orientaciÓn acadÉmica 4º eso

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

679 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CURSO 2010-2011 I.E.S. JOHAN CARBALLEIRAGUA DE ORIENTACINACADMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE 4 ESODEPARTAMENTO DE ORIENTACIN2010-2011- Febreiro 2011

2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESOINTRODUCCIN.CMO TOMAR UNHA DECISINNeste documento atopars as claves para decidir o teu futuro acadmico profesional. Erecorda que o mximo responsable desta decisin es ti, pero debes ter en conta a opinin data familia, que quere o mellor para ti. Tamn che vai resultar moi til o asesoramento dostitores e do orientador.Un Programa de Orientacin Profesional vai moito mis al que a mera informacin, nonobstante, a informacin sobre estudos e profesins un aspecto moi importante. O contidoprioritario de calquera Programa de Orientacin Acadmico Profesional o desenvolvementoda capacidade de TOMA DE DECISINS.A Toma de Decisins que debes realizar ten en consideracin os teus intereses, gustos,aptitudes, caractersticas da personalidade, valores, e estilos de aprendizaxe entre outrosaspectos, confrontados coas posibles alternativas de estudos e profesins s que tes acceso.Este o motivo polo que o presente programa est estruturado en tres bloques: A. Coecemento de si mesmo.Neste bloque reflexionars sobre os teus gustos e intereses, sobre a ta traxectoria encada unha das materias que estudaches e sobre as caractersticas das diferentesactividades profesionais. B. Coecemento das alternativas acadmicas e profesionais. a parte informativa do programa. Coecers todas as posibilidades de estudos eprofesins que tes teu alcance e as caractersticas daquelas que mis van s teusintereses. En qu consiste?, modalidades do bacharelato, optativas, ciclos formativos,centros de estudo, sadas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccins deinterese... C. A Toma de decisin. Xa ests preparado Agora decide!INFRMATE E DECIDE. E o curso que vn qu?Tomar esta decisin non algo que debas facer ti s, nin precipitadamente (xa o decidirei rematar o curso un gran erro). Tes que valorar as tas capacidades para non escoller uncamio demasiado difcil ou imposible para ti.Tamn importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidadeinsuficiente se pode corrixir cun maior esforzo. Se ests motivado e tes uns intereses moiclaros sobre o que queres facer ters moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boaorganizacin para o estudo e as tcnicas adecuadas para aprender superars a maior parte doque te propoas.O abandono dos estudos de bacharelato o dos Ciclos Formativos na maior parte dos caso pola falta de interese, de non ter claro qu queremos facer ou qu queremos ser, pola falta deesforzo ou capacidade de sacrificio. 2 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESOUn aspecto moi importante na toma de decisins que dialogues coa ta familia sobre asseguintes cuestins: 1. Informa ta familia (a partir deste documento) de todas as opcins que existen e s que teras acceso. 2. Mstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisin de maneira consensuada con eles. 3. importante que os teus pais se interesen polos teus estudos. 4. Pdelles orientacin ou consello. Eles queren o mellor para ti. 5. Estuda con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisin.Para ter unha informacin adecuada, ters: 1. Informacin xenrica do orientador. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientacin do Instituto. 3. O taboleiro do Departamento de Orientacin, onde o orientador por informacin moiinteresante e actualizada. 4. As sesins informticas de buscar informacin acadmica realizadas no Instituto enhoras de titora, entre elas o programa informtico Orienta 2010-2011, ou no blog:http://orientador123.blogspot.com/ Recorda, que imprescindible coecer o mundo acadmico para tomar unha boa decisin. Durante estes dous trimestres, aparte de estudar moitsimo para sacar o ttulo da E.S.O., ters que investigar todas as posibilidades que tes teu alcance para tomar a mellor decisin para a ta vida acadmico-profesional.3 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESOBLOQUE I. COECEMENTO DE UN MESMO.1. AS MIAS APTITUDES E CAPACIDADES.Cuestionario sobre estudiosApelidos e nome............................................................................Idade:..............Curso:.....................................Data...........................2. Que materias che resultan mis fciles? Escrbeas por orde.1................................................. 