orhidee - ingrijire

Download Orhidee - ingrijire

Post on 31-Jul-2015

210 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

itiile Cond potrivite

pentrua$ezarea ornrdeetorpe sd este gi Ceea leface orhideecreasci, bun pence crescutd a aerului creeazd trunoi oamenii. 0 umiditate propice pentru orhidee. realizarea La acesoatmosferd giplantele, deoarece dinapa 97% tuilucru contribuie prin gi 0rhideele deudare evapori frunze substrat. se puternic. iubesc vor lumini, nusoare Ele o umbreli dar forma plante insolitoare. sub unei

i

W1,

pentru cel multe orhidee. aulumini Aici locul fereastri qiriminelocul maibun la este gi Nu sI sufrageriei, suficienti seprezintd maifrumos. trebuie fie.intqtdeauna.fereastra cel pentru coleclie deorhidee. gi holul baia preteazi se 0 mici chiar bucdtdria, sau

v".=$rr

ip, )"{'

ln

SFATUL EXPERTULUI0rhideelor vara stea leplace sd in aerliber. special in sortimenpentru tele sunt care adecvate pot agezate zonele ricoroasefi in timpul in zonele verii umbroasedepebalcon, sau terasi in gridini.Dezavantajul cregeste pericolului terea contaminirii cu ddunitori.

Daci ocupi mod se in intensiv hobby-ul atunci este prietenii de lor, sera pentru orhideelor ambientul t)ar in gridina iarnipoate gisitdecele multe unlocideal ideal. gi de fi mai ori pentru a$ezarea oricirui deorhidee. tip

Vitrinefe creeazd farmec un exotic in locuinti oferiunmicroclimat si cusuficiint? cildurigiumiditate constanta.

gisegti ceva ,::Mereu cf,te deficut.

Totu I pentru

?mgrijlrwa wm&xidwwKorposibilitatea alege multitudineproAveli dea dintr-o de pentru duse ingrijire, astfel ingrijirea ca orhideelor si gi cu Totul seefectueze succes si vd facdgi plicere. pentru seleclionat ingrijirea orhideelor. iciali Benef este p eca vgia i c id ec o m pe te n lesp e ci a l i ta te re oofer d da H( ) R N BA C H .

U

EXPERTULUI SFATUTgiuneltele Pentru ingrijirea sunt Cel orhideelor necesare adecvate. mai penadesea nevoie o foarfeci este de asculitd deunculit sau asculit pirlile trua ?ndepirta uscate plantei resturi rdddcinei. ale sau ale Se pentruevita recomanditiigul fiesteril ca a formarea ciuperci. unor si gi Tdigul fi curilat cualcool. va

0r pe ex sa riz

in

in fru

0

Pe sI

Dcl

N

su de an

la

il P

c

l( Ii

OrhideelOr lngrijireadeseori mai mai inseamni in cazul orhideelor, pulin de mult reduse ingrigilor cantitili mai mult: leajung plante, asemenea de aunevoie apd de mdnt decit altor pulind.

corecti Udaresiraciin calcar, de trebuie cugriii.Aunevoie api moale, udate 0rhideele pentupistra 0 de sinitoase. Penlruapi optimi udat ridicinile sensibile lor a (trebuie gi la depozitati rece intuneric) apd multe variante: deploaie exislimai pulvele ricoriprin Daci foarte cald, puteli sau stituti dela robinet. este api rizarea frunzelor siridicinilor. [ii

EXPERTULUI SFATULpoate aerului. iubesc 0rhideele umiditatea ()rhideea fi stropulverizator. evitati piticuajutorul mic Trebuie insi unui pulverizarea a florilor. directi

$rI

frunzelor ingrijireaCurilafi deteriorate moarte. sau regulat frunzele vegteiite, indepirtali mod in pentru priluite o cirpi moale pulin gi frunze. de spray luciu foarte cu frunzele

