orientaciÓn acadÉmica 3º eso orientaciÓn acadÉmica 3º eso dpto. de orientaciÓn ies aquis...

of 21/21
ORIENTACIÓN ACADÉMICA 3º ESO DPTO. DE ORIENTACIÓN IES AQUIS QUERQUERNIS CURSO 2019-2020

Post on 07-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ORIENTACIÓN ACADÉMICA 3º ESO

  DPTO. DE ORIENTACIÓN

  IES AQUIS QUERQUERNIS

  CURSO 2019-2020

 • TEMAS A TRATAR

  Opcións ó rematar a ESO.

  4º ESO. Características e opcións

  4º ESO no IES Aquis Querquernis

  Ciclos FP: estrutura, acceso e oferta

  Bacharelato.

  Universidade.

  Ensinanzas de réxime especial

  Requisitos forzas e corpos de seguridade

  Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • OPCIÓNS Ó REMATAR A ESO

  Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • 4º ESO. CARACTERÍSTICAS

  CARACTERÍSTICAS

  Obxectivo Acadar o título da ESO para elixir entre diversos camiños que se presentan para realizar estudos superiores e adquirir unha competencia profesional no ámbito no que se estea interesado.

  Titulación Para obter o título da ESO hai que ter todas as materias superadas de tódolos cursos, excepcionalmente poderase titular con unha ou dúas materias suspensas que non sexan lingua castelá ou lingua galega +

  matemáticas tendo en conta que o equipo docente considere que o alumno/a ten acadado os obxectivos e

  competencias de etapa.

  Hai que ter en conta que as materias pendentes coa mesma denominación sendo de distintos cursos

  considéranse materias distintas. Exemplo: se teño suspensa Lingua Castelá de 3º e 4º, teño dúas materias

  suspensas.

  Opcións - Opción Académicas: Ensinanzas orientadas á Bacharelato. - Opción Aplicadas: Ensinanzas orientadas a cursar Formación Profesional.

  - Non son vinculantes coas matemáticas de 3º (por exemplo, se en 3º se escolleu matemáticas académicas

  pódese escoller en 4º aplicadas)

  Relación co

  Bacharelato

  Na opción de Académicas ó elixir as materias de opción, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía estarían

  máis enfocadas a un bacharelato de ciencias, mentres que Latín e Economía estarían máis enfocadas a un

  bacharelato por ciencias sociais ou humanidades.

  Materias

  Específicas

  Escóllense en base os intereses ou aptitudes do alumnado, aínda que se pode ter en conta que algunhas

  materias poden tamén ser opcionais no bacharelato e ter continuidade (2ª lingua estranxeira, TIC, filosofía,

  tecnoloxía, cultura científica...) en función das que se oferten no centro o ano que se curse o bacharelato.

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • OPCIÓNS 4º ESO 4º ESO

  OPCIÓN ACADÉMICAS

  (Orientado a Bacharelato)

  OPCIÓN APLICADAS

  (Orientada a Formación Profesional)

  • Xeografía e Historia

  • Lingua Castelá e Literatura

  • Lingua Galega e Literatura

  • 1ª Lingua Estranxeira

  • Educación Física

  • Relixión ou Valores Éticos

  • Matemáticas Académicas

  • Xeografía e Historia

  • Lingua Castelá e Literatura

  • Lingua Galega e Literatura

  • 1ª Lingua Estranxeira

  • Educación Física

  • Relixión ou Valores Éticos

  • Matemáticas Aplicadas

  Escoller dúas:

  • Bioloxía e Xeoloxía

  • Física e Química

  • Latín

  • Economía

  Escoller dúas:

  • CC. Aplicadas á actividade profesional

  • Iniciativa á actividade emprendedora e empresarial

  • Tecnoloxía

  Escoller dúas:

  Artes Escénicas e Danza

  Cultura Científica

  Cultura Clásica

  Educación Plástica, Visual e Audiovisual

  Filosofía

  Música

  Segunda Lingua Estranxeira

  Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC)

  Unha materia troncal non cursada de opción

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • 4º ESO NO IES AQUIS QUERQUERNIS

  4º ESO (Curso 2020/2021)

  MATERIAS TRONCAIS XERAIS

  Lingua Castelá e Literatura (3h) 1ª Lingua estranxeira – Inglés (3h) Lingua Galega e Literatura (3h)

  Xeografía e Historia (3h)

  MATERIAS ESPECÍFICAS

  Educación Física (2h) Escoller entre: Relixión (1h) Valores éticos (1h)

