osaamisperusteisuus, sitä tukevat hops-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osien integrointi

37
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osien integrointi Rovaniemi 11.5.2015 Asiantuntija oppimisratkaisut Minna Taivassalo, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/InnoOmnia

Upload: taivassalo-minna

Post on 18-Jul-2015

80 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Osaamisperusteisuus, sitä

tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osien

integrointi

Rovaniemi 11.5.2015

Asiantuntija oppimisratkaisut

Minna Taivassalo,

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia/InnoOmnia

[email protected]

Työpajan rakenne

Alustus 30 min siitä, miten metropolialueella on toimeenpantu osaamisperusteisuutta

Ryhmäpohdinta 20 min, miltä osin metropolialueen käytännöt ovat hyödynnettävissä / parastettavissa /samoja?

Kirjatkaa ylös ryhmänne mielestä sovelettaviatoimintatapoja

– Ryhmäpohdintojen muistiinpanot kirjataan kutakin ryhmää varten laadittuun padlet-alustaan

– Pohdinnan lopuksi kukin ryhmä esittelee lyhesti mietteet

[email protected]

Osaamisperusteisuus käytännössä

Opiskelija keskiössä

Joustavuus

Taivassalo 2014

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ

L787/2014 14 § Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen.http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140787

Tavoite: opiskelijalle vahva perusosaaminen, joka mahdollistaa työtehtävissä toimimisen, työelämäkontaktit opiskelun aikana -> työllistyminen tai itsensä työllistäminen

[email protected]

Opiskelijoilla erilainen lähtötaso ja yksilöllinen

osaamisen kehittämisen prosessi

Kuva Taivassalo 2015, esitystapa Veijo Kykkänen AEL/ALVAR

[email protected]

Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta

▪ Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen – HOPS tärkeä

▪ Mahdollistetaan opiskelijan yksilöllisen eteneminen opinnoissa (opiskelijalla lakisääteinen oikeus yksilölliseen opintopolkuun)

▪ Toteutetaan koulutuksen järjestäjän tukemana rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat oppimisen ohjauksen eri ympäristöissä

▪ Oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuutta ja opettajuutta (tavoitteellisen oppimisen tuki)’

▪ Oppimisen ja opetuksen tukena hyödynnetään työkaluja ja ympäristöjä, joita muutenkin käytetään elämässä

▪ Hyödynnetään erilaisia toimiviksi toteutettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä

[email protected]

AITO – Aidosti osaamisperusteisuuteen

–kehittämishanke metropolialueella

Lisätietoja http://osaamisperusteisuus.wordpress.com

Metropolialueen koulutuksen järjestäjät

•Keuda

•Luksia

•Varia

•Stadin ammattiopisto

•Helsingin Diakoniaopisto

•Validia Ammattiopisto

•Omnia, koordinointi

[email protected]

Tutkinnonperusteiden

ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla

Keskeisettyöprosessitosaamiset ja

ammatti-taito-

vaatimuksetYhteisten tutkinnon

osien integrointi

ammatillisiin

Osaamisperusteisuus käytännössä

Tutkinnon osa

kerrallaanJaettu opettajuus

Ja ohjaajuus

Opiskelija keskiössä

Opettajan työnkuva/OVTES

Joustavuus

Oppimisen ohjaus

Taivassalo 2014

Yhteis-suunnittelu

OPS & rakenteet

[email protected]

Tutkinnonperusteiden

ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla

Keskeisettyöprosessitosaamiset ja

ammatti-taito-

vaatimuksetYhteisten tutkinnon

osien integrointi

ammatillisiin

Osaamisperusteisuus käytännössä

Tutkinnon osa

kerrallaanJaettu opettajuus

Ja ohjaajuus

Opiskelija keskiössä

Opinto-ohjaus ja opettajat

Malli esimerkkejä

opintopoluista

ELÄVÄ HOPS ja yksilöllinen opintopolku

Työpaikalla tapahtuvan

oppimisen määrä yksilöllisesti

Aiemmin hankitun osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen

Projektit

Monialainen pedagoginen

osuuskuntatoiminta

Opettajan työnkuva/OVTES

Opiskelijoiden vertaistuki ja -vertaisohjaus

Joustavuus

Oppimisen ohjaus

Taivassalo 2014

Työelämä-kumppanuuksien

kehittäminen

KV-yhteistyö

PLEPLN

MOOC

Yhteis-suunnittelu

OPS & rakenteet

Yhtei-söllisyys

[email protected]