Primivara

Yara

lgG5

-

0dihndcireia de in unele orhidee nevoie o pauzi timpul au Pentruinflori nou, a djn gi multilumini api. de la in timp stau ricoare. acest nuaunevoie prea

ntu Dozaringrigimd Iui eapentru plante apartament, pentru de normal orhidee ingriqdmint un Nu alegeli pentru in mod in sunt orhidee care combinate optim ingriqimint special ci un conform instrucliunilor minerale. Dozajul face se nutritivecele subslantele $i gi depinde ritmul cregterede de de Neceslrul deingriEimint depeambalal. anotimp.I

reincepe 0upiodihna timpul din iernii gi iar orhidee intlorirea. cresterea la multe poate planta poate udatiqis-e adifi Acuin mai fijelenoicuflori uga ingri$imint des. spriiinite. trebuie

lemperaturile din vor observatie Se linesub a 0 timpul peniru evita supraincilzire. zilei ingrigdmint din Se uda sevapune vor gi frunzele vegteabundenli. vorindepirta Se jite.Se amplasa vor umbrare.

Toamna

larna

I

I' I

nutritive label suhstantele cugilSslarilor frunzelor Stimuleazi crefterea il Azot gi cre$terea ridiciniloraflorilor Stimuleazi P Fosfor plantei cre$terea ingeneral Ca Calciu Stimuleazl puterea rezistenti de Gregte K Caliu cre$terea metabolismul Mg Magneziu Slimuleazi

care vor de Plantele fi controlate diundtori fventual fi schimbate vor vorfi combbtuti. pot ghivecele. daci Umbrarele fi indepirtate atdt soarele maieste deputernic. nu

pulin gi ingrbgivor pu{in sevapune Se uda aerul uscat laincdlzide m6nt. vaevita Se grili si reacentralS. vaavea caplantele Se de suficientS. dispuni lumini

: Mereu gise$ti ceua ficutde cite ,,,,,,,,

ia Sf ri spec le atu

n\

rs-

deingrijlregenerale ingrijirea pentru gi in atard sfaturile de orhideelor, avute vedere trebuie in pentru planti parte. etichetele plantelor de prinse cerinlele speciale fiecare in Pe orhidee trecute indicaliile sunt toate importante cuprivire locul agezare, la de temperaturd, giingrdgdmdnt.veli poate udare Dacd respecta indicafii,se nu inaceste tdmpla rdu. nimicCYMBIDIUM Loculdeamplasare Udare/ingriqimdnt inflorirepini Toamna primivara.

u\

- ,,i hl l \

[ocextrem luminos, Peparcursul de crelterii v0r se firi expunere la din directi uda abundenli, se iarna

soare

YG.\i .]\& qlr ,5*\

rE? f.3"

^/sq'

ii1T],!il[ ili:Tlii " Iflfi lafiecare fiecare zile. l4 larna

ISlfliSi:1Ji'ff,Tffif:Tii"

h

oNcrDruM

It t.

*7

1

r--f(

loc extrem luminos, Se uda gelerozitate, Infunclie de vor cu de firi expunere directi la darsevaevita acumularea sortiment (fereastri soare luminoasi apei. parcursul Pe cre$terii primivara, vestici estici). sau sevaadiuga ingriqimdnt vara, toamna pe lafiecare3-audare, a sau iarna. parcursul doar 3 x iernii de in total.

Loculdeam plasar e e/ingr iqd m dnt or i r e Udar i nfl

putin datipeziqio dati Primivara loc deamplasare o extrem Cel pini ne-cesaripini toamna deluminos. august pesiptiminieste Din poate expusi baie apia ridicinilor. pe gi in iunie fi de Vara (hibrizi se ingrigimint totparcursul la directe soarelui. vaadiuga ale lazelor in miezul sevacrea 1-2siptimini, verii iarna 3-+ ta anuiui). pulini siptimini. umbri. Poate fi qi amplasatiin aerliber.

