orientaciÓn acadÉmica 6º primaria

of 44 /44
IES IES PEDRO PEDRO FLORIANI FLORIANI Orientación 6º primaria Orientación 6º primaria

Upload: pedrofloriani

Post on 16-Apr-2017

923 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

IES IES PEDRO PEDRO FLORIANIFLORIANI

Orientación 6º primariaOrientación 6º primaria

Page 2: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

ESO1º E 2º FPB (Formación Profesional

Básica)BACHARELATO:

Bacharelato de Ciencias Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR (FP):

CM de instalacións de telecomunicaciónsCM de xestión administrativaCS de administración e finanzas

ADULTOS: ESA

NO INSTITUTO IMPÁRTESENO INSTITUTO IMPÁRTESE:

Page 3: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

NOVEDADES LOMCENOVEDADES LOMCE

Page 4: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

CALENDARIO IMPLANTACIÓN LOMCECALENDARIO IMPLANTACIÓN LOMCE

CURSO 2015-2016CURSO 2015-2016: 1º e 3º ESO. CURSO 2016-2017CURSO 2016-2017: 2º e 4º ESO.

CURSO 2017-2018CURSO 2017-2018: AVALIACIÓN FINAL DE 4º ESO.

Page 5: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 6: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

Educación Educación Secundaria Secundaria ObrigatoriaObrigatoria

Page 7: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

A ESOA ESO

A etapa da ESO organízase en materias e comprende 2 ciclos:

- 1º ciclo: 1º, 2º e 3º ESO- 2º ciclo: 4º ESO.

O 4º da ESO 4º da ESO terá dúas opcións: a) Ensinanzas académicasEnsinanzas académicas para iniciar o bacharelato.

b) Ensinanzas aplicadas Ensinanzas aplicadas para iniciar a FP.

Page 8: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

MATERIAS HORAS

TRONCAISBIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4XEOGRAFÍA E HISTORIA 3LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4MATEMÁTICAS 5INGLÉS 3

ESPECÍFICAS EDUCACIÓN PLÁTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

2

FRANCÉS 2EDUCACIÓN FÍSICA 2RELIXIÓN OU VALORES ÉTICOS 1

DE LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 4Materia a determinar polo centro 1Titoría 1

TOTAL 32 horas

1º ESO

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES

Page 9: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AVALIACIÓN NA ESO AVALIACIÓN NA ESO • Os/as alumnos/as promocionaránpromocionarán de curso

cando superen todas as materias ou teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo.

• Os/as alumnos/as repetiránrepetirán curso cando teñan avaliación negativa en 3 ou máis materias ou en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea.

• O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa.

Page 10: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AVALIACIÓN NA ESO AVALIACIÓN NA ESO • Ao finalizar 4º ESO, o alumnado terá unha

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADAAVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA pola opción de ensinanzas académicas ou pola de ensinanzas aplicadas.• Poderán presentarse a esta avaliación o

alumnado que obtivera avaliación positiva en todas as materias, ou ben negativa nun máximo de 2 materias sempre que non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.

• Para obter o título de Graduado en ESOtítulo de Graduado en ESO é necesario unha nota superior a 5. Esta nota deducirase da seguinte ponderación:

• 70 % 70 % da media das notas da ESOnotas da ESO.• 30 % 30 % da nota obtida na avaliación final avaliación final

Page 11: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

PROFESORADOPROFESORADO Normalmente vas ter un profesor ou profesora diferente

para cada materia. Un deles será o teu titor/a.titor/a.

Cada semana a persoa titora terá unha hora de titoría titoría lectiva co seu grupo de alumnos.

Unha hora a semana de atención a pais/nais do seu grupo.

Non dubidedes en acudir a el/ela cando necesites información ou teñas algún problema.

 

Page 12: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 13: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

Non se poderá abandonar o centro sen permiso.

Deberemos ser puntuais ao inicio das clases. O alumnado non poderá permanecer nos

corredores esperando a chegada do profesor, deberán esperalo dentro da aula.

O alumnado poderá ir á Biblioteca no recreo. Cando o alumno/a falte a clase, esa ausencia

debe ser xustificada por escrito ao titor/a polo pai/nai do alumno.

