. Zahvalni smo medicinskoj sestriEmiri Tici na nesebi~noj pomo}i i spremnosti dauvi jek bude tu kada je bilo neophodno. Pri jatelj-sku i profesionalnu pomo} uvi jek nam je pru`aodr. Nenad Vanis, na ~emu mu iskreno zahvalju-

 jemo. Zahvalju jemo svima ko ji su nam li~no ilitelegramom i mailom izrazili sau~e{}e i ko ji suna bilo ko ji na~in sa nama bili u na{im najte`imtrenucima.

PORODICA2575

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se punih deset godina otkako ni je sa nama na{dragi tata, dedo i punac

OSMAN (ALIJE) D@UMHUR

Evo pro|e deceni ja, a tvo ju ljubav, toplinu i ljudskost ko jima si nas nesebi~no obasipao jo{ uvi jek osje}amo u sebi. Sje}anje na tebe da je nam snagu da idemo napri jed, ono ~e-mu si nas u~io, ~uvamo duboko u sebi kao vodilju, jer ti si bio i uvi jek }e{ biti najbolji ta-ta na svi jetu.

Zauvjek tvo ji: Mirna, Alisa, Emir, Selma i Sanjin001 A

SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.54

POSLJEDNJI POZDRAV

MATIJI (STEVANA)MADACKOM

ocu na{eg pri jatelja, kolege i upravnika

Aida M., Miki, Nina, Aida H., Ma ja, Mia, Snje`a, Bo`ana,An|ela, Amar, Safi ja, Dani jela, Dino, Lejla, Ermin i Mimo

001

SJE]ANJE

na drage roditelje

S ljubavl ju,

Fida i D`ina2083

SJE]ANJE

MUSTAFA ]USTA(MEHMEDA) TRKLJA

28. 1. 2009 - 28. 1. 2013.

S ljubavl ju i po{tovanjem~uvamo uspomenu na tebe.

Tvo ji: supruga Biljana,k}erke Minja i Sanja sa porodicama

2650

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava ju se ~etirigodine od smrti na{e drage supruge i majke

MUBERA BERAPAPI], ro|.

KRLJE[

S ljubavl ju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamouspomene na tvoj plemeniti lik.

Tvo ji: suprug Milorad, sin Goran,snaha Alma, unuka Ma ja i unuk De jan

2072

SJE]ANJE

STOJANKACOKA

TODOROVI]28. 1. 2008 - 28. 1. 2013.

S ljubavl ju i po{tovanjem,

porodica2644

SJE]ANJE

MUSTAFA ]USTA(MEHMEDA) TRKLJA

28. 1. 2009 - 28. 1. 2013.

S ljubavl ju i po{tovanjem~uvamo uspomenu na tebe.

Tvo ji: brat Trklja Tahir Ta{o,sestre ]amila Had`iisakovi},

Nad`i ja Alimanovi} sa porodicama

IN MEMORIAM

Pro{le su tri tu`ne godine od odlaska na{e voljene

VAHIDE(ASIMA)

TABAKOVI]28. 1. 2010 - 28. 1. 2013.

S ljubavl ju i po{tovanjem,

njeni najmili ji2563

NURAD@INOVI]

28. 1. 2011 - 28. 1. 2013.

HALILD@INOVI]

13. 3. 1996 - 13. 3. 2013.

2650

Page 54: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 54/63

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 55

OSLOBO\ENJEOGLASNA SLU@BA

Zelenih beretki 14Tel. 205-938

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri jateljei kom{i je da je na{a draga

[A]IRA (SALKE)

RAHMAN,ro|. ANDELIJA

preselila na ahiret u nedjel ju, 27. januara 2013, u78. godini.D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. januara 2013.godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

O`alo{}eni: sinovi Sead, Esad i Re{ad, k}erkeZumra, Sehi ja i Sejda, snahe Magbula, Suada i

Aldi jana, zetovi Halim, Zajko i Senad, bra}a [a}ir,Muharem i Muradif, sestre Muniba, Selima iDevla, unuci D`enan, Kenan, Muradif, Za jim,

Alem i Adis, unuke Adna, D`enana, Lejla, Meri jemi Adisa, praunu~ad, te porodice Rahman, Andeli ja,[orli ja, Hukara, \uderi ja, Beganovi}, Rogo, Ikovi},

Had`i}, Hanjali}, Ba{i}, Karovi}, Sakala{, Duri},Dedovi}, Muhovi}, Bo jad`i ja, Serdarevi}, Travar,

Gradi{i}, ^elik, Polutak, Fo~o, Podrug, Koki}, kaoi ostala mnogobrojna rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}isina Seada u Ulici Vlakovo do br. 234, Ilid`a.

000

Dvadeset osmog januara 2013. godine navr{ava se 7 dana od smrti mu`a, oca i dede

MUHIDINA ([EFIKA) BRACE AVDI]A

S ljubavl ju i po{tovanjem,tvo ji najmili ji

2629

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje ikom{i je da je na{a draga

KIJA ([A]IRA)HOD@I],

ro|. ^AV^I]preselila na ahiret u subotu, 26.

 januara 2013, u 79. godini.D`enaza }e se obaviti u utorak,29. januara 2013. godine, u 13 satina gradskom mezar ju Vlakovo.

O`alo{}eni: sinovi Avdi ja, Ibro, Osman i Ramiz, k}eriFata i Fatima, snahe Bogdanka, Remzi ja, \emila i

Mirsada, zetovi Galib i [e}o, unuci Alen, Adib, Hamid,Damir, D`emo, Minel, Amel, Adnel, Osman i Mirnes sa

porodicama, unuke Emila, Nevzeta, Merima, [ejla iMelisa sa porodicama, brat Jusuf sa porodicom, jetrva

Osmana sa porodicom, djeveri}i i djeveri~ne saporodicama, te porodice Hod`i}, ^av~i}, Omanovi},@igi}, ^ardakovi}, Deli}, Kulovac, Had`i}, Ramovi},

Be}irovi}, Ka~evi}, Pod`i}, Uzunovi}, Imamovi}, Ru~i},Helji}, Avdi}, ]esko, Andeli ja, Sulejmanovi}, Mi{i},

Radmilovi}, Halimanovi}, kao i ostala brojna rodbina,kom{i je i pri jatelji.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13sati, Ul. Avde Pali}a 401, Zabr|e - Smiljevi}i.Prevoz do Vlakova i nazad obezbi je|en ispred MZ Soko-lje sa polaskom u 12 sati, sa zaustavljan jem kod ~esme ina autobuskom sta jali{tu Stup.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri jateljei kom{i je da je na{ dragi

MEHO(D@ANANA) [ABETA

preselio na ahiret u nedjel ju, 27. januara 2013, u 82. godini.D`enaza }e se klanjati u po-nedjel jak, 28. januara 2013.

godine, posli je ikindi ja- namaza (14.40 sati) u haremuCentralne d`ami je Sokolovi}-Koloni ja, a ukop }e seobaviti na mezar ju Kova~i - Hrasnica.

O`alo{}eni: supruga Latifa, sinovi Aziz i Fikret,k}erke Aziza i Fikreta, zetovi [u}ri ja i Ismir,

snahe Vahida, Senada, Hasna, Sami ja, Zineta i

Lejla, unu~ad Nermin, Ned`ad, Adis, Kerim,Mirnes, Lejla, Arnela i Medina, praunu~ad

Hamza i Ilhana, {ura Bajro, svastike Fadila iHajri ja, brati}i D`enan i Edhem, amid`i}i Rasim iFadil, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i, teti~ne,

te porodice [abeta, Bukva, Borovina, Aljuki},Hod`i}, Rahmanovi}, Beganovi}, Durakovi},

Muhovi}, Radu{i}, Had`iahmetovi}, Gradi{i},Lunja, Baru~i ja, Kari}, Muslim, [ahovi}, ^au{evi},

Had`imusi}, [orli ja, D`emid`i}, Cagara, [alaka,kao i ostala brojna rodbina, kom{i je i pri jatelji.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetli je u15 sati, Ul. Zeleni put 54, Sokolovi}-Koloni ja.RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

000

IN MEMORIAM

ADNAN (TAIBA)KARALI]

1971 - 2013.

iz Grapske - Doboj

iznenada preminuo u 43. godini.Komemoraci ja }e se odr`ati u kino-sali uDobo ju u ponedjel jak u 10.30 sati, a d`enazana groblju u Grapskoj isti dan u 14.30 sati.

RAHMET ALEJHI VESELEM!

Regionalni i Op{tinski odborStranke za BiH Doboj

040

POSLJEDNJIPOZDRAV

na{oj dragoj

MACI

Ljubica, Boba,Sreten i Svetlana

2654

SJE]ANJE

IZETSADAGI]

28. 1. 1994 - 28. 1. 2013.

Porodica020

POSLJEDNJI SELAMna{em

SALIHU (MAHMUTA)BALI]U

Neka ti dragi Allah d`.{. podari li jepi d`ennet ivje~ni rahmet.

Suma, Hasan i Aida, Adnan i Ma ja Tuzlak

2655

SJE]ANJE

"O du{o smirena,vrati se Gospodarusvom zadovoljna,a i ON s tobom

zadovoljan,pa u|i me|u roboveMo je i u|i u d`ennet

Moj."

KEMALKAPETANOVI]21. 1. 2012 - 21. 1. 2013.

FATIMAKAPETANOVI]

31. 7. 2012 - 31. 1. 2013.

Va{a ljubav, dobrota, plemenitost i po{tenje na{e su vodilje u `ivotu.Dok mi `ivimo, `ive i sje}anja na Vas.

Va{i najmili ji: Ai{a, Jasminka, Vesna, Elvedina, Zoran, Sun~ica, Nedim,Biljana, Zlatan, Ekrem, Ada, @arko, Branislav, Sara, Nidal, Dunja,

Muhamed, Milica, Vi{nja2656

Page 55: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 55/63

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i kom{i je da je na{adraga

SENIJA(RE[IDA) JA@I],

ro|. [ABANI]

preselila na ahiret u nedjel ju, 27. januara 2013, u 52. go-dini.

D`enaza }e se klanjati u ponedjel jak, 28. januara 2013.godine, posli je ikindi ja- namaza (u 14.30 sati) u haremud`ami je Faleti}i, a ukop }e se obaviti na starom mezar juFaleti}i.

O`alo{}eni: suprug Ali ja, sin Emir, k}i Amina, zet Aldin,unuke Lami ja i Esma, brat Sakib, snaha Sabina sa poro-dicom, sestra Sada, zet Nasko sa porodicom, svekar Ma-hmut, djeveri Muhamed i Ahmed, jetrve Fatima i Jasmi-na, zaova Nermina, zet Zufer sa porodicom, daid`a Nur-ko, tetke Rahima i D`ehva, strine Safeta i Selima, te po-rodice Ja`i}, [abani}, Herac, Rami}, Islamovi}, @ivalj,Imamovi}, ^ehovi}, Mezbur, Grbo, Trbo jevi}, Jakubo-vi}, Omeragi}, Jusufovi}, Muli}, Feli}, Hotovi}, Hod`i},

Neljkovi}, te ostala brojna rodbina, pri jatelji i kom{i je.Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alos-ti u Ulici [kaljin sokak br. 35.

000

SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.56

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje ikom{i je da je na{a draga

MIRSADA (AHMEDA)OMEROVI]

preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 68. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013.godine, u 13 sati na mezar ju Grli~i}a brdo.

O`alo{}eni: sin Haris, bra}a Abdulah, Faruk i Senad, sna-he Almasa, ]amka i Nermana, brati}i Adnan, Mahir, Mu-ris i brati~ne Amila, Dina i Merima, sestri} [erif, te poro-dice Omerovi}, Kapetanovi}, Omanovi}, Izmirli ja, Be~ir-~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{i je i pri jatelji.

Ku}a `alosti: Ul. olimpijska 38/VII.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH000

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i kom{i je da je na{a

draga

AI[A BISTRIVODA,ro|. MURATOVI]

preselila na ahiret u nedjel ju, 27. januara 2013, u 83. go-dini.

D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. januara 2013. godine,u 13 sati na mezar ju Ravne Baki je.

O`alo{}eni: k}erka Meliha, unu~ad Narcisa, Vahidin,

D`enita i Ensar, praunu~ad Kerim, Asmir, Aj{a Zana iHarun, zetovi i snahe, te porodice Bistrivoda, Muratovi},Babi}, Varatan, Operta, Mutap, Gad`o, Be{ovi}, Sulji},kao i ostala mnogobrojna rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti uUlici Mi{~ina br. 29.

000

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i poznanike da jena{a draga

MELIHA MILA([A]IRA) PAJI],

ro|. TASO

dvadeset {estog januara 2013, nakon kra}e bolesti, u63. godini preselila na ahiret.