Tutkinnonperusteiden

ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla

Tavoite WIN-WIN-WIN kaikki voittaa eli työelämään osaajia, opettajalle mielekäs työ , opiskelijoille mielekäs opinnoissa eteneminen

Keskeisettyöprosessitosaamiset ja

ammatti-taito-

vaatimuksetYhteisten tutkinnon

osien integrointi

ammatillisiin

Osaamisperusteisuus käytännössä

Tutkinnon osa

kerrallaanJaettu opettajuus

Ja ohjaajuus

Opiskelija keskiössä

Opinto-ohjaus ja opettajat

Malli esimerkkejä

opintopoluista

ELÄVÄ HOPS ja yksilöllinen opintopolku

Työpaikalla tapahtuvan

oppimisen määrä yksilöllisesti

Aiemmin hankitun osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen

Projektit

Monialainen pedagoginen

osuuskuntatoiminta

Opettajan työnkuva/OVTES

Opiskelijoiden vertaistuki ja -vertaisohjaus

Oppiminen ei ole sidoksissa aikaan, vaan se tapahtuu

yksilöllisesti

Opettajan työ ei

tarkoita samaa kuin opiskelijan työmäärä

Joustavuus

Oppimisen ohjaus

Osaaminen näytetään

Taivassalo 2014

Työelämä-kumppanuuksien

kehittäminen

KV-yhteistyö

PLEPLN

MOOCTiedostetaan, että oppiminen ei ole

sidoksissa tiettyyn paikkaan, vaan sitä

tapahtuu eri ympäristöissä

Yhteis-suunnittelu

OPS & rakenteet

Yhtei-söllisyys

[email protected]

Jaettu opettajuus ja oppimisen ohjaajuus

Tavoite: yhteissuunnittelua ja -ohjaajuutta varten

opettajatiimit ammatillisiin tutkinnon osiin

– Yhteisten tutkinnon osien opettajat ja ammatillisten

tutkinnon osien opettajat sekä työpaikkaohjaajat

– Resursointi maks. käytettävissä oleva resurssi

tutkinnoittain -> tutkinnon osittain ja kullekin

opettajalle/ohjaajalle -> opetuksen toteutuksen

yhteissuunnittelu vkotasolla, aikaa ohjaukseen

[email protected]

AITO-opettajuus pohdintaa• Opettajan työnkuvan hahmottaminen prosessina

• Oppimisen omistajuus on opiskelijalla ja opettajan tehtävänä on oppimisen ohjaus.

• Ohjaa opiskelijoiden oppimista, tutkinnon suorittamista ja työllistymistä

• Arvioi opiskelijoiden oppimista ja osaamista (sisältää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen)

– Keskeinen osaaminen on arviontikriteerien sekä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden tunteminen (harjoiteltu pienryhmissä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista case-esimerkkien kautta)

• Kehittää omaa ammattitaitoaan, suunnittelee ja kehittää työtään ja työyhteisöään (yhteistyössä työelämän, muiden opettajien, oppilaitoksen muun henkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa)

• Vastaa oppimisympäristön turvallisuudesta ja toiminnan taloudellisuudesta – välittämisen kulttuuri

Pohdittavaksi: Hyväksytäänkö se, että opiskelijat voivat tehdä tutkinnon eri tavoin?

Rohkeus tehdä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista?

[email protected]

Kuva: Anne Raasakka Vantaan ammattiopisto Varia, AITO-hanke 2015

Opettajien työnkuvan hahmottaminen prosessina

[email protected]

Tutkinnon osan oppimisprosessien suunnittelua

helpottavia kysymyksiä hyödynnettäväksi

yhteissuunnittelussaOPISKELIJAN LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS- Miten opiskelijoiden lähtötilanne kartoitetaan? Tuen tarve? Kuka vastaa? - Miten aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen sekä mahdollinen osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen hoidetaan?

TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKI JA OHJAUS SEKÄ

OPPIMISYMPÄRISTÖT

- Miten tutkinnon osan oppimistavoitteista ja arviointikriteeristä kerrotaan

opiskelijoille? Kuka vastaa?

- Millaisia oppimistilanteet ovat?

