osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri

Download Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri

Post on 18-Jul-2015

1.450 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Design-suuntautunut

  PEDAGOGIIKKA 21. VUOSISADAN TAIDOT OSALLISTAVA OPPIMINEN OPPIMISEN LAAJENTUVAT

  YMPRISTT JA YHTEIST OPETUKSEN TOIMINTA-

  KULTTUURIN YHTEISKEHITTELY !! II

  SALM

  I FT

  HEN

  RIIK

  KA

  VA

  RTIA

  INEN

  24.

  3.20

  15

 • M i t l a s t e m m e j a n u o r t e m m e t u l i s i O P P I A , t i e t j a k y e t

  t e k e m n t M N A J A N J A T u l e va i s u u d e n y h t e i s k u n n a s s a ?

  KUUMA KYSYMYS

 • 21. VUOSISADAN TAIDOTAJATTELUTAVAT Luovuus, krii+nen aja0elu, ongelmanratkaisu, ptksenteko, oppiminen

  TYSKENTELYTAVAT Kommunikoin9 ja kollaboraa9o

  TYSKENTELYN VLINEET Tieto- ja vies9nttekniikka Informaa9on lukutaito

  ELMISEN TAIDOT Kansalaisuus, elmnura, henkilkohtainen ja sosiaalinen vastuullisuus

  B ink ley ym. , 2011

  ATC2

  1S

 • Kansalaisuus Tieto globaalista Herkkyys ja kunnioitus muita kul0uureja kohtaan Osallistuminen kestvn kehityksen edistmiseen

  Henkiset ja moraaliset luonteenpiirteet Rehellisyys Itsestely Vastuullisuus Sitkeys Empa9a Itseluo0amus Omasta hyvinvoinnista huoleh9minen

  Tyurasuuntauneisuus Elmisen (arjen) taidot Kriittinen ajattelu ja

  ongelmanratkaisu Projek9n suunni0elu Projek9n toteutus Ongelman ratkaisu Ptksenteko Digitaalisten tyvlineiden hydyntminen

  Kollaboraatio Toisilta oppiminen Toisille jakaminen Toisen ajatuksen tai ehdotuksen edelleen kehi0ely Verkostoituminen Mytelminen Yhteenkuuluvuuden tunteminen

  Viestint Suullinen vies9nt Kirjallinen vies9nt Digitaalisten tyvlineiden ky0 Taito kuunnella

  Luovuus ja mielikuvitus Taloudellinen ja sosiaalinen yri0eliisyys Uusien ideoiden tavoi0elu ja tuo0aminen Toiminnan johtaminen

  SYVLLINEN OPPIMINEN(Fullan & Langworthy, 2013)

 • http://www.oph.fi/ops2016/tavoitteet

 • K o u l u j o k a e i e d i s t a i t o a h a l u a j a t a r v e t t a o p p i a , e i

  p y s t y t u o t t a m a a n o p p i m i s t a , j o t a n y k y a j a n j a

  t u l e va i s u u d e n y h t e i s k u n n a s s a va ad i t a a n (Sahlberg, 2010)

 • M i t e n e r i l a i s i a k o u l u j e n u l k o p u o l i s i a y m p r i s t j - j a y h t e i s j , f y y s i s i

  s e k v i r t u a a l i s i a , vo i d a a n h y d y n t f o r m a a l i s s a

  k o u l u o p p i m i s es s a n y k y i s t l a a j e m m i n s e k t ava l l a , j o k a t u k e e t m n

  v u o s i t u h a n n e n o p p i m i s e n j a o s a a m i s e n e d i s t m i s e n t avo i t t e i t a ?