D`enaza }e se klanjati u ponedjel jak, 28. januara2013. godine, u 14 sati na gradskom groblju Suti na,gdje }e se rahmetli ja i pokopati.

Prevoz obezbi je|en u 13.15 sati ispred Narodnog po-zori{ta sa sta jali{tima: Razvitak, Autobuska stanica,Zalik.

O`alo{}eni: suprug, Osman, sin Denis, k}erka Ma ja,nevjesta Edita, zet Denis Kajtaz, unu~ad Edis, Ajla,Eman, Aldin i Edna, bra}a Vahid i Mehmed, sestreMunezeha i Deniza, nevjeste Esma i Semha, zetoviIbrahim Kljako i Goran Ri|anovi}, djever Had`e, je-trva Ai{a, te porodice Pa ji}, Taso, Pervan, Kajtaz, Ka-zazi}, Kljako, Ri|anovi} i ostala mnogobrojna famili-

 ja i pri jatelji111

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i kom{i je da je na{dragi

FEHIM (ZULFE)BJELAK

preselio na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 71. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013.godine, u 13 sati na mezar ju Ni{an - Jar~edoli.

Hatma-dova }e se prou~iti istog dana posli je d`enaze uku}i rahmetli je u Ulici Tr~ivode br. 30.

O`alo{}eni: supruga Kada, k}erka Mersi ja, sinovi Senadi Eso, bra}a Munir i Avdo, zetovi Hamdi ja, Sead i Ra{id,snahe Muradi ja, D`enana i Sanela, unu~ad Minela, El-dan, Armin, Mirza, Hamza i Arabela, praunuka Sajra,brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Bjelak,Rov~anin, Muminovi}, Tvrtkovi}, Trlo, Preljevi}, Ba{i},Kapur, Jejna, \igal, Go jak, Sinan~evi}, Felahovi}, Sadi-kovi}, [ehovi}, Ba{ovi}, Arapovi}, Trn~i}, Luka~, Soko-lovi}, ^elebi}, Sulja, te ostala mnogobrojna rodbina, pri-  jatelji i kom{i je

000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, pri jateljima i ko-m{i jama da je na{a draga

MARA MARINAMIKULI],

ro|. IVAN^I]

preminula 26. januara 2013. u 93. godini.

Sahrana }e se obaviti 28. januara 2013. godine u

14.30 sati na gradskom groblju Bare.O`alo{}eni: sin Zlatko, unu~ad Emi i Key, snahaKazuko, praunu~ad Anja i Tea i snaha Ma juko,sestra Ivanka sa djecom, te pri jatelji i kom{i je.

Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 29.000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje ikom{i je da je na{a draga

EMINA (OMERA)VUK, ro|. ^ELEBI]

preselila na ahiret u nedjel ju, 27. januara 2013, u 50. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013.godine, u 13 sati na gradskom mezar ju Vlakovo.

O`alo{}eni: k}erka Amila, otac Omer, majka Mevlida,bra}a Asim, Sead i Adnan, snahe Ned`ida, Nezira i Almi-ra, brati~na Zehra sa porodicom, brati} Bajro, amid`eMehmed i Ramiz sa porodicama, tetka Nura sa porodi-com, strina Hasi ja sa porodicom, svekar [aban, djeverSuad sa porodicom, zaove Suada i Hida jeta sa porodica-ma, strina Fatima sa porodicom, te porodice Vuk, ^ele-bi}, Hasanbegovi}, Kahved`i}, Olov~i}, Sulji}, Kulagli},Begi}, Me{etovi}, [ehi}, ^ustovi}, Aleti}, D`id`ibegovi},Sal~in, Okeri}, [atara, [u{njar, Dervi{evi}, Lendo, Dela-li}, ^olo, ^olpa, Zahi}, Gad`o, Bajrovi}, kao i ostala bro-

 jna rodbina, kom{i je i pri jatelji.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sa-ti, Ul. Atife Karali} 17.

Prevoz do Vlakova i nazad obezbi je|en ispred ku}e `a-losti, sa polaskom u 12.15 sati.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

000

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i kom{i je da je na{dragi

HAMDIJA (ZULFE)BI^EVI]

preselio na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 88. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013.godine, u 15 sati na bakijskom mezar ju Faleti}i 2.

O`alo{}eni: supruga Enisa, k}erka Meliha, sin Muhidin,snaha Amila, unuci Oleg, Haris i Tarik, brati~ne Sabina,Sabira, Lami ja i Nadi ja, sestri}i Fadil i Nezir, sestri~naMediha, svastika [a}ira i Muradeta sa djecom, te poro-dice Bi~evi}, Hasanbegovi}, Fra{to, [arac, Hubjer, Mu-tap, Jamakovi}, Zaimovi}, Pa{i}, Zlatar, Hercegli}, Zviz-di}, Hatibovi}, Mand`o, Had`ihasanovi}, Logi}, Begovi},kao i ostala mnogobrojna rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Carevoj d`a-mi ji.

Ku}a `alosti: Ul. Pastrma br. 32.000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, pri jateljima i ko-m{i jama da je na{ dragi

MATIJA (STEVANA)MADACKI

preminuo 25. januara 2013. u 86. godini.

Sahrana }e se obaviti 28. januara 2013. godine u 13sati na gradskom groblju Sveti Josip.

O`alo{}ena porodica000

Page 56: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 56/63

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri ja-telje i kom{i je da je na{a draga sestra i tetka

SUVADA (MURATA)KUKAVICA

preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 64.godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlako-

vo.O`alo{}eni: sestre Abida i Nad`ida, sestri} Sanid sasuprugom Sanelom i sinovima Kerimom i Ama-rom, njene Sabaha i Jasna, te porodice Kukavica,Hajro, Krajnovi}, Kajgana, Merd`anovi}, kao i os-tala mnogobrojna rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `a-losti u Ulici porodice Ribar br. 65/IV, stan Hajro.

000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, pri jateljima i kom{i jama da je na{ dragi

SALIH (MAHMUTA)BALI]

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 71. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013. godine, u 13 satina gradskom groblju Vlakovo.

O`alo{}eni: supruga Bedi ja, sin Vedad, k}erke Aldina i Hajri ja, brat Sa-bit, sestre Zumra i Hatid`a, brati}i i sestri}i, {ura Irfan sa porodicom,svastika Maksuma sa porodicom, te porodice Bali}, Tuzlak, Rabi}, Muf -ti}, Had`i} i ostala rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Carevoj d`ami ji.002

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i kom{i je da je na{a draga

had`i ENVERA SMAJEVI],ro|. AJDINOVI]

preselila na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 78. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na mezar ju Ham-bina carina.

Vje~no o`alo{}enI: k}erka Ahira, zet had`i Sead Gurda, unuk Muris, unuka Delila, sna-ha D`enita, praunu~ad Talha i Kaan, njena draga sestra Suvada sa djecom Muhamed, Su-lejman i Fatima, zet Husni ja, snahe Berina i El vira sa djecom, sestri}i Ahmed i Hajra sadjecom i Avdo sa djecom, brati}i Ibrahim, Ali ja i snaha Safeta, Sidreta i zet had`i Vesimsa djecom, rodica Selma sa djecom, kom{i je Taiba i Ismet, te porodice Ajdinovi}, Gurda,Sma jevi}, Odoba{i}, Hod`i}, Ba{inac, Had`ali}, Had`agi}, Huse jinovi}, Numanovi}, Pedi-{a, te ostala rodbina i pri jatelji.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i merhume u Ulici Nerkesi jina br. 31.002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri ja-telje i kom{i je da je na{ dragi

MEHO (MURATA)VUKOTI]

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 70.godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara2013. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare.

O`alo{}eni: supruga Nada, porodice Vukoti}, Bo-{njak, Begovi}, Kapid`i}, ]erimagi}, Omer~a ji},Ko~o, Hasanbegovi}, Kumri}, Koluder, Be}irba{i},

Avdagi}, Selimovi}, Sari}, Mu jezinovi}, Nini}, [a-golj, Pe jak, te ostala rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana posli je podne-na-maza (u 12.30 sati) u Alipa{inoj d`ami ji.

Ku}a `alosti: Ul. Antuna Hangi ja br. 1/I.000

SJE]ANJE

HAJROFETAHOVI]

28. 1. 1984 - 28. 1. 2013.

S ljubavl ju ipo{tovanjem,

supruga sa djecom2642

Obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje i kom{i je da je na{ dragi

NUMO (OSMANA)ARNAUTOVI]

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 85. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom gro-blju Vlakovo.

Prevoz je obezbi je|en do groblja i nazad sa polaskom u 12 sati iz Ulice Kemala Kapetano-vi}a br. 28 sa usputnim stanicama: Otoka (kod Doma zdravlja) i Stup (iza podvo`njaka).

O`alo{}eni: supruga Hatema, sin Mehmedali ja, k}erka Safi ja Agi}, unuci Emir, Ned`ad,Edin i Nedim, brat Ramo, sestra Pemba Beba Mahi}, svastika Rasema i bad`enog IsmetDeda ji}, dugogodi{nji pri jatelj Jusuf Kuli} sa porodicom, pri jatelj i ro|ak Sejfo Curi} saporodicom, brati}, sestri}i i sestri~ne, te porodice Arnautovi}, Kadri}, Mahi}, Sarajli}, Cu-ri}, Me{anovi}, Agi}, Kahriman, Kre{talica, Sejfi}, te ostala rodbina, pri jatelji i kom{i je.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Novoj d`ami ji na Grbavici II.002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri jatelje ikom{i je da je na{a draga

MEVZUNA (BAJRE)[LJIVO,

ro|. MUJANOVI]

preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 64. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara 2013.godine, u 15 sati na mezar ju Hambina carina.

O`alo{}eni: suprug Azem, k}erke Mubera, Vezira i Rabi- ja, zetovi Mehmed, Kemo i ]azim, unu~ad Edin, Medinai Amina, sestre Naza, Duda i Latifa sa porodicama, ses- tri~na [emsa, brati~ne Mima, Remza, Hedi ja i Asima saporodicama, snaha Murata, jetrve Ti ja i Sadika sa poro-dicama, djever Ferid i zaova Munevera sa porodicama,svekrva Esma, pri jatelji Nezir i Ramiz, pri ja D`emila,ro|aci Zi jo, Ali ja i Aziz, te porodice [ljivo, Mu janovi},[ahbazovi}, Velikonja, Veli}, Sma ji}, Pintol, ^au{evi},Nurak, Murtovi}, [ahovi}, \uderi ja, Bo jad`i ja, D`ana-

novi}, Rahmanovi}, [alja, kao i ostala brojna rodbina,kom{i je i pri jatelji.

Tevhid }e se prou~iti istog dana posli je ikindi ja-namaza(15 sati) u mesd`idu Cicin Han.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri ja-telje i kom{i je da je na{a draga

HA[A (IBRAHIMA)KOMARICA,

ro|. DELI]

preselila na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 71.godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjel jak, 28. januara2013. godine, u 13 sati na gradskom mezar ju Vla-kovo.

O`alo{}eni: suprug Omer, k}erke Samira i Azira,unu~ad Dalila, Nermin, Emina i praunu~ad, sestraIsmeta, bra}a Ismet i Esad, brati} Fikret, zaove Ve-zira i Mirsada sa porodicama, te porodice Komari-ca, Deli}, Muhi}, Dautovi}, Prlja, Husovi}, Hajda-revi}, Isi}, Mahmutovi}, Bardak, ^ongo, Murato-

vi}, Poli}, Alispahi}, Ahmetspahi}, kao i ostala bro- jna rodbina, kom{i je i pri jatelji.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u gradskojd`ami ji u Vogo{}i.

RAHMETULLAHI ALEJHARAHMETEN VASIAH

000

Page 57: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 57/63

PREDAH OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.58

HOROSKOP DANASNe~ije odgovore mo`ete tuma~iti na razli~ite na~ine, ali na kraju os- tajete uskra}eni za osnovne uslove koji su vam neophodni. Nemarazloga da se pona{ate susretljivo prema saradnicima koji ignori-{u va{e prisustvo. U emotivnim susretima kolo sre}e se okre}e, ne-gdje dobijate, a negdje gubite. Va`no je da se pravilno za{titite odnegativnih utjecaja.

Poslovni gubitak ilustruje razli~ite probleme koji postoje me|u sa-radnicima ili ote`avaju}e okolnosti u kojima se trenutno nalazite.U susretu sa voljenom osobom budite iskreni i realni, bolje je dane obe}avate stvari koje niste u stanju da ispunite. Okolnosti }ese promijeniti. Nema razloga da se optere}ujete napornim oba-vezama.