- Millaisia käytännön harjoitteita/tekemistä? Minne mahdolliset tuotokset

palautetaan? (opiskelijan toiminta)

- Miten ohjausta on saatavilla? Mitä, milloin ja missä? (ohjausteot) Miten ohjaus

dokumentoituu?

- Miten oppimista dokumentoidaan? (opiskelijan toiminta)

- Mitä oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää? Esimerkiksi yrityssimulaatio työsalissa,

sitä tukevat opiskelijoiden blogit, opettajien ohjausblogi ja/tai esimerkiksi

ryhmänohjauksessa käytettävä whatsup-ryhmä tms.

- Miten opiskelijoiden vuorovaikutus ja yhteisöllinen tiedonrakentelu

mahdollistetaan ja sitä tuetaan, jos opiskelijat oppivat eri ympäristöissä?

[email protected]

Tutkinnon osan oppimisprosessien

suunnittelua helpottavia kysymyksiä- Miten opiskelijoille annetaan palautetta oppimisen edistymisestä?

- Hyödynnetäänkö vertaispalautetta?

- Hyödynnetäänkö itsearviointia? TIETOLÄHTEET- Mitä oppimateriaaleja, aineistoja ja tietolähteitä oppimisen tukena käytetään?Liittyykö tutkinnon osaa pedagogista osuuskuntatoimintaa?TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ, TYÖPAJAT- Työelämäyhteistyö tutkinnon osassa? Yhteydet työpaikkaohjaajiin? Yhteistyö toteutuksen suunnitteluvaiheessa?- Opettajien työelämäjaksot- Hyödynnetäänkö työelämän edustajien osaamista? Miten?- Yhteiset ohjausympäristöt - Työssäoppiminen/työpaikalla tapahtuvan oppiminen YRITTÄJYYSKASVATUS

- Tehdäänkö projektitöitä? Onko asiakastöiden vastaanottaminen mahdollista?

Onko ohjausta saatavilla? Pedagoginen osuuskuntatoiminta? KV-YHTEISTYÖYHTEISTEN TUTKINNON OSIEN INTEGROINTI

[email protected]

Kuva Nina Eskola Sotereppu-hanke 2008,lisätietoja http://bit.ly/1DJDe5d

[email protected]

Käänteinen opetus (tai käänteinen

luokkahuone, engl. flipped classroom)–

pedagogisen toimintamallin soveltaminen

Tavoitteena on saada opiskelijat tutustumaan uuteen asiaan ensin

itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan oppimisen

ohjaustapaamisissa face to face tai online.

Käänteinen opetus korostaa siten

opiskelijan omaa aktiivisuuta oppimisessa

opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja

teknologian ja Internetin käyttöä opetuksessa.

Tavoitteena tutkinto-/alakohtaisten/aihekohtaisten

verkkoaineistoklustereiden koonti yhteistyössä oppilaitoskirjaston

kanssa

Lue lisää flipped classroom-mallista

https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/ohjeita

-opiskeluu/2-2-itsearvointi-ja-reflektointi

[email protected]

Asiantuntijayhteyksiä

oppilaitokseen

Työelämämentoreita esim. webinaarien avulla

Asiantuntijayhteyksien rakentaminen sosiaalisen median kautta (asiantuntijablogit, Twitter, yhteisöpalvelut, Facebook, Youtube-asiantuntija-/kokemusasiantuntijavideot)

(Lähde 2015 Irja Leppisaari ja Leena Vainio)

Myös esimerkiksi erilaiset videotallenteet:

3D-tulosteen jälkikäsittely, taitelija Svante Knuusinopissa https://www.youtube.com/watch?v=0LtymftuiUo

[email protected]

Käänteisen opetuksen ja osaamismerkkien

idea sovellettuna opettajien

täydennyskoulutukseen esimerkki

www.oppiminenonline.com- Verkkosessioin tallentaminen ja mahdollisuus katsella jälkikäteen - Mahdollisuus Facebook-ohjaukseen - Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, hakemuksessa osaamisen todentaminen tuotoksin (opittua hyödynnetty)

[email protected]

Autenttinen oppiminen,

osaamisperusteisuus -osaamismerkki

OSAAMISTAVOITTEET▪ Ymmärtää osaamisperusteisuuden lähtökohdat ja vaikutukset opettajuuteen▪ Tuntee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteet▪ Osaa hakea ja nimetä hyviä käytänteitä liittyen jaettuun opettajuuteen,

osaamisperusteisuuteen ja yksilöllisten opintopolkujen muodostamiseenTEEMAT▪ Osaamisperusteisuus käytännössä ja opetussuunnitelmissa▪ Hyviä erimerkkejä osaamisperusteisuudesta