  ESCOLLER MODALIDADE (MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN):

  Opción Ensinanzas Académicas Opción Ensinanzas Aplicadas

  Matemáticas académicas (4h) Matemáticas aplicadas (4h)

  Opción a:

  Bioloxía e Xeoloxía (3h)

  Física e química (3h)

  Opción b:

  Economía (3h)

  Latín (3h)

  Ciencias aplicadas á actividade profesional (3h)

  Iniciación á actividade emprendedora e empresarial (3h)

  MATERIAS ESPECÍFICAS OFERTADAS (3h cada unha) Cursará dúas materias

  Establecer orde de preferencia do 1 ó 8:

  • 2ª Lingua Estranxeira: Francés _____ ou Portugués ______

  • Educación Plástica, Visual e Audiovisual: ______

  • Música: ____

  • Cultura Clásica: ____

  • Cultura Científica: _____

  • Filosofía: _____

  • Tecnoloxía: _____

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA, ACCESO

  E OFERTA

  • Organízanse en familias profesionais: os que teñen

  características e contidos afíns a un sector produtivo.

  • Os ciclos poden ser de formación básica, media e superior.

  • Os contidos organízanse en módulos profesionais.

  • A duración dos ciclos é de dous cursos (2000h) e

  excepcionalmente tres cursos (en ciclos superiores)

  • O réxime pode ser ordinario ou para adultos (horario

  vespertino, matrícula por módulos ou parcial, presencial ou a

  distancia…)

  • Cada ciclo conta con módulos específicos da súa familia

  profesional ou ámbito e outros comúns a tódolos ciclos como

  «Formación e orientación laboral», «Formación en centros de

  traballo» ou «Empresa e iniciativa emprendedora».

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA,

  ACCESO E OFERTA

  CICLOS MEDIOS

  Título de TÉCNICO

  Co título da ESO

  (70% das prazas)

  Co título de FPBásica

  (20% das prazas)

  Coa proba de acceso a CM

  aprobada e outros (10% das prazas)

  Da acceso ós ciclos superiores e ó

  mercado laboral

  ¿cómo se accede?

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis

  -17 anos cumpridos no ano da

  proba

  -Tres partes:

  • Sociolingüística (lingua galega,

  lingua castelá, cc. sociais)

  • Matemática

  • Científico-técnica (tecnoloxía,

  cc. da natureza) Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA,

  ACCESO E OFERTA

  CICLOS SUPERIORES

  Título de TÉCNICO SUPERIOR

  Co título de BACHARELATO

  (70% das prazas)

  Co título de TÉCNICO (ciclo

  medio)

  (20% das prazas)

  Coa proba de acceso a CS aprobada e

  outros

  (10% das prazas)

  Da acceso directo á universidade e ó mercado laboral

  ¿cómo se accede?

  * Enlace para consultar

  modalidades de

  bacharelato preferentes

  para os ciclos superiores

  Terán preferencia os técnicos

  que cursaron un ciclo medio

  da mesma familia profesional

  que o ciclo superior que

  solicitan

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

  http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8490https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8490https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8490

 • CICLOS FP: ESTRUTURA, ACCESO E

  OFERTA

  Oferta provincia de Ourense (próximas a contorna do IES Aquis Querquernis)

  LOCALIDAD CICLOS BÁSICOS (CB), MEDIOS (CM) E SUPERIORES (CS)

  Bande CB Informática de Oficina

  Celanova CB Electricidade e Electrónica

  CB Servizos administrativos

  Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía:

  CB Electricidade e electrónica

  CM Aproveitamento e conservación do medio natural

  CS Xestión forestal e do medio natural

  IES Lagoa de Antela:

  CB Cociña e restauración

  Ourense CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

  CB Informática de oficina

  CM Coidados auxiliares de enfermaría

  CM Operacións de laboratorio

  CM Sistemas microinformáticos e redes

  CS Administración de sistemas informáticos en rede

  CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

  CS Desenvolvemento de aplicacións web

  CS Dietética

  CS Documentación e administración sanitarias

  CS Hixiene bucodental

  CS Laboratorio clínico e biomédico

  CS Laboratorio de análise e de control de calidade

  CS Saúde ambiental

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA, ACCESO E

  OFERTA

  LOCALIDAD CICLOS BÁSICOS (CB), MEDIOS (CM) E SUPERIORES (CS)