4....................................................2................................................. 5....................................................3................................................. 6....................................................3. As que che resultan mis difciles son:1................................................ 4...................................................2................................................ 5..................................................3................................................ 6..................................................4. En que materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas?1(+)................................................ 1(-)...................................................2(+)................................................ 2(-)...................................................3(+)................................................ 3(-)...................................................5. Cando sacas boas(+) ou malas(-) notas dbese a: (Sublia a/as respostas)(+)Tes capacidade para estudalas ben.(-)Tes mala capacidade para estudalas.(+)Influiu a sorte.(-)Influiu a mala sorte.(+)Tes interese nesa materia.(-)Pouco interese pola ta parte(+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores(+)Outras: ........................................... (-)Outras: ...........................................6. Respecto s teus estudos, a influencia dos teus pais : (Sublia unha resposta) Moi favorable. Simplemente favorable. Mstranse indiferentes ante os meus estudos. A sa influencia algo perxudicial. A sa influencia moi perxudicial.7. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Sublia a/as respostas) Os teus sistemas e formas de estudar. A tas actitude ante os exames. A ta forza de vontade e constancia. A tas postura ante as tarefas do Instituto. Os teus hbitos de lectura. .................................................................4 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS.Con fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar un listadode actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesin seranos tiles diferentes testpsicomtricos que analizarn as nosas preferencias e intereses.Esta sesin farmola na sala de informtica do Instituto.Entre os test que faremos estarn. - Test de Bacharelato, trtase dun test deseado para identificar os intereses profesionais. Neste test presntanse actividades e contidos acadmicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno ten que pensar cl das opcins lle interesan mis. Pdelo atopar en: http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm http://orientador123.blogspot.com/ - Test de preferencias Orienta 2009/2010. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2010/2011 de Julin Sdaba. ESCRIBE AQU OS TEUS RESULTADOS.A) TEST DE BACHARELATO:B) TEST ORIENTA 2010-2011 5 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESOBLOQUE II. INFRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SADAS PROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS FINALIZAR O CURSOAs alternativas segundo a Lei Orgnica de Educacin estn reflectidas no seguinte cadro:Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Espaol segundo a LOE elaborado polo MEC.Fonte: MEC: http://www.mepsyd.es/educa/sistema-educativo/loe/files/sistema-educativo.pdf6 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO4. O BACHARELATOO Bacharelato LOE, comprende 2 anos acadmicos e pdese optar por 3 modalidadesdiferentes: Artes, Ciencias e Tecnoloxa, Humanidades e Ciencias sociais.En cada modalidade existen diferentes tipos de materias. Materias comns, que pretenden aportarche unha formacin xeral Materias propias da modalidade, aporta os coecementos da modalidade elixida. (estdanse como mnimo 3 materias