  HAASTE

 • OSALLISTAVAOPPIMINEN

  LAAJENTUVAT OPPIMISYMPRISTT JA - YHTEIST

 • To be a competent participant involves the mastery of a range of tools and instruments (Slj, 2010)

 • Vlineiden ja teknologioiden kytt ei ole pelkstn teknist suoriutumista vaan mys laajempi kulttuurinen prosessi, jossa niit

  sovelletaan johonkin toimintakulttuuriin osallistumisessa

 • Kohde

  Toimijat

  Vlineet

 • RAJOJEN YLITTMISEENe r i l a i s e n o s a a m i s e n j a a s i a n t u n t i j u u d e n

  h y d y n t m i s e k s i

  O l e m a s s a o l e va a n k u l t t u u r i i n s o s i a a l i s t u m i s e n s i j a a n n y k y a i k a a

  l u o n n e h t i vat n o p e a s t i m u u t t u va y h t e i s k u n t a j a e n n a k o i m at o n t u l e va i s u u s . S e k

  p a i k a l l i s e t e t t s u u r e t g l o b a a l i t o n g e l m at h a a s t avat j at k u va a n k u l t t u u r i s t e n

  k y t n t e i d e n u u s i n t a m i s e e n s e k

  RAJOJEN YLITTMISEEN

 • YH TEN KESKE ISEN MUUTOK SE N AJUR I NA ON OLLU T NOPEAST I

  KEH I TTYNYT TEKNOLOGIA , J OKA ON MAHDOLL IS TANUT UUDENLA ISTEN

  YH TE I SJEN JA YHTEENKERTY MIE N SYNT YMISEN SEK KE H ITTYMISE N

  FORMAAL IN KOU LUTUKS EN ULKOPU OLELLA

  (Thomas & Brown, 2011; Jenkins ym., 2008)

 • THE RISE OF PARTICIPATORY CULTURE

 • OSALLISTAVA KULTTUURI

  MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE.!ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPRISTT- JA YHTEISTOSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESS TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJAOHJAA SEK VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLESE MIT KOKENEIMMAT TIETVT JA OSAAVAT SIIRRETN YHTEISLLISEN TOIMINNAN VLITTMN ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSIHETEROGEENISEN YHTEISN JSENET USKOVAT, ETT OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYST SEK ITSELLE ETT YHTEISLLE

  OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SIT KEHITTKSEEN

  (esim. Jenkins ym., 2008 ; Thomas ja Brown, 2011; NETP, 2010; Enkenberg, 2014; Bereiter & Scardamalia, 2003; Scardamalia ym.,2011; Hakkarainen ym., 2013; Eckert ym., 1997; Wells, 2008; Lemke, 2002; Roth ja Lee, 2006 ym.)

 • OSALLISTAVA KULTTUURI

  MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE.

  OPPILAAN IKN SIDOTTU PROSESSI, JOKA EDELLYTT OPPILAAN KOKOAIKAISTA LSNOLOA

  !ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPRISTT- JA YHTEIST

  OPETUSTA TOTEUTETAAN PAKOLLISEN OPETUSSUUNNITELMAN VIITOITTAMANA

  OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESS TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA

  OPPIMINEN ANKKUROIDAAN LUOKKAHUONEESEEN JA OPPIKIRJOIHIN

  OHJAA SEK VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE

  OPETETAAN SIT MINK JOKU TOINEN ON RAKENTANUT TAI JULKI TUONUT

  SE MIT KOKENEIMMAT TIETVT JA OSAAVAT SIIRRETN YHTEISLLISEN TOIMINNAN VLITTMN ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI

  OPETTAJAN PUHEEN KUUNTELU JA MONISTEIDEN TYTTMINEN

  HETEROGEENISEN YHTEISN JSENET USKOVAT, ETT OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYST SEK ITSELLE ETT YHTEISLLE

  EDETN YKSIN TEHDEN JA SAMASSA TAHDISSA, JOLLOIN ERILAISUUS ON UHKA

  OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SIT KEHITTKSEEN

  OPETTAJAN SUORITTAMA ARVIOINTI

  (esim. Jenkins ym., 2008 ; Thomas ja Brown, 2011; NETP, 2010; Enkenberg, 2014; Bereiter & Scardamalia, 2003; Scardamalia ym.,2011; Hakkarainen ym., 2013; Eckert ym., 1997; Wells, 2008; Lemke, 2002; Roth ja Lee, 2006 ym.)