  Ourense

  CIFP A Farixa

  CB Electricidade e electrónica

  CM Instalacións de telecomunicacións

  CM Obras de interior, decoración e rehabilitación

  CM Vídeo disc-jockey e son

  CS Automatización e robótica industrial

  CS Axencias de viaxes e xestión de eventos

  CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

  CS Ensinanza e animación sociodeportiva

  CS Guía, información e asistencia turísticas

  CS Produción de audiovisuais e espectáculos

  CS Proxectos de edificación

  CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

  CIFP Portovello

  CB Servizos comerciais

  CM Actividades comerciais

  CM Atención a persoas en situación de dependencia

  CM Xestión administrativa

  CS Administración e finanzas

  CS Animación sociocultural e turística

  CS Asistencia á dirección

  CS Educación infantil

  CS Integración social

  CS Xestión de vendas e espazos comerciais

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA, ACCESO E

  OFERTA LOCALIDAD CICLOS BÁSICOS (CB), MEDIOS (CM) E SUPERIORES (CS)

  Ourense

  IES 12 de Outubro

  CB Peiteado e estética

  CM Estética e Beleza

  CM Instalacións eléctricas e automáticas

  CM Mecanizado

  CM Peiteado e cosmética capilar

  CS Estética integral e benestar

  CS Programación da produción en fabricación mecánica

  CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

  IES Julio Prieto Nespereira

  CB Fabricación e montaxe

  IES Universidade Laboral

  CB Mantemento de vehículos

  CM Carrozaría

  CM Electromecánica de vehículos automóbiles

  CS Automoción

  CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

  CS Mecatrónica industrial

  CPR Plurilingüe Divino Maestro

  CB Informática de oficina

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA, ACCESO E

  OFERTA

  LOCALIDAD CICLOS BÁSICOS (CB), MEDIOS (CM) E SUPERIORES (CS)

  Ourense

  CPR Ramón María del Valle- Inclán

  CB Reforma e mantemento de edificios

  CB Servizos administrativos

  CM Xestión administrativa

  CPR San Martín

  CB Informática e comunicacións

  CB Servizos administrativos

  CM Coidados auxiliares de enfermería

  CM Xestión administrativa

  CPR Santo Cristo

  CB Peiteado e estética

  CM Coidados auxiliares de enfermería

  CM Farmacia e parafarmacia

  CM Xestión administrativa

  CS Administración e finanzas

  * Os CPR son centros privados con ensinanzas concertadas.

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • CICLOS FP: ESTRUTURA, ACCESO E

  OFERTA

  Enlaces de interese sobre FP na páxina da

  Xunta de Galicia:

  Toda a oferta de FP en Galicia (Por

  provincia ou por familia profesional)

  Folletos informativos

  Curriculo e saídas profesionais dos ciclos

  (buscador)

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

  http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fphttp://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fphttp://www.edu.xunta.gal/fp/familias-profesionaishttp://www.edu.xunta.gal/fp/familias-profesionaishttp://www.edu.xunta.gal/fp/familias-profesionais

 • BACHARELATO CARACTERÍSTICAS

  Obxectivo É unha ponte para estudos superiores onde se vai perfilando o perfil profesional en base ás aptitudes e

  preferencias de cada persoa.

  Acceso -Co título da ESO

  -Co título de Técnico de Artes plásticas e deseño

  -Co título de Técnico Deportivo

  Materias • Troncais xerais

  • Troncais de opción: segundo o itinerario de bacharelato escollido: ciencias, CC. sociais, humanidades

  ou artes.

  • Específicas: hai un gran abanico de posibilidades, cada centro pode ter unha oferta diferente para

  escoller dentro das materias específicas establecidas.

  • Libre configuración autonómica: en Galicia sería Lingua Galega e Literatura.

  Modalidades -Ordinario

  -Adultos (presencial, semipresencial ou a distancia)

  Promoción,

  repetición e

  avaliación

  -Como máximo 4 cursos.

  -Do mínimo de materias que hai que cursar só se pode pasar de curso con 2 suspensas.

  -En 2º pódese repetir só cas suspensas.

  Titulación Superando todas as materias, sendo a nota media a de todas as materias de Bacharelato.

  Saídas -Graos universitarios (a través da ABAU)

  -Ciclos formativos superiores

  -Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas.