propias de modalidade por curso). Materias optativas, (escoller 1 das ofertadas polo centro).1 cursoCIENCIAS E HUMANIDADES E CIENCIAS ARTES TECNOLOXA SOCIAISCOMNS -Lingua galega e literatura (3)-Lingua castel e literatura (3) -1 Lingua extranxeira (3) -Filosofa e Cidadana (2) -Educacin Fsica (1) -Relixin ou Alternativa(1)-Ciencias para o Mundo Contemporneo (3)PROPIAS - Matemticas I (4)Historia do Mundo contemporneo Cultura Audiovisual Debuxo Artstico IDE-Fsica e Qumica (4)(4) Debuxo Tcnico IMODALIDA Volume IDE-Bioloxa e Debuxo Tcnico I (4) -Latn I (4)-Matemticas aplicadasXeoloxa (4)-Grego Is ciencias sociais (4) Tecnoloxa Indust. I (4) (4) -Economa (4)Escoller 1OPTATIVAS Debuxo Tcnico (4)Msica I (4) Tecnoloxa da informacin e comunicacin (4) 2 Lingua Estranxeira (4)2 cursoCIENCIAS E HUMANIDADES E CIENCIAS ARTES TECNOLOXA SOCIAISCOMNS-Lingua galega e literatura (3) - Lingua castel e literatura (3)-1 Lingua Estranxeira (3) -Historia da Filosofa (3)-Historia de Espaa (3) -Relixin ou Alternativa (1)PROPIAS -Matemticas II-Xeografa (4)Historia da Arte Debuxo Artstico IIDE Debuxo Tcnico IIMODALIDADEFsica (4) Opcin 1 Tcnicas de expresin grfico-plstica Qumica (4) -Matemticas aplicadas -Latn II(4) Bioloxa (4) -Grego II (4)s CCSS (4) Debuxo tcnico II (4) -Economa de empresas(4) Opcin 2 Tecnoloxa Industrial II (4) -H da Arte (4) Ciencias da terra e do medio -Literaturaambiente (4) universal (4)Escoller 2OPTATIVAS Filosofa e Ciencias e Tecnoloxa (4) Deseo (4)H da Musica e da Danza (4)Mtodos Estadsticos e Numricos (4)2 Lingua Estranxeira (4)7 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO Eleccin:- Tendo en conta que carreira/carreiras ou CFGS quero facer e seleccionar o bacharelato conmaior vinculacin para ese ou eses estudos: Ex. quero estudar farmacia, o bacharelato conmaior vinculacin e o de Ciencias e Tecnoloxa polo itinerario de Ciencias.- Se non vinculante a ningn bacharelato escoller o que che resulte mis fcil. Quero facerEducacin Social, anda que est relacionado con Ciencias Sociais, non vinculante aningn bacharelato, entn escollo o bacharelato X que me resulta mis fcil polo que misprobable que obtea unha maior nota media.Por primeira vez na selectividade de 2010 o acceso s graos Universitarios ter en conta asmaterias que fagas na fase especfica (que voluntaria) na selectividade. Xa non se ten enconta a modalidade e itinerario senn as materias en concreto segundo a titulacinuniversitaria que queiras estudar.8 9. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO5. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIOACCESO E DATAS DE INTERESE.Pdese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicins, oumediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas.Para o acceso directo, o alumno debe ter o ttulo de graduado en educacin secundariaou estudos equivalentes.Os que non tean o ttulo poden acceder mediante proba. Nesta proba de acceso, oaspirante deber acredita-los coecementos e as habilidades suficientes para cursar conproveito as devanditas ensinanzas. A proba consta de das partes diferenciadas, unha decarcter sociocultural e unha de carcter cientfico-tcnico.Poden concorrer s probas aquelas persoas que tean cumpridos 17 anos ou que oscumpran no ano en que se realicen as probas.Se ests interesado nesta opcin fala co orientador.Se queres mis informacin consulta asesrate no Departamento de Orientacin e/ouconsulta a pxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp.Tboa 1. Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores convocatoria ordinaria ano 20119 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO CICLOS FORMATIVOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRAEn Pontevedra estanse a ofertar neste curso 2010/2011 os seguintes ciclos formativos:Consignas:CS Ciclo Formativo de Grao Superior.CM Ciclo Formativo de Grao Medio.CPR Centro PrivadoBaionaGrao superiorCS04001 Administracin e finanzas36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 986355111Grao superior GondomarCS20001 Animacin sociocultural 36020261 IES Terra de Turonio Tel. 986384016BueuGrao medioCM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no36019463 IES Johan Carballeira Tel. 986323270 medio