OSAAMISEN OSOITTAMINEN▪ Kuvaile osaamismerkkihakemuksessa, miten olet toteuttanut tai voisit

toteuttaa omassa työssäsi alla olevia teemoja:– jaettu opettajuus– osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen– osaamisperusteisuus opetuksen arjessa– yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien integrointi– osaamisperusteisuus opetussuunnitelmatyössä

[email protected]

HOPS-käytännöt ja JOHTO-hankeOpetussuunnitelmakoordinaattori Leena Nummelin, Omnia

Tieto mm. täydentävät Silta-opinnot

http://omnia.adobeconnect.com/p73zpn3ax49/

Ohjeita attoista ytoihin opas 15 4 2015.pdf

Kysymyksiä voi lähettää

[email protected]

JOHTO-hankkeen suunnittelua, kuvassa valkoisessa paidassa Leena Nummelin, Omnia ja punaisessa Tiina Halmevuo, Keuda

[email protected]

Kesäamis Perustuu opettajien vapaaehtoisuudelle ja eri

organisaatioiden yhteistyölle

Tulevana kesänä Juhannukseen saakka opiskelijoilla

mahdollisuus viedä opintoja loppuun mm.

työssäoppimista hyödyntämällä

[email protected]

Osaamisperusteisuutta tukevat HOPS-

käytännöt

Opiskelijan lähtötilanteen kartoitus jokaisen tutkinnon osana alkaessa ja HOPSin päivitys

Suunnitteilla kehittämisyksikön (oppimisratkaisut-tiimi, työelämätiimi ja kv-tiimi) yhteistyössä toteuttama opiskelijoille ja opettajille sekä työelämän edustajille suunnattu

– ”TUUNAA OPINTOPOLKUSI” –työpaja, jossa esitellään erilaisia vaihtoehtoja opintopolulla etenemiseen

– sekä keskitetty työelämän kehittämistehtävien ja NY-yritystoimeksiantojen oppinnollistamis- ja vastaanottapiste

[email protected]

3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1.1. Äidinkieli

3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi

3.1.3. Vieraat kielet

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen

osaaminen, 9 osp

3.2.1. Matematiikka

3.2.2. Fysiikka ja kemia

3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava

osaaminen, 8 osp

3.3.1. Yhteiskuntataidot

3.3.2. Työelämätaidot

3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta

3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

3.4.1. Kulttuurien tuntemus

3.4.2. Taide ja kulttuuri

3.4.3. Etiikka

3.4.4. Psykologia

3.4.5. Ympäristöosaaminen

3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4

[email protected]

Järkevä sisältöjen integrointi

Autenttisuus merkitsee sellaisen

oppimisympäristön ja sellaisten oppimistilanteiden

ja prosessien suunnittelua, jotka antavat

opiskelijalle mahdollisuuksia ajatella ja toimia

niin kuin alan ammattilaiset ja asiantuntijat

toimivat – myös toteutettuna oppilaitos -

kontekstissa (Herrington et al, 2010)

[email protected]

Intergointia eri tavoin

(ikä ammatissa toimisen kannalta relevantti tapa oppia)

ammattialan käsitteet, työkalusanastot yms, tehty jo paljon (esim. opiskelija ottaa kuvia eri työkaluista blogiinsa ja kirjoittaa niiden eri vieraskieliset merkitykset blogiinsa)

työsaliin/simulaatioon/työpaikalle yhteisten tutkinnon osien opettajat mukaan ohjaamaan (ohjaajuus, oman substanssin osalta)

Tieto- ja viestintätekniikan oppimisen integrointia voidaan toteuttaa myös opetusjärjestelyjen ja –menetelmien kehittämisen kautta esim.

oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin välineenä tvt-työkalut (tuotoksena esim. myös oppimateriaaleina hyödynnettävät asiakaspalveluvideot/animaatiot/sarjakuvat selostuksineen prosesseista, työhaussa hyödynnettävä blogi)

Työelämätaidot työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen

Muut mitkä?

[email protected]

Testaa oppimistehtäväsi

– heijastaako se työelämän käytäntöjä?