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • BACHARELATO. ITINERARIOS

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • BACHARELATO. ITINERARIOS

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • UNIVERSIDADE

  En Galicia existen 3 UNIVERSIDADES (7campus) + UNED

  (Universidade a distancia):

  Universidade de Vigo: www.uvigo.es

  Universidade de Santiago: www.usc.es

  Universidade da Coruña: www.udc.es

  -Campus de Vigo

  -Campus de Pontevedra

  -Campus de Ourense

  -Campus de Coruña

  -Campus de Ferrol

  -Campus de Santiago

  -Campus de Lugo

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis

  http://www.uvigo.es/http://www.usc.es/http://www.udc.es/

 • UNIVERSIDADE

  Enlaces interesantes sobre a universidade e o

  seu acceso:

  Graos universitarios na UVigo

  Graos universitarios na USC

  Graos universitarios na UDC

  Notas de corte dos graos universitarios

  Prazas ofertadas

  Dpto. de Orientación Ies Aquis Querquernis

  https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-graohttps://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-graohttps://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-graohttps://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-graohttps://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-graohttps://www.usc.gal/gl/estudos/graoshttps://www.usc.gal/gl/estudos/graoshttps://www.usc.gal/gl/estudos/graoshttps://www.usc.gal/gl/estudos/graoshttps://estudos.udc.es/es/StudyAtUdc/degreehttps://estudos.udc.es/es/StudyAtUdc/degreehttps://estudos.udc.es/es/StudyAtUdc/degreehttps://estudos.udc.es/es/StudyAtUdc/degreehttps://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdfhttps://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdfhttps://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf

 • ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

  IDIOMAS Nivel básico (A1-A2) Nivel Intermedio (B1-B2) Nivel avanzado (C1-C2)

  A

  R

  T

  Í

  S

  T

  I

  C

  A

  S

  ENSINANZAS

  PROFESONALES

  DE ARTES

  PLÁSTICAS E

  DESEÑO

  CICLOS medios e

  superiores: Escultura,

  xoiería, fotografía, serigrafía,

  ebanistería, ilustración...

  CM: acceso con ESO (ou proba de

  madurez >17 anos) + proba específica

  CS: acceso con BAC (ou

  proba de madurez > 19

  anos) + proba específica

  ENSINANZAS

  ARTÍSTICAS

  SUPERIORES

  (equivalentes a

  grao universitario)

  MÚSICA

  (Tamén existen niveis

  elementais e profesionais)

  -Especialidades: Composición, dirección,

  interpretación, interp. Jazz, musicología,

  pedagogía y producción y gestión.

  Acceso con Bacharelato (ou

  proba de acceso a

  ensinanzas artísticas

  superiores) + proba

  específica

  *En deseño e conservación e

  restauración de bens culturais

  pódese acceder directamente

  co título de Técnico Superior

  en Artes plásticas.

  DANZA

  (Tamén existen niveis

  elementais e profesionais)

  -Especialidades: Pedagogía de la danza,

  coreografía e interpretación.

  ESTUDOS SUPERIORES

  DE DESEÑO Especialidades: Deseño gráfico,

  produtos, interiores e moda.

  ESTUDOS SUPERIORES

  DE CONSERVACIÓN E

  RESTAURACIÓN DE

  BENS CULTURAIS

  Especialidades: Escultura, pintura,

  arqueoloxía

  ARTE DRAMÁTICO

  Especialidades: Escenografía, dirección de

  escea, interpretación e dramaturxia.

  DEPORTIVAS CICLO MEDIO (2 niveis):

  acceso coa ESO + Proba

  específica

  Se non se posúe o título da

  ESO pode realizarse unha

  proba de madurez (>17anos)

  CICLO SUPERIOR (2 niveis): acceso con

  Bacharelato + título de técnico medio

  deportivo.

  Se non se posúe o título da BAC pode

  realizarse unha proba de madurez

  (>19anos)

  Especialidades: Fútbol,

  fútbol sala, deportes de

  inverno, montaña e

  escalada, atletismo,

  balonmán, vela, hípica,

  mergullo, judo, salvamento

  e piragüismo.

  En Ourense atópase a EASD Antonio Faílde que imparte:

  • CS de ensinanzas profesionais de artes plástica e deseño nas especialidades de fotografía, ilustración e ebanistería artística.

  • Estudos superiores de deseño nas especialidades de deseño gráfico e deseño de interiores.

  Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis

 • REQUISITOS FORZAS E CORPOS

  DE SEGURIDADE

  Para poder opositar a estes postos hai que cumprir os seguintes requisitos:

  Dpto. de Orientación IES Aquis Querquernis