NORMASNORMAS

Page 14: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

NORMAS DE NORMAS DE CLASECLASEO alumnado deberá:

Pedir permiso para entrar na aula, saudar educadamente e amosar un trato respectuoso co resto das persoas.

Non deambular pola clase sen autorización do profesorado e sentar correctamente, evitando bambearse e facer ruídos.

Page 15: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

• Respectar as regras da comunicación no que se refire a escoitar a quen fala, respectar a quenda de palabra e ter en conta as opinións dos demais.

•Os papeis e outro lixo non deberán ser botados nunca ao chan nin polas ventás.

•Non pintar as mesas nin as cadeiras.

Page 16: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

• Evitar as condutas que alteran a atención da clase: rir de maneira indebida, berrar, mascar chicle, consumir alimentos, usar aparatos de música ou teléfonos móbiles (agás uso didáctico supervisado polo profesor/a).

• Agardar a autorización do/a profesor/a para abandonar a aula; e antes de saír, deixar as mesas e as cadeiras en orde, a luz apagada e a porta pechada.

Page 17: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

•Está prohibido permanecer nas aulas durante o recreo (agás se se conta coa supervisión do profesorado).

•Os traslados, entradas e saídas das aulas faranse de forma silenciosa e ordenada.

•O alumnado, agás que cambie de aula, ten que permanecer dentro das aulas entre clases. Queda terminantemente prohibido ir ao baño nos cambios de clase; se precisa ir, agardará ao profesor que chegue e pediralle permiso.

Page 18: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 19: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

Aulas Departamentos das diferentes materias Aula de música Aulas de tecnoloxía Aulas de educación plástica e visual Aula de debuxo Aulas de informática Aula de apoio, departamento de orientación, … Despachos do Equipo Directivo, Secretaría, … Biblioteca e laboratorios Salón de actos Cafetaría Ximnasio , …

DISPÓN DE: DISPÓN DE:

Page 20: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AULAS AULA DE AULAS AULA DE MÚSICAMÚSICA

Page 21: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

DEPARTAMENTDEPARTAMENTO DE O DE

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN AULA AULA APOIOAPOIO

Page 22: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AULAS DE INFORMÁTICAAULAS DE INFORMÁTICA

Page 23: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AULA DE DEBUXO AULA DE DEBUXO LABORATORIOLABORATORIO

Page 24: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

BIBLIOTECABIBLIOTECA

Page 25: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

Normas de convivencia na Biblioteca

PÓDESE: NON SE PODE: Ler Beber

Escribir Comer

Buscar información Xogar

Traballar Entrar en redes sociais

Falamos en susurros en casos ESTRICTAMENTE

necesarios

Page 26: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

XIMNASIOXIMNASIO

Page 27: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

NORMAS:

•Se un alumno, non pode realizar a clase un día de forma puntual, deberá xustificalo e realizar as tarefas que lle sexan encomendadas polo profesor/a.•É imprescindible a roupa e calzado deportivo para realizar

a clase práctica.•Valorarase positivamente o uso correcto do material.•Evita o uso de obxectos que podan supor un risco para a

actividade a realizar: aneis con saíntes, pendentes, reloxos de metal, ...•Os chicles e os caramelos poden resultar perigosos

durante as actividades físicas; tíraos na papeleira o comezo da clase. Non se pode comer nin beber no pavillón.• O rematar a clase é necesaria a ducha ou o aseo, polo

que é preciso traer o material necesario para facelo: xabón, toalla, chancletas, camiseta de reposto, desodorizante.

Page 28: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AULAS DE AULAS DE ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO

Page 29: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

AULAS DE AULAS DE ELECTRÓNICAELECTRÓNICA

Page 30: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

ZONA DE RECREOZONA DE RECREO

Page 31: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

SALÓN DE SALÓN DE ACTOSACTOS

Page 32: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

CAFETARÍACAFETARÍA

Page 33: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA

Page 34: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 35: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 36: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 37: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 38: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

8-6-7 7

Page 39: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 40: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 41: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 42: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

http://http://florienta.blogspot.com.es/florienta.blogspot.com.es/

Page 43: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA
Page 44: ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

FRAN