1) Tehtävällä on selkeä yhteys tosielämään

2) Tehtävää ei ole etukäteen tarkoin määritelty vaan se vaatii opiskelijoita määrittämään tehtävän loppuun suorittamiseen tarvittavat osatavoitteet ja vaiheet

3) Tehtävä edellyttää paneutumista ja opiskelijat joutuvat työskentelemään tehtävän parissa pitempään

4) Opiskelijoilla on mahdollisuus valita tietoa monista eri lähteistä ja havaita mikä tieto on relevanttia ja mikä ei

5) Tehtävä voidaan integroida useisiin sisältöalueisiin ja se on laajasti ongelmaa käsittelevä ja monialainen

6) Tehtävän arvioinnissa ei korostu pelkästään lopputulos vaan myös oppimisprosessi jonka avulla siihen päästään (myös itse-, vertaisarviointi)

Lähde Irja Leppisaari ja Leena Vainio 2015

[email protected]

Pohdittavaa

Minkälaisia ovat oppimistehtävät ja aktiviteetit, jotka heijastavat todenmukaisia työelämän työskentelytapoja ja joihin myös arviointi on saumattomasti kytketty?

Miten todelliselle elämälle tyypilliset ongelmanratkaisu-tilanteet tuodaan verkko-oppimisympäristöön?

Onko esimerkiksi 3-5-sivuinen yksilöllinen tuotos ”liian helppo ratkaisu” - ainakin toistuvana työtapana!

Olisiko rikkaampaa tehdä pohtimisesta yhteisöllinen prosessi (esim. blogit), johon myös työelämän kokemusasiantuntijoita voidaan linkittää?

Syttyisikö oppimisen into ja lyhensivätkö myös koulutusajat, jos oppimistehtäviä ja -aktiviteetteja uudistettaisiin rohkeasti ja ne kytkeytyisivät vahvemmin oppijan kokemusmaailmaan ja työelämän arkikäytänteihin?

Lähde Irja Leppisaari ja Leena Vainio 2015

[email protected]

Miten integrointityö aloitetaan?

Ammatinopettajat:• tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin

kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa

• huomioidaan työssäoppiminen

Yhteisten tutkinnon osien opettajat:• perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen

löytäminen• perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin

Ammatin ja yhteisten tutkinnon osien opettajat tekevät integrointisuunnitelman yhdessä, integroinnin on oltava kriteeriperusteista (jokaisella alalla omat vaatimukset, paljon räätälöintityötä).

SISÄLTÖ RATKAISEE

Miten integrointityö aloitetaan?

Ammatinopettajat:• tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin

kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa

• huomioidaan työssäoppiminen

Yhteisten tutkinnon osien opettajat:• perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen

löytäminen• perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin

Ammatin ja yhteisten tutkinnon osien opettajat tekevät integrointisuunnitelman yhdessä, integroinnin on oltava kriteeriperusteista (jokaisella alalla omat vaatimukset, paljon räätälöintityötä).

SISÄLTÖ RATKAISEE

Miten integrointityö aloitetaan?

Ammatinopettajat:• tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien

ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa

• huomioidaan työpaikalla tapahtuva oppiminen

Yhteisten tutkinnon osien opettajat:• perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin,

integroitavien sisältöjen löytäminen• perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin

Ammatin ja yhteisten tutkinnon osien opettajat tekevät integrointisuunnitelman yhdessä, integroinnin on oltava kriteeriperusteista (jokaisella alalla omat vaatimukset, paljon räätälöintityötä).

SISÄLTÖ RATKAISEELähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

[email protected]

• integrointitarpeet kirjataan sekä yhteisten että ammatillisten tutkinnon osien toteutussuunnitelmiin

• ajallinen ja sisällöllinen integrointi, aloilla on erilaiset tarpeet

• lukujärjestystyössä huomioitava integrointi alakohtaisesti

• tutkinnon osan opetus suunnitellaan yhdessä: huomioitava, mitkä sisällöt on tarkoituksenmukaista opettaa työsalissa

• keinoja: verkko-opintojen lisääminen, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opiskeleminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä

Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

[email protected]

Kysymyksiä:

• Miten sijoitetaan lukujärjestykseen?• Miten yhteisopettajuus/jaettu opettajuus

onnistuu?• Miten hyvin soveltuu työssäoppimisen yhteyteen?• Minkä verran opetetaan työsalissa (alojen eril.

tarpeet)?• Miten paljon verkko-opintoja?• Miten paljon työssäoppimisen yhteydessä?• Miten yht. tutkinnon osien opettajia tuetaan

menemään työsaliin tai työssäoppimispaikalle? Millaista koulutusta tarvitaan?