Va{ poslovno-finansijski uspjeh proizlazi iz dobro osmi{ljenih pla-nova i preciznih poteza. Ni{ta nije slu~ajno, stoga budite uporni unamjerama pred poslovnim partnerima. Prijat }e vam emotivni su-sret ili romanti~na zabava u odabranom dru{tvu. Ni{ta ne mora bi-ti glamuro zno, ve} sa mjerom i ukusom. Nalazite se u sjajnoj psi- hofizi~koj formi.

Imate osje}aj da vam nedostaju pouzdane informacije ili da vam iz-nenada izmi~e dobra poslovna prilika. Nemojte dozvoliti da mali ne-

 sporazumi u odnosu sa voljenom osobom, prerastu u ozbiljnije pro-bleme koji vas emotivno udaljavaju. Razgovarajte iskreno o svemu.Va`no je da prevazi|ete unutra{nje konflikte.

Ukoliko vam se ne dopada ne~ije ultimativno pona{anje, onda pa`-ljivije birajte rije~i koje koristite u nastupu ili u susretu sa saradni-cima. Suvi{e pa`nje posve}ujete nekim sporednim doga|ajima ko-ji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe ili od nekih zajedni~kihplanova. Ne{to ste zanemarili. Potrebna vam je bolja psiholo{ka ra-vnote`a.

Djelujete snala ljivo u onim po~etnim fazama kada se rje{avaju va-`ni poslovno-finansijski interesi, ali va{a koncentracija opada u za-vr{nici. Nova sumnja samo vodi ka nekom emotivnom udaljavan-ju. Potrebno je da ostvarite harmoni~an dijalog u odnosu sa volje-nom osobom i sve }e biti bolje. Priu{tite sebi kreativan odmor.

Neko ne obra}a pa`nju na va{ poslovni autoritet ili na komenta-re koje upu}ujete. Potrebno je da uspostavite bolji model uspje-{ne komunikacije. Nema razloga da se pona{ate suvi{e strogo pre- ma porodici, prihvatite ne~ije izvinjenje. Poka`ite da imate dovo-ljno razumijevanja za ono {to se de{ava. Izbjegavajte destruktivnopona{anje.

Nemojte potiskivati intuiciju, sjajno umijete da predvidite tok doga|ajai mogu}i rasplet na poslovnoj sceni. Potrebno je da ostvarite un-utra{nji mir i zadovoljstvo, kako biste mogli da u~inite ne{to dobroi za svoju okolinu. Ve~ernje sate planirajte da provedete u skladusa raspolo`enjem, opustite se.

Na vama je da donesete zavr{nu rije~ ili kona~nu odluku, koja pred- stavlja pozitivnu prekretnicu u poslovnoj saradnji. U susretu sa vol-

jenom osobom, prvi utisak mo`e lako da zavara i tako da navedena pogre{nu reakciju. Kontroli{ite iznenadne izlive ljubomore. Uve~ernjim satima prijat }e vam izlazak ili susret sa bliskim prija-teljima.

Izbjegavajte osobu koja unosi nervozu ili negativno raspolo`enje uva{e okru`enje. Ukoliko vam je stalo da pridobijete ne~ije povjere-nje, morate djelovati prisebno i u skladu sa utvr|enim pravilima oposlovno-finansijskoj saradnji. Potrebno je da bolje razumijete stva-ri koje partner uporno pre{utkuje. Nema razloga za nesigurnost inapetost.

Poku{avate da prona|ete neko efikasno rje{enje. Posebno vas ir-itira suo~avanje sa saradnicima, koji o~ekuju va{u servilnost ili pri- hvatanje razli~itih poslovnih ustupaka. Djelujete uznemireno, ali part-ner dobro zna na koji na~in mo`e da vas inspiri{e na pozitivno ra-zmi{ljanje. Izbjegavajte situacije koje remete va{u psiholo{ku ra-vnote`u.

Obratite pa`nju na razli~ite informacije koje ukazuju na neko pra-kti~no i korisno rje{enje. Va`no je da sa~uvate povjerenje uodre|ene saradnike i da prihvatite savremenije ideje u poslova-nju. Nema potrebe da ograni~avate ma{tu, iznenadite voljenu os-obu neobi~nim idejama. Uljep{ajte fizi~ki izgled kao poticaj za do- bro raspolo`enje.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

 STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

 [KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

LAV

23. 7. - 22. 8.

RAK

23. 6. - 22. 7.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

BIK

21. 4. - 22. 5.

OVAN

21. 3. - 20. 4.

UREDNI[TVO:Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI],Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI],Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], MirelaSEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i JosipVRI^KO

PRODAJA:Fax: 465-727,Tel: 276-967, 455-558e-mail: [email protected]

MARKETING:Meliha Hod`i}Fax: 472-901Tel: 472-899, 468-161,276-968, 276-988e-mail: [email protected]

ID broj: 4200492600001

ADRESA:

D`emala Bijedi}a 185, SarajevoPo{tanski pregradak 686

TELEFONI:Centrala: 276-900, 467-723Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276-902, fax: 468-090, modem: 468-018;Uprava 234-718, fax: 461-007;Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,Sarajevska hronika: 276-901,fax: 468-054, Kultura: 276-906,Sportska rubrika 276-908,Prilozi: 468-142

OGLASNA SLU@BA:Tel/fax: 205-938e-mail: [email protected]

 VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo,transakcijski ra~un broj:1602000000317116,

UNICREDIT BANK DD,transakcijski ra~un broj:3383202250044019,SPARKASSE BANK DD Sarajevo,transakcijski ra~un broj:1990490005630121,POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijskira~un broj: 1872000000045887,KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka,filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj:5715000000017279

Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje”Zorica Pand`i}, {ef DTP-a

[tampa: Unioninvestplastika dd,Semizovac bb

Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963.godine Ukazom predsjednika Tita odliko-vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat-

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je1989. godine progla{eno za najbolji dnevnilist u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992.godini Oslobo|enje je u Velikoj Britanijiprogla{eno za list godine u svijetu.Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagraduslobode (u Skandinaviji), nagradu "zaizuzetnu odanost istini i slobodi" OskarRomero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u`ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i

hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`imuslovima" agencije Inter Press i Service,nagradu "za zajedni~ki rad novinararazli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode imira" fondacije Alfons Komin (Barselona),nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Klubaevropskih rektora, nagradu za ljudska prava"Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unar-odnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enjaturskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta zanovinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD),Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno peroslobode" Me|unarodnog udru`enja novina(FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico PaoloBorsellino” koju listovima koji se bore zaistinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te“Maria ss Assuanta” u saradnji sa Aso-cijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem uRimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:Vildana SELIMBEGOVI]

DIREKTOR:Ned`ad [ADI]

Nezavisni BH dnevnik 

Web site: www.oslobodjenje.bae-mail: [email protected]

OSLOBO\ENJE

Vije}e za {tampuu Bosni i Hercegovini

Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za{tampu u BiH www.vzs.ba

Za sve eventualne primjedbe na pisanjelista, obratite se VZ[ u BiHe-mail: [email protected],tel: +387 33 272 270tel/fax: +387 33 272 271

   R  J   E   [   E   N  J   E  :   k  a   n   d  i   d  a  t   u  r  a ,  a    m  a   n   d  a ,  s  l  a   p ,  r  e  { ,  e  j  e ,  a   k  a ,  s  l  i  ~   n  o  s  t ,  e  t ,  t ,   d  o  t  j  e  r  a  t  i ,   p  a  r  i   p ,   p  e  a   n ,  a  l ,  o  t  o   k  a  r ,   k ,    m  a  j ,  e   n  o  t ,  s  a ,  a  v  a   n  t   u  r  i  s  t ,   d  e ,  a  r  t ,  i  l  o  v  i   k ,  t  a  r  a   n  a ,  e  t  a ,  a   n ,  v  i  t  o ,  i ,  i ,  o  v  a   n ,  {  e  r  i  f  a .

Page 58: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 58/63

Ujutro maglovito, prije podne obla~no, na sjeverozapadu sa susnje`icom, poslije podne iuve~e u ostalim predjelima sa ki{om, na planinama sa snijegom. Vjetar slab, promjenljivogpravca. Minimalna temperatura od -5 do -2, na jugu Hercegovine do 2, maksimalna dne-vna od 0 do 5, na jugu Hercegovine do 8° C.Sutra prije podne razvedravanje, tokom dana prete`no sun~ano, uve~e naobla~enje bez pa-

 davina. Od srijede osjetno toplije. U srijedu prije podne razvedravanje, tokom dana prete-`no sun~ano. U ~etvrtak ujutro na istoku prolazno naobla~enje ponegdje sa slabom ki{om,u toku dana sun~ano. U petak prete`no sun~ano uz umjerenu obla~nost.U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne obla~no i suho. Puha}e slab, sjeve-rozapadni vjetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 4° C.

Danas iznad Britanskih ostrva i Apeninskog poluostrva obla~no sa ki{om, u isto~nim,sjevernim i ponegdje u centralnim predjelima Evrope, kao i na sjeveru Balkana sa su-snje`icom i snijegom. Olujni vjetar puha}e u oblasti Atlantskog okeana i zapadne Evro-pe, Balti~kog mora i na zapadu Mediterana. Najhladnije }e biti na sjeveroistoku konti-nenta sa maksimalnim temperaturama od -8 do -12, a najtoplije na jugu Pirinejskog iBalkanskog poluostrva sa maksimalnom dnevnom od 12 do 15° C.Danas na Balkanu obla~no, na sjeveru sa susnje`icom. Vjetar slab, promjenljivog prav-ca. Maksimalna temperatura od 0 do 9, na jugu do 14° C.

Page 59: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 59/63

KULTURNI VODI^ OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.60

KINA

CINEMA CITY

GANGSTERSKI ODREDakcioni triler,re`ija: Ruben Fleischer,uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, EmmaStone...po~etak u 22.15 sati.

NEMOGU]Edrama,re`ija: Juan Antonio Bayona,uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom

Holland...po~etak u 15.15 sati.

TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM

PILOM 3Dhoror,re`ija: John Luessenhop,uloge: Alexandra Daddario, TaniaRaymonde, Scott Eastwood...po~etak u 22.40 sati.

HOBIT: NEO^EKIVANO

PUTOVANJE 3Dfantazijski spektakl,re`ija: Peter Jackson,uloge: Martin Freeman, Ian McKellen,Richard Armitage...po~etak u 16.30 i 19.50 sati.

JACK REACHER

akcioni triler,re`ija: Christopher McQuarrie,uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike,Richard Jenkins...po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati..

KR[ I LOM 3Danimirana avantura,re`ija: Rich Moore,glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer,Jane Lynch...po~etak u 114.55 sati.

\ANGOVA OSVETAakcioni triler,re`ija: Quentin Tarantino,uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz,Leonardo DiCaprio...po~etak u 17.05, 20.20 i 23.30 sati.

ANA KARENJINAdrama,re`ija: Joe Wright,uloge: Keira Knightley, Jude Law, AaronTaylor-Johnson...po~etak u 17.20, 20 sati.

U DOBRU I ZLUromanti~na komedija,re`ija: David O. Russell,uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence,Robert De Niro...po~etak u 17.35 i 19.55 sati.

SARAJEVOKRITERION

BITI FLYNNdrama,re`ija: Paul Weitz,uloge: Robert De Niro, Paul Dano, OliviaThirlby...po~etak u 18 sati.

360drama,re`ija: Fernando Meirelles,uloge: Anthony Hopkins, Jude Law, RachelWeisz...po~etak u 20.20 sati.

KINOTEKA

VLAK U SNIJEGUdje~iji,re`ija: Mate Relja,uloge: Slavko [timac, Gordana Inkret,@eljko Mal~i}...po~etak u 19 sati.

POZORI[TA

NARODNO

O@ALO[]ENA PORODICAautor: Branislav Nu{i~,

re`ija: Ahmed Imamovi},igraju: Aleksandar Seksan, Mirvad Kuri},Sead Pandur, Ermin Sijamija, AlenMuratovi}, Aldin Omerovi}, SanelaPepeljak, Mediha Musliovi}, AmraKapid`i}, Nisveta Omerba{i}, VedranaSeksan, Merima Lepi},po~etak u 19.30 sati.

KAMERNI

U ZVORNIKU JA SAM OSTAVIO

SVOJE SRCE

autor: Abdulah Sidran,re`ija: Sulejman Kupusovi},igraju: Emir Had`ihafizbegovi}, AdmirGlamo~ak, Sabina Bambur, AmarSelimovi}, Fe|a [tukan, Sabit Sejdinovi},Dragan Jovi~i}

po~etak u 20 sati.

