ORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL

Download ORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL

Post on 03-Aug-2015

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. PPAARRLLAAMM AA CCAASSAAaajjuuddaanntt aa ddeesseennvvoolluuppaarr eelllllleenngguuaattggee ddeellss nnoossttrreess ffiillllss 2. CCOONNTTAACCTTEE OOCCUULLAARR II AATTEENNCCIIQQUU PPOODDEEMM FFEERR??- CCoollllooccaarr--ssee ddaavvaanntt lliinnffaanntt ii aa llaa mmaatteeiixxaa aallaaddaa..- AAsssseegguurraarr--ssee qquuee eennss eesstt eessccoollttaanntt ii eennss eennttnn..EEnnss mmiirraa??- EEnnss iinntteerreessssaa ttoott aallll qquuee ffaa ii ddiiuu.. EEllll//aa hhoo hhaa ddeessaabbeerr..- AApprrooffiittaarr qquuaallsseevvooll aaccttiivviittaatt qquuoottiiddiiaannaa:: bbaannyy,,mmeennjjaarr...... ppeerr ppaarrllaarr.. 3. HHIIGGIIEENNEE BBUUCCAALL II NNAASSAALL QQUU PPOODDEEMM FFEERR??:: FFeerr--lloo sseerr ccoonnsscciieenntt ddee llaa iimmppoorrttnncciiaa ddeedduurr eell nnaass nneett.. QQuuee eess mmiirrii aall mmiirraallll.. RReeffoorraarr ppoossiittiivvaammeenntt ttoott aallll qquuee ffaaccii ppeerreevviittaarr dduurr mmoocc,, xxuuppaarr oobbjjeecctteess,, 4. RREESSPPIIRRAACCII BBUUCCAALL QQUU PPOODDEEMM FFEERR??OOBBSSEERRVVAARR::- SSii bbaannyyaa eell ccooiixx..- SSii mmaanntt llaa bbooccaa oobbeerrttaa qquuaann mmiirraa llaa TTVV..- SSii mmaanntt llaa lllleenngguuaa ffoorraa..- SSii bbaavveejjaa mmaassssaa..SSII TTEENNIIMM DDUUBBTTEESS,, CCOONNSSUULLTTAARR PPEEDDIIAATTRRAA//OORRLL.. 5. SSUUCCCCII DDIIGGIITTAALL II DDEE LLAA XXUUPPAA QQUU PPOODDEEMM FFEERR??:: RReedduuiirr llss ddee llaa xxuuppaa aa ppaarrttiirr ddeellss 2244--3300mmeessooss,, cceerrccaanntt eell mmoommeenntt mmss ooppoorrtt.. AApprrooffiittaarr cceelleebbrraacciioonnss ccoommllaanniivveerrssaarrii,,llaarrrriibbaaddaa ddeellss RReeiissMMaaggss,,ddoonnaarr--llaa aall ddiimmoonnii,, ttaallllaarr llaa ggoommaaCCOOMM?? PPeerr eevviittaarr llaa ssuuccccii ddiiggiittaall eess ppooddeennuuttiilliittzzaarr ddiiffeerreennttss rreeccuurrssooss:: ccoossiirr uunn gguuaannttaall ppiijjaammaa,, ppoossaarr uunnaa ssuubbssttnncciiaaddeessaaggrraaddaabbllee aall ddiitt,, pprreemmiiaarr--lloo qquuaann nnoosseell xxuuppaa,, eettcc.. 6. DDIIFFIICCUULLTTAATTSS MMAASSTTIICCAATTRRIIEESS II DDEEDDEEGGLLUUCCII QQUU PPOODDEEMM FFEERR??:: MMeennjjaarr ttoott ttiippuuss ddaalliimmeennttss ((ddiiffeerreennttsstteexxttuurreess)),, jjaa qquuee iimmpplliiccaa uunnaa ssrriiee ddeemmoovviimmeennttss ddee lllleenngguuaa,, llllaavviiss ii ddeennttss qquueessnn bbssiiccss ppeell lllleenngguuaattggee ii aammbb llaa bbooccaattaannccaaddaa.. EEvviittaarr llss ddee xxuuppaa ii bbiibbeerr mmss eennllll ddeellss22 aannyyss ii mmiigg ppeerr eevviittaarr ddeeffoorrmmaacciioonnss iiaaccoossttuummaarr--lloo aa mmaasstteeggaarr.. 