naturalGrao medioCM04001 Xestin administrativaGrove, OCM12002 Esttica persoal decorativa 36019232 IES Monte da Vila Tel. 986732161CM12003 PerrucaraGrao medioCMFME02 Soldadura e caldeirara CMELE02 Instalacins de telecomunicacinsGrao superiorCS04001 Administracin e finanzasCSFME02 Construcins metlicasGuarda, ACaldas de Reis36019244 IES A Sangria Tel. 98660901536000417 CPRSan Fermn Tel. 986540075 Grao medioCM04001 Xestin administrativaGrao medioCM16002 Electromecnica de vehculosCM04001 Xestin administrativaCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCM06001 ComercioCMTMV01 CarrozaraCM09001 Equipos electrnicos de consumoGrao superiorCambadosCS04001 Administracin e finanzas36019396 IES Francisco Asorey Tel. 986520161Illa de Arousa, AGrao medio36020209 IGAFA Instituto Galego deCM04001 Xestin administrativaCMELE02 Instalacins de telecomunicacins Formacin en Acuicultura Tel. 986527101Grao superior Grao medioCS04001 Administracin e finanzas CM03001 Mergullo a media profundidadeCS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticos CM03002 Operacins de cultivo acucola36000481 IES Ramn Cabanillas Tel. 986542950Grao superiorCS03002 Producin acucolaGrao medioCMINA02 Aceites de oliva e viosLalnCangas36013758 IES Laxeiro Tel. 98678705136019475 IES de Rodeira Tel. 986303933Grao medioCM04001 Xestin administrativaGrao medioCM16002 Electromecnica de vehculosCM04001 Xestin administrativaCMELE01 Instalacins elctricas e automticasCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsGrao superiorGrao superiorCS04001 Administracin e finanzasCSIFC01 Administracin de sistemas informticos enCS17002 Mantemento de equipo industrialrede36004137 IES Ramn M Aller Ulloa Tel.36000922 IES Mara Solio Tel. 986300803986780114Grao superiorGrao medioCS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivasCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCaiza, A Grao superior36015101 IES da Caiza Tel. 986651347 CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasGrao medioMarnCM04001 Xestin administrativa36015159 IES Chan do Monte Tel. 986883305CM16002 Electromecnica de vehculosGrao medioEstrada, ACM04001 Xestin administrativa36002359 IES Antn Losada Diguez Tel.CM06001 Comercio986570336 CM17001 Montaxe e mantemento de instalacins de fro,Grao medioclimatizacin e producin de calorCM04001 Xestin administrativaCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCM15001 Fabricacin medida e instalacin de Grao superiorcarpintara e moble CS06002 Xestin comercial e mrketingCM16002 Electromecnica de vehculosCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCMELE02 Instalacins de telecomunicacins CSIFC01 Administracin de sistemas informticos enCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesrede 10 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESOMoaaCS15002 Producin de madeira e moble 36013761 IES A Xunqueira I Tel. 98687215036004745 IES A Paralaia Tel. 986312217 Grao medioGrao medio CM18002 LaboratorioCM04001 Xestin administrativaCMELE01 Instalacins elctricas e automticasGrao superiorCMFME01 Mecanizado CSSSC01 Educacin infantilGrao superior36006730 IES Frei Martn Sarmiento Tel.CS04001 Administracin e finanzas986852087CS09001 Instalacins electrotcnicas Grao medio CM12002 Esttica persoal decorativaNeves, AsCM12003 Perrucara36019402 IES Pazo da Merc Tel. 986648455CM19001 Coidados auxiliares de enfermaraGrao medio CMELE01 Instalacins elctricas e automticasCMIFC01 Sistemas microinformticos e redes CMFME01 Mecanizado36005671 EFAG A Cancela Tel. 986648250 Grao superiorGrao medio CS09001 Instalacins electrotcnicasCM04001 Xestin administrativa CS12002 EstticaCMINA01 Panadara, repostara e confeitaraCS19003 DietticaGrao superiorCS19007 Laboratorio de diagnstico clnicoCS04001 Administracin e finanzas36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester Tel. 986863612Nigrn Grao superior36015184 IES Escolas Proval Tel. 986369402 CS08001 Desenvolvemento e aplicacin de proxectos deGrao medio construcinCM04001 Xestin administrativa CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbansticos eCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsoperacins topogrficasGrao superior36018677 IES Lus Seoane Tel. 