GALERIJE

COLLEGIUM ARTISTICUM

Izlo`ba “Inicijacija u salonu za proslave” uko joj su svoje umjetni~ke sposobnostipokazali: Jusuf Had`ifejzovi}, Edo

 Vejselovi}, Emir Kapetanovi}, EmirMuteveli}, Emina Huski}, Iva Sim~i},Jasmina Gavrankapetanovi}-Red`i},

 Vladimir Stani{evi}, Nikola Jezdovi}-D`onka, Samir Sadikovi}-Babo D`on, KenanHa{inbegovi}, Demis Sinan~evi}, Sa{a[kori}, Slavica Marin, Nardina Zubanovi},Rikardo Dru{ki}, grupa YAGE. Izlo`ba je zasve posjete otvorena da 13. februara.

ARS AEVI ART DEPO

Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzejasavremene umjetnosti Sarajevo,najzna~ajnije kolekcije internacionalnesavremene umjetnosti u regionuJugoisto~noj Evrope, i projekata budu}egMuzeja arhitekte Renza Piana. Galeri ja senalazi u Centru Skenderi ja, u ul. Terezi jebb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

RAIFFEISENGrupna izlo`ba mladih umjetnika: AlenBurazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi},

 Amila Berisali}, Adi Karailo, ImanGavrankapetanovi} i Mustafa ohad`i}.Galerija se nalazi u zgradi CentraleRaiffeisen banke, u ul. Zma ja od Bosne bb,otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

110795Stalna postavka eksponata ~iji je cilj

o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i8.372 osobe koje su tragi~no stradale ugenocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra GrgeMarti}a 2/III. Otvorena radnim danima od10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati,najave na telefon 033/953-170.

ATELJE ZEC

Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a odkamena”. Galeri ja je otvorena od ponedje-ljka do petka od 10 do 18, subotom od 10do 14 sati ili uz na javu na telefon 061/338-

186.UMJETNI^KASamostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi}“Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentiradjela nastala od 2009. do 2013. godine,realizirana u razli~itim medijima:svjetlosna instalacija, video instalacija,performans, skulptura i fotografija.Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`biprovociraju i propituju strukturufunkcioniranja dana{nje kulture, identiteta,roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini.Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9.februara.

GABRIJELStalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakatKamernog teatra 55”. Otvorena svakimradnim danom od 10 do 18 sati.

NOVI HRAMIzlo`ba “Novi svjedoci Holokausta” MuzejaHolokausta iz Skoplja. Izlo`ba je za sveposjete otvorena do 5. februara.

BLACKBOXIzlo`ba “Muha u crnoj kutiji” promovi{eovaj vid saradnje izme|u umjetnika i{tamparije, te ponovo popularizuje Ukiyo-ekao vid umjetnosti multioriginala.

MUZEJI

HISTORIJSKIMuzej je otvoren za posjete radnim danimaod 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

BO[NJA^KI

Otvoren za posjete od ponedjel jka dopetka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~u juGazi Husrev-begov hamam, postavkuumjetni~kih djela U fokusu kolekci je,galeri je Mersad Berber i Ismet Rizvi}, tebiblioteku. Posjete u pratnji vodi~a odponedjel jka do petka od 12.30 do 16 sati.Grupne posjete na javiti na 033/279-800 [email protected].

ART-KU]A SEVDAHAOtvorena je za sve posjetioce svakimdanom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.Stalna postavka “Organizaci ja XIV Zimskiholimpijskih igara“. Otvorena za posjete odponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

SARAJEVOBrusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-

1918, Muzej “Ali je Izetbegovi}a“ i Despi}aku}a otvoreni su svakim radnim danom oddeset do 16 sati, subotom od deset do 15sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreniza posjete. Muzej Jevre ja otvoren je zaposjete svakim radnim danom od 10 do 16sati, subotom ne radi, dok je nedjeljomotvoren od 10 do 13 sati.

OLIMPIJSKIStalna postavka “Organizaci ja XIV Zimskiholimpijskih igara“. Otvorena za posjete odponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

KINA

MULTIPLEX EKRAN

JACK REACHERakcioni triler,re`ija: Christopher McQuarrie,uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike,Richard Jenkins...po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3Danimirana avantura,re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich,glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}...po~etak u 13 i 15 sati.

\ANGOVA OSVETAakcioni triler,re`ija: Quentin Tarantino,uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz,Leonardo DiCaprio...po~etak u 17 sati.

ANA KARENJINAdrama,re`ija: Joe Wright,uloge: Keira Knightley, Jude Law, AaronTaylor-Johnson...po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat.

PET LEGENDIanimirana avantura,re`ija: Peter Ramsey,glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, IslaFisher...po~etak u 14 sati.

MUZEJI

GRADA ZENICENa raspolaganju posjetiocima su stalnepostavke, etnolo{ka, arheolo{ka ihistorijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka oranom srednjem vi jeku u Bosni. Muzej jeotvoren za posjetioce radnim danima od 9do 17 sati, a subotom po dogovoru(tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena jeza posjetioce tokom ci jele sedmice, od 9do 17 sati.

GALERIJE

ME\UNARODNAGALERIJA PORTRETAStalna postavka crte`a, skica, akvarelaIsmeta Mu jezinovi}a, stalna postavkaLegata “Haim James Pinto“. Galeri ja jeotvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

TUZLA

ZENICA

CENTAR ZA KULTURURetrospektivna izlo`ba slika i bareljefaKemala Kebe, umjetnika ko ji je u Javuzsultan Selimovom mesd`idu, kod Starogmosta, imao atelje od 1987. do 1992.godine, u ko jem je bila stalna prodajnaizlo`ba njegovih radova.

KINA

MULTIPLEKS PALAS

GANGSTERSKI ODREDakcioni triler,re`ija: Ruben Fleischer,uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, EmmaStone...

po~etak u 19 sati.HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZEkomedija,re`ija: Andy Fickman,uloge: Lisa Addario, Billy Crystal, LowellGanz...po~etak u 18 i 19.30 sati.

\ANGOVA OSVETAakcioni triler,re`ija: Quentin Tarantino,uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz,Leonardo DiCaprio...po~etak u 15.45, 19 i 22.15 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3Danimirana avantura,re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich,glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik 

Filipovi}...po~etak u 15.30 sati.

ANA KARENJINAdrama,re`ija: Joe Wright,uloge: Keira Knightley, Jude Law, AaronTaylor-Johnson...po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

ZERO DARK THITRYdrama,re`ija: Kathryn Bigelowuloge: Jessica Chastain, Joel Edgerton,Chris Pratt...po~etak u 21.15 sati.

U DOBRU I ZLUromanti~na komedija,re`ija: David O. Russell,

uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence,Robert De Niro...po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

POZORI[TA

NARODNO RS

ODUMIRANJE ME\EDAkomedija,autor: Branko ]opi},re`ija: Aleksandar Pejakovi},igraju: Ognjen Kopuz, Radenka [eva,Sandra Ljubojevi}, Svetlana Tanja Popovi},Danilo Popr`en, Aleksandar Stojkovi},Zoran Stani{i}, Dobrica Agatonovi} Aga,

 \ur|a Vuka{inovi}, Gordana Milinovi},@eljko Erki}, Vladimir \or|evi}, Vuka{inRaki}, Goran Simi}

po~etak u 20.30 sati.

BANJA LUKA

Repertoare i programde{avanja u va{oj kulturnoj

ustanovi mo ete slati namail: [email protected] ili na broj

faxa 033/ 468-054.

Page 60: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 60/63

TV PROGRAMOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 61

Muzi~ka kutija 22.40 MRE@A

Heroine Of Hell, 1996.

KRIMI-DRAMA

Re`ija: Nietzchka Keene

Uloge: Dermot Mulroney, Catherine Keener,Wendy Phillips, Michael A. Nickles

Heroina pakla01.15 PINK

Magda je umjetnica-slikarica i ona imadosta problema sa mu{karcima, sa

vje~nim napu{tanjem, i ljudima kojise uvijek izvuku nakon {to joj u~inene{to lo{e. Dok je ona u potrazi za duhovnom pravdom zaone koje ~ine lo{e stvari, otkriva da je njezin posljednji lju-bavnik u vezi sa drugom `enom u koju se zaljubio. Ona muukrade automobil i besciljno se uputi na put, na sjever. Po-~inju joj se privi|ati pakleni snovi. Mora se vrati svom sli-kanju da bi dobila odgovore na ono {to je progoni.

F   I   L  M   

Pals, 1987.

KOMEDIJA

Re`ija: Lou Antonio

Uloge: George C. Scott, Don Ameche, Sylvia Sidney,Susan Rinell

Prijatelji13.35 HRT 2

Jack Stobb nekad je bio vojnik. @ivis majkom koja je vitalna i autoritati-

vna. Iako je ve} zaslu`io mirovinu, nemo`e ivjeti bez majke. Njegov najbo-lji prijatelj i susjed Art Riddle tako|er je bio u vojsci te sekao i Jack dosa|uje i gubi dane ne rade}i ni{ta. Zajedno re-dovito odlaze u posjet svojim kolegama iz vojske, Betty i Her-manu, bra~nom paru koji namjerava prodati posao - ~ar-ter-jedrilice i odseliti djeci i unucima. Art se dosjeti da bi onimogli kupiti posao, ali nemaju novaca. I, kao dar s neba,u jednom napu{tenom automobilu nalaze kov~eg s urednoslo`enim buntovima dolara: ukupno tri miliona i {esto hi-ljada. Iako znaju da to ne mo`e biti po{ten novac i da }e ihonaj ~iji je sigurno proganjati, izazov je prevelik...

F   I   L  M   

Street Fighter, 1994.

AKCIJA

Re`ija: Steven E. de Souza

Uloge: Jean-Claude van Damme, Raul Julia, Ming-Na,Damian Chapa, Kylie Minogue

Uli~ni borac23.20 NOVA

Savezni~ke snage pod vodstvom pu-kovnika Williama Guilea imaju zada-tak locirati i spasiti 63 javna radnika,koji su taoci generala odmetnika M.Bisona. Njihov se plan zamalo ne izjalovi u posljednji tre-nutak kad se izvjestiteljica Chun-Li Zang uplete i eli ne{tovi{e od same pri~e.

F   I   L  M   

Why Did I Get Married?, 2007.

KOMEDIJA

Re`ija: Tyler PerryUloge: Tyler Perry, Janet Jackson, Malik Yoba, JillScott, Sharon Leal, Tasha Smith, Michael Jai White

Why Did I Get Married?20.00 HRT 2

^etiri bra~na para, svi prijatelji s fa-kulteta, odlu~e zajedno provesti kra-}i zimski odmor u prekrasnoj planin-skoj drvenoj ku}ici u Coloradu. Iakospremni na odmor, svi oni sa sobom ponesu i svoje pro-bleme: Dianein suprug Terry zasi}en je njezinim ambicija-ma, prezaposleno{}u i izbjegavanjem seksa; Gavinova su-pruga, psiholog Patricia, zaokupljena je objavljivanjem svo-je najnovije knjige; brak Angele i Marcusa djeluje vrlo bur-no, na trenutke i ru`no; pretila Sheila trpi potcjenjivanje svogsupruga Mikea, koji je otvoreno prezire zbog debljine...

F   I   L  M   

Fist of Fury Part 2, 1977.

AKCIJA

Re`ija: Iksan lahardi, Tso Nam Lee

Uloge: Lieh Lo, Ti Fung, Kun Li

Za{titnik23.00 HAYAT

Nakon Chen Zhenove egezkucije u[angaju, Japanci se boje da }e njego-va smrt ujediniti kineske kung fu {ko-

le protiv njih. Upla{eni, Japanci daju na- log za uni{tenje svih kineskih {kola kungfua. Izvr{itelj destrukcije trebao bi biti Miyamoto, upravnik HongKu {kole. Miyamoto {alje Japance u Ching Wu i nare|uje upra-vniku i u~enicima da smjesta napuste {kolu. Kada ovi to odbi-ju, Japanci tu {kolu uni{te. U me|uvremenu, Chen Zenov bratChen Shen saznaje sve o uni{tenju {kole kada ode u [angaj daposjeti Chen Zenov grob. On odlu~i uzeti stvar u svoje ruke...

F   I   L  M   

Music Box, 1989.DRAMA

Re`ija: Costa-Gavras

Uloge: Jessica Lange, ArminMueller-Stahl, Frederic Forrest,

Donald Moffat, Lukas Haas

Ma|arski imigrant Mike Laszlo postigao je velik uspjeh otkada je prije 50 godina do-{ao u Ameriku. Posebno je ponosan na k}er Aaa, koja je posta la uspje{na odvjetni-ca. No nakon {to Rusi otkriju neke tajne dosjee, Mike sazna da je optu`en za ratne zlo-~ine. Uvjeren da je rije~ o komunisti~kom planu da ga se diskreditira, Mike `eli da gak}i brani na sudu.