7. MMOOSSSSEEGGAADDAA OOBBEERRTTAA 8. SSUUCCCCII DDIIGGIITTAALL 9. SS DDEE XXUUMMEETT II BBIIBBEERR 10. EESSTTIIMMUULLAACCII DDEELL LLLLEENNGGUUAATTGGEE QQUU PPOODDEEMM FFEERR??:: CCoonnvveerrssaarr aammbb eellllss eenn ttootteess lleess ooppoorrttuunniittaattss qquuee ssooffeerreeiixxiinn,,ddeemmaannaanntt:: oonn?? QQuuaann??,,......,,ffeerr pprreegguunntteess oobbeerrtteess.. AAnnttiicciippaarr aallll qquuee ffaarreemm.. DDoonnaarr tteemmppss ppeerr ttaall qquuee rreessppoonngguuii ii sseexxpprreessssii,, nnooiinntteerrrroommpprree lleess sseevveess pprroodduucccciioonnss ii ddeeiixxaarr--lloo aaccaabbaarr lleessffrraasseess.. AAllllaarrggaarr lleess sseevveess pprroodduucccciioonnss aammpplliiaanntt llaa iinnffoorrmmaaccii.. TTrreebbaallllaarr llaa mmeemmrriiaa.. AAmmpplliiaarr eell vvooccaabbuullaarrii.. IInniicciiaarr llaa sseeqqnncciiaa ddhhiissttrriieess.. EEll nniinn//aa nneecceessssiittaa eell sseeuu tteemmppss ddee jjoocc lllliiuurree.. ss iimmppoorrttaanntt qquuee ccoonntteeuu ccoosseess aallss vvoossttrreess ffiillllss ii eexxpprreesssseeuueellss vvoossttrreess sseennttiimmeennttss,,aaiixx eellllss ttaammbb hhoo ffaarraann.. 11. Per potenciar llaa ccaappaacciittaatt dd EEssccoollttaarr::&gt;&gt;RReessppoonnddrree aa lleess pprreegguunntteess ddee ffoorrmmaa llggiiccaaii aammbb ppaacciinncciiaa,, sseennssee ffrriissssaarr..&gt;&gt;DDiissffrruuttaarr aammbb lliinnffaanntt ddee ccoonnttaarr,, oo lllleeggiirrtteebbeeooss,, ccoonntteess,, rreevviisstteess oo qquuaallsseevvooll ttiippuussddee tteexxtt..&gt;&gt;EEssccoollttaarr ttoott ttiippuuss ddee mmssiiccaa,, CCDD iinnffaannttiill&gt;&gt;AAnnaarr aall tteeaattrree oo aa ccoonncceerrttss aaddiieennttss.. 12. PPAARRLLAA IINNFFAANNTTIILLIITTZZAADDAA QQUU PPOODDEEMM FFEERR??:: NNoo iimmiittaarr llaa sseevvaa ffoorrmmaa ddee ppaarrllaarr,, nnii rriiuurree--llii llaaggrrcciiaa.. NNoo rreennyyaarr--lloo ssii ppaarrllaa mmaallaammeenntt,, ssiinn rreeppeettiirr llaasseevvaa pprroodduuccccii ccoorrrreeccttaammeenntt sseennssee ddoonnaarr mmssiimmppoorrttnncciiaa.. NNoo eellss ddiigguueeuu ppaarraauulleess ttrraaddiicciioonnaallmmeenntt uuttiilliittzzaaddeessppeerr ddiirriiggiirr--ssee aallss iinnffaannttss:: ttiittii ppeerr ppaa aammbbssoobbrraassssaaddaa oo mmiimmii ppeerr mmaall.. EEvviittaarr llaabbss ddaatteennccii ssoobbrree lleess eerrrraaddeess iiddiiffiiccuullttaattss.. PPaarrllaarr aammbb ffrraasseess ccuurrtteess ii sseennzziilllleess aaddeeqquuaaddeess aallaa sseevvaa eeddaatt.. 13. PPEERR SSOOBBRREETTOOTT:: EESSTTIIMMAARR--LLOOSSMMOOLLTT CCOOMM FFIINNSS AARRAA II GGAAUUDDIIRR DDEELLAA SSEEVVAA EESSTTAADDAA AAMMBBVVOOSSAALLTTRREESS.. AALLAABBAARR AALLLL QQUUEEFFAANN BB,, MMNNIIMM UUNN CCOOPP AALL DDIIAA..GGRRCCIIEESS!! </p>