986857860CS04001 Administracin e finanzasGrao medioCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CM04001 Xestin administrativaPoio CM06001 Comercio36020143 IES de Poio Tel. 986771295Grao superiorGrao medio CS04001 Administracin e finanzasCM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas noCS04002 Secretariadomedio naturalCS06001 Comercio internacional CS06002 Xestin comercial e mrketingPonteareas 36006419 IES Montecelo Tel. 98685026136007552 CIFPA Granxa Tel. 986640068 Grao medioGrao medio CM05002 Impresin en artes grficasCM01002 Xardinara CM05003 Preimpresin en artes grficasCMAGA01 Producin agroecolxicaCMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCMINA02 Aceites de oliva e vios Grao superiorGrao superiorCS05002 Producin en industrias de artes grficasCS01002 Xestin e organizacin dos recursos naturais e CS19001 Anatoma patolxica e citoloxapaisaxsticos36006717 IES Snchez Cantn Tel. 98686650536014520 IES Pedra da Auga Tel. 986641017Grao superiorGrao medio CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivasCM04001 Xestin administrativa 36020192 CFEA de Lourizn Tel. 986805088CM16002 Electromecnica de vehculos Grao medioCMELE01 Instalacins elctricas e automticas CM01001 Traballos forestais e conservacin do medioGrao superiornaturalCS04001 Administracin e finanzas Grao superiorPontevedra CS01002 Xestin e organizacin dos recursos naturais e36020064 CIFPCarlos Oroza Tel. 986847002 paisaxsticosGrao medio Porrio, OCMHOT01 Cocia e gastronoma 36019529 IES Ribeira do Louro Tel. 986333956CMHOT02 Servizos en restauracin Grao medioCMINA01 Panadara, repostara e confeitara CM04001 Xestin administrativaGrao superiorCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsCS11004 Restauracin Grao superiorCSHOT01 Xestin de aloxamentos tursticos CS04001 Administracin e finanzasCSHOT03 Gua, informacin e asistencia tursticas CS06001 Comercio internacional36014489 IES A Xunqueira Tel. 986873003Grao medio RedondelaCM15001 Fabricacin medida e instalacin de36019566 IES de Chapela Tel. 986453330carpintara e mobleGrao medioCM16002 Electromecnica de vehculos CM20001 Atencin sociosanitariaCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsCMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCMTMV01 Carrozara Grao superiorGrao superiorCS19003 DietticaCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS19004 Documentacin sanitariaCS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticosCSSSC01 Educacin infantil 11 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO36016656 IES Pedro Floriani Tel. 986401911CSHOT03 Gua, informacin e asistencia tursticasGrao medioCSIMA02 Mantemento de instalacins trmicas e deCM04001 Xestin administrativafludosCMELE02 Instalacins de telecomunicacins CSTMV01 AutomocinGrao superior 36011579 IES A Gua Tel. 986375111CS04001 Administracin e finanzas Grao medio36018033 CPR Vigo Tel. 986400762CM06001 ComercioGrao medioGrao superiorCM06001 ComercioCS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivasCM09001 Equipos electrnicos de consumo CS06001 Comercio internacionalCM16002 Electromecnica de vehculosCS06002 Xestin comercial e mrketing36024461 IES Audiovisual de Vigo Tel.Salvaterra de Mio98624683436020337 IES de Salvaterra de Mio Tel. Grao superior986658238 CS07002 Producin de audiovisuais, radio e espectculosGrao medioCS07004 SonCMFME02 Soldadura e caldeirara 36018173 IES de Teis Tel. 986373811SanxenxoGrao medio36019256 IES de Vilalonga Tel. 986744953CM12002 Esttica persoal decorativaGrao medioCM12003 PerrucaraCM04001 Xestin administrativaCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCM16002 Electromecnica de vehculosGrao superiorGrao superior CS12002 EstticaCS04001 Administracin e finanzas CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCSIFC01 Administracin de sistemas informticos enSilleda rede36020350 IES Pintor Colmeiro Tel. 986580904 36013448 IES Manuel Antonio Tel. 986273800Grao medioGrao medioCM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no CM18002 Laboratoriomedio natural CMHOT01 Cocia e gastronomaCM06001 ComercioCMHOT02 Servizos en restauracinGrao superior CMINA01 Panadara, repostara e confeitaraCS06002 Xestin comercial e mrketing CMTCP01 Confeccin