  KOULUKULTTUURI

 • T h e u n e q u a l ac c es s t o t h e o p p o r t u n i t i es , e x p e r i e n c es , s k i l l s , a n d k n o w l e d g e t h at w i l l p r e p a r e

  y o u t h f o r f u l l p a r t i c i p at i o n i n t h e w o r l d o f t o m o r r o w

  THE PARTICIPATION GAP

  Jenkins ym., 2008

 • m e i d n t u l i s i k y e t j at k u va s t i u u d i s t a m a a n t o i m i n t a k u l t t u u r i a m m e

  o r g a n i s o i v i a k y t n t e i t j a k a s vat t a m a a n l a p s i s s a m m e t a i t o j a ,

  j o t k a t m n m a h d o l l i s t avat

  prof. emeritus Jorma Enkenberg

 • va at e i t a k o u l u n t o i m i n t a k u l t t u u r i n m u u t o k s es t a o n es i t e t t y m o n es t a k i n

  s u u n n a s t a , m u t t a e r i l a i s i a o p p i m i s y m p r i s t j , - y h t e i s j j a

  - v l i n e i t y h d i s t v l l e o p p i m i s e l l e o n t a r j o l l a h y v i n v h n

  OPPIMISTUTKIMUKSEEN

  OPETUSMALLEJA P E R U S T U V I A

 • DOP!DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGI IKKA 2.1JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRM, SINIKKA PLLNEN, PETTERI VANNINEN & HENRIIKKA VARTIAINEN

 • OSALLISTAVA OPPIMINEN 2.1 !

  Oppimistoiminnan lhtkohdat: oppilaiden kiinnostus sek identiteetti Korostus tiedolla leikkimisess ja tyskentelyss sek yhteiskehittelyss Tavoitteena harjoitella uutta luovaa, innovatiivista toimintaa yhdess tapahtuvan toiminnan

  muodossa tutkimalla ilmiit ja etsimll ratkaisuja ongelmiin Oppimistoiminnan mahdollistajat: uudet mediat, teknologiset (henkilkohtaiset sek yhteislliset)

  tyvlineet sek kehittyvt kulttuuriset kytnteet Oppimisen konteksti: koulun, kodin ja niiden ulkopuolisen maailman tarjoamien resurssien

  muodostama ekosysteemi Ajattelu:

  prof. emeritus Jorma Enkenberg

  thinking in redesigning

 • DESIGN uudistamallaMERKITSEE OSALLISTUMISTA KULTTUURISIIN KYTNTEISIIN NIIT

 • OSALLISTAVA OPPIMINEN (KSITYS ELINVOIMAISESTA OPPIMISESTA)

  Itseoppiminen Osallistuminen yhteisn toimintaan

  YHTEISKEHITTELYVLINEET(OPETUSMALLI)(OPPIMISTA MEDIOIVAT TEKNOLOGIAT)

  Omat vlineet

  Sosiaalinen media Oppijat tutkijoina

  Oppijat suunnittelijoina

  OPPIMISEN VIITEKEHYS

  DOP

 • Albert Einstein

  GENIUS Everybody is a

  FISHBut if you judge a

  by its ability to climb a tree, it will live out its whole life believing it is stupid.

 • Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) pyrkii

  edistmn oppijoissa niit osaamisia, jotka tmn

  mahdollistavat rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja tyntekijlt

  vaadittavia taitoja

  TAVOITE

 • KOULUYHTEIS (oppijat, opePajat, muu henkilkunta)

  YHTEISKEHITTELY ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA (esim. tutkijat, museo-oppaat)

  YHTEISN LIITTYMINEN (esim. Openmets)

  AVOIMET HAASTEET SEK SIT TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET (oppijoiden oman mielenkiinnon suunnassa)

  TODELLISEN MAAILMAN KOHTEIDEN TUTKIMINEN

  (esim. ilmit vliPv museoartefakX, luontokohde)

  JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT (esim. ilmin tai sit edustavaan kohteeseen liiPyv tutki