orientación académica 3ºeso

of 21 /21
3º ESO: ORIENTACIÓN ACADÉMICA IES Poeta Añón

Upload: lucia-neira

Post on 31-Mar-2016

244 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Documento con información sobre a promoción a 4º da ESO e elección de materias optativas de 4.

TRANSCRIPT

Page 1: Orientación académica 3ºESO

3º ESO: ORIENTACIÓN ACADÉMICA

IES Poeta Añón

Page 2: Orientación académica 3ºESO

ORGANIZACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO

Page 3: Orientación académica 3ºESO

E DESPOIS DE 3º DA E.S.O. ¿QUE?...

A elección das materias non pode vir

determinada polo que escollan os

teus amigos ou para evitar a algún

profesor.

¡É unha decisión que pode

condicionar o teu futuro académico

e profesional!

Page 4: Orientación académica 3ºESO

PROMOCIÓN EN 3º DA ESO

Page 5: Orientación académica 3ºESO

PROMOCIÓN NA ESO

Só se pode repetir 2 veces na Etapa

Só se pode repetir un curso unha

vez.

Page 6: Orientación académica 3ºESO

OPCIÓNS Ó REMATAR 3ºESO

• Pasar a 4º de ESO

TODO APROBADO

• Repetir 3º ESO

• Pasar a 4º coas materias pendentes de 3ºESO

• Pasar a 4º por imperativo legal.

• Cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial. (PCPI)

• Ensinanzas de Adultos (EPA)

CON ALGUNHA MATERIA SUSPENSA

Page 7: Orientación académica 3ºESO

•Se estás cursando 3º ESO por primeira vez e suspendes 3 ou máis materias, terás que permanecer un ano máis en 3º ESO.

REPETIR 3º ESO

Page 8: Orientación académica 3ºESO

•Se en 3º da ESO, despois de facer os exames de setembro, che quedan supensas 1 ou 2 materias, promocionas a 4º ESO pero tés que recuperar en 4º as materias pendentes de 3º (Os profesores da materia prepararanche un programa de recuperación)

•Ten en conta que se segues tendo una materia pendente de 3º no poderás aprobar esa materia en 4º.

PASAR A 4º ESO COAS MATERIAS PENDENTES DE 3º ESO

Page 9: Orientación académica 3ºESO

•Se xa estás repetindo 3º da ESO e suspendes 3 ou máis materias, NON podes volver a repetir 3º da ESO.

•Pasas a 4º ESO e deberás recuperar as materias pendentes que levas de 3º ESO.

PASAR A 4º POR IMPERATIVO LEGAL

Page 10: Orientación académica 3ºESO

• Ter entre 16 e 21 anos (excepcionalmente 15 anos)

• Proposta do equipo docente do Centro (precisa de informe favorable).

• OBXECTIVO: Obter o graduado en ESO. Da acceso a cursar ciclos formativos de grao medio.

CURSAR UN PROGRAMA DE P.C.P.I.

Page 11: Orientación académica 3ºESO

• Ter 18 anos ou 16 anos e un contrato de traballo.

• OBXECTIVO: Acadar o Título de Graduado en ESO.

ENSINANZAS DE ADULTOS (EPA)

Page 12: Orientación académica 3ºESO

EN CONCLUSIÓN

CO CURSO APROBADO:

Pasar a 4º ESO para conseguir o Título de Graduado en ESO.

CO CURSO NON APROBADO:

Se non repetiches 3º

o non repetiches duas

veces na Etapa

REPETIR 3º ESO Para pasar a 4º e

obter o TGESO.

Se repetiches 3º ou

repetiches duas veces

na Etapa

CURSAR 4º COAS

MATERIAS

PENDENTES

Para recuperar as

materias de 3º e

obter o TGESO.

Se non desexas

seguir na ESO

CURSAR PCPI -Para conseguir o

TGESO

-Para seguir

estudiando un CF de

Grao Medio.

CURSAR EPA Para obter o TGESO

Page 13: Orientación académica 3ºESO

¿QUÉ MATERIAS ESTUDIAREI EN 4º ESO?

MATERIAS OBRIGATORIAS (7+2)

Lingua Castelá e Literatura Educación Física

Lingua Galega e Literatura Educación ético-cívica

Lingua Estranxeira Matemáticas

Ciencias sociais, Xeografía e

Historia

Relixión -Alternativa

Titoría

Page 14: Orientación académica 3ºESO

3 MATERIAS A ELEXIR ENTRE:

Bioloxía e Xeoloxía Informática

Educación Plástica e Visual Latín

Física e Química Música

Francés Tecnoloxía

Page 15: Orientación académica 3ºESO

1 MATERIA OPTATIVA A ELEXIR ENTRE:

Cultura Clásica

Iniciación profesional á electricidade e electrónica

Obradoiro de Iniciativas emprendedoras

*ou calquera das vista no cadro anterior.

Page 16: Orientación académica 3ºESO

ITINERARIOS

ITINERARIO A ITINERARIO B ITINERARIO C ITINERARIO D

-Física e Química

-Bioloxía e

Xeoloxía

Música

Latín

Francés

Informática

EPV

E. Plástica e

Visual

Tecnoloxía

F e Q/

EPV/Tecnoloxía

Música Música

/Informática/

Francés

Francés

/Informática

Informática/Fran

cés/EPV

BACHARELAT

O DE

CIENCIAS E

TECNOLOXÍA

BACHARELATO

DE

HUMANIDADES

E CC. SOCIAIS

BACHARELA

TO DE

ARTES

FP DE GRAO

MEDIO

Page 17: Orientación académica 3ºESO

FAMILIAS PROFESIONAIS E GRAOS

ASOCIADOS A CADA BACHARELATO

4º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Física e Química

Tecnoloxía

EPV

BACHARELATO: CIENCIAS E TECNOLOXÍA

CIENCIAS E CC DA SAÚDE TECNOLÓXICO

ENSINANZAS SUPERIORES

GRAOS E CFGS RELACIONADOS GRAOS E CFGS RELACIONADOS

Page 18: Orientación académica 3ºESO

FAMILIAS PROFESIONAIS E GRAOS

ASOCIADOS A CADA BACHARELATO

4º ESO

Latín Francés Informática EPV Música

BACHARELATO: HUMANIDADES E CC SOCIAIS

HUMANIDADES CC SOCIAIS

ENSINANZAS SUPERIORES

GRAOS E CFGS RELACIONADOS

GRAOS E CFGS RELACIONADOS

Page 19: Orientación académica 3ºESO

BACHARELATO DE ARTES

4º ESO

EPV

Música

EPV

Música

BACHARELATO:ARTES

ARTES PLÁSTICAS, DESEÑO E IMAXE

ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA

ENSINANZAS SUPERIORES

GRAOS E CFGS RELACIONADOS GRAOS E CFGS RELACIONADOS

Page 20: Orientación académica 3ºESO

MATRÍCULA PARA 4º DA ESO

Page 21: Orientación académica 3ºESO

PÁXINA WEB DO IES:

PROGRAMA ORIENTA