e modaTomioGrao superiorCS11004 Restauracin36019751 IES de Tomio Tel. 986623346 CS18002 Qumica ambientalGrao medioCS19001 Anatoma patolxica e citoloxaCM01001 Traballos forestais e conservacin do medio CS19007 Laboratorio de diagnstico clniconatural CS19009 Prteses dentaisCMELE02 Instalacins de telecomunicacins CSQUI01 Laboratorio de anlise e de control decalidade36011634 IES Politcnico de Vigo Tel. 986213025TuiGrao medio36014544 IES Francisco Snchez Tel. 986600926 CM17002 Instalacin e mantemento electromecnico deGrao mediomaquinaria e conducin de liasCM06001 ComercioCMELE01 Instalacins elctricas e automticasCMELE01 Instalacins elctricas e automticas CMFME01 MecanizadoGrao superior Grao superiorCS06002 Xestin comercial e mrketing CS08001 Desenvolvemento e aplicacin de proxectos deValga construcinCS08002 Desenvolvemento de proxectos urbansticos e36020362 IES de Valga Tel. 986559745operacins topogrficasGrao medioCS08003 Realizacin e plans de obraCMFME02 Soldadura e caldeirara CS09001 Instalacins electrotcnicasGrao superior CS09003 Sistemas de regulacin e control automticosCSFME02 Construcins metlicasCS17002 Mantemento de equipo industrialVigoCS17004 Prevencin de riscos profesionaisCSFME01 Programacin da producin en fabricacin36014568 CIFP Valentn Paz Andrade Tel. mecnica986270904Grao medio36017430 IES Ricardo Mella Tel. 986253711CM15001 Fabricacin medida e instalacin de Grao mediocarpintara e moble CM04001 Xestin administrativaCM16002 Electromecnica de vehculosCM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCM17001 Montaxe e mantemento de instalacins de fro, CMELE02 Instalacins de telecomunicacinsclimatizacin e producin de calorGrao superiorCMFME02 Soldadura e caldeirara CS04001 Administracin e finanzasCMTMV01 CarrozaraCS04002 SecretariadoGrao superior CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicosCS15001 Desenvolvemento de produtos de carpintara eCS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticosmoble CS19002 Sade ambientalCSFME02 Construcins metlicasCS19006 Imaxe para o diagnsticoCSHOT02 Axencias de viaxes e xestin de eventos12 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINGua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO36011804 INST MartimoPesqueiro do Grao superior CS20003 Integracin socialAtlntico Tel. 986235608 CSSSC01 Educacin infantilGrao medio 36011348 CPR San Miguel Tel. 986221325CM03003 Operacin, control e mantemento de mquinasGrao medioe instalacins do buqueCM04001 Xestin administrativa CM06001 ComercioCM03004 Pesca e transporte martimoCM09001 Equipos electrnicos de consumoGrao superiorCM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCS03001 Navegacin, pesca e transporte martimo36011521 CPR Vivas Tel. 986227085CS03003 Supervisin e control de mquinas e instalacins Grao mediodo buque CM04001 Xestin administrativa36011622 CPR Aloya Tel. 986420722CM19001 Coidados auxiliares de enfermaraGrao medio CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCM04001 Xestin administrativa Grao superiorGrao superiorCS04001 Administracin e finanzasCS04001 Administracin e finanzasCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCS04002 SecretariadoCS11004 Restauracin Vila de CrucesCSSSC01 Educacin infantil 36020386 IESMarco do Camballn Tel.36013795 CPR CEBEM Tel. 986419899986582251Grao medio Grao medioCM04001 Xestin administrativa CMFME02 Soldadura e caldeiraraGrao superiorCS04001 Administracin e finanzasVilagarca de ArousaCS04002 Secretariado 36019669 IESArmando Cotarelo Valledor Tel.CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova Tel. 986414311986512311Grao medio Grao medioCM05002 Impresin en artes grficasCM04001 Xestin administrativaCM05003 Preimpresin en artes grficas CM06001 ComercioCM09001 Equipos electrnicos de consumoCMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superiorCMFME01 Mecanizado CS04001 Administracin e finanzasCMFME02 Soldadura e caldeiraraCS04002 SecretariadoGrao superiorCS06001 Comercio internacionalCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS06002 Xestin comercial e mrketingCS09003 Sistemas de regulacin e control automticos CSIFC01 Administracin de sistemas informticos enCSFME01 Programacin da producin en fabricacin