orientaciÓn acadÉmica 6º primaria

Download ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA

If you can't read please download the document

Post on 16-Apr-2017

917 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IES PEDRO FLORIANIOrientacin 6 primaria

 • ESO1 E 2 FPB (Formacin Profesional Bsica)BACHARELATO:Bacharelato de CienciasBacharelato de Humanidades e Ciencias SociaisCICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR (FP):CM de instalacins de telecomunicacinsCM de xestin administrativaCS de administracin e finanzasADULTOS:ESA

  NO INSTITUTO IMPRTESE:

 • NOVEDADES LOMCE

 • CALENDARIO IMPLANTACIN LOMCECURSO 2015-2016: 1 e 3 ESO. CURSO 2016-2017: 2 e 4 ESO.

  CURSO 2017-2018: AVALIACIN FINAL DE 4 ESO.

 • Educacin Secundaria Obrigatoria

  *

 • A ESOA etapa da ESO organzase en materias e comprende 2 ciclos:- 1 ciclo: 1, 2 e 3 ESO- 2 ciclo: 4 ESO.

  O 4 da ESO ter das opcins: a) Ensinanzas acadmicas para iniciar o bacharelato.b) Ensinanzas aplicadas para iniciar a FP.

 • 1 ESO PROMOCIN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES

  MATERIAS HORASTRONCAISBIOLOXA E XEOLOXA4XEOGRAFA E HISTORIA 3LINGUA CASTEL E LITERATURA4MATEMTICAS5INGLS 3ESPECFICAS EDUCACIN PLTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 2FRANCS2EDUCACIN FSICA2RELIXIN OU VALORES TICOS1DE LIBRE CONFIGURACINLINGUA GALEGA E LITERATURA 4Materia a determinar polo centro1Titora1TOTAL 32 horas

 • AVALIACIN NA ESO Os/as alumnos/as promocionarn de curso cando superen todas as materias ou tean avaliacin negativa en 2 materias como mximo.

  Os/as alumnos/as repetirn curso cando tean avaliacin negativa en 3 ou mis materias ou en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castel e Literatura e Matemticas de forma simultnea.

  O alumnado poder repetir o mesmo curso unha soa vez e das veces como mximo dentro da etapa.

 • AVALIACIN NA ESO Ao finalizar 4 ESO, o alumnado ter unha AVALIACIN INDIVIDUALIZADA pola opcin de ensinanzas acadmicas ou pola de ensinanzas aplicadas.Podern presentarse a esta avaliacin o alumnado que obtivera avaliacin positiva en todas as materias, ou ben negativa nun mximo de 2 materias sempre que non sexan simultneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castel e Literatura e Matemticas.

  Para obter o ttulo de Graduado en ESO necesario unha nota superior a 5. Esta nota deducirase da seguinte ponderacin:70 % da media das notas da ESO.30 % da nota obtida na avaliacin final

 • PROFESORADONormalmente vas ter un profesor ou profesora diferente para cada materia. Un deles ser o teu titor/a.

  Cada semana a persoa titora ter unha hora de titora lectiva co seu grupo de alumnos. Unha hora a semana de atencin a pais/nais do seu grupo.

  Non dubidedes en acudir a el/ela cando necesites informacin ou teas algn problema.

 • Non se poder abandonar o centro sen permiso. Deberemos ser puntuais ao inicio das clases. O alumnado non poder permanecer nos corredores esperando a chegada do profesor, debern esperalo dentro da aula.O alumnado poder ir Biblioteca no recreo. Cando o alumno/a falte a clase, esa ausencia debe ser xustificada por escrito ao titor/a polo pai/nai do alumno.NORMAS

 • NORMAS DE CLASEO alumnado deber:Pedir permiso para entrar na aula, saudar educadamente e amosar un trato respectuoso co resto das persoas.Non deambular pola clase sen autorizacin do profesorado e sentar correctamente, evitando bambearse e facer rudos.

 • Respectar as regras da comunicacin no que se refire a escoitar a quen fala, respectar a quenda de palabra e ter en conta as opinins dos demais.

  Os papeis e outro lixo non debern ser botados nunca ao chan nin polas vents.

  Non pintar as mesas nin as cadeiras.

 • Evitar as condutas que alteran a atencin da clase: rir de maneira indebida, berrar, mascar chicle, consumir alimentos, usar aparatos de msica ou telfonos mbiles (ags uso didctico supervisado polo profesor/a).

  Agardar a autorizacin do/a profesor/a para abandonar a aula; e antes de sar, deixar as mesas e as cadeiras en orde, a luz apagada e a porta pechada.

 • Est prohibido permanecer nas aulas durante o recreo (ags se se conta coa supervisin do profesorado).

  Os traslados, entradas e sadas das aulas faranse de forma silenciosa e ordenada.

  O alumnado, ags que cambie de aula, ten que permanecer dentro das aulas entre clases. Queda terminantemente prohibido ir ao bao nos cambios de clase; se precisa ir, agardar ao profesor que chegue e pediralle permiso.

 • Aulas Departamentos das diferentes materiasAula de msicaAulas de tecnoloxaAulas de educacin plstica e visualAula de debuxoAulas de informticaAula de apoio, departamento de orientacin, Despachos do Equipo Directivo, Secretara, Biblioteca e laboratoriosSaln de actosCafetaraXimnasio , DISPN DE:

 • AULAS AULA DE MSICA

 • DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN AULA APOIO

 • AULAS DE INFORMTICA

 • AULA DE DEBUXO LABORATORIO

 • BIBLIOTECA

 • Normas de convivencia na BibliotecaPDESE:NON SE PODE:LerBeberEscribirComerBuscar informacinXogarTraballarEntrar en redes sociais Falamos en susurros en casos ESTRICTAMENTE necesarios

 • XIMNASIO

 • NORMAS:

  Se un alumno, non pode realizar a clase un da de forma puntual, deber xustificalo e realizar as tarefas que lle sexan encomendadas polo profesor/a. imprescindible a roupa e calzado deportivo para realizar a clase prctica.Valorarase positivamente o uso correcto do material.Evita o uso de obxectos que podan supor un risco para a actividade a realizar: aneis con santes, pendentes, reloxos de metal, ...Os chicles e os caramelos poden resultar perigosos durante as actividades fsicas; traos na papeleira o comezo da clase. Non se pode comer nin beber no pavilln. O rematar a clase necesaria a ducha ou o aseo, polo que preciso traer o material necesario para facelo: xabn, toalla, chancletas, camiseta de reposto, desodorizante.

 • AULAS DE ADMINISTRATIVO

 • AULAS DE ELECTRNICA

 • ZONA DE RECREO

 • SALN DE ACTOS

 • CAFETARA

 • CLUB DE LECTURA

 • 8-6-77

 • http://florienta.blogspot.com.es/

  *

 • FRAN

  *

  *