• Työturvallisuusnäkökulman huomioiminen?

Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

[email protected]ähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

CASE 1: Ilmanvaihtokoneen huoltoKiinteistöpalvelujen perustutkinnon 1. vuosikurssin opiskelijoiden englannin 1. opinnot, 14 opiskelijaa• Ammatinopettaja ja englannin opettaja etsivät yhdessä netistä

englanninkielistä materiaalia, joka olisi ko. ryhmälle sisällöllisesti oikeaa, ajankohtaista ja kielellisesti sopivaa. (2 h)

• Englannin opettaja laati aukkokäännöksen ja opiskelijoille täytettävän sanaston ilmanvaihtokoneen huoltotekstiin, joka oli valittu netistä.

• Tekstiä käsiteltiin englannin oppitunnilla ja opiskelijat laativat itselleen sanaston. (2 h)

• Ammattityön tunnilla opiskelijat vaihtoivat ilmanvaihtokoneen suodattimet ammattiopettajan johdolla. Englannin opettaja oli mukana työmaalla ja jokainen opiskelija kertoi englanniksi mitä oli tekemässä, kerrattiin eri osien nimiä ja selvitettiin mitä ilmanvaihtokoneessa olevat englanninkieliset ohjeet ja varoitukset tarkoittavat. (2 h)

• Seuraavalla englannin oppitunnilla pidettiin vielä pieni sanakoe ilmanvaihtokoneen huoltoon liittyvistä sanoista.

• Tämä integrointitehtävä vaati englannin opettajan ja ammatinopettajan hyvää ja joustavaa yhteistyötä sekä aikataulujen sovittelemista. Toisaalta se oli opiskelijoiden mielestä hyvin motivoiva ja on sovellettavissa lukuisiin muihinkin ammatillisiin sisältöihin.

[email protected]ähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

CASE 2: HotellivierailuKiinteistöhuoltopalvelujen perustutkinnon 1. vuosikurssin opiskelijoiden englannin 1. opinnot, 14 opiskelijaa• Ammatillisten tutkinnon osien opettaja oli sopinut opiskelijavierailun

helsinkiläiseen kansainväliseen hotelliin, jossa hotellin johtaja piti opiskelijoille englanninkielisen esityksen siitä mitä kiinteistönhoitajan työhön kuuluu sekä minkälaista asiakaspalvelua ja kielitaitoa hotellin kiinteistönhoitajalta edellytetään. Englannin opettaja oli myös mukana.

• Hotellin kiinteistönhoitaja kierrätti vieraita työkohteissa ja samalla käytiin läpi tarvittavaa sanastoa englanniksi esim. turvaohjeita ja käyttöohjeita. Vierailu kesti 2 h.

• Seuraavalla englannin tunnilla kerrattiin vielä hotellin johtajan kuvailemat ammattitaitovaatimukset.

• Tämä oppimistehtävä vaati aikataulujen sovittelua, mutta oli erittäin motivoiva opiskelijoille sekä antoi myös englannin opettajalle paljon tietoa kiinteistönhoitajan työssä tarvittavasta kielitaidosta.

[email protected]ähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

Case 3: Verkkolehti Viiden yhteisen tutkinnon osan opettajan yhteistyö saman ryhmän (sähköala) ohjauksessa samassa jaksossa. Tämä mahdollistui, koska kaikilla opettajilla oli ko. ryhmän yhteisten tutkinnon osien opetusta samassa jaksossa. Lähtökohtana oli saada aikaan uudenlainen kokoava tapa työskennellä sekä keventää opiskelijoille raskaan atto-jakson tunteja yhteisen projektin avulla.

Projektimuotona oli verkkolehti, jossa sisältöä tuotettiin äidinkielen ja englannin kielen avulla ammattiaineista, yhteiskuntatiedosta, fysiikasta sekä terveystiedosta. Joitain tunneista toteutettiin päällekkäisinä, kun lukujärjestys esim. tuntien peräkkäisyyden vuoksi antoi siihen mahdollisuuden. Muuten opinnoissa hyödynnettiinFronter-alustaa, jossa kaikki lisäsivät materiaalia yhteiseen huoneeseen ja äidinkielen tunneilla sitä koostettiin lehtiartikkeleiksi. Lehti jäi sähköiseen muotoon odottamaan pidemmälle etenevää taittoa.