Obalska stra`a10.10 BHT 1

Ekipa istra`uje smrt Tho-masa Rothausa. U istovrijeme, Unterbauru i dru-gim vlasnicima brodovaukraden je brod, a o kra-dljivcu ni traga. Da li su tislu~ajevi mo`da povezani?

S  E   R   I   J   A  

Robinja Isaura18.00 BHT 1

Perpetua do~ekuje Miguela,Isauru i Pedrinha. PukovnikSebastian i narednik dolazekod Tomasije. Pukovnik `elipodi}i optu`nicu protiv Gi-oconde i Tomasije zbog otmi-ce. Perpetua pita Miguela

za{to ne dopu{ta Alvaru da seudvara Isauri, jer je njen sinizvanredna prilika za svakudjevojku. Ka`e mu i da takvim

stavom stvara priliku za razna naga|anja. Perpetuapita Isauru da li se mo`da zavjetovala da }e postati~asna sestra, pa se ne mo`e udati. Rosa se u potpu-nosti oporavila. Chico je poziva u Leonciovo ime i onaide na hacijendu. Branca i Estela i po~inju da pravesvoje kombinacije oko tajni Isaurine porodice.

Plava krv21.30 FTV

Murat se tu~e s dru-gom u {koli, nakon~ega ima ozbiljanrazgovor s djedom.Nisanina majka Ra-na poti~e k}erku darazmisli o planira-nju jo{ jednog djete-ta. Rana, Nisaninamajka, iskusna `ena,primje}uje koliko pa`nje izgledu posve}uje privla~nanastavnica klavira njenog unuka, te poti~e i svoju k}erNisan da vi{e pa`nje posveti svome mu`u Orhanu. Gu-ne{ odlazi u posjetu bratu Aliju koji ve} du`e vrijemeprovodi u samici. Obavje{tava ga da je postala advo-kat i istovremeno tra`i od njega dopu{tenje da izvr{eekshumaciju Alijeve ubijene `ene da bi kona~no do-kazali njegovu nevinost. Ali ne pristaje na to, te Gu-ne{ odlu~uje da sama preuzme stvar u svoje ruke. Ni-san i Orhan slave godi{njicu braka. Nisan je sve osje-tljivija na monotoniju koja vlada njihovim ugovorenimbrakom. Ona se sve vi{e posve}uje svom talentu, ilus-trovanju dje~ijih knjiga. Orhan nakon zavr{enog ~asasvoga sina odvozi nastavnicu klavira ku}i. Lijepa nas-tavnica Serra primijetila je da izme|u Orhana i njego-ve supruge nije sve kako treba, te odlu~uje da zave-de Orhana. Alija poziva direktor kaznionice i obavje-{tava da je slobodan nakon deset godina robije...

Sulejman Veli~anstveni20.00 OBN

56. Sulejman kazni Ibrahim-pa{u tako {to ga vra}a na sta-ru du`nost, sma traju}i da ga jetim potezom u~inio svojim ro-bom za cijeli `ivot. Mahidevransaznaje da je Mustafina miljeni-ca Efsun u dosluhu sa Hurem.Ajaz-pa{a po`ali se sultanu naIbrahimovu novu odluku oko fi-

nancija, a Hatid`e se po`ali Gul-fem kako osje}a da se Ibrahim-pa{a sve vi{e udaljava od nje.

Larin izbor 222.00 OBN

Nakon iv~anog sloma,Ana zove Danicu i moliju za pomo}. Leila izla-zi iz bolnice i unato~Ton~ijevim molbamaodlu~i `ivjeti u kr~mi sDavidom, jer je uvjere-na kako Dinko nije nje-zina budu}nost. Lara sevra}a u Kr~mu gdje jusvi radosno do~ekuju.Tijekom do~eka razgo-

vara s Nik{om koji joj obe}ava da }e poku{ati prona -}i Jakova. Lucijan daje nalog policajcima da pretre-su ku}u Zlatar, iako na to nema zakonsko pravo. Alenucjenjuje Dinka i nagovara ga da Jakovu otmu brod.Dinko i Alen uz prijetnju pi{tolja prisiljavaju Jakovada si|e s broda. On im govori kako odlazi na poli ci-ju i kako }e sve priznati

S  E   R   I   J   E   

Page 61: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 61/63

TV PROGRAM OSLOBO\ENJEponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.62

15. Suzana se zaprepasti ~uv{i kako je Nini uvjetza nasljedstvo da prona|e Mikija. Nitko nijeprevi{e odu{evljen Betinim planom da vratiMartina. Ena se zabrine saznav{i kako joj mamamora na jo{ jednu skupu operaciju. Kre{o nemo`e vjerovati da Nina ne `eli prona}i Mikija kakobi dobila 10 milijuna dolara. Tonka i Nina

raspravljaju o mogu}em razlogu Suzaninog padau nesvijest. Beti se na|e s Martinom u restoranunudiv{i mu posljednju priliku da odustane odrazvoda. Nera dogovara posao s Tonkom koja }ejoj mo`da fotografirati reviju. Suzani je te{ko predNinom razgovarati o Mikiju. Beti je fasciniranakako Zlatko spretno i dalje la`e Marini.

BHT FTV07.00 Dobro jutro08.00 Vijesti08.15 Gorko-slatko, igrana

serija, 31/228 (r)08.45 Program za djecu (r)09.10 Gombijev zeleni otok,

animirana serija,10/52

09.20 Matematika, obraz.serija, 10/13

09.35 Mini school10.00 Vijesti10.10 Obalska stra a,

igrana serija, 54/6111.00 Petar Veliki, serija,

4/4 (r)12.00 Vijesti12.15 Smanji gas!, emisija

o saobra}aju12.45 Putevi zdravlja,

magazin13.15 Crta, (r)14.15 Vijesti

Program za djecu14.30 Robot Robi,

animiranaserija, 6/52

14.40 Bajke o `ivotinjama,obrazovnaserija, 6/52

14.55 Nema problema15.15 Frenderi u BiH,

animirana serija15.25 Mini school15.45 Robinja Isaura, (r)16.30 Hronika regija:

Sjeveroisto~naBosna

16.55 Vijesti17.00 BH gastro kutak,

kulinarski show17.30 BHT popodne,

dnevni magazin18.00 Robinja Isaura, serija19.00 Dnevnik19.35 Gorko-slatko, serija20.00 Zajedno, drama21.00 Klasi~ne destinacije:

Njema~ka, muzi~ko-dok. serija, 8/8

21.30 Global, emisija ozbivanjima u svijetu

22.00 Tre}a strana,info.program

23.00 Dnevnik23.30 Zajedno, drama (r)00.25 Hronika regija:

Sjeveroisto~naBosna (r)

00.50 BHT popodne,dnevni magazin (r)

01.20 Pregled programa zautorak

07.00 Dobro jutro08.00 Vijesti08.05 Abeceda zdravlja:

Spolno zdravlje -HPVProgram za djecu

08.30 Super {pijunke,crtani film

08.55 Harveytoons, crtanifilm

09.15 Mia i ja, crtani film09.40 ^arli aplin09.45 Pocoyo, crtani film09.50 Pingu, crtani film10.00 Vijesti10.05 Sve }e biti dobro,

igrana serija, 10. ep.10.55 Zauvijek susjedi,

igrana serija11.25 Super {pijunke,

crtana serija11.45 Poko, crtana serija

12.00 Dnevnik 112.15 Asi, serija (r)13.05 Sve }e biti dobro,

serija, 11. epizoda13.50 Sedmica, magazin14.20 Ekovizija, dok.

program (r)14.45 Vijesti14.55 Zauvijek susjedi,

humoristi~ka serija16.00 Bumerang, serija16.45 ^arli ^aplin, crtana

serija17.00 Federacija danas17.25 Ljubav i kazna, 14. ep.19.00 Grimove bajke: Vuk i

lisica, crtana serija19.30 Dnevnik 220.10 Po{teno, dijalo{ka

emisija21.05 Lud, zbunjen,

normalan, serija, 12+21.30 Plava krv, serija, 1. ep.22.45 Dnevnik 323.15 Ljubav i kazna,

serija, 14. ep.00.45 Bumerang, serija01.25 Dnevnik 3 (r)01.55 Pregled programa za

utorak

RTRS06.00 Info kanal06.30 Jutarnji program09.00 Vijesti09.10 Su|enja u Hagu,

pregledMala TV

10.00 Bili jednom jedniistra`iva~i, crtanaserija

10.25 Enciklopedija velikihli~nosti

10.35 Gradnja imperije,dokumentarna serija

11.25 Ljetne ljubavi,omladinska serija

12.00 Dnevnik 112.15 Odgovor. No1 (r)12.50 Od zlata jabuka (r)13.25 Ah, ta planeta (r)13.45 Muzi~ki spotovi14.00 Vijesti, sa tuma~em

gestovnog jezika

14.10 Strasti, TV novela15.00 U fokusu15.50 Tribunal16.30 Srpska danas17.15 Mu}ke, serija17.50 Li san, vjetar

palate, serija19.05 Malac znalac, kviz za

djecu19.30 Dnevnik 2

Sport20.10 Presing, talk show21.35 Zduha~, zna~i

avantura, serija22.10 U prolazu22.40 Dnevnik 323 .00 Spor t23.15 Klasika, emisija

ozbiljne muzike23.40 Koncert (r)00.40 Gradnja imperije,

dok. program (r)01.30 Dnevnik 2 (r)01.55 U fokusu (r)02.45 Presing,

talk show (r)04.05 U prolazu (r)04.30 Zduha~, zna~i

avantura, serija (r)05.00 Muzi~ki spotovi

TV106.10 Predaj se srce,

serija, 18/94 (r)07.00 Promo07.05 Tek ro|eni, serija,

10/2608.05 Red magazin,

showbiz magazin08.35 Kapital, biznis

magazin09.00 Promo09.05 Vjetar u le|a, serija,

34. ep. (r)10.00 Promo10.05 Pod sretnom

zvijezdom, serija,14/75 (r)

11.00 Bliznakinje, serija,50. ep. (r)

12.00 Makeover - upoznajnovog sebe

12.15 Kapital, biznismagazin

13.00 Promo13.05 Tek ro|eni, serija,

10/26 (r)14.00 Promo14.05 Predaj se srce, serija,

19/9415.00 Promo15.05 Vjetar u le|a,

serija, 35/6516.00 Red Weekly, showbiz

magazin17.00 Vijesti u 1717.15 Pod sretnom

zvijezdom, serija,15/75

18.15 Red magazin,showbiz magazin

19.00 Dnevnik TV120.00 Bliznakinje, serija,

51. ep.21.00 Specijal TV122.00 Ve~ernje vijesti22.25 Makeover - upoznaj

novog sebe22.40 Muzi~ka kutija, film00.30 Specijal TV101.20 Dnevnik TV1 (r)02.20 Red magazin,

showbiz magazin (r)02.50 No}ni program

HAYAT06.00 Bandini, 260. ep., (r)06.57 Tiha oluja, 38. ep., (r)08.09 Take{ijev dvorac,

zabavno-sportskiTV-show

08.28 Bumba, crtani film,17 i 18. ep.

08.40 Moji d`epni ljubimci,crtani film, 19. ep.

09.00 Moji d`epni ljubimci,crtani film, 20. ep.

09.15 Bratz, crtani film, 31.i 32. ep.

09.51 Pokemoni, crtanifilm, 5. ep.

10.15 Beyblade, crtani film10.38 Virus attack, crtani

film, 8. ep.10.52 Winx, crtani film11.45 Vijesti12.00 Bandini, serija, 260.

ep., (r)

12.53 Kad li{}e pada,serija, 113. ep.

14.37 Muzi~ki program15.32 Glam Blam, zabavni

program, (r)16.30 Sport centar16.37 Take{ijev dvorac,

TV-show17.05 Krv nije voda,

50. ep.18.06 Po spisku, talk show19.00 Vijesti u 7, inf.

program19.49 ZMBT televoting19.55 Bandini, 261. ep.20.50 ZMBT televoting20.55 Krv nije voda,84. ep.22.00 Dolina vukova,

serija,1. ep.23.00 Za{titnik, igrani film00.49 Sport centar00.52 ZMBT profili01.13 Astro Num Caffe