Loculdeamplasare Udare/ingriqimintinflorire

VUYLSTEKEARA

h

qi Loc amplasare de luminos, Vara vauda pulveriza Toamna se Ei firi expunere directi la m0derat. ie vausca larna din iarna. soare. cindin cindplanta. vaadiSe uga ingriqimint x pelun5. l'2

loculdeamplasare Udare/ingrdqimint inflorire

PHALAEN(lPSIS

pini Loc amplasare luminos, vauda regularitate, Toamna de Se cu firi exnunere directi la nusevalisaniciodati se nrimivara. si gi soare! adecvati Este usuce c0mplet. vaevita Se pentru ferestre luminoase acumularea Se pune apei. va pe spre nord. serecomanNu ingrdgimint moderat pardi expunerea liber. cursul in aer intregului an.

loculdeamplasare Udare/ingri$imdnt inflorire

t U

DENDR()BIUM

Loc amplasare luminos, de fdrd la expunere directi soarele prinz. de

Locul amplasare de

pina Se uda va puternictimpul larna in primivara. firi creiterii, acumuliri de jernii api.Peparcursul nuse vauda deloc. timpul mai In cregterii vaadiuga se ingria $imintlaliecare 3-audare, petimpul iernii deloc.

Udare/ingriqimdnt inflorire

ZYG()PETALUM

permanent Cele Petotparcursul in loclumi- Se mentine va mai anului nos expunere firi la directd soare! umed, sevorevita dar acumu- multe soiuri Datoriti necesititii reduse lumi- liri deapi.Peparcursul de creE- infloresc ni este adecvati'pentru fereastra teriisevaadiuga ingrigimdirt toamna Ei estici. vestici nordici. sau daci la 14zile. iarna. sunt luminoase. fi asezati Poate din (la pini iunie in sept. aerliber in semi-umbri). loc deamplasare luminos, firi expunere directi soare. la (fereastra sau estici vestici).

Locul amplasare de

Udare/lngri$imint lnflorire

'a.l*-\ pana I ) ;) Bde rl I '4, I mna I ,)

MILT{lNIA

tutPAPHI()PEDITUM

Locul amplasare de

qi Se uda regu.laritate, va Primivara va cu nuse lisaniciodatiseusuce si com- toamna. plet. vor Se evita acumuliriap5. de Se adiuga va ingriqimint 3-4 la (cantitate consiptimini dubld form indicaliilor), vaadiuga nuse pe ingrigimint timpul iernii.

Udare/ingriEimdnt inflorire

de locul amplasare pdtate

Infunclie soi: de frunze gisoiuri maimulte = loc cu flori luminos, expunere firi directi la soare/ soiuri frunze = loc cu verzi (lereastra umbros nordici).

(nu qi va puternic selasi Primivara Se uda si seusuce). vaadiuga toamna. Se pe ingrdgimint totparcursul anului. lafiecare 3-a Vara a udare, I x peluni. iarna

Udare/ingriqimant inflorire

ilAI

'al mna I

'ou' I)

loc deamplasare luminos, firi expunere la directi soare. (fereastra sau estici vestici).

Locul amplasare de

Substratul nuvali ldsat se larna. si usuce complet udirinici intre qi vara niciiarna, vorevita se acumuliri api.Vara va de se adiuga ingrigimint 2-3 la iarna sdptimini, 1 x pelun5.

Udare/ingriqimdnt inflorire

il)

"lI

MASDAVATLIA

potrivit locumbros permanent Infunclie Este la va un Se menline de fereastra esticd. si o lereastri umed firi acumuliri Dar dar de sortiment nordici luminoasi suficienti apd. zilele in ofriri cilduroaseva primivara, se pulveriza lumind. expunere Firi directi la dimineala. Primiva- vara, toamna gi soare. ra,vara toamna vaadiq- sau se iarna. gasiptiminal ingriqimi