Ryhmässä oli n. 15 opiskelijaa. Opintojen aikana pyrittiin varaamaan tavallista enemmän tietokonetunteja niissäkin aineissa, joissa niitä ei tavallisesti käytetty. Opettajat keskustelivat keskenään opintojen aikana mahdollisimman paljon ja tutustuivat kunkin yhteiseen huoneeseen laittamaan materiaaliin. Lopuksi opiskelijoille teetettiin samassa Fronter-huoneessa palautekysely projektin synnyttämistä kokemuksista.

[email protected]ähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

Case 4: RaportitRaporttien kirjoittaminen salissa tehdyistä töistä (sähköala). Kahden opettajan vetämät opinnot, joissa hyödynnettiin Fronter-oppimisalustaa. Ammatillisen tutkinnon osan opettaja tarkasti viikoittain laajan raportin etenevän tekstin kuvineen. Äidinkielen opettaja ohjasi kirjoittamista omilla tunneillaan. Opettajien tiiviin sähköisen yhteistyön ja tiheän palautteen annon vuoksi opiskelijoiden motivaatio oli korkealla ja hienoja tuloksia syntyi.

Opiskelijoita oli n. 15. Opettajat olivat keskenään yhteydessä sähköpostilla tiedottaen toisilleen havaintoja projektin etenemisestä sekä pyyntöjä esim. seurata jonkin opiskelijan työskentelyä vaikkapa kannustavan palautteen avulla tai antaen neuvoa jossain tietyssä yksityiskohdassa. Opintoihin käytettiin aikaa 28 tuntia, joista viimeiset oli varattu lyhyille töiden esittelyille.

[email protected]ähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015

Case 5: Alan sanastoEnglannin kielen integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin on tapahtunut lähinnä työkalujen, työvaiheiden ja muun alaan liittyvän sanaston opettelulla. Ensiapukurssin ja tulityökurssin jälkeen on käyty läpi työturvallisuutta ja siihen liittyvää sanastoa englanniksi. Työelämässä tarvittavaa asiakaspalveluun liittyvää kieltä on opeteltu lähinnä valinnaisissa opinnoissa. Kaikissa tekniikan alan ryhmissä englantia integroidaan ammatillisiin opintoihin eli opiskelijoita on n. 110.

Integraatio on tullut esille oppisisällöissä, ei niinkään yhteisopettajuutena tai työsalissa englantia opettaen. Ongelmana on ollut yhteisen suunnitteluajan puute ja englannin kieliopintojen sijoittaminen aivan opintojen alkuun eli ensimmäiseen vuoteen, jolloin opiskelijat ovat vielä muutenkin ammattiopintojensa alussa. Kun myöhemmin ammatillisissa opinnoissa olisi tarvetta esimerkiksi lukea ja tulkita englanninkielisiä ammattitekstejä ja ohjeita, ei englannintunteja ole enää ole käytettävissä.

[email protected]

Blogit ja wiki ohjauksessa

▪ Tähtimalli ohjauksessa

Opiskelijoiden blogitOpettajien ohjausblogit

Lähde: Jere Majava mukaillen Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm

Yhteinen seurantasivuYhteinen oppimisaineistojen jakamispaikka esim. avoin wiki

[email protected]

Lähteet / linkkivinkit

AITO-hankkeen osaamisperusteisuus blogi http://osaamisperusteisuus.wordpress.com/

ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

http://www.oph.fi/ampe

Arvioinnin opas on päivitetty vastaamaan säädös- ja määräysmuutoksia. Oppaassa on osiot koskien ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja http://www.oph.fi/julkaisut/2015/arvioinnin_opas (Oph.fi)

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen onlineHyödynnä verkkosessioiden tallenteet sekä torstaiset oppiminenonline-sessiothttp://www.oppiminenonline.com/

Pedagogiset mallit

Autenttinen ohjaus http://bit.ly/1EsTLvE

Kiltakoulut uutisia, mitä tapahtuu eri killoissahttp://www.slideshare.net/JariValkkynen/kiltakoulutesitys-itk-2015

http://www.kiltakoulut.fi/