Reprizni programHayat TV-a

03.00 Vijesti u 703.40 Po spisku, talk show04.21 Krv nije voda, 84.

ep., (r)05.00 Muzi~ki program

PINK06.00 Nasljednici,

telenovela (r)07.00 Udri mu{ki,

jutarnjiprogram

09.45 Ljubav, navika,panika, serija

10.15 Kuvanje imuvanje,emisija

11.00 Info top, vijesti11.05 Vremenska

prognoza11.10 Balkanska

posla,reality emisija

12.30 Brze pare, kviz13.30 Nasljednici,

telenovela14.30 Sudnica,

reality emisija16.00 Info top, vijesti

16.20 Mala nevjesta,indijska serija (r)

17.15 Simar, indijskaserija

17.45 Savr{enoskladansvijet, emisija

18.15 Info top,centralne vijesti

18 40 Vremenskaprognoza

18.45 Preljubnici,reality emisija

19.50 Mala nevjesta,indijska,serija

21.00 Akademci,humoristi~ni,serijal

21.30 Grand: Narod pita,zabavna emisija

23.00 Paparazzolov, realityemisija

00.00 City Exclusive,show biz emisija

00.15 Sudnica,reality emisija (r)

01.15 Heriona pakla,ameri~ki film

OBN06.20 Dje~iji program08.15 Princ iz Bel Aira,

humor. serija (r)08.45 Gorki ivot,

turska serija (r)10.20 Stol za 4, kulinarski

show (r)10.55 Oluja u raju,

meksi~ka sapunica11.55 OBN Info12.05 Ru a vjetrova,

hrvatska sapunica (r)12.55 Top shop13.15 Nakusha,

indijska serija (r)14.10 Odba~ena, serija (r)14.40 Odba~ena, serija (r)15.00 Larin izbor, hrvatska

serija (r)16.00 Sulejman

Veli~anstveni, turskaserija (r)

17.00 OBN Info17.10 Stol za 4, kulinarski

show17.40 Nakusha, indijska

serija18.05 Ru a vjetrova,

hrvatskasapunica

18.50 OBN Info19.10 OBN Sport19.15 In Magazin,

show magazine20.00 Sulejman

Veli~anstveni,turska serija

21.00 Odba~ena, indijskaserija

22.00 Larin izbor, serija23.00 Reflex, talk show00.05 Vox populi00.15 Sulejman

Veli~anstveni, turskaserija (r)

01.05 Odba~ena, serija (r)01.50 OBN Info, r02.10 OBN Sport (r)02.15 In Magazin, show

magazine (r)03.00 Reflex, talk show (r)04.00 Vox populi (r)

07.45Dolina sunca, serija09.00Moji ku}ni ljubimci09.15Bratz 09.50Bakugan10.15Beyblade 10.40 VirusAttack 10.50Winx 11.55Vijesti 12.00 Bandini, serija13.00Kad li{}e pada, serija14.30Bojno polje, dok.program16.00 Vijesti 16.15Magazin 16.30Sport centar16.35 Take{i zamak 17.00Krv

nije voda, serija18.00

Dolinasunca, serija 19.00ATV vijesti19.55Bandini, serija 21.00Krv nije voda, serija 22.00

Exkluziv 22.30 Tito i Dra`a,serija 23.00 Za{titnik 16+, film00.30Sport centar 00.35Zauvijek susjedi, serija 01.00No}ni program

TV ATV

09.05Vjetar u le|a, igranaserija, ep. 34 (r) 10.05Podsretnom zvijezdom, igranaserija, ep. 14/75 (r) 11.00Bliznakinje, igrana serija, ep.50 (r) 15.05Vjetar u le|a,igrana serija, ep. 35/65 17.15

Pod sretnom zvijezdom, igranaserija, ep. 15/75 20.00

Bliznakinje, igrana serija, ep.

51 22.40 Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film

TV MOSTAR09.05Vjetar u le|a, igranaserija, ep. 34 (r) 10.05Podsretnom zvijezdom, igranaserija, ep. 14/75 (r) 11.00Bliznakinje, igrana serija, ep.50 (r) 15.05Vjetar u le|a,igrana serija, 35/65 17.15Podsretnom zvijezdom, igranaserija, ep. 15/75 20.00

Bliznakinje, igrana serija, 51.

ep. 22.40Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film

[email protected] Jutarnji program 09.05

Vjetar u le|a, (r) 10.05Podsretnom zvijezdom, (r) 11.00Bliznakinje, (r) 12.00Vijesti12.20 Portreti nacija 13.00

Top ten stars 14.00U no}nomvrtu 14.20 Fragolanija 15.00

Vjetar u le|a 16.00 Dnevnik 116.15 Za svaku bolest travaraste 16.30Sport 7 17.15Pod

sretnom zvijezdom, serija18.15 360 stepeni 18.45Crtani film 19.00Dnevnik 219.30 Za svaku bolest travaraste 20.00Bliznakinje 21.00

Divlji zapad 21.50 Dnevnik 322.05 Tribunal 22.40Muzi~kakutija, film 00.30Pod sretnomzvijezdom, serija (r) 01.30Glas Amerike

TV TK07.00Sarajevsko jutro, u ivo10.00Dje~iji program (r)10.25 Jednom davno (r)10.50 Top lista (glasajte)11.10Bosna u sevdahu (r)12.30Darovi prirode (r) 13.00Vijesti TVSA 13.10 Sarajevoart (r) 13.40 Tiho vjen~anje,film (r) 15.25 Liberty TV 16.00

Vijesti TVSA 16.05 Strasti, (r)

17.00Dobre vibracije, u ivo18.15 Tarih 18.30DnevnikTVSA 19.00Pingu 19.05Graditelj Bob 19.15Barimba19.25 Jednom davno 20.00

Sport magazin, u ivo 20.45

Tarih (r) 21.00Vijesti TVSA21.05Glavni osumnji~eni,22.05Strasti, 23.00Voice ofAmerica 23.15Sex i ljubav

TV SA

06.30 Jutarnji program 08.30

Igrana serija 10.00Novosti10.05 Film 12.00Novosti upodne 12.15Kao kod svojeku}e (r) 14.00Novosti 14.05Zabranjena ljubav, serija (r)15.00 Larin izbor, serija (r)16.00Dnevnik 1 16.20Ru`avjetrova, serija (r) 17.10 Ru`avjetrova, serija 18.00Danas uSrpskoj 18.30 Larin izbor,

serija19.30

Dnevnik 220.15

Serija 21.00BN koktel 22.30Dnevnik 3 23.00 Zabranjenaljubav, serija 23.45Ju`noameri~ki zmaj, film

TV BN16.02 Vijesti 16.10Herojiulice, (r) 16.40Planet Croatia17.17 “Mala {kola saobra}aja”17.30 Meridijanima 18.00

Crno i bijelo 18.22 “Mala {kolasaobra}aja” 18.33Teletrgovina... 19.00SMSMuzi~ki Salto 19.30Sanjalica,program za djecu 19.33 “Mala{kola saobra}aja” 19.38Teletrgovina... 19.52 “Mala

{kola saobra}aja”, obrazovniprogram20.00Kviz Extra20.30 Zdravlje, emisija ozdravlju 20.55 Tri u jedan,muzi~ki program 21.10

Op~injeni, serija 22.05Nijete{ko biti ja, zabavno muzi~kiprogram23.00Slon extra Info

TV SLON08.05Velikani na{e pro{losti,dok. program 09.05Vjetar ule|a, serija (r) 10.00Vijesti10.05Od deset do dvanaest,revijalni program, ivo 12.00

Vijesti 12.09 Igrani film 14.30

Vijesti 14.35Duhovni svijet (r)15.05Vjetar u le|a, serija16.00Ponovno otkrivanjesvijeta, dok program (r) 16.55Muzi~ki tv poster 17.16Pod

sretnom zvijezdom, serija18.15Avanture [irli Holms,serija za djecu 18.50Crtanifilm 19.00Dnevnik 1 19.30

Muzi~ki program 20.00

Bliznakinje, serija 21.00 Timeout, program za mlade 22.00

Sport 22.20Dnevnik 2. 22.40Igrani film

TV USK07.00Sa sevdahom u srcu08.30Na{a snaga, magazin oOru`anim snagama BiH 09.00

Nije te{ko biti ja (r) 10.00I.R.I.B. (r) 10.30Ba{tine (r)11.00 Info blok 13.00So{kafronta 13.45USK 14.15Nijete{ko biti ja (r) 15.00 Tvojasam sudbina, serija 16.00Otvoreni program, u ivo 18.00

Vogo{}anska hronika 18.30

SMS Music19.30

I.R.I.B.20.00 TV Fiva 21.00 Tvojasam sudbina, serija 21.50Liberty TV 22.30Vogo{}anskahronika (r) 23.00 GlasAmerike 23.30Otvoreniprogram (r) 01.30Vogo{}anska hronika (r)

TV VOGO[]A08.00 Sevdah i vrijeme 08.30Dje~iji program 09.10Vjerskiprogram09.30Mala d`amija uPreriji 10.00 Ludo srce, serija11.00 Info IC 11.30Putovanja12.00 Mala d`amija u Preriji12.30 Do ivotna kazna 13.00Odjeljenje za istragu 14.00

Vrijeme je za odmor 15.00Ma~ak Mika 15.30Dom216.00 Ludo srce 17.00 Flash

vijesti17.05

Bografije18.00

Ja sam tvoja sudbina 19.00Zorro, crtani film 19.30

Dnevnik FTV 20.00Vijesti IC20.20 IC sport 21.00Putopisi21.25Budimo humani 22.00Ja sam tvoja sudbina 23.00Glas Amerike 23.30Do ivotnakazna, serija

TV KAKANJ08.00 Jutarnji program 09.00

Jutarnje vijesti Radio Zenice09.05 Zenica danas, (r) 09.30Glas Amerike 10.00Podsretnom zvijezdom, serija11.00Bliznakinje, serija 12.00Iz dana u dan 12.05Serija13.00Vijesti 13.05 Biografije,(r) 14.00 Iz dana u dan 14.05

Auto shop (r) 14.30Sfera - (r)15.00Vijesti 15.05 Vjetzar u

le|a, serija16.00

Popodne svama 17.00 Iz dana u dan17.15Pod sretnom zvijezdom,igrana serija 19.00 Zenicadanas 19.30Muzi~ki spotovi20.00Blizankinje, igrana serija21.02 Ze sport 21.30 TVLiberty 22.40Muzi~ka kutija,film

TV ZENICA

Bliznakinje20.00

Glam Blam15.32

Mala nevjesta19.50

Princ iz Bel Aira08.15

Zauvijek susjedi10.55

Pod sretnom zvijezdom17.15 TV1/MRE@A

S   E   R   I   J   A   

Presing20.10

Page 62: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 62/63

TV PROGRAMOSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. 63

HRT107.00 Dobro jutro,

Hrvatska07.05 Vijesti09.10 Dobro jutro,

Hrvatska10.00 Amerika: Pogled

odozgo,dokumentarnaserija

10.55 Vijesti iz kulture (r)11.05 Live Here Buy This,

dokumentarnaserija

11.31 Live Here Buy This,dokumentarnaserija

12.00 Dnevnik 112 .15 Spor t12.18 Vri jeme12.20 TV Kalendar (r)12.35 Prkosna ljubav,

serija13.30 Dr. Oz, talk-show14.20 Vijesti uz hrvatski

znakovni jezik14.29 Vrijeme sutra14.35 Tre}a dob, emisija

za umirovljenike15.05 Glas domovine15.40 Ma~ak pod {ljemom,

dramska serija16.45 Hrvatska u`ivo

17.40 HAK - promet info17.45 Na{i i Va{i 2,humoristi~na serija

18.20 8. kat, talk-show19.05 Najava programa19.10 Tema dana19.30 Dnevnik19 .59 Spor t20.06 Vri jeme20.08 Ve~eras...20.09 ZABA - 90

sekundi20.10 TV Bingo20.35 Potro{a~ki kod21.10 Nulta to~ka, politi~ki

talk-show22.20 Dnevnik 322.40 Vijesti iz kulture22 .48 Spor t22.51 Vrijeme sutra22.53 HAK - promet info23.00 Na rubu znanosti23.55 Ludnica u

Clevelandu 2,humoristi~na serija

00.15 Obiteljskiigrani film (r)

02.10 Otac i sin, serija (r)02.55 Eureka 4, serija (r)03.40 Dr. Oz, talk-show (r)04.25 Reprizni program

HRT206.15 Prkosna ljubav,

serija07.00 Mala TV:

TV vrti}: TanjuriBrlog: Podolci^arobna plo~a:^uvari prirode -`ivjeti zdravo

07.30 Vesele trojke,crtana serija

07.55 Teletubbies,animirana serija

08.20 @ivot s Derekom 3,serija za djecu

08.45 Vremeplovci,serija za mlade

09.10 [kolski sat10.00 Dolina sunca,

serija (r)11.40 Ciklus filmskog

spektakla (r)13.35 Prijatelji, ameri~ki

film (r)15.10 [kolski sat (r)16.00 Regionalni

dnevnik16.35 Dolina sunca,

serija 42'3317.25 Lijepom

na{om (r)18.25 Direkt: Nestali19.00 Mala TV: (r)

TV vrti}: TanjuriBrlog: Podolci^arobna plo~a:^uvari prirode -`ivjeti zdravo (r)

19.30 Glamurozneslastice 1, dok.serija (r)

19.55 Ve~eras20.00 Why Did I Get

Married?,ameri~ki film

22.00 Otac i sin, serija22.45 Zlo~ina~ki

umovi 6, serija23.30 Dva i pol

mu{karca 7,humoristi~naserija

23.55 Eureka 4, serija00.40 Retrovizor:

Dr. House 7,serija

01.25 Retrovizor:Ludi od ljubavi 1,serija

02.10 Retrovizor: Seks igrad 2,humoristi~na serija

02.40 No}ni glazbeniprogram

NOVA06.20 Zauvijek susjedi,

serija (r)06.45 Pinky i Mozgalo,

crtana serija07.10 Speed Racer,

crtana serija07.35 TV izlog07.50 Moja majka, serija

107-09.25 TV izlog09.40 Kako vrijeme prolazi,

serija (r)10.40 Walker, teksa{ki

rend`er, serija (r)11.35 TV izlog11.50 IN magazin

vikend (r)12.40 Sila, serija (r)14.30 Walker,

teksa{kirend`er, serija

15.30 Ninja ratnici,serija

16.00 Zauvijek susjedi,serija

17.00 Vijesti Nove TV17.25 IN magazin18.05 Kako vrijeme

prolazi, serija19.15 Dnevnik Nove TV20.05 Sila, serija22.00 Larin izbor, serija

23.00 Ve~ernje vijesti23.20 Uli~ni borac, film01.10 Jesse Stone:

No}ni prijelaz,igrani film (r)

02.45 Drugo liceplanine, serija

03.40 Ezo TV, tarot show

EUROSPORT08.30 Fudbal, KAN Ju`na

Afrika, Maroko -Ju`na Afrika

10.00 Umjetni~ko klizanje,E[ Zagreb, Hrvatska

11.00 Ski skokovi, SKVikersund, Norve{ka

12.15 Fudbal, KAN Ju`naAfrika, Maroko -Ju`na Afrika

13.30 Tenis, AustralianOpen, finalemu{karci

15.00 Ski skokovi, SKVikersund, Norve{ka

16.30 Fudbal, KAN Ju`naAfrika, Maroko -Ju`na Afrika

17.45 Fudbal, KAN Ju`naAfrika, Niger - Gana

20.00 Eurogoals20.30 All sports21.00 Watts21.15 Rvanje, PRO22.45 Tenis, Australian

Open, finalemu{karci

00.15 Fudbal, KAN Ju`naAfrika, Niger - Gana

EUROSPORT 206.00 Tenis,

AustralianOpen, finalemu{karci

08.00 Tenis, AustralianOpen, finale `ene

09.30 Snowboard10.00 Nordijsko

kombinovanoskijanje, SK

Klingenthal,Njema~ka10.30 Alpsko

skijanje, SKMaribor, Slovenija

11.30 Alpsko skijanje, SKKitzbühel, Austrija

12.30 Ski skokovi, SKVikersund,Norve{ka

14.00 Tenis, AustralianOpen, finale `ene

15.30 Tenis, AustralianOpen, finalemu{karci

17.00 Fudbal, KAN Ju`naAfrika, Kejp Verde -Angola

18.00 Fudbal, KAN Ju`naAfrika, u`ivo, DRKongo - Mali

20.00 Tenis, AustralianOpen, finalemu{karci

22.00 Bowls23.30 Eurogoals00.00 Fudbal, Bundesliga01.30 Tenis, Australian

Open, finalemu{karci

SPORT KLUB06.00 Sportski

vremeplov06.15 Na dana{nji dan06.30 M7 - Multisport07.00 Red Bul l

racing Story07.30 Spirit of Yachting -

World Sailor of theWorld

09.30 Odbojka Serie A1:

Cuneo - Trentino11.15 NBA: Boston -Miami

13.00 Fudbal Copa del Sol:Olimpija - Goteborg,direktno

15.00 NBA Live15.15 NBA Weekly15.45 Na dana{nji dan16.00 Fudbal Copa del Sol:

CSKA -Stromsgodset,direktno

18.00 Ko{arka VTB liga:Donetsk - Khimki,direktno

19.45 Vijesti20.00 Premier League

News20.15 Pregled Spanske lige21.30 [panska liga: Sevilla

- Granada, direktno23.30 Pregled Premier

League00.30 Euroleague Magazin01.00 Pregled holandske

lige02.00 Vijesti02.15 Premier League

News

ARENASPORT 109.00 Ko{arka Aba:

Olimpija - Igokea11.00 Fudbal Francuska:

Psg - Lille13.00 Fudbal Italija: Inter -

Torino15.00 Arsenal Tv17.30 Fudbal Italija:

Juventus - Genoa19.00 Fudbal - Francuska:

Emisija19.30 Emisija “U Obru~u”20.30 Ko{arka Aba:

Radni~ki - Partizanprenos

23.00 Fudbal Italija:Highlights

00.00 Poker Big Game

ARENASPORT 207.00 Uefa - Masters Of

EuropeanFootball Ep 07

07.30 Uefa - Masters OfEuropeanFootball Ep 08

08.00 Uefa - Masters OfEuropeanFootball Ep 09

08.30 Uefa - Masters Of

EuropeanFootball Ep 1009.00 Ko{arka Aba Liga:

Olimpija - Igokea11.00 Fudbal

Francuska Liga:Psg - Lille

13.00 FudbalItalijanska Liga:Inter - Torino

15.00 FudbalKlupske TvArsenal Tv

17.00 FudbalItalijanska Liga:Juventus - Genoa

19.00 Fudbal - FrancuskaLiga:Emisija

19.30 Ko{arka - emisija:U obru~u

20.30 Ko{arka Aba Liga:Radni~ki - Partizan

22.30 Uefa - GreatMatches OfEuropeanFootball Ep 01

23.00 Fudbal ItalijanskaLiga:Highlights

RTS08.00 Jutarnji dnevnik09.00 Vijesti09.04 Pripovedanje Radoja

Domanovi}a:“Demon”, serija (r)

09.30 Pripovedanje RadojaDomanovi}a:“Policijska mudrost”,serija (r)

10.00 Vijesti10.05 Lov i ribolov (r)10.35 Eko karavan11.05 Vijesti11.10 Slagalica, kviz (r)11.30 Srbija na vezi (r)12.00 Dnevnik12.15 Sport plus12.25 Vri jeme12.30 Kad zazvoni13.00 Novi tabloid (r)14.00 Bez vize, (r)14.30 Srpski isto~nici (r)15.00 Ovo je Srbija16.00 Bolji ivot, serija (r)16.45 Gastronomad (r)17.00 Dnevnik17.20 [ta radite, bre, info17.45 Beogradska hronika18.25 Slagalica, kviz18.45 Nova zanimanja19.00 Srbija na vezi19.30 Dnevnik

20.05 Bolji ivot, serija (r)20.50 Potera za sre}kom,film

22.30 Vijesti22.35 Oko, info23.05 TV minijature (r)23.13 Evronet, dok.

program (r)

AL-JAZEERA B.07.30 Umjetnost

kao spas -Knji`are Kalkute,dok. program

08.00 AlJazeeraSvijet

08.30 Arapi kri{}ani,dok. program

09.30 Pri~e sa Istoka -Tajland: Cijenazdravlja, dok.program

10.00 Afrika podistragom, dok.program

10.30 AlJazeeraSvijet

11.00 AJE program14.00 Moj ivot, dok.

program14.30 AlJazeera Svijet15.00 Arapi kri{}ani,

dok. program16.00 Vijesti17.00 Afrika pod

istragom,dok. program

17.30 AlJazeera Svijet18.00 Vijesti program19.05 Sportski

Magazin 4119.30 Moj ivot, dok.

program20.00 Vijesti21.00 Vijesti21.30 Recite AJ,

talk-show22.00 Vijesti23.05 Recite AJ, talk-show23.30 Sportski Magazin

RTCG06.30 Jutarnji program09.00 Vijesti09.05 Ju ni Pacifik,

dokumentarniserijal ( bbc) 3/6

10.00 Dnevnik u 10,0010.15 Sti u bebe (r)11.00 Vijesti11.05 Nau~no-

obrazovniprogram

12.00 Vijesti12.05 NVO sektor12.35 Muzika13.00 Vijesti13.05 Art magazin13.35 Muzika14.00 Vijesti14.05 Dokumentarna

dinastijaPetrovi} (r)

14.40 Muzika15.00 Lajmet15.10 Dnevnik na

gestovnom jeziku15.30 Dnevnik 116.00 Okvir (r)17.00 Crna Gora,

u`ivo18.00 Vijesti18.05 Obrazovna emisija18.30 Muzika

18.55 Znam dazna{, kviz19.30 Dnevnik 220.05 Let ka zvijezdama22.00 Dnevnik 322.30 U centar23.00 Cg sport23.30 Muzika

06.00 Kako se pravi? 06.25

Trgovci automobilima 07.15Ameri~ki ~operi 08.10Prljavi poslovi 09.05 Opasanlov 09.55Pre ivljavanje10.50 Kako to rade? 11.15

Kako se pravi? 11.40

Vrhunsko graditeljstvo12.35 Auta po mjeri 13.30Trgovci automobilima 14.25

Ameri~ki ~operi 15.20Razotkrivanje mitova 16.15Prljavi poslovi 17.10 Opasanlov 18.05Pre ivljavanje19.00 Kako se pravi?- 2epizode 20.00Prevaranti nadjelu - 4 epizode 22.00Pre ivljavanje 00.00Pri~a obandama sa RosomKempom: Sent Luis

DISCOVERY09.45Gra|evinska zona10.10Sekunde dokatastrofe 10.40Unutar11.septembra 11.35Nisamznao 12.30Na tragu NLO13.25Ratovi helikoptera14.20D inovski rudnikpjeskovite nafte 14.45Sekunde do katastrofe15.15Ratovi helikoptera

16.10Megafabrike 17.05Avionske nesre}e 18.00 Lovna lovce 19.00Avionskenesre}e 20.00Opake tune21.00Avionske nesre}e22.00Opake tune 23.00Avionske nesre}e 23.55Avionske nesre}e

N. GEOGRAPHIC

06.00Stela, igrani film08.00Napu{taju}i LasVegas, igrani film 10.00

Ostani uz mene, igrani film12.00Nema me, igranifilm 14.30Druga {ansa,igrani film 16.30

Razotkriveno, igrani film18.00 Tajanstveni junaci,igrani film 20.00 Pobuna ukoko{injcu, igrani film22.00Potpuni do ivljaj,igrani film 00.00 Djevojkesa autobuske stanice,igrani film 01.25

Napaljene doma}ice, igranifilm 02.40Same u stanu,igrani film

TV100010.10 Policajci iz Detroita11.00 Pisac i detektiv 1211.50 Novi stari slu~ajevi12.50 Zlo~in 13.40 Pariskiforenzi~ari 14.35 Bostonskiadvokati 15.35 Rimskiforenzi~ari 16.30 Pisac idetektiv 12 17.25 Kraljevibjekstva 18.15 Policajci izDetroita 19.05 Red i zakon:Zlo~ina~ke namjere 19.55Novi stari slu~ajevi 20.55Zlo~ina~ki umovi 22.00Dekster 22.55 Zlo~in 23.50Red i zakon: Zlo~ina~kenamjere 00.40 Brojevi01.25 Policajci iz Detroita02.15 Kraljevi bjekstva03.00 Bjekstvo iz zatvora03.45 Pariski forenzi~ari04.40 Brojevi

FOX CRIME09.00Van Wilder 2, igranifilm10.40Prelomilo se u~etrdesetima, film 10.48

Filmske vijesti 11.01Tatabudi kul, igrani film 12.39

Jadnici12.59Dvojnik,igrani film 14.37 Lincoln14.43 Filmske vijesti 15.00@ena po narud`bi, film16.34Prelomilo se u~etrdesetima, film 16.46

Zero Dark 30 17.00Hej,igrani film 18.45Parker19.00Sjever, igrani film20.44 Filmske vijesti 21.00Prona|ena, igrani film22.47 Filmske vijesti 23.00Kad bi samo..., igrani film00.38Lincoln00.43Parker00.59Ze film, igrani film02.42 Filmski noviteti