redemecnica36011853 CPR Daniel Castelao Tel. 98644212136012471 IES Castro Alobre Tel. 986501000Grao medio Grao medioCM04001 Xestin administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCM06001 ComercioCMELE01 Instalacins elctricas e automticas36013771 IES Fermn Bouza Brey Tel. 986503800Grao superiorGrao medioCS04001 Administracin e finanzasCM16002 Electromecnica de vehculosCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCM17002 Instalacin e mantemento electromecnico deCSIFC01 Administracin de sistemas informticos en redemaquinaria e conducin de lias36016152 CPR Divino Maestro Tel. 986371686Grao medio CMELE01 Instalacins elctricas e automticasCM04001 Xestin administrativa Grao superiorCM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCS09003 Sistemas de regulacin e control automticos36010794 CPR Fillas de Mara Inmaculada Tel. 986423988 CS17002 Mantemento de equipo industrialGrao medio 36018380 IES Miguel ngel Gonzlez EstvezCM06001 Comercio36016723 CPR Mendio Tel. 986293444Tel. 986504883Grao medio Grao superiorCM04001 Xestin administrativa CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivasCM06001 ComercioCM19001 Coidados auxiliares de enfermaraVilanova de Arousa36011191 CPR Montecastelo Tel. 986412488 36019414 IESA Basella Tel. 986554847Grao medioCMELE01 Instalacins elctricas e automticas Grao superiorGrao superiorCS18002 Qumica ambientalCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicosCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticas36011361 CPR San Jos de la Gua Tel. 986376153Podes atopar toda a informacin dos ciclos formativos en: http://www.edu.xunta.es/fp/ 13 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO6. ESTUDOS DE RXIME ESPECIAL Ensinanzas de grao medio Msica e Danza. Condicins de acceso: Para inicia-los estudios de grao medio ser preciso superar unha proba. Podern matricularse nesta proba os alumnos de rxime regrado e os candidatos de rxime non regrado. Poder accederse, tamn mediante proba, a calquera outro curso de grao medio sen ter superados os anteriores. Non hai lmite de idade no acceso grao medio. Proba de acceso 1 curso. Realizarase nunha convocatoria anual no mes de xuo. Aproba ter das partes: A. Especialidades instrumentais e B. Canto. Artes Plsticas e Deseo.As Ensinanzas de Artes Plsticas e Deseo teen unha estrutura semellante da FormacinProfesional Especfica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que se organizan enMdulos Profesionais cunha formacin terico-prctica e dunha duracin que estar enfuncin da natureza da competencia profesional caracterstica do ttulo correspondente.Accdese mediante o ttulo de graduado en ESO ou equivalente e ademais superar a probaespecfica que consta de 3 exercicios:- 1 exercicio: desenvolver por escrito un tema sobre artes plsticas e coecementoshistrico-artsticos.- 2 exercicio: realizar debuxos e bosquexos sobre un tema proposto para a saposterior aplicacin.- 3 exercicio: execucin con bosquexos e debuxos realizados no exercicio 2.A modo de exemplo, en Ourense:Escola de Arte Antonio Failde. Av da Universidade s/n. 32005. Ourense.www.escolarte.com - Ciclo Medio de Ebanistera. - Ciclo superior de Mobiliario - Ciclo Superior de Decoracin - Ciclo Superior de Ilustracin. - Ciclo Superior de Fotografa. - Ciclo Superior de Grfica Publicitaria.Ciclos Medios en Galicia: - C. M. Dourado e Policroma artstica. (A Corua). - C. M. Procedemento de Xollera Artstica (Santiago de Compostela). - C. M. Esmaltado sobre Metais (Santiago de Compostela). - C. M. Serigrafa Artstica (Lugo). 14 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO7. OUTROS ESTUDOS E PROFESINSExisten outros estudos especializados, algns esixen bacharelato,outros selectividade, e outrosunhas condicins fsicas ou probas especficas de ingreso. AZAFATAS AUXILIARES DE VUELO. Informacin en AVIACIN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compaas areas. Son ttulos privados organizados polas distintas compaas. A duracin oscila entre 1 e 2 anos e requrese o ttulo de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requrese bacharelato e PAAU. Ten unha duracin de tres cursos mis proxecto de fin de carreira. Trtase dun ttulo propio da Universidade de A Corua, Graduado en Arquitectura de Interiores. Mis informacin en www.udc.es/estudos/ga/estudospropios/960111.asp INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxa. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requrese bacharelato e selectividade. Tratase dun Ttulo Propio da Universidade Complutense e ten unha duracin de tres cursos. CIENCIAS POLICIAIS. Universidade de Vigo. Trtase dun ttulo propio da Universidade e ten unha duracin de dous cursos, obtendo as o ttulo de Tcnico, Especialista ou Mster en Criminoloxa ou a cunha duracin de tres cursos, acadando as o ttulo de Graduado Universitario en Ciencias Policiais. Requisitos: - Titulado universitario de 1 ou 2 ciclo, COU con ou sen selectividade - FP - Bacharelato LOGSE con selectividade - Ciclo formativo de grao superior ou equivalente - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Estudos estranxeiros convalidables. DISEO E MODA..A) Escola Superior de Deseo y Moda Felicidad Duce. Allariz. Ourense. (Tel. 988 43 61 80). Carreira de Deseo de Moda (titulacin Privada).B) Graduado Universitario en Deseo Txtil e Moda. Ttulo propio da Universidade de Vigo. Mis informacin: Facultade de Belas artes, Ra da Maestranza, n2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: [email protected] Este profesional est preparado para a coordinacin de todos os procesos tanto de creacin, como de fabricacin e elaboracin dos produtos relacionados coa moda e a confeccin. Poder, polo tanto, desenvolver a sa actividade profesional tanto na industria txtil e da moda como executar libremente a sa profesin como: Deseador en estampacin txtil Deseador estilista Deseador tcnico Crtico de moda Administrador de creacin para a producin e a comercializacin 15 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Gua de Orientacin Acadmica e Profesional 4 ESO PILOTO CIVIL. Podes estudalo na Universidade de A Corua. O obxectivo deste Ttulo Propio o de crear unha titulacin universitaria que aporte aos futuros profesionais do sector unha formacin slida, extensiva e polivalente de forma que estean na mellor disposicin para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O Ttulo Propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coecementos terico-prcticos requiridos para a obtencin de distintos ttulos aeronuticos oficialmente recoecidos Piloto Privado (avin), Piloto Comercial (avin) e Piloto de Transporte de Lia Area (avin). A obtencin de ditos ttulos posible grazas ao acordo de colaboracin subscrito pola Universidade da Corua coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste, AFN, que conta con todas as autorizacins necesarias (expedidas por parte da Direccin Xeral de Aviacin Civil) para a docencia e formacin de pilotos de lia area no noso pas. O ttulo Propio busca acreditar a formacin acadmico-tcnica e humanstica dos futuros pilotos civs. Con iso pretndese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun slido adestramento tcnico e cientfico. Ten unha duracin entre 3 e 4 anos. Mis informacin en: http://www.udc.es/aviacin MILITAR. Para ingresar en tropa e marinera requsese ter nacionalidade espaola*, ter entre 18 e 28 anos, medir mis de 1,55 e menos de 2,03, non ter mis de 6 dioptras de miopa, hipermetropa ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conduta cidad, e ter os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requrese ter superadas as PAAU. Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Informacin en Direccin General de al Guardia Civil. Jefatura de la Enseanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala bsica tes que cumprir algns requisitos: ser espaol, ter entre 18 e 30 anos, ter o ttulo de ESO, compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penais, e ter o permiso de conducin da clase B. POLICA NACIONAL Para o ingreso na escala bsica tes que cumprir algns requisitos: ser espaol, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mnima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o ttulo de ESO, compromiso de portar armas, non cumprir condena por delito doloroso e ter o permiso de conducin das clase A e B e da autorizacin (BTP). Mis informacin no ministerio do interior. www.mir.es 16