CINESTAR06.20Urgentni centar08.20Ubistva uMidsameru 10.20 Voker,teksa{ki rend`er 12.20Kraljevski bolesnici 13.20Monk 14.20Voker,teksa{ki rend`er 16.20Ubistva u Midsameru18.20Kraljevski bolesnici19.20Monk 20.20Havaji5-0 21.20 Zakon i red:Zlo~ina~ke namjere 23.20Bra}a i sestre 00.20Havaji5-0 01.20 Opasna tajna02.20Kraljevski bolesnici03.20Havaji 5-0 04.15

Urgentni centar

UNIVERSAL09.05 [tiklama do vrha09.55 D`ordan10.45Ukrasi moj dom 11.10

Ludnica u Klivelendu 11.40

Brza italijanska kuhinja11.50 Projekat modna pista12.40 Majke plesa~a 13.30Tori i Din: Vjen~anje iz bajke14.20 Porodi~no blagoD ina Simonsa 15.10

Tra im Devojku 15.35

Houp i Fejt 16.30Mi i oni16.55 Kako sam upoznaova{u majku 17.20 @ivot uautu 17.45 Ukrasi moj dom18.15 Ludnica u Klivelendu18.45 Seks i grad 19.55

D`ordan 20.55Kako je bitiErika 21.50 Ludnica uKlivelendu22.45 [tiklamado vrha 23.40 Seks i grad

FOX LIFE06.00Nedjelje kodTiffanyja, film 07.25

Country u srcu, film 09.20

Preveliki da propadnu, film10.55Medvjedi} Winnie,film 12.00 Europskefilmske nagrade 2012.,film 13.30Superman 4,film 15.00[trajk na Bo i},film 16.25Put, film 18.30

Druga Zemlja, film 20.05

Svr{etak parade, ep. 4,serija 21.05Ku}a snova,film 22.35Krivnja, film00.05Djevojke II, ep. 2,serija 00.35Ku}a la i, ep.12, serija 01.05Kung fufrka, film 02.45 Elitniubojice, film 04.45 Te inanaroda, ep. 3, serija

HBO10.05Dnevnik Ane Frank11.50Gra|evinska ~udesa12.40Stopama GustavaMalera 13.40Rim nijeizgra|en za jedan dan 14.40

Tajm tim godina XII 15.40Ko si zapravo ti? 16.50

Misterije olupina na dnuokeana 17.50 Rim nijeizgra|en za jedan dan 18.50

Giganti gotike 20.00 Farma

iz rata21.05

42 na~ina dase ubije Hitler 22.00Drugisvjetski rat u boji 23.00Misterije olupina na dnuokeana 00.00 Tajm timgodina XII 01.00Rim nijeizgra|en za jedan dan 02.00

Azijske monarhije 03.00Mao - kineska pri~a

VIASAT HISTORY09.05Karibi 10.00Policijaza ivotinje 10.55Spasilaciz divljine 11.20Spa{avanjedivljih ivotinja 11.50Klinikaza ivotinje - Aljaska 12.45

Policija za ivotinje: 13.40Netaknuta ostrva 14.35@ivotinjska boji{ta 15.00Upoznajte divljinu 15.30

Sve o psima 16.25 Lovac nakrokodile 17.20Preslatki

ljubimci18.15

@ivotmajmuna 18.40Veterinar sapla`e Bondaj 19.10Spasilaciz divljine 19.35 @ivotinjskaboji{ta: Mo~vare 20.05Galapagos 21.00Karina21.55Nevaljali ljubimci22.50Policija za ivotinje23.45Pre ivjeti napad

ANIMAL PLANET

Policija uhapsi Turija uLumeranskoj luci. Lu~ijapredla`e Kafiju da preselikod nje, kako bi onamogla da se brine onjegovom sinu Gediji.

Gorko -slatko19.35 BHT 1

S  E   R  I   J   A  

Kako je propao generalni{trajk? Da li u RepublikuSrpsku sti`e novac zaprolje}e? Damir Miljevi},ekonomista, Zdravko

Krsmanovi}, predsjednikNove socijalisti~ke partije,D`evad Galija{evi},ekspert za borbu protivterorizma i mnogi drugi.Po{teno, ponedjeljak u 20sati i 10 minuta.

Po{teno20.10 FTV

D  I   J   A  L  O  [   K   A  

E   M   I   S  I   J   A  

Tenis13.30

Big Game00.00

Page 63: Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

7/29/2019 Oslobođenje [broj 23754, 28.1.2013]

http://slidepdf.com/reader/full/oslobodenje-broj-23754-2812013 63/63

OSLOBO\ENJESARAJEVSKO IZDANJEIvica presk o~io

Janicu 33. strana

POTONUO RUSKI BROD - Ruski ribarski brod[ans-101 potonuo je ju~e u Japanskom moru i 20mornara se vodi kao nestalo. Ruska televizija na-vodi da se 13 ruskih i sedam indonezijskih ~lanovaposade vode kao nestali. Ruska slu`ba za vanre-dne situacije saop{tila je da je deset mornara, {estruskih i ~etiri indonezijska prona|eno u ~amcu zaspasavanje, te da ih je preuzeo teretni brod.

NESTALO 20 MUZI ARA - Policija na sjeveruMeksika traga za 20 ~lanova muzi~ke grupe, koji

se dva dana vode kao nestali, nakon svirke u gra-du Hidalgu. Od ~etvrtka niko nije bio u kontaktusa 12 muzi~ara i osam ~lanova prate}e ekipe izbenda Kombi Kolombija, koji svira kolumbijskuvaljenato muziku. Srodnici nestalih su oti{li u lo-kal gdje su muzi~ari nastupili, ali su tamo zateklisamo vozila kojim su putovali.

[IROKI IZGUBIO OD CIBONE - Ko{arka{i [iro-kog, aktuelni prvaci BiH, pora eni su sino} na

POSLJEDNJE VIJESTI

Bronzana medalja na Evrop-skom prvenstvo pro{le godineu Srbi ji, bronza na Olimpij-skim igrama ljetos u Londonu,bronza na Svjetskom prven-stvom sada u [pani ji. Ovo je

u~inak rukometne reprezenta-ci je Hrvatske, ko ja je u me~u zatre}e mjesto sa vladala Slo veni-

 ju rezultatom 31:26."Ni je mala stvar u godini

osvo jiti tri medalje, kako godmi tuma~ili igru, analizirali dasmo trebali ovo ili ono. Mi-slim da ni jedna evropska re-prezentacija nije to napravila

reprezentaci je ko ji je u uta-kmici za bronzanu medalju

medalje Hrvate je s klupe vo-dio Slavko Golu`a koji je na

"Na{ cilj je bio osmina fna-la, sve drugo je plus. Osta je `al,

 jer smo prikazali dobar ruko-met. Da nam je bilo malo po-mo}i, manje po vreda, bilo bidruga~i je. Puno je toga utica-

lo na ovaj rezultat. Na kra jusmo pokazali veliki karakter.Budu}nost je pred nama."

Osim tri nabro jane bronzanemedalje, reprezentaci ja Hrvat-ske osvo jila je jo{ de vet meda-lja. Zlata su osvo jili na Olimpij-skim igrama 1996. i 2004, te naSP-u 2003. Srebra na tri SP-a(1995 2005 i 2009) i dva EP-a

Hrvatski rukometa{i pobjedom nad Slovenijom okon~ali SP

Tre}a bronza za godinu

[pani ja je no vi svjetski prvak u rukome-tu. Furi ja je sino} u fnalnoj utakmici 23.svjetskog prvenstva igranoj u Barceloni de-klasirala Dansku rezultatom 35:19. [panci-ma je ovo druga titula prvaka svi jeta, aDanci }e u}i u istori ju kao tim ko ji je u fna-lu izgubio naj ve}om razlikom. Dosada{njinegati vni rekord dr`ala je ^ehoslo va~ka ko-

 ja je 1958. pora`ena od [vedske sa deset go-lo va razlike (22:12).

 Ve} nakon prvog polu vremena pitanje po-bjednika bilo je ri je{eno. Danci su bili ne-prepoznatlji vi u odbrani, a jo{ o~ajni ji u na-

padu sa odsje~enim krilima. ^injenica da je Arpad [terbik u prvih pola sata odbranio sa-mo dva udarca, a da su Danci isto vremenopostigli svega deset golo va go vori o tome ka-ko su evropski prvaci odigrali fnalni susret.

U nastav ku se razbranio i [terbik, a napad[panaca bio je bespri jekoran u realizaci ji, pasu u 39. minuti imali velikih 15 golo va prednos-ti (26:11). Pet minuta kasni je Danci su zaosta-

 jali 17 golo va (29:12). [est minuta pri je kra ja su-sreta uri ja je imala i 18 golo va prednosti(33:15), a do kra ja me~a su odr`a vali prednost.

[pance je do naslo va vodio Joan Canellassa sedam golo va, Ri vera je zabio {est, Agu-inagalde pet. Treba ista}i i antasti~nog [ter-bika i njego vih 14 odbrana. Kod Danaca Son-dergaard i Mollgaard zabili su po ~etiri gola.

[panci su u{li u odabrano dru{tvo doma-}ina ko ji su osvo jili naslov prvaka. Pri je njihto je uspjelo [ve|anima (1954), Francuzi-

ma (2001), te dva puta Ni jemcima (1938. i2007). Dancima o~ito ni je su|eno da se po-pnu na svjetski tron. I pri je dvi je godine u[vedskoj su izgubili u fnalu. Tada su ih sa-

 vladali Francuzi, ali tek nakon produ`eta-ka (37:35). Igrali su fnale i 1967. kada su iz-gubili od tada{nje ^ehoslo va~ke.

Kona~an poredak: 1. [pani ja, 2. Danska,3. Hrvatska, 4. Slo veni ja, 5. Njema~ka, 6.Francuska, 7. Rusi ja, 8. Ma|arska, 9. Poljska,10. Srbi ja, 11. Tunis, 12. Island, 13. Brazil, 14.Makedoni ja, 15. Bjelorusi ja, 16. Egipat, 17.

 Al ir, 18. Argentina, 19. Saudijska Arabi ja, 20.Katar, 21. Ju`na Kore ja, 22. Crna Gora, 23.^ile, 24. Australi ja.  S. [.

FINALE SP-a za rukometa{e Furija deklasirala Dansku

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

 [panija svjetski prvak [panci su u{li u odabrano dru{tvo doma}ina koji su osvojili naslov prvaka. Prije njih to jeuspjelo [ve|anima (1954), Francuzima (2001), te dva puta Nijemcima (1938. i 2007)

Mand`uki} presudio

Stuttgartu Vedad Ibi{evi}, fudbalski A reprezen-

tativac BiH, i njegov Stuttgart nisu uspje- li zaustaviti zahuktali Bayern. U derbi ju19. kola Bundeslige Bavarci su gostova-li na Mercedes-Benz Areni i slavili su po-bjedu rezultatom 2:0.

U prvom poluvremenu mre`e su miro- vale, ali su gosti do tri jumfa stigli u na-stavku, a najzaslu`ni ji je bio Mario Man-d`uki}. Hrvatski napada~ prvo je u 50.minuti doveo svoj tim u vodstvo, da bi u72. minuti asistirao Thomasu Mulleru, ko- ji je pogodio za kona~nih 0:2. Na{ repre- zentativac odigrao je svih 90 minuta, ali je ostao bez u~inka. HSV je u drugoj ju-~era{njoj utakmici na doma}em terenu

savladao Werder iz Bremena. Lukimya jeu 9. minuti doveo goste u vodstvo, ali suSon (23), Aogo (46) i Rudnevs (52) re`i-rali preokret, da bi poraz Werdera ubla-`io Sokratis.  S. [.

Reuters

Reuters

Mikkel Hansen MVP Svjetska rukometna federaci ja izabrala je naj-

 bolju sedmorku SP-a u [pani ji. Mik kel Hansen,reprezentativac Danske, progla{en je za najko- risni jeg igra~a turnira. Iako se mnogi ne}e slo-`iti s tim, Hansen je ponio titulu MVP-a.

Najbolju sedmorku SP-a 2013. sa~injava ju: Ni- klas Landin (golman, Danska), Timur Dibirov (li- jevo krilo, Rusi ja), Hans Lindberg (desno krilo, Dan- ska), Alberto Entrerrios (li jevi vanjski, [pani ja),Laszlo Nagy (desni vanjski, Ma|arska), DomagojDuvnjak (srednji vanjski, Hrvatska), Julen Agina- galde (pivot, [pani ja). Najbolji stri jelac turnira jeDanac Ander Eggert ko ji je postigao 52 gola.